ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT ONLINE-MOBILTJÄNSTER

1. Omfattning

1.1. Dessa allmänna villkor för SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT online-mobiltjänster (allmänna villkor) anger de villkor som reglerar förhållandet mellan företaget SEAT, S.A.U., med säte i Martorell (Barcelona), Autovía A-2, km 585, 08760, registrerat i Barcelonas handelsregister, volym 23 662, sid. B-56855, blad 1, med spanskt skatteregistreringsnummer (N.I.F.) A-28049161 och med e-postadress för kontakt customercare@seat.es (SEAT) och ägaren eller den behöriga användaren av fordonet (kunden), som ingått avtal beträffande SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT online-mobiltjänster enligt beskrivningen i apparna (tjänster).

1.2. Dessa allmänna villkor ska kompletteras med särskilda villkor (beroende på den specifika tjänstebeställning respektive kund gjort), användningsvillkor och integritetspolicyer som styr kundens användande av tjänsterna.

1.3. Dessutom, om Tjänsterna inkluderar tjänster från ett annat företag som levereras under dess eget varumärke eller namn, ger SEAT endast åtkomst till sådana tjänster från tredjepartsleverantörer via Tjänsterna. I detta fall gäller dessa Allmänna villkor endast för förmedling av denna åtkomst. För användning av tjänster från tredje part kan dock villkoren som avtalats med sådana tredje parter också gälla, särskilt i samband med behandling av personuppgifter.

1.4. Kunden ska godkänna dessa allmänna villkor, liksom särskilda villkor och andra tillämpliga användningsvillkor och policyer, under förfarandet för förvärvande och aktivering, vilket beskrivs i avsnitt 6.

1.5. SEAT har rätt att ändra dessa allmänna villkor av giltiga eller berättigade skäl. Ändringar av dessa allmänna villkor ska meddelas kunden och träder i kraft när kunden uttryckligen har godkänt dem. Om kunden inte godkänner ändringarna, kommer dessa ändringar inte att träda i kraft för kunden, om inte tekniska skäl omöjliggör fortsatt tillhandahållande av tjänsterna.

1.6. SEAT kommer att lagra de allmänna villkoren, som alltid kommer att vara tillgängliga för kunden. Kunden kan hitta aktuell version av alla legala dokument som är tillämpliga för tjänsterna på:

I infotainmentsystemets rättsliga avsnitt eller i appen.

Appar

SEAT ID

https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions för Bestämmelser och villkor

https://seatid.vwgroup.io/data-privacy för Dataskydd

https://seatid.vwgroup.io/imprint för Imprint

1.7. De allmänna villkoren kommer att vara tillgängliga för kunden på spanska samt på de språk som finns i tillgängliga för kunden i apparna.

1.8. Kunden måste vara myndig för att vara berättigad att ingå avtal beträffande tjänsterna.

2. Förutsättningar

2.1. För att beställa och/eller använda tjänsterna ska kunden uppfylla nedanstående förutsättningar och utföra nedanstående åtgärder.

(i) Inneha ett fordon från SEAT eller CUPRA, kompatibelt med tjänsterna (fordon). Kunden kan hitta information om kompatibla fordon i apparna.

(ii) Inneha en smarttelefon, surfplatta, dator eller annan elektronisk anordning med dataanslutning (avsnitt 4).

(iii) Ha (eller för detta ändamål skapa) ett SEAT ID-användarkonto och logga in på detta med kundens lösenord (avsnitt 5).

(iv) Ha ingått avtal beträffande tjänsterna och ha aktiverat dem enligt den första tjänstebeställning kunden lagt (tjänstebeställning) (avsnitt 6).

(v) Kunden betraktas som fordonets primäranvändaren. Mer information om de olika funktionerna och användarna finns på följande länk https://www.cupraofficial.com/services/connect.html / https://www.seat.com/owners/connectivity/seat-connect-service.html och i beskrivningen av användarrollerna i avsnitt 16.

2.2. Om fordonet (oavsett modell, modellår och utrustning) är försett med nödsamtalstjänst, kan kunden använda denna tjänst utan SEAT ID-användarkonto, order eller aktivering.

3. Tjänster och tillgänglighet

3.1. Tjänsterna beskrivs mer detaljerat i apparna

3.2. Tjänsterna kan användas genom följande kanaler (kanalerna):

Inte alla kompatibla fordon är försedda med navigationssystem. Vissa kompatibla fordon är försedda med radiosystem, som tillåter mottagning av tjänsterna med annan räckvidd. Kunden kan hitta mer information om eventuella begränsningar beträffande utrustningen i kundens fordon i apparna.

3.3. På samma sätt kan inte alla tjänster användas genom alla ovan nämnda kanaler. Vissa tjänster är kompatibla med alla kanaler, med två av dem eller är specifika för varje kanal. Kunden kan hitta mer information om tjänsternas kompatibilitet med kanalerna i appen eller navigations-/radiosystemet.

3.4. Varje kund kan beställa alla eller vissa tjänster, enligt den tjänstebeställning som gjordes under beställningsprocessen (avsnitt 6). Vissa tjänster kan erbjudas kostnadsfritt (exempelvis under en gratis provperiod) eller som fabriksinställningar när kunden köper ett nytt fordon. Varje tjänstebeställning kunden gör ska vara kopplad till det fordon kunden angivit vid aktiveringsprocessen (avsnitt 6). Tjänsterna kan alltså inte överföras till något annat fordon än det fordon för vilket avtalet ingåtts.

3.5. Tillgängligheten för alla eller delar av tjänsterna kan påverkas av tekniska infrastrukturbegränsningar, nätverksinkompatibilitet och/eller tekniska begränsningar i det land där fordonet köptes första gången. SEAT garanterar inte att tjänsterna kan användas fullt ut i något annat land än det där fordonet köptes första gången, och SEAT kan därför inte hållas ansvarigt för sådana omständigheter som är utanför SEAT:s kontroll.

3.6 För att tillhandahålla tjänsterna förväntar sig SEAT att ditt fordon och kanalerna är i gott skick, har det elektriska systemet igång och tillräcklig batterikraft. Tjänsten kanske inte fungerar om du försöker ändra eller lägga till någon utrustning eller programvara på eller till fordonet som inte är uttryckligen godkänd av SEAT eller inte är kompatibel med tjänsten. Kunden är ensam ansvarig för korrekt underhåll av kundens fordon eller olika kanaler och dess system.

3.7. Till följd av utveckling inom informationstekniken och tekniska framsteg inom fordonsindustrin, kan det förekomma att tjänsterna för kundens fordon kan anpassas till nya uppdateringar och förbättringar. För sådana ändamål förbehåller sig SEAT rätten att modifiera tjänsternas egenskaper, utan extra kostnad för kunden under tjänsternas avtalsperiod. SEAT kommer att i god tid informera kunden, med varaktig support, om dessa ändringars typ och omfattning.

