SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT

PRÁVNE OZNÁMENIE A PODMIENKY POUŽÍVANIA

1. Úvod

Spoločnosť SEAT, S.A.U. (ďalej len „SEAT“) je španielska spoločnosť so sídlom v Martorell (Barcelona), Autovia A-2, Km. 585, 08760, so španielskym daňovým identifikačným číslom (C.I.F.) A-28.049.161, riadne zapísaným v obchodnom registri v Barcelone, zväzok 23.662, list 1, číslo strany B-56855, ktorej kontaktný e-mail je: customercare@seat.es.

Spoločnosť SEAT je vlastníkom alebo užívateľom licencie na práva duševného vlastníctva alebo akékoľvek iné druhy práv pre aplikáciu „SEAT CONNECT“ a „CUPRA CONNECT“ a softvér, ktorý je súčasťou navigačného alebo rádiového systému vozidiel SEAT alebo CUPRA (ďalej len „Aplikácie“ a „Navigačný/Rádiový systém“, spoločne ako „Kanály“).

Tieto podmienky používania (ďalej len „Podmienky používania“) upravujú prístup a používanie Aplikácií a navigačného / rádiového systému používateľmi (ďalej len „Používatelia“) a dopĺňajú ich akékoľvek iné právne dokumenty alebo zásady ochrany osobných údajov, ktoré upravujú akúkoľvek funkčnosť, službu, aplikáciu, platformu alebo akékoľvek prostriedky potrebné na používanie kanálov alebo ktoré sú zahrnuté v takýchto kanáloch. Podmienky používania budú doplnené o Všeobecné podmienky pre online mobilné služby SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT dostupné v Aplikáciách (ďalej len „Všeobecné podmienky“).

Používatelia výslovne akceptujú - prostredníctvom zodpovedajúcich Kanálov - Podmienky používania, platné v danom čase počas zmluvného procesu pre online mobilné služby SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT (ďalej len „Služby“) (ako je uvedené v článku 6 Všeobecných podmienok), bez toho, aby to malo vplyv na ich uplatniteľnosť na Používateľov pre samotnú navigáciu alebo používanie uvedených Kanálov.

2. Účel

Účelom Kanálov je:

(i) Povoliť používateľom používať Služby opísané v Aplikáciách; a

(ii) Povoliť používateľom pripojiť svoje vozidlo (iba vozidlá SEAT alebo CUPRA v danom čase kompatibilné s príslušnými službami) k svojmu používateľskému účtu SEAT ID (ďalej len „používateľský účet SEAT ID“). Používatelia môžu nájsť viac informácií o vytvorení a správe používateľského účtu SEAT ID na adrese: https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions.

Niektoré služby môžu podliehať dodatočným podmienkam používania od tretích strán. Používatelia si musia pred použitím služieb naštudovať a prípadne schváliť podmienky. V tomto prípade sa uplatní režim zodpovednosti stanovený v článku 9.

Stiahnutie aplikácie a používanie zvyšných kanálov je bezplatné. Služby však majú cenu stanovenú vo Všeobecných podmienkach alebo osobitných podmienkach (napríklad Potvrdenie objednávky), ktoré sa môžu vzťahovať na jednotlivé Služby, ktoré získali Používatelia.

Kanály sú určené na osobné a nekomerčné účely. Použitie Kanálov na komerčné alebo profesionálne účely je pre Používateľov výslovne vylúčené.

Služby ponúkané prostredníctvom Kanálov môžu zahŕňať používanie mobilných dát. Spoločnosť SEAT nenesie zodpovednosť za náklady, ktoré vzniknú používateľom v dôsledku komunikácie a výmeny údajov alebo pripojenia na internet, okrem prípadov uvedených v článku 4 Všeobecných podmienok. Používatelia sa pre ďalšie informácie môžu obrátiť na príslušných telekomunikačných operátorov.

