OPŠTI USLOVI ZA SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT MOBILNE USLUGE PREKO INTERNETA

1. Obim

1.1. Ovi Opšti uslovi za SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT mobilne usluge preko Interneta (“Opšti uslovi”) utvrđuju uslove koji regulišu odnos između kompanije SEAT, S.A.U, sa sedištem u Martorell-u (Barselona), Autovia A-2, km 585, 08760, registrovanom u komercijalnom registru u Barseloni u Tomu 23662, strana B-56855, list 1, sa španskim poreskim identifikacionim brojem (NIF) A-28049161 i kontakt adresom e-pošte customercare@seat.es (“SEAT”) i vlasnika ili ovlašćenog korisnika vozila (“Klijent”) koji je ugovorio SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT mobilne usluge preko Interneta kao što je opisano u Aplikacijama (“Services (Usluge)”).

1.2. Ovi Opšti uslovi će biti popunjeni sa posebnim uslovima (koji će zavisiti od konkretnog naloga za uslugu koji je postavio svaki Klijent), uslovima korišćenja i politikama privatnosti koje regulišu korišćenje Usluga od strane Klijenta.

1.3. Pored toga, ako Usluge uključuju usluge druge kompanije pružene pod sopstvenim brendom ili imenom, SEAT samo omogućava pristup za takve usluge trećih dobavljača putem Usluga. U ovom slučaju, ovi Opšti uslovi se odnose samo na posredovanje koje vrši SEAT. Međutim, za korišćenje usluga treće strane mogu se primeniti i uslovi dogovoreni s takvim trećim stranama, posebno u pogledu obrade ličnih podataka.

1.4. Klijent je dužan da prihvati ove Opšte uslove, kao i posebne uslove i sve druge važeće uslove korišćenja ili pravila o privatnosti tokom postupka sticanja i aktiviranja navedenog u Članu 6.

1.5. SEAT će imati pravo da izmeni ove Opšte uslove iz bilo kog valjanog ili opravdanog razloga. Klijent će biti obavešten o izmenama ovih Opštih uslova i one će postati obavezujuće ako ih Klijent izričito prihvati. Ako Klijent odbije izmene, takve izmene neće stupiti na snagu za Klijenta, osim ako tehnički razlozi onemogućavaju nastavak pružanja usluge.

1.6. SEAT će pohraniti Opšte uslove koji će uvek biti dostupni Klijentu. Klijent može pronaći ažuriranu verziju svih pravnih dokumenata koji se primenjuju na Usluge u:

Pravnom delu sistema za infozabavu ili u Aplikaciji.

SEAT ID

https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions for Terms & Conditions

https://seatid.vwgroup.io/data-privacy for Data privacy

https://seatid.vwgroup.io/imprint for Imprint

1.7. Opšti uslovi će biti dostupni Klijentu na španskom kao i na jezicima koji su dostupni Klijentu u Aplikacijama.

1.8. Klijent mora biti punoletan za ugovaranje usluga.

2. Preduslovi

2.1. U cilju ugovaranja i / ili korišćenja Usluga, Klijent će ispuniti sledeće preduslove i izvršiti sledeće radnje:

(i) Imati vozilo SEAT ili CUPRA kompatibilno sa Uslugama („Vozilo / a“). Klijent može pronaći informacije o kompatibilnim vozilima u Aplikacijama;

(ii) Imati pametni telefon, tablet, računar ili bilo koji drugi elektronski uređaj sa vezom za prenos podataka (član 4) ;;

(iii) Imati (ili kreirati u tu svrhu) D SEAT korisnički nalog i prijaviti se korisničkim imenom i lozinkom Klijenta (Klauzula 5);

(iv) Ugovorio je i aktivirao Usluge u okviru prvog naloga za usluge koje je Klijent poslao ("Nalog za uslugu") (član 6).

(v) Klijent se smatra za primarnog korisnika vozila. Više informacije o različitim funkcijama i korisnicima dostupno je na sledećoj poveznici https://www.cupraofficial.com/services/connect.html / https://www.seat.com/owners/connectivity/seat-connect-service.html kao i opis korisničkih uloga u članu 16.

2.2. Ako je vozilo (bez obzira na model, godinu modela i opremu) opremljeno "uslugom hitnog poziva", Klijent može koristiti tu mogućnost bez korisničkog naloga, porudžbine ili aktivacije.

3. Usluge i dostupnost

3.1. Usluge su detaljno opisane u Aplikacijama.

3.2. Usluge se mogu koristiti putem sledećih kanala ("Kanali"):

Nisu sva kompatibilna vozila opremljena navigacionim sistemom. Određena kompatibilna vozila opremljena su radio sistemom, koji omogućava prijem Usluga sa drugačijim opsegom. Klijent može da pronađe više informacija o mogućim ograničenjima opreme Klijentovog vozila u Aplikacijama.

3.3. Isto tako, ne mogu se koristiti sve Usluge iz svih gorenavedenih kanala. Neke usluge su kompatibilne za sve kanale, za dva od njih ili su specifične za svaki od kanala. Klijent može pronaći više informacija o kompatibilnosti Usluga sa Kanalima u aplikaciji ili navigacionom / radio sistemu.

3.4. Svaki Klijent može ugovoriti sve ili deo Usluga, u zavisnosti od naloga za uslugu postavljenog tokom procesa ugovaranja (Član 6). Određene Usluge mogu biti ponuđene besplatno (npr. u okviru besplatnog probnog perioda) i kao fabričko podešavanje kada Klijent kupi novo vozilo. Na isti način, svaki nalog za uslugu koji je Klijent postavio biće povezan sa vozilom koje je Klijent naveo tokom procesa aktivacije (Član 6). Prema tome, Usluge se ne mogu preneti na bilo koje drugo vozilo koje se razlikuje od vozila za koje su usluge ugovorene.

3.5. Dostupnost svih ili dela Usluga može biti pogođena ograničenjima tehnološke infrastrukture, nekompatibilnošću mreže i / ili tehničkim ograničenjima koja postoje u zemljama koje nisu zemlja u kojoj je vozilo prvi put kupljeno od strane Klijenta. SEAT ne garantuje da se Usluge mogu u potpunosti iskoristiti u bilo kojoj zemlji osim u zemlji u kojoj je vozilo prvi put kupljeno i zbog toga SEAT neće biti odgovoran ako su takve okolnosti izvan njegove kontrole.

3.6 Da bi pružio usluge, SEAT može da očekuje da vaše vozilo i kanali budu u dobrom radnom stanju, da je električni sistem uključen i da ima odgovarajuću akumulatorsku snagu. Usluga možda neće funkcionisati ako pokušate da modifikujete vozilo, odnosno dodate u vozilo ili na njega bilo koju opremu ili softver za koje ne postoji izričito odobrenje od strane SEAT-a, odnosno one koji nisu kompatibilni sa Uslugom. Klijent je isključivo odgovoran za pravilno održavanje klijentovog vozila, odnosno različitih kanala i njihovih sistema.

