SPLOŠNI POGOJI ZA SPLETNE MOBILNE STORITVE SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT

1. Področje uporabe

1.1. Ti splošni pogoji za spletne mobilne storitve SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT (»splošni pogoji«) določajo pogoje, ki urejajo razmerje med podjetjem SEAT, S.A.U. s sedežem v Martorellu (Barcelona), Autovía A-2, km 585, 08760, registriranim v trgovskem registru Barcelone s številko 23662, stran B-56855, list 1, s špansko davčno številko (N.I.F.) A-28049161 in s kontaktnim e-poštnim naslovom seatdigitalsupport@seat.esSEAT«) ter lastnikom ali pooblaščenim uporabnikom vozila (»stranka«), ki je sklenil pogodbo za spletne mobilne storitve SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT, kot je opisano v aplikacijah (»storitve«).

1.2. Te splošne pogoje dopolnjujejo posebni pogoji (ki so odvisni od posameznega naročila storitve), pogoji uporabe in izjava o varovanju osebnih podatkov, ki urejajo strankino uporabo storitev.

1.3. Če storitve vključujejo storitve drugega podjetja, ki se izvajajo pod lastno blagovno znamko ali imenom, SEAT prek storitev omogoča le dostop do takšnih storitev tretjih ponudnikov. V tem primeru ti splošni pogoji veljajo le za posredovanje tega dostopa. Za uporabo storitev tretjih strani se lahko uporabljajo tudi pogoji, dogovorjeni s takimi ponudniki, zlasti v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

1.4. Stranka sprejme te splošne pogoje kot tudi posebne pogoje in druge veljavne pogoje uporabe in izjavo o varovanju osebnih podatkov med postopkom pridobivanja in aktiviranja, določenim v 6. točki.

1.5. SEAT lahko te splošne pogoje iz utemeljenega razloga spremeni. Spremembe teh splošnih pogojev se sporočijo stranki in postanejo zavezujoče, če jih stranka izrecno sprejme. Če stranka spremembe zavrne, zanjo ne bodo začele veljati, razen če iz tehničnih razlogov nadaljnje izvajanje storitev ni mogoče.

1.6. SEAT bo shranil splošne pogoje, ki bodo stranki vedno dostopni. Stranka lahko dobi posodobljeno različico vseh pravnih dokumentov, ki veljajo za storitve, na spodnjih povezavah:

V razdelku s pravnimi informacijami v infotainment sistemu ali v aplikaciji.

SEAT ID

https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions for Terms & Conditions

https://seatid.vwgroup.io/data-privacy for Data privacy

https://seatid.vwgroup.io/imprint for Imprint

1.7. Splošni pogoji so stranki dostopni v slovenščini in v jezikih, ki so na voljo v aplikacijah.

1.8. Za sklepanje pogodbe mora stranka biti zakonsko polnoletna.

2. Predpogoji

2.1. Za sklenitev pogodbe in/ali uporabo storitev mora stranka izpolnjevati naslednje predpogoje in izvesti naslednja dejanja:

(i) Imeti mora vozilo SEAT ali CUPRA, združljivo s storitvami (»vozilo/-a«). Informacije o vozilih, ki so združljiva s storitvami, so stranki na voljo v aplikacijah.

(ii) Imeti mora pametni telefon, tablični računalnik, računalnik ali poljubno drugo elektronsko napravo s podatkovno povezavo (4. točka).

(iii) Imeti mora (ali v ta namen ustvariti) uporabniški račun SEAT ID in se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom (5. točka).

(iv) Imeti mora sklenjeno pogodbo in aktivirati storitve v okviru prvega naročila storitve (»naročilo storitve«) (6. točka).

(v) Stranka mora biti primarni uporabnik vozila. Več informacij o različnih funkcijah in uporabnikih je na voljo na naslednji povezavi https://www.cupraofficial.com/services/connect.html / https://www.seat.com/owners/connectivity/seat-connect-service.html in v opisu uporabniških vlog v 16. razdelku.

2.2. Če je vozilo (ne glede na model, leto modela in opremo) opremljeno s storitvijo »klic v sili«, lahko stranka uporabi to funkcijo brez uporabniškega računa SEAT ID, naročila ali aktivacije.

3. Storitve in razpoložljivost

3.1. Storitve so podrobneje opisane v aplikacijah.

3.2. Storitve se lahko uporabljajo prek naslednjih kanalov (»kanali«):

Vsa združljiva vozila (za katera so storitve na voljo) nimajo navigacijskega sistema. Nekatera združljiva vozila so opremljena z radijskim sistemom, ki omogoča sprejem storitev v drugačnem obsegu. Stranka lahko več informacij o možnih omejitvah opreme svojega vozila najde v aplikacijah.

3.3. Vseh storitev ni mogoče uporabljati iz vseh zgoraj navedenih kanalov. Nekatere storitve so združljive z vsemi kanali, z dvema ali pa so specifične za posamezen kanal. Stranka lahko več informacij o združljivosti storitev s kanali najde v aplikaciji ali v navigacijskem/radijskem sistemu.

3.4. Vsaka stranka lahko sklene pogodbo za vse ali le del storitev, odvisno od naročila storitve, ki je bilo oddano med postopkom sklepanja pogodbe (6. točka). Nekatere storitve se lahko ponudijo brezplačno (na primer v brezplačnem preskusnem obdobju) in kot tovarniške nastavitve, ko stranka kupi novo vozilo. Vsako naročilo storitve, ki ga odda stranka, se poveže z vozilom, ki ga je stranka navedla med postopkom aktiviranja (6. točka). Storitev se tako ne more prenesti na nobeno drugo vozilo, ki ni vozilo, za katerega je bila pogodba o storitvah sklenjena.

3.5. Na razpoložljivost vseh storitev ali le dela storitev lahko vplivajo omejitve tehnološke infrastrukture, omrežne nezdružljivosti in/ali tehnične omejitve v državah, ki niso ista država, v kateri je stranka prvič kupila vozilo. SEAT ne jamči, da so storitve v celoti na voljo v vseh državah, ampak le v državi, kjer je bilo vozilo prvič kupljeno, zato SEAT ne odgovarja, če na takšne okoliščine ne more vplivati.

3.6. Zaradi zagotavljanja storitev lahko SEAT pričakuje, da so vaše vozilo in kanali v dobrem stanju, da električni sistem deluje in da je naboj akumulatorja zadovoljiv. Storitev morda ne bo delovala, če boste na oz. v vozilu poskusili spreminjati ali dodajati opremo ali programsko opremo, ki je SEAT ni izrecno potrdil ali ki ni združljiva s storitvijo. Stranka je izključno odgovorna za ustrezno vzdrževanje vozila stranke kot tudi različnih kanalov in sistemov.

3.7. Zaradi razvoja informacijskih tehnologij in tehničnega napredka avtomobilske industrije so lahko storitve strankinega vozila občasno prilagojene novim posodobitvam in izboljšavam. Za te namene si SEAT pridržuje pravico, da spremeni značilnosti storitev brez dodatnih stroškov za stranko med obdobjem veljavnosti storitev, za katere je sklenjena pogodba. SEAT bo stranko ob zagotavljanju podpore pravočasno obvestil o vrsti in obsegu takšnih sprememb.