3. Duševné a priemyselné vlastníctvo

Všetky práva duševného a priemyselného vlastníctva pre Kanály (Aplikácie a Navigačný / Rádio systém) a ich súčasti (vrátane informácií, textov, údajov, grafiky, obrázkov, fotografií, návrhov, softvéru, ochranných známok, rozlišovacích znakov a ďalšieho obsahu) sú vlastníctvom spoločnosti SEAT a/alebo jej poskytovateľov licencií. Preto je akékoľvek používanie, reprodukcia, prenos, transformácia, distribúcia alebo využívanie Kanálov a/alebo ich prvkov pre Používateľov zakázané, s výnimkou tých použití, ktoré sú vyslovene vyžadované na používanie takýchto Kanálov za účelom využívania Služieb a na osobné účely.

V tomto zmysle spoločnosť SEAT udeľuje používateľom nevýhradnú, neprevoditeľnú a nesublicencovateľnú licenciu na používanie Kanálov v súlade s ostatnými ustanoveniami týchto Podmienok používania, Všeobecných podmienok a akýchkoľvek iných podmienok používania a platných právnych predpisov.

Pokiaľ ide o základný softvér Kanálov, Používatelia ich nesmú dekompilovať, rozoberať ani vykonávať na nich metódy spätného inžinierstva. Používatelia okrem toho v žiadnom prípade nesmú odstrániť, meniť, vymazať alebo manipulovať s akýmkoľvek ochranným zariadením alebo bezpečnostným systémom nainštalovaným v Kanáloch.

Používatelia berú na vedomie a súhlasia s tým, že používanie Kanálov a ich súčastí neznamená postúpenie akýchkoľvek práv priemyselného alebo duševného vlastníctva, ako sú autorské práva, ochranné známky, dizajny alebo iné práva, ani oprávnenie na vytvorenie vývoja softvéru z Aplikácií a/alebo Navigačného / Rádiového systému, s výnimkou obmedzenej licencie udelenej Používateľom na používanie Kanálov za podmienok stanovených v tomto dokumente.

4. Obmedzenia používania

Používatelia musia dodržiavať všetky platné pravidlá, predpisy a zákony týkajúce sa prevádzky a bezpečnosti na cestách. Každý Používateľ bude výhradne zodpovedný za akékoľvek nedodržanie uvedených pravidiel, predpisov a zákonov a spoločnosť SEAT bude od týchto skutočností oslobodená.


POZOR: VŽDY JAZDITE OPATRNE. AKÉKOĽVEK POUŽITIE, ZAOBCHÁDZANIE ALEBO MANIPULÁCIA S AKÝMKOĽVEK ELEKTRONICKÝM ZARIADENÍM, KTORÉ MÔŽE ZASAHOVAŤ DO RIADENIA, MUSÍ BYŤ VYKONANÉ V BEZPEČNOM REŽIME SO ZAPARKOVANÝM VOZIDLOM A V SÚLADE S PRÁVNYMI PREDPISMI.

POUŽITIE MOBILNÝCH TELEFÓNNYCH ZARIADENÍ, NAVIGAČNÝCH ALEBO AKÝCHKOĽVEK OSTATNÝCH KOMUNIKAČNÝCH SYSTÉMOV JE ZAKÁZANÉ, POKIAĽ NEMÁTE PRÍSTUP HANDS-FREE A/ALEBO V SÚLADE S PRÁVNYMI PREDPISMI.


5. Zmeny v Podmienkach používania

Spoločnosť SEAT si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať tieto Podmienky používania z akýchkoľvek opodstatnených dôvodov. Používateľ bude v primeranej lehote informovaný o každej zmene týkajúcej sa podmienok používania, aby mohol prijať príslušné zmeny. Používateľ môže kedykoľvek nájsť aktualizovanú verziu týchto všeobecných podmienok v Aplikáciách.

6. Neoprávnené použitie

Používateľ sa zaväzuje nepoužívať Kanály nesprávnym spôsobom. Používateľ sa najmä zaväzuje, že nebude:

Spoločnosť SEAT si vyhradzuje právo odmietnuť prístup ku Kanálom každému Používateľovi, ktorý poruší práva tretích strán, tieto Podmienky používania alebo platné zákony a najmä dohody tohto článku. Spoločnosť SEAT si uchová všetky ďalšie práva, ktoré môžu svedčiť proti Používateľovi, najmä pokiaľ ide o začatie trestného alebo občianskoprávneho konania.

