VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE

ONLINE MOBILNÉ SLUŽBY SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT

1. Rozsah

1.1. Tieto Všeobecné podmienky pre online mobilné služby SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT (ďalej len „Všeobecné podmienky“) stanovujú podmienky, ktorými sa riadia vzťahy medzi spoločnosťou SEAT, S.A. so sídlom v Martorell (Barcelona), Autovia A-2, km 585, 08760, registrovanou v obchodnom registri v Barcelone podľa zväzku 23662, strana B-56855, list 1, so španielskym daňovým identifikačným číslom (N.I.F.) A-28049161 a s kontaktnou e-mailovou adresou customercare@seat.es (ďalej len „SEAT“) a vlastníkom alebo autorizovaným užívateľom vozidla (ďalej len „Klient/i“), ktorý uzavrel zmluvu za účelom používania online mobilných služieb SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT, ako je uvedené v Aplikáciách (ďalej len „Služby“).

1.2. Tieto Všeobecné podmienky budú doplnené o konkrétne podmienky (ktoré budú závisieť od príslušného servisného pokynu, ktorý zadali Klienti), podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov, ktorými sa riadi používanie Služieb Klientmi.

1.3. Za účelom používania Služieb je Klient povinný prijať tieto Všeobecné podmienky, ako aj konkrétne podmienky a všetky ostatné platné podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov, čo výslovne Klient odsúhlasí počas procesu uzatvárania zmluvy a aktivácie Služieb, ako je uvedené v článku 6 Všeobecných podmienok.

1.4. SEAT je oprávnený tieto Všeobecné podmienky upraviť v prípade potreby. Zmeny týchto Všeobecných podmienok budú Klientovi oznámené a stanú sa záväznými, len v prípade ak ich Klient výslovne akceptuje. Ak Klient so zmenami nesúhlasí, tieto zmeny pre Klienta nenadobudnú účinnosť, pokiaľ technické dôvody umožnia pokračovanie Služieb. V prípade ak však bez akceptácie zmeny Všeobecných podmienok nebude možné poskytovanie Služieb, je SEAT ako aj Klient oprávnený odstúpiť z uvedeného dôvodu od zmluvy.

1.5. Spoločnosť SEAT uloží v zmysle nižšie uvedeného Všeobecné podmienky, ktoré budú pre Klienta vždy prístupné. Klient môže nájsť aktualizovanú verziu všetkých právnych dokumentov vzťahujúcich sa na Služby:

V časti Právne informácie v informačnom a zábavnom systéme alebo v Aplikácii.

SEAT ID

https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions pre Podmienky a postupy

https://seatid.vwgroup.io/data-privacy pre Ochranu údajov

https://seatid.vwgroup.io/imprint pre Odtlačok

1.6. Všeobecné podmienky budú pre Klienta prístupné v španielčine, ako aj v jazykoch, ktoré má Klient k dispozícii v Aplikáciách.

1.7. Pre účely poskytovanie Služieb musí mať Klient zákonný vek 18 rokov na uzatvorenie Zmluvy.

2. Predpoklady

2.1. Za účelom uzatvorenia a / alebo využívania Služieb je Klient povinný splniť nasledujúce predpoklady a vykonať nasledovné úkony:

(i) Musí mať vozidlo SEAT alebo CUPRA kompatibilné so Službami (ďalej len „Vozidlo / Vozidlá“). Klient môže nájsť informácie o kompatibilných vozidlách v Aplikáciách;

(ii) Musí mať smartfón, tablet, počítač alebo akékoľvek iné elektronické zariadenie s dátovým pripojením (článok 4 Všeobecných podmienok);

(iii) Musí mať vytvorený (alebo na tento účel si vytvoriť) používateľský účet SEAT ID a prihlásiť sa s používateľským menom a heslom Klienta (článok 5 Všeobecných podmienok);

(iv) Musí mať zmluvne dohodnuté a aktivované Služby v rámci prvej servisnej objednávky zadanej Klientom (ďalej len „Objednávka služby“) (článok 6 Všeobecných podmienok).

(v) Klient sa považuje za primárneho používateľa vozidla. Viac informácií o jednotlivých funkciách a používateľoch je k dispozícii na nasledujúcom odkaze https://www.cupraofficial.com/services/connect.html / https://www.seat.com/owners/connectivity/seat-connect-service.html a popis používateľských rolí v článku 16.

2.2. Ak je Vozidlo (bez ohľadu na model, rok modelu a vybavenie) vybavené „službou tiesňového volania“, môže Klient túto funkciu používať bez potreby zriadenia používateľského účtu, Objednávky služby alebo aktivácie SEAT ID.

3. Služby a dostupnosť

3.1. Služby sú podrobne opísané v Aplikáciách .

3.2. Služby je možné využívať prostredníctvom nasledujúcich kanálov (ďalej len „Kanály“):

Nie všetky kompatibilné vozidlá majú Navigačný systém. Niektoré kompatibilné vozidlá sú vybavené Rádiovým systémom, ktorý umožňuje príjem služieb s iným rozsahom. Viac informácií o možných obmedzeniach vybavenia Vozidla Klienta môže Klient nájsť v Aplikáciách.

3.3. Rovnako nie všetky Služby je možné použiť zo všetkých vyššie uvedených kanálov. Niektoré Služby sú kompatibilné pre všetky kanály, pre dva z nich alebo sú špecifické pre každý z kanálov. Klient môže nájsť viac informácií o kompatibilite Služieb s Kanálmi v Aplikácii alebo Navigačnom / Rádiovom Systéme.

3.4. Každý Klient môže uzavrieť zmluvu so všetkými Službami alebo ich časťami v závislosti od Objednávky služby zadanej v priebehu procesu uzatvárania zmlúv (článok 6 Všeobecných podmienok). Niektoré služby môžu byť ponúkané bez akýchkoľvek poplatkov (napr. v rámci bezplatného skúšobného obdobia) alebo ako výrobné nastavenia, keď Klient zakúpi nové Vozidlo. Rovnakým spôsobom bude každá Objednávka služby, ktorá bola zadaná Klientom, prepojená s Vozidlom, ktoré Klient uviedol v priebehu aktivačného procesu (článok 6 Všeobecných podmienok). Z uvedeného dôvodu nie je možné previesť Služby na iné Vozidlo, odlišné od Vozidla, pre ktoré boli Služby uzatvorené.

3.5. Dostupnosť všetkých Služieb alebo ich určitých častí môže byť ovplyvnená obmedzeniami technologickej infraštruktúry, nekompatibilitou siete a/alebo technickými obmedzeniami existujúcimi v krajinách iných, ako je krajina, v ktorej bolo Vozidlo prvýkrát zakúpené Klientom. Spoločnosť SEAT neručí za to, že Služby je možné v plnej miere využívať v inej krajine ako v krajine, kde bolo Vozidlo prvýkrát zakúpené, a preto spoločnosť SEAT nenesie zodpovednosť za tieto okolnosti, nakoľko ich nedokáže ovplyvniť.

3.6. Na poskytovanie Služieb môže spoločnosť SEAT očakávať, že vaše vozidlo a Kanály sú v dobrom technickom stave, majú funkčný elektrický systém a dostatočné napájanie batérie. Služba nemusí fungovať, ak sa pokúsite upraviť alebo pridať do Vozidla alebo na Vozidlo akékoľvek zariadenie alebo softvér, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou SEAT alebo nie sú kompatibilné so Službou. Klient je výlučne zodpovedný za riadnu údržbu Vozidla Klienta alebo rôznych Kanálov a ich systémov.