När sådana ändringar påverkar kunden negativt (och förutsatt att sådana negativa effekter inte är av ringa betydelse) kommer kunden att ha rätt att säga upp detta avtal inom följande trettio (30) dagar från mottagandet av meddelandet som informerar om ändringarna, eller ändringen av tjänsterna, om den sker vid ett senare tillfälle. Uppsägning av avtalet ska regleras enligt vad som anges i avsnitt 10 nedan.

Rätten att säga upp detta avtal för ovanstående syften ska dock inte gälla om SEAT har gett kunden möjligheten att utan extra kostnader upprätthålla tjänsterna utan ändringar och dessa fortsatt är förenliga.

3.8. SEAT kommer att vidta rimliga åtgärder, inom sin förmåga, för att säkerställa tjänsternas fortsatta tillgänglighet, och kommer att göra sitt bästa för att hantera eventuella problem så snart som möjligt.

3.9. Icke desto mindre kan tjänsterna komma att avbrytas eller hindras (nedsatt hastighet) i händelse av force majeure (exempelvis väpnad konflikt, ogynnsamma klimatförhållanden, arbetsmarknadskonflikt eller liknande), eller i samband med utförande av underhåll, reparation eller andra åtgärder som krävs för SEAT:s tekniska anordningar, eller tredje parts anordningar, som tillhandahåller data, innehåll, information eller överföringskapacitet för tjänsterna. Även ökat samtidigt utnyttjande av tjänsterna kan påverka berörda tjänster negativt.

3.10. Dessutom kommer SEAT att vidta lämpliga åtgärder för att uppdatera tjänsterna, i synnerhet för att förhindra hot om cyberattacker riktade mot säkerheten för fordon, trafik, liv, hälsa, rätten till information (sekretess), äganderätt, kundens, ägarens eller innehavaren av fordonets tillgångar liksom mot tredje part eller SEAT självt. Sådana åtgärder kan komma att leda till restriktioner beträffande tjänsterna och/eller av dataanslutningarna. Beroende på hur allvarliga hoten är och/eller betydelsen av de hotade tillgångarna kan sådana åtgärder också innebära en tillfällig blockering av vissa eller samtliga tjänster samt till avbrott i dataanslutningen.

3.11. För att implementera ovanstående åtgärder eller för att återställa fullständig tillgång till tjänsterna eller dataanslutningen kan SEAT komma att förse kunden med en kostnadsfri mjukvaruuppdatering i fordonet, vilken ska installeras av kunden så snart som möjligt. Återställandet av fullständig tillgång kan också kräva ytterligare åtgärd från kundens sida (till exempel byte av SEAT ID-lösenordet). SEAT ansvarar inte för eventuella brister i överensstämmelse med tjänsterna om kunden inte har installerat dessa uppdateringar efter SEAT:s anvisningar efter en rimlig period.

3.12. Kunden ger å sin sida SEAT en icke-exklusiv, obegränsad, oinskränkt, fullständig, överlåtbar, gratis och underlicensierbar användningsrätt till alla data som härrör från deras användning av tjänsterna, i synnerhet tekniska data, som inte hänvisar till personer eller vars personreferenser har tagits bort (anonymiserade uppgifter).

3.13. I händelse av tekniska eller andra problem relaterade till tjänsterna, kan kunden vända sig till SEAT:s kundtjänstavdelning. Kunden kan hitta kontaktuppgifter i apparna.

4. Dataanslutning

4.1. För att kunden ska kunna använda tjänsterna, måste kunden ha följande dataanslutningar:

4.2. Dataanslutning mellan fordonet och dataservern:

4.2.1. Dataanslutning mellan fordonet och SEAT:s dataserver är nödvändig för användning av tjänsterna.

4.2.2. För vissa tjänster innefattar tjänsteavtalet utnyttjande av kundens dataanslutning. För att använda andra tjänster, som kan kräva större del av dataanslutningens kapacitet, kan kunden på egen bekostnad skaffa ytterligare datapaket från tredje part. Mer information om erforderlig dataanslutningskapacitet för varje avtalad tjänst finns i apparna, liksom alternativ för att anskaffa ytterligare datapaket från teleoperatörer. SEAT kan inte hållas ansvarigt för anslutningstjänster som tillhandahålls av tredje part.

4.2.3. Tjänsterna är konfigurerade för att aktivera dataanslutningen mellan fordonet och dataservern när fordonet befinner sig i ett land för vilket SEAT auktoriserat användning av sådan kommunikation (område för användning).

4.2.4. Vilka länder som ingår i området för användning för fordonet beror på fordonets modell, modellår och utrustning. Kunden kan hitta ytterligare information om område för användning för det aktuella fordonet i appen.

4.2.5. Funktion och prestanda för dataanslutningen mellan fordonet och dataservern beror på en rad omständigheter, som tidvis kan vara utom SEAT:s kontroll. Detta kan exempelvis vara, men är inte begränsat till, adekvat signalmottagning vid fordonets plats, fel, försämring eller avbrott av tjänsten i tunnlar, garage och andra anläggningar under mark, liksom andra ogynnsamma faktorer (meteorologiska förhållanden, störande anordningar, byggnader, intensiv användning av relevant mobiltelefonnät).

4.2.6. SEAT har ingen skyldighet att upprätthålla eller stödja någon dataanslutning mellan fordonet och SEAT-dataservern om den specifika nätverksteknik som fordonet är beroende av upphör (tekniskt slutdatum).

4.3. Dataanslutning mellan kundens enhet och dataservern:

4.3.1. Dataanslutning mellan kundens enhet och dataservern för användning av tjänsterna genom appen ingår inte i de tjänster som tillhandahålls av SEAT. Därför gäller de bestämmelser och villkor som avtalats med kundens och/eller övriga användares teleoperatör. Det ovannämnda kan medföra ytterligare kostnader, i synnerhet i fråga om avgifter för anslutbarhet och rörlighet. Dessa kostnader är utanför SEAT:s område, kontroll och ansvar.

5. Användarkonto

5.1. Kunden måste ha (eller för detta ändamål skapa) ett SEAT ID-användarkonto (SEAT ID-användarkonto) via appen, eller enligt anvisningarna i navigations-/radiosystemet i kundens fordon. Gällande användningsvillkor och integritetspolicy för SEAT ID-användarkonto kan detta när som helst kontrolleras på följande länk: https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions.

