VYHLÁSENIE O OCHRANE ÚDAJOV PRE VOZIDLÁ S PRÍSTUPOM NA INTERNET A POUŽÍVANIE MOBILNÝCH ON-LINE SLUŽIEB (CONNECT)

Posledná aktualizácia: Marec 2022

1. Všeobecné informácie

Týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov vás informujeme o zhromažďovaní, spracúvaní a používaní vašich osobných údajov, ktoré vyplývajú z používania vozidla s prístupom na internet a pri používaní mobilných online služieb CUPRA CONNECT, (ďalej len „on-line služby CONNECT “) v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“), ako aj španielskeho zákona o ochrane údajov 3/2018 a ďalších miestnych predpisov, ktoré ho dopĺňajú. Subjektom zodpovedným za spracúvanie údajov je:


Identita prevádzkovateľa údajov: SEAT, S.A.U., daňové identifikačné číslo A-28049161 (ďalej ako „subjekt“) Adresa: Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona, Španielsko) E-mail: customercare@cupraofficial.com


2. Aké osobné údaje spracúvame, ako ich používame a aký je právny základ?

Typ údajov spracúvaných vo vašom vozidle môže vo všeobecnosti zahŕňať nasledujúce kategórie, ktoré sa môžu považovať za osobné údaje, ak sa spracúvajú za určitých podmienok a za určitých okolností:

2.1. Spracovanie údajov súvisiacich s pripojením na internet

V tomto oddieli vás informujeme o spracúvaní vašich osobných údajov pri používaní vozidla s prístupom na internet v režime off-line a on-line.

A) Spracovanie údajov na aktiváciu pripojenia

Vozidlo je vybavené kartou SIM pre prístup na internet. Aby sa zabezpečilo pripojenie okamžite po zabudovaní karty SIM do vozidla, telekomunikačný operátor dostane informácie o identifikačnom čísle vozidla (ďalej ako, „VIN“), ku ktorému je SIM karta priradená.

Vozidlo sa musí pripojiť k dátovému serveru pred tým, než vám ho odovzdá predajca v mieste predaja, alebo keď má najazdených aspoň 25 km. Toto pripojenie je potrebné na potvrdenie registrácie na našom dátovom serveri. Ak bolo vozidlo bezprostredne pred začiatkom procesu aktualizácie v režime off-line, vozidlo sa po dokončení procesu aktualizácie automaticky vráti do režimu off-line z dôvodu dôležitosti tejto funkcie. Po vykonaní tejto aktualizácie sa v prípade, že je vozidlo v režime off-line, z vozidla neodošlú žiadne údaje a spracovanie údajov bude preto prebiehať iba lokálne vo vozidle. Podobne sa deaktivujú všetky mobilné online služby s výnimkou zákonom požadovanej služby s bezpečnostným významom známej ako „systém tiesňového volania – eCall“. Táto služba sa môže pripojiť na internet.

Ďalej je technicky nevyhnutné, aby sa telematická skrinka (jednotka on-line pripojenia) nainštalovaná vo vozidle, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie pripojenia vozidla, pravidelne reštartovala a prihlásila sa do miestnej rádiovej siete, aby bolo vozidlo schopné nadviazať on-line pripojenie, napr. keď používateľ vozidla prepne vozidlo do režimu on-line alebo keď sa z dôvodu nehody použije systém eCall. Tento proces prebieha, iba ak vozidlo momentálne nie je v prevádzke, ale bez ohľadu na to, či je v režime off-line alebo on-line. Ak bolo vozidlo v režime off-line, po dokončení reštartu sa automaticky prepne späť do režimu off-line.

