GENERELLE VILKÅR FOR SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT MOBILE ONLINE-TJENESTER

1. Omfang

1.1. Disse generelle vilkårene for SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT mobile online-tjenester («generelle vilkår») regulerer forholdet mellom selskapet SEAT, S.A.U. med hovedkontor i Martorell (Barcelona), Autovía A-2, km 585, 08760, registrert i foretaksregisteret i Barcelona i bind 23667, side B-56855, ark 1, med spansk skatteidentifikasjonsnummer (N.I.F.) A-28049161 og e-postadresse customercare@seat.esSEAT») og eieren eller den autoriserte brukeren av bilen («kunde») som har inngått avtale om SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT mobile online-tjenester, som beskrevet i appene «Tjenester»).

1.2. Disse generelle vilkårene skal kompletteres med de særlige vilkårene (som gjelder for den enkelte tjeneste kunden bestiller), bruksvilkårene og personvernerklæringene som regulerer kundens bruk av tjenestene.

1.3. Hvis tjenestene omfatter tjenester som ytes av tredjeparter under disse tredjepartenes merke eller navn, gir SEAT bare tilgang til disse tjenestene gjennom tjenestene. I så fall gjelder disse generelle vilkårene bare formidlingen av denne tilgangen. Bruken av tredjepartstjenestene kan imidlertid også være underlagt vilkår avtalt med tredjeparten, spesielt knyttet til behandling av personopplysninger.

1.4. Kunden skal godta disse generelle vilkårene, de særlige vilkårene og eventuelle andre gjeldende bruksvilkår eller personvernerklæringer under avtaleinngåelses- og aktiveringsprosedyren som er beskrevet i punkt 6.

1.5. SEAT har rett til å endre disse generelle vilkårene av en hvilken som helst gyldig eller berettiget grunn. Kunden skal varsles om endringer i disse generelle vilkårene, og de blir bindende når kunden uttrykkelig har godtatt dem. Hvis kunden avviser endringene, vil ikke endringene tre i kraft for kunden med mindre tekniske årsaker gjør det umulig å fortsette tjenesten.

1.6. SEAT skal lagre de generelle vilkårene, og de skal alltid være tilgjengelige for kunden. Kunden kan finne en oppdatert versjon av alle juridiske dokumenter som gjelder for tjenestene, her:

I den juridiske delen av infotainmentsystemet eller i appen

Apper

SEAT ID

https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions for vilkår

https://seatid.vwgroup.io/data-privacy for personvern

https://seatid.vwgroup.io/imprint for forlag

1.7. De generelle vilkårene vil være tilgjengelige for kunden på spansk og på språkene som er tilgjengelige for kunden i Apper.

1.8. Kunden må være myndig for å inngå en avtale om tjenester.

2. Betingelser

2.1. Kunden må oppfylle følgende betingelser og gjøre følgende for å inngå avtale om og/eller bruke tjenestene.

(i) Ha en SEAT- eller CUPRA-modell som er kompatibel med tjenestene («bil/-er»). Kunden finner informasjon om kompatible biler i Apper.

(ii) Ha en smarttelefon, et nettbrett, en datamaskin eller en annen elektronisk enhet med dataforbindelse (punkt 4).

(iii) Ha (eller opprette for dette formålet) en SEAT ID-brukerkonto og logge på med brukernavn og passord (punkt 5).

(iv) Ha inngått avtale om og aktivert tjenestene i forbindelse med den første tjenestebestillingen («tjenestebestilling») (punkt 6).

(v) Kunden vi bli ansett som primærbrukeren av kjøretøyet..Mer informasjon om de forskjellige fnksjonene og brukere er tilgjengelig på følgende link https://www.cupraofficial.com/services/connect.html / https://www.seat.com/owners/connectivity/seat-connect-service.html og beskrivelse av brukerroller i avsnitt 16.

2.2. Hvis bilen (avhengig av modell, modellår og utstyr) er utstyrt med «nødanropstjeneste», kan kunden bruke denne funksjonen uten SEAT ID-brukerkonto, bestilling eller aktivering.

3. Tjenester og tilgjengelighet

3.1. Tjenestene er nærmere beskrevet i nettportalen, som er tilgjengelig i Apper.

3.2. Tjenestene kan brukes gjennom følgende kanaler («kanaler»):

Ikke alle kompatible biler har et navigasjonssystem. Enkelte kompatible biler er utstyrt med et radiosystem, som gjør det mulig å motta tjenester på en annen frekvens. Kunden kan finne mer informasjon om mulige begrensninger i utstyret til kundens bil i Apper.

3.3. Ikke alle tjenestene kan brukes fra alle kanalene som er nevnt over. Enkelte tjenester er kompatible med alle kanaler, med to av dem eller bare med en enkelt kanal. Kunden kan finne mer informasjon om tjenestenes kompatibilitet med kanalene i appen eller navigasjons-/radiosystemet.

3.4. Kunden kan inngå avtale om alle eller noen av tjenestene (punkt 6). Enkelte tjenester kan tilbys gratis (f.eks. i en gratis prøveperiode) og være stilt inn fra fabrikken når kunden kjøper en ny bil. En tjenestebestilling knyttes til bilen kunden oppgir under aktiveringen (punkt 6). Tjenestene kan derfor ikke overføres til en annen bil enn bilen som avtalen om tjenestene ble inngått for.

3.5. Tilgjengeligheten til tjenestene kan helt eller delvis påvirkes av begrensninger i teknologisk infrastruktur, nettverksinkompatibilitet og/eller tekniske begrensninger i land utenom det landet der bilen opprinnelig ble kjøpt. SEAT kan ikke sikre at tjenestene kan brukes i fullt omfang i et annet land enn landet der bilen opprinnelig ble kjøpt, og SEAT skal derfor ikke være ansvarlig hvis slike omstendigheter er utenfor SEATs kontroll.

