ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SEAT & CUPRA CONNECT

1. Všeobecné informácie o spracovaní údajov

Týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov informujeme o zhromažďovaní, spracovávaní a používaní vašich osobných údajov pri využívaní on-line mobilných služieb SEAT/CUPRA CONNECT (ďalej len „SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT“) prostredníctvom používateľského účtu v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. Apríl 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“) ako aj španielskeho zákona č. 3/2018 o ochrane osobných údajov (LOPDGG) a ďalších miestnych predpisov, ktoré ho dopĺňajú.

Spoločnosť SEAT, S.A.U. (ďalej len „SEAT“) vyrába vozidlá s pripojením, ktoré generujú informácie. Okrem toho ponúka služby spojené s vozidlom prostredníctvom aplikácie SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT. Uvedené systémy majú svoje vlastné pravidlá ochrany osobných údajov, pretože môžu ponúknuť konkrétne služby a funkcie ku vozidlu. Pre registráciu v systémoch spoločnosti SEAT je potrebné vytvoriť si SEAT/CUPRA ID, preto sa údaje (e-mailový token a heslo) prenesú do vášho vozidla a súvisiacich aplikácií. Na druhej strane, služby dostupné pre vaše vozidlo, doba platnosti licencií a ďalšie druhy informácií sú spojené s vašim SEAT/CUPRA ID. Vaše vozidlo tiež prenáša údaje do koncových zariadení SEAT/CUPRA CONNECT a poskytuje konzistentné informácie medzi systémami: vozidlom a aplikáciou SEAT/CUPRA CONNECT. Viac podrobností o vyššie uvedenom nájdete v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

2. Kto je správcom vašich osobných údajov?

Identita:SEAT, S.A.U s daňovým identifikačným číslom A-28 049 161
Adresa:Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona)
E-mail:SEAT: customercare@seat.es CUPRA: customercare@cupraofficial.es

3. Aké údaje spracúvame, na aké účely a aký je právny základ?

3.1. Spracovanie údajov pre služby SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT

V súvislosti s funkciami, ktoré ponúka služba SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT, a na základe nasledujúcich účelov, bude spoločnosť SEAT/CUPRA spracúvať nasledujúce kategórie údajov na účely opísané nižšie:

Tieto údaje budú spracúvané na konkrétne účely:

Pred registráciou aplikácie SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT a prístupom k pripojeným funkciám vo vozidle, je potrebné SEAT/CUPRA ID.

Preto je využívanie služieb CONNECT možné až po prihlásení sa do SEAT/CUPRA ID a úspešnej registrácii vozidla.

Údaje poskytnuté pri registrácii SEAT/CUPRA ID sa spracúvajú počas používania funkcií a služieb CONNECT. Viac informácií o podmienkach SEAT/CUPRA ID a zásadách ochrany osobných údajov si môžete prečítať tu.

Na zabezpečenie niektorých z týchto služieb a asistencie počas vašich ciest bude potrebné geograficky lokalizovať vašu polohu a vozidlo. V ponuke vášho vozidla máte možnosť zvoliť režim súkromia, ktorý pomocou tejto technológie aktivuje alebo deaktivuje funkcie služby SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT.

Spoločnosť SEAT bude na uvedené účely spracúvať vaše osobné údaje a údaje o vozidle, pričom právnym základom spracúvania je plnenie zmluvy, t.j. zmluvné podmienky služby SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT (pozri v aplikáciách SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT) podľa článku 6 ods.1 písm. b) GDPR.

3.2. Anonymizované údaje pre automatizovanú jazdu

V závislosti od modelu vozidla a aktivácie tejto funkcie spoločnosť SEAT anonymizuje údaje o vozidle pre výskum a vývoj v oblasti automatizovaného riadenia. Tieto údaje budú načítané senzormi vozidla a odoslané na server, kde budú anonymizované a použité spoločnosťou SEAT a jej partnermi, ako sú spoločnosti koncernu Volkswagen, a to za účelom výskumu a vývoja automatizovaného riadenia. Na základe týchto údajov sa vytvára simulačné prostredie, ktoré umožňuje testovanie budúcich automatizovaných funkcií riadenia v realistických podmienkach a ktoré je možné vo výsledku porovnať s preferovaným správaním skutočného vodiča.