3.7. Vďaka vývoju informačných technológií a technickému pokroku automobilového priemyslu môžu byť Služby pre vozidlo Klienta príležitostne prispôsobené novým aktualizáciám a vylepšeniam. Na tieto účely si spoločnosť SEAT vyhradzuje právo upraviť vlastnosti Služieb bez dodatočných nákladov pre Klienta počas doby trvania zmluvných Služieb. Spoločnosť SEAT bude s primeraným predstihom informovať Klienta na trvalej podpore o druhu a rozsahu takýchto úprav.

V prípade, že takéto zmeny majú negatívny vplyv na Klienta (a za predpokladu, že tieto negatívne účinky nie sú zanedbateľné), Klient bude oprávnený vypovedať túto zmluvu do nasledujúcich tridsiatich (30) dní od prijatia oznámenia o zmenách alebo po zmene Služieb, ak k nej dôjde neskôr. Ukončenie zmluvy sa riadi podľa článku 10 nižšie.

Právo ukončiť túto zmluvu na vyššie uvedené účely sa však neuplatňuje, ak spoločnosť SEAT poskytla Klientovi možnosť zachovať bez dodatočných nákladov Služby bez úpravy a tieto zostávajú v súlade.

3.8. Spoločnosť SEAT podnikne primerané kroky v rámci svojich možností, aby zabezpečila nepretržitú dostupnosť Služieb, a vynaloží maximálne úsilie na odstránenie akýchkoľvek zlyhaní.

3.9. V prípade vyššej moci (napr. ozbrojený konflikt, nepriaznivé klimatické podmienky alebo štrajk atď.) alebo v dôsledku vykonávania údržby, opráv alebo akéhokoľvek iného druhu činností vyžadovaných v technických zariadeniach spoločnosti SEAT alebo zariadeniach tretích strán, ktoré poskytujú údaje, obsah, informácie alebo schopnosť prenosu Služieb, môže byť prevádzka Služby prerušená alebo sťažená (rýchlosť). Podobne môže zvýšené súčasné používanie Služieb narušiť kvalitu Služieb.

3.10. Okrem toho má SEAT právo prijať vhodné opatrenia na aktualizáciu Služieb, predovšetkým na zabránenie hrozbám kybernetických útokov na bezpečnosť vozidiel, premávku, život, zdravie, právo na informácie (súkromie), vlastníctvo, majetok klienta, vlastníka alebo držiteľa vozidla alebo proti akejkoľvek tretej strane alebo samotnému SEAT. Takéto opatrenia môžu viesť k obmedzeniam Služieb a/alebo dátových pripojení. V závislosti od závažnosti hrozieb a/alebo dôležitosti ohrozených aktív môžu také opatrenia znamenať dočasné zablokovanie niektorých alebo všetkých služieb, ako aj prerušenie dátového pripojenia.

3.11. Na implementáciu vyššie uvedených opatrení alebo na obnovenie celkovej dostupnosti Služieb alebo dátového pripojenia môže spoločnosť SEAT poskytnúť Klientovi bezplatnú aktualizáciu softvéru vo vozidle, ktorú si klient bezodkladne nainštaluje. Obnovenie úplnej dostupnosti Služieb môže vyžadovať aj ďalšiu účasť Klienta (napríklad zmenu hesla SEAT ID). Spoločnosť SEAT nezodpovedá za prípadný nesúlad so Službami, ak Klient po uplynutí primeranej lehoty nenainštaloval tieto aktualizácie na základe pokynov spoločnosti SEAT.

3.12. Klient na svojej strane udeľuje spoločnosti SEAT nevýhradné, neobmedzené, nelimitované, úplné, prevoditeľné, bezplatné a sublicencovateľné právo na používanie všetkých údajov získaných z používania Služieb, najmä technických údajov, ktoré sa nevzťahujú na osoby alebo ktorých osobné odkazy boli odstránené (anonymizované údaje).

3.13. V prípade technických problémov alebo akýchkoľvek iných problémov týkajúcich sa Služieb sa Klient môže obrátiť na oddelenie starostlivosti o zákazníkov spoločnosti SEAT. Klient nájde kontaktné údaje v Aplikáciách.

4. Dátové pripojenie

4.1. Na to, aby mohol Klient využívať služby, vyžadujú sa nasledujúce dátové pripojenia:

4.2. Dátové spojenie medzi Vozidlom a dátovým serverom:

4.2.1. Na používanie Služieb je potrebné dátové spojenie medzi Vozidlom a dátovým serverom SEAT.

4.2.2. Uzatváranie zmlúv, týkajúcich sa Služieb, zahŕňa využívanie dátového pripojenia Klienta, pokiaľ ide o určité Služby. Na používanie iných Služieb, ktoré môžu vyžadovať vyššie využitie dátového pripojenia, si Klient v prípade záujmu zabezpečí dodatočné dátové balíky od tretích strán na vlastné náklady. Ďalšie informácie o dátovom pripojení potrebnom pre každú zo zmluvných Služieb nájdete v Aplikáciách, ako aj alternatívne prostriedky na získanie dodatočných dátových balíkov telekomunikačných operátorov. Spoločnosť SEAT nenesie zodpovednosť za služby pripojenia od tretích strán.

4.2.3. Služby sú nakonfigurované tak, aby aktivovali dátové spojenie medzi Vozidlom a dátovým serverom, keď sa Vozidlo nachádza v krajine, ktorú spoločnosť SEAT schválila na používanie takejto komunikácie (ďalej len „Oblasť použitia“).

4.2.4. Krajiny, ktoré sa nachádzajú v Oblasti použitia Vozidla, závisia od modelu, roku výroby a vybavenia Vozidla. Klient môže nájsť ďalšie informácie o Oblasti použitia svojho Vozidla v Aplikácii.

4.2.5. Prevádzka a výkon dátového spojenia medzi Vozidlom a dátovým serverom závisí od skutočností, ktoré spoločnosť SEAT niekedy nemôže ovplyvniť. Na ilustračné účely môže ísť o nasledovné skutočnosti napr. primeraný príjem signálu v mieste vozidla, porucha, zníženie alebo prerušenie pokrytia v tuneloch, garážach a podzemných podchodoch, ako aj iné nepriaznivé faktory (meteorologické podmienky, zariadenia produkujúce rušenia, budovy, intenzívne využívanie príslušnej celulárnej siete).

4.2.6. Spoločnosť SEAT nemá povinnosť udržiavať alebo podporovať akékoľvek dátové spojenie medzi Vozidlom a dátovým serverom SEAT, ak sa ukončí používanie konkrétnej sieťovej technológie, na ktorej je pripojenie Vozidla založené („Zánik technológie“).

4.3. Dátové spojenie medzi zariadením Klienta a dátovým serverom:

4.3.1. Dátové spojenie medzi zariadením Klienta a dátovým serverom na používanie Služieb prostredníctvom Aplikácie nie je súčasťou Služieb poskytovaných spoločnosťou SEAT. Pre dátové spojenie medzi zariadením Klienta a dátovým serverom platia preto podmienky dohodnuté s poskytovateľom telekomunikačných služieb Klienta a/alebo Používateľov. Vyššie uvedené skutočnosti môžu mať za následok dodatočné náklady, najmä v prípade poplatkov za pripojenie a cestovných nákladov. Tieto náklady sú mimo pôsobnosti, kontroly a zodpovednosti spoločnosti SEAT.

5. Používateľský účet

5.1. Klient musí mať vytvorený (alebo na tento účel vytvoriť) používateľský účet SEAT ID (ďalej len „používateľský účet SEAT ID“) prostredníctvom Aplikácie alebo podľa pokynov v Navigačnom / Rádiovom systéme vozidla Klienta. Podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na používateľský účet SEAT ID, môžete kedykoľvek skontrolovať na nasledujúcom odkaze: https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions.