Če takšne spremembe negativno vplivajo na stranko (in če ti negativni vplivi niso majhnega pomena), bo imela stranka pravico do prekinitve te pogodbe v roku tridesetih (30) koledarskih dni od prejema obvestila o spremembi oz. ob spremembi storitve, če do nje pride na kasnejši datum. Prekinitev pogodbe je urejena, kot je določeno v razdelku 10 spodaj.

Vendar pa pravica do prekinitve pogodbe zaradi zgoraj navedenih razlogov ne velja, če je SEAT stranki omogočil ohranitev nespremenjene storitve brez dodatnih stroškov in če je storitev še vedno skladna.

3.8. SEAT bo v okviru svojih zmogljivosti sprejel razumne ukrepe za zagotovitev stalne razpoložljivosti storitev in bo po svojih najboljših močeh poskrbel za odpravo morebitnih napak takoj, ko bo to mogoče.

3.9. V primeru višje sile (na primer oboroženega spopada, neugodnih klimatskih pogojev ali delovnih sporov itd.) oziroma zaradi vzdrževanja, popravila ali morebitnih drugih ukrepov, ki se zahtevajo v tehničnih napravah SEAT ali napravah tretjih oseb, ki posredujejo podatke, vsebino, informacije ali prenos storitev, se lahko zgodi, da so storitve prekinjene ali ovirane (hitrost). Na izvajanje storitev lahko prav tako vpliva povečana sočasna uporaba storitev.

3.10. Poleg tega ima SEAT pravico sprejeti ustrezne ukrepe za preprečevanje groženj kibernetskih napadov zoper varnost vozil, prometa, življenja, zdravja, pravico do informacij (zasebnosti), lastništva, premoženja stranke, lastnika oz. imetnika vozila ali proti kateri koli tretji osebi ali družbi SEAT. Takšni ukrepi lahko povzročijo omejitve pri storitvah in/ali podatkovnih povezavah. Glede na resnost groženj in/ali pomembnost ogroženega lahko takšni ukrepi pomenijo tudi začasno blokado nekaterih ali vseh storitev ter prekinitev podatkovne povezave.

3.11. Za izvajanje zgornjih ukrepov oziroma ponovno vzpostavitev popolne razpoložljivosti storitev ali podatkovne povezave lahko SEAT stranki zagotovi brezplačno posodobitev programske opreme v vozilu, stranka pa jo mora čim prej namestiti.. Za ponovno vzpostavitev popolne razpoložljivosti storitev bo morda zahtevano drugo dejanje stranke (na primer sprememba gesla SEAT ID). SEAT ne odgovarja za neskladnosti storitev, če stranka v razumnem času ni namestila teh posodobitev po naročilu podjetja SEAT.

3.12. Stranka daje podjetju SEAT neizključno, neskončno, neomejeno, popolno, prenosljivo, brezplačno pravico, za katero je mogoče izdati podlicenco, za uporabo vseh podatkov, ki izhajajo iz njene uporabe storitev, še posebej tehničnih podatkov, ki se ne nanašajo na osebe oz. iz katerih so bili odstranjeni sklici na osebe (anonimizirani podatki).

3.13. V primeru tehničnih težav ali drugih težav, povezanih s storitvami, se lahko stranka obrne na oddelek za podporo strankam podjetja SEAT. Stranka lahko najde kontaktne podatke v aplikacijah.

4. Podatkovna povezava

4.1. Uporaba storitev zahteva naslednje podatkovne povezave:

4.2. Podatkovna povezava med vozilom in podatkovnim strežnikom:

4.2.1. Za uporabo storitev je potrebna podatkovna povezava med vozilom in podatkovnim strežnikom SEAT.

4.2.2. Naročanje storitev vključuje delno uporabo strankine podatkovne povezave glede nekaterih storitev. Za uporabo drugih storitev, ki lahko zahtevajo večjo porabo podatkovne povezave, lahko stranka pri tretjih osebah na lastne stroške kupi dodatne podatkovne pakete. Nadaljnje informacije o podatkovni povezavi, ki je potrebna za vsako pogodbeno storitev, najdete v aplikacijah, kjer so tudi alternative za nakup dodatnih podatkovnih paketov pri telekomunikacijskih operaterjih. SEAT ne odgovarja za storitve povezovanja, ki jih zagotavljajo tretje osebe.

4.2.3. Storitve so konfigurirane tako, da aktivirajo podatkovno povezavo med vozilom in podatkovnim strežnikom, ko je vozilo v državi, ki jo je SEAT odobril za uporabo take komunikacije (»območje uporabe«).

4.2.4. Države v območju uporabe vozila so odvisne od modela, letnika modela in opreme vozila. Stranka lahko poišče dodatne informacije o območju uporabe svojega vozila v aplikaciji.

4.2.5. Delovanje in zmogljivost podatkovne povezave med vozilom in podatkovnim strežnikom sta odvisni od različnih okoliščin, ki so lahko občasno zunaj nadzora podjetja SEAT. Takšne okoliščine so (med drugim) na primer ustrezen sprejem signala na lokaciji vozila, okvara, zmanjšanje ali prekinitev pokritosti v predorih, garažah in podzemnih podhodih ter drugi moteči dejavniki (meteorološki pogoji, naprave, ki povzročajo motnje, stavbe, intenzivna uporaba določenega mobilnega omrežja).

4.2.6. SEAT ni obvezan vzdrževati ali podpirati podatkovne povezave med vozilom in podatkovnim strežnikom SEAT, če konkretna omrežna tehnologija, na podlagi katere deluje povezava vozila, ni več podprta (»prenehanje podpore tehnologije«).

4.3. Podatkovna povezava med strankino napravo in podatkovnim strežnikom:

4.3.1. Podatkovna povezava med strankino napravo in podatkovnim strežnikom za uporabo storitev prek aplikacije ni del storitev, ki jih zagotavlja SEAT. Zato veljajo splošni pogoji poslovanja, dogovorjeni s ponudnikom telekomunikacijskih storitev stranke in/ali sopotnikov. Zgoraj navedeno lahko povzroči dodatne stroške, zlasti v primeru pristojbin za povezljivost in potovanj iz kraja v kraj. Ti stroški so zunaj obsega, nadzora in odgovornosti podjetja SEAT.

5. Uporabniški račun

5.1. Stranka mora imeti (ali v ta namen ustvariti) uporabniški račun SEAT ID (»uporabniški račun SEAT ID«), ustvarjen prek aplikacije ali kot je navedeno v navigacijskem/radijskem sistemu strankinega vozila. Pogoje uporabe in izjavo o varovanju osebnih podatkov, ki velja za uporabniški račun SEAT ID, lahko kadar koli preverite na naslednji povezavi: https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions.

