DATASKYDDSFÖRKLARING FÖR FORDON MED INTERNETÅTKOMST OCH ANVÄNDNING AV MOBILA ONLINETJÄNSTER (CONNECT)

1. Allmän information

Genom denna dataskyddsförklaring informerar vi dig om insamlingen, behandlingen och användningen av dina personuppgifter som härrör från användning av ett fordon med internetåtkomst och användning av mobila onlinetjänster i CUPRA CONNECT , (nedan benämnda ”CONNECTs onlinetjänster”) i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (nedan benämnd ”den allmänna dataskyddsförordningen”) såväl som spanska dataskyddslagen 3/2018 och andra lokala bestämmelser som kompletterar den. Juridisk person med ansvar för behandlingen av personuppgifter:


Personuppgiftsansvarig: SEAT, S.A.U. med skatteregistreringsnummer A-28049161 (nedan benämnd ”den juridiska personen”) Adress: Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona, Spanien) E-post: customercare@cupraofficial.com


2. Vilka personuppgifter behandlar vi, hur använder vi dem och vad är den rättsliga grunden för det?

I allmänhet kan den typ av uppgifter som bearbetas i ditt fordon omfatta följande kategorier, vilka kan betraktas som personuppgifter när de bearbetas under vissa premisser och vissa omständigheter:

2.1. Bearbetning av personuppgifter förknippad med internetanslutning

I detta avsnitt informerar vid dig om behandlingen av dina personuppgifter när du använder ett fordon med internetåtkomst i såväl offline- som onlineläge.

A) Bearbetning av personuppgifter för aktivering av anslutningen

Fordonet kommer från fabriken försedd med ett SIM-kort för internetåtkomst. För att det ska vara möjligt att ansluta till internet så snart som detta SIM-kort är infogat i fordonet ges telekommunikationsleverantören tillgång till information om fordonets fordonsidentifikationsnummer (nedan benämnt, ”VIN”) till vilket SIM-kortet är knutet.

Fordonet behöver ansluta till dataservern innan det överlämnas till dig på försäljningsstället eller åtminstone när fordonet har en inledande mätarställning på 25 km. Denna anslutning krävs för att vi ska kunna certifiera registreringen på vår dataserver. Om fordonet var i offlineläge omedelbart innan uppdateringsprocessen inleddes återgår fordonet automatiskt till offlineläge när uppdateringsprocessen har slutförts (detta på grund av hur viktig den här funktionen är). Om fordonet befinner sig i offlineläge kommer det inte att skicka några data när uppdateringen är klar, vilket innebär att behandlingen av data då endast sker lokalt i fordonet. Alla mobila onlinetjänster kommer också att inaktiveras med undantag av den säkerhetsrelaterade tjänsten för nödanrop, benämnd ”eCall”, som krävs enligt lag. Denna tjänst kan gå online.

Det är tekniskt nödvändigt att den telematikboxen (OCU-enheten, Online Connectivity Unit) som är installerad i fordonet (som krävs för att upprätta fordonets anslutning) startas om automatiskt regelbundet och ringer till det lokala radionätverket så att fordonet kan upprätta en onlineanslutning, t.ex. när fordonsanvändaren ställer om fordonet till onlineläge eller när eCall används på grund av en olycka. Denna process äger endast rum om fordonet för tillfället inte används, men oavsett om det befinner sig i offline- eller onlineläge. Om fordonet befann sig i offlineläge ställs det automatiskt om till offlineläge igen efter att systemet har startats om.

Typen av uppgifter som behandlas för dessa aktiviteter är fordonets mätarställning, IP-adress, VIN och SIM-nummer. Syftet med dessa behandlingsaktiviteter är att se till att upprätthålla en anslutning som låter dig aktivera och använda de mobila onlinetjänster som redan är tillgängliga i fordonet. Alla dessa databehandlingar baseras på uppfyllandet av avtalet mellan dig och återförsäljaren från vilken du köpte fordonet med internetåtkomst såväl som på vår lagstadgad förpliktelse i egenskap av tillverkare att förse våra fordon med nödanropssystemet eCall (paragraf 6.1b såväl som paragraf 6.1c i den allmänna dataskyddsförordningen).

