OGÓLNE WARUNKI

MOBILNYCH USŁUG ONLINE

SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT

1. Zakres

1.1. Niniejsze Ogólne warunki mobilnych usług online SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT („Ogólne warunki“) określają warunki regulujące stosunek umowny pomiędzy spółką SEAT S.A.U., siedzibą w Martorell (Barcelona), Autovía A-2, km 585, 08760, wpisaną do rejestru handlowego Barcelony w tomie 23662, strona B-56855, arkusz 1, numer identyfikacji podatkowej (N.I.F.) A-28049161, adres e-mail customercare@seat.es (zwaną dalej „SEAT“) a właścicielem lub uprawnionym użytkownikiem samochodu (zwanym dalej „Klientem“), zlecającym Mobilne usługi online SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT opisane w Aplikacjach (zwane dalej „Usługami“).

1.2. Uzupełnieniem Ogólnych warunków są warunki szczegółowe (które zależą od danego zamówienia na usługę złożonego przez Klienta), warunki korzystania i polityki prywatności, które regulują korzystanie z Usług przez Klienta.

1.3. Klient akceptuje niniejsze Ogólne warunki oraz warunki szczegółowe warunki i wszelkie inne obowiązujące warunki korzystania lub polityki prywatności podczas procedury aktywacji opisanej w art. 6.

1.4. SEAT będzie uprawniony do modyfikowania niniejszych Ogólnych warunków z jakiegokolwiek uzasadnionego powodu. Klient zostanie poinformowany o zmianach w niniejszych ogólnych warunkach, które staną się wiążące, jeśli zostaną wyraźnie zaakceptowane prze Klienta. Jeśli Klient odrzuci zmiany, nie będą one obowiązywać Klienta, chyba że kontynuowanie Usług stanie się niemożliwe z przyczyn technicznych.

1.5. SEAT będzie przechowywać Ogólne warunki, które będą zawsze dostępne dla Klienta. Klient może znaleźć zaktualizowaną wersję wszelkich dokumentów prawnych dotyczących Usług pod poniższymi linkami:

Sekcja prawna pokładowego systemu informacyjno-rozrywkowego lub w Aplikacji.

Aplikacje

SEAT ID

https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions – Warunki

https://seatid.vwgroup.io/data-privacy – Prywatność danych

https://seatid.vwgroup.io/imprint – Drukowanie

1.6. Ogólne warunki będą dostępne dla Klienta w języku hiszpańskim oraz w językach dostępnych dla klienta w Aplikacjach.

1.7. Klient musi być pełnoletni, aby móc zawrzeć umowę o świadczenie Usług.

2. Warunki konieczne

2.1. Aby móc zawrzeć umowę o świadczenie Usług i/lub korzystać z Usług, Klient musi spełnić następujące warunki konieczne oraz wykonać następujące działania:

(i) Posiadać samochód SEAT lub CUPRA kompatybilny z Usługami (zwany dalej „Samochodem“). Klient może znaleźć informacje dotyczące kompatybilnych samochodów w Aplikacjach;

(ii) Posiadać smartfon, tablet, komputer lub jakiekolwiek inne urządzenie elektroniczne z możliwością transmisji danych (art. 4);

(iii) Posiadać (lub utworzyć w tym celu) konto użytkownika SEAT ID i zalogować się za pomocą nazwy użytkownika i hasła Klienta (art. 5);

(iv) Zawrzeć umowę o usługi i aktywować je w ramach pierwszego zamówienia na usługę złożonego przez Klienta (zwanego dalej „Zamówieniem na usługę“) (art. 6).

(v) Klienta uznaje się za Użytkownika Głównego Samochodu. Więcej informacji na temat różnych funkcji i użytkowników można znaleźć pod następującym linkiem https://www.cupraofficial.com/services/connect.html / https://www.seat.com/owners/connectivity/seat-connect-service.html oraz w opisie ról użytkowników przedstawionym w art. 16.

2.2. Jeśli Samochód (niezależnie od modelu, roku modelowego i wyposażenia) jest wyposażony w „usługę połączenia awaryjnego“, Klient może korzystać z tej usługi bez konta użytkownika SEAT ID, zamówienia lub aktywacji.

3. Usługi i dostępność

3.1. Dodatkowy opis Usług można znaleźć w Aplikacjach.

3.2. Z Usług można korzystać za pośrednictwem następujących kanałów (zwanych dalej „Kanałami“):

Nie wszystkie kompatybilne Samochody są wyposażone w System nawigacji. Niektóre kompatybilne Samochody są wyposażone w system radiowy, który umożliwia korzystanie z Usług w różnym zakresie. W Aplikacjach Klient może znaleźć dodatkowe informacje dotyczące ewentualnych ograniczeń wyposażenia samochodu Klienta.

3.3. Nie ze wszystkich Usług można korzystać za pośrednictwem wyżej wymienionych Kanałów. Niektóre Usługi są kompatybilne ze wszystkimi Kanałami, z dwoma lub są różne dla poszczególnych Kanałów. Więcej informacji na temat kompatybilności Usług z Kanałami można znaleźć w Aplikacjach lub nawigacji / Systemie radiowym.

3.4. Każdy Klient może zawrzeć umowę na wszystkie Usługi lub część z nich, w zależności od Zamówienia na Usługi złożonego w procesie zawierania umowy (art. 6). Niektóre Usługi mogą być oferowane bezpłatnie (np. na bezpłatny okres próbny) oraz w ramach ustawień fabrycznych, kiedy Klient potrzebuje nowego Samochodu. W ten sam sposób każde Zamówienie na Usługę złożone przez Klienta jest połączone z Samochodem wskazanym przez Klienta w procesie aktywacji (art. 6). Dzięki temu Usługi nie mogą być przesyłane do żadnego samochodu innego niż ten, dla którego zawarto umowę o świadczenie Usług.

3.5. Dostępność wszystkich lub niektórych Usług może zależeć od ograniczeń dotyczących infrastruktury technologicznej, niekompatybilności sieci i/lub ograniczeń technicznych w krajach innych niż te, w których Samochód został po raz pierwszy kupiony przez Klienta. SEAT nie gwarantuje, że korzystanie z Usług będzie w pełni satysfakcjonujące w jakimkolwiek kraju innym niż ten, w którym zostały po raz pierwszy zakupione i, w związku z tym, SEAT nie ponosi odpowiedzialności, jeśli nie ma wpływu na wspomniane okoliczności.

3.6. Do celów świadczenia Usług, SEAT zakłada, że samochód i Kanały są w dobrym stanie technicznym, posiadają funkcjonującą instalację elektryczną i odpowiednią moc akumulatora. Usługa może nie działać, jeżeli Klient podejmie próby zmodyfikowania lub dodania do Samochodu sprzętu lub oprogramowania, na które SEAT nie wyraziła wyraźnej zgody lub które nie są kompatybilne z Usługą. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za właściwe utrzymanie Samochodu Klienta lub innych Kanałów i jego systemów.

3.7. W związku z rozwojem technologii informacyjnych oraz postępem technologicznym w przemyśle motoryzacyjnym Usługi dotyczące Samochodu Klienta mogą być dostosowywane do nowych aktualizacji i ulepszeń. W tych celach SEAT zastrzega sobie prawo do modyfikowania funkcji Usług bez konieczności ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów przez Klienta w Okresie obowiązywania zamówionych Usług. SEAT poinformuje Klienta na trwałym nośniku o rodzaju i zakresie takich modyfikacji z odpowiednim wyprzedzeniem.