5.2. Kunden måste logga in på appen eller navigations-/radiosystemet i kundens fordon (beroende på fordonsmodell) med sitt användarnamn och lösenord för att, bland annat, kunna beställa och aktivera tjänsterna i fordonet, liksom för att när som helst kunna kontrollera och hantera status för beställda tjänster, utom nödsamtalstjänsten.

5.3. Kunden ska förvara inloggningsuppgifter, i synnerhet lösenord, på säkert sätt. Om lösenordet avslöjas för tredje part ska kunden omedelbart ändra lösenordet, eller, om kunden inte kan logga in på sitt SEAT ID-användarkonto, omedelbart meddela SEAT. Genom ID-portalen kan kunden återställa användarlösenordet. Vid ytterligare frågor rörande återställning av lösenord kan kunden kontakta SEAT:s kundtjänstavdelning i respektive land (denna tjänst har begränsade öppettider) eller konsultera avdelningen med vanliga frågor i apparna.

5.4. Vissa tjänster kräver inloggning med personligt identifieringsnummer (S-PIN). Kunden kan hitta information om detta i apparna. Kunden måste hålla sådan säkerhets-PIN konfidentiell. Om säkerhets-PIN avslöjas för tredje part, ska kunden omedelbart ändra berörd säkerhets-PIN.

5.5. Kunden ska vidta alla erforderliga åtgärder för att säkerställa att informationen för SEAT ID-användarkonto är korrekt och fullständig. Eftersom SEAT och kunden kommer att ha kontakt via e-post, ska kunden ha en giltig e-postadress och ha åtkomst till relevant e-postkonto. Om kundens e-postadress eller andra personuppgifter ändras, ska kunden uppdatera detta så snart som möjligt genom motsvarande avdelning av SEAT ID-användarkonto.

5.6. SEAT tillhandahåller kunden SEAT ID-användarkonto utan kostnad.

6. Beställning och aktivering av tjänsterna

6.1. Kunden kan beställa tjänsterna (genom att göra nya tjänstebeställningar eller genom att förnya dem) och aktivera dem genom att logga in i appen eller i navigations-/radiosystemet (beroende på fordonsmodell) med inloggningsuppgifterna för aktuellt SEAT ID-användarkonto. När tjänsterna aktiveras kommer fordonet att ansluta till kundens SEAT ID-användarkonto och kunden kan börja använda de beställda tjänsterna.

6.2. Om kunden gör nya tjänstebeställningar, eller utför förnyelse, efter att giltighetstiden för de ursprungligen avtalade tjänsterna har löpt ut, måste kunden upprepa aktiveringsförfarandet, om inte betalningen för förnyelse bekräftats av SEAT innan giltighetstiden för kundens ursprungliga tjänstebeställning löpt ut.

6.3. Undantaget från ovanstående är tjänsterna för fjärrlås & -upplås och digital nyckel, där en dubbel autentiseringsprocess krävs, utförd av relevant återförsäljare i varje enskilt fall.

6.4. Beroende på modell och utrustning för kundens fordon, kan kunden beställa och aktivera tjänster på olika sätt. Kunden kan hitta mer information och tips om aktiveringsprocessen i webbportalen, eller kontakta relevant återförsäljare.

6.5. Beroende på hur tjänsterna har beställts, måste kunden utföra följande steg:

6.6. Beställning och aktivering av tjänsterna via appen (aktivering utanför bil), om tillämpligt:

(i) Kunden måste inneha en smarttelefon, surfplatta, dator och/eller annan elektronisk anordning med dataanslutning samt ett SEAT- eller CUPRA-fordon, kompatibelt med tjänsterna.

(ii) Kunden måste logga in i appen med inloggningsuppgifterna för sitt SEAT ID-användarkonto.

(iii) Kunden måste ange VIN-numret (Vehicle Identification Number, fordonets identifieringsnummer). Kunden kan hitta VIN längst ned på vindrutan eller i dokumentationen för fordonet.

(iv) Kunden måste göra relevant tjänstebeställning för önskade tjänster samt godkänna gällande villkor.

När kunden markerar rutan för att fortsätta med beställning av tjänsterna, godkänner kunden dessa allmänna villkor, liksom de särskilda villkoren (som är beroende av den specifika tjänstebeställning kunden gjort) och alla andra användningsvillkor samt integritetspolicyer som kan vara tillämpliga.

(v) Kunden måste anteckna och memorera den anslutningskod som visas (anslutningskod) och måste skriva in detta nummer i navigations-/radiosystemet för fordonet för att upprätta anslutningen.

(vi) SEAT kommer att skicka ett e-postmeddelande till den e-postadress kunden angav vid skapandet av sitt SEAT ID-användarkonto. Detta e-postmeddelande kommer att innehålla följande information:

a) SEAT:s bekräftelse av tjänstebeställningen (orderbekräftelse).

b) SEAT:s bekräftelse av att tjänsterna har aktiverats korrekt och att kunden kan börja använda dem.

c) Relevant faktura/ärende från SEAT, beroende på den tjänstebeställning kunden gjort.

Datum för mottagande av orderbekräftelsen räknas som det datum då avtalet börjar gälla.

6.7. Beställning och aktivering av tjänsterna via navigations-/radiosystem (aktivering i bil), om tillämpligt:

(i) Kunden måste inneha ett fordon från SEAT eller CUPRA, kompatibelt med tjänsterna.

(ii) Kunden måste logga in på navigations-/radiosystemet med inloggningsuppgifterna för sitt SEAT ID-användarkonto.

(iii) Kunden måste göra relevant tjänstebeställning för önskade tjänster samt godkänna gällande villkor.

När kunden markerar rutan för att fortsätta med beställning av tjänsterna, godkänner kunden dessa allmänna villkor, liksom de särskilda villkoren (som är beroende av den specifika tjänstebeställning kunden gjort) och alla andra användningsvillkor samt integritetspolicyer som kan vara tillämpliga.

(iv) Kunden måste genomgå en verifieringsprocess med två nycklar (öppna och stänga fordonet med vardera av de två nycklarna).

(v) Kunden måste vänta tills ett meddelande om att tjänsterna aktiverats visas på displayen i fordonets navigations-/radiosystem.

(vi) SEAT kommer att skicka ett e-postmeddelande till den e-postadress kunden angav vid skapandet av sitt SEAT ID-användarkonto. Detta e-postmeddelande kommer att innehålla följande information:

a) SEAT:s bekräftelse av tjänstebeställningen (orderbekräftelse).

b) SEAT:s bekräftelse av att tjänsterna har aktiverats korrekt och att kunden kan börja använda dem.

c) Relevant faktura/ärende från SEAT, beroende på den tjänstebeställning kunden gjort.

Datum då kunden mottagit orderbekräftelsen räknas som det datum då avtalet börjar gälla.

