SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT

JURIDISK INFORMATION OCH ANVÄNDNINGSVILLKOR

1. Inledning

SEAT, S.A.U. (i det följande kallat SEAT) är ett spanskt företag med huvudkontor i Martorell (Barcelona), Autovía A-2, Km. 585, 08760, med spanskt skatteregistreringsnummer (C.I.F.) A-28.049.161, registrerat i Barcelonas handelsregister, volym 23 662, blad 1, sid. B-56855, och med e-postadress för kontakt: customercare@seat.es.

SEAT är ägare eller licensinnehavare av immaterialrättigheter och övriga rättigheter till appen SEAT CONNECT och CUPRA CONNECT samt programvaran som ingår i navigations-/radiosystemet i SEAT- och CUPRA-fordon (i det följande kallade apparna respektive navigations-/radiosystemet samt, tillsammans, kanalerna).

Dessa användningsvillkor (i det följande kallade användningsvillkor) reglerar åtkomst till och användarnas (i det följande kallade användarna) användning av apparna och navigations-/radiosystemet, och ska kompletteras med eventuella andra juridiska dokument eller integritetspolicyer som reglerar funktionalitet, tjänst, app, plattform eller medel som krävs för användning av kanalerna, eller som ingår i sådana kanaler. I synnerhet ska användningsvillkoren kompletteras med de allmänna villkoren för SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT online-mobiltjänster, som är tillgängliga i apparna (i det följande kallat allmänna villkor).

Användare ska uttryckligen genom relevanta kanaler godkänna de användningsvillkor som gäller vid varje given tidpunkt under avtalsprocessen för SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT online-mobiltjänster (i det följande kallat tjänsterna) (enligt specifikation i avsnitt 6 av de allmänna villkoren), utan att detta vid något tillfälle påverkar dessas tillämplighet för användarna rörande navigation eller användning av dessa kanaler.

2. Syfte

Kanalernas ändamål är att:

(i) Tillåta användare att använda de tjänster som beskrivs i apparna

(ii) Tillåta användare att ansluta sitt fordon (endast SEAT- eller CUPRA-fordon som vid var tidpunkt är kompatibla med tjänsterna) till sitt SEAT ID-användarkonto (i det följande kallat SEAT ID-användarkonto). Användare hittar mer information om skapande och hantering av SEAT ID-användarkonto på: https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions.

Vissa tjänster kan omfattas av ytterligare användningsvillkor från tredje part. Användare ska granska och, där så behövs, godkänna, sådana villkor innan tjänsterna används. Därvid ska villkoren för ansvarighet enligt avsnitt 9 gälla.

Det är kostnadsfritt att ladda ned appen och använda övriga kanaler. Icke desto mindre är tjänsterna åsatta det pris som fastställs i de allmänna villkoren eller de särskilda villkor (exempelvis orderbekräftelsen) som kan vara tillämpliga för de tjänster användaren har beställt.

Kanalerna är för personligt och icke-kommersiellt bruk. Det är uttryckligen förbjudet för användare att använda kanalerna för kommersiellt eller yrkesmässigt bruk.

De tjänster som erbjuds genom kanalerna kan medföra mobildataanvändning. SEAT är inte ansvarigt för kostnader användare ådrar sig till följd av kommunikation och datautbyte eller internetanslutning, utom enligt vad som anges i avsnitt 4 i de allmänna villkoren. Användarna kan kontakta relevant teleoperatör för ytterligare information.

3. Immaterialrätt och industriell äganderätt

All immaterialrätt och industriell äganderätt till kanalerna (appar och navigations-/radiosystem) och dessas komponenter (inklusive information, texter, data, grafik, bilder, foton, mönster, programvara, varumärken, särskilda kännetecken och annat innehåll) tillhör SEAT och/eller dess licenshavare. Därför är det förbjudet för användare att använda, reproducera, överföra, transformera, distribuera eller exploatera kanalerna och/eller deras element, utom användning som är nödvändig för att använda sådana kanaler för att utnyttja tjänsterna, och då endast för personligt bruk.

SEAT ger användare icke-exklusiv rätt, utan rätt att överföra eller medge underlicens för denna rätt, att använda kanalerna enligt övriga bestämmelser i dessa användningsvillkor, de allmänna villkoren och eventuella andra användningsvillkor och tillämpliga lagar.

Beträffande den programvara som utgör grunden för kanalerna, ska användare inte dekompilera, ta isär, utföra baklängeskonstruktion (reverse engineering) på den. Vidare ska användare under inga omständigheter avlägsna, ändra, förbigå eller manipulera någon skyddsanordning eller något säkerhetssystem som är installerat i kanalerna.