3.7. Zbog razvoja informacionih tehnologija i tehničkog napretka automobilske industrije, Usluge za vozilo Klijenta se mogu povremeno prilagođavati novim ažuriranjima i poboljšanjima. U te svrhe, SEAT zadržava pravo da izmeni karakteristike Klijenta tokom perioda trajanja ugovorenih usluga. SEAT će obavestiti Klijenta, uz trajnu podršku, o vrsti i obimu takvih izmena u razumnom periodu unapred.

Ako takve izmene negativno utiču na Klijenta (i pod uslovom da takvi negativni uticaji nisu od manje važnosti), Klijent će imati pravo da raskine ovaj Ugovor u roku od trideset (30) dana od prijema obaveštenja o izmenama, ili nakon izmene Usluga, ukoliko se ona dogodi kasnije. Raskid ugovora će biti regulisan na način naveden u članu 10 u nastavku.

Bez obzira na to, pravo na raskid ovog ugovora iz gorenavedenih razloga ne primenjuje se ako je SEAT dao Klijentu mogućnost da bez dodatnih troškova održava usluge bez izmena a one su ostale usaglašene sa prvobitnim uslovima.

3.8. SEAT će preduzeti razumne mere u okviru svojih kapaciteta kako bi osigurao kontinuiranu dostupnost Usluga, te će uložiti sve napore da otkloni svaki nedostatak što je moguće pre.

3.9. Bez obzira na to, u slučaju više sile (na primer, oružanog sukoba, nepovoljnih klimatskih uslova ili mera radnog sukoba, itd.) Ili zbog obavljanja održavanja, popravke ili bilo koje druge vrste radnji koje su potrebne u SEAT tehničkim uređajima ili uređajima trećih lica koja pružaju podatke, sadržaj, informacije ili mogućnost prenosa Usluga, pružanje Usluga može biti prekinuto ili ometeno (brzina). Isto tako, povećanje u istovremenoj upotrebi Usluga može ugroziti pružanje takvih Usluga.

3.10. Pored toga, SEAT ima pravo da preduzme odgovarajuće mere u ažuriranju Usluga, naročito i cilju sprečavanja pretnji sajber-napadima protiv bezbednosti vozila, saobraćaja, života, zdravlja, prava na informacije (privatnost), vlasništva, dobara Klijenta, vlasnika ili imaoca vozila ili protiv bilo koje treće strane ili samog SEAT-a. Takve mere mogu rezultirati ograničenjima na Usluge i/ili veza za prenos podataka. U zavisnosti od ozbiljnosti pretnji i/ili značaja ugroženih dobara, takve mere mogu takođe podrazumevati privremenu blokadu nekih ili svih usluga, kao i prekid veze za prenos podataka.

3.11. Za sprovođenje gore navedenih mera ili obnavljanje potpune dostupnosti Usluga ili veze za prenos podataka, SEAT može da pruži klijentu besplatno ažuriranje softvera u vozilu, koje bi klijent samostalno obavio u najkraćem rokuObnavljanje potpune dostupnosti Usluga takođe može zahtevati dodatno učešće Klijenta (na primer, promenu SEAT ID lozinke). SEAT neće biti odgovoran za bilo kakav nedostatak usklađenosti usluga ako Klijent nije instalirao ta ažuriranja prema SEAT-ovim uputstvima nakon razumnog vremenskog perioda.

3.12. Sa svoje strane, Klijent SEAT-u daje neekskluzivno, neograničeno, nerestriktivno, potpuno, prenosivo, besplatno i podlicencno pravo korišćenja svih podataka koji proizilaze iz njihovog korišćenja usluga, posebno tehničkih podataka, a koji se ne odnose na lica, odnosno podataka kod kojih su reference na lica uklonjene (anonimizovani podaci).

3.13. U slučaju tehničkih problema ili bilo kojeg drugog problema vezanog za Usluge, Klijent se može obratiti Seat službi za korisničku podršku. Klijent može da pronađe pojedinosti o kontaktima u Aplikacijama.

4. Prenos podataka

4.1. Da bi Klijent mogao da ga koristi, Usluge zahtevaju sledeće veze za prenos podataka:

4.2. Prenos podataka između vozila i servera:

4.2.1. Za korišćenje Usluga je potreban prenos podataka između vozila i SEAT servera.

4.2.2. Ugovaranje Usluga uključuje deo upotrebe Klijentove veze za prenos podataka u vezi sa određenim Uslugama. Da bi koristio druge Usluge, koje mogu zahtevati veću upotrebu veze za prenos podataka, Klijent može pribaviti dodatne pakete podataka od trećih lica o svom trošku. Dalje informacije o vezama za prenos podataka koje su potrebne za svaku od ugovorenih usluga mogu se naći u Aplikacijama, kao i alternative za nabavku dodatnih paketa podataka od telekomunikacionih operatora. SEAT neće biti odgovoran za usluge povezivanja koje pružaju treća lica.

4.2.3. Usluge su konfigurisane tako da aktiviraju vezu za prenos podataka između vozila i servera podataka kada se vozilo nalazi u zemlji koja je ovlašćena od strane SEAT-a za korišćenje takve komunikacije („područje korišćenja“).

4.2.4. Zemlje koje se nalaze u oblasti korišćenja vozila zavise od modela, godine modela i opreme vozila. Klijent može pronaći dodatne informacije o području korišćenja svog vozila aplikaciji.

4.2.5. Rad i performanse veze za prenos podataka između vozila i servera podataka zavise od niza uzroka, koji mogu povremeno biti van kontrole SEAT-a. Radi ilustracije, i bez ograničenja, adekvatan prijem signala na lokaciji vozila, kvar, smanjenje ili prekid pokrivenosti tunela, garaža i podzemnih prolaza, kao i drugi nepovoljni faktori (meteorološki uslovi, uređaji koji izazivaju smetnje, zgrade, intenzivna upotreba odgovarajuće mobilne mreže).

4.2.6 SEAT nema obavezu da održava ili podržava bilo kakvu vezu podataka između vozila i SEAT servera podataka ako se specifična mrežna tehnologija na koju se povezivanje vozila oslanja prekine („Prestanak rada tehnologije“).

4.3. Veza za prenos podataka između Klijentovog uređaja i servera podataka:

4.3.1. Prenos podataka između Klijentovog uređaja i servera podataka za korišćenje Usluga putem aplikacije nije deo Usluga koje obezbeđuje SEAT. Prema tome, primenjuju se uslovi dogovoreni sa pružaocem telekomunikacionih usluga Klijenta i / ili sukorisnika. Gorenavedeno može rezultirati dodatnim troškovima, posebno u slučaju povezivanja i naknada kod putovanja. Ovi troškovi su izvan opsega, kontrole i odgovornosti SEAT-a.

5. Korisnički nalog

5.1. Klijent mora imati (ili kreirati u tu svrhu) SEAT ID korisnički nalog (“SEAT ID korisnički nalog”) putem aplikacije ili kao što je naznačeno u navigacionom/ radio sistemu Klijentovog vozila. Uslovi korišćenja i pravila o privatnosti koja važe za SEAT ID korisnički nalog mogu se proveriti, u bilo kom trenutku, na sledećem linku: https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions.

