ZBER ÚDAJOV A OCHRANA SÚKROMIA NA BUDOVANIE ANONYMOVEJ DATABÁZY NA VÝSKUM A ROZVOJ AUTOMATIZOVANEJ JAZDY

V týchto zásadách ochrany osobných údajov vás informujeme o zhromažďovaní, spracovaní a použití vašich osobných údajov spoločnosťou SEAT, SA (ďalej len „SEAT“) v súvislosti s aktiváciou prenosu údajov na vytvorenie anonymnej databázy na výskum a vývoj automatizovanej jazdy.

Kto je správcom vašich osobných údajov?

Identita správcu údajov:SEAT, S.A. with Tax Identification Number A-28 049 161
Adresa:Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona)
email:customercare@seat.es
Kontaktné údaje správcu údajov:dataprotection@seat.es

Ako používame vaše osobné údaje?

Funkcia nahrávania sa používa na zhromažďovanie nameraných údajov zaznamenaných senzormi vozidla. Namerané údaje sú okamžite zaslané na dátový server a anonymizované a použité spoločnosťou SEAT a jej partnermi na výskum a vývoj automatizovanej jazdy.

Prenos údajov nie je z výroby aktivovaný a začína sa až po prihlásení aktívneho primárneho používateľa SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT. Odovzdávanie údajov je možné priamo aktivovať alebo deaktivovať pomocou prepínača „Automatizovaný vývoj jazdy“ v nastaveniach ochrany osobných údajov. Prenos údajov závisí aj od nastavenia úrovní ochrany osobných údajov. Nahrávanie je aktívne iba na úrovniach „Použiť polohu“ a „Zdieľať polohu“.

Merané údaje pozostávajú z dvoch skupín údajov:

a) Údaje, ktoré sú relevantné pre rekonštrukciu faktorov, ktoré ovplyvňujú vozidlo:

b) Údaje, ktoré sú relevantné pre určenie, ako vodič uprednostňuje ovládanie vozidla:

Zhromažďujú sa iba údaje potrebné na výskum a vývoj funkcií čiastočne a úplne automatizovanej jazdy. Anonymizované údaje o meraniach sa dodávajú aj partnerom spoločnosti Volkswagen na základe zmluvných zásad, ktoré zahŕňajú príslušné záruky ochrany údajov. Títo partneri tiež použijú anonymizované údaje na účely výskumu a vývoja automatizovanej jazdy.

Na základe týchto údajov sa vytvára simulačné prostredie, ktoré umožňuje testovanie budúcich automatizovaných funkcií jazdy v reálnych podmienkach a ktoré sa dá vo výsledku porovnať s preferovaným správaním vodiča. Keďže na spoľahlivé zabezpečenie automatizovanej jazdy je potrebných niekoľko miliárd skúšobných kilometrov, táto databáza musí byť vyplnená skutočnými údajmi. Toto je jediný spôsob, ako zabezpečiť, aby bolo možné dostatočne zaznamenať všetky druhy dopravnej situácie, aby sa zabezpečilo, že budúce automatizované funkcie riadenia sú dostatočne robustné a bezpečné na to, aby sa vždy dali správne rozhodnutia a chránila bezpečnosť cestujúcich vo vozidle.

Dáta poslané na dátový server po zhromaždení sú kontrolované kvality a potom okamžite anonymizované v dátovom serveri. Postup anonymizácie sa preveruje z hľadiska účinnosti a efektívnosti a neustále sa vyvíja, pričom sa zohľadňujú najnovšie vedecké poznatky a stav techniky.

Aký je zákonný základ pre spracovanie vašich osobných údajov?

Právnym základom pre zber údajov na extrahovanie údajov z vozidla je zohľadnenie záujmov (článok 6 ods. 1 písm. F) všeobecného nariadenia o osobných údajoch).

Vyššie uvedené ciele v oblasti výskumu, vývoja a zabezpečenia automatizovaných funkcií riadenia sa dajú dosiahnuť iba prostredníctvom významnej databázy z najširšej možnej rozmanitosti dopravných scenárov založených na skutočných cestách. Klasické vytrvalostné testovanie v tomto okamihu už nestačí. Údaje musia pozostávať z čo najviac rôznych scenárov jazdy, ktorých životné prostredie a dopravné situácie je možné zaznamenávať iba do algoritmov v skutočnej cestnej premávke. Nákup údajov tiež v tomto okamihu nestačí, pretože údaje nie sú k dispozícii v požadovanej kvalite a zastarané aj po veľmi krátkom čase. Z týchto dôvodov má SEAT legitímny záujem na spracovaní údajov a vytvorení anonymnej databázy.