Pre tieto aktivity sa spracujú nasledovné druhy údajov: počet najazdených kilometrov vozidla, adresa IP, VIN a číslo SIM. Účelom tohto spracovania je zabezpečiť pripojenie, ktoré vám umožní aktiváciu a používanie mobilných online služieb, ktoré sú už dostupné vo vozidle. Toto spracovanie údajov je založené na plnení zmluvy medzi vami a predajcom, u ktorého ste si zakúpili vozidlo s prístupom na internet, ako aj na plnení našej zákonnej povinnosti ako výrobcu vybaviť naše vozidlá „systémom tiesňového volania – eCall“ (čl. 6 ods. 1 písm. b) a čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR).

B) Systém tiesňového volania – eCall

Systém tiesňového volania („eCall“) funguje v režime on-line aj off-line a je už k dispozícii aj v prípade, že nebola uzatvorená žiadna zmluva o On-line službách CONNECT. Ak je vozidlo v režime off-line, dátové spojenie sa vytvorí iba v prípade, ak sa stanete účastníkom dopravnej nehody alebo ak núdzovo zavoláte pomocou tlačidla SOS vo vozidle.

V prípade dopravnej nehody sa do záchranného dispečingu odošle automatické tiesňové volanie. Senzory airbagu a predpínača bezpečnostných pásov umožňujú vozidlu zistiť, či došlo k nehode, a v takom prípade aktivovať zákonom požadovaný „systém tiesňového volania – eCall“. Okrem toho môžete tiež kedykoľvek ručne nahlásiť vlastné tiesňové volanie. Po aktivácii sa nadviaže hlasové spojenie so záchranným dispečingom, prostredníctvom ktorého – v závislosti od konkrétneho prípadu – je možné vyvolať a preniesť aj ďalšie údaje (napr. o type a závažnosti nehody).

Do záchranného dispečingu sa automaticky a priamo z vozidla prenášajú aj nasledujúce údaje: typ vozidla, čas, poloha, smer jazdy, počet osôb vo vozidle. Automatický prenos údajov do záchranného dispečingu je založený na ochrane životne dôležitých záujmov (čl. 6. ods. 1 písm. d) nariadenia GDPR), ako aj na zákonnej povinnosti (čl. 6. ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR v spojení s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/758 z 29. apríla 2015 o požiadavkách typového schválenia pri zavádzaní palubného systému eCall využívajúceho službu tiesňovej linky 112 a o zmene smernice 2007/46/ES.

C) Zabezpečená komunikácia medzi vozidlom a dátovým serverom, technická dostupnosť mobilných online služieb.

Ak je vozidlo v režime on-line, z vozidla sa prenášajú určité údaje. To znamená, že vozidlá „komunikujú“. Komunikácia sa sčasti vyžaduje, aby sa zabezpečilo, že funkcia Car2X dostupná vo vozidle bude technicky fungovať bezpečne a bezchybne. Podrobné informácie o spracúvaní údajov v súvislosti s funkciou Car2X nájdete v právnej časti informačno-zábavného systému a v zásadách ochrany osobných údajov funkcie Car2X. On-line služby CONNECT pre vaše vozidlo si budete môcť kedykoľvek na požiadanie aktivovať. Vozidlo navyše porovnáva údaje v režime on-line s dátovým serverom, aby sa zabezpečilo, že všetky On-line služby CONNECT aktivované vo vozidle budú technicky dostupné a že medzi vozidlom a dátovým serverom bude prebiehať bezpečná komunikácia.

Vždy, keď sa vozidlo prepne do on-line režimu alebo keď sa aktivuje zapaľovanie, keď je vozidlo v režime on-line, musí sa overiť na dátovom serveri. Subjekt spracúva tieto osobné údaje: kód VIN, adresa IP vrátane čísla SIM karty vozidla a výlučne v prípade, že sú aktivované On-line služby CONNECT, vaše ID používateľa. ID používateľa sa spracúva na účely kontroly, či boli On-line služby CONNECT aktivované hlavným používateľom vozidla, aby bolo možné zodpovedajúcim spôsobom poskytovať tieto služby. Okrem toho sa pri aktivácii zapaľovania synchronizuje čas systémov vozidla s časom dátového servera. Aby sa vykonala kontrola platnosti certifikátov zaslaných z vozidla na účely zabezpečenia komunikácie, musí mať vozidlo správny čas. Iba tak je možné nadviazať bezpečnú komunikáciu s dátovým serverom a zabrániť kybernetickým útokom tretích strán. Spracúvanie údajov sa uskutočňuje na základe nášho oprávneného záujmu nadviazať bezpečnú komunikáciu medzi vozidlom a naším dátovým serverom a na účely zaistenia technickej možnosti poskytovať základné služby, ktoré sú vám vo vozidle k dispozícii bez uzavretia samostatnej zmluvy, ako aj On-line služby CONNECT, ak je to relevantné (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR).