5.2. Stranka se mora prijaviti v aplikacijo ali navigacijski/radijski sistem vozila (glede na model vozila) s svojim uporabniškim imenom in geslom, če želi poleg drugih funkcionalnosti skleniti pogodbo in aktivirati storitve v vozilu ter tudi preverjati in upravljati status pogodbenih storitev, razen »storitev klica v sili«.

5.3. Stranka podatkov za prijavo, še posebej gesla, ne sme razkrivati tretjim osebam. Če pa se to zgodi, mora stranka geslo takoj spremeniti oziroma če se ne more prijaviti v uporabniški račun SEAT ID, o tem takoj obvestiti SEAT. Stranka lahko uporabniško geslo obnovi na spletnem portalu. Za dodatna vprašanja o obnovitvi gesel se stranka lahko obrne na oddelek za podporo strankam podjetja SEAT v posamezni državi (storitev je omejena z delovnim časom) ali pa prebere razdelek s pogostimi vprašanji v aplikacijah.

5.4. Pri nekaterih storitvah se za prijavo zahteva osebna identifikacijska številka (S-PIN). Dodatne informacije o tem so na voljo v aplikacijah. Stranka varnostne kode PIN ne sme razkrivati tretjim osebam. Če se varnostni PIN razkrije tretjim osebam, ga mora stranka nemudoma spremeniti.

5.5. Stranka mora zagotoviti, da so podatki v uporabniškem računu SEAT ID resnični in popolni. Ker bosta SEAT in stranka komunicirala po elektronski pošti, mora stranka imeti veljaven e-poštni naslov in dostop do ustreznega e-poštnega računa. Spremembe strankinega e-poštnega naslova ali njenih drugih podatkov mora stranka posodobiti v ustreznem razdelku uporabniškega računa SEAT ID takoj, ko je mogoče.

5.6. SEAT stranki uporabniški račun SEAT ID zagotavlja brezplačno.

6. Naročanje in aktiviranje storitev

6.1. Stranka lahko naroči storitve (z vnosom novih naročil storitev ali njihovim podaljšanjem) in jih aktivira tako, da se prijavi v aplikacijo ali navigacijski/radijski sistem (glede na model vozila) s svojimi prijavnimi podatki za uporabniški račun SEAT ID. Po aktiviranju storitev se bo vozilo povezalo s strankinim uporabniškim računom SEAT ID in stranka bo lahko začela uporabljati pogodbene storitve.

6.2. Če bo stranka naročila nove storitve ali obnovila stare po izteku prvotnih naročil, bo morala ponoviti postopek aktiviranja, razen če ji SEAT pred potekom začetnega naročila storitve potrdi plačilo za podaljšanje.

6.3. Izjema od zgoraj navedenega je aktiviranje storitev za »oddaljeno zaklepanje in odklepanje« ter »digitalni ključ«, pri katerem je v vsakem primeru potreben postopek dvojne avtentikacije, ki ga opravi ustrezni trgovec.

6.4. Stranka lahko glede na model in opremo svojega vozila storitve naroči in aktivira na različne načine. Več informacij in nasvetov o postopku aktivacije najdete v aplikacijah ali se obrne na ustreznega trgovca.

6.5. Glede na način naročanja storitev mora stranka storiti naslednje:

6.6. Naročanje in aktiviranje storitev prek spletnega portala ali aplikacije (»aktiviranje zunaj vozila«):

(i) Stranka mora imeti pametni telefon, tablični računalnik, računalnik in/ali poljubno drugo elektronsko napravo s podatkovno povezavo in vozilo SEAT ali CUPRA, ki je združljivo s storitvami.

(ii) Stranka se mora prijaviti v aplikacijo s prijavnimi podatki svojega uporabniškega računa SEAT ID.

(iii) Stranka mora vnesti identifikacijsko številko vozila (VIN). VIN lahko najdete v številki na spodnjem delu vetrobranskega stekla ali v dokumentih vozila.

(iv) Stranka mora izdati ustrezno naročilo za želene storitve in sprejeti veljavne pogoje.

Ko stranka klikne polje, s katerim naroči storitve, s tem sprejme te splošne pogoje, kot tudi posebne pogoje (ki so odvisni od ustreznega naročila storitve, ki ga je dala stranka) in vse morebitne druge veljavne pogoje uporabe ali izjave o varovanju podatkov.

(v) Stranka si mora zabeležiti in zapomniti kodo za povezavo, ki se prikaže (»koda za povezavo«) in to kodo vnesti v navigacijski/radijski sistem vozila, če želi vzpostaviti povezavo.

(vi) SEAT bo poslal e-poštno sporočilo na elektronski naslov stranke, ki ga je stranka posredovala, ko je ustvarila uporabniški račun SEAT ID. E-poštno sporočilo bo vsebovalo naslednje informacije:

a) Potrditev naročila storitev s strani podjetja SEAT (»potrditev naročila«).

b) Potrditev s strani podjetja SEAT, da so storitve pravilno aktivirane in da jih stranka lahko začne uporabljati.

c) Ustrezen račun/evidenčno številko, ki jo izda SEAT, odvisno od strankinega naročila storitve.

Datum prejema potrditve naročila šteje kot datum sklenitve pogodbe.

6.7. Naročanje in aktiviranje storitev prek navigacijskega/radijskega sistema vozila (»aktiviranje v vozilu«):

(i) Stranka mora imeti vozilo SEAT ali CUPRA, združljivo s storitvami.

(ii) Stranka se mora prijaviti v navigacijski/radijski sistem s podatki za prijavo v svoj uporabniški račun SEAT ID.

(iii) Stranka mora izdati ustrezno naročilo za želene storitve in sprejeti veljavne pogoje.

Ko stranka klikne polje, s katerim naroči storitve, s tem sprejme te splošne pogoje, kot tudi posebne pogoje (ki so odvisni od ustreznega naročila storitve, ki ga je dala stranka) in vse morebitne druge veljavne pogoje uporabe ali izjave o varovanju podatkov.

(iv) Stranka mora opraviti postopek preverjanja z dvema ključema (odpiranje in zapiranje vozila z vsakim od ključev).

(v) Stranka mora počakati, da se na zaslonu navigacijskega/radijskega sistema vozila prikaže sporočilo, ki potrjuje aktiviranje storitev.

(vi) SEAT bo poslal e-poštno sporočilo na elektronski naslov stranke, ki ga je stranka posredovala, ko je ustvarila uporabniški račun SEAT ID. E-poštno sporočilo bo vsebovalo naslednje informacije:

a) Potrditev naročila storitev s strani podjetja SEAT (»potrditev naročila«).

b) Potrditev s strani podjetja SEAT, da so storitve pravilno aktivirane in da jih stranka lahko začne uporabljati.

c) Ustrezen račun/evidenčno številko, ki jo izda SEAT, odvisno od strankinega naročila storitve.

Datum, ko stranka prejme potrditev naročila, šteje kot datum sklenitve pogodbe.