5.2. Klijent se mora prijaviti na aplikaciju ili navigacioni/ radio sistem Klijentovog vozila (prema modelu vozila) sa svojim korisničkim imenom i lozinkom kako bi, između ostalih funkcionalnosti, ugovorio i aktivirao Usluge u Klijentovom vozilu, kao i da proveri i upravlja u bilo koje vreme statusom ugovorenih usluga, ali i za "službu hitnih poziva".

5.3. Klijent mora da čuva tajnost podataka za prijavu i, naročito, lozinku. Ako je lozinka otkrivena trećim licima, Klijent će odmah izmeniti takvu lozinku ili, u slučaju da Klijent nije u mogućnosti da se prijavi na SEAT ID korisnički nalog, odmah će obavesti SEAT. Klijent će moći da povrati korisničku lozinku preko ID portala. Za dodatna pitanja u vezi sa povraćajem lozinki, Klijent može kontaktirati SEAT-ovo odeljenje za korisničku podršku u svakoj zemlji (usluga ima ograničeno radno vreme) ili proveriti odeljak FAQ (Često postavljana pitanja) u Aplikacijama.

5.4. Neke usluge zahtevaju lični identifikacioni broj (S-PIN) za prijavljivanje. Klijent može naći dodatne informacije o ovom pitanju u Aplikacijama. Ako je sigurnosni PIN otkriven trećim licima, Klijent je dužan da odmah izmeni taj sigurnosni PIN.

5.5. Klijent će preduzeti sve neophodne radnje kako bi garantovao da su podaci ID SEAT korisničkog naloga istiniti i potpuni. S obzirom da će SEAT i Klijent biti u kontaktu putem e-maila, Klijent će imati važeći e-mail i imaće pristup relevantnom e-mail nalogu. Klijent će ažurirati izmene adrese e-pošte Klijenta ili bilo koje druge podatke Klijenta što je pre moguće preko odgovarajućeg odeljka na SEAT ID korisničkom nalogu.

5.6. SEAT Korisniku obezbeđuje besplatan SEAT ID korisnički nalog.

6. Ugovaranje i aktiviranje Usluga

6.1. Klijent može ugovoriti Usluge (postavljanjem naloga za nove Usluge ili obnavljanjem) i aktivirati ih tako što će se prijaviti u Aplikaciju ili navigacioni / radio sistem (prema modelu vozila) sa svojim podacima za prijavu svog SEAT ID korisničkog naloga. Nakon aktiviranja Usluga, vozilo će se povezati sa SEAT ID korisničkim nalogom i Klijent će moći da počne da koristi ugovorene Usluge.

6.2. U slučaju postavljanja naloga za nove Usluge ili obnavljanja od strane Klijenta nakon isteka prvobitnih naloga, Klijent će morati da ponovi proces aktivacije, osim ako SEAT ne potvrdi plaćanje od strane Klijenta za obnavljanje pre isteka roka prvobitnog naloga za Uslugu.

6.3. Kao izuzetak od gorenavedenog, da bi se aktivirale Usluge za "Daljinsko zaključavanje & otključavanje" i "Digitalni ključ", biće potreban dvostruki proces autentifikacije od strane relevantnog distributera.

6.4. U zavisnosti od modela i opreme Klijentovog vozila, Klijent može ugovoriti i aktivirati Usluge na drugačiji način. Klijent može naći više informacija i saveta o procesu aktivacije u Aplikacijama ili se obratiti odgovarajućem distributeru.

6.5. U zavisnosti od sredstava koja se koriste za ugovaranje Usluga, Klijent mora da preduzme sledeće korake:

6.6. Ugovaranje i aktiviranje Usluga putem aplikacije ("aktiviranje van vozila") prema uputstvu:

(i) Klijent mora imati pametni telefon, tablet, računar i / ili bilo koji drugi elektronski uređaj sa vezom za prenos podataka i SEAT ili CUPRA vozilo kompatibilno sa Uslugama;

(ii) Klijent se mora prijaviti u aplikaciju koristeći podatke za prijavu Klijenta svog SEAT ID korisničkog naloga;

(iii) Klijent mora da unese identifikacioni broj vozila (VIN). Klijent može pronaći VIN u donjem broju vetrobranskog stakla ili u dokumentima vozila;

(iv) Klijent mora da postavi odgovarajući Nalog za željene Usluge, kao i da prihvati uslove koji se primenjuju.

Kada Klijent klikne na polje da bi nastavio sa ugovaranjem Usluga, Klijent prihvata ove Opšte uslove, kao i posebne uslove (koji će zavisiti od relevantnih Naloga za Usluge koje je Klijent postavio) i bilo koje druge uslove korišćenja ili politika privatnosti koje se mogu primeniti;

(v) Klijent mora da zapiše i zapamtiti kod za povezivanje koji će biti prikazan ("Kod za povezivanje") i mora ubaciti taj broj u navigacioni / radio sistem vozila kako bi uspostavio vezu; i

(vi) SEAT će poslati e-poštu na adresu e-pošte Klijenta koju je dao prilikom kreiranja svog SEAT ID korisničkog naloga. Takva e-pošta će sadržati sledeće informacije:

a) Potvrda od strane SEAT-a za nalog za usluge (“Potvrda naloga”);

b) Potvrda od strane SEAT-a da su Usluge ispravno aktivirane i da Klijent može početi da ih koristi; i

c) Relevantna faktura / karta izdata od strane SEAT-a u zavisnosti od naloga koji je Klijent dao.

Datum prijema potvrde naloga će se smatrati datumom izvršenja ugovora.

6.7. Ugovaranje i aktiviranje Usluga preko navigacionog / radio sistema vozila ("aktiviranje u kolima") kako je primenljivo:

(i) Klijent mora imati SEAT ili CUPRA vozilo kompatibilno sa Uslugama;

(ii) Klijent se mora prijaviti na navigacioni / radio sistem koristeći svoje podatke za prijavu svog SEAT ID korisničkog naloga ;

(iii) Klijent mora da postavi odgovarajući Nalog za usluge za željene Usluge, kao i da prihvati uslove koji se primenjuju.

Kada Klijent klikne na polje da bi nastavio sa ugovaranjem Usluga, Klijent prihvata ove Opšte uslove, kao i posebne uslove (koji će zavisiti od relevantnih Naloga za Usluge koje je Klijent postavio) i bilo koje druge uslove korišćenja ili politika privatnosti koje se mogu primeniti;

(iv) Klijent mora proći kroz proces verifikacije 2 ključa (otvaranje i zatvaranje vozila sa svakim ključem);

(v) Klijent će morati da sačeka dok se na ekranu navigacionog / radio sistema vozila ne prikaže poruka koja potvrđuje aktiviranje usluga; i

(vi) SEAT će poslati mejl na adresu Klijenta koju je dao prilikom kreiranja svog SEAT ID korisničkog naloga. Takav mejl će sadržati sledeće informacije:

a) Potvrda od strane SEAT-a za nalog za usluge (“Potvrda naloga”);

b) Potvrda od strane SEAT-a da su Usluge ispravno aktivirane i da Klijent može početi da ih koristi; i

c) Relevantna faktura / karta izdata od strane SEAT-a u zavisnosti od naloga koji je Klijent dao.

Datum prijema Potvrde naloga od strane Klijenta smatraće se datumom izvršenja ugovora.