B) Nödanropssystemet eCall

Nödanropssystemet (”eCall”) fungerar i online- och offlineläge och är redan tillgängligt även om inget avtal för CONNECTs onlinetjänster har ingåtts. Om fordonet befinner sig i offlineläge kan en data- anslutning endast upprättas om du är inblandad i en trafikolycka eller om du ringer ett larmsamtal med hjälp av SOS-knappen i fordonet.

Om du är inblandad i en trafikolycka kommer ett automatiskt nödsamtal att ringas till räddningstjänstens sambandscentral. Sensorer i krockkudden och säkerhetsbältessträckaren gör det möjligt för fordonet att upptäcka när en olycka har inträffat och, i detta fall, aktivera det lagstadgade nödanropssystemet eCall. Du kan dessutom när som helst ringa egna nödsamtal manuellt. Vid aktivering upprättas en röstförbindelse med larmcentralen via vilken, beroende på det enskilda fallet, ytterligare uppgifter också kan hämtas och överföras (t.ex. avseende typen av olycka och hur allvarlig den är).

Följande data överförs också automatiskt och direkt från fordonet till larmcentralen: fordonstyp, tid, plats, färdriktning, antal personer i fordonet. Den automatiska dataöverföringen till larmcentralen baseras på skyddet av vitala intressen (paragraf 6.1d i den allmänna dataskyddsförordningen) såväl som på en lagstadgad förpliktelse (paragraf 6.1c i den allmänna dataskyddsförordningen) i kombination med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/758 av den 29 april 2015 om typgodkännandekrav för montering av eCall-system baserade på 112-tjänsten i fordon och ändringen i direktiv 2007/46/EG.

C) Säker kommunikation mellan fordonet och dataservern, teknisk tillgänglighet för mobila onlinetjänster.

Om fordonet befinner sig i onlineläge, överförs vissa data från fordonet. Det innebär att fordon ”kommunicerar”. Kommunikation är delvis nödvändig för att se till att funktionen Car2X, som är tillgänglig i fordonet, körs på ett säkert och felfritt sätt i teknisk bemärkelse. Detaljerad information om databehandling i samband med Car2X-funktionen finns i det juridiska avsnittet i infotainmentsystemet och i sekretesspolicyn för Car2X. Du kan på begäran när som helst aktivera CONNECT onlinetjänsters mobila onlinetjänster för ditt fordon. Dessutom jämför fordonet data i onlineläge med dataservern för att se till att alla CONNECT- onlinetjänster som är aktiverade i fordonet är tekniskt tillgängliga och att kommunikationen mellan fordonet och dataservern är säker.

Varje gång fordonet går online eller tändningen slås om medan fordonet är i onlineläge måste det verifiera sig självt på dataservern. Enheten behandlar följande personuppgifter: VIN, IP-adress (inklusive fordonets SIM-kortnummer) och (dock endast om CONNECTs onlinetjänster är aktiverade) ditt användar-ID. Användar-ID behandlas för att kontrollera om CONNECTs onlinetjänster har aktiverats av en huvudanvändare av fordonet så att tjänsterna därmed kan tillhandahållas. Dessutom synkroniseras fordonssystemens klocka med klockan på dataservern när tändningen slås till. För att kontrollera huruvida certifikaten som skickas från fordonet via säker kommunikation är giltiga måste fordonet vara inställt på rätt tid. Endast på detta sätt kan säker kommunikation med dataservern upprättas och cyberattacker från tredje part motverkas. Data- behandlingen utförs på grundval av vårt legitima intresse av att upprätta säker kommunikation mellan fordonet och vår dataserver och för att i tekniskt hänseende kunna tillhandahålla de grundläggande tjänster som är tillgängliga för dig i fordonet, utan att ett separat avtal behöver ingås, samt CONNECTs onlinetjänster i förekommande fall (paragraf 6.1f i den allmänna dataskyddsförordningen).

D) Onlineuppgraderingar av programvara

Av rättsliga skäl kommer vi att förse dig med uppgraderingar av programvaran (t.ex. av styrenhetens programvara) via fordonets onlineanslutning (”onlineuppgraderingar av programvara”) om du blir en CONNECT-kund. Om du inte ingår avtal om CONNECTs onlinetjänster kan du också erhålla nödvändiga uppgraderingar av programvara genom att kontakta din auktoriserade återförsäljare och servicepartner. Innan uppgraderingar av programvara görs tillgängliga på nätet är det nödvändigt att fastställa huruvida ett CONNECT-avtal har ingåtts för fordonet i fråga. Därför är det nödvändigt att kontrollera VIN-numret för varje ID-fordon som är tänkta att uppgraderas och status för ifrågavarande CONNECT-avtal. Om ett CONNECT-avtal har ingåtts sker databehandlingen i syfte att uppfylla avtalet (paragraf 6.1b i den allmänna dataskyddsförordningen) medan det för alla andra ägare gäller att behandlingen görs i syfte att tillgodose våra legitima intressen vad avser att tillhandahålla tjänsten ”Uppdatering av programvara/Uppdatering via onlinesystem”. (paragraf 6.1f i den allmänna dataskyddsförordningen).