6.8. Če je stranka potrošnik (»potrošnik«), ima pravico odstopiti od pogodbe v štirinajstih (14) dneh od dneva, ko je bila pogodba sklenjena po postopku, določenem v tej točki. Ukrepi, ki jih mora za uveljavljanje pravice do odstopa stranka izvesti, so določeni v 10. točki teh splošnih pogojev (»pravica do odstopa«). Skupaj s potrditvijo naročila stranka prejme uradni obrazec (neobvezni) za uveljavljanje pravice do odstopa. Če so storitve za stranko opravljene brezplačno (na primer v brezplačnem preskusnem obdobju), zaradi uveljavljanja pravice do odstopa ne more priti do nobenega povračila.

7. Ekonomski pogoji – način plačila

7.1. Storitve so predmet komercialnih pogojev, veljavnih v času, ko stranka sklene ali obnovi pogodbo za storitve. Veljavni ceniki in davki so stranki vedno na voljo v aplikaciji.

7.2. Informacije o veljavnih cenah za storitve so stranki na voljo tudi med postopkom sklepanja pogodb in aktiviranja ter naročanjem storitev. Potrdilo naročila, poslano stranki po zaključku tega postopka, vključuje račun/evidenčno številko z veljavnimi cenami in davki (6. točka).

7.3. Izjemoma lahko SEAT stranki nekatere storitve ponudi brezplačno (na primer v brezplačnem preskusnem obdobju), ko stranka kupi novo vozilo, ki je združljivo s storitvami.

Za podaljšanje naročil storitev ali naročilo novih storitev mora stranka plačati ustrezno ceno. V zvezi s tem bo SEAT pred iztekom roka veljavnosti prvega naročila storitve obvestil stranko po elektronski pošti (večkrat), da ima možnost podaljšati veljavno naročilo storitev ali podati novo naročilo.

7.4. Če stranka ne potrdi in ne plača cene za podaljšanje storitev oziroma ne poda novega naročila storitev po tem, ko SEAT pošlje zadnje obvestilo, si SEAT pridržuje vse pravice, da prekliče/prekine strankin dostop do storitev po izteku obdobja veljavnosti. V vsakem primeru lahko stranka po izteku prejšnje pogodbe vedno ponovno sklene pogodbo.

7.5. Plačilo cene storitev, podaljšanje in/ali podajo novih naročil storitev stranka opravi in izvede prek svojega uporabniškega računa SEAT ID, ki stranko preusmeri na plačilno platformo, ki jo upravlja J.P. Morgan Mobility Payments Solutions S.A. (»EMI«). EMI je ponudnik elektronskega denarja, ustanovljen v skladu z zakonodajo Luksemburga s sedežem na naslovu 19-21, route d'Arlon, L-8009 Strassen, Luksemburg, registriran pri luksemburškem trgovskem registru (Registre de Commerce et des Sociétés) pod številko B215079 in ki deluje pod nadzorom luksemburškega finančnega organa (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF). Proces plačila odvisno od primera urejajo splošni pogoji in določila in/ali izjava o varstvu podatkov, ki veljajo za plačila končnih uporabnikov, o katerih se stranka in EMI občasno dogovorita. V tem primeru bo stranka ustrezno obveščena, da bi lahko podala svoje soglasje. Če se podatki, ki jih je stranka navedla med postopkom registracije spremenijo, mora stranka o tem nemudoma obvestiti EMI, da se lahko ustrezni podatki posodobijo. Po potrebi se od stranke lahko zahteva, da z ustreznimi dokumenti dokaže posodobljene podatke.

7.6. Vsakršne okoliščine, nad katerimi SEAT nima nadzora in ki ogrožajo uspešnost ali pravilno izvedbo strankinega plačila, bodo samodejno povzročile prekinitev in/ali odpoved postopka sklepanja pogodbe.

8. Obdobje veljavnosti

8.1. Obdobje veljavnosti pogodbe se določi ob vsakem naročilu storitve (»obdobje veljavnosti«). Na splošno (vendar ne vedno) stranka sklene pogodbo za storitve za obdobje veljavnosti enega leta.

8.2. Obdobje veljavnosti se začne na dan aktiviranja garancije strankinega vozila. V primeru podaljšanja in/ali podaje novih naročil storitev (in pod pogojem, da SEAT prejme plačilo pred datumom poteka začetih pogodb o storitvah) datum po izteku veljavnosti sproži obdobje veljavnosti podaljšanja in/ali podaje novih naročil storitev. Če SEAT prejme plačilo za podaljšanje in/ali podajo novih naročil storitev po izteku začetih pogodb o storitvah, se naslednje obdobje veljavnosti začne na datum, ko SEAT potrdi plačilo.

8.3. S sprejemom teh splošnih pogojev in za ustrezne namene stranka izrecno zahteva, da se storitve začnejo izvajati v obdobju, ki je določeno za uveljavljanje pravice do odstopa, določene v 9. točki.

8.4. Za storitve, ki so stranki ponujene brezplačno, ko kupi novo vozilo, se obdobje veljavnosti sorazmerno skrajša s številom dni, ki so potekli od aktiviranja garancije novega vozila do dneva, ko so storitve aktivirane v skladu s postopkom, opisanim v 6. točki teh splošnih pogojev.

8.5. Obdobje veljavnosti pogodbenih storitev je povezano s strankinim vozilom in ga lahko stranka preveri v aplikaciji, če se prijavi v svoj uporabniški račun SEAT ID.

8.6. SEAT bo stranko opomnil na možnost, da podaljša pogodbo ali poda nova naročila storitev, ko se začne bližati potek roka veljavnosti. Obvestilo bo poslano na strankin elektronski naslov, ki ga je stranka zagotovila, ko je ustvarila uporabniški račun SEAT ID. Če želi stranka podaljšati pogodbo ali podati novo naročilo storitve, mora slediti navodilom podjetja SEAT in začeti nov postopek sklepanja pogodbe in aktiviranja (odvisno od primera) prek aplikacije in/ali prek navigacijskega/radijskega sistema vozila (kot je primerno) v skladu s temi splošnimi pogoji.

8.7. Če stranka po preteku roka veljavnosti ne podaljša oziroma izda novih naročil storitev, pogodba med podjetjem SEAT in stranko samodejno preneha veljati.

9. Pravica do odstopa

9.1. V skladu s Splošnimi pogoji storitev SEAT CONNECT in CUPRA CONNECT ter drugih dodatnih ali naknadnih storitev, ki jih je mogoče naročiti tudi prek aplikacije SEAT/CUPRA CONNECT App, Navigacijski sistem in Moja CUPRA aplikacija, ima stranka, če je potrošnik, pravico odstopiti od pogodbe v roku štirinajstih (14) koledarskih dni, ne da bi pri tem navedla razlog.

9.2. Rok za odstop od pogodbe poteče po štirinajstih (14) koledarskih dneh od datuma sklenitve pogodbe.

9.3. Povračilo se izvede z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je stranka uporabila za prvotno transakcijo, razen če je stranka podjetju SEAT/CUPRA izrecno naročila drugače s poslano e-pošto na naslov: seatdigitalsupport@seat.es (stranke SEAT) ali cupradigitalsupport@cupraofficial.com (stranke CUPRA). Pravico je morda mogoče uveljavljati tudi na druge načine.