7. Oznamovanie možných porušení

Spoločnosť SEAT dodržiava platné zákony a neporušuje práva tretích strán. Používateľ Kanálov musí tiež dodržiavať platné zákony a neporušovať práva tretích strán.

Ak je Používateľ informovaný o urážlivom používaní Kanálov alebo o akomkoľvek použití, ktoré je v rozpore s platnými zákonmi, musí o tom okamžite informovať spoločnosť SEAT na adrese customercare@seat.es.

8. Služby a vylúčenie záruk

Spoločnosť SEAT vynaloží maximálne úsilie na udržanie správneho fungovania Kanálov. Spoločnosť SEAT však nemôže zaručiť, že nedôjde k prerušeniam servisu pri opravách a/alebo údržbe Kanálov, ani k nedostatku alebo pokrytiu alebo akémukoľvek zlyhaniu zariadení a/alebo sietí potrebných na prenos dát, na ktoré nemá spoločnosť SEAT vplyv. Spoločnosť SEAT prijme vhodné opatrenia na zníženie uvedených prerušení.

Napriek tomu, že spoločnosť SEAT vynaloží maximálne úsilie na získanie úplných, presných a aktualizovaných informácií v Kanáloch, pokiaľ nie je uvedené inak, informácie sa budú posudzovať len na informačné účely. Účelom takýchto informácií je preto poskytnúť ilustračný prvok pre všeobecné informácie, a nie pre podrobné ani špecifické informácie. V súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami môžu byť takéto informácie predmetom zmien.

9. Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti a zodpovednosť

Ak má Používateľ prístup ku Kanálom, Používateľ sa zaväzuje používať Kanály v súlade so zákonom, pričom zodpovedá spoločnosti SEAT a/alebo tretím osobám za akékoľvek škody alebo straty vyplývajúce z neplnenia tejto povinnosti zo strany Používateľa.

Používateľ je v každom prípade zodpovedný za všetky údaje alebo obsah prenesený alebo poskytnutý spoločnosti SEAT. Spoločnosť SEAT nemonitoruje ani nesleduje takýto obsah, pokiaľ to nevyžadujú zákony, príslušný súdny orgán alebo administratívne riešenie, čo ju oprávňuje odstrániť alebo zablokovať zobrazovanie takýchto údajov alebo obsahu, kým sa nepreukáže vlastníctvo týchto informácií alebo ich zákonnosť.

Spoločnosť SEAT nenesie zodpovednosť za žiadne bezpečnostné chyby, ktoré sa môžu vyskytnúť, alebo za škody, ktoré môžu byť spôsobené v počítačovom systéme alebo na zariadeniach používateľa (hardvér a softvér) a/alebo súboroch alebo dokumentoch uložených v takomto počítačovom systéme alebo zariadeniach pri prístupe na Kanály v dôsledku prítomnosti vírusov, trójskych koní alebo podobných okolností v takýchto počítačových systémoch alebo zariadeniach. Spoločnosť SEAT nenesie zodpovednosť ani za internetové a/alebo telefonické poruchy, rušenia, zanedbanie, prerušenia alebo odpojenia v prevádzkovom fungovaní Kanálov z dôvodov, ktoré spoločnosť SEAT nemôže ovplyvniť.

Kanály môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky a obsahovať informácie, obsah a/alebo služby poskytované tretími stranami. Spoločnosť SEAT nemá žiadnu kontrolu nad vyššie uvedenými informáciami a nie je zodpovedná za takéto informácie, obsah, činnosť a/alebo služby prijaté od takýchto tretích strán. Spoločnosť SEAT poskytuje takéto odkazy, informácie, obsah a/alebo služby Používateľovi pre pohodlie Používateľa a v súlade so Všeobecnými podmienkami, týmito Podmienkami používania a akýmikoľvek ďalšími konkrétnymi podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov, ktoré si musí Používateľ prečítať a výslovne akceptovať.