6.8. Om kunden är en konsument (konsument), har kunden rätt att utnyttja sin ångerrätt beträffande avtalet inom 14 (fjorton) dagar från avtalets ingående enligt det förfarande som beskrivs i detta avsnitt. De åtgärder kunden ska vidta för att utnyttja denna ångerrätt beskrivs i avsnitt 10 i dessa allmänna villkor (ångerrätt). Tillsammans med orderbekräftelsen erhåller kunden det officiella formuläret (inte obligatoriskt) för utnyttjande av ångerrätt. Om tjänsterna tillhandahålls kunden utan kostnad (exempelvis under en gratis provperiod), medför utnyttjande av ångerrätten ingen återbetalning.

7. Ekonomiska villkor – betalningsmetod

7.1. Tjänsterna omfattas av de ekonomiska villkor och gällde då tjänsterna beställdes eller förnyades av kunden. Aktuell lista över priser och tillämpliga skatter finns alltid tillgänglig för kunden i appen.

7.2. Kunden kan också hitta mer om tillämpliga priser för tjänsterna under beställnings- och aktiveringsprocessen och utförandet av tjänstebeställning. Den orderbekräftelse som skickas till kunden när denna process slutförts kommer att innehålla faktura/ärende med tillämpliga priser och skatter (avsnitt 6).

7.3. Undantagsvis kan SEAT erbjuda kunden vissa tjänster kostnadsfritt (exempelvis under en gratis provperiod), när kunden köper ett nytt fordon som är kompatibelt med tjänsterna.

Icke desto mindre måste kunden betala motsvarande pris vid förnyelse eller om nya tjänstebeställningar görs. Innan giltighetstiden för den första tjänstebeställningen löper ut, kommer SEAT att via e-post informera kunden (vid mer än ett tillfälle) om möjligheten att förnya den aktuella tjänstebeställningen eller göra en ny.

7.4. Om kunden inte bekräftar och betalar priset för förnyelse av tjänsterna, eller gör en ny tjänstebeställning, när SEAT skickat det sista meddelandet, förbehållare sig SEAT rätten att avbryta/avsluta kundens åtkomst till tjänsterna vid giltighetstidens slut. I varje fall har kunden rätt att när som helst beställa tjänsterna på nytt, efter att föregående avtal har löpt ut.

7.5. Betalning av priset för tjänsterna, förnyelse därav och/eller nya tjänstebeställningar, ska göras av kunden via kundens SEAT ID-användarkonto, som kommer att omdirigera kunden till en betalningsplattform/gateway som hanteras av eller genom J.P. Morgan Mobility Payments Solutions S.A. (EMI). EMI är ett institut för elektroniska pengar, stiftat enligt luxemburgsk lag, med huvudkontor på Route d’Arlon 19-21, L-8009 Strassen, Luxemburg, registrerat i Luxemburgs handelsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) under nummer B215079, vilket verkar under överinseende av Luxemburgs finansinspektion (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF). I vissa fall kan betalningsprocessen vara reglerad av de villkor och/eller den sekretesspolicy som tillämpas för betalningar från slutkund enligt vad som från tid till annan är avtalat mellan Kunden och EMI. Om så skulle vara fallet, kommer Kunden på vederbörligt sätt att informeras om detta för att ge sitt samtycke. Om den information som Kunden tillhandahållit som en del av registreringsprocessen skulle förändras, måste Kunden utan otillbörligt dröjsmål informera EMI om detta genom att ladda upp relevanta data. Vid behov kan Kunden behöva styrka uppdaterade uppgifter med tillämpliga dokument.

7.6. Alla omständigheter utanför SEAT:s kontroll som medför att Kundens betalning ej slutförs eller genomförs på korrekt sätt, kommer automatiskt att leda till avbrott i och/eller annullering av avtalsprocessen.

8. Giltighetstid

8.1. Avtalets giltighetstid bestäms när varje tjänstebeställning görs (giltighetstid). Avtal beträffande tjänsterna har vanligen (men inte alltid) giltighetstid ett år.

8.2. Giltighetstiden inleds det datum då garantin för kundens fordon aktiveras. Vid eventuell förnyelse och/eller nya tjänstebeställningar (och under förutsättning att SEAT mottagit betalning innan giltighetstiden för de ursprungligen avtalade tjänsterna har löpt ut), kommer dagen efter giltighetstidens slut att utgöra startdatum för giltighetstiden för denna förnyelse och/eller ny tjänstebeställning. Om betalning för förnyelse och/eller nya tjänstebeställningar mottas av SEAT efter att giltighetstiden för de ursprungligen avtalade tjänsterna har löpt ut, kommer dagen då betalningen bekräftats av SEAT att utgöra startdatum för den nya giltighetstiden.

8.3. Genom att godkänna dessa allmänna villkor och häri nämnda ändamål, begär kunden uttryckligen att tillhandahållandet av tjänsterna ska börja under den angivna ångerrättsperiod som anges i avsnitt 9.

8.4. För sådana tjänster som erbjuds kunden utan kostnad i samband med köp av ett nytt fordon, kommer giltighetstiden att minskas proportionellt med det antal dagar som gått från det att garantin för det nya fordonet aktiverades till det att tjänsterna aktiveras i enligt det förfarande som beskrivs i avsnitt 6 i dessa allmänna villkor.

8.5. Giltighetstiden för de beställda tjänsterna är kopplade till kundens fordon och kunden kan kontrollera den i appen efter inloggning på sitt SEAT ID-användarkonto.

8.6. SEAT kommer att påminna kunden om möjligheten att förnya avtalet eller göra nya tjänstebeställningar när giltighetstiden närmar sig sitt slut. Meddelande kommer att skickas till den e-postadress kunden angav vid skapandet av sitt SEAT ID-användarkonto. Om kunden vill förnya avtalet eller göra en ny tjänstebeställning, ska kunden följa anvisningarna från SEAT och inleda en ny beställnings- och aktiveringsprocess (om så krävs) genom appen och/eller genom fordonets navigations-/radiosystem (det som är tillämpligt) i enlighet med dessa allmänna villkor.

8.7. Om kunden inte förnyat avtalet eller gjort nya tjänstebeställningar vid giltighetstidens slut, upphör avtalet mellan SEAT och kunden automatiskt att gälla.

9. Ångerrätt

9.1. I enlighet med de allmänna villkoren i SEAT CONNECT och CUPRA CONNECT-tjänsterna samt övriga tillkommande eller efterföljande tjänster som kan avtalas via SEAT/CUPRA CONNECT App, Navigation System och Min CUPRA-app i de fall kunden är konsument, äger kunden rätt att frånträda detta avtal inom en period av fjorton (14) kalenderdagar utan angivande av skäl.

