POLITYKA PRYWATNOŚCI SEAT & CUPRA CONNECT

1. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

Zamieszczając niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych, informujemy o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych użytkowników podczas korzystania przez nich z usług mobilnych online SEAT / CUPRA CONNECT, (dalej „SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT”) za pośrednictwem konta użytkownika, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”), a także 3/2018, hiszpańską ustawą o ochronie danych (LOPDGG) i innymi lokalnymi przepisami, które je uzupełniają.

SEAT, S.A.U. (dalej „SEAT”) produkuje pojazdy z łącznością generującą informacje. Ponadto oferuje usługi związane z pojazdem za pośrednictwem aplikacji SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT. Wymienione systemy mają własną politykę prywatności, ponieważ mogą oferować określone usługi i funkcje w uzupełnieniu do systemu pojazdu. Aby zarejestrować się w systemach SEAT, należy utworzyć SEAT/CUPRA ID, dzięki czemu dane (e-mail token i hasło) zostaną przeniesione do pojazdu użytkownika i powiązanych aplikacji. Z drugiej strony, usługi dostępne dla pojazdu użytkownika, okresy ważności licencji i inne informacje są powiązane z SEAT / CUPRA ID użytkownika. Pojazd przekazuje również dane do wewnętrznych systemów SEAT / CUPRA CONNECT, aby zapewnić spójność informacji między systemami: pojazdem i aplikacją SEAT / CUPRA CONNECT. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w Polityce Prywatności.

2. Kto jest administratorem danych osobowych użytkownika?

Jednostka:SEAT, S.A.U. z numerem identyfikacji podatkowej A-28 049 161
Adres:Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona)
E-mail:SEAT: customercare@seat.es CUPRA: customercare@cupraofficial.es

3. Jakie dane przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej?

3.1. Przetwarzanie danych dla usług SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT

W kontekście funkcji oferowanych przez SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT i z zastrzeżeniem następujących celów, SEAT / CUPRA będzie przetwarzać następujące kategorie danych w celach opisanych poniżej:

Dane te będą przetwarzane w określonych celach:

Przed rejestracją w aplikacji SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT i uzyskaniem dostępu do połączonych funkcji w pojeździe wymagany jest SEAT / CUPRA ID.

W związku z tym korzystanie z usług CONNECT jest możliwe tylko po zalogowaniu się w SEAT / CUPRA ID i pomyślnym zarejestrowaniu samochodu.

Dane podane przy rejestracji w SEAT/CUPRA ID są przetwarzane podczas korzystania z funkcji i usług CONNECT. Więcej o warunkach i polityce prywatności SEAT / CUPRA ID można przeczytać tutaj.

Zapewnienie niektóre z tych usług i pomocy podczas jazdy będzie wymagało geolokalizacji pozycji użytkownika i pojazdu. W menu pojazdu można wybrać tryb prywatności, który umożliwi włączenie lub wyłączenie funkcji SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT wykorzystujących tę technologię.

SEAT będzie przetwarzać dane osobowe i dane dotyczące pojazdu użytkownika w wymienionych celach, biorąc pod uwagę, że podstawą prawną przetwarzania jest realizacja umowy, to znaczy Warunków SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT (dostępnych w aplikacji SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT), zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. b) rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

3.2. Zanonimizowe dane dla zautomatyzowanej jazdy

W zależności od modelu pojazdu i w przypadku aktywacji funkcji, SEAT będzie anonimizował dane pojazdu na potrzeby badań i rozwoju w zakresie zautomatyzowanej jazdy. Dane te będą pobierane przez czujniki pojazdu i wysyłane na serwer, gdzie zostaną natychmiast zanonimizowane i wykorzystane przez SEAT i jego partnerów, takich jak spółki Grupy Volkswagen, do badań i rozwoju zautomatyzowanej jazdy. Na podstawie takich danych tworzone jest środowisko symulacyjne, które umożliwia testowanie przyszłych funkcji zautomatyzowanej jazdy w realistycznych warunkach, a wyniki można porównywać z zachowaniami preferowanymi przez rzeczywistego kierowcę.