5.2. Klient sa musí prihlásiť do Aplikácie alebo Navigačného / Rádiového systému Vozidla Klienta (podľa modelu vozidla) svojím používateľským menom a heslom, aby okrem iných funkcií mohol uzavrieť zmluvu a aktivovať Služby vo vozidle Klienta, ako aj kedykoľvek využívať a kontrolovať stav zmluvných Služieb a službu „tiesňového volania“.

5.3. Klient je povinný zachovávať mlčanlivosť o prihlasovacích údajoch a najmä o hesle. Ak bolo heslo sprístupnené tretím stranám, Klient musí toto heslo bezodkladne zmeniť, alebo v prípade, že sa Klient nemôže prihlásiť na používateľský účet SEAT ID, musí bezodkladne kontaktovať spoločnosť SEAT. Klient môže prostredníctvom ID portálu obnoviť heslo používateľa. Pre ďalšie otázky týkajúce sa obnovenia hesiel sa môže Klient obrátiť na oddelenie starostlivosti o zákazníkov spoločnosti SEAT v každej krajine (služba má obmedzené otváracie hodiny) alebo skontrolovať časť FAQ v Aplikáciách.

5.4. Niektoré Služby vyžadujú na prihlásenie osobné identifikačné číslo (S-PIN). Klient môže nájsť informácie o tejto záležitosti v Aplikáciách. Klient musí zabezpečiť ochranu a dôvernosť tohto bezpečnostného PIN. Ak bol bezpečnostný PIN sprístupnený tretím stranám, Klient je povinný bezodkladne zmeniť tento bezpečnostný PIN.

5.5. Klient je povinný podniknúť všetky potrebné kroky na zabezpečenie pravdivosti a úplnosti informácií o používateľskom účte SEAT ID. Keďže spoločnosť SEAT a Klient budú v kontakte prostredníctvom e-mailu, Klient sa zaväzuje mať platný e-mail a mať k dispozícii prístup k príslušnému e-mailovému účtu. Zmeny v e-mailovej adrese Klienta alebo v iných údajoch Klienta musí Klient čo najskôr aktualizovať prostredníctvom zodpovedajúcej časti v Používateľskom účte SEAT ID.

5.6. Spoločnosť SEAT poskytuje Klientovi používateľský účet SEAT ID bezplatne.

6. Uzatváranie zmlúv a aktivácia služieb

6.1. Klient môže uzatvoriť zmluvu o poskytovaní Služieb (vytvorením novej Objednávky služieb alebo jej obnovením) a aktivovať poskytovanie Služieb prihlásením sa v Aplikácii alebo Navigačnom / Rádiovom systéme (podľa modelu Vozidla) s prihlasovacími údajmi svojho používateľského účtu SEAT ID. Po aktivácii Služieb bude Vozidlo spojené s účtom SEAT ID Klienta a Klient bude môcť začať využívať zmluvne dohodnuté Služby.

6.2. V prípade, že Klient vytvorí nové Objednávky služby alebo obnoví platnosť po uplynutí pôvodnej Objednávky služby, je potrebné, aby Klient zopakoval proces aktivácie, pokiaľ spoločnosť SEAT platbu nepotvrdí, pred dátumom uplynutia pôvodnej Objednávky služby.

6.3. Výnimkou z vyššie uvedených skutočností je, že na aktiváciu Služieb pre „Remote Lock & Unlock“ a „Digital Key“ sa vyžaduje dvojitý overovací proces uskutočnený príslušným predajcom v každom prípade.

6.4. Klient môže v závislosti od modelu a vybavenia Vozidla Klienta uzavrieť Zmluvu a aktivovať Služby rôznymi spôsobmi. Ďalšie informácie a rady týkajúce sa procesu aktivácie môže Klient nájsť v Aplikáciách alebo sa obrátiť na príslušného predajcu.

6.5. V závislosti od prostriedkov, ktoré boli použité na uzatvorenie Zmluvy, musí Klient vykonať tieto kroky:

6.6. Uzatváranie Zmlúv a aktivácia Služieb prostredníctvom Aplikácie (ďalej len „aktivácia mimo vozidla“) podľa potreby:

(i) Klient musí mať k dispozícii smartfón, tablet, počítač a/alebo akékoľvek iné elektronické zariadenie s dátovým pripojením a vozidlo SEAT alebo CUPRA, kompatibilné so Službami.

(ii) Klient sa musí prihlásiť do Aplikácie pomocou svojich prihlasovacích údajov svojho používateľského účtu SEAT ID;

(iii) Klient musí zadať identifikačné číslo vozidla (VIN). Klient môže nájsť VIN v dolnom čísle čelného skla alebo v dokladoch Vozidla;

(iv) Klient je povinný zadať príslušnú Objednávku služieb na požadované Služby, ako aj akceptovať platné podmienky.

Keď Klient klikne na políčko, aby pokračoval v procese uzatvárania Zmlúv, týkajúcich sa Služieb, súhlasí s týmito Všeobecnými podmienkami, ako aj s konkrétnymi podmienkami (ktoré budú závisieť od príslušnej Objednávky služieb, ktorú zadal Klient) a ostatnými podmienkami používania a zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sa môžu uplatňovať;

(v) Klient si musí zapísať a zapamätať kód pripojenia, ktorý bude zobrazený (ďalej len „Kód pripojenia“), a musí ho zadať do Navigačného / Rádiového systému vozidla tak, aby sa vytvorilo spojenie; a

(vi) Spoločnosť SEAT zašle e-mail na e-mailovú adresu Klienta, ktorú jej poskytne pri vytváraní svojho používateľského účtu SEAT ID. Takýto e-mail bude obsahovať nasledujúce informácie:

a) Potvrdenie objednávky služieb spoločnosti SEAT (ďalej len „Potvrdenie objednávky“);

b) Potvrdenie spoločnosti SEAT, že Služby boli správne aktivované a Klient ich môže začať používať; a

c) Príslušná faktúra/doklad vystavený spoločnosťou SEAT v závislosti od Objednávky služby zadanej Klientom.

Za dátum uzavretia Zmluvy sa považuje dátum prijatia Potvrdenia objednávky.

6.7. Uzatváranie a aktivácia Služieb prostredníctvom Navigačného/Rádiového systému vozidla (ďalej len „aktivácia vo vozidle“) podľa potreby:

(i) Klient musí mať vozidlo SEAT alebo CUPRA, ktoré je kompatibilné so Službami;

(ii) Klient sa musí prihlásiť do Navigačného/Rádiového systému pomocou svojich prihlasovacích údajov svojho používateľského účtu SEAT ID;

(iii) Klient je povinný zadať príslušnú Objednávku služieb na požadované Služby, ako aj akceptovať platné podmienky.

Keď Klient klikne na políčko, aby pokračoval v procese uzatvárania zmlúv, týkajúcich sa Služieb, súhlasí s týmito Všeobecnými podmienkami, ako aj s konkrétnymi podmienkami (ktoré budú závisieť od príslušnej Objednávky služieb, ktorú zadal Klient) a ostatnými podmienkami používania a zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sa môžu uplatňovať;

(iv) Klient musí prejsť procesom overovania pomocou 2 kľúčov (otvorenie a zatvorenie Vozidla každým z kľúčov);

(v) Klient bude musieť počkať, kým sa na obrazovke Navigačného/Rádiového systému vozidla nezobrazí správa potvrdzujúca aktiváciu Služieb; a

(vi) Spoločnosť SEAT zašle e-mail na e-mailovú adresu Klienta, ktorú jej poskytne pri vytváraní svojho používateľského účtu SEAT ID. Takýto e-mail bude obsahovať nasledujúce informácie:

a) Potvrdenie objednávky služieb spoločnosti SEAT (ďalej len „Potvrdenie objednávky“);

b) Potvrdenie spoločnosti SEAT, že Služby boli správne aktivované a Klient ich môže začať používať; a

c) Príslušná faktúra/doklad vystavený spoločnosťou SEAT v závislosti od Objednávky služby zadanej Klientom.