6.8. Ako je Klijent potrošač, Klijent ima pravo da se povuče iz ugovora u roku od četrnaest (14) dana od dana izvršenja ugovora po proceduri utvrđenoj u ovom Članu. Koraci koje Klijent treba da preduzme kako bi ostvario pravo na povlačenje navedeni su u članu 10 ovih Opštih uslova (“Pravo na povlačenje”). Zajedno sa Potvrdom o nalogu, Klijent će dobiti zvanični obrazac (opciono) da bi ostvario pravo na povlačenje. Ako su Usluge pružene Klijentu besplatno (npr. U okviru besplatnog probnog perioda), ostvarivanje prava na povlačenje neće imati za posledicu povraćaj novca.

7. Ekonomski uslovi - način plaćanja

7.1. Usluge će biti podložne ekonomskim uslovima koji su na snazi u vreme kada su Usluge ugovorene ili obnovljene od strane Klijenta. Tekuća lista cena i primenjivi porezi će Klijentu biti dostupni u svakom trenutku u aplikaciji.

7.2. Isto tako, Klijent će moći da sazna više o važećim cenama za Usluge tokom procesa ugovaranja i aktivacije i plasiranja naloga za Usluge. Potvrda o nalogu će biti poslata Klijentu nakon što je taj proces zaključen i uključiće fakturu / karticu sa važećim cenama i porezima (Član 6).

7.3. Izuzetno, SEAT može ponuditi neke usluge Klijentu bez naknade (npr. u okviru besplatnog probnog perioda) kada Klijent kupi novo vozilo koje je kompatibilno sa Uslugama.

Ipak, obnavljanje ili postavljanje novih naloga za Usluga će zahtevati od Klijenta da plati odgovarajuću cenu. S tim u vezi, pre isteka perioda važenja prvog Naloga za uslugu, SEAT će obavestiti Klijenta putem e-pošte (u više navrata) o mogućnosti da obnovi trenutni nalog za Usluge ili da postavi novi.

7.4. U slučaju da Klijent ne potvrdi i ne plati cenu za obnovu Usluga ili postavljanje novog Naloga za uslugu nakon što SEAT pošalje poslednje obaveštenje, SEAT zadržava sva prava da otkaže / raskine Klijentov pristup Uslugama po isteku njegovog perioda važenja. U svakom slučaju, Klijent ima pravo da ponovo ugovori Usluge u bilo kom trenutku nakon isteka prethodnog ugovora.

7.5. Plaćanje cene Usluga, njenih obnavljanja i / ili plasiranja novih naloga za Usluge, Klijent će izvršiti preko SEAT ID korisničkog naloga, koji će Klijenta uputiti na platnu platformu kojom upravlja, ili preko J.P. Morgan Mobility Payments Solutions S.A. (“EMI”). EMI je institucija za elektronski novac osnovana u skladu sa zakonima Luksemburga, sa registrovanim sedištem na adresi 19-21, route d’Arlon, L-8009 Strassen, Luksemburg, koja je registrovana u Luksemburškom komercijalnom registru (Registre de Commerce et des Societes) pod brojem B215079 i posluje pod nadzorom luksemburškog finansijskog organa Komisija za nadzor finansijskih institucija ( Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF). Ako je to slučaj, proces plaćanja će biti regulisan uslovima koji se primenjuju na plaćanja krajnjih korisnika, a koji se dogovaraju između Klijenta i EMI, s vremena na vreme. U takvom slučaju, Klijent će biti prikladno obavešten kako bi dao svoj pristanak. U tom smislu, ako se informacije koje je dostavio Klijent kao deo procesa registracije promene, Klijent će morati da obavesti EMI bez nepotrebnog odlaganja, a putem ažuriranjem relevantnih podataka. Ako je potrebno, od Klijenta se može tražiti da dostavi dokaze o ažuriranim podacima sa odgovarajućim dokumentima.

7.6. Sve okolnosti izvan kontrole SEAT-a koje ugrožavaju uspeh ili pravilno izvršenje plaćanja Klijenta automatski će prouzrokovati prekid i/ili otkazivanje postupka ugovaranja.

8. Period važenja

8.1. Period važenja ugovora će se utvrditi kada se postavi svaki Nalog za uslugu ("Period / i važenja"). Uopšteno (ali ne uvek), Klijent će dogovoriti Usluge za periode važenja od jedne godine.

8.2. Period važenja će početi danom aktiviranja garancije za Klijentovo vozilo. U slučaju obnavljanja i / ili postavljanja novih naloga za Usluge (i pod uslovom da SEAT primi uplatu pre isteka roka važenja prvobitno ugovorenih Usluga), datum nakon isteka važenja će pokrenuti Period važenja takvog obnavljanja i / ili postavljanja novih naloga za Usluge. U slučaju da SEAT nakon isteka prvobitnog ugovora o uslugama primi uplatu za obnavljanje i / ili postavljanje novih naloga za usluge, datum na koji SEAT potvrdi plaćanje će pokrenuti naredni period važenja.

8.3. Prihvatanjem ovih Opštih uslova i za odgovarajuće svrhe, Klijent izričito zahteva da pružanje Usluga počne u periodu utvrđenom za ostvarivanje prava na povlačenje iz Člana 9.

8.4. Za takve Usluge koje se nude Klijentu bez naknade u okviru kupovine novog vozila, Period važenja će biti proporcionalno smanjen za broj dana koji su protekli od aktiviranja garancije novog vozila do dana na koji su Usluge aktivirane u skladu sa procedurom opisanom u Članu 6. ovih Opštih uslova.

8.5. Period važenja za ugovorene Usluge je povezan sa Klijentovim vozilom i Klijent ga može proveriti aplikaciji tako što će se prijaviti na svoj SEAT ID korisnički nalog.

8.6. SEAT će podsetiti Klijenta na mogućnost obnove ugovora ili postavljanja novih naloga za Usluge kada je rok važenja istekao. SEAT će poslati e-poštu na adresu e-pošte Klijenta koju je dao prilikom kreiranja svog SEAT ID korisničkog naloga. U slučaju da Klijent želi da obnovi ugovor ili da postavi novi Nalog za usluge, Klijent će morati da sledi uputstva koja je dao SEAT i da započne novi proces ugovaranja i aktivacije (kao što može biti slučaj) putem aplikacije i / ili preko navigacionog / radio sistema vozila (prema potrebi) u skladu sa ovim Opštim uslovima.

8.7. Ukoliko Klijent ne obnovi ili postavi nalog za nove Usluge po isteku perioda važenja, ugovor između SEAT-a i Klijenta će se automatski raskinuti.

9. Pravo na raskid ugovora

9.1. U skladu sa Opštim uslovima usluga SEAT CONNECT & CUPRA CONNECT i drugih dodatnih ili naknadnih usluga koje se takođe mogu ugovoriti preko SEAT/CUPRA CONNECT App, Navigacioni sistem i My CUPRA App, kada je Klijent potrošač, Klijent ima pravo da odustane od ugovora u roku od četrnaest (14) kalendarskih dana bez navođenja razloga.