2.2. Databehandling i samband med CONNECTs onlinetjänster (CONNECT)

I detta avsnitt informerar vi dig om behandlingen av dina personuppgifter när du aktiverar och använder CONNECTs onlinetjänster (nedan även benämnda ”CONNECT”).

A) Aktivering av CONNECTs onlinetjänster

För att aktivera och använda CONNECTs onlinetjänster måste du först skapa ett konto med användar-ID. Med ditt användar-ID kan du registrera dig för CONNECTs onlinetjänster eller tjänster som erbjuds av tredje parter, t.ex. importören i ditt land. Om du gör det kommer onlinetjänsten som du har valt att länkas till aktuella användar-ID-kontot. Databehandlingen som krävs för detta sker i syfte att fullfölja avtalet, vilket avser de allmänna villkor som godtas vid tidpunkten när användar-ID-kontot skapas i enlighet med paragraf 6.1b. i den allmänna dataskyddsförordningen. Ditt användar-ID fungerar som ett centralt användarkonto där du kan hantera dina personuppgifter. För information om databehandling i samband med användar-ID, se sekretesspolicyn för användar-ID för CUPRA.

Om du bestämmer dig för att aktivera CONNECT onlinetjänster för ditt fordon behandlar enheten dina personuppgifter som namn och adress som du har lämnat ut till oss i samband med fullgörandet av avtalet med CONNECT onlinetjänster. (paragraf 6.1b) i den allmänna dataskyddsförordningen). Dessutom kan enheten behandla fakturan och betalningsinformationen som du tillhandahåller i samband med ditt VIN i syfte att säkerställa korrekt bokföring och förebyggande av bedrägerier. Den rättsliga grunden för vårt legitima intresse att fullfölja våra skyldigheter i fråga om korrekt bokföring (paragraf 6.1f i den allmänna dataskyddsförordningen).

Den juridiska personen behandlar personuppgifter som kommer från fordonet för att tillhandahålla CONNECTs onlinetjänster du har ingått avtal om i den mån detta är nödvändigt för avtalsprestationen (paragraf 6.1b i den allmänna dataskyddsförordningen). Under alla omständigheter behandlas VIN-numret och, utöver det och användar-ID, loggar vi också tid och typ för tjänster som används för att identifiera och analysera fel. Detta görs för att värna vårt legitima intresse av att vidareutveckla mobila onlinetjänster så att de kan göras tillgängliga för alla våra kunder med så få störningar som möjligt (paragraf 6.1f i den allmänna dataskyddsförordningen).

Slutligen, som ett resultat av de kontaktuppgifter som du har tillhandahållit i CONNECT-registreringen, kan SEAT bjuda in dig att delta i en kundnöjdhets- och/eller marknadsundersökningsundersökning med avseende på ditt nya inköpta kopplade fordon. Dessa studier kan skickas av SEAT som ansvarig för CONNECT-tjänster på grundval av dess legitima intressen (artikel 6.1, bokstav f i GDPR) som fordonstillverkare, eftersom informationen som erhålls genom dessa typer av studier kan användas på ett aggregerat sätt för produktförbättring och optimering av våra försäljningsprocesser. Det är mycket uppskattad och intressant information för SEAT. Om du vill invända mot denna behandling, vänligen följ instruktionerna i punkt 7 i denna förklaring. Vi rekommenderar att du läser dataskyddsinformationen som ingår i marknadsundersökningen innan du deltar.