Za dátum uzatvorenia Zmluvy sa považuje dátum prijatia Potvrdenia objednávky Klientom.

6.8. Ak je Klient spotrebiteľom („consumidor“), je oprávnený odstúpiť od zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa, keď bola Zmluva uzatvorená, podľa postupu ustanoveného v tomto článku. Kroky, ktoré musí Klient vykonať na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy, sú uvedené v článku 10 týchto Všeobecných podmienok (ďalej len „Právo na odstúpenie“). Spolu s Potvrdením objednávky dostane Klient oficiálny formulár, ktorý môže použiť na uplatnenie Práva na odstúpenie od zmluvy. Ak sú Služby poskytované Klientovi bez akýchkoľvek poplatkov (napr. v rámci skúšobnej doby), pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nevzniknú ďalšie náklady spojené s refundáciou.

7. Cenové podmienky - spôsob platby

7.1. Služby budú podliehať cenovým podmienkam platným v čase, keď Klient objednáva alebo obnovuje Služby. Aktuálny cenník bude pre Klienta kedykoľvek k dispozícii v Aplikácii.

7.2. Rovnako môže Klient nájsť viac informácií o platných cenách pre Služby počas procesu uzatvárania Zmlúv a aktivácie a vytvorenia Objednávok služieb. Potvrdenie objednávky pre Klienta po ukončení tohto procesu zahŕňa faktúru / doklad s príslušnými cenami a daňou (článok 6 Všeobecných podmienok).

7.3. Výnimočne môže spoločnosť SEAT ponúkať Klientovi niektoré služby bez akýchkoľvek poplatkov (napr. v rámci skúšobnej doby), keď si Klient zakúpi nové Vozidlo kompatibilné so Službami.

Obnovenie alebo vytvorenie nových Objednávok služby však vyžaduje, aby Klient zaplatil zodpovedajúcu cenu. V tomto ohľade spoločnosť SEAT pred uplynutím doby platnosti prvej zadanej Objednávky služby informuje Klienta prostredníctvom e-mailu (pri viac ako jednej príležitosti) o možnosti obnovenia aktuálnej Objednávky služby alebo zadania novej Objednávky služby.

7.4. V prípade, že Klient nepotvrdí a neuhradí cenu za obnovenie Služieb alebo vytvorenie novej Objednávky služby po tom, ako spoločnosť SEAT odošle posledné upozornenie, spoločnosť SEAT si vyhradzuje právo na zrušenie/ukončenie prístupu Klienta k Službám po uplynutí obdobia platnosti Zmluvy. Klient je v každom prípade oprávnený kedykoľvek po uplynutí platnosti predchádzajúcej Zmluvy uzavrieť novú zmluvu za účelom poskytovania Služieb.

7.5. Zaplatenie ceny za Služby, ich obnovenie a/alebo vytvorenie nových Objednávok služieb vykoná Klient prostredníctvom svojho používateľského účtu SEAT ID, ktorý Klienta presunie na platobnú platformu, ktorú prevádzkuje spoločnosť J.P. Morgan Mobility Payments Solutions S.A. („EMI“). EMI je inštitúcia elektronického peňažníctva zaregistrovaná podľa luxemburských zákonov so sídlom 19-21, trasa d'Arlon, L-8009 Strassen, Luxembursko, zapísaná v obchodnom registri v Luxembursku (Registre de Commerce et des Sociétés) pod číslom B215079 a pôsobí pod dohľadom luxemburského finančného orgánu (Komisia de Surveillance du Secteur Financier, CSSF). Prípadne sa na platobný proces vzťahujú podmienky a / alebo zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na platby koncových používateľov priebežne dohodnuté medzi Klientom a EMI. V takom prípade bude Klient riadne informovaný, aby poskytol svoj súhlas. V tomto ohľade, ak sa informácie poskytnuté klientom ako súčasť procesu registrácie zmenia, bude musieť informovať EMI bez zbytočného odkladu aktualizáciou príslušných údajov. V prípade potreby sa od klienta môže požadovať, aby poskytol dôkaz o aktualizovaných údajoch spolu s príslušnými dokumentmi.

7.6. Akákoľvek okolnosť mimo kontroly spoločnosti SEAT, ktorá ohrozuje úspech alebo správne dokončenie platby Klientom, automaticky spôsobí prerušenie a/alebo zrušenie zmluvného procesu.

8. Obdobie platnosti

8.1. Platnosť zmluvy sa stanoví pri zadaní každej Objednávky služieb (ďalej len „Platnosť“). Služby budú vo všeobecnosti (ale nie vždy) s Klientom uzatvorené na obdobie platnosti jedného roka.

8.2. Obdobie platnosti Zmluvy začne plynúť dňom aktivácie záruky Klientovho vozidla. V prípade obnovenia a/alebo vytvorenia nových Objednávok služby (a za predpokladu, že spoločnosť SEAT obdrží platbu pred dátumom uplynutia platnosti pôvodnej zmluvne dohodnutej Služby) určí sa dátum platnosti zmluvy po uplynutí platnosti pôvodnej zmluvy. V prípade, že spoločnosť SEAT obdrží platbu za obnovenie a/alebo vytvorenie nových Objednávok služby po uplynutí pôvodnej zmluvne dohodnutej Služby, dátum, kedy bude platba potvrdená spoločnosťou SEAT, bude dňom platnosti Zmluvy.

8.3. Prijatím týchto Všeobecných podmienok Klient výslovne požaduje, aby poskytovanie Služieb začalo v lehote stanovenej na uplatnenie Práva na odstúpenie od zmluvy uvedeného v článku 9 Všeobecných podmienok.

8.4. Pre Služby ponúkané Klientovi bez akýchkoľvek poplatkov v súvislosti s nákupom nového Vozidla bude Obdobie platnosti zmluvy úmerne znížené o počet dní, ktoré uplynuli od aktivácie záruky nového Vozidla až po deň, kedy boli v rámci nákupu Vozidla Služby aktivované v súlade s postupom uvedeným v článku 6 týchto Všeobecných podmienok.

8.5. Obdobie platnosti zmluvných Služieb je viazané na vozidlo Klienta a Klient ho môže skontrolovať v Aplikácii prihlásením sa do používateľského účtu SEAT ID.

8.6. Spoločnosť SEAT upozorní Klienta na možnosť obnoviť Zmluvu alebo zadať nové Objednávky služieb v čase, keď uplynie lehota platnosti. Oznámenie bude zaslané na e-mailovú adresu Klienta, ktorá bola poskytnutá pri vytváraní jeho používateľského účtu SEAT ID. V prípade, že si Klient želá obnoviť Zmluvu alebo vytvoriť novú Objednávku služby, je povinný postupovať podľa pokynov poskytnutých spoločnosťou SEAT a začať nový zmluvný a aktivačný proces prostredníctvom Aplikácie a / alebo cez Navigačný/Rádiový systém vozidla (podľa potreby) v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami.

8.7. Ak Klient po uplynutí Obdobia platnosti neobnoví alebo nevytvorí nové Objednávky služieb, Zmluva medzi spoločnosťou SEAT a Klientom bude automaticky ukončená.

9. Právo na odstúpenie od zmluvy

9.1 V súlade so Všeobecnými podmienkami služieb SEAT CONNECT & CUPRA CONNECT a ďalších doplnkových alebo následných služieb, ktoré je možné dohodnúť aj prostredníctvom aplikácie APLIKÁCIA SEAT/CUPRA CONNECT, navigačný systém a aplikácia My CUPRA, ak je Klient spotrebiteľom, je Klient oprávnený odstúpiť od zmluvy v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní bez udania dôvodu.