9.2. Period povlačenja ističe nakon četrnaest (14) kalendarskih dana od datuma izvršenja ugovora.

9.3. Da bi ostvario pravo na povlačenje, Klijent će obavestiti SEAT putem nedvosmislene izjave, slanjem e-pošte na sledeću adresu e-pošte: customercare@seat.es (SEAT Clients) ili customercare@cupraofficial.com (CUPRA Klijenti). Moguće su i druge opcije za ostvarivanje prava.

9.4. Klijent može koristiti obrazac za povlačenje priložen kao Prilog I iako njegovo korišćenje nije obavezno.

9.5. Da bi se ispoštovao rok za isticanje prava povlačenja, dovoljno je obaveštenje koje se šalje Klijentu pre isteka tog roka.

9.6. U slučaju povlačenja Klijenta, SEAT će nastaviti da nadoknađuje sve iznose naplaćene od Klijenta, bez nepotrebnog odlaganja i, u svakom slučaju, u roku od maksimalno četrnaest (14) kalendarskih dana od datuma kada je obavešten o odluci Klijenta o povlačenju. Takva nadoknada će se izvršiti korišćenjem istog sredstva plaćanja koje je koristio Klijent za početnu transakciju, osim ako Klijent nije izričito zahtevao drugačije od SEAT/CUPRA slanjem e-pošte na: customercare@seat.es (SEAT klijenti) ili customercare@cupraofficial.com (CUPRA klijenti). U tom slučaju, Klijent će morati da dostavi potrebnu dokumentaciju kako bi dokazao da je vlasnik alternativnog načina plaćanja. U svakom slučaju, Klijent neće snositi nikakve troškove vezane za takvu naknadu.

9.7. U meri u kojoj će Usluge početi da se pružaju tokom perioda povlačenja, ako Klijent iskoristi pravo na povlačenje, Klijent će platiti iznos proporcionalan Uslugama koje su već́ pružene u trenutku obaveštenja o povlačenju, u odnosu na ceo period ugovora.

10. Raskid i ustupanje ugovora

10.1. Ugovor će se raskinuti:

a) Kada Klijent ne obnovi Usluge i / ili postavi novi Nalog za uslugu po isteku početnog perioda važenja, pod uslovima navedenim u Članu 8;

b) Kada Klijent iskoristi pravo povlačenja, pod uslovima navedenim u Članu 9;

c) U slučaju neispunjenja očekivanja, u skladu sa Članom 15.

d) Na osnovu volje strane koja nije izvršila kršenje, kada je druga strana značajno prekršila bilo koju od zakonskih ili ugovornih obaveza. U ovom slučaju, ako je moguće da ugovor ostane na snazi, strana koja ne vrši kršenje će pisanim putem obavestiti drugu stranu o relevantnom kršenju i spremnost strane koja nije prekršila ugovor da raskine ugovor ako strana koja krši ugovor ne otkloni povredu ugovora u roku od narednih deset (10) dana od prijema obaveštenja. Po isteku tog roka, ako povreda ugovora nije otklonjena, strana koja ne krši ugovor ima pravo da raskine ugovor obaveštavajući drugu stranu u pisanoj formi, i ima pravo da potražuje relevantne štete i gubitke. S druge strane, ako nije moguće da ugovor ostane na snazi, ugovor će se raskinuti sa prijemom obaveštenja strane koja traži prekid ugovora i uz navođenje razloge za takav zahtev.

e) U slučaju prestanka rada tehnologije, kako je opisano u stavu 4.2.6, Klijent će moći da prekine isporuku usluga na koje se prestanak rada tehnologije odnosi pisanim obaveštenjem upućenom SEAT-u ako ne postoje alternativna rešenja za povezivanje sa primenljivom tehnologijom.

f) Ukoliko Klijent nije u mogućnosti da se pridržava odredbi iz člana 20, SEAT može da raskine korisnički ugovor sa trenutnim dejstvom, kao i sve druge povezane postojeće sporazume između SEAT-a i Klijenta i blokira njegov budući pristup SEAT ID-u i svim povezanim uslugama ili povezanim proizvodima, softveru i tehnologijama.

10.2. U slučaju da je ugovor raskinut zbog bilo kojeg od razloga navedenih u prethodnom stavu, posebni uslovi koji se primenjuju na Usluge ugovorene od strane Klijenta u svakom trenutku takođe će biti ukinuti i pristup Uslugama će biti otkazan.

10.3. Nijedna strana ne može preneti svoja prava ili obaveze prema ovom Ugovoru bez prethodne pisane saglasnosti druge strane. Kao izuzetak od gore navedenog, SEAT zadržava pravo da prenese ugovor o uslugama (bez bilo kakve izmene ugovornih uslova) bilo kom drugom društvu SEAT Grupe. U tu svrhu, Klijent ovlašćuje SEAT da izvrši takav prenos. U svakom slučaju, SEAT će obavestiti Klijenta o prenosu što je moguće pre.

10.4 Na zahtev Klijenta, SEAT će učiniti dostupnim Klijentu bilo koji sadržaj različit od ličnih podataka koje je Klijent obezbedio ili kreirao prilikom korišćenja usluga. Takvi podaci će biti obezbeđeni besplatno, u razumnom vremenskom periodu i u uobičajenom elektronskom formatu.

11. Prava intelektualne i industrijske svojine

11.1. Klijent ima neekskluzivno, neprenosivo pravo, bez mogućnosti davanja podlicence, za korišćenje Usluga (kao i sadržaja, materijala i informacija u vezi sa njima), aplikacija i navigacionog / radio sistem tokom perioda važenja ugovorenih usluga. Upotreba će biti ograničena na one zemlje u kojima se Usluge mogu koristiti (kao što je naznačeno u Aplikacijama).

11.2. Klijent nije ovlašćen da prenosi ili otkriva sadržaj i informacije vezane za Usluge, niti da koristi Usluge na bilo koji način, na primer, u korist trećih lica ili u komercijalne svrhe ili u cilju ostvarivanja dobiti. Klijent nije ovlašćen da menja, kopira, modifikuje, dekompilira, rastavlja ili vrši bilo kakav obrnuti inženjering nad Uslugama i/ili Kanalima, njihovim integrisanim delovima ili sadržajem i izvornim kodovima. Nadalje, klijent ni u kom slučaju ne sme da uklanja, menja, izbegava ili manipuliše bilo kojim zaštitnim uređajem ili sigurnosnim sistemom instaliranim u kanalima.

11.3. Klijent priznaje da su prava intelektualne i industrijske svojine i sva druga prava nad Uslugama (uključujući njihov sadržaj, tekstove, podatke, baze podataka, slike, fotografije, grafikone, glasove, video, imena, zaštitne znakove, prepoznatljive znakove, dizajne, softver, interfejse) , itd.), aplikacijo, i navigacionim / radio sistemom, kao i njihovim sastavnim delovima, vlasništvo SEAT-a, njegovih davalaca licenci i / ili trećih lica. U tom smislu, kada Klijent iznajmi Usluge, on stiče samo ona prava neophodna za korišćenje Usluga pod uslovima utvrđenim ovim Opštim uslovima.

