SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT

NOTA PRAWNA I WARUNKI KORZYSTANIA

1. Wstęp

Spółka SEAT, S.A.U. (zwana dalej „SEATEM“) jest hiszpańską spółką z siedzibą w Martorell (Barcelona), Autovía A-2, Km. 585, 08760, numer identyfikacji podatkowej (C.I.F.): A-28.049.161, wpisaną do rejestru handlowego Barcelony w woluminie 23662, strona B-56855, arkusz 1, adres e-mail: customercare@seat.es.

SEAT jest właścicielem lub licencjobiorcą praw własności intelektualnej lub jakichkolwiek innych praw do aplikacji „SEAT CONNECT“ i „CUPRA CONNECT” oraz oprogramowania będącego częścią systemu nawigacji lub radiowego samochodów SEAT lub CUPRA (zwanych dalej odpowiednio „Aplikacjami“ i „Systemem nawigacji/radiowym“ oraz łącznie „Kanałami“).

Niniejsze warunki korzystania (zwane dalej „Warunkami korzystania“) regulują dostęp do Aplikacji i Systemu nawigacji/radiowego dla Użytkowników (zwanych dalej „Użytkownikami“) i korzystanie z nich, a ich uzupełnieniem są wszelkie inne dokumenty prawne lub polityki prywatności regulujące wszelkie funkcje, usługi, aplikacje, platformy lub środki wymagane do korzystania z Kanałów lub będące ich częścią. Uzupełnieniem Warunków korzystania są ogólne warunki Mobilnych usług online SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT, dostępne w Aplikacjach (zwane dalej „Ogólnymi warunkami“).

Użytkownicy wyraźnie akceptują, za pośrednictwem odpowiednich kanałów, Warunki korzystania obowiązujące w momencie zawierania umowy o świadczenie Mobilnych usług online SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT (zwanych dalej „Usługami“) (zgodnie z art. 6 Ogólnych warunków), bez uszczerbku, w stosownych przypadkach, dla ich obowiązującej mocy w stosunku do Użytkowników za samą nawigację lub korzystanie ze wspomnianych Kanałów.

2. Cel

Celem Kanałów jest:

(i) Umożliwienie Użytkownikom korzystania z Usług opisanych w Aplikacjach; oraz

(ii) Umożliwienie Użytkownikom połączenia swojego samochodu (wyłącznie samochody SEAT lub CUPRA kompatybilne w danym momencie z Usługami) z kontem użytkownika SEAT ID (zwanym dalej „Kontem Użytkownika SEAT ID“). Dodatkowe informacje na temat tworzenia Konta Użytkownika SEAT ID i zarządzania nim można znaleźć pod adresem: https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions.

Niektóre usługi mogą podlegać dodatkowym warunkom korzystania osób trzecich. Użytkownicy zapoznają się i, w stosownych przypadkach, zaakceptują wspomniane warunki, zanim rozpoczną korzystanie z Usług. W tym przypadku obowiązują zasady dotyczące odpowiedzialności określone w art. 9.

Pobranie Aplikacji i korzystanie z pozostałych Kanałów jest bezpłatne. Usługi mają jednak swoje ceny określone w Ogólnych warunkach lub warunkach szczególnych (na przykład Potwierdzeniu zamówienia), które mogą dotyczyć Usług zamówionych przez Użytkownika.

Kanały są przeznaczone do użytku osobistego, niekomercyjnego. Korzystanie z Kanałów przez Użytkowników w celach komercyjnych lub zawodowych jest zabronione.

Usługi oferowane za pośrednictwem kanałów mogą wymagać korzystania z danych mobilnych. SEAT nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Użytkowników, wynikające z przekazania i wymiany danych lub połączenia internetowego, z wyjątkiem okoliczności opisanych w art. 4 Ogólnych warunków. Aby uzyskać dodatkowe informacje, Użytkownicy mogą skontaktować się z właściwymi operatorami telekomunikacyjnymi.