9.2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po štrnástich (14) kalendárnych dňoch odo dňa uzatvorenia zmluvy.

9.3. Na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy je Klient povinný oznámiť spoločnosti SEAT jednoznačne svoje rozhodnutie o odstúpení od zmluvy zaslaním e-mailu na nasledujúcu e-mailovú adresu: customercare@seat.es (SEAT Clients) alebo customercare@cupraofficial.com (CUPRA Clients). Na uplatnenie práva môžu byť k dispozícii aj ďalšie možnosti.Viac informácií o všetkých dostupných možnostiach nájdete na webovom portáli.

9.4. Klient môže pre uplatnenie práva na odstúpenie použiť formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený ako dodatok I jeho použitie pre účely uplatnenia práva na odstúpenie však nie je povinné.

9.5. Na zachovanie lehoty pre zánik práva na odstúpenie od zmluvy postačuje oznámenie Klienta zaslané pred uplynutím tejto lehoty (14 kalendárnych dní) spoločnosti SEAT.

9.6. V prípade odstúpenia Klienta od zmluvy spoločnosť SEAT bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa, kedy bola o tejto skutočnosti informovaná, vráti Klientovi všetky platby, ktoré boli klientom zaplatené. Takáto refundácia sa uskutoční pomocou rovnakých platobných prostriedkov, ktoré klient použil pri počiatočnej transakcii, pokiaľ klient výslovne nepožiadal SEAT/CUPRA o iný spôsob zaslaním e-mailu na adresu: customercare@seat.es (klienti SEAT) alebo customercare@cupraofficial.com (klienti CUPRA).V tomto prípade je potrebné, aby Klient poskytol potrebnú dokumentáciu na preukázanie toho, že je vlastníkom alternatívneho spôsobu platby. Klientovi v žiadnom prípade nevzniknú ďalšie náklady spojené s vrátením finančných prostriedkov.

9.7. V rozsahu, v akom budú Služby poskytované počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, ak Klient uplatní právo na odstúpenie od zmluvy, je Klient povinný zaplatiť spoločnosti SEAT čiastku, ktorá je úmerná už poskytnutým Službám v okamihu, keď bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené spoločnosti SEAT v porovnaní s cenou Služieb za celé obdobie trvania zmluvy.

10. Ukončenie a postúpenie zmluvy

10.1. Zmluva bude ukončená:

a) Ak Klient neobnoví Služby a / alebo nevykoná novú Objednávku Služieb po uplynutí pôvodného Obdobia platnosti, v súlade s podmienkami uvedenými v článku 8 Všeobecných podmienok;

b) Ak Klient uplatní Právo na odstúpenie od Zmluvy v súlade s podmienkami uvedenými v článku 9 Všeobecných podmienok;

c) V prípade nesúladu podľa článku 15.

d) V prípade odstúpenia strany, ak druhá strana podstatne porušila niektorý zo zákonných alebo zmluvných záväzkov. Ak je v tomto prípade dodržanie záväzkov stále možné, môže strana, ktorá záväzok neporušila, písomne informovať druhú stranu o príslušnom porušení a vyzve je na odstránenie v lehote desiatich (10) dní od prijatia tejto výzvy. Po márnom uplynutí uvedenej lehoty je strana, ktorá záväzok neporušila, oprávnená písomne odstúpiť od zmluvy. Právo požadovať náhradu škody tým nie je dotknuté. V prípade, ak dodržanie záväzkov nie možné, zmluva bude ukončená po prijatí oznámenia o odstúpení od zmluvy s uvedením, dôvodov odstúpenia. Na druhej strane, ak splnenie nie je možné, zmluva sa vypovie po doručení oznámenia pre stranu, ktorá porušila zmluvu, v ktorom požiada o vypovedanie zmluvy a uvedie dôvody takejto žiadosti..

e) V prípade Zániku technológie, ako je opísané v článku 4.2.6, bude môcť Klient ukončiť poskytovanie Služieb, ktorých sa Zánik technológie týka, písomným oznámením spoločnosti SEAT, ak neexistujú alternatívne riešenia pripojenia s príslušnou technológiou.

f) Ak Klient nebude schopný dodržiavať ustanovenia podľa článku 20 Všeobecných podmienok, spoločnosť SEAT môže s okamžitou platnosťou ukončiť Zmluvu s používateľom a všetky ostatné súvisiace existujúce zmluvy medzi spoločnosťou SEAT a Klientom a zablokovať jeho budúci prístup k SEAT ID a akýmkoľvek pripojeným službám alebo pripojeným produktom, softvéru a technológiám.

10.2. V prípade, že bola zmluva ukončená z niektorého z dôvodov uvedených v predchádzajúcom bode, zanikajú aj osobitné podmienky, ktoré sa vzťahujú na Služby objednané Klientom, a prístup k Službám bude zrušený.

10.3. Žiadna zo strán nemôže postúpiť svoje práva alebo povinnosti podľa tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany. Výnimkou z vyššie uvedeného si spoločnosť SEAT vyhradzuje právo previesť Zmluvu o poskytovaní služieb (bez akejkoľvek zmeny zmluvných podmienok) na akúkoľvek inú spoločnosť skupiny SEAT. Na tieto účely Klient týmto oprávňuje spoločnosť SEAT pristúpiť k takémuto postúpeniu. Spoločnosť SEAT v každom prípade informuje Klienta o postúpení bez zbytočného odkladu.

10.4. Na žiadosť Klienta sprístupní SEAT Klientovi akýkoľvek obsah odlišný od osobných údajov, ktoré Klient poskytol alebo vytvoril pri používaní Služieb. Takéto údaje budú poskytnuté bezplatne, v primeranej lehote a v bežnom elektronickom formáte.

11. Práva duševného a priemyselného vlastníctva

11.1. Klient má nevýhradné, nesublicencovateľné a neprenosné právo používať Služby (ako aj obsah, materiály a súvisiace informácie), Aplikáciu a Navigačný/Rádiový systém počas Obdobia platnosti zmluvných Služieb. Použitie bude obmedzené na krajiny, v ktorých sa Služby môžu používať (ako je uvedené v Aplikáciách).

11.2. Klient nie je oprávnený zdieľať alebo zverejňovať obsah a informácie súvisiace so Službami, ani využívať Služby akýmkoľvek spôsobom, napríklad v prospech tretích strán, na komerčné účely alebo za účelom zisku. Klient nie je oprávnený meniť, kopírovať, upravovať, dekompilovať, rozoberať alebo vykonávať akékoľvek spätné inžinierstvo týkajúce sa služieb a / alebo kanálov, ich integrujúcich častí alebo obsahu a zdrojových kódov. Klient okrem toho v žiadnom prípade neodstráni, nezmení, nevylúči ani nebude manipulovať s akýmkoľvek ochranným zariadením alebo bezpečnostným systémom inštalovaným v kanáloch.

11.3. Klient berie na vedomie, že práva duševného a priemyselného vlastníctva a akékoľvek iné práva k Službám (vrátane ich obsahu, textov, údajov, databáz, obrázkov, fotografií, grafiky, hlasov, videí, mien, ochranných známok, rozlišovacích znakov, návrhov, softvéru, rozhraní, atď.), Aplikácii, a Navigačnému/Rádiovému systému, ako aj ich súčastí, sú majetkom spoločnosti SEAT, jej poskytovateľov licencií a / alebo tretích strán. V tomto zmysle, ak Klient používa Služby, nadobúda len práva, ktoré sú nevyhnutne potrebné na používanie Služieb za podmienok stanovených v týchto Všeobecných podmienkach.