11.4. Klijentu nije dozvoljeno da koristi Usluge, aplikaciju i navigacioni / radio sistem i njihove sastavne delove koji krše ove Opšte uslove i / ili druge primenljive uslove korišćenja, prava trećih lica i / ili zakone koji se primenjuju. Klijent će prestati sa bilo kakvim neadekvatnim korišćenjem Usluga, aplikacije i navigacionog / radio sistema ili njihovih komponenti. Konkretno, Klijent se obavezuje da neće distribuirati, reprodukovati, javno prenositi i / ili modifikovati za bilo koju svrhu sve ili deo Usluga, aplikacije i navigacionog / radio sistema ili njihovih komponenti, niti da će vršiti bilo koju drugu radnju koja može štetiti validnosti bilo kojeg od gore navedenih.

12. Zaštita podataka

12.1. SEAT će štititi lične podatke koje je dostavio Klijent. Takvi podaci će se koristiti isključivo kada je njihova upotreba zakonski dozvoljena i Klijent je izričito pristao na takvu upotrebu. Klijent može naći više informacija o ovom pitanju u Zaštiti ličnih podataka u vezi sa Uslugama, dostupnim u Aplikaciji.

13. Odgovornost klijenta

13.1. Klijent je dužan da potvrdi da ispunjava uslove za ugovaranje i korišćenje Usluga, u skladu sa odredbama ovih Opštih uslova, a naročito u Članu 2.

13.2. Pored toga, Klijent je odgovoran za korišćenje Usluga bez kršenja ovih Opštih uslova, posebnih uslova koji mogu biti primenjivi i drugih uslova korišćenja ili pravila o privatnosti aplikacije i navigacionog / radio sistema, kao i zakona koji su na snazi i prava pojedinaca - trećih lica ili društava.

13.3 Ukoliko Klijent nije vlasnik vozila, pre nego što izvrši ažuriranje softvera, Klijent je odgovoran da se uveri da je za to ovlašćen. Klijent može da pronađe informacije o dozvoli za ažuriranje softvera u ugovorima koji važe između Klijenta i vlasnika u vezi s vozilom (npr. iz ugovora o zakupu ili – u službenom automobilu – uputstvima poslodavca za službeni automobil ili ugovor o radu). U slučaju sumnje, Klijent treba da dobije prethodnu saglasnost vlasnika vozila za ažuriranje softvera.

13.4. U slučaju da je ovlašćeno treće lice koristilo vozilo, na primer član porodice ili zaposleni Klijenta, Klijent će preduzeti odgovarajuće mere (na primer, dobijanje saglasnosti od strane relevantne treće strane) da garantuje da, kada se takva strana prijavi na usluge, ona ne krši prava trećih lica. Mora se napomenuti da Klijent dobija informacije o vozilu i, na taj način (indirektno) o takvom trećem licu (kao što je ponašanje korisnika, lokacija, itd.). Poruke upozorenja koje se odnose na vozilo i ili poruke u vezi sa kvarovima koje ostaju u vozilu prikazane su u aplikaciji, u odeljku koji pruža informacije o statusu vozila.

13.5. Klijent se obavezuje da će poštovati prava intelektualne i industrijske svojine bilo koje druge vrste prava SEAT-a ili bilo kog trećeg lica na Usluge, aplikaciju i navigacioni/ radio sistem vozila pod uslovima utvrđenim u Članu 11 .

13.6. Klijent je odgovoran SEAT-u za svako kršenje ili kršenje koje proizilazi iz korišćenja Usluga od strane bilo kog drugog lica osim Klijenta, i obezbediće da se SEAT-u ne nanese šteta koja proizilazi iz takve neadekvatne upotrebe.

13.7. Ako je Klijent u isto vreme i vozač vozila, Klijent može da koristi Usluge u skladu sa svim važećim zakonima u vezi sa bezbednošću saobraćaja na putevima koji su na snazi.

14. Odgovornost SEAT-a

14.1. SEAT neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu prouzrokovanu korišćenjem Usluga , aplikacije, i / ili navigacionog / radio sistema vozila od strane Klijenta, suprotno ovim Opštim uslovima ili u slučaju neadekvatne upotrebe. Ovo posebno važi ako vozač vozila bude ometen tokom vožnje zbog korišćenja Usluga ili aplikacije i kao rezultat toga dođe do nezgode.

14.2. Konkretno, zbog digitalne prirode informacija koje SEAT pruža u okviru pružanja Usluga i mogućnosti grešaka u skladištenju i prenosu takvih informacija putem interneta, SEAT ne garantuje ažuriranje, tačnost, istinitost, ispravnost i kvalitet informacija prenesenih ili pruženih Klijentu putem Usluga. U tom smislu, osim u slučajevima koji su izričito predviđeni važećim zakonom, SEAT neće biti odgovoran za ažuriranje, tačnost, istinitost, ispravnost i kvalitet podataka i informacija pruženih putem Usluga, niti za podatke i informacije koje pružaju treća lica.

14.3. U pogledu informacija, podataka, slika i drugih sadržaja koje pružaju treća lica u okviru pružanja Usluga, Klijent potvrđuje da SEAT ne proverava niti modifikuje sadržaj tih podataka, kao i bilo koji drugi sadržaj i informacije.

14.4. SEAT neće biti odgovoran ni za kakve okolnosti koje utiču na usluge koje proizilaze iz problema sa vezom za prenos podataka koju pružaju treća lica. U tom smislu, SEAT neće biti odgovoran za bilo koji prestanak rada tehnologije, kao što je opisano u stavu 4.2.6. Međutim, SEAT će razumno obavestiti Klijenta u pisanoj formi nakon što postane svestan predstojećeg prestanka rada tehnologije o budućem datumu nakon kojeg tehnologija više neće biti dostupna.

14.5. SEAT neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu prouzrokovanu od strane Klijenta zbog neadekvatne lozinke za prijavu na korisnički nalog ili neadekvatne zaštite lozinke. SEAT neće biti odgovoran za štetu koju prouzrokuju treća lica kojima je Klijent odobrio pristup Uslugama.

15. Garancija

15.1. Ne dovodeći u pitanje članove 13. i 14. navedene gore i pravo Klijenta na povlačenje, pod uslovom da su usluge instalirane na odgovarajući način i tokom trajanja relevantnog ugovora, SEAT će biti odgovoran prema Klijentu u slučaju da usluge (i) nisu u skladu sa opisom i kvalitetom koji su stavljeni na raspolaganje Klijentu u ovim Opštim uslovima i posebnim uslovima navedenim u aplikaciji pre zaključenja ugovora, koji treba da budu istog kvaliteta i karakteristika kao i slične usluge; i pod uslovom da Klijent nije izričito prihvatio da bilo koja specifična karakteristika Usluga odstupa od takve usklađenosti; (ii) nisu podesni za uobičajenu upotrebu za koju su namenjeni (uključujući one upotrebe za koje se pružaju slične usluge, uzimajući u obzir postojeće tehničke standarde); (iii) nisu date adekvatne instrukcije (i koje Klijent može razumno očekivati da će dobiti); i (iv) ne dobijaju relevantna ažuriranja tamo gde je to naznačeno u ugovoru.