B) Användning av CONNECTs onlinetjänster

Om du har några funderingar eller frågor om CONNECT onlinetjänster kan du kontakta servicepartnern (servicepartnern och/eller återförsäljaren) eller importören i ditt land (via telefon, e-post, app eller kontaktformulär) eller vår kundserviceavdelning via customercare@cupraofficial.com. I dessa fall behandlas följande uppgifter av oss: avtalsdata, användar-ID (namn, adress, e-postadress, telefonnummer), VIN, tjänstespecifika processdata och tillhörande tidsstämplar samt andra uppgifter som du lämnar ut till oss i samband med din förfrågan. Den juridiska personen behandlar data i enlighet med paragraf 6.1b i den allmänna dataskyddsförordningen i syfte att fullgöra avtalet för CONNECTs onlinetjänster eller – om du inte redan är kund – för att inleda ingående av ett avtal om CONNECTs onlinetjänster.

Observera att om CONNECTs onlinetjänster har aktiverats för ett fordon av en fordonsanvändare(”huvudanvändaren”) med hans/hennes användar-ID kan övriga användare av fordonet också använda CONNECT onlinetjänster i det. Dock är det inte möjligt för olika användare att vara inloggade som huvudanvändare samtidigt. Observera att om du använder CONNECTs onlinetjänster i ett fordon utan att vara en CONNECT-onlinetjänstekund för det aktuella fordonet (”huvudanvändaren”) kan huvudanvändaren se fordonsrelaterade data som genereras medan du använder det.

När du använder CONNECTs onlinetjänster behandlas sådana fordons- data som är nödvändiga för att tillhandahålla de olika avtalade tjänsterna, bland annat VIN-nummer, geografisk plats, hastighet, position, trafikinformation, batteriladdningsstatus m.m. För vidare information, se tjänsteportföljen. För huvudanvändaren genomförs data- behandlingen i syfte att fullgöra avtalet (paragraf 6.1b i den allmänna dataskyddsförordningen). För övriga användare sker behandlingen av deras data om fordonsanvändning på grundval av vårt legitima intresse av att tillhandahålla tjänsterna baserat på det ingångna avtalet om CONNECTs onlinetjänster för fordonet (paragraf 6.1f i den allmänna dataskyddsförordningen).

Alla användare av fordonet kan ställa om fordonet till offlineläge i inställningarna. Genom att ställa in offlineläge förhindrar du vår behandling av personuppgifter, eftersom dataanslutningen kopplas bort (för databehandling i offlineläge, se avsnittet ”Databehandling i offlineläge”). Huvudanvändaren kan inte se data om resor som sker i offlineläge. I sådana fall kan mobila onlinetjänster inte längre tillhandahållas.

För information om databehandlingen vid användning av My CUPRA- appen, se sekretesspolicy för den.

B.1. Dataöverföring för inlärningskartan för halvautomatisk körning

Den juridiska personen behandlar dina personuppgifter i syfte att ladda upp data om inlärningskartan för halvautomatisk körning. Syftet med att ladda upp data för inlärningskartan är att kontinuerligt förbättra reseassistansfunktionen med svärmdata för halvautomatisk körning. De data som insamlas används för att funktionen ”Travel Assist with Swarm Data” (Färdassistans med svärmdata) ska kunna lära sig rutter och hjälpa alla förare som kör fordon utrustade med denna funktion på dessa inlärda rutter. De data som skickas anonymiseras på våra dataservrar inom 24 timmar, så att inga slutsatser kan dras om individuella förare. Dataöverföring är inledningsvis inaktiverad och kräver ett användarens särskilda samtycke i CUPRA-appen.

B.2. Onlinebaserad röststyrning med positionsdata

När du använder dig av den onlinebaserade röststyrningen behandlarden juridiska personen den geografiska plats där du befinner dig såväl som aktuell fordonspositionvarje gång du använder röstindata i fordon som är utrustade med CONNECT Plus-paketet och länkar den (i tillämpliga fall) till potentiellt intressanta platser i omgivningendig för att snabbare ge dig bättre resultat (som navigeringsdestinationer eller laddningsstationer) snabbare.

Om detta inte befinns lämpligt vid behandlingen av röstindata kommer data om fordonets aktuella position inte att behandlas ytterligare. Den grundläggande onlinebaserade röststyrningen kommer även i fortsättningen att vara föremål för avtalets garanterade omfattning även om du inte ger ditt samtycke.