D) Online aktualizácie softvéru

Ak sa stanete zákazníkom „CONNECT“, z právnych dôvodov vám poskytneme aktualizácie softvéru (napr. softvéru riadiacej jednotky) prostredníctvom on-line pripojenia vozidla („on-line aktualizácie softvéru“). Ak neuzatvoríte zmluvu o On-line službách CONNECT, potrebné aktualizácie softvéru môžete získať aj kontaktovaním autorizovaného predajcu a servisného partnera. Pred sprístupnením aktualizácie softvéru on-line je preto potrebné určiť vozidlá, pre ktoré je a pre ktoré nie je uzatvorená zmluva „CONNECT“. Na tento účel je potrebné skontrolovať VIN všetkých ID vozidiel, ktoré majú byť aktualizované, a skontrolovať stav ich zmluvy „CONNECT“. Ak bola uzatvorená zmluva CONNECT, spracúvanie údajov prebieha za účelom plnenia zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR) zatiaľ čo u všetkých ostatných vlastníkov sa spracovanie vykonáva z dôvodu našich oprávnených záujmov, aby sme mohli primerane poskytovať službu „aktualizácie softvéru/on-line aktualizáciu systému“. (čl. 6. ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR).

2.2. Spracovanie údajov v súvislosti s On-line službami CONNECT (CONNECT)

V tomto oddieli vás informujeme o spracúvaní vašich osobných údajov pri aktivácii a používaní On-line služieb CONNECT (ďalej tiež „CONNECT“).

A) Aktivácia On-line služieb CONNECT

Ak chcete aktivovať a používať On-line služby CONNECT, najprv si musíte vytvoriť účet ID používateľa. S ID používateľa sa môžete zaregistrovať v On-line službách CONNECT alebo službách ponúkaných tretími stranami, ako je napríklad dovozca vo vašej krajine. Ak tak urobíte, vami vybraná on-line služba sa prepojí s účtom ID používateľa. Spracovanie údajov, ktoré je na to potrebné, sa vykonáva za účelom plnenia zmluvy, čo znamená, že v čase vytvorenia účtu ID používateľa sa akceptujú zmluvné podmienky v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR. ID používateľa slúži ako ústredný používateľský účet, v ktorom môžete na jednom mieste spravovať svoje osobné údaje. Informácie o spracúvaní údajov v súvislosti s ID používateľa nájdete v zásadách ochrany osobných údajov ID používateľa CUPRA.

Ak sa rozhodnete aktivovať On-line služby CONNECT, subjekt spracúva vaše identifikačné a kontaktné údaje v súvislosti s plnením zmluvy o poskytovaní On-line služieb CONNECT. (čl. 6. ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR). Subjekt navyše môže spracúvať faktúry a platobné údaje, ktoré poskytnete v súvislosti s vaším kódom VIN, na účely správneho účtovníctva a predchádzania podvodom. Právnym základom je náš oprávnený záujem plniť naše povinnosti týkajúce sa náležitého účtovníctva (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR).