Akým ďalším príjemcom budú údaje poskytnuté?

Spoločnosť SEAT nezverejňuje vaše osobné údaje, iba ak sú splnené zákonné povinnosti.

Na druhej strane, SEAT umožní prístup k údajom tretím stranám, ktoré konajú ako spracovatelia údajov za účelom anonymizácie údajov a konania iba v našom mene a v súlade s našimi pokynmi. Spoločnosť Volkswagen AG je naším poskytovateľom služieb na anonymizáciu údajov. Najíma si však aj iných poskytovateľov služieb, ako je AUDI AG a CARIAD SE, aby túto službu anonymizácie vykonali, pričom všetci vystupujú ako ďalší sprostredkovatelia. Šifrovanie údajov prebieha v súlade s dohodami uzatvorenými so spoločnosťou Volkswagen a spracúvajú sa výlučne na dátových serveroch umiestnených v Európskej únii. Sídlo niektorých z týchto poskytovateľov služieb sa môže nachádzať na území Spojených štátov amerických, preto nemožno vylúčiť, že prístup k týmto údajom je možné uskutočniť aj zo Spojených štátov amerických. S cieľom zabezpečiť dostatočnú ochranu vašich osobných údajov bola uzavretá príslušná štandardná dohoda o ochrane údajov EÚ (primeraná záruka na spracovanie údajov v neeurópskych krajinách). Počas zverejnenia máte právo byť informovaní o štandardnej dohode o ochrane údajov.

Ako dlho si uchovávame vaše osobné údaje?

Na účely anonymizácie a zabezpečenia kvality sa v nich údaje uchovávajú maximálne 24 hodín. Preto sa pôvodné údaje z vozidla úplne vymažú.

Aké sú vaše práva dotknutej osoby?

právoObsahAsistenčné kanály
PrístupMôžete získať informácie týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov spoločnosťou SEAT, ako aj prístup k vašim osobným údajom, ktoré boli zahrnuté do súborov SEAT.Tieto práva môžete uplatniť zaslaním e-mailu na adresu customercare@seat.es alebo na základe písomnej žiadosti adresovanej SEAT, S.A – Autovía A-2.Km.585, Martorell, Barcelona (Spain). Ak chcete uplatniť svoje práva, musíte uviesť právo, ktoré chcete uplatniť.
NápravaAk sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, môžete požiadať o opravu.
VymazanieO vymazanie svojich osobných údajov môžete požiadať, ak okrem iných dôvodov osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené.
NámietkaMôžete požiadať o zastavenie spracovania vašich osobných údajov. Spoločnosť SEAT zastaví spracúvanie vašich osobných údajov, s výnimkou prípadu, keď je to nútené oprávnenými skupinami alebo uplatnením alebo ochranou právnych nárokov.
Obmedzenie spracovaniaO obmedzenie spracovania osobných údajov môžete požiadať v nasledujúcich prípadoch: - Počas kontroly námietky proti presnosti vašich osobných údajov; - Ak je spracovanie údajov nezákonné, dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požaduje obmedzenie ich použitia; - Ak SEAT už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, ale spracovateľ údajov ich vyžaduje na uplatnenie právnych nárokov; - Ak ste nesúhlasili so spracovaním vašich osobných údajov pri výkone úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pre uspokojenie oprávneného záujmu, pričom sa overuje, či legitímne dôvody na spracovanie SEAT majú prednosť pred vašimi.
PrenosnosťV elektronickom formáte môžete dostávať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, osobné údaje, ktoré ste získali z vášho zmluvného vzťahu so spoločnosťou SEAT, ako aj ich preniesť na iný subjekt.

Ak sa domnievate, že SEAT nespracoval vaše osobné údaje v súlade s platnými predpismi, môžete podať sťažnosť na príslušnom kontrolnom orgáne prostredníctvom webovej stránky. www.agpd.es

Výkon týchto práv je bezplatný.