SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT

NOTIFICARE JURIDICĂ ȘI TERMENI DE UTILIZARE

1. Introducere

SEAT, S.A.U. (în continuare, „SEAT”) este o companie spaniolă cu sediul social în Martorell (Barcelona), Autovía A-2, Km. 585, 08760, cu numărul de identificare fiscală spaniolă (CIF) A-28.049.161 și înregistrat în Registrul Comerțului din Barcelona sub volumul 23.662, foaia 1, pagina nr. B-56855 și cu e-mailul de contact: customercare@seat.es.

SEAT este proprietarul sau licențiatul drepturilor de proprietate intelectuală sau orice alt tip de drept asupra aplicației „SEAT CONNECT” și „CUPRA CONNECT”, și software-ul încorporat în sistemul de navigație sau radio al vehiculelor SEAT sau CUPRA (denumite „Aplicații” și, respectiv, „Sistem de navigație / radio”, și toate împreună, „Canalele”).

Acești termeni de utilizare (denumiți în continuare „Termenul de utilizare”) reglementează accesul și utilizarea Aplicațiilor și a sistemului de navigație / radio de către utilizatori (în continuare, „utilizatorii”) și vor fi completate cu oricare alte documente legale sau politici de confidențialitate care reglementează orice funcționalitate, serviciu, aplicație, platformă sau orice mijloc necesar pentru utilizarea canalelor sau inclus în astfel de canale. În special, Termenii de utilizare se completează cu Termenii generali pentru serviciile mobile online SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT disponibile în Aplicații (în continuare, „Termenii generali”).

Utilizatorii acceptă în mod expres - prin canalele corespunzătoare - Termenii de utilizare în vigoare la orice moment dat în timpul procesului de contractare a SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT Mobile (în continuare, „Serviciile”) (după cum se specifică în Clauza 6 din Termenii generali), fără a aduce atingere, după caz, aplicabilității sale la Utilizatori în orice moment pentru simpla navigare sau utilizare a canalelor menționate.

2. Scop

Scopul canalelor este:

(i) Permite utilizatorilor să folosească Serviciile descrise în Aplicații; și

(ii) Permite utilizatorilor să își conecteze vehiculul (doar acele vehicule SEAT sau CUPRA compatibile în orice moment cu Serviciile furnizate) cu contul lor de utilizator SEAT (în continuare, „Contul de utilizator SEAT ID”). Utilizatorii pot găsi mai multe informații despre crearea și gestionarea Contului de utilizator SEAT ID la adresa: https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions.

Anumite servicii pot fi supuse unor condiții suplimentare de utilizare din partea terților. Utilizatorii analizeaza și, după caz, acceptă acești termeni înainte de a utiliza Serviciile. Regimul de răspundere prevăzut în clauza 9 se aplică în acest caz.

Descărcarea aplicației și utilizarea canalelor rămase este gratuită. Cu toate acestea, Serviciile vor avea prețul stabilit în Termenii generali sau în condițiile speciale (de exemplu, confirmarea comenzii) care pot fi aplicabile pentru serviciile speciale achiziționate de utilizatori.

Canalele sunt pentru uz personal și fără scop comercial. Utilizarea canalelor de către utilizatori în scopuri comerciale sau profesionale este în mod expres exclusă.

Serviciile oferite prin canale pot implica utilizarea de date mobile. SEAT nu este responsabil pentru costurile suportate de Utilizatori care rezultă din comunicarea și schimbul de date sau conexiunea la internet, cu excepția cazului în care este stabilit în Clauza 4 din Termenii generali. Utilizatorii pot contacta operatorii de telecomunicații respectivi pentru informații suplimentare.

3. Proprietate intelectuală și industrială

Toate drepturile de proprietate intelectuală și industrială asupra canalelor (Aplicații și sistem de navigație / radio) și părțile componente ale acestora (inclusiv informații, texte, date, grafică, imagini, fotografii, proiecte, software, mărci comerciale, semne distinctive și alte conținuturi) sunt proprietatea SEAT și / sau a autorizaților săi. Prin urmare, utilizarea, reproducerea, transferul, transformarea, distribuirea sau exploatarea canalelor și / sau a elementelor acestora de către utilizatori în orice mod este interzisă, cu excepția acelor utilizări strict necesare pentru a utiliza aceste canale pentru a se bucura de servicii și numai pentru uz personal.

În acest sens, SEAT acordă Utilizatorilor o licență neexclusivă, netransferibilă și ne-sub-autorizabilă pentru a utiliza Canalele, sub rezerva dispozițiilor prevazutein acești Termeni de utilizare, Termenii generali și orice alte condiții de utilizare și legile aplicabile.

În ceea ce privește software-ul de bază al canalelor, utilizatorii nu trebuie să descompună, să dezasembleze sau să efectueze nicio inginerie inversă asupra acestora. În plus, utilizatorii nu vor înlătura, modifica, eluda sau manipula niciun dispozitiv de protecție sau sistem de securitate instalat pe Canale.