3.6. For å kunne levere tjenestene kan SEAT forvente at kjøretøyet og kanalene er i god stand, det elektriske systemet er i gang og har tilstrekkelig batteristrøm. Tjenesten fungerer ikke hvis du prøver å modifisere eller legge til utstyr eller programvare på eller til kjøretøyet som ikke er uttrykkelig autorisert av SEAT eller ikke er kompatibelt med tjenesten. Kunden er ene og alene ansvarlig for riktig vedlikehold av kundens kjøretøy eller forskjellige kanaler og dets systemer

3.7. På grunn av utvikling av informasjonsteknologi og tekniske fremskritt i bilindustrien vil tjenestene til kundens bil fra tid til annen bli tilpasset oppdateringer og forbedringer. I forbindelse med dette forbeholder SEAT seg retten til å endre funksjonene til tjenestene, uten ekstra kostnader for kunden i løpet av avtaleperioden for tjenestene. SEAT vil informere kunden, om en varig støtte, om typen og omfanget av slike endringer i rimelig tid på forhånd

Der slike endringer påvirker kunden negativt (og forutsatt at slike negative effekter ikke er av mindre betydning), vil kunden ha rett til å si opp denne kontrakten innen de følgende tretti (30) kalenderdagene fra mottak av varselet som informerer om endringene, eller endringen av tjenestene, hvis den skulle skje på et senere tidspunkt. Oppsigelse av kontrakten skal reguleres som angitt i punkt 10 nedenfor.

Retten til å si opp denne kontrakten for formålene ovenfor skal likevel ikke gjelde dersom SEAT har gitt kunden muligheten til å opprettholde, uten ekstra kostnader, tjenestene uten endringen og disse forblir gjeldende.

3.8. SEAT vil treffe rimelige tiltak for å sikre at tjenestene er tilgjengelige kontinuerlig, og vil gjøre sitt ytterste for å utbedre eventuelle feil så raskt som mulig.

3.9. Likevel kan tjenestene bli avbrutt eller hindret (hastighet) ved force majeure (f.eks. væpnet konflikt, vanskelige klimaforhold eller arbeidskonflikttiltak osv.) eller på grunn av utføring av vedlikehold, reparasjoner eller andre typer tiltak som er nødvendige for SEATs tekniske enheter eller enheter til tredjeparter som leverer data, innhold, informasjon eller overføringskapasiteten til tjenestene. Likeledes kan en økning i samtidig bruk av tjenestene påvirke tjenestene negativt.

3.10. I tillegg har SEAT rett til å treffe egnede tiltak for å oppdatere tjenestene, spesielt for å forebygge nettangrep som kan ha konsekvenser for bilers sikkerhet, trafikk, liv, helse eller personvern, for kundens, bileierens eller bilbrukerens eiendom og verdier, for tredjeparter eller for SEAT selv. Disse tiltakene kan føre til begrensninger i tjenestene og/eller dataforbindelsene. Avhengig av hvor alvorlige truslene er, og/eller hvor viktige verdiene som trues, er, kan disse tiltakene også innebære midlertidig blokkering av noen av eller alle tjenestene samt avbrudd i dataforbindelsen.

3.11. For å implementere de ovennevnte tiltakene eller for å gjenopprette komplett tilgjengelighet til tjenestene eller dataforbindelsen, kan SEAT gi kunden en gratis programvareoppdatering i kjøretøyet, som skal installeres av kunden så snart som mulig. Gjenopprettingen av fullstendig tilgjengelighet av tjenestene kan også kreve en annen deltakelse fra klienten (for eksempel endring av SEAT ID-passordet). SEAT skal ikke være ansvarlig for manglende samsvar i forhold til tjenestene hvis kunden ikke har installert disse oppdateringene etter SEATs indikasjoner etter en rimelig tidsfrist.

3.12. På deres side gir kunden SEAT en ikke-eksklusiv, ubegrenset, komplett, overførbar, gratis og underlisensierbar bruksrett til alle data som stammer fra deres bruk av tjenestene, spesielt tekniske data, som ikke refererer til personer eller hvis personlige referanser er fjernet (anonymiserte data

3.13. Ved tekniske problemer eller andre problemer knyttet til tjenestene, kan kunden henvende seg til SEATs kundeservice. Kunden kan finne kontaktopplysningene i appen.

4. Dataforbindelse

4.1. Følgende dataforbindelser er nødvendige for at kunden skal kunne bruke tjenestene:

4.2. Dataforbindelse mellom bilen og dataserveren:

4.2.1. Dataforbindelse mellom bilen og SEAT-dataserveren er nødvendig for å bruke tjenestene.

4.2.2. Avtalen om tjenestene omfatter en del av bruken av kundens dataforbindelse for enkelte tjenester. For bruk av andre tjenester, som i større grad bruker dataforbindelsen, kan kunden kjøpe ekstra datapakker fra tredjeparter. Mer informasjon om dataforbindelsen som er nødvendig for hver enkelt tjeneste, og om kjøp av ekstra datapakker fra teleoperatører finnes i appen. SEAT skal ikke være ansvarlig for tilkoblingstjenestene som leveres av tredjeparter.

4.2.3. Tjenestene er konfigurert for å aktivere dataforbindelsen mellom bilen og dataserveren når bilen er i et land godkjent av SEAT for bruk av slik kommunikasjon («bruksområde»).