9.2. Ångerrätten upphör efter 14 (fjorton) kalenderdagar efter avtalets ingående.

9.3. Sådan återbetalning kommer att göras via det betalsätt som kunden använde för den första transaktionen, såvida inte kunden uttryckligen begärt annat av SEAT/CUPRA genom att ha skickat ett e-mail till: customercare@seat.es (SEAT-Klient) eller customercare@cupraofficial.com (CUPRA-Klient). Även andra alternativ kan finnas.

9.4. Kunden kan använda formuläret för utnyttjande av ångerrätt, bifogat som bilaga I, men det är inte obligatoriskt att använda detta.

9.5. För att ångerrätten ska kunna utnyttjas räcker det att kundens meddelande skickats innan tiden för ångerrätt har löpt ut.

9.6. Om kunden utnyttjar ångerrätten kommer SEAT att utan onödigt dröjsmål återbetala alla belopp som mottagits från kunden, dock senast inom 14 (fjorton) kalenderdagar efter det datum då information om kundens beslut att utnyttja ångerrätten mottagits. Sådan återbetalning ska göras med den betalningsmetod kunden använde för den ursprungliga transaktionen, om inte kunden uttryckligen begärt annat av SEAT/CUPRA genom att skicka ett e-postmeddelande till: customercare@seat.es (SEAT-Klient) elle customercare@cupraofficial.com (CUPRA-kunder). I detta fall måste kunden tillhandahålla erforderlig dokumentation för att visa att vederbörande är ägare av det alternativa betalningssättet. Kunder kommer inte i någotdera fallet att ådra sig några kostnader relaterade till sådan återbetalning.

9.7. I den omfattning tjänsterna börjat tillhandahållas under ångerrättens giltighetstid, och om kunden utnyttjar ångerrätten, ska kunden betala ett belopp proportionellt mot tjänster som redan tillhandahållits när meddelande om utnyttjande av ångerrätt mottagits, i relation till hela avtalsperioden.

10. Uppsägning och överlåtelse av avtalet

10.1. Avtalet sägs upp:

a) Om kunden inte förnyar tjänsterna och/eller gör en ny tjänstebeställning senast vid slutet av den initiala giltighetstiden, enligt bestämmelserna i avsnitt 8.

b) Om kunden utnyttjar sin ångerrätt, enligt bestämmelserna i avsnitt 9.

c) Vid bristande överensstämmelse i enlighet med avsnitt 15.

d) Om den icke brytande parten så önskar, när den andra parten begått ett allvarligt brott mot något av de fastställda avtalsmässiga eller juridiska åliggandena. Om uppfyllande av avtalet i detta scenario fortfarande är möjligt, ska den icke brytande parten skriftligt informera den andra parten om det aktuella brottet, och om den icke brytande partens villighet att säga upp avtalet om den brytande parten inte åtgärdar brottet inom tio (10) dagar från att meddelandet mottagits. Om denna frist löper ut utan att brottet åtgärdats, har den icke brytande parten rätt att säga upp avtalet genom skriftligt meddelande till den andra parten samt rätt att göra anspråk på ersättning för relevanta skador och förluster. Om å andra sidan uppfyllande inte är möjligt kommer avtalet att sägas upp vid mottagandet av den icke brytande partens meddelande med begäran om uppsägning och med angivande av orsakerna till denna begäran.

e) I fallet med ett tekniskt slutdatum, enligt beskrivningen i avsnitt 4.2.6, kommer kunden att kunna avsluta de tjänster som påverkas av det tekniska slutdatumet genom skriftligt meddelande till SEAT, om det inte finns några alternativa anslutningslösningar med tillämplig teknik.

f) Om kunden inte kan efterleva bestämmelserna i avsnitt 20 kan SEAT säga upp användaravtalet med omedelbar verkan och alla andra relaterade befintliga avtal mellan SEAT och kunden och blockera dennas framtida åtkomst till SEAT ID och eventuella anslutna tjänster eller anslutna produkter, mjukvara och teknologier.

10.2. Om avtalet sagts upp av någon av de orsaker som beskrivs i avsnittet ovan, sägs även de särskilda villkor som gäller för kundens avtalade tjänster, och kundens åtkomst till tjänsterna avbryts.

10.3. Ingen av parterna kan överlåta sina rättigheter eller åligganden enligt detta avtal utan den andra partens skriftliga medgivande. Som undantag från ovanstående förbehåller SEAT sig rätten att överlåta tjänsteavtalet (utan att göra några ändringar i avtalsvillkoren) till något annat företag i SEAT-koncernen. Härmed godkänner kunden att SEAT utför sådan överlåtelse. SEAT kommer i alla händelser att så snart som möjligt informera kunden som överlåtelsen.

10.4. På kundens begäran kommer SEAT att för kunden tillgängliggöra allt innehåll som skiljer sig från personuppgifter som kunden har tillhandahållit eller skapat vid användning av tjänsterna. Sådana uppgifter kommer att tillhandahållas kostnadsfritt, inom en rimlig tidsperiod och i ett vanligt förekommande elektroniskt format.

11. Immaterialrätt och industriell äganderätt

11.1. Kunden har icke-exklusiv rätt, utan rätt att medge underlicens för eller överföra denna rätt, att använda tjänsterna (liksom innehåll, material och information relaterad därtill), appen samt navigations-/radiosystemet under giltighetstiden för de avtalade tjänsterna. Användningen är begränsad till de länder där tjänsterna kan användas (anges i apparna).

11.2. Kunden har inte behörighet att överföra eller avslöja innehåll i eller information om tjänsterna, ej heller att på något sätt exploatera tjänsterna, exempelvis till fördel för tredje part eller för kommersiella ändamål eller för profit. Kunden skall ej heller vara berättigad att förändra, kopiera, modifiera, dekompilera, disassemblera eller på något sätt baklängeskonstruera Tjänsterna och/eller Kanalerna, deras ingående delar, innehåll eller källkoder. Dessutom får Kunden under inga omständigheter avlägsna, förändra, utelämna eller manipulera någon skyddsanordning eller något av de säkerhetssystem som finns installerade i Kanalerna.

11.3. Kunden erkänner att immaterialrätt och industriell äganderätt samt all annan rätt till tjänsterna (inklusive dessas innehåll, text, data, databaser, bilder, foton, grafik, röster, videofilmer, varumärken, särskilda kännetecken, mönster, programvara, gränssnitt etc.), appen samt navigations-/radiosystemet, liksom dessas komponenter, tillhör SEAT, dess licenshavare och/eller tredje part. När kunden beställer tjänsterna erhåller kunden således endast sådana rättigheter som är nödvändiga för att använda tjänsterna enligt de villkor som anges i dessa allmänna villkor.