Podstawą prawną gromadzenia danych w celu pozyskiwania danych z pojazdu jest prawnie uzasadniony interes. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W związku z tym, że wyżej wymienione cele w zakresie badań, rozwoju i ochrony funkcji zautomatyzowanego kierowania pojazdami mogą zostać osiągnięte jedynie przy użyciu znaczącej bazy danych obejmującej możliwie najróżniejsze scenariusze drogowe oparte na rzeczywistych przejazdach. Klasyczne testy wytrzymałościowe nie są już w tym momencie wystarczające, ponieważ dane muszą obejmować jak najwięcej różnych scenariuszy jazdy, których sytuacje środowiskowe i drogowe mogą być jedynie rejestrowane w algorytmach w rzeczywistym ruchu drogowym. Na tej podstawie SEAT ma prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych i tworzeniu anonimowej bazy danych. Więcej informacji można znaleźć tutaj. W każdej chwili użytkownik może wnieść wobec tego sprzeciw, wyłączając samemu tę funkcję w ustawieniach prywatności swojego samochodu.

3.3. Działania marketingowe i związane z profilowaniem

Ponadto, i tylko w przypadku gdy użytkownik wyrazi na to wyraźną zgodę, SEAT będzie przetwarzać dane osobowe użytkownika w następujących dodatkowych celach:

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika w takich celach jest jego zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Użytkownik może w każdej chwili zarządzać lub odwołać swoją zgodę w portalu SEAT ID: seatid.vwgroup.io/account lub wysyłając e-mail do customercare@seat.es / customercare@cupraofficial.com, w zależności od marki samochodu. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych opartego na zgodzie, jakie miało miejsce przed jej wycofaniem.

3.4. Ujawnienie danych Importerowi SEAT lub Partnerowi Serwisowemu SEAT/CUPRA

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika w takich celach jest jego zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W przypadku, gdy użytkownik wyraził zgodę na udostępnienie swoich danych Importerowi SEAT lub Partnerowi Serwisowemu SEAT/CUPRA i zechce ją wycofać, należy zwrócić się do Importera lub Partnera Serwisowego SEAT/CUPRA jako administratora danych w zakresie tej komunikacji. Zgodę tę można również odwołać za pośrednictwem aplikacji SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT wyłączając opcję Ulubiony Partner Serwisowy. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych opartego na zgodzie, jakie miało miejsce przed jej wycofaniem.

3.5. Przetwarzanie w związku z bezpieczeństwem i zgodnością podłączonego pojazdu

SEAT monitoruje informacje o stanie i komunikaty wysyłane przez pojazd w celu zapewnienia bezpieczeństwa, jak również wykrywania ewentualnych błędów, ich analizy oraz propozycji i wdrażania ulepszeń i rozwiązań. Po zgromadzeniu, dane te zostają zestawione z technicznymi danymi produkcyjnymi oraz danymi z poprzednich wizyt serwisowych w celu wyciągnięcia wniosków mających znaczenie dla bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania pojazdu. Odpowiednie środki ochrony są stosowane w każdym czasie w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym ich anonimizacji, chyba że są one niezbędne Podmiotowi do przetworzenia numeru identyfikacyjnego pojazdu (VIN). Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi prawnie uzasadniony interes Podmiotu (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), jako producenta pojazdu i dostawcy usługi CONNECT, w celu wykrywania błędów mających wpływ na bezpieczeństwo i jakość produktu i usługi, a tym samym przynoszenia bezpośrednich korzyści użytkownikowi. Bez dostępu do takich informacji Podmiot nie byłby w stanie wykrywać błędów ani wprowadzać ulepszeń. W stosunku do tego przetwarzania Podmiot stwierdził istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, które zgodnie z art. 21 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nie pozwalają osobie, której dane dotyczą, na wykonanie przysługującego jej prawa sprzeciwu.

3.6. Przetwarzanie związane z optymizacją i ulepszaniem funkcji pojazdu oraz korzystaniem z podłączonych usług

Do celów optymizacji i ulepszania funkcji pojazdu oraz przystosowywania ich do oczekiwań klientów i ogólnie panujących tendencji rynkowych, a w szczególności do celów osiągania kolejnych i nowych ulepszeń funkcji innowacyjnych, pojazd użytkownika generuje różne dane funkcjonalne i techniczne (np. zużycie pojazdu, zużycie paliwa, stan, kontrola i dane informacyjno-rozrywkowe). Informacje te są powiązane z numerem identyfikacyjnym pojazdu (VIN) oraz z IP pojazdu. Podmiot nie korzysta z tych danych do tworzenia profili ani nie ocenia ich na podstawie spersonalizowanych pojazdów. Ponadto żadne atrybuty danych nie są wykorzystywane do tworzenia profili ani wyciągania wniosków na temat postępowania użytkownika lub wzorców postępowania użytkownika podczas korzystania z pojazdu. W momencie zgromadzenia takich informacji zastosowane zostają odpowiednie środki ochrony w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym ich anonimizacji, chyba że są one istotnie niezbędne Podmiotowi do przetworzenia numeru identyfikacyjnego pojazdu (VIN). Podmiot przetwarza powyższe dane w ramach ograniczonych czasowo czynności mających na celu zoptymalizowanie szeregu funkcji pojazdu i dostosowanie ich do oczekiwań klientów, chroniąc swoich prawnie uzasadnionych interesów lub prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, chyba że nadrzędny charakter mają interesy lub fundamentalne prawa i wolności, które wymagają ochrony danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Przekazywanie danych można dezaktywować w ustawieniach prywatności pojazdu. W celu zgłoszenia kategorycznego sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