Kanály môžu zobrazovať reklamu alebo ponuky. Inzerent alebo ponúkajúca strana sa musí ubezpečiť, že obsah poskytnutý na jeho zaradenie do Kanálov sa riadi príslušnými platnými zákonmi. Spoločnosť SEAT nenesie zodpovednosť za chyby, nepresnosti alebo nezrovnalosti v tomto obsahu. V každom prípade pre akúkoľvek námietku voči reklamnému obsahu vloženému do kanálov pošlite e-mail na adresu: customercare@seat.es.

Spoločnosť SEAT nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty vyplývajúce z výberu nevhodných hesiel, ktoré si používateľ zvolil pri vytváraní svojho používateľského účtu SEAT ID, alebo hesiel, ktoré používateľ neuchováva bezpečne, porušuje tieto podmienky používania alebo iné platné podmienky, alebo za akékoľvek poškodenie alebo stratu spôsobenú tretími stranami, ktorým Používateľ udelil prístup k svojmu používateľskému účtu SEAT ID a/alebo ku Kanálom.

Vo všeobecnosti spoločnosť SEAT nekontroluje používanie Kanálov požívateľmi. Spoločnosť SEAT predovšetkým nemôže zaručiť, že Požívatelia budú používať Kanály v súlade so zákonom, týmito Podmienkami používania, Všeobecnými podmienkami, verejnou morálkou, dobrými mravmi alebo verejným poriadkom, ani to, či Používatelia používajú Kanály dôkladným a obozretným spôsobom. Spoločnosť SEAT preto nezodpovedá za používanie Kanálov používateľom, ktoré porušuje zákony, práva duševného alebo priemyselného vlastníctva alebo akékoľvek iné práva tretích strán.

10. Ochrana údajov

Spoločnosť SEAT bude chrániť vaše osobné údaje a používať ich iba vtedy, ak to povoľuje zákon alebo ak ste s takýmto používaním súhlasili. Viac informácií o spracovaní osobných údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov v Aplikáciách.

11. Oddeliteľnosť

Ak je niektorá z podmienok alebo ustanovení týchto Podmienok používania neplatná, nezákonná alebo nevynútiteľná, zvyšné podmienky a ustanovenia nebudú ovplyvnené, ak práva a povinnosti strán vyplývajúce z Podmienok používania neboli vážne ovplyvnené. Tým myslíme všetky situácie, ktoré spôsobujú vážne škody na záujmoch ktorejkoľvek zo strán alebo ktoré sa týkajú účelu týchto Podmienok používania. Tieto dotknuté ustanovenia je potrebné nahradiť alebo integrovať s inými ustanoveniami, ktoré sú v súlade so zákonom a majú rovnaký účel ako náhradné ustanovenia.

12. Rôzne, rozhodné právo, jurisdikcia

a. Tieto podmienky používania sa riadia španielskymi zákonmi („legislación española común’“). Ak Požívateľ figuruje ako spotrebiteľ, uplatňujú sa pri vykonávaní zmluvy zákony štátu, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko alebo trvalý pobyt.

b. Akýkoľvek spor vyplývajúci z tohto zmluvného vzťahu podlieha príslušným súdom mesta Barcelona (Španielsko). Bez ohľadu na vyššie uvedené, ak Používateľ vystupuje ako spotrebiteľ, tieto spory budú podliehať súdom v mieste bydliska spotrebiteľa.

c. Používateľ môže v prípade, že vystupuje ako spotrebiteľ, predložiť aj akýkoľvek spor vyplývajúci z týchto Podmienok používania alebo v súvislosti s nimi v rámci alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ADR“). Zoznam dostupných platforiem ADR Európskej komisie nájdete na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

d. Bez ohľadu na vyššie uvedené, spoločnosť SEAT sa nezaväzuje a nebude sa zúčastňovať na online postupoch riešenia sporov pred spotrebiteľským arbitrážnym orgánom.

© SEAT, S.A.U. 2020. Úplná alebo čiastočná reprodukcia je zakázaná. Všetky práva vyhradené.