4.2.4. Hvilke land bruksområdet omfatter, avhenger av modell, årsmodell og bilens utstyr. Kunden kan finne mer informasjon om bruksområdet i appen.

4.2.5. Driften og ytelsen til dataforbindelsen mellom bilen og dataserveren avhenger av en rekke faktorer, som fra tid til annen kan være utenfor SEATs kontroll, for eksempel, men ikke begrenset til, tilstrekkelig mottak av signalet på stedet der bilen er, forstyrrelser eller brudd i dekningen i tunneler, garasjer og undergrunn, i tillegg til andre negative faktorer (værforhold, enheter som forårsaker forstyrrelser, bygninger, høy belastning på mobilnettet).

4.2.6. SEAT har ingen forpliktelse til å vedlikeholde eller støtte noen dataforbindelse mellom kjøretøyet og SEAT-dataserveren dersom den spesifikke nettverksteknologien som er avhengig av tilkoblingen til kjøretøyet, avbrytes («Technology Sunset»).

4.3. Dataforbindelse mellom kundens enhet og dataserveren:

4.3.1. Dataforbindelsen mellom kundens enhet og dataserveren for bruk av tjenestene i appen er ikke en del av tjenestene som leveres av SEAT. Derfor skal vilkårene som er avtalt med kundens og/eller medbrukernes teleoperatør, gjelde. Dette kan føre til ekstrakostnader, særlig for nettilkobling og roaming. Disse kostnadene er utenfor omfanget og utenfor SEATs kontroll og ansvar.

5. Brukerkonto

5.1. Kunden må ha (eller opprette for dette formålet) en SEAT ID-brukerkonto («SEAT ID-brukerkonto») i appen, eller som angitt i navigasjons-/radiosystemet i kundens bil. Bruksvilkårene og personvernerklæringen som gjelder for SEAT ID-brukerkontoen, kan leses her: https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions.

5.2. Kunden må logge på appen eller navigasjons-/radiosystemet i bilen (avhengig av bilmodell) med brukernavn og passord for, blant annet, å inngå avtale om og aktivere tjenestene i bilen, og for å sjekke og administrere status for de avtalte tjenestene, unntatt «nødanropstjenesten».

5.3. Kunden må holde påloggingsopplysningene hemmelig, særlig passordet. Hvis passordet avdekkes for tredjeparter, skal kunden endre passordet umiddelbart, eller, hvis kunden ikke kan logge på SEAT ID-brukerkontoen, varsle SEAT umiddelbart. Det er mulig kunden kan gjenopprette passordet i ID-portalen. Hvis kunden har spørsmål om gjenoppretting av passord, kan kunden kontakte SEATs kundeservice i det enkelte landet (kundeservicen har begrenset åpningstid) eller se vanlige spørsmål i appen.

5.4. Noen tjenester krever et personlig identifikasjonsnummer (S-PIN) for pålogging. Kunden finner mer informasjon om dette i appen. Kunden må holde S-PIN-koden hemmelig. Hvis S-PIN-koden avdekkes for tredjeparter, skal kunden endre S-PIN-koden umiddelbart.

5.5. Kunden skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at informasjonen i SEAT ID-brukerkontoen er riktig og fullstendig. Ettersom SEAT og kunden vil kommunisere gjennom e-post, skal kunden ha en gyldig e-postadresse og tilgang til den relevante e-postkontoen. Kunden skal oppdatere endringer i e-postadresse eller andre kundeopplysninger så raskt som mulig i SEAT ID-brukerkontoen.

5.6. SEAT leverer SEAT ID-brukerkontoen til kunden uten vederlag.

6. Avtaleinngåelse og aktivering av tjenestene

6.1. Kunden kan inngå avtale om tjenestene (ved å bestille på nytt eller fornye tjenestene) og aktivere dem ved å logge på appen eller navigasjons-/radiosystemet (avhengig av bilmodell) med påloggingsopplysningene for SEAT ID-brukerkontoen. Når tjenestene aktiveres, knyttes bilen til kundens SEAT ID-brukerkonto, og kunden kan begynne å bruke tjenestene det er inngått avtale om.

6.2. Hvis kunden bestiller på nytt eller fornyer tjenester etter at de opprinnelige tjenestene er utløpt, må kunden gjenta aktiveringen med mindre betaling for fornyelsen er bekreftet av SEAT før utløpsdatoen for kundens opprinnelige tjenestebestilling.

6.3. Som et unntak fra det ovennevnte er det nødvendig med en dobbel autentiseringsprosess hos forhandleren for å aktivere tjenestene «Fjernstyrt låsing og opplåsing» og «Digital nøkkel».

6.4. Avhengig av modell og bilens utstyr kan kunden inngå avtale om og aktivere tjenestene på forskjellige måter. Kunden finner mer informasjon og råd om aktivering i appen, eller ved å henvende seg til forhandleren.

6.5. Avhengig av hvilken måte avtalen om tjenester inngås på, må kunden gjøre følgende:

6.6. Avtaleinngåelse og aktivering av tjenestene i appen («aktivering utenfor bilen»):

(i) Kunden må ha en smarttelefon, et nettbrett, en datamaskin og/eller en annen elektronisk enhet med dataforbindelse og en SEAT- eller CUPRA-modell som er kompatibel med tjenestene.

(ii) Kunden må logge på appen med påloggingsopplysningene for sin SEAT ID-brukerkonto.

(iii) Kunden må oppgi understellnummeret (VIN). Kunden finner understellsnummeret nederst på bilens frontrute eller i vognkortet.

(iv) Kunden må bestille ønskede tjenester, og godta vilkårene som gjelder.