11.4. Det är inte tillåtet för kunden att använda tjänsterna, appen och navigations-/radiosystemet eller dessas komponenter i strid mot dessa allmänna villkor och/eller andra tillämpliga användningsvillkor, tredje parts rättigheter och/eller gällande lag. Kunden ska förhindra eventuell felaktig användning avtjänsterna, appen, navigations-/radiosystemet och dessas komponenter. Kunden förbinder sig i synnerhet att inte för något ändamål distribuera, reproducera, offentligt kommunicera och/eller modifiera hela eller delar av tjänsterna, appen och navigations-/radiosystemet eller dessas komponenter, samt att inte heller utföra någon handling som kan skada giltigheten av något av ovanstående.

12. Dataskydd

12.1. SEAT kommer att skydda de personuppgifter kunden lämnar. Sådana uppgifter kommer uteslutande att användas då så är tillåtet enligt lag och kunden uttryckligen har samtyckt till sådan användning. Kunden kan hitta mer information om detta i dokumentet om integritetspolicy rörande tjänsterna, vilket finns i appen.

13. Kundens ansvar

13.1. Kunden ska bekräfta att han eller hon uppfyller förutsättningarna för att beställa och använda tjänsterna, enligt villkoren i de allmänna villkoren, i synnerhet avsnitt 2.

13.2. Vidare är kunden ansvarig för att använda tjänsterna på sätt som inte bryter mot dessa allmänna villkor, eventuella tillämpliga särskilda villkor och andra användningsvillkor eller integritetspolicyn för appen och navigations-/radiosystemet, eller mot gällande lagar eller tredje parts rättigheter (personer eller företag).

13.3. Om kunden inte är fordonets ägare är kunden, innan mjukvaruuppdateringar utförs, ansvarig för att se till att denna är behörig att göra detta. Kunden kan hitta information om tillstånd att utföra mjukvaruuppdateringen i de avtal som gäller mellan kunden och ägaren med avseende på fordonet (t.ex. från leasingavtalet eller – i en tjänstebil – arbetsgivarens tjänstebilsriktlinjer eller anställningsavtalet). I tveksamma fall ska kunden inhämta fordonsägarens förhandsgodkännande för att utföra mjukvaruuppdateringen.

13.4. Om fordonet används av en behörig annan användare, exempelvis en familjemedlem eller en anställd hos kunden, ska kunden vidta lämpliga åtgärder (exempelvis genom att inhämta tillstånd från relevant tredje part) för att säkerställa att inget brott sker mot tredje parts rättigheter när denna behöriga användare loggar in på tjänsterna. Observera att kunden inhämtar information om fordonet och därmed (indirekt) om sådan tredje part (exempelvis användarens beteende, plats etc.). Varningsmeddelanden rörande fordonet och/eller meddelanden rörande fel som kommer att kvarstå i fordonet visas i appen, i den avdelning som innehåller information om fordonets status.

13.5. Kunden förbinder sig att respektera SEAT:s och eventuell tredje parts immaterialrätt, industriell äganderätt och andra rättigheter i fråga om tjänsterna, appen och fordonets navigations-/radiosystem enligt de villkor som anges i avsnitt 11.

13.6. Kunden ansvarar gentemot SEAT för eventuellt avtalsbrott som uppkommer till följd av att tjänsterna använts av någon annan person än kunden, och ska hålla SEAT skadeslöst för eventuell skada som uppkommer till följd av sådan felaktig användning.

13.7. Om kunden är fordonets förare, kan tjänsterna användas av kunden under förutsättning att kunden efterlever alla tillämpliga lagar rörande trafiksäkerhet.

14. SEAT:s ansvar

14.1. SEAT påtar sig inget ansvar för skador som uppkommer till följd av att kunden använder tjänsterna, appen och/eller fordonets navigations-/radiosystemet på sätt som strider mot dessa allmänna villkor eller på felaktigt sätt. Ovanstående gäller i synnerhet om föraren av fordonet under körning blir distraherad till följd av användning av tjänsterna eller appen, och detta i sin tur orsakar en olycka.

14.2. Till följd av den digitala naturen hos den information SEAT tillhandahåller inom ramen för tillhandahållande av tjänsterna och risken för fel vid lagring och överföring av sådan information via internet, garanterar SEAT inte uppdatering, exakthet, sanningshalt, korrekthet eller kvalitet hos den information som överförs till eller tillhandahålls kunden genom tjänsterna. Därav följer att SEAT, utom i fall som uttryckligen omfattas av gällande lagstiftning, inte påtar sig något ansvar för uppdatering, exakthet, sanningshalt, korrekthet eller kvalitet hos den information som tillhandahålls kunden genom tjänsterna, eller för data och information som tillhandahålls av tredje part.

14.3. Beträffande information, data, bilder och annat innehåll, som tillhandahålls av tredje part inom ramen för tillhandahållande av tjänsterna, accepterar kunden att SEAT inte reviderar eller modifierar innehållet i sådana data, eller något annat innehåll eller någon annan information.

14.4. SEAT påtar sig inte heller något ansvar för någon omständighet som påverkar tjänsterna, vilket härrör från problem med dataanslutning tillhandahållen av tredje part. I detta avseende kommer SEAT inte att hållas ansvarigt för något tekniskt slutdatum, såsom beskrivs i avsnitt 4.2.6. SEAT kommer dock rimligen att meddela kunden skriftligt efter att ha fått kännedom om det förestående tekniska slutdatumet om efter vilket tekniken inte längre kommer att vara tillgänglig.

14.5. SEAT påtar sig inget ansvar för någon skada som uppkommer till följd av att kunden valt ett olämpligt lösenord för inloggning på SEAT ID-användarkonto, eller till följd av att kunden inte skyddat lösenordet på lämpligt sätt. SEAT påtar sig inte heller något ansvar för skador orsakade av tredje part som kunden givit åtkomst till tjänsterna.

15. Garanti

15.1. Utan att det påverkar avsnitten 13 och 14 ovan och kundens ångerrätt, förutsatt att tjänsterna har installerats på lämpligt sätt, och under det relevanta avtalets löptid, ska SEAT vara ansvarigt gentemot kunden i händelse av att tjänsterna (i) inte överensstämmer med beskrivningen och de kvaliteter som gjorts tillgängliga för kunden enligt dessa allmänna villkor och de särskilda villkor som anges i ansökan innan överenskommelsen, vilka bör vara av samma kvalitet och egenskaper som liknande tjänster uppvisar; och förutsatt att kunden inte uttryckligen har accepterat att någon specifik egenskap hos tjänsterna har avvikit från sådan överensstämmelse; (ii) inte är lämpliga för den ordinarie användning för vilken de är avsedda (inklusive de användningar för vilka liknande tjänster tillhandahålls, med beaktande av befintliga tekniska standarder). (iii) inte är försedda med adekvata instruktioner (och som kunden rimligen kan förvänta sig att få); och (iv) inte är försedda med relevanta uppdateringar där kontraktet har angett detta.