Utilizatorii recunosc și acceptă faptul că utilizarea canalelor și a părților componente ale acestora nu implică atribuirea niciunui drept de proprietate industrială sau intelectuală, cum ar fi drepturi de autor, mărci comerciale, desene sau alte drepturi asupra acestora și nici autorizarea de a crea dezvoltări de software din Aplicații și / sau Sistemul de Navigare / Radio, cu excepția licenței limitate acordate Utilizatorilor pentru a utiliza Canalele în termenii stabiliți aici.

4. Restricții de utilizare

Utilizatorii trebuie să respecte toate regulile, reglementările și legile aplicabile în ceea ce privește traficul și siguranța rutieră. Fiecare Utilizator va fi singurul responsabil de orice neconformitate cu regulile, regulamentele și legile menționate, iar SEAT va fi scutit de orice răspundere pentru acestea.


AVERTIZARE: VĂ REAMINTIM SĂ CONDUCEȚI ÎNTOTDEAUNA CU ATENȚIE. ORICE UTILIZARE SAU MANIPULARE A DISPOZITIVE ELECTRONICE CARE POT INTERFERI ÎN CONDUCERE, TREBUIE REALIZATĂ ÎNTR-UN MOD SIGUR CU VEHICULUL PARCAT ȘI ÎN CONFORMITATE CU LEGILE APLICABILE.

UTILIZAREA DISPOZITIVELOR TELEFONICE MOBILE, A SISTEMELOR DE NAVIGAȚIE SAU A ORICAROR ALTE SISTEME DE COMUNICAȚIE ESTE INTERZISĂ CU EXCEPTIA CAZULUI IN CARE AVEȚI ACCES FĂRĂ UTILIZAREA MÂINILOR, ÎN CONFORMITATE CU LEGILE APLICABILE.


5. Modificări ale condițiilor de utilizare

SEAT își rezervă dreptul de a modifica sau actualiza acești Termeni de utilizare în orice moment, din orice motiv valabil. Utilizatorul va fi informat, într-un termen rezonabil, cu privire la orice modificare a Termenilor de utilizare pentru acceptarea sa. Utilizatorul poate găsi oricând versiunea actualizată a acestor Termeni generali în Aplicații .

6. Abuzul

Utilizatorul se angajează să nu utilizeze in mod incorect canalele. În special, Utilizatorul se angajează să nu:

SEAT își rezervă dreptul de a refuza accesul la Canale oricărui Utilizator care încalcă drepturile terților sau încalcă acești Termeni de utilizare sau legile aplicabile și, în special, prevederile prezentei clauze. SEAT va păstra toate celelalte drepturi suplimentare, care pot fi exercitate impotriva utilizatorului, în special cu privire la declanșarea unei proceduri penale sau civile.

7. Notificarea potențialelor încălcări

SEAT respectă legile aplicabile și nu încalcă drepturile terților. Utilizatorul canalelor trebuie să respecte, de asemenea, legile aplicabile și să nu încalce drepturile terților.

În cazul în care un utilizator este conștient de o utilizare ofensivă a canalelor sau de vreo utilizare care contravine legilor în vigoare, acest utilizator va notifica imediat SEAT la customercare@seat.es.

8. Serviciul și excluderea garanțiilor

SEAT va depune toate eforturile in vederea functionarii corecte a canalelor. Cu toate acestea, SEAT nu poate garanta absența întreruperilor serviciului pentru repararea și / sau pentru întreținerea canalelor, lipsa, acoperirea sau orice defecțiune a dispozitivelor și / sau a rețelelor necesare pentru transmiterea datelor care nu sunt nici sub controlul SEAT. SEAT va lua măsurile adecvate pentru a reduce astfel de întreruperi.

Deși SEAT va depune toate eforturile pentru a avea informații complete, exacte și actualizate în privinta Canalelor, cu excepția cazului în care este indicat altfel, informațiile vor fi luate în considerare doar în scopuri indicative. Prin urmare, scopul acestor informații este de a oferi un element ilustrativ pentru chestiuni generale și nu pentru informații detaliate sau specifice. În conformitate cu cele de mai sus, aceste informații pot fi supuse unor modificări.

9. Disclaimer & Responsabilitate

Când Utilizatorul are acces la Canale, Utilizatorul se angajează să utilizeze Canalele în conformitate cu legea, fiind responsabil de SEAT și / sau de terți pentru orice daune sau pierderi care rezultă din nerespectarea de către Utilizator a acestei obligații.

În orice caz, Utilizatorul va fi complet responsabil pentru toate datele sau conținuturile transferate sau comunicate către SEAT. SEAT nu monitorizează și nici nu supraveghează un astfel de conținut, cu excepția cazului în care este impus de legi, sistemul judiciar competent, autoritatea sau rezoluția administrativă, având dreptul să elimine sau să blocheze afișarea acestor date sau conținut până la dovedirea dreptului de proprietate asupra informațiilor relevante sau a legalității acestora.