9.4. Stranka lahko uporabi tudi priložen obrazec za odstop v Prilogi I, čeprav njegova uporaba ni obvezna.

9.5. Za izpolnitev roka za uveljavitev pravice do odstopa zadostuje, da stranka pošlje obvestilo pred potekom tega roka.

9.6. V primeru odstopa stranke bo SEAT brez odlašanja in v vsakem primeru v največ štirinajstih (14) koledarskih dneh od dneva, ko je bil obveščen o odločitvi stranke o odstopu, stranki povrnil vse zneske, ki jih je od nje prejel. Takšno povračilo se izvede z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je stranka uporabila za prvotno transakcijo, razen če je stranka podjetju SEAT/CUPRA s pošiljanjem e-pošte na naslov: seatdigitalsupport@seat.es (stranke SEAT) ali cupradigitalsupport@cupraofficial.com (CUPRA Clients). V tem primeru mora stranka predložiti potrebno dokumentacijo, s katero dokaže, da je lastnik alternativnega sredstva za izvedbo plačila. V nobenem primeru stranka v zvezi s takšnim povračilom ne bo imela nobenih stroškov.

9.7. Če se bodo storitve začele izvajati v času odstopa od pogodbe, bo stranka, če bo uveljavljala pravico do odstopa, plačala znesek, sorazmeren z opravljenimi storitvami do prejema obvestila o odstopu glede na celotno obdobje pogodbe.

10. Prekinitev in prenos pogodbe

10.1. Pogodba se prekine:

a) Če stranka ne podaljša storitev in/ali izda novega naročila storitev po poteku začetnega obdobja veljavnosti v skladu z določili, določenimi v 8. točki.

b) Če stranka uveljavlja pravico do odstopa, v skladu z določili, določenimi v 9. točki.

c) V primeru neskladnosti glede na razdelek 15.

d) Če ena pogodbena stranka tako zahteva od druge, ki je bistveno kršila katere koli zakonske ali pogodbene obveznosti. V tem primeru, če je odprava kršitve še vedno mogoča, bo pogodbena stranka, ki ni kršiteljica, pisno obvestila drugo pogodbeno stranko o kršitvi in zahtevi za prekinitev pogodbe, če kršiteljica ne odpravi kršitve v naslednjih desetih (10) dneh od prejema obvestila. Ob izteku navedenega roka bo pogodbena stranka, ki ni kršiteljica, brez odloga upravičena pogodbo preklicati s pisnim obvestilom drugi pogodbeni stranki, od katere lahko zahteva tudi povračilo škode in izgube. Po drugi strani pa, če odprava kršitve ni mogoča, se pogodba prekine, ko pogodbena stranka kršiteljica prejme obvestilo pogodbi zveste stranke, ki zahteva prekinitev z navedbo razlogov za tako zahtevo.

e) V primeru prenehanja podpore tehnologije, kot je opisano v razdelku 4.2.6, lahko stranka prekine storitev, na katero vpliva prenehanje podpore tehnologije, in sicer s pisnim obvestilom podjetju SEAT, če ne obstajajo alternativne rešitve za povezavo z zadevno tehnologijo.

f) Če stranka ne more izpolniti zahtev predpisov iz razdelka 20, lahko SEAT prekine dogovor z uporabnikom brez odpovednega roka kot tudi vse morebitne povezane dogovore med podjetjem SEAT ter stranko in blokira nadaljnji dostop do uporabniškega računa SEAT ID in vseh povezanih storitev ali povezanih izdelkov, programske opreme in tehnologij.

10.2. Če se je pogodba prekinila zaradi katerega koli od razlogov, navedenih v prejšnjem razdelku, s tem prenehajo veljati tudi posebni pogoji, ki veljajo za storitve, ki jih je stranka naročila v tem času, prav tako pa je prekinjen tudi njen dostop do storitev.

10.3. Nobena od pogodbenih strank ne more prenesti svojih pravic ali obveznosti po tej pogodbi brez predhodnega pisnega soglasja druge pogodbene stranke. Kot izjema od zgoraj navedenega si SEAT pridržuje pravico do prenosa pogodbe o storitvah (brez kakršnih koli sprememb pogodbenih pogojev) na katero koli drugo podjetje v skupini SEAT. V ta namen stranka že sedaj dovoljuje, da SEAT takšen prenos opravi. V vsakem primeru pa mora SEAT stranko o prenosu obvestiti takoj, ko je mogoče.

10.4. Na zahtevo stranke bo SEAT stranki omogočil dostop do vsebine, ki se razlikuje od osebnih podatkov, ki jih je naročnik posredoval ali ustvaril med uporabo storitev. Takšen podatke bo zagotovil brezplačno, v razumnem časovnem obdobju in v splošni elektronski obliki.

11. Pravice intelektualne in industrijske lastnine

11.1. Stranka ima neizključno, neprenosljivo pravico, za katero ni mogoče izdati podlicence, do uporabe storitev (kot tudi vsebine, materialov in s tem povezanih informacij), aplikacije in navigacijskega/radijskega sistema v obdobju veljavnosti pogodbenih storitev. Uporaba je omejena na tiste države, kjer se storitve lahko uporabljajo (kot je navedeno v aplikacijah).

11.2. Stranka nima pooblastila za prenos ali razkritje vsebine in informacij, povezanih s storitvami, niti za kakršno koli uporabo storitev, na primer v korist tretjih oseb, v komercialne ali pridobitne namene. Stranka ni pooblaščena za spreminjanje, kopiranje, dekompiliranje, razstavljanje ali izvajanje kakršnega koli obratnega inženiringa storitev in/ali kanalov, vključno z njihovimi sestavnimi deli, vsebino in izvornimi kodami. Poleg tega stranka v nobenem primeru ne sme odstraniti zaščitne naprave ali varnostnega sistema, nameščenega v kanalih, ga spremeniti, obiti ali z njim kako drugače manipulirati.

11.3. Stranka potrjuje, da so pravice intelektualne in industrijske lastnine ter kakršne koli druge pravice v zvezi s storitvami (vključno z njihovo vsebino, besedili, podatki, podatkovnimi zbirkami, slikami, fotografijami, grafikami, glasovi, videi, imeni, blagovnimi znamkami, značilnimi znaki, modeli, programsko opremo, vmesniki itd.), aplikacijo in navigacijskim/radijskim sistemom ter njihovimi sestavnimi deli last podjetja SEAT, njegovih dajalcev licenc in/ali tretjih oseb. Ko stranka naroči storitve, pridobi le pravice, ki so nujno potrebne za uporabo storitev pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih.