Når kunden klikker på boksen for å inngå avtale om tjenestene, godtar kunden disse generelle vilkårene, de særskilte vilkårene (som gjelder for den enkelte tjenesten) og eventuelle andre gjeldende bruksvilkår eller personvernerklæringer.

(v) Kunden må merke seg eller notere tilkoblingskoden som blir vist («tilkoblingskode»), og må oppgi denne koden i navigasjons-/radiosystemet i bilen for å opprette forbindelsen.

(vi) SEAT vil sende en e-post til e-postadressen som kunden oppga da SEAT ID-brukerkontoen ble opprettet. Denne e-posten vil inneholde følgende informasjon:

a) SEATs bekreftelse på tjenestebestillingen («ordrebekreftelse»).

b) SEATs bekreftelse på at tjenestene er aktivert på riktig måte, og at kunden kan begynne å bruke dem.

c) Relevant faktura/kvittering utstedt av SEAT, avhengig av kundens tjenestebestilling.

Mottaksdato for ordrebekreftelsen anses å være datoen for inngåelse av avtalen.

6.7. Avtaleinngåelse og aktivering av tjenestene i navigasjons-/radiosystemet i bilen («aktivering i bilen»):

(i) Kunden må ha en SEAT- eller CUPRA-modell som er kompatibel med tjenestene.

(ii) Kunden må logge på navigasjons-/radiosystemet med påloggingsopplysningene for SEAT ID-brukerkontoen.

(iii) Kunden må bestille ønskede tjenester, og godta vilkårene som gjelder.

Når kunden klikker på boksen for å inngå avtale om tjenestene, godtar kunden disse generelle vilkårene, de særskilte vilkårene (som gjelder for den enkelte tjenesten) og eventuelle andre gjeldende bruksvilkår eller personvernerklæringer.

(iv) Kunden må gjennomføre verifisering med to nøkler (åpne og lukke bilen med hver av nøklene).

(v) Kunden må vente til meldingen som bekrefter aktivering av tjenestene, vises på skjermen til navigasjons-/radiosystemet i bilen.

(vi) SEAT vil sende en e-post til e-postadressen som kunden oppga da SEAT ID-brukerkontoen ble opprettet. Denne e-posten vil inneholde følgende informasjon:

a) SEATs bekreftelse på tjenestebestillingen («ordrebekreftelse»).

b) SEATs bekreftelse på at tjenestene er aktivert på riktig måte, og at kunden kan begynne å bruke dem.

c) Relevant faktura/kvittering utstedt av SEAT, avhengig av kundens tjenestebestilling.

Datoen kunden mottar ordrebekreftelsen anses som datoen for inngåelse av avtalen.

6.8. Hvis kunden er en forbruker («consumidor»), har kunden rett til å trekke seg fra avtalen innen fjorten (14) dager etter at avtalen ble inngått, i henhold til prosedyren som er fastsatt i dette punktet. Trinnene kunden må følge for å utøve angreretten, er beskrevet i punkt 10 i disse generelle vilkårene («angrerett»). Sammen med ordrebekreftelsen vil kunden motta det offisielle skjemaet (ikke obligatorisk) for å bruke angreretten. Hvis tjenesten leveres kostnadsfritt til kunden (f.eks. i en gratis prøveperiode), vil ikke bruk av angreretten innebære noen tilbakebetaling.

7. Økonomiske vilkår – betalingsmetode

7.1. Tjenestene vil være underlagt de økonomiske vilkårene som gjelder på det tidspunktet kunden inngår avtalen eller fornyer tjenestene. Kunden kan finne gjeldende prisliste og gjeldende avgifter i appen.

7.2. Kunden får også informasjon om prisen på tjenestene under avtaleinngåelses- og aktiveringsprosessen og under bestilling av tjenester. Ordrebekreftelsen som sendes til kunden etter at prosessen er fullført, vil omfatte faktura/kvittering med gjeldende priser og avgifter (punkt 6).

7.3. SEAT kan unntaksvis tilby noen tjenester kostnadsfritt (f.eks. i en gratis prøveperiode) når kunden kjøper en ny bil som er kompatibel med tjenestene.

Kunden kan forlenge disse tjenestene eller bestille dem på nytt mot betaling etter at denne gratisperioden er utløpt. SEAT vil informere kunden på e-post (flere ganger) om muligheten til å fornye tjenestene eller foreta en ny bestilling før gratisperioden utløper.

7.4. Hvis kunden ikke bekrefter og betaler prisen for fornyelsen av tjenestene eller foretar en ny bestilling etter at SEAT har sendt den siste påminnelsen, forbeholder SEAT seg retten til å kansellere/avslutte kundens tilgang til tjenestene når gratisperioden utløper. Kunden vil i alle tilfeller ha rett til å inngå en ny avtale om tjenestene når som helst etter at den tidligere avtalen er utløpt.

7.5. Betaling for tjenestene, fornyelser av dem og/eller nye bestillinger skal gjøres fra kundens SEAT ID-brukerkonto, der kunden blir videresendt til en betalingsplattform som driftes av eller gjennom J.P. Morgan Mobility Payments Solutions S.A. («EMI»). EMI er en elektronisk pengeinstitusjon stiftet i henhold til lovgivningen i Luxembourg, med hovedkontor på adressen 19–21, route d'Arlon, L-8009 Strassen, Luxembourg, registrert i Luxembourgs foretaksregister (Registre de Commerce et des Sociétés) med nr. B215079 og driver sin virksomhet under tilsyn av finanstilsynet i Luxembourg (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF). Betalingsprosessen vil eventuelt være underlagt de vilkårene og/eller personvernerklæringen for sluttbrukerbetalinger som til enhver tid er avtalt mellom kunden og EMI. Hvis dette er tilfelle, vil kunden bli informert om dette og bedt om å gi sitt samtykke. Hvis opplysninger kunden har oppgitt under registreringen endrer seg, må kunden underrette EMI uten ugrunnet opphold ved å oppdatere de relevante opplysningene. Om nødvendig kan kunden pålegges å levere dokumentasjon på oppdaterte opplysninger.