2.3. Bearbetningsaktiviteter relaterade till säkerheten och överensstämmelsen för ditt anslutna fordon

Den juridiska personen kommer att övervaka de statusar och varningar som överlämnas av ditt fordon för att säkerställa säkerhetsrelaterade aspekter, och även för att upptäcka eventuella fel, analysera dem, föreslå och genomföra förbättringar och lösningar. När dessa data har samlats in kan de kopplas till tekniska produktionsdata och tidigare besök i garaget för att dra slutsatser som är viktiga för fordonets säkerhet och funktion. Lämpliga säkerhetsåtgärder kommer alltid att vidtas för att garantera säkerheten för de uppgifter som bearbetas, inbegripet anonymisering, såvida det inte är nödvändigt för den juridiska personen att bearbeta VIN. Den rättsliga grunden för denna databearbetning är den juridiska personens legitima intresse (art. 6.1 f i GDPR) som tillverkare av fordonet och leverantör av CONNECT tjänsten, för att upptäcka fel som påverkar produktens och tjänstens säkerhet och kvalitet, vilket resulterar i en direkt fördel för användaren. Utan tillgång till denna information skulle den juridiska personen inte kunna upptäcka fel och förbättringar. Med avseende på denna bearbetning har den juridiska personen fastställt förekomsten av tvingande legitima skäl som, i enlighet med artikel 21.1 i GDPR, inte tillåter den registrerade att utöva sin rätt att invända.

2.4. Bearbetningsverksamhet i samband med optimering och utveckling av fordonsfunktioner och användning av anslutna tjänster

För att optimera och förbättra ditt fordons funktioner och anpassa dem till kundernas förväntningar och marknadsutvecklingen i allmänhet, och i synnerhet för att uppnå ytterligare och ny utveckling av innovativa funktioner, genererar ditt fordon olika funktionella och tekniska data (till exempel fordonsanvändning, bränsleförbrukning, status, styrning och infotainmentdata). Denna information kommer att kopplas till din VIN och fordonets IP-adress. Den juridiska personen kommer inte att använda dessa uppgifter för att skapa profiler eller utvärdera dem på grundval av individualiserade fordon. Dessutom kommer inga dataattribut att användas för att skapa profiler eller dra slutsatser om ditt beteende eller beteendemönster vid användningen av ditt fordon. Så snart denna information har samlats in kommer lämpliga säkerhetsåtgärder att vidtas för att garantera säkerheten för de uppgifter som bearbetas, inbegripet deras anonymisering, såvida det inte är absolut nödvändigt för den juridiska personen att bearbeta VIN. Den juridiska personen kommer att bearbeta ovanstående uppgifter inom ramen för tidsbegränsade aktiviteter för att optimera utbudet av fordonsfunktioner och anpassa dem till kundernas förväntningar, på grundval av att skydda sina legitima intressen eller tredje parts intressen, såvida de inte åsidosätts av intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter (artikel 6.1 f i GDPR). Du kan inaktivera dataöverföringen via fordonets sekretessinställningar. Om du vill invända mot bearbetningen av dina personuppgifter, vänligen kontakta vår kundtjänst.

2.5. Tjänster och applikationer från tredje part

Du kanske kan ansluta din smartphone till fordonet för att styra den via fordonssystemet (med appar som Android Auto eller Apple CarPlay). Integrationen möjliggör användning av valda smartphone-appar. Den typ av databearbetning som utförs bestäms av leverantören av respektive app som används. Du kan få mer information och ställa in valet via respektive app och din smartphones operativsystem. Under vissa premisser kan du dessutom använda appar som tredje part ansvarar för, till exempel Google eller Spotify, i kombination med de underhållningstjänster som erbjuds av den juridiska personen via CONNECT-tjänsterna. Som ett första steg innan du börjar använda dessa tjänster måste du noggrant läsa och acceptera respektive tjänsteleverantörs villkor och sekretesspolicy. Den juridiska personen kommer aldrig att hållas ansvarig för sådan bearbetning.