11.4. Klient nie je oprávnený používať Služby, Aplikáciu, a Navigačný/Rádiový systém a ich súčasti, spôsobmi ktoré porušujú tieto Všeobecné podmienky a/alebo akékoľvek iné platné podmienky používania, práva tretích strán a/alebo platné zákony. Klient je povinný ukončiť akékoľvek nevhodné využívanie Služieb, Aplikácie, a Navigačného/Rádiového systému alebo ich súčastí. Klient sa najmä zaväzuje, že nebude na žiadne účely distribuovať, reprodukovať, verejne komunikovať a/alebo meniť všetky časti Služieb, Aplikácie, Navigačného / Rádiového systému alebo ich súčasti, ani vykonávať akékoľvek iné činnosti, ktoré môžu poškodiť platnosť niektorého z vyššie uvedených.

12. Ochrana údajov

12.1. Spoločnosť SEAT bude chrániť osobné údaje poskytnuté Klientom. Tieto údaje sa budú používať výlučne vtedy, keď je ich používanie zákonne povolené a Klient s takýmto používaním výslovne súhlasil. Viac informácií o tejto ochrane osobných údajov môže Klient nájsť v dokumente Zásady ochrany osobných údajov, pokiaľ ide o Služby, dostupné v Aplikácii.

13. Zodpovednosť Klienta

13.1. Klient potvrdzuje, že spĺňa predpoklady na uzatvorenie Zmluvy a používanie Služieb v súlade s ustanoveniami týchto Všeobecných podmienok, najmä podmienok uvedených v článku 2 Všeobecných podmienok.

13.2. Okrem toho je Klient zodpovedný za využívanie Služieb bez toho, aby boli porušené tieto Všeobecné podmienky, konkrétne podmienky, ktoré môžu byť uplatniteľné, a akékoľvek ďalšie podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov Aplikácie a Navigačného/Rádiového systému, a platné zákony a práva fyzických alebo právnických osôb.

13.3. Ak Klient nie je vlastníkom Vozidla, pred vykonaním aktualizácie softvéru je povinný sa uistiť, že je na to oprávnený. Informácie o oprávnení vykonať aktualizáciu softvéru môže Klient nájsť v zmluvách, ktoré sú platné medzi Klientom a vlastníkom vo vzťahu k Vozidlu (napr. z lízingovej zmluvy alebo - v prípade služobného vozidla - zo smerníc zamestnávateľa pre služobné vozidlá alebo z pracovnej zmluvy). V prípade pochybností by mal Klient získať predchádzajúci súhlas vlastníka Vozidla s vykonaním aktualizácie softvéru.

13.4. V prípade, že Vozidlo použila poverená tretia strana, napríklad rodinný príslušník alebo zamestnanec Klienta, je Klient povinný podniknúť príslušné kroky (napr. získať súhlas príslušnej tretej strany), aby sa zabezpečilo, že ak sa dotyčná strana prihlási do Služieb, neporušuje Klient práva tretích strán. Je potrebné poznamenať, že Klient získava informácie o Vozidle, a teda (nepriamo) o takejto tretej strane (napr. správanie používateľa, umiestnenie atď.). Výstražné správy, týkajúce sa Vozidla, a správy o poruchách, ktoré zostanú vo vozidle, sú uvedené v Aplikácii v časti, ktorá poskytuje informácie o stave Vozidla.

13.5. Klient sa zaväzuje rešpektovať práva duševného a priemyselného vlastníctva spoločnosti SEAT alebo akejkoľvek inej tretej strany pre Služby, Aplikáciu a Navigačný/Rádiový systém Vozidla za podmienok stanovených v článku 11 Všeobecných podmienok.

13.6. Klient zodpovedá spoločnosti SEAT za akékoľvek porušenie, ktoré vznikne počas používania Služieb akoukoľvek inou osobou ako Klientom, ako by služby používal sám. Spoločnosť SEAT nie je zodpovedná za okolnosti vyplývajúce z takéhoto nesprávneho používania Služieb.

13.7. Ak je Klient zároveň vodičom Vozidla, môže využívať Služby, ak spĺňa všetky platné zákony týkajúce sa prevádzky a bezpečnosti cestnej premávky.

14. Zodpovednosť spoločnosti SEAT

14.1. Spoločnosť SEAT nezodpovedá za škody spôsobené používaním Služieb Klientom Aplikáciou a/alebo Navigačným/Rádiový systémom Vozidla, ktoré sú v rozpore s týmito Všeobecnými podmienkami ani za škody spôsobené neprimeraným používaním. Vyššie uvedené platí najmä vtedy, keď sa vodič vozidla počas jazdy rozptýli z dôvodu používania Služieb alebo Aplikácie a v dôsledku toho dôjde k nehode.

14.2. Najmä vzhľadom na digitálny charakter informácií poskytnutých spoločnosťou SEAT v rámci poskytovania Služieb a možnosti chýb pri uchovávaní a prenose týchto informácií prostredníctvom internetu spoločnosť SEAT neručí za aktualizáciu, presnosť, pravdivosť, správnosť a kvalitu informácií prenesených alebo poskytnutých Klientovi prostredníctvom Služieb. V tomto zmysle, okrem prípadov výslovne uvedených v rozhodnom práve, spoločnosť SEAT nenesie zodpovednosť za aktualizáciu, presnosť, pravdivosť, správnosť a kvalitu údajov a informácií poskytovaných prostredníctvom Služieb, ani za údaje a informácie poskytnuté tretími stranami.

14.3. Pokiaľ ide o informácie, údaje, obrázky a iný obsah poskytovaný tretími stranami v rámci poskytovania Služieb, Klient berie na vedomie, že spoločnosť SEAT neanalyzuje ani nemodifikuje tieto informácie, údaje, obrázky a iný obsah.

14.4. Spoločnosť SEAT nenesie zodpovednosť za žiadne okolnosti ovplyvňujúce kvalitu Služieb vyplývajúce z problémov s dátovým pripojením poskytovaným tretími stranami. V tomto zmysle spoločnosť SEAT nenesie zodpovednosť za akýkoľvek technologický zápal slnka, ako je opísané v bode 4.2.6. Spoločnosť SEAT však primerane písomne oznámi Klientovi po tom, ako sa dozvie o blížiacom sa Zániku technológie, výhľadový dátum, po ktorom už technológia nebude k dispozícii.

14.5. Spoločnosť SEAT nenesie zodpovednosť za škody spôsobené výberom nevhodného hesla Klientom na prihlásenie do používateľského účtu SEAT ID alebo neadekvátnou ochranou hesla. Spoločnosť SEAT nenesie zodpovednosť za škody spôsobené tretími osobami, ktorým Klient poskytol prístup k Službám.

15. Záruka

15.1. Bez toho, aby boli dotknuté články 13 a 14 vyššie a právo Klienta na odstúpenie od zmluvy, za predpokladu, že Služby boli riadne nainštalované, a počas trvania príslušnej zmluvy, SEAT zodpovedá Klientovi v prípade, že Služby (i) nezodpovedajú popisu a vlastnostiam, ktoré boli Klientovi sprístupnené v týchto Všeobecných podmienkach a konkrétnym podmienkam uvedeným v Žiadosti pred uzavretím zmluvy, ktoré by mali mať rovnakú kvalitu a vlastnosti, aké majú podobné služby; a za predpokladu, že Klient výslovne nesúhlasil s tým, aby sa niektorá konkrétna vlastnosť Služieb od takejto zhody odchýlila; (ii) nie sú vhodné na bežné použitie, na ktoré sú určené (vrátane tých použití, na ktoré sa poskytujú podobné služby, s prihliadnutím na existujúce technické normy); (iii) nie sú poskytnuté primerané pokyny (a ktoré Klient môže odôvodnene očakávať); a (iv) nie sú poskytnuté príslušné aktualizácie, ak to bolo uvedené v zmluve.