7.6. Enhver omstendighet utenfor SEATs kontroll som forårsaker at kundens betaling ikke blir gjennomført eller riktig gjennomført vil automatisk føre til avbrudd og/eller kansellering av kontraktsprosessen.

8. Gyldighetstid

8.1. Gyldighetstiden for avtalen fastsettes når tjenestene er bestilt («gyldighetstid/-er»). Som hovedregel (men ikke alltid) inngår kunden avtale om tjenestene med en gyldighetstid på ett år.

8.2. Gyldighetstiden starter på datoen for aktivering av garantien for kundens bil. Ved fornyelse og/eller ny bestilling (og forutsatt at betaling er mottatt av SEAT før utløpsdatoen til den opprinnelige tjenesteavtalen), vil gyldighetstiden for fornyelsen og/eller den nye bestillingen starte å løpe dagen etter utløpsdatoen. Hvis betaling for fornyelser og/eller nye bestillinger mottas av SEAT etter utløpet av den opprinnelige tjenesteavtalen, vil neste gyldighetstid begynne å løpe på datoen betalingen er bekreftet av SEAT.

8.3. Ved å godta disse generelle vilkårene og for relevante formål ber kunden uttrykkelig om at levering av tjenestene begynner innen fristen for å gjøre bruk av angreretten som er fastsatt i punkt 9, utløper.

8.4. Når det gjelder kostnadsfrie tjenester til kunden i forbindelse med kjøp av en ny bil, reduseres gyldighetstiden proporsjonalt med antall dager som har gått fra aktivering av den nye bilens garanti frem til dagen tjenestene aktiveres i samsvar med prosedyren som er beskrevet i punkt 6 i disse generelle vilkårene.

8.5. Gyldighetstiden for tjenestene det er inngått avtale om, er knyttet til kundens bil, og kunden kan kontrollere den i appen ved å logge på SEAT ID-brukerkontoen sin.

8.6. SEAT vil påminne kunden om muligheten til å fornye avtalen eller bestille på nytt før gyldighetstiden utløper. Påminnelsene sendes til e-postadressen kunden oppga da SEAT ID-brukerkontoen ble opprettet. Hvis kunden ønsker å fornye avtalen eller bestille på nytt, må kunden følge instruksjonene fra SEAT og starte en ny prosess for avtaleinngåelse og aktivering i appen og/eller navigasjons-/radiosystemet i bilen i samsvar med disse generelle vilkårene.

8.7. Hvis kunden ikke fornyer eller bestiller på nytt innen utløpet av gyldighetstiden, avsluttes automatisk avtalen mellom SEAT og kunden.

9. Angrerett

9.1. I samsvar med de generelle vilkårene for SEAT CONNECT & CUPRA CONNECT-tjenester og andre tilleggs- eller etterfølgende tjenester som også kan avtales gjennom My SEAT/CUPRA CONNECT App, navigasjonssystem og Min CUPRA-app, når kunden er en forbruker, har kunden rett til å trekke seg fra kontrakten innen en periode på fjorten (14) kalenderdager uten å oppgi noen grunn.

9.2. Angrefristen utløper fjorten (14) kalenderdager etter datoen for inngåelse av avtalen.

9.3. Slik refusjon vil bli utført med samme betalingsmiddel som kunden brukte for den første transaksjonen, med mindre kunden uttrykkelig har bedt om noe annet til SEAT/CUPRA ved å sende en e-post til: customercare@seat.es. (SEAT Clients) eller customercare@cupraofficial.com (CUPRA-kunder). Det kan også være mulig å bruke angreretten på andre måter.

9.4. Kunden kan bruke angrerettskjemaet vedlagt som vedlegg I, men bruk av dette skjemaet er ikke obligatorisk.

9.5. Angrefristen anses å være overholdt hvis kunden sender meldingen innen utløpet av denne fristen.

9.6. Hvis kunden benytter angreretten, vil SEAT tilbakebetale alle beløp kunden har innbetalt, uten ugrunnet opphold og i alle tilfeller innen fjorten (14) kalenderdager etter datoen da SEAT ble informert om kundens beslutning om å trekke seg fra avtalen. Tilbakebetaling gjøres ved hjelp av samme betalingsmetode som kunden brukte for den opprinnelige transaksjonen, med mindre kunden uttrykkelig har bedt SEAT/CUPRA ved å sende en e-post til: customercare@seat.es. (SEAT Clients) eller customercare@cupraofficial.com (CUPRA-kunder). I så fall vil kunden måtte levere nødvendig dokumentasjon på at kunden er eier av den alternative betalingsmetoden. Kunden skal ikke i noen tilfeller påføres kostnader i forbindelse med tilbakebetalingen.

9.7. Hvis levering av tjenestene starter i løpet av angrefristperioden og kunden gjør bruk av angreretten, skal kunden betale en andel av beløpet for hele avtaleperioden som står i forhold til tjenestene som allerede er levert på tidspunktet da kunden sendte melding om bruk av angreretten.