15.2. SEAT će obezbediti sva neophodna ažuriranja, uključujući bezbednosna ažuriranja, kako bi se održala usklađenost usluga tokom trajanja primenljive ugovorene usluge, kao što je navedeno u njegovim posebnim uslovima. Gore navedeno se neće primeniti ako Klijent ne instalira ažuriranja koja su dostupna od strane SEAT-a u razumnom roku, pod uslovom da je SEAT propisno obavestio Klijenta o takvim ažuriranjima i da su uputstva data u vezi sa tim tačna.

15.3. U slučaju neusaglašenosti sa očekivanjima u pogledu Usluga, Klijent ima pravo da se usluge dovedu u stanje usaglašenosti, npr. ažuriranjem, obnavljanjem neprekidnog snabdevanja ili eliminacijom ograničenog učinka (brzine). Ako (i) SEAT odbije ili ne uspe da postigne usaglašenost u razumnom vremenskom periodu i bez značajnih neugodnosti za Klijenta (ii) ili ako je nedostatak usaglašenosti tako ozbiljne prirode da je nerazumno da Klijent prvo podnese zahtev za ispravku, ima pravo na (a) u slučaju usluga koje se plaćaju, srazmerno smanjenje cene, ako ona postoji, za vremenski period tokom kojeg digitalni sadržaj ili digitalne usluge nisu bili usklađeni, odnosno (b) osim ako je nedostatak usaglašenosti bio samo neznatan, na raskid ugovora u skladu sa stavom 3.7. Smanjenje cene ili refundiranje je proporcionalno ako odražava smanjenje vrednosti Usluga u poređenju sa vrednošću koju bi digitalni sadržaj ili digitalna usluga imali da su u skladu sa očekivanjima.

15.4. Odstupajući od oredbe iz stava 15.1 iznad, SEAT neće biti odgovoran za nedostatak usaglašenosti sa očekivanjima koji je isključivo rezultat neuspeha Klijenta da instalira ažuriranje u razumnom roku, pod uslovom da do neuspeha u instalaciji od strane Klijenta nije došlo zbog nepostojanja uputstva, odnosno nedostatka u uputstvu za instalaciju koje obezbeđuje SEAT.

15.5. Da bi ostvario prava Klijenta prema ovom članu 15, Klijent može da kontaktira SEAT-ovo odeljenje za korisničku podršku.

16. Sukorisnici

16.1. Klijent može ovlastiti razuman broj pojedinaca (na primer, članove porodice, prijatelje, kolege) da koriste Usluge u Klijentovom vozilu ("sukorisnik" ili "sukorisnici").

16.2. Opšte pravilo, da bi se koristile Usluge za Klijentovo vozilo, je da sukorisnik mora imati SEAT ID korisnički nalog ili da kreira takav nalog pod uslovima koji su ovde utvrđeni, da aktivira Usluge koje su posebno povezane sa njegovim SEAT ID korisničkim nalogom, a u vezi sa korišćenjem vozila i prihvatanjem ovih Opštih uslova, posebnih uslova i svih drugih uslova korišćenja ili pravilima o zaštiti podataka koja mogu biti primenljiva.

16.3. Usluge se ne mogu koristiti istovremeno, a određene Usluge ne mogu koristiti druge osobe osim Klijenta, čak i sa SEAT ID korisničkim nalogom. Ne zahtevaju sve Usluge SEAT ID korisnički nalog da bi bile korišćene od bilo kod drugog vozača ili putnika osim Klijenta. Više informacija o ovom pitanju možete pronaći u aplikaciji ili navigacionom / radio sistemu. U takvim slučajevima, Klijent će biti odgovoran da informiše takve pojedince o uslovima koji se odnose na Usluge i pravilnu upotrebu takvih Usluga.

16.4. Korišćenje Usluga neće podrazumevati dodatne troškove za sukorisnike koji nisu prvobitno ugovorili Usluge.

16.5. Obim i, uopšteno govoreći, mirno i neprekidno korišćenje Usluga od strane sukorisnika, zavisiće od korišćenja dostupnog za Klijenta, kao i od karakteristika i sadržaja koje je Klijent kupio. SEAT neće biti obavezan da obavesti sukorisnika o bilo kojoj izmeni u vezi sa Uslugama. SEAT će biti obavezan samo da obavesti sukorisnike o bilo kojoj izmeni ovih Opštih uslova ako takve promene utiču na sukorisnike.

16.6. Klijent i bilo koji povremeni sukorisnik mogu u bilo kom trenutku prekinuti pravo sukorisnika otkazivanjem relevantnog korisničkog naloga. U suprotnom, pristup sukorisnika Uslugama prestaje po isteku perioda važenja Usluga koje je Klijent ugovorio s vremena na vreme ili u slučaju raskida ugovora pod uslovima navedenim u ovim Opštim uslovima.

16.7 Sukorisnik vozila može biti primarni korisnik (primarni korisnik), sekundarni korisnik (sekundarni korisnik) ili gost korisnik (gost korisnik).

Svaki korisnik ima sledeće uloge:

A. Primarni korisnik: naručuje usluge i povezuje vozilo sa uslugama u skladu sa ovim Opštim uslovima. Primarni korisnik ima pristup punom dostupnom obimu usluga. Primarni korisnik treba da bude vlasnik, držalac ili druga osoba koja pretežno koristi vozilo (npr. zakupci, korisnici službenog automobila, itd.).

B. Sekundarni korisnik: je onaj koji je prijavljen u vozilo povezano sa uslugama sa svojim SEAT ID-om i koga je primarni korisnik odobrio kao sekundarnog korisnika vozila. Sekundarni korisnik nema pristup uslugama koje se isporučuju isključivo primarnom korisniku. Primarni korisnik može da ukloni sekundarnog korisnika u bilo kom trenutku putem aplikacije. Sekundarni korisnik može i sam da otkaže svoju ulogu sekundarnog korisnika. Uloga sekundarnog korisnika je namenjena licu koje redovno koristi vozilo u dužem vremenskom periodu (npr. član porodice, životni partner ili prijatelj Primarnog korisnika). Vozilu se može istovremeno dodeliti nekoliko sekundarnih korisnika. Sekundarni korisnik mora da prihvati ove Opšte uslove sa svojom prvom prijavom na vozilo povezano na uslugom SEAT CONNECT. Sekundarni korisnik ne podleže nikakvim pravima i obavezama koje su prema ovim Opštim uslovima dodeljene samo Primarnom korisniku.

C. Gost korisnik je onaj koji je prijavljen u vozilu povezanim sa SEAT CONNECT-om sa svojim SEAT ID-om. Gost korisnik nema pristup Uslugama koje se isporučuju isključivo primarnom ili sekundarnom korisniku. Svaki korisnik vozila (uključujući anonimnog gosta) može u bilo kom trenutku da izbriše gosta u vozilu putem navigacionog sistema. Primarni korisnik može da ukloni gosta korisnika u bilo kom trenutku preko aplikacije. Uloga gosta korisnik je namenjena licu koje redovno koristi vozilo u dužem vremenskom periodu (npr. član porodice, životni partner ili prijatelj Primarnog korisnika), povremeno ili jednokratno. Gost korisnik mora da prihvati ove Opšte uslove sa svojom prvom prijavom na vozilo povezano na uslugom SEAT CONNECT. Gost korisnik ne podleže nikakvim pravima i obavezama koje su dodeljene samo Primarnom ili Sekundarnom korisniku.