3. Własność intelektualna i przemysłowa

Wszelkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej do Kanałów (Aplikacji i Systemu nawigacji/radiowego) i ich komponenty (w tym informacje, teksty, dane, elementy graficzne, obrazy, fotografie, wzory, oprogramowanie, znaki towarowe, charakterystyczne znaki i inne treści) stanowią własność SEATA i/lub jego licencjodawców. Powielanie, przesyłanie, przekształcanie, dystrybuowanie lub korzystanie z Kanałów w celach innych niż te, które są ściśle wymagane w celu korzystania z Usług wyłącznie w celach osobistych jest zatem zabronione.

W tym zakresie SEAT udziela Użytkownikom niewyłącznej, nieprzenoszalnej i niepodlegającej sublicencji licencji na korzystanie z Kanałów zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków korzystania, Ogólnymi warunkami i wszelkimi innymi stosownymi warunkami i przepisami.

Jeśli chodzi o podstawowe oprogramowanie Kanałów, Użytkownicy nie mogą ich dekompilować, demontować ani odtwarzać ich kodu źródłowego. Ponadto Użytkownicy nie mogą w żadnym wypadku usuwać, zmieniać, pomijać żadnych urządzeń zabezpieczających czy systemów bezpieczeństwa zainstalowanych w Kanałach ani manipulować nimi.

Użytkownicy przyjmują do wiadomości i akceptują fakt, że korzystanie z Kanałów i ich komponentów nie oznacza cesji żadnych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, takich jak prawa autorskie, znaki towarowe, wzory lub inne prawa do nich, ani upoważnienia do opracowywania oprogramowania na podstawie Aplikacji i/lub Systemu nawigacji/radiowego poza ograniczoną licencją udzieloną Użytkownikom na korzystanie z Kanałów zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie.

4. Ograniczenia dotyczące korzystania

Użytkownicy muszą przestrzegać wszelkich obowiązujących zasad, przepisów i regulaminów dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego. Każdy Użytkownik będzie wyłącznie odpowiedzialny za jakąkolwiek niezgodność ze wspomnianymi zasadami, regulaminami i przepisami, a SEAT będzie zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.


UWAGA: NALEŻY ZAWSZE KIEROWAĆ SAMOCHODEM W SPOSÓB OSTROŻNY. OBSŁUGIWANIE JAKICHKOLWIEK URZĄDZEŃ, KTÓRE MOGĄ ZAKŁÓCAĆ PROWADZENIE SAMOCHODU, LUB TEŻ KORZYSTANIE Z TAKICH URZĄDZEŃ LUB REGULOWANIE ICH POWINNO ODBYWAĆ SIĘ W BEZPIECZNYCH WARUNKACH, KIEDY SAMOCHÓD JEST ZAPARKOWANY, ORAZ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.

KORZYSTANIE Z MOBILNYCH URZĄDZEŃ TELEFONICZNYCH, NAWIGACYJNYCH ORAZ WSZELKICH INNYCH SYSTEMÓW KOMUNIKACYJNYCH JEST ZABRONIONE, O ILE NIE SĄ DOSTĘPNE W TRYBIE GŁOŚNOMÓWIĄCYM I/LUB ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.


5. Zmiany w Warunkach korzystania

SEAT zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub aktualizowania niniejszych Warunków korzystania w dowolnym momencie, z dowolnego powodu. Użytkownik będzie w odpowiednim terminie informowany o wszelkich zmianach w Warunkach korzystania w celu ich zaakceptowania. Aktualną wersję niniejszych Ogólnych warunków można zawsze znaleźć w Aplikacjach.

6. Niewłaściwe korzystanie

Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Kanałów w sposób niewłaściwy. Użytkownik zobowiązuje się zwłaszcza:

SEAT zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia dostępu do Kanałów każdego Użytkownikowi, który narusza prawa osób trzecich lub niniejsze Warunki korzystania lub obowiązujące przepisy, a zwłaszcza postanowienia niniejszego artykuł. SEAT zachowuje wszelkie pozostałe prawa wobec Użytkownika, zwłaszcza dotyczące wszczęcia postępowania karnego lub cywilnego.