Právnym základom pre zhromažďovanie údajov na účely zberu údajov z vozidla je legitímny záujem (článok 6 ods.1 písm. f) GDPR). V súvislosti s tým je možné vyššie uvedené ciele výskumu, vývoja a zabezpečenia funkcií automatizovaného riadenia dosiahnuť iba pomocou významnej databázy z najširšej možnej škály dopravných scenárov založených na skutočných jazdách. Klasické testovanie vytrvalosti už v tomto okamihu nestačí, pretože údaje musia pozostávať z čo možno najväčšieho počtu rôznych jazdných scenárov, ktorých environmentálne a dopravné situácie je možné zaznamenávať iba v algoritmoch v reálnej cestnej premávke. Z týchto dôvodov má spoločnosť SEAT legitímny záujem na spracúvaní údajov a budovaní anonymnej databázy. Viac sa dozviete tu. Proti tomuto spracúvaniu môžete kedykoľvek namietať tak, že sami deaktivujete funkciu v nastaveniach ochrany osobných údajov vo vašom vozidle.

3.3. Marketingové a profilovacie činnosti

Okrem toho a iba v prípade, že ste udelili váš výslovný súhlas, spoločnosť SEAT bude spracúvať vaše osobné údaje na nasledujúce ďalšie účely:

Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov na tieto účely je váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Váš súhlas môžete kedykoľvek spravovať alebo odvolať na portáli SEAT ID: seatid.vwgroup.io/account alebo zaslaním e-mailu na adresu customercare@seat.es / customercare@cupraofficial.com, v závislosti od značky vášho vozidla. Odvolanie vášho súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

3.4. Sprístupnenie údajov dovozcovi značky SEAT alebo servisnému partnerovi značky SEAT/CUPRA

Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov na tieto účely je váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade, že ste poskytli súhlas so sprístupnením vašich údajov dovozcovi značky SEAT alebo servisnému partnerovi značky SEAT/CUPRA a chcete ho odvolať, musíte sa obrátiť na dovozcu alebo servisného partnera značky SEAT/CUPRA, ako správcu údajov týchto komunikácií. Tento súhlas môžete odvolať aj prostredníctvom aplikácie SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT alebo webového portálu deaktiváciou možnosti Obľúbený servisný partner. Odvolanie vášho súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

3.5. Činnosti spracovania súvisiace s bezpečnosťou a zhodou vášho pripojeného vozidla

SEAT bude monitorovať stav a výstrahy prenášané vaším vozidlom s cieľom zabezpečiť bezpečnosť a tiež odhaliť možné chyby, analyzovať ich, navrhnúť a implementovať zlepšenia a riešenia. Po zhromaždení týchto údajov ich možno prepojiť s technickými výrobnými údajmi a predchádzajúcimi návštevami servisu s cieľom vyvodiť závery, ktoré sú dôležité pre bezpečnosť a správne fungovanie vozidla. Na zaistenie bezpečnosti spracúvaných údajov sa vždy uplatňujú primerané bezpečnostné opatrenia vrátane ich anonymizácie, pokiaľ to nie je nevyhnutné na to, aby subjekt spracúval VIN. Právnym základom tohto spracúvania údajov je oprávnený záujem subjektu (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR) ako výrobcu vozidla a poskytovateľa služby CONNECT s cieľom odhaliť chyby, ktoré majú vplyv na bezpečnosť a kvalitu výrobku a služby, čo vedie k priamemu prínosu pre používateľa. Bez prístupu k týmto informáciám by spoločnosť SEAT nemohla odhaliť chyby a vytvoriť zlepšenia. V súvislosti s týmto spracúvaním subjekt zistil existenciu závažných oprávnených dôvodov, ktoré podľa článku 21 ods. 1 nariadenia GDPR neumožňujú dotknutej osobe uplatniť právo namietať.