Jeśli takie modyfikacje będą mieć niekorzystny wpływ na Klienta (i pod warunkiem, że ich skutki będą istotne), Klientowi będzie przysługiwać prawo do rozwiązania zawartej umowy w ciągu kolejnych 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia informującego o tych modyfikacjach lub w momencie modyfikacji Usług, jeśli nastąpi to w późniejszym terminie. Rozwiązanie umowy podlega postanowieniom art. 10 poniżej.

Niemniej jednak prawo do rozwiązania umowy z powyższych względów nie przysługuje, jeśli SEAT zapewni Klientowi możliwość korzystania, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z Usług bez wprowadzenia modyfikacji i Usługi te pozostaną zgodne z umową.

3.8. SEAT podejmie uzasadnione działania w miarę swoich możliwości, aby zapewnić ciągłość dostępności Usług, i dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej eliminować wszelkie usterki.

3.9. W przypadku siły wyższej (na przykład konfliktu zbrojnego, niekorzystnych warunków klimatycznych lub sporów pracowniczych) lub w związku z konserwacją, naprawą lub jakimikolwiek innymi działaniami wymaganymi w urządzeniach technicznych SEAT lub urządzeniach osób trzecich dostarczających dane, treści, informacje lub możliwość przesyłania Usług, dostęp do Usług może jednak zostać przerwany lub utrudniony (prędkość). Wzrost liczby użytkowników korzystających z Usług w tym samym czasie również może mieć na nie negatywny wpływ.

3.10. Ponadto SEAT podejmuje odpowiednie działania w celu aktualizacji Usług, w szczególności w celu zapobiegania atakom cybernetycznym stanowiącym zagrożenie bezpieczeństwa pojazdów, ruchu drogowego, życia, zdrowia, prawa do informacji (prywatności), własności, aktywów Klienta, właściciela lub posiadacza pojazdu lub jakiejkolwiek osoby trzeciej lub samej SEAT. Takie działania mogą skutkować ograniczeniami w dostępie do Usług i/lub połączeń z siecią danych. W zależności od stopnia zagrożenia i/lub istotności zagrożonych aktywów, działania te mogą także powodować czasowe zablokowanie niektórych lub wszystkich Usług, jak również przerwanie połączenia z siecią danych.

3.11. W celu wdrożenia powyższych działań lub przywrócenia pełnej dostępności Usług lub połączenia z siecią danych, SEAT może udostępnić Klientowi bezpłatną aktualizację oprogramowania Samochodu, którą Klient powinien zainstalować możliwie jak najszybciej. Przywrócenie pełnej dostępności Usług może także wymagać podjęcia dodatkowych działań przez Klienta (np. zmiany hasła do SEAT ID). SEAT nie ponosi odpowiedzialności za brak kompatybilności Usług, jeśli Klient nie zainstaluje aktualizacji zgodnie ze wskazaniami SEAT w racjonalnym terminie.

3.12. Ze swojej strony Klient udziela SEAT niewyłącznego, nieograniczonego, niezastrzeżonego, pełnego, przenaszalnego, bezpłatnego i podlegającego sublicencjonowaniu prawa do korzystania ze wszystkich danych uzyskanych w wyniku korzystania przez niego z Usług, w szczególności danych technicznych, które nie odnoszą się do osób lub z których usunięto odniesienia do danych osobowych (dane zanonimizowane).

3.13. W przypadku problemów technicznych lub jakichkolwiek innych problemów związanych z Usługami, Klient może skontaktować się z Działem Obsługi Klienta SEAT. Dane kontaktowe można znaleźć w Aplikacjach.

4. Transmisja danych

4.1. Aby Klient mógł korzystać z Usług, musi mieć następujące możliwości transmisji danych:

4.2. Transmisja danych pomiędzy Samochodem a serwerem danych:

4.2.1. Transmisja danych pomiędzy Samochodem a serwerem danych SEAT jest wymagana do korzystania z Usług.

4.2.2. W przypadku niektórych Usług zawarcie umowy o świadczenie Usług wiąże się z częściowym korzystaniem z połączenia danych Klienta. Aby korzystać z innych Usług, które mogą wymagać większego zużycia transmisji danych, Klient może na własny koszt uzyskać dodatkowe pakiety danych od osób trzecich. Dodatkowe informacje dotyczące transmisji danych wymaganej dla poszczególnych Usług oraz możliwości uzyskana dodatkowych pakietów danych u dostawców usług telekomunikacyjnych można znaleźć w Aplikacjach. SEAT nie ponosi odpowiedzialności za usługi łączności świadczone przez osoby trzecie.

4.2.3. Usługi są skonfigurowane tak, aby transmisja danych pomiędzy Samochodem a serwerem danych była aktywna, gdy samochód znajduje się w kraju, dla którego SEAT zaakceptował taką komunikację („Obszar korzystania“).

4.2.4. Kraje objęte Obszarem korzystania dla danego Samochodu zależą od modelu, roku modelowego i wyposażenia Samochodu. Klient może znaleźć dodatkowe informacje na temat Obszaru korzystania dla jego Samochodu w Aplikacji.

4.2.5. Działanie i jakość transmisji danych pomiędzy Samochodem a serwerem danych zależy od różnych czynników, na które SEAT może nie mieć wpływu. Dla zobrazowania, odpowiedni odbiór sygnału zależy od miejsca przebywania Samochodu, jego stan, chwilami może nastąpić zmniejszenie lub brak zasięgu w tunelach, garażach i przejazdach podziemnych oraz inne niekorzystne czynniki (warunki pogodowe, urządzenia powodujące zakłócenia, budynki, nadmierne obciążenie danej sieci komórkowej).

4.2.6. SEAT nie ma obowiązku utrzymania ani zapewniania żadnego połączenia danych pomiędzy Samochodem a serwerem danych SEAT, jeżeli szczególna technologia sieciowa, na której opiera się łączność z Samochodem, przestanie być dostępna („Wygaśnięcie technologii”).

4.3. Transmisja danych pomiędzy Urządzeniem Klienta a serwerem danych:

4.3.1. Transmisja danych pomiędzy Urządzeniem Klienta a serwerem danych w celu korzystania z Usług za pośrednictwem Aplikacji nie wchodzi w zakres Usług świadczonych przez SEAT. Mają zatem zastosowanie warunki uzgodnione z dostawcą usług telekomunikacyjnych Klienta i/lub Współużytkowników. Może się to wiązać z dodatkowymi kosztami, zwłaszcza w przypadku opłat związanych z łącznością i przemieszczaniem się. Koszty te są poza zakresem, kontrolą i odpowiedzialnością SEAT.

5. Konto użytkownika

5.1. Klient musi posiadać (lub utworzyć w tym celu) konto użytkownika SEAT ID („Konto użytkownika SEAT ID“) dostępne w Aplikacji lub Systemie nawigacji/radiowym Samochodu Klienta. Warunki korzystania i polityka prywatności dotycząca Konta Użytkownika SEAT ID są stale dostępne pod poniższym linkiem: https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions.