Subjekt spracúva osobné údaje z vozidla na účely poskytovania aktivácie On-line služieb CONNECT, ohľadom ktorých ste uzatvorili zmluvu, pokiaľ je to nevyhnutné pre plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR). V každom prípade sa spracúva kód VIN a okrem kódu VIN a ID používateľa tiež zaznamenávame čas a typ použitej služby na účely identifikácie a analýzy porúch. To sa deje na účely ochrany oprávneného záujmu zlepšovať mobilné on-line služby, aby mohli byť sprístupnené všetkým našim zákazníkom s čo najmenším počtom narušení (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR).

Napokon, na základe kontaktných údajov, ktoré ste poskytli pri registrácii do služby CONNECT, vás SEAT môže vyzvať, aby ste sa zúčastnili prieskumu spokojnosti zákazníkov a/alebo prieskumu trhu v súvislosti s vaším novým zakúpeným pripojeným vozidlom. Tieto prieskumy môže zasielať spoločnosť SEAT ako osoba zodpovedná za služby CONNECT na základe svojich oprávnených záujmov (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR) ako výrobca vozidla vzhľadom na to, že informácie získané týmito druhmi prieskumov možno súhrnne použiť na zlepšenie produktov a optimalizáciu našich predajných procesov. Pre SEAT sú to veľmi cenné a zaujímavé informácie. Ak chcete vzniesť námietku proti tomuto spracúvaniu, postupujte podľa pokynov uvedených v bode 7 tohto vyhlásenia. Odporúčame vám, aby ste si pred účasťou prečítali informácie o ochrane údajov, ktoré sú súčasťou prieskumu trhu.

B) Používanie On-line služieb CONNECT

Ak máte akékoľvek pochybnosti alebo otázky týkajúce sa On-line služieb CONNECT, môžete kontaktovať svojho servisného partnera (servisný partner a/alebo predajca) alebo dovozcu vo vašej krajine (telefonicky, e-mailom, prostredníctvom aplikácie alebo kontaktného formulára), alebo naše oddelenie zákazníckych služieb na adrese customercare@cupraofficial.com. V týchto prípadoch budeme spracúvať nasledujúce údaje: údaje o zmluve, ID používateľa (meno, adresa, e-mail, telefónne číslo), kód VIN, údaje spracúvané v rámci konkrétnej služby a súvisiace časové pečiatky, ako aj ďalšie údaje, ktoré nám poskytnete v rámci vášho dopytu. Subjekt spracúva údaje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR na účely implementácie zmluvy o poskytovaní On-line služieb CONNECT alebo – ak ešte nie ste zákazníkom – na účely iniciácie zmluvy o On-line službách CONNECT.

Upozorňujeme, že ak boli On-line služby CONNECT aktivované jedným používateľom vozidla („hlavný používateľ“) s jeho ID používateľa, môže ktorýkoľvek iný používateľ vozidla tiež využívať On-line služby CONNECT v tomto vozidle. Nie je však možné, aby sa rôzni používatelia súčasne prihlásili ako hlavný používateľ. Uvedomte si, že ak používate On-line služby CONNECT vo vozidle bez toho, aby ste boli zákazníkom On-line služieb CONNECT pre toto vozidlo („hlavný používateľ“), hlavný používateľ si môže zobrazovať údaje týkajúce sa vozidla vygenerované počas používania.

Pri používaní On-line služieb CONNECT sa spracúvajú také údaje o vozidle, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie príslušných zmluvných služieb, okrem iného číslo VIN, poloha, rýchlosť, pozícia, dopravné informácie, stav nabitia batérie atď. Ďalšie informácie nájdete v portfóliu služieb. V prípade hlavného používateľa sa spracúvanie údajov vykonáva na účely plnenia zmluvy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR. V prípade všetkých ostatných používateľov sa spracúvanie údajov o ich používaní vozidla vykonáva na základe nášho oprávneného záujmu poskytovať služby na základe uzatvorenej zmluvy o poskytovaní On-line služieb CONNECT pre dané vozidlo (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR).

