INTEGRITETSPOLICYDATAINSAMLING FÖR UPPRÄTTANDET AV EN ANONYMISERAD DATABAS FÖR FORSKNING OCH UTVECKLING AV AUTOMATISERAD KÖRNING

Denna sekretesspolicy innehåller information om SEAT S.A.:s (nedan kallat SEAT) insamling, behandling och användning av personuppgifter i samband med aktivering av dataöverföring som används för att upprätta en anonymiserad databas att nyttjas för forskning och utveckling av automatiserad körning.

Vem är personuppgiftsansvarig för din personliga data?

Personuppgiftsansvarig:SEAT, S.A., med skatteregistreringsnummer A-28 049 161
Adress:Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona), SPANIEN
e-post:customercare@seat.es
Kontaktuppgifter – dataskyddsombud:dataprotection@seat.es

Hur vi använder dina personuppgifter

Uppladdningsfunktionen används för insamling av mätdata från sensorer i bilen. Mätdata sänds till en dataserver och anonymiseras omedelbart varpå de används av SEAT och dess partners för forskning kring, och utveckling av, automatiserad körning.

Dataöverföringen är inte aktiverad från fabrik utan startar först när en aktiv primär SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT-användare är inloggad. Uppladdningen av data kan direkt aktiveras/avaktiveras via skjutreglaget ”Automated driving development” (Utveckling av automatiserad körning) i sekretessinställningarna. Även inställningen av sekretessnivå påverkar dataöverföringen – uppladdning är endast aktiverad i nivåerna ”Use location” (Använd plats) och ”Share location” (Dela plats).

Mätdata delas in i två grupper:

a) Data som är relevanta för rekonstruktion av de faktorer som påverkar fordonet:

b) Data som är relevanta för att kunna bestämma hur föraren föredrar att hantera bilen:

Endast data som krävs för forskning och utveckling av partiellt eller helt automatiserad körning samlas in. Anonymiserade mätdata delas också med Volkswagens partners. Detta sker i överensstämmelse med avtalade principer för detta, däribland tillämpliga datasekretessgarantier. Även dessa partners ska använda det anonymiserade datamaterialet för forskning och utveckling av automatiserad körning.

Med dessa data som grund, skapas en simuleringsmiljö som gör det möjligt att testa framtida funktioner för automatiserad körning under realistiska förhållanden och jämföra resultatet med det beteende den verkliga föraren föredrar. Eftersom flera miljarder testkilometer krävs för att på ett entydigt sätt säkra automatiserad körning, fordras det att databasen fylls med faktiska data. Endast på detta sätt går det att säkerställa att alla olika sorters trafiksituationer kan registreras på ett tillfredsställande sätt så att framtida funktioner för automatiserad körning ska vara säkra och robusta nog för att alltid fatta rätt beslut och skydda föraren och passagerarna.

De data som sänds till dataservern när de samlats in, kvalitetskontrolleras varpå de anonymiseras omgående. Anonymiseringsprocessen granskas för att kunna vara så effektiv som möjligt och vidareutvecklas fortlöpande för att inbegripa de senaste vetenskapliga rönen och tekniska framstegen.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling

Den rättsliga grunden för insamling av data för utvinning av data från fordonet, är berättigat intresse (paragraf 6.1:f i Dataskyddsförordningen (”GDPR”)).

De syften som angivits ovan för forskning, utveckling och skydd av funktioner för automatiserad körning, kan endast uppnås med hjälp av en omfattande databas innehållande bredast möjliga variation av olika trafikscenarier baserade på reella resor. Klassiska långtidstester räcker inte längre i detta avseende eftersom data måste bestå av så många olika trafikscenarier som möjligt, vars miljöförhållanden och trafiksituationer endast kan registreras i algoritmer i reell vägtrafik. Att köpa in data är inte heller det ett alternativ eftersom det inte finns data av den kvalitet som krävs och att de blir föråldrade på mycket kort tid. Med detta som grund, har SEAT ett berättigat intresse att behandla data och att bygga upp en anonymiserad databas.

Kommer din data att utlämnas till andra?

SEAT lämnar inte ut dina personuppgifter annat än vid laglig skyldighet att göra detta.

Å andra sidan kommer SEAT att utlämna data till tredje part(er) som fungerar som databehandlare för att anonymisera data och att uteslutande agera på vårt uppdrag i enlighet med våra instruktioner. Wolkswagen AS är vår tjänsteleverantör för anonymisering av data och de i sin tur anlitar tjänsteleverantörer såsom AUDI AG och CARIAD SE för att utföra denna anonymiseringstjänst och de har alla hänsyn som underbearbetare. Dessa data krypteras i enlighet med det avtal som ingåtts med Wolkswagen och bearbetas uteslutande på dataservrar inom EU. Vissa av dessa tjänsteleverantörer kan finnas i USA, så åtkomst till data från USA kan inte uteslutas. Ett avtal avseende datasekretess motsvarande EU-standard (en adekvat garanti för databehandling i icke-europeiska länder) har ingåtts för att säkerställa tillräckligt skydd för dina personuppgifter. Du äger rätt att få information om standardavtalet för datasekretessavtalet vid ett utlämnande.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Uppgifterna lagras max. 24 timmar för anonymiserings- och kvalitetssäkringsändamål. Originaldata raderas därefter helt från bilen.

Vilka rättigheter har du som berörd individ?

RättighetInnehållHjälpkanaler
TillgångDu kan få information om hur SEAT behandlar dina personuppgifter, och också få tillgång till de personuppgifter som finns inlagda i SEAT:s datafiler.Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-mail till customercare@seat.es, eller genom skriftlig framställan till SEAT S.A – Autovía A-2, Km. 585, Martorell, Barcelona, SPAIN. För att utöva dina rättigheter måste du ange vilken/vilka av dem det gäller.
RättelseDu äger rätt att skriftligen begära rättelse av dina personuppgifter för det fall de är felaktiga eller ofullständiga.
RaderingDu äger rätt att begära att dina personuppgifter raderas, bl.a. om dessa data inte lägre erfordras för de syften de insamlades för.
InvändningDu äger rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter ska upphöra. SEAT kommer då stoppa databehandlingen av dina personuppgifter, utom för juridiskt tvingande skäl eller för utövande av svaromål gentemot ev. skadeståndsanspråk.
Begränsning av databehandlingenI följande fall kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas: - Medan det att en invändning mot dina personuppgifters korrekthet kontrolleras; - För det fall databehandlingen är lagstridig, motsätter sig den registrerade att personuppgifterna raderas och begär istället att användningen av dem inskränks; - Om SEAT inte längre behöver personuppgifterna för det syfte behandlingen avsåg, men erfordras av databehandlaren för att utöva rättsliga anspråk. - Om du motsatt dig behandling av dina personuppgifter för fullgörandet av en uppgift av allmänt intresse eller för att uppfylla ett legitimt intresse, medan det undersöks om SEAT:s legitima intressen för behandling äger företräde framför dina.
PortabilitetDu kan få en kopia, i elektronisk form, på de personuppgifter som du lämnat oss och de som inhämtats med anledning av ditt avtalsförhållande med SEAT, samt föra över dem till en annan enhet.

Om du anser att SEAT ej behandlat dina personuppgifter enligt tillämpliga bestämmelser, kan du inkomma med klagomål om detta till behörig kontrollmyndighet som du hittar på www.agpd.es.

Utövandet av dessa rättigheter är kostnadsfritt.