3.7. Usługi i aplikacje osób trzecich

Użytkownik może mieć możliwość podłączenia swojego smartfonu do pojazdu w celu sterowania nim za pośrednictwem systemu w pojeździe (przy użyciu aplikacji takich jak Android Auto czy Apple CarPlay). Integracja pozwala na korzystanie z wybranych aplikacji smartfonu. Rodzaj przetwarzania danych jest ustalany przez dostawcę używanej aplikacji. Użytkownik może uzyskać więcej informacji na ten temat i wybrać odpowiednie ustawienia za pośrednictwem użytej aplikacji i systemu operacyjnego swojego smartfonu. Ponadto, na określonych warunkach, użytkownik może mieć możliwość korzystania z aplikacji osób trzecich, np. Google lub Spotify w połączeniu z usługami rozrywkowymi oferowanymi przez Podmiot w ramach usług CONNECT. Jako pierwszy krok do rozpoczęcia korzystania z tych usług użytkownik musi dokładnie zapoznać się z Warunkami i Polityką prywatności odpowiedniego dostawcy usług i je zaakceptować. Podmiot nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za takie przetwarzanie.

Pojazd o rozszerzonym zakresie dostępu: Pojazd o rozszerzonym zakresie dostępu pozwala Użytkownikowi Głównemu na umożliwienie innym osobom trzecim (np. firmom ubezpieczeniowym, warsztatom, stacjom benzynowym, operatorom stacji ładowania...) dostępu do danych telematycznych pojazdu (np. przebiegu, lokalizacji, stanu podzespołów pojazdu itp.) w celu uzyskania dodatkowych usług. Dane te są generowane przez pojazd w przypadku aktywacji i korzystania z usług CONNECT i są przechowywane na serwerach SEAT. Warunkiem koniecznym takiego procesowana danych jest wyraźne umożliwienie dostępu do danych odpowiedniej stronie trzeciej na stronie internetowej SEAT/CUPRA Extended Consents. Takie strony trzecie muszą mieć dostęp do tych danych, aby móc oferować określone usługi i opłaty (np. taryfy telematyczne). Wszystkie stosowne przypadki użycia i powiązane dane są ujawnione na stronie internetowej SEAT Extended Consents. Strona trzecia jest w sposób niezależny odpowiedzialna za przetwarzanie danych. Przed umożliwieniem dostępu do danych należy skontaktować się bezpośrednio ze stroną trzecią i zapoznać się z jej warunkami użytkowania i polityką prywatności. Zgodę na udostępnianie danych można udzielić lub wycofać klikając tutaj. Inni użytkownicy pojazdu mogą wystąpić o informacje dotyczące Pojazdu o rozszerzonym zakresie dostępu bezpośrednio do Użytkownika Głównego. Każdy użytkownik pojazdu ma możliwość wyłączenia funkcji gromadzenia danych w pojeździe za pośrednictwem ustawień prywatności w pojeździe. Jeśli Użytkownik Główny zmieni ustawienia prywatności na takie, które nie pozwalają na gromadzenie lub udostępnianie informacji stronom trzecim, dane przestaną być wysyłane do stron trzecich, co może skutkować ograniczeniem usług i opłat wykonywanych przez te strony. Dane są ujawniane przez SEAT odpowiedniej stronie trzeciej w momencie realizacji umowy lub czynności poprzedzających zawarcie umowy, o ile jest to niezbędne (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) dla Użytkownika Głównego. W przypadku Użytkowników Dodatkowych i Użytkowników Gości, przekazywanie danych jest niezbędne do celów wynikających z uzasadnionych interesów SEAT/CUPRA lub strony trzeciej. Dzięki temu strony trzecie są w stanie oferować indywidualne i spersonalizowane usługi Użytkownikowi Głównemu, jako podstawowemu użytkownikowi pojazdu.