Ovi uslovi se ne primenjuju na korisnike koji nisu Primarni Korisnik, Sekundarni Korisnik ili Gost Korisnik, i koji koriste usluge bez povezivanja SEAT CONNECT-a sa svojim SEAT ID-om (Anonimni Gost).

Dostupne uloge korisnika mogu se razlikovati u zavisnosti od modela, godine proizvodnje, opreme vozila i verzije softvera Usluga uključenih u Vozilo. Dodatne informacije dostupne su na sledećem linku: https://www.cupraofficial.com/services/connect.html / https://www.seat.com/owners/connectivity/seat-connect-service.html

17. Trajni prenos vozila

17.1. Ugovor o uslugama će uvek biti povezan sa vozilom i zbog toga Klijent neće imati pravo da prenese Usluge na bilo koje drugo vozilo. U slučaju prodaje ili bilo kojeg drugog trajnog prenosa vozila trećem licu kupcu ("Kupac"), Klijent će:

  1. Preneti ugovor o Uslugama na Kupca;

  2. Izbrisati sve lične podatke pohranjene u vozilu; i

  3. Izbrisati vozilo sa SEAT ID korisničkog naloga u Aplikaciji.

U slučaju gubitka ili uništenja Vozila, Klijent ne može da postavlja zahteve prema SEAT-u za povraćaj cene plaćene za uslugu.

17.2. Kupac može koristiti Usluge nakon kreiranja korisničkog naloga, sticanja bilo kojih Usluga i aktiviranja takvih Usluga u skladu sa odredbama ovog dokumenta.

17.3. Valjanost prenosa ugovora o uslugama kupcu zavisiće od odobrenja SEAT-a, koje neće biti neopravdano uskraćeno. Potvrda o porudžbini za Usluge, kako je ovde utvrđeno, poslužiće kao dokaz da SEAT prihvata prenos ugovora.

18. Sudska nadležnost i pravo koje se primenjuje

18.1 Ovaj odeljak (18) se odnosi samo na potrošače koji imaju prebivalište ili mesto redovnog boravka u državi članici Evropske Unije i ne utiče na zakonske propise vezane za alternativno rešavanje potrošačkih sporova koji mogu postojati u zemljama izvan Evropske Unije.

18.2. Ovi Opšti uslovi će biti regulisani španskim opštim zakonima (‘legislación española común’). Ako je Klijent potrošač, primenjuju se zakoni države u kojoj potrošač ima prebivalište ili uobičajeno mesto boravka kada je ugovor izvršen.

18.3. Svi sporovi koji proizlaze iz ovog ugovornog odnosa podležu nadležnim sudovima grada Barselone (Španija). Bez obzira na gore navedeno, ukoliko Klijent deluje kao potrošač, takvi sporovi podležu sudovima mesta prebivališta potrošača.

18.4. Klijent, u slučaju da deluje kao potrošač, može takođe da podnese bilo koji spor koji proizlazi iz ili u vezi s ovim Opštim uslovima na medijaciju i vansudsko rešavanje spora. Lista dostupnih platformi za medijaciju i vansudsko rešavanje sporova Evropske komisije se Može naći na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

18.5. Bez obzira na gore navedeno, SEAT ne preuzima niti se obavezuje da učestvuje u postupku rešavanja sporova na Internetu pred organom za arbitražu potrošača.

19. Valjanost pojedinačnih odredbi Ugovora

19.1. Ako se utvrdi da je bilo koji uslov ili odredba ovih Opštih uslova nevažeća, nezakonita ili nesprovodiva, to neće uticati na ostale uslove i odredbe, pod uslovom da to nije bitno uticalo na prava i obaveze stranaka koje proističu iz ovih Opštih uslova. U te svrhe, suštinski znači svaka situacija koja izaziva ozbiljnu štetu interesima bilo koje od strana, ili u vezi sa svrhom ovih Opštih uslova. Takvi članovi će biti zamenjene ili integrisani sa drugim članovima koji, u skladu sa zakonom, imaju istu svrhu zamenjenih članova.

20. Kontola izvoza

20.1. Pri korišćenju SEAT ID korisničkog naloga i Usluga, Klijent se obavezuje da će poštovati sve primenljive odredbe, zakone i pravila spoljne trgovine i kontrole izvoza. Pored nacionalnih odredbi, zakona i pravila o kontroli spoljne trgovine, ovo se takođe može odnositi na odredbe, zakone i pravila EU o kontroli izvoza, kao i na ekstrateritorijalno važeće propise o kontroli izvoza i sankcijama Sjedinjenih Američkih Država i drugih zemalja. Klijent je takođe odgovoran za poštovanje svih važećih lokalnih odredaba, zakona i pravila koja se tiču uvoza, izvoza ili ponovnog izvoza digitalnih usluga i povezanih proizvoda, softvera i tehnologija.

20.2. Klijent dalje priznaje i potvrđuje da, na osnovu važećih pravila i propisa o kontroli izvoza i sankcijama - u meri u kojoj je njihovo poštovanje zakonski usaglašeno - Klijentu nije zabranjeno dobijanje ili korišćenje digitalnih usluga i povezanih proizvoda, softvera ili tehnologija.

© SEAT, S.A.U. 2022. Zabranjeno je potpuno ili delimično reprodukovanje. Sva prava zadržana.

Prilog I

Obrazac – Pravo povlačenja

(ovaj obrazac se popunjava i podnosi samo u slučaju da želite da se povučete iz ugovora)

OBAVEŠTENJE O PRAVU POVLAČENJA

For the attention of:

SEAT, S.A. Customer Services.

Address: Autovía A-2, Km 585 08760 Martorell, España

E-mail (SEAT): customercare@seat.es

E-mail (CUPRA): customercare@cupraofficial.com

Poštovana gospodo,

Ovim vas obaveštavam o svojoj odluci da se povučem iz ugovora za korišćenje sledećih Usluga:

Paket/i usluga koji se otkazuju (molimo označite sa X“):

(*) Identifikacioni broj vozila (VIN) u donjem delu vetrobrana vašeg vozila i u dokumentaciji vozila.

Informacije o zaštiti podataka

Sve podatke prikupljene u ovom obrascu, SEAT, S.A. će, kao rukovalac, koristiti kako biste ostvarili vaše pravo na odustanak od ugovora, a u skladu sa pravnim osnovom izvršenja CONNECT ugovora. Vaši podaci neće biti otkriveni trećim licima osim u skladu sa zakonskim obavezama. Vaši podaci će se čuvati onoliko dugo koliko su neophodni za ispunjenje vašeg zahteva i biće blokirani tokom perioda u kome mogu nastati zakonske obaveze. Svoja prava možete ostvariti slanjem e-pošte na customercare@seat.es ili customercare@cupraofficial.com, u zavisnosti od marke vašeg vozila, kao i da se možete obratiti našoj kancelariji za zaštitu podataka putem dataprotection@seat.es. Možete uložiti žalbu nadležnom organu za zaštitu podataka.