5.2. Klient musi zalogować się do Aplikacji lub Systemu nawigacji/radiowego Samochodu Klienta (w zależności od modelu samochodu) za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła, aby, między innymi, zamawiać i aktywować Usługi w Samochodzie Klienta oraz sprawdzać status zamówionych Usług, poza usługą połączenia awaryjnego, i zarządzać nimi.

5.3. Klient musi utrzymywać dane do logowania, a zwłaszcza hasło, w tajemnicy. Jeśli hasło zostanie ujawnione osobom trzecim, Klient niezwłocznie je zmieni lub, jeśli Klient nie może zalogować się na Konto Użytkownika SEAT ID, niezwłocznie powiadomi SEAT. Klient może odzyskać hasło za pośrednictwem ID do portalu. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące odzyskiwania haseł, Klient może skontaktować się z działem obsługi klienta SEAT w każdym kraju (ma on ograniczone godziny otwarcia) lub odwiedzić sekcję FAQ stanowiącą część Aplikacji.

5.4. Niektóre usługi wymagają podania osobistego numeru identyfikacyjnego (S-PIN) podczas logowania. Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w Aplikacjach. Klient musi zachować PIN zabezpieczający w tajemnicy. Jeśli PIN zabezpieczający zostanie udostępniony osobom trzecim, Klient niezwłocznie go zmieni.

5.5. Klient dołoży wszelkich starań, aby zapewnić, by informacje znajdujące się na Koncie Użytkownika SEAT ID były kompletne i zgodne z prawdą. W związku z tym, że SEAT i Klient będą kontaktować się ze sobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, Klient będzie posiadał ważny adres e-mail i dostęp do odpowiedniego konta mailowego. Zmiany w adresie Klienta lub jakichkolwiek innych danych Klienta będą w miarę możliwości jak najszybciej zgłaszane przez Klienta za pośrednictwem odpowiedniej zakładki Konta Użytkownika SEAT ID.

5.6. SEAT udostępnia Klientowi Konto Użytkownika SEAT ID bezpłatnie.

6. Zawieranie umowy o świadczenie Usług i aktywacja

6.1. Klient może zawrzeć umowę o świadczenie Usług (składając nowe Zamówienia o świadczenie Usług lub przedłużając je) i aktywować je, logując się do Aplikacji lub Systemu nawigacji/radiowego (w zależności od modelu samochodu) przy użyciu danych do logowania swojego Konta Użytkownika SEAT ID. Po aktywowaniu Usług Samochód połączy się z Kontem Użytkownika SEAT ID Klienta, a Klient będzie mógł rozpocząć korzystanie z zamówionych Usług.

6.2. Jeśli Klient składa nowe Zmówienia na Usługi po wygaśnięciu pierwotnych, musi powtórzyć proces aktywacji, chyba że płatność za przedłużenie zostanie potwierdzona przez SEAT przed datą aktywacji oryginalnego Zamówienia na Usługę złożonego przez Klienta.

6.3. Wyjątkiem jest aktywacja Usług „Zdalne blokowanie i odblokowywanie“ oraz „Cyfrowy klucz“, dla których w każdym przypadku wymagana jest podwójna weryfikacja przez odpowiedniego dealera.

6.4. W zależności od modelu i wyposażenia Samochodu Klienta Klient może zamawiać i aktywować Usługi w różny sposób. Dodatkowe informacje oraz wskazówki dotyczące procesu aktywacji można znaleźć w Aplikacjach lub u odpowiedniego dealera.

6.5. W zależności od sposobu zawarcia umowy o świadczenie Usług klient musi podjąć następujące kroki:

6.6. Zawarcie umowy o świadczenie Usług za pośrednictwem Aplikacji („aktywacja poza samochodem“), jeśli dotyczy:

(i) Klient musi posiadać smartfon, tablet, komputer i/lub jakiekolwiek inne urządzenie elektroniczne z możliwością transmisji danych oraz Samochód SEAT lub CUPRA kompatybilny z Usługami;

(ii) Klient musi zalogować się do Aplikacji za pomocą swoich danych do logowania do Konta Użytkownika SEAT ID;

(iii) Klient musi wpisać numer VIN Samochodu. Numer VIN można znaleźć u dołu przedniej szyby lub w dokumentach Samochodu.

(iv) Klient musi złożyć właściwe Zamówienie na wybrane Usługi oraz zaakceptować obowiązujące warunki.

Klikając przycisk umożliwiający kontynuowanie procesu zawierania umowy o Usługi, Klient akceptuje Ogólne warunki oraz warunki szczegółowe (które zależą od danego Zamówienia na Usługę złożonego przez Klienta), a także wszelkie inne ewentualne warunki korzystania lub polityki prywatności;

(v) Klient musi zapisać sobie i zapamiętać kod łączności, który się pojawi („Kod łączności“), i wpisać go w Systemie nawigacji/radiowym Samochodu, aby nawiązać połączenie; oraz

(vi) SEAT wyśle wiadomość na adres mailowy Klienta podany przez niego podczas tworzenia Konta Użytkownika SEAT ID. Wspomniany e-mail będzie zawierał następujące informacje:

a) Potwierdzenie Zamówienia na Usługę przez SEAT („Potwierdzenie Zamówienia“);

b) Potwierdzenie przez SEAT, że Usługi zostały właściwie aktywowane, a Klient może rozpocząć ich użytkowanie; oraz

c) Wystawienie faktury/rachunku przez SEAT w zależności od Zamówienia na Usługę złożonego przez Klienta.

Data otrzymania Potwierdzenia zamówienia będzie traktowana jako data zawarcia umowy.

6.7. Zawarcie umowy o świadczenie Usług i aktywacja Usług za pośrednictwem Portalu internetowego lub Aplikacji (zwana dalej „aktywacją w samochodzie“), w zależności od okoliczności:

(i) Klient musi posiadać Samochód SEAT lub CUPRA kompatybilny z Usługami;

(ii) Klient musi zalogować się do Systemu nawigacji/radiowego za pomocą swoich danych do logowania do Konta Użytkownika SEAT ID;

(iii) Klient musi złożyć właściwe Zamówienie na wybrane Usługi oraz zaakceptować obowiązujące warunki.

Klikając przycisk umożliwiający kontynuowanie procesu zawierania umowy o Usługi, Klient akceptuje Ogólne warunki oraz warunki szczegółowe (które zależą od danego Zamówienia na Usługę złożonego przez Klienta), a także wszelkie inne ewentualne warunki korzystania lub polityki prywatności;

(iv) Klient musi przejść proces weryfikacji za pomocą dwóch kluczyków (otwarcie i zamknięcie Samochodu za pomocą każdego kluczyka);

(v) Klient musi zaczekać, aż na ekranie Systemu nawigacji/radiowego Samochodu pojawi się komunikat potwierdzający aktywację Usług;

(vi) SEAT wyśle wiadomość na adres mailowy Klienta podany przez niego podczas tworzenia Konta Użytkownika SEAT ID. Wspomniany e-mail będzie zawierał następujące informacje:

a) Potwierdzenie Zamówienia na Usługę przez SEAT („Potwierdzenie Zamówienia“);

b) Potwierdzenie przez SEAT, że Usługi zostały właściwie aktywowane, a Klient może rozpocząć ich użytkowanie; oraz

c) Wystawienie faktury/rachunku przez SEAT w zależności od Zamówienia na Usługę złożonego przez Klienta.