7. Powiadomienie o podejrzeniu naruszenia

SEAT przestrzega obowiązujących przepisów i nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik Kanałów również musi przestrzegać obowiązujących przepisów i nie może naruszać praw osób trzecich.

Jeśli którykolwiek z Użytkowników dowie się o korzystaniu z Kanałów w sposób niedozwolony lub naruszający obowiązujące przepisy, Użytkownik niezwłocznie powiadomi SEATA, wysyłając wiadomość na adres customercare@seat.es.

8. Obsługa i wyłączenie gwarancji

SEAT będzie dokładał wszelkich starań, aby utrzymać prawidłową pracę Kanałów. SEAT nie może jednak zagwarantować braku przerw serwisowych wynikających z konieczności naprawy i/lub konserwacji Kanałów, ani braku, zasięgu lub braku awarii urządzeń i/lub sieci wymaganych do transmisji danych, na które SEAT nie ma wpływu. SEAT podejmie właściwe działania w celu ograniczenia wspomnianych zakłóceń.

Mimo iż SEAT dołoży wszelkich starań, aby w Kanałach dostępne były pełne, poprawne i aktualne informacje, informacje te mają wyłącznie charakter orientacyjny, o ile nie postanowiono inaczej. Informacje te stanowią zatem element ilustracyjny dla informacji ogólnych, a nie informacji szczegółowych czy konkretnych. Zgodnie z powyższym informacje te mogą ulegać zmianom.

9. Odpowiedzialność i wyłączenie odpowiedzialności

Posiadając dostęp do Kanałów, Użytkownik zobowiązuje się korzystać z nich zgodnie z prawem i ponosi wobec SEATA i/lub osób trzecich odpowiedzialność z tytułu wszelkich szkód lub strat wynikających z nieprzestrzegania przez Użytkownika takiego obowiązku.

Użytkownik jest w każdym przypadku w pełni odpowiedzialny za wszelkie dane i treści przesyłane lub przekazywane SEATOWI. SEAT nie monitoruje ani nie nadzoruje takich treści, o ile nie jest to wymagane przez przepisy, właściwy organ sądowniczy lub na mocy decyzji administracyjnej, i jest uprawniony do blokowania wyświetlania takich danych lub treści do momentu udowodnienia prawa własności do tych informacji lub ich legalności.

SEAT nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne błędy związane z bezpieczeństwem ani szkody powstałe w systemie komputerowym lub urządzeniach Użytkownika (sprzęcie i oprogramowaniu) i/lub plikach lub dokumentach przechowywanych w tym systemie komputerowym lub urządzeniach podczas korzystania z Kanałów w wyniku obecności wirusów, koni trojańskich lub podobnych okoliczności w tych systemach lub urządzeniach. SEAT nie ponosi również odpowiedzialności za awarie, zakłócenia, zaniedbania, przerwy czy rozłączenia dotyczące działania linii telefonicznych i/lub internetowych z przyczyn, na które SEAT nie ma wpływu.

Kanały mogą zawierać linki do innych stron internetowych oraz informacje, treści i/lub usługi dostarczane przez osoby trzecie. SEAT nie ma na to wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za wspomniane informacje, treści, działania i/lub usługi otrzymywane od osób trzecich. SEAT udostępnia Użytkownikowi wspomniane linki, informacje, treści i/lub usługi dla jego wygody oraz zgodnie z Ogólnymi warunkami, niniejszymi Warunkami korzystania i wszelkimi innymi właściwymi warunkami i politykami dotyczącymi prywatności, które Użytkownik musi przeczyta i wyraźnie zaakceptować, stosownie do okoliczności.

