SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT

PRAVNO OBVESTILO IN POGOJI UPORABE

1. Uvod

SEAT, S.A. (v nadaljevanju: »SEAT«) je špansko podjetje s sedežem v Martorellu (Barcelona), Autovía A-2, Km. 585, 08760, s špansko davčno številko (C.I.F*.*) A-28.049.161, vpisano v trgovski register v Barceloni pod številko 23,662, list 1, stran B-56855 in s kontaktnim e-naslovom: customercare@seat.es.

SEAT je lastnik ali imetnik licence za pravice intelektualne lastnine ali kakršne koli druge pravice v zvezi z aplikacijo »SEAT CONNECT« in »CUPRA CONNECT« in programsko opremo, vgrajeno v navigacijski ali radijski sistem vozil SEAT ali CUPRA (v nadaljevanju »aplikacije« in »navigacijski/radijski sistem« ter skupno imenovani »kanali«).

Ti pogoji uporabe (v nadaljevanju »pogoji uporabe«) urejajo dostop in uporabo aplikacije in navigacijskega/radijskega sistema s strani uporabnikov (v nadaljevanju »uporabniki«), dopolnjujejo pa jih še drugi pravni dokumenti ali izjave o varovanju osebnih podatkov, ki urejajo vse funkcionalnosti, storitve, aplikacije, platforme ali kakršna koli sredstva, potrebna za uporabo kanalov ali so vključena v takšne kanale. Pogoje uporabe dopolnjujejo zlasti splošni pogoji za spletne mobilne storitve SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT, ki so na voljo v aplikaciji (v nadaljevanju »splošni pogoji«).

Uporabniki morajo izrecno sprejeti - prek ustreznih kanalov - pogoje uporabe, ki veljajo kadar koli med postopkom sklepanja pogodb za spletne mobilne storitve SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT (v nadaljevanju »storitve«) (kot je določeno v 6. točki splošnih pogojev), ne da bi to vplivalo (odvisno od primera) na njihovo veljavnost za uporabnike, ki kadar koli brskajo po omenjenih kanalih ali jih uporabljajo.

2. Namen

Namen kanalov je:

(i) dovoliti uporabnikom, da uporabljajo storitve, opisane v aplikaciji; in

(ii) dovoliti uporabnikom, da povežejo svoje vozilo (samo vozila SEAT ali CUPRA, ki so združljiva s storitvami) s svojim uporabniškim računom SEAT ID (v nadaljevanju »uporabniški račun SEAT ID«). Uporabniki lahko najdejo več informacij o ustvarjanju in upravljanju uporabniškega računa SEAT ID na naslovu: https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions.

Za nekatere storitve lahko veljajo dodatni pogoji uporabe, ki jih določajo tretje osebe. Uporabniki morajo te pogoje pred uporabo storitev pregledati in, če se za to odločijo, sprejeti. V tem primeru se uporabljajo določbe odgovornosti, določene v 9. točki.

Prenos aplikacije in uporaba preostalih kanalov je brezplačna. Kljub temu imajo storitve ceno, določeno v splošnih pogojih ali posebnih pogojih (na primer za potrditev naročila), ki morda veljajo za nekatere storitve, ki so jih kupili uporabniki.

Kanali so namenjeni za osebno in nekomercialno uporabo. Uporaba kanalov s strani uporabnikov v komercialne ali poklicne namene je izrecno izključena.

Storitve, ki jih ponujajo kanali, lahko vključujejo tudi uporabo mobilnih podatkov. SEAT ne odgovarja za stroške, ki jih imajo uporabniki zaradi komunikacije in prenosa podatkov ali internetne povezave, razen kot je določeno v 4. točki splošnih pogojev. Uporabniki se lahko za nadaljnje informacije obrnejo na ustrezne telekomunikacijske operaterje.

3. Intelektualna in industrijska lastnina

Vse pravice intelektualne in industrijske lastnine v zvezi s kanali (aplikacija in navigacijski/radijski sistem) ter njihovimi sestavnimi deli (vključno z informacijami, besedili, podatki, grafikami, slikami, fotografijami, modeli, programsko opremo, blagovnimi znamkami, razlikovalnimi znaki in drugimi vsebinami) so last podjetja SEAT in/ali njegovih dajalcev licenc. Zato uporabniki na noben način ne smejo uporabljati, reproducirati, prenašati, preoblikovati, distribuirati ali izkoriščati kanalov in/ali njihovih elementov, razen za tiste namene, ki so nujno potrebni za uporabo takšnih kanalov, da se omogoči uživanje storitev in njihova osebna uporaba.

V tem smislu SEAT daje uporabnikom neizključno, neprenosljivo licenco za uporabo kanalov, za katero ni mogoče podeliti podlicenc, pod pogojem, da se upoštevajo preostale določbe teh pogojev uporabe, splošni pogoji ter drugi pogoji uporabe in veljavni zakoni.

Uporabniki ne smejo dekompilirati in razstavljati osnovne programske opreme kanalov, niti na njej izvajati obratnega inženiringa. Poleg tega uporabniki v nobenem primeru ne smejo odstraniti zaščitne naprave ali varnostnega sistema, nameščenega v kanalih, ga spremeniti, obiti ali z njim kako drugače manipulirati.