Data otrzymania przez Klienta Potwierdzenia zamówienia będzie traktowana jako data zawarcia umowy.

6.8. Jeśli Klient jest konsumentem (zwanym dalej „konsumentem“), ma prawo odstąpić od umowy w ciągu czternastu (14) dni od dnia zawarcia umowy, zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Artykule. Działania, które Klient powinien podjąć, aby wykonać swoje prawo do odstąpienia, zostały określone w art. 10 Ogólnych warunków („Prawo do odstąpienia“). Wraz z Potwierdzeniem zmówienia Klient otrzyma oficjalny formularz (opcjonalnie), za pośrednictwem którego może wykonać swoje Prawo do odstąpienia. Jeśli Usługi są świadczone na rzecz Klient bezpłatnie (np. w ramach bezpłatnego okresu próbnego), wykonanie Prawa do odstąpienia nie będzie wiązało się z żadnym zwrotem.

7. Warunki handlowe – Metoda płatności

7.1. Usługi będą podlegały warunkom handlowym obowiązującym w momencie zawierania umowy o świadczenie Usług lub odnawiania Usług przez Klienta. Bieżąca lista cen i obowiązujących podatków będzie przez cały czas dostępna dla Klienta w Aplikacji.

7.2. Klient będzie mógł również uzyskać dodatkowe informacje na temat cen Usług podczas zawierania umowy i aktywacji oraz składania Zamówień na Usługi. Potwierdzenie zamówienia wysłane do Klienta po zakończeniu omawianego procesu będzie zwierało fakturę/ rachunek wraz z obowiązującymi cenami i podatkami (art. 6).

7.3. W wyjątkowych przypadkach niektóre Usługi mogą być oferowane danemu Klientowi przez SEAT bezpłatnie (np. w ramach bezpłatnego okresu próbnego), kiedy Klient kupuje nowy Samochód kompatybilny z Usługami.

Przedłużenie lub złożenie nowych Zamówień na Usługi będzie jednak wymagać zapłaty odpowiedniej ceny przez Klienta. W tym celu, przed upływem Okresu ważności pierwszego złożonego Zamówienia na Usługi SEAT będzie informować Klienta mailowo o swojej możliwości przedłużenia bieżącego Zamówienia na Usługę lub złożenia nowego.

7.4. Jeśli Klient nie potwierdzi i zapłaci kwotę należną za przedłużenie Usług lub złożenie nowego Zamówienia na Usługę po wysłaniu przez SEAT powiadomienia, SEAT zastrzega sobie prawo do anulowania/zakończenia dostępu Klienta do Usług po wygaśnięciu ich Okresu ważności. Klient w każdym przypadku będzie uprawniony do ponownego zawarcia umowy o świadczenie Usług po wygaśnięciu poprzedniej umowy.

7.5. Płatności za Usługi, ich odnowienie i/lub złożenie nowych Zamówień na Usługi będą realizowane przez Klienta za pośrednictwem jego Konta Użytkownika, z którego Klient zostanie przekierowany do platformy/bramki płatniczej obsługiwanej przez J.P. Morgan Mobility Payments Solutions S.A. (zwanej dalej „EMI“). EMI jest instytucją pieniądza elektronicznego zarejestrowaną w Luksemburgu, z siedzibą pod adresem 19-21, route d’Arlon, L-8009 Strassen, Luksemburg, wpisaną do luksemburskiego rejestru handlowego (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem B215079, i działa pod nadzorem luksemburskiej komisji nadzoru finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF). Proces płatności podlega warunkom płatności dokonywanych przez użytkowników końcowych, uzgadnianym przez Klienta i EMI. Jeśli informacje podane przez Klienta w ramach procesu rejestracji ulegną zmianie, Klient będzie musiał niezwłocznie poinformować o tym EMI, aktualizując odpowiednie dane. W razie konieczności Klient może zostać poproszony o udokumentowanie zaktualizowanych informacji.

7.6. Wszelkie okoliczności pozostające poza kontrolą SEAT, zagrażające pomyślnemu zrealizowaniu lub właściwemu dokonaniu płatności przez Klienta, automatycznie skutkują wstrzymaniem i/lub anulowaniem procesu realizacji zamówienia.

8. Okres ważności

8.1. Okres ważności umowy (zwany dalej „Okresem ważności“) będzie określany podczas składania każdego Zamówienia na Usługę. Umowa o Usługi będzie zazwyczaj (choć nie zawsze) zawierana na Okres ważności wynoszący jeden rok.

8.2. Okres ważności rozpoczyna się w dniu uruchomienia gwarancji na Samochód Klienta. W przypadku przedłużenia i/lub złożenia nowego Zamówienia na Usługę (pod warunkiem otrzymania przez SEAT płatności przed datą wygaśnięcia pierwotnych usług, na które zawarto umowę), termin przypadający dzień po wygaśnięciu będzie początkiem Okresu ważności wspomnianego przedłużenia i/lub nowego Zamówienia na Usługę. Jeśli SEAT otrzyma płatność za odnowienie i/lub złożenie nowego Zamówienia na Usługę po wygaśnięciu pierwotnych Usług, na które zawarto umowę, data potwierdzenia płatności przez SEAT będzie stanowić początek kolejnego Okresu ważności.

8.3. Akceptując niniejsze Ogólne warunki w określonych w nich celach, Klient wyraźnie żąda, by świadczenie Usług rozpoczęto w okresie, w którym możliwe jest wykonanie prawa do odstąpienia określonego w art. 9.

8.4. W przypadku wspomnianych Usług oferowanych Klientowi bezpłatnie w kontekście zakupu nowego Samochodu, Okres ważności zostanie proporcjonalnie skrócony o liczbę dni, która upłynęła od aktywacji gwarancji na nowy Samochód do dnia, w którym Usługi są aktywowane zgodnie z procedurą opisaną w art. 6 niniejszych Ogólnych warunków.

8.5. Okres ważności zamówionych Usług jest powiązany z Samochodem Klienta i można go sprawdzić w Aplikacji, logując się na Konto Użytkownika SEAT.

8.6. SEAT przypomni Klientowi o możliwości przedłużenia umowy lub złożenia nowego Zamówienia na Usługę po wygaśnięciu Okresu ważności Usługi. Powiadomienie zostanie wysłane na adres mailowy Klienta podany przez niego podczas tworzenia Konta Użytkownika SEAT ID. Jeśli Klient chce przedłużyć umowę lub złożyć nowe Zamówienie na Usługę, musi postępować według wskazówek SEAT i rozpocząć nowy proces zawierania umowy i aktywacji (w zależności od sytuacji) za pośrednictwem Aplikacji lub Systemu nawigacji/radiowego Samochodu (stosownie do okoliczności) zgodnie z niniejszymi Ogólnymi warunkami.

8.7. Jeśli Klient nie przedłuża ani nie składa nowych Zamówień na Usługi po wygaśnięciu Okresu ważności. umowa pomiędzy SEAT a Klientem zostanie automatycznie rozwiązana.

9. Prawo odstąpienia od umowy

9.1. Zgodnie z Ogólnymi Warunkami świadczenia usług SEAT CONNECT & CUPRA CONNECT oraz innych dodatkowych lub kolejnych usług, które mogą być również zawierane za pośrednictwem Aplikacja SEAT/CUPRA CONNECT, system nawigacji i aplikacja My CUPRA, gdy Klient jest konsumentem, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych bez podania przyczyny.