2.6. Överensstämmelse med rättsliga skyldigheter

När så föreskrivs i lag ska den juridiska personen, i egenskap av fordonets auktoriserade tillverkare, på begäran av de behöriga myndigheterna, vara skyldig att bearbeta och rapportera vissa uppgifter som lagras i fordonet om fordonsägaren. Vissa av dessa skyldigheter kan härröra från brottsutredningar, trafikolyckor, kontroll av begagnad försäljning osv. Således kan uppgifter lämnas om fordonets funktion, användning, kontroll, status och tekniska data i samband med dess VIN, såsom, till exempel: körsträcka, hastighet, acceleration, navigeringsstyrning, säkerhetsbältesstatus, miljöförhållanden, batteri-, vätske- och tryckstatus, etc. Bearbetning av uppgifter och deras anmälan till myndigheterna omfattas av den juridiska personens efterlevnad av en rättslig skyldighet (artikel 6.1. 1 c) i GDPR), som fordonets tillverkare. Dessutom ska den juridiska personen, särskilt i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/392 om övervakning och rapportering av uppgifter om koldioxidutsläpp från personbilar och lätta nyttofordon, rapportera uppgifter om fordonsbränsle och/eller energiförbrukning. Dessa uppgifter kommer att läsas i garaget när du tar ditt fordon till en auktoriserad servicepartner och kommer att skickas till Volkswagen Group AG och Europeiska kommissionen tillsammans med ditt fordonsidentifieringsnummer (VIN). Du kan få tillgång till fullständig information om ditt fordons reparationsbeställning.

2.7. Varningar om fordonshändelser och underhåll

Slutligen kan det i vissa fall av incidenter och varningar som berör ditt fordon vara nödvändigt för Enheten att behandla vissa uppgifter relaterade till ditt fordon (förbrukning, körsträcka, plats, typ av incident/varning ...). Dessa uppgifter kan behandlas av Enheten samt av Importören i ditt land i händelse av väg- eller fordonsunderhåll och kan meddelas det Officiella Servicenätverket (återförsäljare och verkstäder) och andra tredje parter såsom försäkringsbolag (i händelse av olyckor eller haverier) för hantering av tjänster, reparationer och assistansaktiviteter. Enheten kan behandla dessa uppgifter i enlighet med en rättslig förpliktelse (Art. 6 (1) (1 c) i GDPR), som fordonstillverkare, och kan lämna ut dem till tredjepartsenheter vid återkallelser som omfattas av lag, eller med ditt uttryckliga samtycke (Art. 6 (1) (f) i GDPR) i tillämpliga fall.

3. Dataunderhåll

Vi lagrar dina personuppgifter från CONNECT onlinetjänster så länge det är nödvändigt för att förse dig med de funktioner som ingår i CONNECTs onlinetjänster och, under alla omständigheter, tills du ber att de raderas. Den juridiska personen lagrar dina data så länge avtalsförhållandet är i kraft och, efter att det har avslutats, i en period om högst tio år enligt lokala lagar och bestämmelser. Så snart denna period har förflutit kommer dina personuppgifter att anonymiseras i enlighet med vad som anges ovan gällande produktsäkerhet och överensstämmelse.

4. Uppgiftsmottagare

Dina person- och fordonsuppgifter lämnas endast ut till tredje parter enligt motsvarande rättsliga skyldigheter.

4.1 Råd om fullgörande av avtal och kundtjänst

Om du fick rådgivning av servicepartnern när du ingick avtalet om mobila onlinetjänster kommer en premie att betalas ut till partnern. Denna premie behandlas via försäljningsföretaget (den juridiska personens importör i ditt land) som ansvarar för ditt land. För detta ändamål får den juridiska personen och importören ett VIN så att de kan koppla premiebetalningarna till respektive avtal via de mobila onlinetjänsterna och betala ut dem till den juridiska personens servicepartner i enlighet därmed (paragraf 6.1f i den allmänna dataskyddsförordningen). VIN-numret kopplas inte till några andra personuppgifter som lagras av importören i ditt land.

4.2. Dataservrar och utlämnande av uppgifter till tredje parter

Den juridiska personen ger dig tillgång till data från tredje parter som verkar som personuppgiftsbiträden i syfte att kunna erbjuda CONNECTs onlinetjänster. Dessa tredje parter kommer alltid att behandla person- uppgifterna för vår räkning. Den juridiska personen använder dataservrar som tillhandahålls av Volkswagen Group, vilka även bistår med underhåll av och teknisk support för IT-systemen. Volkswagen Group behandlar endast data för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner. Slutligen informerar vi dig härmed om att Enheten kan överföra dina uppgifter till enheter inom VW-koncernen i syfte att kvalitetskontrollera och optimera koncernens interna försäljnings- och efterförsäljningsprocesser och -kanaler. Sådan behandling är baserad på skyddet av våra legitima intressen och till förmån för dig som kund till våra bilar.