15.2. SEAT ska tillhandahålla alla nödvändiga uppdateringar, inklusive säkerhetsuppdateringar, för att bibehålla överensstämmelsen med tjänsterna under den tillämpliga kontrakterade tjänstens löptid, enligt vad som anges i dess särskilda villkor. Ovanstående gäller inte om kunden inte installerar de uppdateringar som SEAT gjort tillgängliga inom rimlig tid, förutsatt att SEAT vederbörligen har informerat kunden om sådana uppdateringar och de angivna instruktionerna i detta avseende är korrekta.

15.3. Vid bristande överensstämmelse av tjänsterna har kunden rätt att få tjänsterna anpassade, t.ex. via uppdatering, återställande av kontinuerlig tillförsel eller eliminering av begränsad prestanda (hastighet). Om (i) SEAT vägrar eller misslyckas med att uppnå överensstämmelse inom rimlig tid och utan betydande olägenhet för kunden (ii) eller där bristen på överensstämmelse är av så allvarlig karaktär att det är orimligt att kunden först ansöker om rättelse , är berättigad till (a) i fallet med betalbara tjänster, en proportionell sänkning av priset, om någon, för den tidsperiod under vilken det digitala innehållet eller den digitala tjänsten inte var i överensstämmelse och (b) om inte bristen på överensstämmelse endast är mindre, säga upp avtalet i enlighet med avsnitt 3.7. En prissänkning eller återbetalning är proportionerlig om den återspeglar minskningen av värdet på tjänsterna jämfört med värdet som det digitala innehållet eller den digitala tjänsten skulle ha om de var i överensstämmelse.

15.4. I avvikelse från bestämmelserna i avsnitt 15.1 ovan ska SEAT inte hållas ansvarigt för den bristande överensstämmelse som enbart beror på att kunden inte har installerat uppdateringen inom rimlig tid, förutsatt att kundens underlåtenhet att installera inte berodde på brister eller tillkortakommanden i installationsanvisningarna från SEAT.

15.5. För att hävda kundens rättigheter enligt detta avsnitt 15 kan kunden kontakta SEATs kundtjänstavdelning.

16. Övriga användare

16.1. Kunden kan ge ett rimligt antal andra personer (exempelvis familjemedlemmar, vänner, kolleger) tillstånd att använda tjänsterna i kundens fordon (övriga användare).

16.2. Generellt gäller att övriga användare för att kunna använda tjänsterna för kundens fordon, måste ha ett SEAT ID-användarkonto, eller skapa ett enligt de villkor som anges häri, aktivera tjänsterna med specifik koppling till sitt SEAT ID-användarkonto beträffande användning av fordonet, samt godkänna dessa allmänna villkor, de särskilda villkoren samt eventuella andra tillämpliga användningsvillkor eller integritetspolicyer.

16.3. Tjänsterna kan inte användas samtidigt av flera personer och vissa tjänster kan inte användas av någon annan än kunden, inte ens med ett SEAT ID-användarkonto. Inte alla tjänster kräver SEAT ID-användarkonto för att kunna användas av någon annan än kunden. Mer information om detta finns i appen eller navigations-/radiosystemet. I sådana fall ansvarar kunden för att informera sådana personer om tillämpliga villkor för tjänsterna samt om korrekt användning av sådana tjänster.

16.4. Användning av tjänsterna medför ingen ytterligare kostnad för övriga användare som inte ursprungligen beställt tjänsterna.

16.5. Tjänsternas omfattning, samt kundens och övriga användares problemfria och avbrottsfria användning av dem, beror på den användning som är tillgänglig för kunden samt de egenskaper och det innehåll den senare har beställt. SEAT har ingen skyldighet att informera övriga användare om eventuella modifieringar av tjänsterna. SEAT är skyldigt att informera övriga användare om eventuella modifieringar av dessa allmänna villkor om sådana ändringar påverkar de övriga användarna.

16.6. Kunden och eventuell övriga användare kan när som helst avbryta den övriga användarens rättigheter genom att avsluta relevanta användarkonton. I annat fall upphör övriga användares åtkomst vid slutet av giltighetstiden för de tjänster kunden beställt, eller när avtalet sägs upp enligt bestämmelserna i dessa allmänna villkor.

16.7. Övrig användare av fordonet kan vara en primäranvändare (primäranvändare), sekundäranvändare (sekundäranvändare) eller en gästanvändare (gästanvändare).

Varje användare har följande roller:

A. Primäranvändare: är den som beställer tjänsterna och ansluter fordonet till tjänsterna enligt dessa allmänna villkor. Primäranvändare har tillgång till alla tillgängliga tjänster. Primäranvändare ska vara ägaren, innehavaren eller annan person som huvudsakligen använder fordonet (t.ex. hyrestagare, tjänstebilsanvändare osv).

B. Sekundäranvändare: är den som är inloggad i fordonet som är anslutet till tjänsterna med sitt SEAT ID och som av primäranvändaren är godkänd som sekundäranvändare av fordonet. Sekundäranvändare har inte tillgång till tjänster som exklusivt tillhandahålls till primäranvändaren. Primäranvändare kan ta bort sekundäranvändare när som helst via appen. Sekundäranvändare kan också själv avbryta sin roll som sekundäranvändare. Rollen som sekundäranvändare är avsedd för en person som använder fordonen regelbundet under en längre tid (t.ex. familjemedlem, partner eller vän till primäranvändaren). Flera sekundäranvändare kan tilldelas fordonet samtidigt. Sekundäranvändare måste acceptera dessa allmänna villkor vid sin första inloggning på ett fordon som är anslutet till SEAT CONNECT. Sekundäranvändare ska inte vara föremål för några rättigheter och skyldigheter som endast tilldelas primäranvändaren enligt dessa allmänna villkor.

C. Gästanvändare är den som är inloggad i fordonet anslutet till SEAT CONNECT med sitt SEAT ID. Gästanvändare har inte tillgång till tjänster som exklusivt tillhandahålls till primäranvändare eller sekundäranvändare. Alla fordonsanvändare (inklusive anonym gäst) kan radera gästanvändare i fordonet när som helst via navigationssystemet. Primäranvändare kan när som helst ta bort gästanvändare via appen. Rollen som gästanvändare är avsedd för en person som använder Fordon regelbundet under en längre tid (t.ex. familjemedlem, partner eller vän till primäranvändaren), ibland eller som en engångsföreteelse. Gästanvändare måste acceptera dessa allmänna villkor vid sin första inloggning på ett fordon som är anslutet till SEAT CONNECT. Gästanvändare ska inte vara föremål för några rättigheter och skyldigheter som endast tilldelas primäranvändare eller sekundäranvändare.