9.2. Okres odstąpienia upływa po czternastu (14) dniach kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

9.3. W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia Klient powiadomi SEATA w formie nieodwołalnego oświadczenia, wysyłając e-mail na następujący adres poczty elektronicznej: customercare@seat.es (klienci SEAT) lub customercare@cupraofficial.com (klienci CUPRA). Choć nie jest to obowiązkowe.

9.4. Klient może skorzystać z formularza odstąpienia stanowiącego Załącznik nr 1 choć nie jest to obowiązkowe.

9.5. Aby nie przekroczyć terminu upływu prawa do odstąpienia, wystarczy, że Klient wyśle powiadomienie przed jego upływem.

9.6. W przypadku wycofania się przez Klienta SEAT niezwłocznie zwróci wszelkie kwoty przyjęte od Klienta, jednak w żadnym wypadku nie później niż w ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji o decyzji Klienta o odstąpieniu. Zwrot kosztów zostanie dokonany przy użyciu tych samych środków płatniczych, których użył Klient przy początkowej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zażądał inaczej w SEAT/CUPRA, wysyłając wiadomość e-mail na adres: customercare@seat.es (Klienci SEAT) lub customercare@cupraofficial.com (Klienci CUPRA). W takim przypadku Klient będzie musiał dostarczyć niezbędne dokumenty potwierdzające, że jest właścicielem alternatywnego środka płatniczego. Niezależnie od wybranej metody płatności Klient nie ponosi żadnych wydatków związanych z omawianym zwrotem.

9.7. W zakresie, w jakim świadczenie usług rozpocznie się w okresie odstąpienia, Klient odstępujący od umowy zapłaci kwotę proporcjonalną do Usług, które zostaną już wykonane do momentu powiadomienia o odstąpieniu, w stosunku do całego okresu umowy.

10. Rozwiązanie i cesja umowy

10.1. Umowa zostanie rozwiązana:

a) Jeśli Klient nie przedłuży Usług i/lub nie złoży Zamówienia na Usługę po wygaśnięciu pierwotnego Okresu ważności, na warunkach określonych w art. 8.

b) Jeśli Klient wykonuje swoje prawo do odstąpienia, na warunkach określonych w art. 9.

c) W przypadku braku zgodności, zgodnie z art. 15.

d) Zgodnie z wolą strony nienaruszającej, jeśli druga strona znacząco naruszyła którykolwiek ze swoich obowiązków prawnych lub umownych. W tym przypadku, jeśli zapewnienie zgodności jest nadal możliwe, strona nienaruszająca poinformuje drugą stronę na piśmie o naruszeniu oraz chęci rozwiązania umowy przez stronę nienaruszającą, jeśli strona naruszająca nie naprawi naruszenia w ciągu kolejnych dziesięciu (10) dni od otrzymania powiadomienia. Po bezskutecznym upływie tego okresu strona nienaruszająca będzie uprawniona do wypowiedzenia umowy na podstawie pisemnego powiadomienia przekazanego drugiej stronie i będzie uprawniona do zgłoszenia roszczenia dotyczącego powstałych szkód i strat. Z drugiej strony, jeśli zapewnienie zgodności nie jest możliwe, umowa zostanie rozwiązana w momencie otrzymania powiadomienia strony nienaruszającej żądającej rozwiązania i wskazującej przyczyny swojego żądania.

e) W przypadku Wygaśnięcia technologii, o którym mowa w pkt 4.2.6, Klient może rozwiązać umowę w zakresie Usług objętych wpływem takiego Wygaśnięcia technologii, w drodze pisemnego zawiadomienia o tym SEAT, o ile nie istnieją alternatywne rozwiązania technologiczne.

f) Jeśli Klient nie jest w stanie wypełnić postanowień art. 20, SEAT przysługuje prawo do rozwiązania Umowy z użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym oraz wszelkich innych powiązanych umów zawartych pomiędzy SEAT a Klientem oraz do zablokowania dostępu do SEAT ID oraz wszelkich powiązanych Usług lub produktów, oprogramowania i technologii.

10.2. Jeśli umowa została rozwiązana z któregokolwiek z powodów określonych w poprzednim ustępie, konkretne warunki dotyczące Usług, na które Klient zawarł umowę, również zostaną rozwiązane, a Usługi przestaną być dostępne dla Klienta.

10.3. Żadna ze stron nie może dokonywać cesji swoich praw ani obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez wcześniejszej pisemnej zgody drugiej strony. W drodze wyjątku od powyższej zasady SEAT zastrzega sobie prawo do przeniesienia umowy o świadczenie Usług (bez modyfikacji warunków umownych) na dowolną spółkę należącą do Grupy SEAT. W tych celach Klient niniejszym upoważnia SEAT do dokonania wyżej wspomnianej cesji. SEAT jak najszybciej poinformuje Klienta o każdej takiej cesji.

10.4. Na wniosek Klienta, SEAT udostępni Klientowi wszelkie treści inne niż dane osobowe przekazane lub stworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Usług. Dane te zostaną udostępnione bezpłatnie, w zasadnym terminie i w powszechnie stosowanym formacie elektronicznym.

11. Prawa własności intelektualnej i przemysłowej

11.1. Klient ma niewyłączne, niepodlegające sublicencji i nieprzenoszalne prawo do korzystania z Usług (oraz treści, materiałów i informacji z nimi związanych), Aplikacji i Systemu nawigacji/radiowego w okresie ważności Usług, na które zawarł umowę. Korzystanie będzie ograniczone do krajów, w których można korzystać z Usług (wymienionych w Aplikacjach).

11.2. Klient nie jest uprawniony do przenoszenia ani ujawniania treści i informacji dotyczących usług ani w żaden sposób wykorzystywać Usług, na przykład, na korzyść osób trzecich lub w celach komercyjnych lub w celu osiągnięcia zysku. Klient nie jest uprawniony do wprowadzania zmian, kopiowania, modyfikowania ani przeprowadzania dekompilacji, dezasemblacji czy inżynierii zwrotnej Usług ani Kanałów, ich części integralnych ani treści czy kodów źródłowych. Ponadto Klient w żadnym wypadku nie może usuwać, zmieniać, omijać żadnych urządzeń ochronnych czy systemów bezpieczeństwa zainstalowanych w Kanałach, ani przy nich manipulować.

11.3. Klient przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz wszelkie inne prawa dotyczące Usług (w tym ich treści, zawartości tekstowej, danych, baz danych, obrazów, fotografii, elementów graficznych, dźwięków, filmów, nazw, znaków towarowych, charakterystycznych znaków, wzorów, oprogramowania, interfejsów itd.), Aplikacji oraz Systemu nawigacji/radiowego, a także ich komponentów stanowią własność SEAT, jego licencjobiorców i/lub osób trzecich. W tym zakresie, jeśli Klient zleca Usługi, nabywa wyłącznie prawa ściśle wymagane do korzystania z Usług zgodnie z warunkami określonymi w niniejszych Ogólnych warunkach.