15.2. Spoločnosť SEAT poskytne všetky potrebné aktualizácie vrátane bezpečnostných aktualizácií na zachovanie súladu Služieb počas doby platnosti príslušnej zmluvnej Služby, ako je uvedené v jej konkrétnych podmienkach. Vyššie uvedené neplatí, ak Klient nenainštaluje aktualizácie sprístupnené spoločnosťou SEAT v primeranej lehote, za predpokladu, že spoločnosť SEAT riadne informovala Klienta o takýchto aktualizáciách a že pokyny poskytnuté v tejto súvislosti sú presné.

15.3. V prípade nesúladu Služieb má Klient právo na uvedenie Služieb do súladu, napr. prostredníctvom aktualizácie, obnovenia nepretržitého poskytovania alebo odstránenia obmedzeného výkonu (rýchlosti). Ak (i) SEAT odmietne alebo nedosiahne súlad v primeranej lehote a bez výrazných ťažkostí pre Klienta (ii) alebo ak je nesúlad takej závažnej povahy, že nie je primerané, aby Klient najskôr požiadal o nápravu, má právo (a) v prípade odplatných Služieb na primerané zníženie ceny, ak existuje, za obdobie, počas ktorého digitálny obsah alebo digitálna služba neboli v súlade, a (b) ak nie je nesúlad len zanedbateľný, na ukončenie zmluvy v súlade s bodom 3.7. Zníženie ceny alebo vrátenie peňazí je primerané, ak odráža zníženie hodnoty služieb v porovnaní s hodnotou, ktorú by digitálny obsah alebo digitálna služba mali, keby boli v súlade.

15.4. Odchylne od ustanovení uvedených v oddiele 15.1 vyššie spoločnosť SEAT nezodpovedá za nesúlad, ktorý vyplýva výlučne z toho, že Klient neinštaloval aktualizáciu v primeranom čase, za predpokladu, že neinštalácia zo strany Klienta nebola spôsobená nedostatkom alebo nedostatkami v návode na inštaláciu poskytnutom spoločnosťou SEAT.

15.5. Pre uplatnenie práv Klienta podľa tohto článku 15 sa Klient môže obrátiť na oddelenie starostlivosti o zákazníkov spoločnosti SEAT.

16. Spoluužívatelia

16.1. Klient môže umožniť používanie Služieb vo Vozidle Klienta primeranému počtu jednotlivcov (napríklad rodinným príslušníkom, priateľom, kolegom) (ďalej len „Spoluužívateľ“ alebo „Spoluužívatelia“).

16.2. Všeobecným pravidlom pre používanie Služieb pre Vozidlo Klienta je, že Spoluužívateľ musí mať vytvorený používateľský účet SEAT ID alebo vytvoriť takýto účet za podmienok ustanovených v týchto Všeobecných podmienkach, aktivovať Služby, ktoré sú špecificky spojené s jeho používateľským účtom SEAT ID pokiaľ ide o používanie Vozidla, a akceptovať tieto Všeobecné podmienky, konkrétne podmienky a všetky ostatné podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov, ktoré môžu byť aplikovateľné.

16.3. Služby nie je možné používať súčasne a niektoré Služby nesmie použiť žiadna iná osoba ako Klient, a to aj v prípade, ak má k dispozícii používateľský účet SEAT ID. Nie všetky Služby vyžadujú, aby okrem Klienta používali používateľský účet SEAT ID iní vodiči alebo cestujúci. Viac informácií o tejto záležitosti nájdete v Aplikácii alebo Navigačnom/Rádiovom systéme. V takýchto prípadoch bude Klient zodpovedný za informovanie týchto osôb o podmienkach vzťahujúcich sa na Služby a správne používanie týchto Služieb.

16.4. Využívanie Služieb Spoluužívateľmi nespôsobí žiadne dodatočné náklady pre Spoluužívateľov, ktorí Služby pôvodne zmluvne neuzavreli.

16.5. Rozsah a vo všeobecnosti pokojné a nepretržité používanie Služieb zo strany Spoluužívateľov bude závisieť od použitia, ktoré má Klient k dispozícii, a od vlastností a obsahu Služieb. Spoločnosť SEAT sa nezaväzuje informovať Spoluužívateľa o akýchkoľvek zmenách v Službách. Spoločnosť SEAT je povinná informovať Spoluužívateľov o akejkoľvek zmene týchto Všeobecných podmienok, len v prípade ak tieto zmeny majú vplyv na Spoluužívateľov.

16.6. Klient a každý príležitostný Spoluužívateľ môžu kedykoľvek ukončiť právo Spoluužívateľa a zrušiť príslušné používateľské účty. V opačnom prípade sa prístup Spoluužívateľov k Službám ukončí uplynutím Obdobia platnosti Služieb, na ktoré Klient uzavrel Zmluvu, alebo v prípade ukončenia Zmluvy za podmienok uvedených v týchto Všeobecných podmienkach.

16.7. Spoluužívateľom vozidla môže byť primárny používateľ (Primary User), sekundárny používateľ (Secondary User) alebo hosťujúci používateľ (Guest User).

Každý používateľ má nasledujúce roly:

A. Primárny používateľ: je ten, kto objednáva Služby a pripája Vozidlo k Službám podľa týchto Všeobecných podmienok. Primárny používateľ má prístup k celému dostupnému rozsahu Služieb. Primárnym používateľom by mal byť vlastník, držiteľ alebo iná osoba, ktorá prevažne používa Vozidlo (napr. nájomcovia, používatelia firemných vozidiel atď.).

B. Sekundárny používateľ: je ten, kto je prihlásený vo Vozidle pripojenom k Službám pomocou svojho SEAT ID a kto je schválený ako Sekundárny používateľ Vozidla Primárnym používateľom. Sekundárny používateľ nemá prístup k Službám, ktoré sú poskytované výlučne Primárnemu používateľovi. Primárny používateľ môže kedykoľvek prostredníctvom Aplikácie odstrániť Sekundárneho používateľa. Sekundárny používateľ môže svoju úlohu Sekundárneho používateľa zrušiť aj sám. Rola Sekundárneho používateľa je určená pre osobu, ktorá pravidelne a dlhodobo používa Vozidlo (napr. rodinný príslušník, životný partner, partner alebo priateľ Primárneho používateľa). K Vozidlu môže byť súčasne priradených niekoľko Sekundárnych používateľov. Sekundárny používateľ musí akceptovať tieto Všeobecné podmienky pri svojom prvom prihlásení do Vozidla pripojeného k SEAT CONNECT. Na Sekundárneho používateľa sa nevzťahujú žiadne práva a povinnosti, ktoré sú podľa týchto Všeobecných podmienok pridelené len Primárnemu používateľovi.

C. Hosťujúci používateľ je ten, kto je prihlásený do Vozidla pripojeného k SEAT CONNECT so svojím SEAT ID. Hosťujúci používateľ nemá prístup k Službám, ktoré sú poskytované výlučne Primárnemu používateľovi alebo Sekundárnemu používateľovi. Ktorýkoľvek Používateľ Vozidla (vrátane Anonymného hosťa) môže kedykoľvek prostredníctvom Navigačného systému vymazať Hosťujúceho používateľa vo Vozidle. Primárny používateľ môže kedykoľvek odstrániť Používateľa hosťa prostredníctvom Aplikácie. Rola Hosťujúceho používateľa je určená pre osobu, ktorá používa Vozidlo pravidelne počas dlhšieho obdobia (napr. rodinný príslušník, životný partner alebo priateľ Primárneho používateľa), príležitostne alebo jednorazovo. Hosťujúci Používateľ musí akceptovať tieto Všeobecné podmienky pri svojom prvom prihlásení do Vozidla pripojeného k SEAT CONNECT. Na Hosťujúceho používateľa sa nevzťahujú žiadne práva a povinnosti, ktoré sú pridelené len Primárnemu používateľovi alebo Sekundárnemu používateľovi.