11.4. Stranka storitev, aplikacije in navigacijskega/radijskega sistema ter njihovih sestavnih delov ne sme uporabljati v nasprotju s temi splošnimi pogoji in/ali drugimi veljavnimi pogoji uporabe, niti na način, ki krši pravice tretjih oseb in/ali veljavno zakonodajo. Stranka mora takoj prenehati z neustrezno uporabo storitev, aplikacije in navigacijskega/radijskega sistema ali njihovih sestavnih delov. Stranka se zlasti zavezuje, da za noben namen ne bo distribuirala, reproducirala, javno sporočala in/ali spreminjala storitev ali njihovih posameznih delov, aplikacije, navigacijskega/radijskega sistema ali njihovih sestavnih delov, niti ne bo izvajala nobenih drugih ukrepov, s katerimi bi lahko kršila veljavnost katerega koli od zgoraj navedenih določil.

12. Varstvo podatkov

12.1. SEAT bo varoval osebne podatke, ki mu jih bo posredovala stranka. Takšni podatki se bodo uporabljali izključno takrat, ko to dovoljuje zakon ali z izrecnim soglasjem stranke. Stranka lahko več informacij o tej zadevi najde v izjavi o varovanju osebnih podatkov, ki je na voljo na v aplikaciji.

13. Odgovornost stranke

13.1. Stranka mora potrditi, da izpolnjuje predpogoje za naročilo in uporabo storitev v skladu z določbami teh splošnih pogojev in zlasti pogojev iz 2. točke.

13.2. Poleg tega mora stranka storitve uporabljati brez kršitve teh splošnih pogojev, posebnih pogojev, če ti veljajo, in drugih pogojev uporabe ali izjave o varovanju osebnih podatkov aplikacije in navigacijskega/radijskega sistema, ter veljavne zakonodaje in pravic tretjih oseb ali podjetij.

13.3. Če stranka ni lastnik vozila mora stranka pred izvedbo posodobitev programske opreme poskrbeti, da ima za to ustrezna pooblastila. Stranka lahko najde informacije o dovoljenju za izvedbo programske posodobitve v dogovorih, ki veljajo med stranko in lastnikom z ozirom na vozilo (npr. v sporazumu o zakupu ali – v primeru službenega vozila – smernicah o službenih vozilih ali v pogodbi o zaposlitvi). V primeru dvoma mora stranka pred izvedbo posodobitve programske opreme pridobiti soglasje lastnika vozila.

13.4. Če vozilo uporablja tretja oseba, na primer družinski član ali uslužbenec stranke, mora stranka sprejeti ustrezne ukrepe (na primer pridobiti soglasje zadevne tretje osebe), s katerimi zagotovi, da taka stranka pri prijavi v storitve ne krši pravic tretjih oseb. Opozoriti je treba, da stranka s tem pridobi informacije o vozilu in (posredno) tudi o tej tretji osebi (kot je vedenje uporabnika, lokacija itd.). Opozorilna sporočila glede vozila in sporočila o okvarah, ki ostanejo v vozilu, so prikazana v aplikaciji v razdelku, ki vsebuje informacije o stanju vozila.

13.5. Stranka se zavezuje, da bo spoštovala pravice intelektualne in industrijske lastnine ter kakršne koli druge pravice podjetja SEAT ali katere koli tretje osebe v zvezi s storitvami, aplikacijo in navigacijskim/radijskim sistemom vozila pod pogoji, določenimi v 11. točki.

13.6. Stranka je podjetju SEAT odgovorna za kakršno koli kršitev, ki jo pri uporabi storitev zagreši katera koli tretja oseba, ki ni stranka, pri čemer stranka SEAT odvezuje odgovornosti za vse okoliščine, ki izhajajo iz takšne neustrezne uporabe.

13.7. Če je stranka hkrati voznik vozila, lahko uporablja storitve, če upošteva vse veljavne predpise o prometni varnosti in varnosti v cestnem prometu.

14. Odgovornost podjetja SEAT

14.1. SEAT ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi jo stranki povzročila uporaba storitev, aplikacije in/ali navigacijskega/radijskega sistema vozila, ki je v nasprotju s temi splošnimi pogoji ali zaradi neustrezne uporabe. Navedeno velja še posebej, če je voznik vozila med vožnjo zaradi uporabe storitev ali aplikacije nepozoren in posledično povzroči nesrečo.

14.2. Zaradi digitalne narave informacij, ki jih SEAT zagotavlja v okviru storitev ter možnosti napak pri shranjevanju in prenosu teh informacij prek interneta, SEAT ne zagotavlja, da so informacije, ki jih prenese ali zagotavlja stranki prek storitev, posodobljene, natančne, resnične, pravilne in kakovostne. V tem smislu, razen v primerih, ki so izrecno predvideni v veljavni zakonodaji, SEAT ne odgovarja za posodabljanje, natančnost, resničnost, pravilnost ter kakovost podatkov in informacij, posredovanih s storitvami, niti za podatke in informacije, ki jih posredujejo tretje osebe.

14.3. V zvezi z informacijami, podatki, slikami in drugimi vsebinami, ki jih posredujejo tretje osebe med zagotavljanjem storitev, stranka potrjuje, da SEAT ne pregleduje in ne spreminja vsebine teh podatkov, kot tudi nobene druge vsebine in informacij.

14.4. SEAT ne odgovarja za nobene okoliščine, ki vplivajo na storitve in izhajajo iz težav s podatkovno povezavo, ki jo zagotavljajo tretje osebe. V tem smislu SEAT ne odgovarja za morebitno prenehanje podpore tehnologije, opisano v razdelku 4.2.6. Kljub temu bo SEAT stranko, ko bo izvedel zanj, kot je smiselno pisno obvestil o bližajočem prenehanju podpore tehnologije o datumu, po katerem tehnologija ne bo več na voljo.

14.5. SEAT ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi jo lahko povzročila stranka z neustrezno izbiro gesla za vpis v uporabniški račun SEAT ID ali z neustrezno zaščito gesla. SEAT ne odgovarja za škodo, ki jo povzročijo tretje osebe, ki jim je stranka omogočila dostop do storitev.

15. Garancija

15.1. Ne glede na razdelka 13 in 14 zgoraj in strankino pravico do odstopa, če so storitve pravilno nameščene, in trajanja zadevne pogodbe bo SEAT stranki odgovarjal v primeru, da storitve (i) niso skladne z opisom in kakovostjo, ki bi morala biti stranki zagotovljena na podlagi teh splošnih pogojev kot tudi posebnih pogojev, navedenih v aplikaciji pred sklenitvijo pogodbe. Kakovost in funkcije morajo biti enakovredni podobnim razpoložljivim storitvam. To velja v primeru, da stranka ni izrecno sprejela, da lahko katera koli konkretna funkcija storitve odstopa od takšne skladnosti; (ii) niso primerne za vsakodnevno uporabo, kateri so namenjene (vključno z uporabami, za katere so zagotovljene podobne storitve, ob upoštevanju obstoječih tehničnih standardov); (iii) niso opremljene s primernimi navodili (in za katera lahko stranka razumno pričakuje, da jih bo prejela); in (iv) niso ustrezno posodobljene, kadar je tako navedeno v pogodbi.