11.4. Klient nie może korzystać z Usług, Aplikacji i Systemu nawigacji/radiowego i ich komponentów, naruszając niniejsze Ogólne warunki i/lub inne obowiązujące warunki korzystania, prawa osób trzecich i/lub obowiązujące przepisy. Klient przerwie niedozwolone korzystanie z Usług, Aplikacji i/lub Systemu nawigacji/radiowego lub jego elementów. Klient zobowiązuje się zwłaszcza nie rozpowszechniać, nie powielać, nie udostępniać publicznie i/lub nie modyfikować w żadnych celach całości ani części Usług, Aplikacji, Systemu nawigacji/radiowego ani ich elementów ani nie dokonywać żadnych czynności, które mogłyby mieć negatywny wpływ na ich ważność.

12. Ochrona danych

12.1. SEAT zapewni ochronę danych osobowych przekazanych przez Klienta. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w przypadku, gdy ich wykorzystanie będzie prawnie dozwolone, a Klient wyraźnie wyrazi zgodę na takie wykorzystanie. Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w Polityce prywatności dotyczącej Usług, dostępnej w Aplikacji.

13. Odpowiedzialność klienta

13.1. Klient potwierdza, że spełnia warunki niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie Usług i korzystanie z nich zgodnie z postanowieniami niniejszych Ogólnych warunków, a zwłaszcza art. 2.

13.2. Ponadto Klient jest odpowiedzialny za korzystanie z Usług, nie naruszając niniejszych Ogólnych warunków, stosownych warunków szczególnych i wszelkich innych warunków korzystania lub polityki prywatności Aplikacji i Systemu nawigacji/radiowego oraz obowiązujących przepisów oraz praw osób trzecich lub spółek zewnętrznych.

13.3. Jeśli Klient nie jest właścicielem Samochodu, przed dokonaniem jakiejkolwiek aktualizacji oprogramowania, obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, że jest do tego uprawniony. Informacje na temat uprawnień do dokonywania aktualizacji oprogramowania można znaleźć w umowach zawartych pomiędzy Klientem a właścicielem w odniesieniu do Samochodu (np. w umowie leasingu lub w przypadku samochodu służbowego w wytycznych dotyczących korzystania z pojazdów służbowych lub w umowie o pracę). W przypadku wątpliwości Klient powinien uzyskać wcześniejszą zgodę właściciela Samochodu na przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania.

13.4. Jeśli z Samochodu korzysta upoważniona osoba trzecia, na przykład członek rodziny lub pracownik Klienta, Klient podejmie właściwe działania (na przykład uzyska zgodę odpowiedniej osoby trzeciej), aby zagwarantować, że wspomniana osoba, po zalogowaniu się do Usług, nie naruszy praw osób trzecich. Należy pamiętać, że Klient uzyskuje informacje dotyczące Samochodu i, w ten sposób (pośrednio), również dotyczące danej osoby trzeciej (takie jak zachowanie, miejsce pobytu użytkownika itd.). Komunikaty ostrzegawcze dotyczące Samochodu i/lub komunikaty dotyczące awarii w Samochodzie są widoczne w Aplikacji, w części zawierającej informacje na temat statusu Samochodu.

13.5. Klient zobowiązuje się respektować prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz wszelkie inne prawa własności SEAT lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej do Usług, Aplikacji i Systemu nawigacji/radiowego Samochodu, zgodnie z warunkami określonymi w art. 11.

13.6. Klient ponosi wobec SEAT odpowiedzialność za każde naruszenie wynikające z korzystania z Usług przez jakąkolwiek osobę inną niż Klient, zabezpieczając Klienta przed wszelkimi okolicznościami wynikającymi z takiego niewłaściwego wykorzystania.

13.7. Jeśli Klient jest jednocześnie kierowcą Samochodu, Klient może korzystać z Usług, jeśli przestrzega wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego.

14. Odpowiedzialność SEAT

14.1. SEAT nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z korzystania przez Klienta z Usług, Aplikacji i/lub Systemu nawigacji/radiowego Samochodu niezgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami lub w sposób zabroniony. Powyższe dotyczy przede wszystkim sytuacji, w której kierowca Samochodu zdekoncentruje się podczas jazdy w wyniku korzystania z Usług lub Aplikacji i, w wyniku tego, dojdzie do wypadku.

14.2. Ze względu na cyfrowy charakter informacji przekazanych przez SEAT w ramach świadczenia Usług oraz możliwość popełnienia błędów zarówno dotyczących przechowywania, jak i przesyłania tych informacji za pośrednictwem Internetu, SEAT nie gwarantuje zwłaszcza aktualizacji, dokładności, prawdziwości, poprawności i jakości informacji przesyłanych lub przekazywanych klientowi za pośrednictwem Usług. W tym sensie, poza przypadkami wyraźnie określonymi przez obowiązujące przepisy, SEAT nie ponosi odpowiedzialności za aktualizowanie, dokładność, prawdziwość, poprawność i jakość danych i informacji przekazanych za pośrednictwem Usług ani za dane i informacje przekazane przez osoby trzecie.

14.3. Jeśli chodzi o informacje, dane, obrazy i inne treści przekazywane przez osoby trzecie w ramach świadczenia Usług, Klient przyjmuje do wiadomości, że SEAT nie dokonuje przeglądu ani nie modyfikuje treści wspomnianych danych ani żadnych innych treści i informacji.

14.4. SEAT nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności mające wpływ na Usługi wynikające z problemów dotyczących usługi transmisji danych dostarczanej przez osoby trzecie. W tym sensie SEAT nie ponosi odpowiedzialności za Wygaśnięcie technologii, o którym mowa w pkt 4.2.6. Po powzięciu informacji o zagrażającym Wygaśnięciu technologii, SEAT zawiadomi jednak Klienta w zasadnym terminie na piśmie o przewidywanej dacie, po upływie której dana technologia przestanie być dostępna.

14.5. SEAT nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody spowodowane wyborem niewłaściwego hasła do logowania się na Konto Użytkownika SEAT ID przez Klienta lub niewłaściwą ochroną hasła. SEAT nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie, którym Klient umożliwił dostęp do Usług.

15. Gwarancja

15.1. Bez uszczerbku dla postanowień art. 13 i 14 powyżej ani przysługującego Klientowi Prawa do odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem odpowiedniego zainstalowania Usług i przez okres trwania odpowiedniej umowy, SEAT ponosi wobec Klienta odpowiedzialność w przypadku, gdy Usługi: (i) nie są zgodne z charakterystyką i parametrami jakości udostępnionymi Klientowi zgodnie z tymi Ogólnymi warunkami i warunkami szczególnymi wskazanymi w Aplikacji przed zawarciem umowy, które powinny być takie same jak cechy i parametry jakości podobnych usług; oraz pod warunkiem, że Klient nie udzieli wyraźnej zgody na to, aby określona cecha Usług odbiegała od takiej zgodności; (ii) nie nadają się do zwykłych zastosowań, do których są przeznaczone (w tym takich zastosowań, do celów których podobne usługi są świadczone, biorąc pod uwagę istniejące standardy techniczne); (iii) nie są świadczone zgodnie z odpowiednimi instrukcjami (których otrzymania Klient może zasadnie oczekiwać); oraz (iv) nie są świadczone z odpowiednimi aktualizacjami, mimo że są one wymagane zgodnie z umową.