3.6. Spracovateľské činnosti súvisiace s optimalizáciou a vývojom funkcií vozidla a využívaním súvisiacich služieb

S cieľom optimalizovať a zlepšovať funkcie vášho vozidla a prispôsobiť ich očakávaniam zákazníkov a vývoju trhu vo všeobecnosti, a najmä s cieľom dosiahnuť ďalší a nový vývoj inovatívnych funkcií, vaše vozidlo generuje rôzne funkčné a technické údaje (napríklad údaje o používaní vozidla, spotrebe paliva, stave, ovládaní a informačno-zábavnom systéme). Tieto informácie sa priradia k vášmu VIN a IP vozidla. SEAT tieto údaje nepoužije na vytvorenie profilov ani na ich vyhodnotenie na základe individualizovaných vozidiel. Okrem toho sa žiadne atribúty údajov nepoužijú na vytvorenie profilov alebo vyvodenie záverov o vašom správaní alebo vzorcoch správania počas používania vášho vozidla. Hneď po zhromaždení týchto informácií sa použijú vhodné bezpečnostné opatrenia na zaistenie bezpečnosti spracúvaných údajov vrátane ich anonymizácie, pokiaľ to nie je pre subjekt nevyhnutne potrebné na spracovanie VIN. Spoločnosť SEAT bude spracúvať uvedené údaje v rámci časovo obmedzených činností s cieľom optimalizovať rozsah funkcií vozidla a prispôsobiť ich očakávaniam zákazníkov na základe ochrany svojich oprávnených záujmov alebo záujmov tretej strany, pokiaľ nad nimi neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR). Prenos údajov môžete deaktivovať prostredníctvom nastavení ochrany osobných údajov vo vašom vozidle. Ak chcete definitívne namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, obráťte sa na naše oddelenie služieb zákazníkom.

3.7. Služby a aplikácie tretích strán

Môžete mať možnosť pripojiť svoj smartfón k vozidlu, aby ste ho mohli ovládať prostredníctvom systému vo vozidle (pomocou aplikácií, ako je Android Auto alebo Apple CarPlay). Integrácia umožňuje používanie vybraných aplikácií zo smartfónu. Typ vykonávaného spracovania údajov určuje poskytovateľ príslušnej použitej aplikácie. Ďalšie informácie a nastavenie výberu môžete získať prostredníctvom príslušnej aplikácie a operačného systému smartfónu. Okrem toho môžete za určitých predpokladov používať aplikácie, za ktoré sú zodpovedné tretie strany, napríklad Google alebo Spotify, okrem iného v kombinácii so zábavnými službami, ktoré ponúka subjekt prostredníctvom služieb CONNECT. Za takéto spracovanie subjekt nenesie v žiadnom prípade zodpovednosť.

Rozšírené vozidlo: Rozšírené vozidlo umožňuje vám ako primárnemu používateľovi umožniť iným tretím stranám (napr. poisťovniam, autoservisom, čerpacím staniciam, prevádzkovateľom nabíjacích staníc...) prístup k telematickým údajom vozidla (napr. počet najazdených kilometrov, poloha, stav komponentov vozidla atď.) na účely získania ďalších služieb. Tieto údaje sú generované vozidlom v rámci aktivácie a používania služieb CONNECT a sú uložené v backendových systémoch SEAT. Predpokladom je, že ste na webovej stránke SEAT/CUPRA Extended Consents výslovne povolili prístup na zdieľanie údajov s príslušnou treťou stranou. Tieto tretie strany potrebujú prístup k týmto údajom, aby vám mohli ponúknuť špecifické služby a poplatky (napr. telematické tarify). Všetky príslušné prípady použitia a súvisiace údaje sa vám zobrazia na webovej stránke SEAT Extended Consents. Tretia strana je nezávisle zodpovedná za spracovanie údajov. Pred povolením prístupu k údajom sa obráťte priamo na tretiu stranu a prečítajte si jej podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov. Svoj súhlas na zdieľanie môžete udeliť alebo odvolať jednoducho kliknutím sem. Ostatní používatelia vozidla si môžu vyžiadať informácie týkajúce sa rozšíreného vozidla priamo od vás ako primárneho používateľa. Každý používateľ vozidla môže deaktivovať zhromažďovanie údajov vo vozidle prostredníctvom nastavení ochrany osobných údajov vo vozidle. Ak primárny používateľ zmení nastavenie ochrany osobných údajov na režim, ktorý nemôže povoliť zhromažďovanie alebo zdieľanie informácií s tretími stranami, tretím stranám sa nebudú posielať žiadne ďalšie údaje, pričom je možné obmedziť nimi poskytované služby a poplatky. Údaje poskytne spoločnosť SEAT príslušnej tretej strane pri plnení zmluvy alebo krokoch pred nadviazaním kontaktu, pokiaľ sú pre vás ako primárneho používateľa nevyhnutné (článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR). V prípade sekundárnych a hosťujúcich používateľov je prenos údajov nevyhnutný na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje spoločnosť SEAT/CUPRA alebo tretia strana. Účelom je umožniť tretím stranám ponúkať individuálne a personalizované služby primárnemu používateľovi ako hlavnému používateľovi vozidla.