Tieto podmienky sa nevzťahujú na používateľov, ktorí nie sú Primárnym používateľom, Sekundárnym používateľom alebo Hosťujúcim používateľom a ktorí používajú Služby bez toho, aby pripojili SEAT CONNECT k svojmu SEAT ID (Anonymný hosť).

Dostupné používateľské roly sa môžu líšiť najmä v závislosti od modelu, roku výroby a výbavy Vozidla a verzie softvéru Služieb, ktoré sú súčasťou Vozidla. Ďalšie informácie sú k dispozícii na nasledujúcom odkaze: https://www.cupraofficial.com/services/connect.html / https://www.seat.com/owners/connectivity/seat-connect-service.html

17. Trvalý prevod vozidla

17.1. Zmluva o poskytovaní Služieb bude vždy prepojená s Vozidlom, a preto Klient nie je oprávnený prevádzať Služby na iné Vozidlo. V prípade predaja alebo akéhokoľvek iného trvalého prevodu Vozidla na tretiu stranu (ďalej len „Kupujúci“) je Klient povinný:

  1. Previesť zmluvu o Službách na Kupujúceho;

  2. Vymazať všetky osobné údaje uložené vo Vozidle; a

  3. Odstrániť vozidlo z používateľského účtu SEAT ID v Aplikácii.

V prípade straty alebo zničenia Vozidla nemá Klient voči spoločnosti SEAT nárok na vrátenie ceny zaplatenej za Službu.

17.2. Kupujúci môže využívať Služby po vytvorení používateľského účtu SEAT ID, a po nadobudnutí akýchkoľvek Služieb a ich aktivácií v súlade s ustanoveniami týchto Všeobecných podmienok.

17.3. Platnosť prevodu zmluvy o poskytovaní Služieb na Kupujúceho bude podmienená súhlasom spoločnosti SEAT, ktorý nebude bezdôvodne odopretý. Potvrdenie Objednávky služieb, ako je ustanovené v týchto Všeobecných podmienkach, bude slúžiť ako dôkaz o prijatí prevodu zmluvy od spoločnosti SEAT na Kupujúceho.

18. Jurisdikcia a rozhodné právo

18.1. Tento článok 18 sa vzťahuje len na spotrebiteľov s bydliskom alebo obvyklým pobytom v členskom štáte Európskej únie a nemá vplyv na zákonné predpisy týkajúce sa alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktoré môžu existovať v krajinách mimo Európskej únie.

18.2 Tieto Všeobecné podmienky sa riadia španielskymi zákonmi („legislación española común’“). Ak Klient vystupuje ako spotrebiteľ, uplatňujú sa pri vykonávaní zmluvy zákony štátu, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko alebo trvalý pobyt.

18.3. Akýkoľvek spor vyplývajúci z tohto zmluvného vzťahu podlieha príslušným súdom mesta Barcelona (Španielsko). Bez ohľadu na vyššie uvedené, ak Klient vystupuje ako spotrebiteľ, tieto spory budú podliehať súdom v mieste bydliska spotrebiteľa.

18.4. Klient, ktorý je spotrebiteľom, má právo na alternatívne riešenie sporov („ARS“) vzniknutých z tejto Zmluvy, a to cestou podania návrhu na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu Slovenskej obchodnej inšpekcii (https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi) alebo príslušnej oprávnenej právnickej osobe zapísanej v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR ()https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), alebo využiť platformu pre riešenie sporov online v zmysle bodu 17.4. tohto článku.

\18. 5. Klient, ktorý je spotrebiteľom, môže rovnako využiť pre riešenie spotrebiteľského sporu platformu pre riešenie sporov online (ďalej len „RSO“). Zoznam dostupných platforiem RSO Európskej komisie nájdete na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

18.6. Orgánom ochrany práva spotrebiteľov je:

Slovenská obchodná inšpekcia

Bajkalská 21/A

827 99 Bratislava

Slovenská republika

19. Oddeliteľnosť

19.1. Ak je niektorá z podmienok alebo ustanovení týchto Všeobecných podmienok neplatná, nezákonná alebo nevynútiteľná, zvyšné podmienky a ustanovenia Všeobecných podmienok nebudú ovplyvnené, ak práva a povinnosti strán vyplývajúce zo Všeobecných podmienok neboli vážne ovplyvnené. Tým myslíme všetky situácie, ktoré spôsobujú vážne škody na záujmoch ktorejkoľvek zo strán alebo ktoré sa týkajú účelu týchto Všeobecných podmienok. Tieto dotknuté ustanovenia je potrebné nahradiť alebo integrovať s inými ustanoveniami, ktoré sú v súlade so zákonom a majú rovnaký účel ako náhradné ustanovenia.

20. Kontrola exportu

20.1. Pri používaní používateľského účtu SEAT ID a Služieb sa Klient zaväzuje dodržiavať všetky príslušné ustanovenia zahraničného obchodu a kontroly exportu, zákony a pravidlá. Okrem vnútroštátnych ustanovení, zákonov a pravidiel o kontrole vývozu zahraničného obchodu sa to môže vzťahovať aj na ustanovenia, právne predpisy a pravidlá EÚ o kontrole vývozu, ako aj na extrateritoriálne uplatniteľné nariadenia o kontrole vývozu a sankciách Spojených štátov amerických a iných krajín. Klient tiež zodpovedá za dodržiavanie všetkých platných miestnych ustanovení, zákonov a pravidiel týkajúcich sa dovozu, vývozu alebo opätovného vývozu digitálnych služieb a súvisiacich produktov, softvéru a technológií.

20.2. Klient ďalej berie na vedomie a potvrdzuje, že na základe platných pravidiel a predpisov týkajúcich sa kontroly vývozu a sankcií - pokiaľ ich dodržiavanie nie je v súlade s právnymi predpismi - nie je zakázané získavať alebo využívať digitálne služby a súvisiace produkty, softvér alebo technológie.

© SEAT, S.A.U. 2022. Úplná alebo čiastočná reprodukcia je zakázaná. Všetky práva vyhradené.

Dodatok I

Formulár – Právo na odstúpenie

(tento formulár je potrebné vyplniť a predložiť len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)

OZNÁMENIE O PRÁVE NA ODSTÚPENIE

For the attention of:

SEAT, S.A. Customer Services.

Address: Autovía A-2, Km 585 08760 Martorell, España

E-mail (SEAT): customercare@seat.es

E-mail (CUPRA): customercare@cupraofficial.com

Vážení páni:

Týmto Vás informujem o mojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy o používaní nasledujúcich služieb:

Balíčky služieb, ktoré sa majú zrušiť (označte „X“):

(*) VIN sa nachádza v dolnom rohu čelného skla vozidla a v dokumentácii vozidla.

Informácie o ochrane údajov

Všetky údaje zhromaždené v tomto formulári budú spracované spoločnosťou SEAT, S.A. ako správcom údajov na riadenie vášho odstúpenia od zmluvy, čo je právny základ plnenia zmluvy CONNECT. Vaše údaje nebudú poskytnuté tretím stranám s výnimkou dodržiavania zákonných povinností. Vaše údaje budú uchovávané tak dlho, ako budú potrebné na splnenie Vašej požiadavky a budú zablokované počas obdobia, v ktorom môžu vzniknúť zákonné povinnosti. Svoje práva si môžete uplatniť zaslaním e-mailu na customercare@seat.es alebo customercare@cupraofficial.com, v závislosti od značky vášho vozidla, a tiež môžete kontaktovať našu kanceláriu pre ochranu údajov na adrese dataprotection@seat.es. Môžete podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu údajov.