W Kanałach mogą być wyświetlane reklamy i oferty. Podmiot umieszczający reklamę lub ofertę jest odpowiedzialny za upewnienie się, że treści przekazane w celu ich umieszczenia w Kanałach są zgodne z obowiązującymi przepisami. SEAT nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy, nieścisłości czy nieprawidłowości wspomnianych treści. Wszelkie zgłoszenia dotyczące treści reklamowych publikowanych w Kanałach należy kierować na adres: customercare@seat.es.

SEAT nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody ani straty wynikające z wyboru niewłaściwych haseł przez Użytkownika podczas tworzenia Konta Użytkownika SEAT ID lub niezabezpieczenia haseł przez Użytkownika, naruszenia niniejszych Warunków korzystania lub innych stosownych warunków, ani za żadne szkody lub straty spowodowane przez osoby trzecie, którym Użytkownik umożliwił dostęp do swojego Konta Użytkownika SEAT ID i/lub Kanałów.

Ogólnie rzecz biorąc, SEAT nie kontroluje korzystania z kanałów przez Użytkowników. SEAT nie może zwłaszcza w żaden sposób zagwarantować, że Użytkownicy korzystają z Kanałów zgodnie z prawem, niniejszymi Warunkami korzystania, Ogólnymi warunkami, zasadami moralnymi, zasadami przyzwoitości czy porządkiem publicznym, ani czy Użytkownicy korzystają z Kanałów w sposób właściwy i ostrożny. W związku z tym SEAT nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Kanałów przez Użytkownika, który narusza jakiekolwiek przepisy lub prawa własności intelektualnej lub przemysłowej albo jakiekolwiek prawa osób trzecich.

10. Ochrona danych

SEAT chroni Twoje dane osobowe i wykorzystuje je wyłącznie w zakresie, w jakim jest to dozwolone zgodnie z prawem lub w jakim wyraziłeś/-aś na to zgodę. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Polityce prywatności w Aplikacjach.

11. Rozdzielność postanowień

Jeśli którykolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków korzystania zostanie uznany za nieważny, nielegalny lub niewykonalny, nie będzie to miało wpływu na pozostałe warunki i postanowienia pod warunkiem, że prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszych Warunków korzystania nie zostały znacząco naruszone. Na potrzeby niniejszego punktu termin „istotny“ oznacza każdą sytuację poważnie godząca w interesy którejkolwiek ze stron lub cel niniejszych Warunków korzystania. Wspomniane postanowienia zostaną zastąpione lub połączone z innymi postanowieniami zgodnymi z prawem, których cel będzie pokrywał się z celem zastępowanych postanowień.

12. Postanowienia końcowe, prawo właściwe, jurysdykcja

a. Niniejsze Warunki korzystania są regulowane przez hiszpańskie prawo zwyczajowe („legislación española común“). Jeśli Użytkownik jest konsumentem, prawem właściwym jest prawo kraju, w którym konsument posiada domicyl lub w którym konsument mieszka na stałe w momencie zawierania umowy.

b. Wszelkie spory wynikające z niniejszego stosunku umownego podlegają właściwym sądom w Barcelonie (Hiszpania). Niezależnie od powyższego, jeśli Użytkownik jest konsumentem, wspomniane spory podlegają sądom właściwym dla miejsca zamieszkania konsumenta.

c. Jeśli Użytkownik jest konsumentem, może również korzystać z alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR) w przypadku wszelkich sporów wynikających z niniejszych Warunków korzystania lub z nimi związanych. Lista dostępnych platform ADR Komisji Europejskiej jest dostępna pod poniższym linkiem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

d. Niezależnie od powyższego SEAT nie zobowiązuje się ani nie ma obowiązku uczestniczenia w postępowaniu online mającym na celu rozwiązanie sporu przed konsumenckim organem arbitrażowym.

© SEAT, S.A.U. 2020. Powielanie całości lub części niniejszego dokumentu jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.