4. Kto sú príjemcovia vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje a údaje o vozidle budú poskytnuté tretím stranám výlučne v nasledovných prípadoch:

a) V súlade s príslušnými zákonnými povinnosťami. SEAT ako autorizovaný výrobca vozidla bude na žiadosť príslušných orgánov povinný spracovať a nahlásiť určité údaje uložené vo vozidle týkajúce sa majiteľa vozidla. Niektoré z týchto povinností môžu vyplývať z vyšetrovania trestných činov, dopravných nehôd, kontroly predaja ojazdených vozidiel atď. Takto môžu byť zverejnené údaje týkajúce sa fungovania, používania, kontroly, stavu a technických údajov vozidla súvisiacich s jeho VIN, ako napríklad: počet najazdených kilometrov, rýchlosť, zrýchlenie, ovládanie navigácie, stav bezpečnostných pásov, stav prostredia, stav batérie, kvapalín a tlaku atď. Spracúvanie údajov a ich oznamovanie úradom je pokryté v rámci plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti SEAT (článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR) ako výrobcu vozidla.

b) V určitých prípadoch servisu a opravy vozidla môže byť potrebné, aby SEAT spracoval údaje o spotrebe paliva a fungovaní vášho vozidla súvisiace s jeho VIN. Tieto údaje môže spracúvať spoločnosť SEAT, servisná sieť (predajcovia a servisy) alebo tretie strany (strediská havarijnej služby) v rámci zákonnej záručnej lehoty vášho vozidla. Spoločnosť SEAT môže tieto údaje spracúvať a poskytovať tretím subjektom (servisom a predajcom) v prípade zvolávacích operácií, na ktoré sa vzťahuje plnenie zákonnej povinnosti (článok 6 ods. 1, pododd. 1 písm. c) nariadenia GDPR), ako výrobca vozidla.

c) Pokiaľ je to nevyhnutné pre plnenie zmluvy a najmä ponúkanie služieb SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT.

d) Rovnako tak niektoré funkcie služby SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT poskytujú tretie strany, ako napríklad Google, v prípade použitia mapových funkcií. V takom prípade môžu tieto tretie strany ako správca spracovávať vaše osobné údaje, na ktoré sa vzťahujú príslušné zásady ochrany osobných údajov, ku ktorým je možné v každom prípade získať prístup prostredníctvom príslušnej aplikácie. Pred začatím používania týchto služieb si musíte pozorne prečítať a akceptovať zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov príslušného poskytovateľa služieb.

Napokon spoločnosť SEAT poskytne prístup k vašim údajom tretím stranám, ako napríklad spoločnosti Volkswagen AG a poskytovateľom IT služieb, ktorí konajú ako spracovatelia údajov a subspracovatelia ua účelom ponúkať isté online funkcie a služby vo vzťahu k vášmu vozidlu. Spoločnosť SEAT využíva dátové servery poskytované skupinou Volkswagen Group, ktorá tiež zaisťuje údržbu a technickú podporu IT systémov. Tieto tretie strany a dodávatelia spoločnosti Volkswagen AG vždy spracovávajú osobné údaje v našom mene a podľa našich pokynov.

5. Budú sa vaše osobné údaje zasielať mimo územia EÚ?

Všetky vaše údaje sa budú spracovávať v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru a budú prijímať rovnakú úroveň ochrany ako v Európskom hospodárskom priestore. Avšak v závislosti od funkcie alebo modelu vozidla sa môžu vaše údaje spracovávať mimo Európskeho hospodárskeho priestoru a budú sa prenášať len do tých krajín, v ktorých Európska komisia stanovila primeranú úroveň ochrany údajov alebo v ktorých sa zaviedli iné vhodné alebo primerané záruky zabezpečenia, ako je podpísanie štandardných doložiek o ochrane údajov prijatých Komisiou. Ak by ste chceli získať ich kópiu alebo ich sprístupnenie, môžete nás kontaktovať na adrese dataprotection@seat.es.

6. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Spoločnosť SEAT uchováva vaše osobné údaje generované systémami SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT tak dlho, ako je to potrebné na zabezpečenie funkcií obsiahnutých v službe SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT, a v každom prípade až do doby, kým nepožiadate o ich odstránenie. Spoločnosť SEAT bude vaše údaje uchovávať, kým zostane v platnosti zmluvný vzťah s klientom, a maximálne po dobu 10 rokov po jeho skončení podľa miestnych právnych predpisov.