SEAT nu răspunde pentru erorile de securitate care pot apărea sau daunele care pot fi cauzate sistemului sau dispozitivelor informatice ale utilizatorului (hardware și software) și / sau a fișierelor sau documentelor stocate în astfel de sistem informatic sau dispozitive la accesarea canalelor ca urmare a prezenței de viruși, troieni sau circumstanțe similare în astfel de sisteme sau dispozitive de calculator. Nici SEAT nu va fi răspunzător pentru disfuncționalități, interferențe, omisiuni, întreruperi sau deconectări ale funcționării operaționale a Canalelor pe internet sau / și linie telefonică.

Canalele pot conține link-uri către alte site-uri web și să includă informații, conținut și / sau servicii furnizate de terți. SEAT nu are niciun control asupra celor de mai sus și nu este responsabil pentru astfel de informații, conținut, operare și / sau serviciile primite de la astfel de terți. SEAT furnizează astfel de link-uri, informații, conținut și / sau servicii către Utilizator pentru confortul acestuia și în conformitate cu Termenii generali, prezentii Termeni de utilizare și orice alți termeni particulari și politici de confidențialitate aplicabile, care trebuie citite și acceptate în mod expres de către utilizatorii, după caz.

Canalele pot afișa reclame sau oferte. Publicitatea sau partea care oferteaza este responsabilă să se asigure că respectivul conținut furnizat pentru includerea lor în Canale respectă legile în vigoare aplicabile. SEAT nu răspunde pentru nicio eroare, inexactitate sau neregularitate cu privire la un astfel de conținut. În orice caz, pentru orice reclamație privind conținutul publicitar încorporat în Canale, vă rugăm să trimiteți un e-mail la: customercare@seat.es.

SEAT nu va fi responsabil pentru daune sau pierderi rezultate din parolele inadecvate alese de Utilizator la crearea Contului său de utilizator ID SEAT sau parolele care nu sunt păstrate în siguranță de către Utilizator, încălcând acești Termeni de utilizare sau orice alte condiții aplicabile sau pentru orice daune sau pierderi cauzate de terții cărora Utilizatorul le-a acordat acces la contul său de utilizator SEAT ID și / sau la canale.

În termeni generali, SEAT nu controlează utilizarea canalelor de către utilizatori. În special, SEAT nu poate garanta în niciun fel că Utilizatorii utilizează Canalele în conformitate cu legea, cu prezentii Termeni de utilizare, cu Termenii generali, cu moralitatea publică, cu decența socială sau cu ordinea publică și nici ca utilizatorii utilizează canalele în mod diligent și prudent. Prin urmare, SEAT nu este responsabil pentru utilizarea Canalelor de către Utilizator, care încalcă orice legi, drepturi de proprietate intelectuală sau industrială sau orice alte drepturi ale terților.

10. Protecția datelor

SEAT va proteja datele dvs. cu caracter personal și le va folosi numai atunci când este permis de lege sau când ați fost de acord cu o astfel de utilizare. Vă rugăm să găsiți mai multe informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal în Politica de confidențialitate din Aplicații.

11. Separabilitate

Dacă se constată că vreun termen sau o prevedere a acestor Termeni de utilizare sunt invalide, ilegale sau neaplicabile, termenii și dispozițiile rămase nu vor fi afectate, în cazul în care drepturile și obligațiile părților care decurg din Termenii de utilizare nu au fost în mod esențial afectate. În aceste scopuri, termenul esențial înseamnă orice situație care cauzează un prejudiciu grav intereselor oricăreia dintre părți sau în legătură cu scopul acestor Termeni de utilizare. Aceste clauze afectate vor fi înlocuite sau integrate cu alte clauze care, respectând legea, au același scop al clauzelor înlocuite.

12. Diverse legi aplicabile, competență

A. Acești Termeni de utilizare sunt reglementate de legile comune spaniole („legislación española común”). În cazul în care Utilizatorul este consumator, se aplică legile statului în care consumatorul își are domiciliul sau locul de reședință normal la executarea contractului.

b. Orice litigiu care rezultă din această relație contractuală va fi supus instanțelor competente ale orașului Barcelona (Spania). În pofida celor de mai sus, în cazul în care Utilizatorul acționează ca consumator, aceste litigii sunt supuse instanțelor de la locul de reședință al consumatorului.

c. Utilizatorul, în cazul în care acționează ca consumator, poate trimite, de asemenea, orice dispută care decurge din sau în legătură cu acești Termeni de utilizare unei proceduri alternative de soluționare a litigiilor („ADR”). Lista platformelor disponibile ale Comisiei Europene poate fi găsită la: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

d. În pofida celor de mai sus, SEAT nu se angajează și nici nu se angajează să participe la procedurile online de soluționare a litigiilor în fața organismului de arbitraj al consumatorului.

© SEAT, S.A.U. 2020. Reproducerea totală sau parțială este interzisă. Toate drepturile rezervate.