15.2. SEAT dostarcza wszystkich niezbędnych aktualizacji, w tym aktualizacji zabezpieczeń, w celu zachowania zgodności Usług w okresie obowiązywania zamówionej Usługi, której to dotyczy, jak wskazano w jej warunkach szczególnych. Powyższe nie ma zastosowania, jeśli Klient nie zainstaluje aktualizacji udostępnionych przez SEAT w zasadnym terminie, pod warunkiem, że SEAT należycie poinformowała Klienta o takich aktualizacjach i że instrukcje przekazane w tym zakresie były prawidłowe.

15.3. W przypadku braku zgodności Usług Klientowi przysługuje prawo do zażądania zapewnienia ich zgodności, np. w ramach aktualizacji, przywrócenia ciągłości dostaw lub wyeliminowania ograniczonej wydajności (prędkości). Jeśli (i) SEAT odmówi lub nie wywiąże się z zapewnienia zgodności w zasadnym okresie i bez znacznych niedogodności dla Klienta (ii) lub gdy brak zgodności jest tak poważny, że nie jest zasadne, aby Klient najpierw wystąpił o usunięcie niezgodności, Klient jest uprawniony do (a) w przypadku Usług płatnych, proporcjonalnej obniżki ceny, o ile dotyczy, za okres, w którym treści cyfrowe lub usługa cyfrowa nie były zgodne oraz (b) chyba że niezgodność jest tylko niewielka, rozwiązania umowy zgodnie z pkt 3.7. Obniżka lub zwrot ceny są proporcjonalne, jeśli odzwierciedlają spadek wartości Usług w porównaniu z wartością, jaką miałyby treści cyfrowe lub usługa cyfrowa, gdyby były zgodne z umową.

15.4. W odstępstwie od postanowień pkt 15.1 powyżej, SEAT nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności wynikający wyłącznie z braku zainstalowania przez Klienta aktualizacji w zasadnym terminie, o ile taki brak zainstalowania aktualizacji przez Klienta nie był spowodowany brakiem lub brakami w instrukcji instalacji dostarczonej przez SEAT.

15.5. Do celów dochodzenia swoich praw wynikających z niniejszego art. 15, Klient może skontaktować się z działem obsługi klienta SEAT.

15.6. Klient może skorzystać ze swoich praw z tytułu rękojmi niezależnie od praw wynikających z gwarancji ustawowej.

16. Współużytkownicy

16.1. Klient może upoważnić rozsądną liczbę osób (na przykład członków rodziny, znajomych, współpracowników) do korzystania z Usług w Samochodzie klient (zwanych dalej „Współużytkownikiem“ lub „Współużytkownikami“).

16.2. Ogólna zasada dotycząca korzystania z Usług w Samochodzie Klienta mówi o tym, że Współużytkownik musi posiadać Konto Użytkownika SEAT ID lub utworzyć takie konto zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie, aktywować Usługi powiązane z jego Kontem Użytkownika SEAT ID w zakresie korzystania z Samochodu i zaakceptować niniejsze ogólne warunki, warunki szczegółowe i wszelkie inne stosowne warunki korzystania lub polityki prywatności.

16.3. Z Usług nie można korzystać jednocześnie, a ponadto z niektórych Usług nie może korzystać żadna inna osoba poza Klientem, nawet jeśli posiada Konto Użytkownika SEAT ID. Nie wszystkie usługi wymagają posiadania Konta Użytkownika SEAT ID, aby mogli z nich korzystać inni kierowcy i pasażerowie poza Klientem. Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w Aplikacji lub Systemie nawigacji/radiowym. W takich przypadkach Klient będzie odpowiedzialny za poinformowanie tych osób o warunkach dotyczących usług i właściwym korzystaniu z tych Usług.

16.4. Korzystanie z Usług nie będzie wiązało się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla Współużytkowników, którzy nie zawarli umowy o świadczenie usług.

16.5. Zakres oraz ogólne komfortowe i nieprzerwane korzystanie z Usług przez Współużytkowników będzie zależało od możliwości korzystania dostępnych dla klienta oraz funkcji i treści, z których korzysta. SEAT nie ma obowiązku informować Współużytkowników o żadnych modyfikacjach dotyczących usług. SEAT ma jedynie obowiązek informować Współużytkowników o wszelkich modyfikacjach niniejszych Ogólnych warunków, jeśli zmiany te dotyczą Współużytkowników.

16.6. Klient oraz każdy okazjonalny Współużytkownik może w dowolnym momencie anulować prawo Współużytkownika, dezaktywując odpowiednie konta użytkowników. W przeciwnym wypadku dostęp Współużytkownika do usług zakończy się po upływie Okresu ważności Usług, na które Klient zawarł umowę, lub, w przypadku rozwiązania umowy, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszych Ogólnych warunkach.

16.7. Współużytkownik Pojazdu może być Użytkownikiem Głównym (Użytkownik Główny), Użytkownikiem dodatkowym (Użytkownik Dodatkowy) lub Użytkownikiem Gościem (Użytkownik Gość).

Każdy użytkownik pełni następujące role:

A. „Użytkownik Główny” to użytkownik, który zamawia Usługi i podłącza Samochód do Usług zgodnie z niniejszymi Warunkami. Użytkownik Główny posiada dostęp do pełnego zakresu Usług. Użytkownikiem Głównym powinien być właściciel, posiadacz lub inna osoba korzystająca z Samochodu w największym stopniu (np. leasingobiorca, użytkownik pojazdu służbowego, itp.).

B. „Użytkownik Dodatkowy” to użytkownik, który loguje się do Usług w podłączonym Samochodzie przy użyciu swojego SEAT ID i który został zatwierdzony jako Użytkownik Dodatkowy Samochodu przez Użytkownika Głównego. Użytkownik Dodatkowy nie posiada dostępu do Usług przeznaczonych wyłącznie dla Użytkownika Głównego. Użytkownik Główny może usunąć Użytkownika Dodatkowego w dowolnym czasie za pośrednictwem Aplikacji. Użytkownik Dodatkowy może także samodzielnie usunąć swój dostęp Użytkownika Dodatkowego. Rola Użytkownika Dodatkowego jest przeznaczona dla osoby korzystającej z Samochodu systematycznie przez dłuższy okres czasu (np. członek rodziny, partner życiowy lub znajomy Użytkownika Głównego). Do Samochodu można przypisać kilku Użytkowników Dodatkowych jednocześnie. Użytkownik Dodatkowy musi zaakceptować niniejsze Warunki przy pierwszym logowaniu do Samochodu podłączonego do SEAT CONNECT. Użytkownik Dodatkowy nie posiada praw ani obowiązków nadanych wyłącznie Użytkownikowi Głównemu zgodnie z niniejszymi Warunkami.

C. „Użytkownik Gość” to użytkownik, który loguje się do Samochodu podłączonego do SEAT CONNECT przy użyciu swojego SEAT ID. Użytkownik Gość nie ma dostępu do Usług przeznaczonych wyłącznie dla Użytkownika Głównego lub Użytkownika Dodatkowego. Każdy użytkownik Samochodu (w tym Gość Anonimowy) może usunąć Użytkownika Gościa z Samochodu w dowolnym czasie za pośrednictwem Systemu Nawigacji. Użytkownik Główny może usunąć Użytkownika Gościa w dowolnym czasie za pośrednictwem Aplikacji. Rolę Użytkownika Gościa może pełnić osoba korzystająca z Pojazdu regularnie przez dłuższy okres (np. członek rodziny, partner życiowy lub znajomy Użytkownika Głównego), okazjonalnie lub jednorazowo. Użytkownik Gość musi zaakceptować Ogólne warunki przy pierwszym logowaniu do Samochodu podłączonego do SEAT CONNECT. Użytkownik Gość nie posiada praw ani obowiązków nadanych wyłącznie Użytkownikowi Głównemu lub Użytkownikowi Dodatkowemu.