Každý používateľ vozidla má v nastaveniach možnosť nastaviť vozidlo do režimu off-line. Nastavením možnosti „Režim off-line“ môžete zabrániť spracúvaniu osobných údajov, pretože dôjde k prerušeniu dátového pripojenia (ohľadom spracúvania údajov v režime off-line si prečítajte oddiel „Spracúvanie údajov v režime off-line“). Hlavný používateľ si nemôže zobraziť údaje o jazdách v režime off-line. On-line mobilné služby preto už potom nie je možné poskytovať.

Informácie o spracúvaní údajov pri používaní aplikácie My CUPRA nájdete v zásadách ochrany osobných údajov aplikácie.

B.1. Nahrávanie údajov pre vzdelávaciu mapu pre poloautomatickú jazdu

Subjekt spracúva vaše osobné údaje na účely nahrávania údajov pre vzdelávaciu mapu pre poloautomatickú jazdu. Cieľom nahrávania údajov pre vzdelávaciu mapu je neustále zlepšovanie funkcie Cestovný asistent pomocou skupinových údajov pre poloautomatickú jazdu. Zhromaždené údaje sa používajú na to, aby sa funkcia „Cestovný asistent so skupinovými údajmi“ naučila trasy a mohla pomáhať vodičom všetkých vozidiel vybavených funkciou Cestovný asistent so skupinovými údajmi na týchto naučených trasách. Odoslané údaje sa na našich serveroch anonymizujú do 24 hodín, takže nie je možné vyvodiť žiadne závery o jednotlivých vodičoch. Nahrávanie údajov je na spočiatku deaktivované a vyžaduje sa konkrétny súhlas používateľa v aplikácii CUPRA.

B.2. On-line hlasové ovládanie s údajmi o polohe

Keď používate funkciu on-line hlasového ovládania, subjekt spracuje vašu polohu a aktuálnu polohu vozidla vždy, keď poskytnete hlasový vstup vo vozidlách s balíkom CONNECT Plus, a prepojí ich, ak je to vhodné pri spracovaní hlasového vstupu – s potenciálne zaujímavými miestami vo vašom okolí, aby vám funkcia mohla rýchlejšie poskytovať lepšie výsledky (ako sú navigačné ciele alebo nabíjacie stanice) . Ak to pri spracovaní hlasového vstupu nie je vhodné, aktuálna poloha vozidla sa už ďalej nespracuje. Na základnú funkciu on-line hlasového ovládania sa naďalej vzťahuje zmluvne garantovaný rozsah aj v prípade, ak neudelíte súhlas.

2.3. Činnosti spracovania súvisiace s bezpečnosťou a zhodou vášho pripojeného vozidla

Subjekt bude monitorovať stavy a výstrahy prenášané vaším vozidlom s cieľom zabezpečiť aspekty súvisiace s bezpečnosťou a tiež odhaliť prípadné chyby, analyzovať ich, navrhovať a implementovať zlepšenia a riešenia. Po zhromaždení týchto údajov ich možno prepojiť s technickými výrobnými údajmi a predchádzajúcimi návštevami servisu s cieľom vyvodiť závery, ktoré sú dôležité pre bezpečnosť a správne fungovanie vozidla. Na zaistenie bezpečnosti spracúvaných údajov sa vždy uplatňujú primerané bezpečnostné opatrenia vrátane ich anonymizácie, pokiaľ to nie je nevyhnutné na to, aby subjekt spracúval VIN. Právnym základom tohto spracúvania údajov je oprávnený záujem subjektu (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR) ako výrobcu vozidla a poskytovateľa služby CONNECT s cieľom odhaliť chyby, ktoré majú vplyv na bezpečnosť a kvalitu výrobku a služby, čo má za následok priamy prínos pre používateľa. Bez prístupu k týmto informáciám by subjekt nebol schopný odhaliť chyby a zlepšenia. Pokiaľ ide o toto spracúvanie, subjekt zistil existenciu závažných legitímnych dôvodov, ktoré v súlade s článkom 21 ods. 1 nariadenia GDPR neumožňujú dotknutej osobe uplatniť právo na námietku.