5. Skickas personuppgifterna utanför EU?

All behandling av dina uppgifter kommer att utföras inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och kommer att omfattas av samma skyddsnivå som inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Beroende på fordonsmodell kan uppgifter dessutom behandlas på servrar som tillhandahåller sina tjänster utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, vilket garanterar att behandlingen av dina uppgifter sker med motsvarande skyddsåtgärder. I detta avseende informerar vi dig om att vår enhet, som en del av VW-koncernen, har kontrakterat vissa underprocessorer inklusive SalesForce, Inc. Amazon Web Services (AWS) och Microsoft Corporation för att tillhandahålla datavärdtjänster. Dessa företag krypterar uppgifterna och behandlar dem uteslutande på dataservrar som finns i den Europeiska unionen. Eftersom dessa enheter är baserade i USA kan åtkomst till uppgifterna från USA inte uteslutas, och därför har motsvarande EU-standardavtal för dataskyddsklausuler undertecknats för att säkerställa att dina personuppgifter är tillräckligt skyddade. Du kan kontakta oss på dataprotection@seat.es om du vill få en kopia av dessa eller om de har gjorts tillgängliga för dig.

6. Användare och sekretessinställningar

CONNECT onlinetjänster är tillgängliga för olika användare som kan använda fordonet när som helst. I detta avseende har olika roller aktiverats tt de ska kunna åtnjuta fördelarna med det anslutna fordonet. Beroende på fordonets generation kommer du att kunna registrera dig som:

Observera att andra gästanvändare som är inloggade på det här fordonet eventuellt se din parkeringsposition eller dina inställningar. Du kan hantera användare och sekretessinställningar via fordonets infotainmentsystem. Beroende på fordonsmodell kan du i sekretess- inställningarna ställa in fordonet på offlineläge eller begränsa vilka data som skickas. Kommunikation kan under alla omständigheter upprättas för att säkerställa fordonets allmänna internetåtkomst eller i händelse av en olycka för aktivering av eCall-systemet. Du kan också hantera dina data på CUPRA ID-portalen.

Du kan också återställa fordonet till fabriksinställningarna. För att göra detta måste bilen vara i onlineläge. Den här funktionen återställer inställningar lagrade i bilen till fabriksinställningarna och raderar huvudanvändaren av CONNECTs onlinetjänster, om sådan finns, från bilen samt ställer om bilen till offlineläge igen. Det är möjligt att återställa CONNECT-onlinetjänsterelaterade data inom 14 dagar om samma användar-ID registreras igen med hjälp av den kod som visas i fordonet. Om återställningen inte sker inom 14 dagar kommer dessa data förknippade med CONNECTs onlinetjänster också att raderas från dataservern.

7. Vilka är dina rättigheter och kontaktkanaler?

7.1 Definition av rättigheter

I egenskap av registrerad kan du utöva följande rättigheter gentemot den juridiska personen:

Observera att eftersom vi endast behandlar VIN-nummer för att erbjuda vissa funktioner i CONNECTs onlinetjänster är dessa rättigheter i ifrågavarande fall endast tillgängliga i begränsad omfattning enligt paragraf 11 i den allmänna dataskyddsförordningen. Detta innebär att vi enbart är skyldiga att uppfylla dina rättigheter om du, när du utövar dem, lämnar ut ytterligare uppgifter till oss som gör det möjligt för oss att handla i enlighet med dina rättigheter.

Om du anser att den juridiska personens behandling av dina personuppgifter strider mot tillämplig lag kan du slutligen inge klagomål till relevant tillsynsmyndighet, vilken i Spanien är den spanska dataskyddsmyndigheten, www.aepd.es.

7.2. Kontaktkanaler

Du kan när som helst hantera dina sekretessinställningar fordonets infotainmentsystem och användar-ID-portalen https://cupraid.vwgroup.io/. Om du föredrar kan du också kontakta customercare@cupraoffical.com direkt. Utövandet av dessa rättigheter är kostnadsfritt, såvida inte utövandet av dem är uppenbart ogrundat eller orimligt till sin omfattning. Om du vill utöva dina dataskyddsrättigheter i förhållande till den juridiska personens importör eller dess nätverk av återförsäljare och servicepartner bör du kontakta dem direkt. Om något är oklart vad gäller ditt personuppgifts-skydd eller om du vill kontakta dataskyddsombudet (”DSO”) kan du även kontakta vår dataskyddsansvarige via e-post på dataprotection@seat.es.

Version: September 2023