15.2. SEAT bo zagotovil vse potrebne posodobitve, vključno z varnostnimi, za zagotavljanje skladnosti storitev v času veljavnosti pogodbe za zadevne storitve, kot je navedeno v ustreznih pogojih. Navedeno ne velja, če naročnik v razumnem času ne namesti posodobitev, ki jih zagotovi SEAT, če je SEAT uradno obvestil stranko o takšnih posodobitvah in če so navodila, posredovana v zvezi s posodobitvijo, točna.

15.3. V primeru neskladnosti storitev je naročnik upravičen do ureditve skladnosti, npr. s posodobitvijo, obnovitvijo neprekinjene dostopnosti ali odpravo omejene uporabe (hitrost). Če (i) SEAT zavrne odgovornost za zagotovitev skladnosti ali je ne uspe zagotoviti v razumnem času in če stranki niso povzročene bistvene nevšečnosti (ii) ali če je neskladnost tako resna, da ni smiselno pričakovati, da bi stranka lahko pričakovala odpravo neskladnosti, je stranka (a) v primeru plačljive storitve upravičena do sorazmernega znižanja cene, če obstaja, za časovno obdobje, v katerem digitalna vsebina ali digitalna storitev ni bila skladna, in (b) če neskladnosti ni neznatna, do prekinitve pogodbe v skladu z razdelkom 3.7. Zmanjšanje cene ali povrnitev stroškov sta sorazmerna, če odražata zmanjšanje vrednosti storitev v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imela digitalna vsebina ali digitalna storitev, če bi bila skladna.

15.4. V primeru odstopanja od določila v razdelku 15.1. zgoraj SEAT ni odgovoren za neskladnost, ki je posledica izključno strankine nenamestitve posodobitve v razumen času, če nenamestitev s strani stranke ni posledica pomanjkljivosti v povezavi z navodili o namestitvi, ki jih zagotovi SEAT.

15.5. Za uveljavljanje pravic iz razdelka 15 se lahko stranka obrne na službo za stranke SEAT.

16. Souporabniki

16.1. Stranka lahko pooblasti razumno število posameznikov (na primer družinskih članov, prijateljev, sodelavcev) za uporabo storitev v strankinem vozilu (»souporabnik« ali »souporabniki«).

16.2. Splošno pravilo za uporabo storitev v strankinem vozilu je, da mora souporabnik imeti uporabniški račun SEAT ID ali ustvariti takšen račun pod pogoji, določenimi v tem dokumentu, aktivirati storitve, ki so posebej povezane z njegovim uporabniškim računom SEAT ID glede uporabe vozila, in sprejeti te splošne pogoje, posebne pogoje in vse druge veljavne pogoje uporabe ali izjave o varovanju podatkov.

16.3. Storitev ni mogoče uporabljati istočasno in nekaterih storitev ne more uporabljati nobena druga oseba razen stranke, tudi če ima uporabniški račun SEAT ID. Nekatere storitve ne zahtevajo uporabe uporabniškega računa SEAT ID, da bi jih lahko uporabljali drugi vozniki ali potniki, ki niso stranka. Več informacij o tej zadevi najdete v aplikaciji ali navigacijskem/radijskem sistemu. V takih primerih je stranka odgovorna, da takšne posameznike obvesti o pogojih, ki veljajo za storitve, in o pravilni uporabi teh storitev.

16.4. Uporaba storitev ne pomeni dodatnih stroškov za souporabnike, ki niso sklenili pogodb za storitve.

16.5. Koliko in na kakšen način lahko souporabniki uporabljajo storitve je odvisno od uporabe, ki je na voljo stranki, ter značilnosti in vsebine, ki jo je pridobila stranka. SEAT souporabnikov ni dolžen obveščati o morebitnih spremembah storitev. SEAT je dolžen souporabnike obvestiti samo o morebitnih spremembah teh splošnih pogojev, če takšne spremembe vplivajo na souporabnike.

16.6. Stranka in vsak občasni souporabnik lahko kadar koli ukineta pravico souporabnika tako, da zapreta relevantne uporabniške račune. V nasprotnem primeru souporabniku dostop do storitev poteče ob poteku obdobja veljavnosti storitev, ki jih je naročila stranka, ali v primeru prekinitve pogodbe pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih.

16.7. Souporabnik vozila je lahko primarni uporabnik (primarni uporabnik), sekundarni uporabnik (sekundarni uporabnik) ali gostujoči uporabnik (gostujoči uporabnik).

Vsak uporabnik ima naslednje vloge:

A. Primarni uporabnik: oseba, ki naroči storitve in poveže vozilo s storitvami skladno s temi splošnimi pogoji. Primarni uporabnik ima dostop do celotnega razpoložljivega obsega storitev. Primarni uporabnik je lastnik, skrbnim ali druga oseba, ki pretežno uporablja vozilo (npr. zakupniki, uporabniki službenega vozila itd.).

B. Sekundarni uporabnik: oseba, ki je v vozilo, povezano s storitvami, vpisana s svojim uporabniškim računom SEAT ID in ki jo je primarni uporabnik odobril za sekundarnega uporabnika vozila. Sekundarni uporabnik nima dostopa do storitev, ki se zagotovijo izključno primarnemu uporabniku. Primarni uporabnik lahko sekundarnega uporabnika kadar koli odstrani iz aplikacije. Sekundarni uporabnik lahko prav tako sam razveljavi svojo vlogo sekundarnega uporabnika. Vloga sekundarnega uporabnika je namenjena osebam, ki vozilo redno uporabljajo daljša časovna obdobja (npr. družinskim članom, partnerjem ali prijateljem primarnega uporabnika). Vozilu je mogoče hkrati dodeliti več sekundarnih uporabnikov. Sekundarni uporabnik mora sprejeti te splošne pogoje ob prvem vpisu v vozilo, povezano s storitvijo SEAT CONNECT. Sekundarni uporabnik nima pravic in obveznosti, ki v skladu s temi splošnimi pogoji veljajo samo za primarnega uporabnika.

C. Gostujoči uporabnik: oseba, ki v vozilo, povezano s storitvijo SEAT CONNECT, ni vpisana s svojim uporabniškim računom SEAT ID. Gostujoči uporabnik nima dostopa do storitev, ki se zagotavljajo izključno primarnemu in sekundarnemu uporabniku. Vsak uporabnik vozila (vključno z anonimnimi gosti) lahko prek navigacijskega sistema iz vozila kadar koli izbriše gostujočega uporabnika. Primarni uporabnik lahko gostujočega uporabnika kadar koli odstrani prek aplikacije. Vloga gostujočega uporabnika je namenjena osebam, ki vozilo redno uporabljajo daljše časovno obdobje (npr. družinskim članom, partnerju ali prijateljem primarnega uporabnika), ki vozilo uporabljajo občasno ali pa ga uporabijo samo enkrat. Gostujoči uporabnik mora ob prvem vpisu v vozilo, povezano s storitvijo SEAT CONNECT, sprejeti zadevne splošne pogoje. Gostujoči uporabnik nima pravic in obveznosti, ki v skladu s temi splošnimi pogoji veljajo samo za primarnega ali sekundarnega uporabnika.