2.4. Spracovateľské činnosti súvisiace s optimalizáciou a vývojom funkcií vozidla a využívaním súvisiacich služieb

S cieľom optimalizovať a zlepšovať funkcie vášho vozidla a prispôsobiť ich očakávaniam zákazníkov a vývoju trhu vo všeobecnosti, a najmä s cieľom dosiahnuť ďalší a nový vývoj inovatívnych funkcií, vaše vozidlo generuje rôzne funkčné a technické údaje (napríklad údaje o používaní vozidla, spotrebe paliva, stave, ovládaní a informačno-zábavnom systéme). Tieto informácie sa priradia k vášmu VIN a IP vozidla. Subjekt nebude tieto údaje používať na vytváranie profilov alebo ich vyhodnocovanie na základe individualizovaných vozidiel. Okrem toho sa žiadne atribúty údajov nepoužijú na vytvorenie profilov alebo vyvodenie záverov o vašom správaní alebo vzorcoch správania počas používania vášho vozidla. Hneď ako boli zozbierané tieto informácie, na zaistenie bezpečnosti spracúvaných údajov sa vždy uplatňujú primerané bezpečnostné opatrenia vrátane ich anonymizácie, pokiaľ to nie je nevyhnutné na to, aby subjekt spracúval VIN. Subjekt spracuje uvedené údaje v rámci časovo obmedzených činností s cieľom optimalizovať rozsah funkcií vozidla a prispôsobiť ich očakávaniam zákazníkov na základe ochrany svojich oprávnených záujmov alebo záujmov tretej strany, pokiaľ nad nimi neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR). Prenos údajov môžete deaktivovať prostredníctvom nastavení ochrany osobných údajov vo vašom vozidle. Ak chcete definitívne namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, obráťte sa na naše oddelenie služieb zákazníkom.

2.5. Služby a aplikácie tretích strán

Môžete mať možnosť pripojiť svoj smartfón k vozidlu, aby ste ho mohli ovládať prostredníctvom systému vo vozidle (pomocou aplikácií, ako je Android Auto alebo Apple CarPlay). Integrácia umožňuje používanie vybraných aplikácií Smartphone. Typ vykonávaného spracovania údajov určuje poskytovateľ príslušnej použitej aplikácie. Ďalšie informácie a nastavenie výberu môžete získať prostredníctvom príslušnej aplikácie a operačného systému Smartphone. Okrem toho môžete za určitých predpokladov používať aplikácie, za ktoré sú zodpovedné tretie strany, napríklad Google alebo Spotify, okrem iného v kombinácii so zábavnými službami, ktoré ponúka subjekt prostredníctvom služieb CONNECT. Ako predbežný krok pred začatím používania týchto služieb si musíte pozorne prečítať a akceptovať zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov príslušného poskytovateľa služieb. Subjekt v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za takéto spracovanie.