10. Avslutning og overdragelse av avtale

10.1. Avtalen avsluttes:

a) Hvis kunden ikke fornyer tjenestene og/eller bestiller på nytt ved utløpet av den opprinnelige gyldighetstiden i henhold til vilkårene beskrevet i punkt 8.

b) Hvis kunden bruker angreretten i henhold til vilkårene i punkt 9.

c) I tilfelle mangel på samsvar i henhold til avsnitt ‎15

d) Hvis en part vesentlig har misligholdt lovfestede eller avtalemessige forpliktelser, etter den ikke misligholdende partens ønske. I slike tilfeller skal den ikke-misligholdende parten, hvis etterlevelse fortsatt er mulig, varsle den andre parten skriftlig om det relevante misligholdet, og om at den ikke-misligholdende parten er klar til å avslutte avtalen hvis den misligholdende parten ikke avhjelper misligholdet innen ti (10) dager etter mottak av varselet. Hvis misligholdet ikke er avhjulpet innen denne fristen, har den ikke-misligholdende parten rett til å avslutte avtalen ved å varsle den andre parten skriftlig, og den ikke-misligholdende parten vil få rett til å fremme krav for relevante skader og tap. Hvis etterlevelse ikke er mulig, vil avtalen avsluttes med mottak av varsel om at den ikke-misligholdende parten ber om avslutning og angir årsakene til dette.

e) I tilfelle av en Technology Sunset, som beskrevet i punkt 4.2.6, vil kunden kunne avslutte tjenestene som er berørt av Technology Sunset ved å sende skriftlig varsel til SEAT, dersom det ikke finnes alternative tilkoblingsløsninger med den gjeldende teknologien.

f) Dersom kunden ikke skulle være i stand til å overholde bestemmelsene under punkt 20, kan SEAT si opp brukeravtalen med umiddelbar virkning, og alle andre relaterte eksisterende avtaler mellom SEAT og kunden, og blokkere hans fremtidige tilgang til SEAT ID samt eventuelle tilknyttede tjenester eller tilknyttede produkter, programvarer og teknologier.

10.2. Hvis avtalen ble avsluttet av noen av årsakene som er beskrevet i forrige punkt, vil de særlige vilkårene som gjelder for tjenestene kunden har inngått avtale om, også avsluttes og tilgang til tjenestene vil opphøre.

10.3. Ingen av partene kan overdra rettigheter og forpliktelser i henhold til disse generelle vilkårene uten skriftlig samtykke fra den andre parten. SEAT forbeholder seg imidlertid, som et unntak fra det ovennevnte, retten til å overdra tjenesteavtalen (uten å gjøre endringer i avtalevilkårene) til et hvilket som helst annet selskap i SEAT-konsernet. I den forbindelse gir kunden med dette sitt samtykke til at SEAT kan gjennomføre slik overdragelse. I alle tilfeller skal SEAT informere kunden om overdragelsen så snart som mulig.

10.4. På kundens forespørsel vil SEAT gjøre tilgjengelig for kunden alt annet innhold enn personopplysninger som kunden har oppgitt eller opprettet ved bruk av tjenestene tilgjengelig for kunden. Slike data vil bli gitt gratis, innen rimelig tid og i et vanlig benyttet elektronisk format.

11. Immaterielle og industrielle rettigheter

11.1. Kunden har en ikke-eksklusiv rett, som ikke kan viderelisensieres eller overdras, til å bruke tjenestene (og innhold, materiell og informasjon knyttet til dem), appen, nettportalen og navigasjons-/radiosystemet i gyldighetstiden til tjenestene det er inngått avtale om. Bruken vil være begrenset til de landene der tjenestene kan brukes (som angitt i appene).

11.2. Kunden har ikke fullmakt til å overdra eller utlevere innhold og informasjon knyttet til tjenestene, heller ikke til å utnytte tjenestene på noen som helst måte, for eksempel til fordel for tredjeparter eller til kommersielle formål eller for å oppnå fortjeneste. Kunden skal ikke og har ikke tillatelse til å endre, kopiere, modifisere, dekompilere, demontere eller utføre omvendt utvikling av tjenestene og kanalene, deres integrerende deler eller innhold og kildekoder. Videre skal kunden under ingen omstendigheter fjerne, endre, unngå eller manipulere noen beskyttelsesanordning eller sikkerhetssystem som er installert i kanalene.

11.3. Kunden erkjenner at de immaterielle og industrielle rettighetene og andre rettigheter til tjenestene (inkludert innhold, tekster, opplysninger, databaser, bilder, fotografier, grafikk, tale, video, navn, varemerker, distinktive tegn, design, programvare, grensesnitt osv.), appen, og navigasjons-/radiosystemet, og deres komponenter, tilhører SEAT, SEATs lisensgivere og/eller tredjeparter. Når kunden leier tjenestene, får kunden kun de rettighetene som er strengt nødvendige for å bruke tjenestene som fastsatt i disse generelle vilkårene.

11.4. Kunden har ikke rett til å bruke tjenestene, appen og navigasjons-/radiosystemet eller deres komponenter i strid med disse generelle vilkårene og/eller eventuelle andre gjeldende bruksvilkår, tredjepartsrettigheter og/eller gjeldende lover. Kunden skal stanse all feil bruk av tjenestene, appen og navigasjons-/radiosystemet eller deres komponenter. Kunden forplikter seg særlig til ikke å distribuere, gjengi, offentlig kommunisere og/eller endre, uansett formål, tjenestene, appen, navigasjons-/radiosystemet eller deres komponenter, verken helt eller delvis, og heller ikke gjennomføre noen annen aktivitet som kan skade gyldigheten til noe av det ovennevnte.

12. Personvern

12.1. SEAT vil beskytte personopplysningene gitt av kunden. Disse opplysningene vil kun bli brukt når bruken er lovlig og kunden uttrykkelig har samtykket til bruken. Kunden kan finne mer informasjon om dette i personvernerklæringen som gjelder for tjenestene; personvernerklæringen finnes på appen.