Pokiaľ ide o údaje generované vozidlom a odosielané na dátový server na účely výskumu a vývoja automatizovaného riadenia, tieto sú zhromažďované po kontrole kvality a sú okamžite anonymizované. Údaje sa na účely anonymizácie uchovávajú maximálne 24 hodín. Pôvodné údaje sa následne z vozidla úplne odstránia. Účinnosť a efektívnosť procesu anonymizácie sa kontroluje a neustále vyvíja s ohľadom na najnovšie vedecké poznatky a stav techniky.

Spoločnosť SEAT ďalej informuje, že keďže vaše osobné údaje budú uložené vo vašom účte SEAT/CUPRA ID, ak požiadate o vymazanie údajov služby SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT, vaše osobné údaje nebudú z vášho účtu SEAT ID/CUPRA ID odstránené, pretože s nimi môžu byť prepojené ďalšie digitálne služby spoločnosti SEAT. Vaše údaje a nastavenia ochrany súkromia však môžete kedykoľvek spravovať na adrese https://seatid.vwgroup.io/.

V každom prípade si spoločnosť SEAT ponechá vaše údaje, aby sme dodržali všetky požiadavky španielskych právnych predpisov zodpovedajúce každej kategórii údajov.

7. Používatelia a nastavenia ochrany osobných údajov

Online služby sú k dispozícii rôznym používateľom, ktorí môžu vozidlo používať. V závislosti od generácie vozidla a požadovaného výberu funkcií a aplikácií sa môžete prihlásiť ako primárny, sekundárny, hosťujúci alebo anonymný používateľ. Upozorňujeme, že ak chcete využívať všetky služby a funkcie, musíte sa prihlásiť ako primárny alebo sekundárny používateľ a zakúpiť si licenciu CONNECT. Spracovanie vašich osobných údajov je umožnené najmä na základe zabezpečenia licencie a uzatvorenia zmluvy o službách CONNECT (článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR). Ak pristupujete ako hosťujúci používateľ, právnym základom spracúvania vašich údajov je oprávnený záujem ponúknuť vám služby CONNECT (článok 6.1 f) nariadenia GDPR). Napokon, ak tak urobíte ako anonymný používateľ, spoločnosť SEAT nebude spracúvať vaše osobné údaje.

Okrem toho režimy ochrany súkromia vozidla umožňujú v závislosti od vozidla vybrať požadovaný režim ochrany súkromia a dokonca môžete úplne obmedziť prístup k službám a odosielanie údajov z nich. Všimnite si, že ostatní hosťujúci používatelia prihlásení do tohto vozidla môžu vidieť vašu polohu na parkovisku alebo nastavenia. Používateľov a nastavenia ochrany osobných údajov môžete spravovať prostredníctvom systému Infotainment vozidla. V každom prípade je možné vytvoriť komunikáciu na zaistenie všeobecného prístupu vozidla na internet alebo v prípade nehody na aktiváciu „systému eCall“.

8. Aké sú vaše práva a kontaktné kanály?

8.1. Definícia práv

Vo vašej pozícii dotknutej osoby ste oprávnení vykonávať nasledujúce práva:

Ak sa domnievate, že spoločnosť SEAT nespracúvala vaše osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi, môžete podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu na adrese www.aepd.es.

8.2. Kontaktné kanály

Svoje osobné údaje týkajúce sa služieb SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT môžete kedykoľvek spravovať na portáli SEAT ID / CUPRA ID: seatid.vwgroup.io/account alebo podaním písomnej žiadosti na adresu SEAT, S.A. - Digital Business & Product Strategy, Autovía A-2 Km. 585, Martorell (Barcelona) alebo na nasledujúcu e-mailovú adresu customercare@seat.com alebo customercare@cupraofficial.com v závislosti od značky vášho vozidla. Musíte uviesť právo, ktoré si želáte uplatniť. Uplatnenie týchto práv je bezplatné.

Ak chcete uplatniť svoje práva na ochranu údajov u dovozcu SEAT alebo servisného partnera SEAT, obráťte sa priamo na nich.

Ak máte akékoľvek pochybnosti týkajúce sa ochrany údajov alebo sa chcete spojiť so zodpovednou osobou (ďalej len „ZO“), môžete sa obrátiť aj na nášho firemného zástupcu pre ochranu údajov zaslaním e-mailu na adresu dataprotection@seat.es.

Verzia: október 2022