2.6. Dodržiavanie zákonných povinností.

Ak tak stanovuje zákon, subjekt ako autorizovaný výrobca vozidla bude na žiadosť príslušných orgánov povinný spracúvať a oznamovať určité údaje uložené vo vozidle týkajúce sa vlastníka vozidla. Niektoré z týchto povinností môžu vyplývať z vyšetrovania trestných činov, dopravných nehôd, kontroly predaja ojazdených vozidiel atď. Takto môžu byť zverejnené údaje týkajúce sa fungovania, používania, kontroly, stavu vozidla a technické údaje súvisiace s jeho VIN, ako napríklad: počet najazdených kilometrov, rýchlosť, zrýchlenie, ovládanie navigácie, stav bezpečnostných pásov, stav prostredia, stav batérie, kvapalín a tlaku atď. Spracovanie údajov a ich oznamovanie orgánom je zahrnuté v rámci plnenia zákonnej povinnosti subjektu (článok 6 ods. 1, pododd. 1 písm. c) nariadenia GDPR) ako výrobca vozidla. Okrem toho, konkrétne v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2021/392 o monitorovaní a nahlasovaní údajov týkajúcich sa emisií CO2 z osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel, bude subjekt nahlasovať údaje o vozidle, ktoré zaznamenávajú spotrebu paliva a/alebo energie na palube. Tieto údaje sa načítajú v servise, keď svoje vozidlo priveziete k autorizovanému servisnému partnerovi, a spolu s identifikačným číslom vozidla (VIN) sa zašlú spoločnosti Volkswagen Group AG a Európskej komisii. Kompletné informácie sú k dispozícii na objednávke opravy vášho vozidla. Napokon, v niektorých prípadoch servisu a opravy vozidla môže byť potrebné, aby subjekt spracoval údaje o spotrebe paliva a fungovaní vášho vozidla súvisiace s jeho VIN. Tieto údaje môže spracúvať subjekt, zamestnanec servisnej siete (predajcovia a servisy) alebo tretie strany (strediská havarijnej služby) v rámci zákonnej záručnej lehoty vášho vozidla. Subjekt môže tieto údaje spracúvať a poskytovať tretím stranám (servisom a predajcom) v prípade zvolávacích operácií, na ktoré sa vzťahuje plnenie zákonnej povinnosti (článok 6 ods. 1, pododd. 1 písm. c) nariadenia GDPR) ako výrobca vozidla.

3. Uchovávanie údajov

Vaše osobné údaje z On-line služieb CONNECT budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné, aby sme vám mohli poskytovať funkcie obsiahnuté v On-line službách CONNECT, a v každom prípade, až kým nepožiadate o ich vymazanie. Subjekt bude vaše údaje uchovávať, kým zostane v platnosti náš zmluvný vzťah a maximálne po dobu 10 rokov po jeho skončení podľa miestnych právnych predpisov. Hneď po uplynutí tohto obdobia budú vaše osobné údaje anonymizované, ako je stanovené vo vyššie uvedených priestoroch týkajúcich sa bezpečnosti a zhody výrobku.

4. Príjemcovia údajov

4.1. Informácie o uzatváraní zmlúv a zákazníckom servise

Ak vám pri uzatváraní zmluvy o mobilných on-line službách poradil váš servisný partner, partnerovi bude vyplatená odmena. Túto spracováva predajná spoločnosť (subjekt dovozcu do vašej krajiny) zodpovedná za vašu krajinu. Na tento účel subjekt a dovozca dostanú kód VIN, aby mohli prostredníctvom mobilných on-line služieb priradiť výplatu odmien k príslušným zmluvám a správnym spôsobom ich vyplatiť servisnému partnerovi subjektu (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR). Kód VIN nie je prepojený s inými osobnými údajmi, ktoré má vo vašej krajine dovozca.

4.2. Dátové servery a sprístupňovanie údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje a údaje o vozidle budú poskytnuté tretím stranám výlučne v súlade s príslušnými právnymi povinnosťami. Subjekt poskytne prístup k údajom tretím stranám, ktoré konajú ako spracovatelia údajov, aby mohol ponúkať On-line služby CONNECT. Tieto tretie strany budú spracúvať osobné údaje vždy v našom mene. Subjekt využíva dátové servery poskytované spoločnosťou Volkswagen Group, ktorá tiež zabezpečuje údržbu a technickú podporu systémov IT. Dodávatelia spoločnosti Volkswagen Group budú spracovávať údaje iba v našom mene a podľa našich pokynov.

Navyše, v závislosti od modelu vozidla, sa údaje môžu spracúvať na serveroch, ktoré uzatvárajú zmluvy ohľadom svojich služieb mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré zabezpečujú, že spracúvanie vašich údajov prebieha za zodpovedajúcich ochranných opatrení. V tomto zmysle vás informujeme, že spoločnosti Amazon Web Services (AWS) a Microsoft Corporation spracúvajú údaje v mene subjektu s cieľom poskytovať služby hosťovania údajov. Spoločnosti AWS a Microsoft šifrujú údaje a spracúvajú ich výlučne na dátových serveroch umiestnených v Európskej únii. Keďže spoločnosti AWS a Microsoft sídlia v Spojených štátoch amerických, nemožno vylúčiť prístup k údajom zo Spojených štátov amerických. Bola podpísaná príslušná štandardná zmluva EÚ o doložkách o ochrane údajov, aby sa zabezpečila dostatočná ochrana vašich osobných údajov.