13. Kundens ansvar

13.1. Kunden skal bekrefte at hun eller han oppfyller betingelsene for å inngå avtale om og bruke tjenestene, som fastsatt i disse generelle vilkårene, særlig i punkt 2.

13.2. I tillegg forplikter kunden seg til å bruke tjenestene uten å bryte disse generelle vilkårene, særlige vilkår og eventuelle andre bruksvilkår eller personvernerklæringer som gjelder for appen og navigasjons-/radiosystemet, i tillegg til gjeldende lover og tredjepartsrettigheter.

13.3. Hvis kunden ikke er eieren av kjøretøyet, før programvareoppdateringer utføres, er kunden ansvarlig for å sørge for at de er autorisert til å gjøre dette. Kunden kan finne informasjon om tillatelsen til å utføre programvareoppdateringen i avtalene som gjelder mellom kunden og eieren med hensyn til kjøretøyet (f.eks. fra leieavtalen eller – i firmabil – arbeidsgivers retningslinjer for firmabil eller arbeidskontrakt). I tvilstilfeller skal kunden innhente kjøretøyeierens forhåndssamtykke til å utføre programvareoppdateringen.

13.4. Hvis en autorisert tredjepart bruker bilen, for eksempel et familiemedlem eller en ansatt hos kunden, skal kunden treffe tilstrekkelige tiltak (f.eks. innhente samtykke fra den relevante tredjeparten) for å sikre at denne tredjeparten ikke bryter tredjepartsrettigheter når han eller hun logger på tjenestene. Vær oppmerksom på at kunden innhenter informasjon om bilen og dermed (indirekte) om en slik tredjepart (f.eks. brukeratferd, posisjon osv.). Varselmeldingene for bilen og/eller feilmeldinger i bilen, vises i appen i delen der det finnes informasjon om bilens status.

13.5. Kunden forplikter seg til å respektere de immaterielle og industrielle rettighetene eller andre typer rettigheter SEAT eller en tredjepart har til tjenestene, appen og navigasjons-/radiosystemet i bilen i henhold til vilkårene fastsatt i punkt 11.

13.6. Kunden er ansvarlig overfor SEAT for eventuelt mislighold som oppstår som følge av at en annen person enn kunden bruker tjenestene, og skal holde SEAT skadesløs fra alle forhold som oppstår som følge av feil bruk.

13.7. Hvis kunden samtidig er fører av bilen, kan kunden bruke tjenestene hvis hun eller han overholder alle gjeldende trafikkregler.

14. SEATs ansvar

14.1. SEAT kan ikke holdes ansvarlig for skader som skyldes at kunden bruker tjenestene i strid med disse generelle vilkårene eller feil bruk av tjenestene, appen og/eller navigasjons-/radiosystemet i bilen. Det forestående gjelder særlig hvis føreren av bilen blir distrahert under kjøring på grunn av bruk av tjenestene eller appen, og det oppstår en ulykke som følge av dette.

14.2. Siden informasjonen SEAT leverer i forbindelse med tjenestene, er digital, og lagring og overføring av denne informasjonen over Internett medfører muligheter for feil, gir SEAT ingen garanti for at informasjonen som overføres eller leveres til kunden gjennom tjenestene, er oppdatert, nøyaktig, sann, korrekt og av god kvalitet. SEAT er derfor ikke ansvarlig, unntatt i de tilfellene som eksplisitt er tatt opp i gjeldende lov, for at informasjonen som leveres gjennom tjenestene, er oppdatert, nøyaktig, sann, korrekt og av god kvalitet. Det samme gjelder for informasjon som leveres av tredjeparter.

14.3. Når det gjelder informasjon, bilder og annet innhold levert av tredjeparter i forbindelse med levering av tjenestene, erkjenner kunden at SEAT ikke undersøker eller endrer innholdet i denne informasjonen, eller noe annet innhold eller noen annen informasjon.

14.4. SEAT kan ikke holdes ansvarlig for forhold som påvirker tjenestene når disse skyldes problemer med dataforbindelsen som leveres av tredjeparter. I denne forstand er ikke SEAT ansvarlig for noen Technology Sunset, som beskrevet i punkt 4.2.6. SEAT vil imidlertid med rimelighet varsle kunden skriftlig etter å ha blitt oppmerksom på den forestående Technology Sunset på den aktuelle datoen etter hvilken teknologien ikke lenger vil være tilgjengelig,

14.5. SEAT kan ikke holdes ansvarlig for skader som skyldes kundens valg av uegnet passord for pålogging til SEAT ID-brukerkontoen eller utilstrekkelig beskyttelse av passordet. SEAT kan heller ikke holdes ansvarlig for skader forårsaket av tredjeparter som har fått tilgang til tjenestene av kunden.

15. Garanti

15.1. Uten at det berører punktene 13 og 14 ovenfor og kundens angrerett, forutsatt at tjenestene er installert på riktig måte, og i løpet av den relevante kontrakten, skal SEAT være ansvarlig overfor kunden i tilfelle tjenestene (i) ikke er i samsvar til beskrivelsen og kvaliteten som er gjort tilgjengelig for kunden i disse Generelle Vilkårene samt de spesielle betingelsene som er angitt i appen før kontraktinngåelsen, som skal ha samme kvalitet og egenskaper som lignende tjenester innehar; og forutsatt at kunden ikke uttrykkelig har akseptert at noen spesifikke funksjoner ved tjenestene avviker fra slik samsvar; (ii) ikke er egnet for den vanlige bruken de er ment for (inkludert bruken som lignende tjenester leveres for når man tar i betraktning de eksisterende tekniske standardene); (iii) ikke er utstyrt med tilstrekkelige instruksjoner (og som kunden med rimelighet kan forvente å motta); og (iv) ikke er utstyrt med relevante oppdateringer der dette er angitt i kontrakten.