Uporabniki potrjujejo in soglašajo, da uporaba kanalov in njihovih sestavnih delov ne pomeni prenosa pravic industrijske ali intelektualne lastnine, kot so avtorske pravice, blagovne znamke, modeli ali druge pravice nad njimi, niti ne pomeni dovoljenja za razvoj programske opreme iz aplikacije in/ali navigacijskega/radijskega sistema, razen omejene licence, podeljene uporabnikom za uporabo kanalov pod pogoji, določenimi v tem dokumentu.

4. Omejitve uporabe

Uporabniki morajo upoštevati vsa veljavna pravila, predpise in zakone o varnosti v cestnem prometu. Posamezni uporabnik je edini odgovoren za morebitno nespoštovanje navedenih pravil, predpisov in zakonov, podjetje SEAT pa za takšna ravnanja ne odgovarja.


OPOZORILO: VEDNO VOZITE PREVIDNO. KAKRŠNO KOLI UPORABO, MANIPULACIJO ALI RAVNANJE Z ELEKTRONSKIMI NAPRAVAMI, KI LAHKO ZMOTI VOŽNJO, JE TREBA IZVESTI VARNO, KO JE VOZILO PARKIRANO, IN V SKLADU Z VELJAVNIMI ZAKONI.

UPORABA MOBILNIH TELEFONOV, NAVIGACIJSKIH NAPRAV ALI DRUGIH KOMUNIKACIJSKIH SISTEMOV JE PREPOVEDANA, RAZEN ČE NIMATE PROSTOROČNEGA DOSTOPA, IN/ALI ČE TO DOVOLJUJEJO VELJAVNI PREDPISI.


5. Spremembe pogojev uporabe

SEAT si pridržuje pravico, da kadar koli iz kakršnega koli utemeljenega razloga spremeni ali posodobi te pogoje uporabe. Uporabnik bo v razumnem roku obveščen o vseh spremembah pogojev uporabe, za katere bo moral podati svoje soglasje. Uporabnik ima vedno na voljo posodobljeno različico teh splošnih pogojev v aplikaciji.

6. Zloraba

Uporabnik se zavezuje, da ne bo uporabljal kanalov na neprimeren način. Zlasti se zavezuje, da ne bo:

SEAT si pridržuje pravico, da zavrne dostop do kanalov vsakemu uporabniku, ki krši pravice tretjih oseb ali krši te pogoje uporabe ali veljavne predpise ter zlasti zaveze iz te točke. SEAT si pridržuje vse druge dodatne pravice, ki jih lahko uveljavlja zoper uporabnika, zlasti z uvedbo kazenskih ali civilnih postopkov.

7. Obveščanje o morebitnih kršitvah

SEAT deluje v skladu z veljavnimi zakoni in ne krši pravic tretjih oseb. Uporabnik kanalov mora prav tako upoštevati veljavno zakonodajo in ne sme kršiti pravic tretjih oseb.

Če uporabnik izve za neprimerno uporabo kanalov ali za uporabo, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo, mora o tem takoj obvestiti podjetje SEAT na naslov customercare@seat.es.

8. Servis in izključitev jamstev

SEAT se bo po najboljših močeh trudil, da bodo kanali delovali pravilno. Vendar SEAT ne more zagotoviti, da zaradi popravil in/ali vzdrževanja kanalov ne bo prišlo do prekinitev storitev oziroma nedostopnosti ali kakršne koli napake v napravah in/ali omrežjih, ki so potrebna za prenos podatkov in ki niso pod nadzorom podjetja SEAT. SEAT bo poskrbel za ustrezne ukrepe za čim manj takšnih prekinitev.

Čeprav si bo SEAT po najboljših močeh prizadeval za popolne, točne in posodobljene informacije v kanalih, so informacije, če ni drugače navedeno, samo informativne narave. Namen teh informacij je zgolj ponazoritev splošnih informacij in ne njihov podroben opis in specifičnost. V skladu z navedenim se lahko takšne informacije spreminjajo.

9. Zavrnitev odgovornosti

Ko ima uporabnik dostop do kanalov, se zavezuje, da bo uporabljal kanale v skladu z zakonom, da bo odgovoren podjetju SEAT in/ali tretjim osebam za morebitno škodo ali izgubo, ki bi nastala zaradi njegovega neizpolnjevanja te obveznosti.

V vsakem primeru je uporabnik v celoti odgovoren za vse podatke ali vsebine, ki jih prenese ali sporoči podjetju SEAT. SEAT ne spremlja in ne nadzoruje takih vsebin, razen če to zahtevajo zakoni, pristojni pravosodni organi ali odredba upravnega organa, pri čemer je upravičen odstraniti ali blokirati prikazovanje takih podatkov ali vsebin, dokler se ne dokaže lastništvo dotičnih informacij ali njihova zakonitost.