Dessa villkor gäller inte för användare som inte är primäranvändare, sekundäranvändare eller gästanvändare och som använder tjänsterna utan att ha kopplat SEAT CONNECT till sitt SEAT ID (anonym gäst).

De tillgängliga användarrollerna kan variera i synnerhet beroende på fordonets modell, tillverkningsår och utrustning och mjukvaruversionen av tjänsterna som ingår i fordonet. Mer information finns på följande länk: https://www.cupraofficial.com/services/connect.html / https://www.seat.com/owners/connectivity/seat-connect-service.html

17. Permanent överföring av fordonet

17.1. Tjänsteavtalet är alltid kopplat till fordonet, varför kunden inte har rätt att överföra tjänsterna till något annat fordon. Vid eventuell försäljning eller annan permanent överföring av fordonet till tredje part (köpare), ska kunden:

  1. Överföra tjänsteavtalet till köparen.

  2. Radera alla personuppgifter som är lagrade i fordonet.

  3. Ta bort fordonet från sitt SEAT ID-användarkonto i appen.

I händelse av förlust eller förstörelse av fordonet ska kunden inte komma med anspråk gentemot SEAT avseende återbetalning av det pris som betalats för tjänsten.

17.2. Köparen kan använda tjänsterna efter att ha skapat ett SEAT ID-användarkonto, beställt önskade tjänster och aktiverat dessa tjänster enligt villkoren i detta dokument.

17.3. Överföringen av tjänsteavtalet till köparen måste godkännas av SEAT för att vara giltig. Sådant godkännande kommer inte att undanhållas utan goda skäl. Orderbekräftelse för tjänsterna enligt detta dokument utgör bevis för att SEAT godtagit överföringen av avtalet.

18. Behörig domstol och tillämplig lag

18.1. Detta avsnitt ‎18 gäller endast för konsumenter som har sin bostad eller hemvist i en medlemsstat i Europeiska Unionen och påverkar inte de lagstadgade bestämmelserna om alternativ konsumenttvistlösning som kan finnas i länder utanför Europeiska Unionen.

18.2. Dessa allmänna villkor faller under spansk lag (legislación española común) Om kunden är en konsument gäller lagen i den stat i vilken kunden hade sin hemvist eller bodde när avtalet ingicks.

18.3. Eventuell tvist som uppkommer till följd av detta avtalsförhållande ska prövas av behörig domstol i staden Barcelona (Spanien). Oavsett ovanstående ska, om kunden agerar som konsument, sådana tvister vara underkastade domstol i konsumentens hemvist.

18.4. För det fall kunden agerar som konsument kan kunden också låta eventuella tvister som uppkommer till följd av eller i samband med dessa allmänna villkor bli föremål för ett förfarande för alternativ tvistlösning (Alternative Dispute Resolution, ADR). Europakommissionens förteckning över ADR-plattformar finns på: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

18.5. Oavsett ovanstående förbinder SEAT sig inte att delta i tvistlösningsförfarande online inför konsumentskiljedomstol.

19. Uppdelbarhet

19.1. Om någon bestämmelse eller något villkor i dessa allmänna villkor befinns vara ogiltigt, olagligt eller omöjligt att verkställa, ska övriga bestämmelser och villkor inte påverkas, under förutsättning att parternas rättigheter och skyldigheter enligt dessa allmänna villkor inte väsentligen påverkats. I detta sammanhang innebär ”väsentligen” varje situation som allvarligt skadar någondera partens intressen, eller som strider mot syftet med dessa allmänna villkor. Berörda avsnitt ska ersättas med eller integreras i andra avsnitt, vilka uppfyller gällande lag och har samma syfte som de ersatta avsnitten.

20. Exportkontroll

20.1. Vid användande av användarkontot SEAT ID och tjänsterna, förbinder sig kunden att uppfylla alla bestämmelser, lagar och regler rörande utrikeshandel och exportkontroll. Utöver nationella bestämmelser, lagar och regler rörande exportkontroll, kan detta även innefatta bestämmelser, lagar och regler tillämpade av EU för exportkontroll samt extraterritoriella tillämpade exportkontroll- och sanktionsregler tillämpade av USA eller andra länder. Kunden ansvarar också för att eventuella lokala bestämmelser, lagar och regler rörande import, export eller återexport av digitala tjänster och relaterade produkter, mjukvaror och teknologier efterlevs.

20.2. Kunden bekräftar och intygar vidare att, baserat på gällande exportkontroll- och sanktionsregler och -bestämmelser – i den omfattning Kundens efterlevnad är förenlig med lag – denne ej är förbjuden att förvärva eller använda (de) digitala tjänsterna och relaterade produkter, mjukvara eller teknologier.

© SEAT, S.A.U. 2022. Kopiering helt eller delvis är förbjuden. Med ensamrätt.

Bilaga I

Formulär – Ångerrätt

Detta formulär ska fyllas i och skickas in endast om du önskar ångra avtalets ingående.

MEDDELANDE OM UTNYTTJANDE AV ÅNGERRÄTT

For the attention of:

SEAT, S.A. Customer Services.

Address: Autovía A-2, Km 585 08760 Martorell, España

E-post (SEAT): customercare@seat.es

E-post (CUPRA): customercare@cupraofficial.com

Till berörda parter:

Härmed upplyser jag er om mitt beslut att utnyttja min ångerrätt beträffande avtalet om användning av följande tjänster:

Tjänster som ska avslutas (markera med X):

(*) VIN finns i nedre vänstra hörnet av fordonets vindruta samt i dokumentationen för fordonet.

Information om dataskydd

Alla uppgifter som samlas in i detta formulär kommer att behandlas av SEAT S.A. som varande personuppgiftsansvarig för hantering av ditt återkallande och med fullföljande av CONNECT-avtalet som rättslig grund. Dina uppgifter kommer ej att att delges tredje part utom för det fall detta krävs för att uppfylla rättsliga skyldigheter. Dina uppgifter kommer att lagras så länge de krävs för fullföljandet av din begäran och kommer att spärras under den tidsperiod som eventuella juridiska skyldigheter kan uppstå. Du kan utöva dina rättigheter genom att skicka ett e-mail till customercare@seat.es eller customercare@cupraofficial.com (beroende på det aktuella bilmärket). Du har även möjlighet att kontakta vår dataskyddsavdelning – skicka då ditt e-mail till dataprotection@seat.es. Eventuella klagomål lämnas till den nationella integritetsskyddsmyndigheten.