Användare erkänner och godkänner att användning av kanalerna och deras komponenter inte innebär överlåtelse av någon industriell äganderätt eller immaterialrätt, som upphovsrätt, äganderätt till varumärken eller mönster eller annan rätt beträffande dem, och inte heller behörighet att skapa programvaruutvecklingar utifrån apparna och/eller navigations-/radiosystemet, utom enligt den begränsade licens som användare erhåller för användning av kanalerna enligt villkoren häri.

4. Begränsningar av användning

Användarna måste följa alla tillämpliga regler, förordningar och lagar gällande trafiksäkerhet. Varje användare är ensamt ansvarig för eventuella brott mot nämnda regler, förordningar och lagar och SEAT befrias från allt ansvar för detta.


VARNING: TÄNK PÅ ATT ALLTID KÖRA FÖRSIKTIGT. ALL ANVÄNDNING, STYRNING ELLER HANTERING AV ELEKTRONISK UTRUSTNING SOM KAN STÖRA KÖRNINGEN MÅSTE SKE PÅ SÄKERT SÄTT MEDAN BILEN ÄR PARKERAD SAMT I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA LAGAR.

MOBILTELEFONER, NAVIGATIONSUTRUSTNING OCH ALLA ANDRA KOMMUNIKATIONSSYSTEM ÄR FÖRBJUDNA OM DU INTE ANVÄNDER HANDSFREE OCH SKA ANVÄNDAS I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA LAGAR.


5. Ändringar i användningsvillkoren

SEAT förbehåller sig rätten att när som helst av berättigade skäl modifiera eller uppdatera dessa användningsvillkor. Användaren kommer att i skälig tid uttryckligen meddelas om eventuella ändringar i användningsvillkoren, för att kunna godkänna dem. Användaren kan när som helst hitta uppdaterad version av dessa allmänna villkor i apparna.

6. Missbruk

Användaren förbinder sig att inte använda kanalerna felaktigt. Användaren förbinder sig i synnerhet att inte:

SEAT förbehåller sig rätten att neka åtkomst till kanalerna för varje användare som inkräktar på tredje parts rätt eller bryter mot dessa användningsvillkor eller tillämpliga lagar eller, i synnerhet, mot bestämmelserna i detta avsnitt. SEAT förbehåller sig alla ytterligare rättigheter som kan komma att göras gällande mot användaren, i synnerhet om inledande av straffrättsliga eller civilrättsliga förfaranden skulle komma i fråga.

7. Meddelande om potentiella överträdelser

SEAT följer tillämpliga lagar och inkräktar inte på tredje parts rätt. Användaren av kanalerna måste följa tillämpliga lagar och inte inkräkta på tredje parts rätt.

Om någon användare känner till felaktig användning av kanalerna, eller användning som strider mot gällande lag, ska denna användare omedelbart informera SEAT på customercare@seat.es.

8. Service samt undantag från garantier

SEAT kommer att göra sitt bästa för att säkerställa att kanalerna fungerar korrekt. SEAT kan dock inte garantera frånvaro av serviceavbrott för reparation och/eller underhåll av kanalerna, eller av bristande täckning eller fel på anordningar och/eller nätverk som krävs för dataöverföring, vilka inte står under SEAT:s kontroll. SEAT kommer att vidta lämpliga åtgärder för att minimera sådana avbrott.

Även om SEAT kommer att göra sitt bästa för att informationen i kanalerna ska vara komplett, korrekt och aktuell, ska informationen, om inte annat anges, anses vara endast vägledande. Syftet med sådan information är således att tillhandahålla ett illustrerande element för allmän information, inte för detaljerad eller specifik information. I enlighet med ovanstående kan sådan information komma att ändras.

9. Friskrivning och ansvar

När användaren har åtkomst till kanalerna förbinder sig användaren att använda kanalerna i enlighet med gällande lag, och är ansvarig inför SEAT och/eller tredje part för eventuell skada eller förlust som uppkommer till följd av användarens underlåtenhet att uppfylla detta åliggande.

Under alla omständigheter är användaren fullt ansvarig för data och innehåll som sänds eller kommuniceras till SEAT. SEAT övervakar inte sådant innehåll, såvida detta inte är nödvändigt enligt gällande lag, behörig rättslig instans eller administrativ föreskrift, och har rätt att avlägsna eller blockera visning av sådana data eller sådant innehåll till dess att äganderätten till berörd information, eller dess laglighet, har visats.