SEAT ne odgovarja za morebitne varnostne napake ali škodo, ki bi lahko nastala na uporabnikovem računalniškem sistemu ali napravah (strojna in programska oprema) in/ali datotekah ali dokumentih, shranjenih v takšnem računalniškem sistemu ali napravah, ko dostopajo do kanalov, če škoda nastane zaradi prisotnosti virusov, trojanskih konjev ali podobnih okoliščin v takšnih računalniških sistemih ali napravah. Podjetje SEAT tudi ne odgovarja za motnje v delovanju interneta in/ali telefonskih linij, motnje, opustitve, prekinitve ali odklope v delovanju kanalov zaradi razlogov, na katere SEAT nima vpliva.

Kanali lahko vsebujejo povezave do drugih spletnih strani in/ali vključujejo informacije, vsebine in/ali storitve, ki jih ponujajo tretje osebe. SEAT nima nadzora nad zgoraj navedenim in ne odgovarja za takšne informacije, vsebine, delovanje in/ali storitve, ki jih uporabnik prejme od teh tretjih oseb. SEAT uporabniku zagotavlja take povezave, informacije, vsebine in/ali storitve kot dodatno ugodnost in v skladu s splošnimi pogoji, temi pogoji uporabe in vsemi drugimi posebnimi pogoji ter veljavnimi pravilniki o zasebnosti, ki jih morajo uporabniki, odvisno od primera, prebrati in izrecno sprejeti.

Kanali lahko prikazujejo oglase ali ponudbe. Stranka, ki oglašuje ali daje ponudbe, mora poskrbeti, da vsebina, predvidena za njihovo vključitev v kanale, upošteva ustrezne veljavne zakone. SEAT ne odgovarja za nobeno napako, netočnost ali nepravilnost v takšni vsebini. V vsakem primeru za vse zahtevke glede oglaševalskih vsebin, vdelanih v kanale, pošljite e-poštno sporočilo na: customercare@seat.es.

SEAT ne odgovarja za škodo ali izgubo, ki izhaja iz neustreznih gesel, ki jih je uporabnik izbral pri izdelavi uporabniškega računa SEAT ID, ali gesel, ki jih uporabnik ni varno hranil, kar je v nasprotju s temi pogoji uporabe ali drugimi veljavnimi pogoji niti ni odgovoren za nobeno škodo ali izgubo, ki jo povzročijo tretje osebe, ki jim je uporabnik odobril dostop do svojega uporabniškega računa SEAT ID in/ali kanalov.

Na splošno SEAT ne nadzira uporabe kanalov s strani uporabnikov. Predvsem pa SEAT na noben način ne more zagotoviti, da bodo uporabniki uporabljali kanale v skladu z zakonom, temi pogoji uporabe, splošnimi pogoji, javno moralo, družbeno spodobnostjo ali javnim redom, niti ne more jamčiti, da bodo uporabniki kanale uporabljali vestno in skrbno. Zato SEAT ne odgovarja za uporabo kanalov s strani uporabnika, ki krši zakone, pravice intelektualne ali industrijske lastnine ali katere koli druge pravice tretjih oseb.

10. Varstvo podatkov

SEAT ščiti vaše osebne podatke in jih uporablja le, če to dovoljuje zakon ali če ste dali soglasje za takšno uporabo. Več informacij o obdelavi osebnih podatkov najdete v izjavi o varovanju osebnih podatkov v aplikaciji.

11. Neodvisnost določil

Če se ugotovi, da je kateri koli pogoj ali določba teh pogojev uporabe neveljavna, nezakonita ali neizvršljiva, to ne vpliva na preostale pogoje in določbe, če to bistveno ne vpliva na pravice in obveznosti pogodbenih strank, ki izhajajo iz teh pogojev uporabe. Bistveno v tem smislu pomeni vse okoliščine, ki lahko povzročijo resno škodo interesom katere koli pogodbene stranke ali okoliščine v zvezi z namenom teh pogojev uporabe. Takšne klavzule bodo nadomeščene ali vključene v druge klavzule, ki imajo v skladu z zakonom enak namen kot nadomeščene klavzule.

12. Razno, lokalna zakonodaja, sodna pristojnost

a. Te pogoje uporabe urejajo španski zakoni (»legislación española común«). Če je uporabnik potrošnik, veljajo zakoni države, v kateri ima potrošnik ob sklenitvi pogodbe stalno prebivališče ali običajno prebivališče.

b. Za morebitne spore, nastale iz tega pogodbenega razmerja, so pristojna sodišča v Barceloni (Španija). Ne glede na zgoraj navedeno velja, da če je uporabnik potrošnik, so za morebitne spore pristojna sodišča v kraju stalnega prebivališča potrošnika.

c. Če je uporabnik potrošnik, lahko vsak spor, ki izhaja iz teh pogojev uporabe ali v zvezi njimi, predloži tudi v postopek alternativnega reševanja sporov (»ARS«). Seznam Evropske komisije o platformah ARS je na voljo na naslovu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

d. Ne glede na zgoraj navedeno podjetje SEAT ni zavezano k sodelovanju v postopku spletnega reševanja sporov pred arbitražnim organom za potrošnike.

© SEAT, S.A. 2020. Popolna ali delna reprodukcija je prepovedana. Vse pravice pridržane.