Niniejsze postanowienia nie mają zastosowania do użytkowników, którzy nie są Użytkownikiem Głównym, Użytkownikiem Dodatkowym ani Użytkownikiem Gościem, ani którzy korzystają z Usług bez podłączenia do SEAT CONNECT przy użyciu swojego SEAT ID (Gość Anonimowy).

Udostępnione role użytkowników mogą różnić się w zależności od modelu, roku produkcji i wyposażenia Samochodu oraz wersji oprogramowania Usług stosowanej w Samochodzie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: https://www.cupraofficial.com/services/connect.html / https://www.seat.com/owners/connectivity/seat-connect-service.html

17. Trwałe przeniesienie praw do Samochodu

17.1. Umowa o świadczenie Usług zawsze jest powiązana z samochodem, zatem Klient nie będzie uprawniony do przenoszenia Usług na inny samochód. W przypadku sprzedaży lub innego trwałego przeniesienia praw do Samochodu na jakiegokolwiek nabywcę będącego osobą trzecią (zwanego dalej „Nabywcą“), Klient ma obowiązek:

  1. Przenieść umowę o świadczenie Usług na Nabywcę;

  2. Usunąć wszelkie dane osobowe przechowywane w Samochodzie; i

  3. Usunąć Samochód z Konta Użytkownika SEAT ID w Aplikacji.

W przypadku utraty lub zniszczenia Samochodu, Klientowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec SEAT o zwrot ceny uiszczonej za Usługę.

17.2. Nabywca może korzystać z Usług po utworzeniu Konta Użytkownika SEAT ID, nabyciu dowolnych Usług i aktywowaniu ich zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu.

17.3. Ważność przeniesienia umowy o świadczenie Usług na Nabywcę będzie zależała od zgody SEAT, której SEAT nie odmówi bez wyraźnej przyczyny. Potwierdzenie zamówienia na Usługi, opisane w niniejszym dokumencie, będzie stanowić dowód akceptacji przeniesienia umowy przez SEAT.

18. Jurysdykcja i prawo właściwe

18.1. Niniejszy art. 18 ma zastosowanie wyłącznie do konsumentów posiadających miejsce zamieszkania lub stałego pobytu w państwie członkowskim Unii Europejskiej i pozostaje bez wpływu na przepisy dotyczące alternatywnego rozwiązywania sporów konsumenckich, jakie mogą być w mocy w krajach spoza Unii Europejskiej.

18.2. Niniejsze Ogólne warunki podlegają hiszpańskiemu prawu zwyczajowemu („legislación española común“). Jeśli Klient jest konsumentem, prawem właściwym jest prawo kraju, w którym konsument posiada domicyl lub w którym konsument mieszka na stałe w momencie zawierania umowy.

18.3. Wszelkie spory wynikające z niniejszego stosunku umownego podlegają właściwym sądom w Barcelonie (Hiszpania). Niezależnie od powyższego, jeśli Klient jest konsumentem, wspomniane spory podlegają sądom właściwym dla miejsca zamieszkania konsumenta.

18.4. Jeśli Klient jest konsumentem, może również korzystać z alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR) w przypadku wszelkich sporów wynikających z niniejszych Ogólnych warunków lub z nimi związanych. Lista dostępnych platform ADR Komisji Europejskiej jest dostępna pod poniższym linkiem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

18.5. Niezależnie od powyższego, SEAT nie zobowiązuje się ani nie ma obowiązku uczestniczenia w postępowaniu online mającym na celu rozwiązanie sporu przed konsumenckim organem arbitrażowym.

19. Rozdzielność postanowień

19.1. Jeśli którykolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Ogólnych warunków zostanie uznany za nieważny, nielegalny lub niewykonalny, nie będzie to miało wpływu na pozostałe warunki i postanowienia pod warunkiem, że prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszych Ogólnych warunków nie zostały znacząco naruszone. Na potrzeby niniejszego punktu termin „istotny“ oznacza każdą sytuację poważnie godząca w interesy którejkolwiek ze stron lub cel niniejszych Ogólnych warunków. Wspomniane postanowienia zostaną zastąpione lub połączone z innymi postanowieniami zgodnymi z prawem, których cel będzie pokrywał się z celem zastępowanych postanowień.

20. Kontrola wywozu

20.1. Podczas korzystania z Konta Użytkownika SEAT ID oraz Usług, Klient zobowiązuje się przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów i postanowień w zakresie handlu zagranicznego i kontroli wywozu. W uzupełnieniu do krajowych przepisów kontroli wywozu mogą to być unijne przepisy kontroli wywozu, jak również eksterytorialnie przepisy dotyczące kontroli wywozu oraz sankcji obowiązujące w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w innych krajach. Klient ponosi również odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich obowiązujących krajowych przepisów w zakresie wwozu, wywozu lub powrotnego wywozu usług cyfrowych i powiązanych produktów, oprogramowania i technologii.

20.2. Ponadto Klient przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących kontroli wywozu oraz sankcji, w zakresie, w jakim przestrzeganie ich jest wymagane przepisami prawa, Klient nie jest objęty zakazem pozyskiwania lub korzystania z usług cyfrowych ani powiązanych produktów, oprogramowania lub technologii.

© SEAT, S.A.U. 2022. Powielanie całości lub części niniejszego dokumentu jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Załącznik nr 1

Formularz – Prawo do odstąpienia

(niniejszy formularz należy wypełnić i przekazać wyłącznie w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

POWIADOMIENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA

For the attention of:

SEAT, S.A. Customer Services.

Address: Autovía A-2, Km 585 08760 Martorell, España

E-mail (SEAT): customercare@seat.es

E-mail (CUPRA): customercare@cupraofficial.com

Szanowni Państwo,

Niniejszym informuję o mojej decyzji o odstąpieniu od umowy o korzystanie z następujących Usług:

(*) VIN można znaleźć w dolnym rogu przedniej szyby samochodu oraz w dokumentach samochodu.

Informacje o ochronie danych

Wszystkie dane zebrane w niniejszym formularzu będą przetwarzane przez SEAT, S.A. jako administratora danych w celu obsługi Państwa odstąpienia od umowy będącej podstawą prawną wykonania umowy CONNECT. Twoje dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim za wyjątkiem wywiązania się z obowiązków prawnych. Twoje dane będą przechowywane tak długo, jak będą potrzebne do realizacji Twojego żądania i zostaną zablokowane przez okres, w którym mogą powstać obowiązki prawne. Możesz skorzystać ze swoich praw, wysyłając wiadomość e-mail na adres customercare@seat.es lub customercare@cupraofficial.com, w zależności od marki pojazdu, a także możesz skontaktować się z naszym biurem ochrony danych pod adresem dataprotection@seat.es. Możesz złożyć skargę do odpowiedniego organu ochrony danych.