SEAT påtar sig inget ansvar för eventuella säkerhetsfel som kan förekomma eller skador som kan orsakas på användarens datorsystem eller enheter (maskinvara och/eller programvara) och/eller på filer eller dokument som är lagrade i sådana datorsystem eller enheter, vid åtkomst till kanalerna, som resultat av förekomst av virus, trojaner eller liknande företeelser i sådana datorsystem eller enheter. Inte heller är SEAT ansvarigt för funktionsfel på internetanslutning och/eller telefonförbindelse, störningar, bortfall, avbrott eller bortkoppling av funktioner hos kanalerna, om orsakerna är utom SEAT:s kontroll.

Kanalerna kan innehålla länkar till andra webbplatser och innehålla information, innehåll och/eller tjänster som tillhandahålls av tredje part. SEAT har ingen kontroll över ovanstående och ansvarar inte för information, innehåll, funktion och/eller tjänster som mottas från sådan tredje part. SEAT tillhandahåller användaren detta slags länkar, information, innehåll och/eller tjänster i enlighet med allmänna villkor, dessa användningsvillkor och eventuella tillämpliga särskilda villkor och integritetspolicyer, vilka användaren måste läsa och, om så behövs, uttryckligen godkänna.

Kanalerna kan visa annonser eller erbjudanden. Den entitet som står bakom annons eller erbjudande ansvarar för att säkerställa att det innehåll de tillhandahåller för inkludering i kanalerna uppfyller relevanta tillämpliga lagar. SEAT ansvarar inte för eventuella felaktigheter, oklarheter eller brister i sådant innehåll. Vid eventuella krav i samband med annonsinnehåll inbäddat i kanalerna, skicka e-post till: customercare@seat.es.

SEAT påtar sig inget ansvar för skada eller förlust som uppkommer till följd av att användaren valt ett olämpligt lösenord vid skapandet av sitt SEAT ID-användarkonto, av att lösenord inte förvarats säkert av användaren, av brott mot dessa användningsvillkor eller andra tillämpliga villkor, eller för skada eller förlust orsakad av tredje part som användaren givit åtkomst till sitt SEAT ID-användarkonto och/eller till kanalerna.

Generellt kontrollerar SEAT inte användarnas användning av kanalerna. I synnerhet kan SEAT inte på något sätt garantera att användarna använder kanalerna i enlighet med gällande lag, dessa användningsvillkor, de allmänna villkoren, allmän moraluppfattning, social anständighet eller allmän ordning, eller att användarna använder kanalerna korrekt och förnuftigt. Därför påtar sig SEAT inget ansvar beträffande användares användning av kanalerna i strid mot gällande lag, immaterialrätt och industriell äganderätt eller annan tredje parts rätt.

10. Dataskydd

SEAT ska skydda dina personuppgifter och använda dem endast när så är tillåtet enligt lag eller du har samtyckt till användning. Mer information om behandling av personuppgifter finns i apparna.

11. Uppdelbarhet

Om någon bestämmelse eller något villkor i dessa användningsvillkor befinns vara ogiltigt, olagligt eller omöjligt att verkställa, ska övriga bestämmelser och villkor inte påverkas, under förutsättning att parternas rättigheter och skyldigheter enligt dessa användningsvillkor inte väsentligen påverkats. I detta sammanhang innebär ”väsentligen” varje situation allvarligt skadar någondera partens intressen, eller som strider mot syftet med dessa användningsvillkor. Berörda avsnitt ska ersättas med eller integreras i andra avsnitt, vilka uppfyller gällande lag och har samma syfte som de ersatta avsnitten.

12. Övrigt, tillämplig lag, behörig domstol

a. Dessa användningsvillkor faller under spansk lag (legislación española común) Om användaren är en konsument gäller lagen i den stat i vilken kunden hade sin hemvist eller bodde när avtalet ingicks.

b. Eventuell tvist som uppkommer till följd av detta avtalsförhållande ska prövas av behörig domstol i staden Barcelona (Spanien). Oavsett ovanstående ska, om användaren agerar som konsument, sådana tvister vara underkastade domstolen vid konsumentens hemvist.

c. För det fall användaren agerar som konsument kan kunden också låta eventuella tvister som uppkommer till följd av eller i samband med dessa användningsvillkor bli föremål för ett förfarande för alternativ tvistlösning (Alternative Dispute Resolution, ADR).Europakommissionens förteckning över ADR-plattformar finns på: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

d. Oavsett ovanstående förbinder SEAT sig inte att delta i tvistlösningsförfarande online inför konsumentskiljedomstol.

© SEAT, S.A.U. 2020. Kopiering helt eller delvis är förbjuden. Med ensamrätt.