4. Kim są odbiorcy danych osobowych?

Dane osobowe i dane pojazdu będą ujawniane stronom trzecim tylko w następujących przypadkach:

a) Zgodnie z odpowiednimi zobowiązaniami prawnymi. SEAT, jako autoryzowany producent pojazdu, ma obowiązek, na żądanie właściwych organów władz, przetwarzania i przekazywania określonych danych przechowywanych w pojeździe, związanych z właścicielem pojazdu. Niektóre z tych obowiązków mogą wynikać z prowadzenia dochodzeń w sprawach przestępstw, wypadków drogowych, kontroli sprzedaży używanych przedmiotów, itp. Ujawniane dane mogą zatem obejmować dane dotyczące funkcjonowania pojazdu, jego użytkowania, kontroli, stanu i dane techniczne związanych z numerem identyfikacyjnym pojazdu (VIN) takie jak: przebieg, prędkość, przyspieszenie, sterowanie nawigacją, stan pasów bezpieczeństwa, warunki środowiskowe, stan akumulatora, płynów i ciśnienia itp. Przetwarzanie danych i ich przekazywanie organom władz wynika z wywiązywania się przez SEAT z obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c) RODO) jako producenta pojazdu.

b) W określonych przypadkach serwisowania i naprawy pojazdu koniecznym może być przetwarzanie przez SEAT danych dotyczących zużycia paliwa i funkcjonowania pojazdu w związku z VIN. Dane te mogą być przetwarzane i ujawniane przez SEAT Podmiotom trzecim (warsztatom i dealerom) w przypadku czynności wycofania w ramach wywiązywania się przez SEAT z obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c) RODO) jako producenta pojazdu.

c) W sytuacji, gdy będzie to niezbędne do realizacji umowy, a w szczególności do oferowania usług SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT.

d) Również niektóre funkcje SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT są udostępniane przez strony trzecie, np. przez Google w przypadku korzystania z funkcji map. W takim przypadku strony trzecie mogą przetwarzać dane osobowe użytkownika jako administratorzy danych, co w każdym przypadku podlega odpowiednim politykom prywatności, do których dostęp można uzyskać za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji. Przed rozpoczęciem korzystania z takich usług wymagane jest dokładne przeczytanie i zaakceptowanie Warunków oraz Polityki prywatności odpowiedniego usługodawcy.

Wreszcie SEAT będzie udostępniać dane użytkownika stronom trzecim, takim jak Volkswagen AG czy dostawcy usług IT, działającym w charakterze podmiotów przetwarzających dane lub podwykonawców przetwarzania, aby umożliwić im oferowanie określonych funkcji i usług online związanych z pojazdem. SEAT korzysta z serwerów danych udostępnianych przez Grupę Volkswagen, która ponadto zapewnia utrzymanie i wsparcie techniczne systemów IT. Wspomniane strony trzecie i dostawcy Volkswagen AG będą zawsze przetwarzać dane osobowe w naszym imieniu oraz zgodnie z naszymi instrukcjami.

5. Czy dane osobowe będą wysyłane poza terytorium UE?

Cały proces przetwarzania danych użytkownika będzie realizowany w Europejskim Obszarze Gospodarczym i będzie objęty takim samym poziomem ochrony jak w Europejskim Obszarze Gospodarczym. W zależności od funkcji lub modelu pojazdu dane użytkownika mogą być jednak przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i w takim przypadku będą przesyłane wyłącznie do krajów, w których należyty poziom ochrony danych został ustanowiony przez Komisję Europejską lub zastosowano odpowiednie lub należyte zabezpieczenia, takie jak podpisywanie standardowych klauzul o ochronie danych przyjętych przez Komisję. W celu wyrażenia chęci uzyskania kopii tych klauzul lub poinformowania o ich otrzymaniu można skontaktować się z nami pod adresem: dataprotection@seat.es.

6. Jak długo są przechowywane dane osobowe użytkownika?

SEAT będzie przechowywać dane osobowe użytkownika wygenerowane przez systemy SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT tak długo, jak będzie to konieczne do zapewnienia funkcji zawartych w SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT, a w każdym przypadku do czasu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia. SEAT zachowa dane użytkownika przez okres trwania stosunku umownego z klientem, a po jego zakończeniu, przez okres maksymalnie 10 lat zgodnie z lokalnymi przepisami.