5. Používatelia a nastavenia ochrany osobných údajov

Služby CONNECT Online sú k dispozícii rôznym používateľom, ktorí môžu vozidlo v danom čase používať. V tejto súvislosti boli povolené rôzne roly, ktoré im umožňujú využívať výhody pripojeného vozidla. V závislosti od generácie vášho vozidla sa budete môcť zaregistrovať ako:

Upozorňujeme, že ostatní používatelia – hostia prihlásení do tohto vozidla môžu vidieť vašu parkovaciu pozíciu alebo preferencie nastavení. Používateľov a nastavenia osobných údajov môžete spravovať pomocou informačno-zábavného systému vozidla. Nastavenia osobných údajov vozidla vám v závislosti od modelu vozidla umožňujú nastaviť vozidlo do režimu off-line alebo obmedziť odosielanie údajov. V každom prípade je možné nadviazať komunikáciu na zabezpečenie všeobecného prístupu vozidla na internet alebo v prípade nehody na aktiváciu „systému eCall“. Svoje údaje môžete spravovať aj v portáli CUPRA ID.

Taktiež môžete resetovať vozidlo do výrobného nastavenia. Aby to bolo možné, musí byť vozidlo v režime on-line. Táto funkcia resetuje nastavenia uložené vo vozidle do výrobných nastavení, odstráni z vozidla hlavného používateľa On-line služieb CONNECT, ak existuje, a vráti vozidlo do režimu off-line. Po dobu 14 dní je možné obnoviť údaje spojené s On-line službami CONNECT, ak je pomocou kódu zobrazeného vo vozidle znova zaregistrované rovnaké ID používateľa. Ak tak neučiníte do 14 dní, údaje spojené s On-line službami CONNECT sa odstránia aj z dátového servera.

6. Aké sú vaše práva a kontaktné kanály?

6.1. Definícia práv

Vo vašej pozícii dotknutej osoby ste oprávnení voči subjektu uplatňovať nasledujúce práva:

Uvedomte si, že z dôvodu spracúvania čísla VIN výlučne na účely ponúkania niektorých funkcií On-line služieb CONNECT, v nasledujúcich prípadoch sú nasledujúce práva dostupné iba v obmedzenom rozsahu podľa čl. 11 nariadenia GDPR. To znamená, že sme povinní naplniť vaše práva, iba ak nám pri uplatňovaní vašich práv poskytnete ďalšie informácie, ktoré nám umožnia naplniť vaše práva.

Ak sa domnievate, že subjekt nespracúval vaše osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi, môžete podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, ktorým je v Španielsku Španielsky úrad na ochranu údajov, www.aepd.es.

6.2. Kontaktné kanály

Svoje súkromie a osobné údaje môžete kedykoľvek spravovať v informačno-zábavnom systéme vozidla a na portáli ID používateľa: https://cupraid.vwgroup.io/. Ak to preferujete, môžete tiež priamo kontaktovať zákaznícku podporu na adrese customercare@cupraoffical.com. Uplatnenie týchto práv je bezplatné, s výnimkou zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek. Ak si chcete uplatniť vaše práva na ochranu osobných údajov pred dovozcom, sieťou predajcov a servisných partnerov subjektu, kontaktujte ich priamo. Ak máte pochybnosti o ochrane osobných údajov alebo sa chcete spojiť so zodpovednou osobou („DPO“), môžete ju kontaktovať zaslaním e-mailu na adresu dataprotection@seat.es.