Ti pogoji ne veljajo za uporabnike, ki niso primarni uporabnik, sekundarni uporabnik ali gostujoči uporabnik in ki uporabljajo storitve brez povezave svojega uporabniškega računa SEAT ID s storitvijo SEAT CONNECT (anonimni gost).

Razpoložljive uporabniške vloge se lahko razlikujejo še posebej glede na model, leto izdelave in opremo vozila kot tudi različico programske opreme storitev v vozilu. Nadaljnje informacije so na voljo na naslednji povezavi: https://www.cupraofficial.com/services/connect.html / https://www.seat.com/owners/connectivity/seat-connect-service.html

17. Trajen prenos vozila

16.1. Pogodba o storitvah je vedno vezana na vozilo, zato stranka nima pravice prenesti storitev na nobeno drugo vozilo. Če stranka proda vozilo ali ga na drug način trajno prenese na tretjo osebo (»kupec«), mora stranka:

  1. prenesti pogodbo o storitvah na kupca;

  2. izbrisati vse osebne podatke, shranjene v vozilu; in

  3. odstraniti vozilo iz uporabniškega računa SEAT ID v aplikaciji.

V primeru izgube ali uničenja vozila stranka od podjetja SEAT ne more zahtevati povračila stroškov v povezavi z zneskom, plačanim za storitev.

17.2. Kupec lahko uporablja storitve po tem, ko ustvari uporabniški račun SEAT ID, ko naroči storitve in jih aktivira v skladu z določbami tega dokumenta.

17.3. Veljavnost prenosa pogodbe o storitvah na kupca je odvisna od odobritve podjetja SEAT, ki te odobritve ne bo zavrnilo brez razloga. Potrdilo naročila za storitve, kot je določeno v tem dokumentu, bo služilo kot dokazilo, da je podjetje SEAT odobrilo prenos pogodbe.

18. Pristojnost in lokalna zakonodaja

18.1. Ta razdelek 18 velja samo za potrošnike z naslovom ali stalnim prebivališčem v državi članici Evropske unije in ne vplivajo za zakonske ureditve v zvezi z alternativnim reševanjem sporov, ki so lahko v veljavi v državah izven Evropske unije.

18.2. Te splošne pogoje urejajo španski zakoni (»legislación española común«). Če je stranka potrošnik, veljajo zakoni države, v kateri ima potrošnik ob sklenitvi pogodbe stalno prebivališče ali dejansko prebivališče.

18.3. Za morebitne spore, nastale iz tega pogodbenega razmerja, so pristojna sodišča v Barceloni (Španija). Ne glede na zgoraj navedeno velja, da če je stranka potrošnik, so za morebitne spore pristojna sodišča v kraju stalnega prebivališča potrošnika.

18.4. Če je stranka potrošnik, lahko vsak spor, ki izhaja iz teh splošnih pogojev ali v zvezi njimi, predloži tudi v postopek alternativnega reševanja sporov (ARS). Seznam Evropske komisije o platformah ARS je na voljo na naslovu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

18.5. Ne glede na zgoraj navedeno, podjetje SEAT ne prevzema odgovornosti in ni zavezano k sodelovanju v postopku spletnega reševanja sporov pred arbitražnim organom za potrošnike.

19. Neodvisnost določil

19.1. Če se ugotovi, da je kateri koli pogoj ali določba teh splošnih pogojev neveljavna, nezakonita ali neizvršljiva, to ne vpliva na preostale pogoje in določbe, pod pogojem, da to bistveno ne vpliva na pravice in obveznosti strank, ki izhajajo iz teh splošnih pogojev. Bistveno v tem smislu pomeni vse okoliščine, ki lahko povzročijo resno škodo interesom katere koli stranke ali okoliščine v zvezi z namenom teh splošnih pogojev. Takšne klavzule bodo nadomeščene ali vključene v druge klavzule, ki imajo v skladu z zakonom enak namen kot nadomeščene klavzule.

20. Nadzor izvoza

20.1. Stranka se zavezuje, da bo pri uporabi uporabniškega računa in storitev SEAT ID spoštovala vse veljavne določbe, zakone in predpise o zunanji trgovini in nadzoru izvoza. Poleg nacionalnih določb, zakonov in predpisov o zunanji trgovini in nadzoru izvoza lahko to velja tudi za določbe, zakone in predpise EU o nadzoru izvoza ter za zunajteritorialne ureditve Združenih držav Amerike in drugih držav glede nadzora izvoza in sankcij. Stranka je odgovorna tudi za upoštevanje veljavnih lokalnih določb, zakonov in predpisov v zvezi z uvozom, izvozom ali ponovnim izvozom digitalnih storitev in sorodnih izdelkov, programske opreme in tehnologij.

20.2. Stranka nadalje priznava in potrjuje, da na podlagi veljavnih predpisov in ureditev o nadzoru izvoza in sankcijah – v kolikor je njihovo spoštovanje skladno z zakonom – stranki nista prepovedana pridobivanje ali uporaba digitalnih storitev in sorodnih izdelkov, programske opreme ali tehnologij.

© SEAT, S.A.U. 2022. Popolna ali delna reprodukcija je prepovedana. Vse pravice pridržane.

Priloga I

Obrazec - Pravica do odstopa

(ta obrazec je treba izpolniti in predložiti le v primeru, da želite odstopiti od pogodbe)

OBVESTILO O PRAVICI DO ODSTOPA

For the attention of:

SEAT, S.A.U. Customer Services.

Address: Autovía A-2, Km 585 08760 Martorell, España

E-pošta (SEAT): seatdigitalsupport@seat.es

E-pošta (CUPRA): cupradigitalsupport@cupraofficial.com

Spoštovani,

obveščam vas, da želim odstopiti od pogodbe za uporabo naslednjih storitev:

Paketi/storitve, ki jih je treba preklicati (prosimo, označite z »X«):

(*) VIN lahko najdete v spodnjem kotu vetrobranskega stekla vozila in v dokumentih vozila.


Informacije o varstvu osebnih podatkov

Vse podatke, zbrane s tem obrazcem, bo obdelalo podjetje SEAT, S.A.U. kot upravljavec podatkov, da bi obravnavali vaš odstop, pravna podlaga za to pa je izvajanje pogodbe CONNECT. Vaši podatki ne bodo razkriti tretjim osebam, razen za izpolnjevanje zakonskih obveznosti. Vaši podatki se bodo shranjevali, dokler bodo potrebni za izpolnitev vaše zahteve, in bodo blokirani v obdobju, v katerem lahko nastanejo pravne obveznosti. Svoje pravice lahko uveljavljate tako, da pošljete e-pošto na naslov seatdigitalsupport@seat.es ali cupradigitalsupport@cupraofficial.com, odvisno od znamke vašega vozila, na našo službo za varstvo osebnih podatkov pa se lahko obrnete na naslovu dataprotection@seat.es. Imate pravico, da vložite pritožbo pri ustreznem organu za varstvo podatkov.