W odniesieniu do danych generowanych przez pojazd i przesyłanych do serwera danych na potrzeby badań i rozwoju w zakresie zautomatyzowanej jazdy, zebrane dane są kontrolowane pod względem jakości, a następnie natychmiast anonimizowane. Dane są przechowywane przez okres maksymalnie 24 godzin w celu anonimizacji. Oryginalne dane są następnie całkowicie usuwane z pojazdu. Procedura anonimizacji jest poddawana przeglądowi pod kątem wydajności i skuteczności oraz opracowywana na bieżąco z uwzględnieniem najnowszej wiedzy naukowej i aktualnego stanu techniki.

Dodatkowo, SEAT informuje, że w związku z tym, że dane osobowe użytkownika będą przechowywane na koncie SEAT ID / CUPRA ID, w przypadku gdy użytkownik zażąda usunięcia danych SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT, dane osobowe nie zostaną usunięte z konta SEAT ID / CUPRA ID, ponieważ użytkownik może mieć powiązane inne usługi cyfrowe SEAT. Użytkownik może jednak w każdej chwili zarządzać swoimi ustawieniami dotyczącymi danych i prywatności na https://seatid.vwgroup.io/

Ponadto SEAT zachowa dane użytkownika w celu spełnienia hiszpańskich wymogów prawnych dotyczących każdej z kategorii danych.

7. Użytkownicy i ustawienia prywatności

Usługi online są dostępne dla różnych użytkowników mogących korzystać z pojazdu. Do usług można zalogować się jako użytkownik główny, użytkownik dodatkowy, użytkownik gość lub użytkownik anonimowy, w zależności od rocznika pojazdu i pożądanej selekcji funkcji i aplikacji. Uwagę zwraca się na fakt, że wszystkie usługi i funkcje są dostępne wyłącznie po zalogowaniu się jako użytkownik główny lub użytkownik dodatkowy i po wykupieniu licencji na usługi CONNECT. Przetwarzanie danych osobowych jest aktywowane zazwyczaj w wyniku uzyskania licencji i zawarcia umowy na usługi CONNECT (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). W przypadku zalogowania jako użytkownik gość, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi uzasadniony interes świadczenia usług CONNECT (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Wreszcie w przypadku zalogowania jako użytkownik anonimowy, SEAT nie przetwarza danych osobowych takiego użytkownika.

Ponadto ustawienia prywatności samochodu, w zależności od pojazdu, pozwalają na wybranie pożądanego ustawienia prywatności, a nawet całkowitego ograniczenia dostępu do danych dotyczących usług lub ich przekazywania. Należy pamiętać, że inni użytkownicy–goście po zalogowaniu do pojazdu mogą sprawdzić miejsce zaparkowania pojazdu lub preferencje ustawień. Użytkownikami i ustawieniami prywatności można zarządzać z poziomu systemu Infotainment pojazdu. W celu sprawdzenia ogólnego dostępu pojazdu do Internetu lub, w razie wypadku, aktywowania „systemu eCall” można każdorazowo ustanowić połączenie z tym systemem.

8. Jakie prawa i kanały kontaktu ma użytkownik?

8.1. Definicja praw

Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

Jeżeli Użytkownik uzna, że SEAT nie przetwarzał danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem, może złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego, korzystając ze strony www.aepd.es.

8.2. Kanały kontaktu

Użytkownik może w każdej chwili zarządzać swoimi danymi osobowymi dotyczącymi usług SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT na portalu SEAT ID / CUPRA ID: seatid.vwgroup.io/account lub wysyłając pisemny wniosek do SEAT, S.A. – Digital Business & Product Strategy, na adres pocztowy: Autovía A-2 Km. 585, Martorell (Barcelona); lub na adres e-mail: customercare@seat.com lub customercare@cupraofficial.com; w zależności od marki pojazdu. Należy określić prawo, z którego użytkownik chce skorzystać. Korzystanie z tych praw jest nieodpłatne.

Jeżeli użytkownik zechce skorzystać ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych przed Importerem SEAT lub Partnerem Serwisowym SEAT, prosimy o bezpośredni kontakt z nimi.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących ochrony danych lub chęci skontaktowania się z inspektorem ochrony danych („IOD”), można również skontaktować się z naszym firmowym pełnomocnikiem ds. ochrony danych, wysyłając wiadomość na adres e-mail dataprotection@seat.es.

Wersja: październik 2022 r.