15.2. SEAT skal levere alle nødvendige oppdateringer, inkludert sikkerhetsoppdateringer, for å opprettholde samsvar med tjenestene i tidsrommet for den gjeldende avtalte tjenesten, som angitt i de spesielle betingelsene. Ovennevnte skal ikke gjelde dersom kunden ikke installerer oppdateringene som er gjort tilgjengelig av SEAT innen rimelig tid, forutsatt at SEAT har behørig informert kunden om slike oppdateringer og at instruksjonene gitt i denne forbindelse er nøyaktige.

15.3 Ved manglende samsvar av tjenestene har kunden krav på at tjenestene blir brakt til samsvar, f.eks. via oppdatering, gjenoppretting av kontinuerlig forsyning eller eliminering av begrenset ytelse (hastighet). Hvis (i) SEAT nekter eller unnlater å oppnå samsvar innen rimelig tid og uten vesentlig ulempe for kunden (ii) eller hvor mangelen på samsvar er av så alvorlig karakter at det er urimelig at kunden først ber om utbedring , har kunden rett til (a) når det gjelder betalingstjenester, en forholdsmessig reduksjon av prisen, hvis noen, for den tidsperioden som det digitale innholdet eller den digitale tjenesten ikke var i samsvar med kontrakten, og (b) med mindre mangelen på samsvar kun er mindre, si opp kontrakten i samsvar med punkt 3.7. En prisreduksjon eller refusjon er forholdsmessig hvis den reflekterer reduksjonen i verdien av tjenestene sammenlignet med verdien som det digitale innholdet eller den digitale tjenesten ville ha hatt hvis de var i samsvar med kontrakten.

15.4 I avvik fra paragraf 15.1 over, skal ikke SEAT være ansvarlig for manglende samsvar som utelukkende resulterer fra klientens manglende installering av oppdateringen innen rimelig tid gitt at den manglende installasjonen fra klienten ikke skyldtes mangler i installasjonsinstruksjonene fra SEAT.

15.5 For å hevde klientens rettigheter under paragraf 15 kan klienten kontakte SEATs kundestøtteavdeling.

16. Medbrukere

16.1. Kunden kan gi et rimelig antall personer (f.eks. familiemedlemmer, venner, kolleger) fullmakt til å bruke tjenestene i kundens bil («medbruker» eller «medbrukere»).

16.2. Den generelle regelen for å bruke tjenestene for kundens bil er at medbrukeren må ha en SEAT ID-brukerkonto eller opprette en slik konto i henhold til vilkårene fastsatt i disse generelle vilkårene, aktivere tjenestene som er knyttet til SEAT ID-brukerkontoen hans eller hennes for bilen, og godta disse generelle vilkårene, særlige vilkår og eventuelle andre bruksvilkår eller personvernerklæringer som gjelder.

16.3. Tjenestene kan ikke brukes samtidig, og enkelte tjenester kan ikke brukes av en annen person enn kunden, heller ikke når vedkommende har en SEAT ID-brukerkonto. Ikke alle tjenestene krever at andre personer enn kunden har en SEAT ID-brukerkonto. Du finner mer informasjon om dette i appen eller navigasjons-/radiosystemet. I slike tilfeller vil kunden være ansvarlig for å informere disse personene om vilkårene som gjelder for tjenestene, og riktig bruk av tjenestene.

16.4. Bruken av tjenestene vil ikke medføre tilleggskostnader for medbrukere som ikke opprinnelig har inngått avtale om tjenestene.

16.5. Omfanget, og uforstyrret og uavbrutt bruk av tjenestene, for medbrukerne vil avhenge av det som er tilgjengelig for kunden, og funksjonene og innholdet kunden har anskaffet. SEAT er ikke forpliktet til å underrette medbrukeren om endringer i tjenestene. SEAT er bare forpliktet til å underrette medbrukere om endringer i disse generelle vilkårene hvis disse endringene påvirker medbrukerne.

16.6. Kunden og en medbruker kan når som helst avslutte retten til medbrukeren ved å kansellere relevante brukerkontoer. For øvrig vil medbrukerens tilgang til tjenestene opphøre ved utløp av gyldighetstiden for tjenestene kunden har inngått avtale om, eller hvis avtalen avsluttes i henhold til bestemmelsene i disse generelle vilkårene.

16.7. Medbruker av kjøretøyet kan være en primærbruker (primærbruker), sekundærbruker (sekundærbruker) eller gjestebruker (gjestebruker).

Hver bruker har de følgende rollene:

A. Primærbruker: den som bestiller tjenester og kobler kjøretøyet til tjenestene i henhold til disse generelle vilkårene. Primærbruker har tilgang til det komplette tilgjengelige omfanget av tjenestene. Primærbrukeren skal være eieren, den som oppbevarer kjøretøyet eller en annen person som hovedsakelig bruker kjøretøyet (f.eks. leietakere, firmabilbrukere osv.

B. Sekundærbruker: den som er pålogget kjøretøyet som er koblet til tjenestene med sin SEAT-ID, og som er godkjent som sekundærbruker av kjøretøyets primærbruker. Sekundærbrukeren har ikke tilgang til tjenester som utelukkende leveres til primærbrukeren. Primærbrukeren kan fjerne sekundærbrukeren når som helst via appen. Sekundærbrukeren kan også avbryte rollen som sekundærbruker selv. Rollen som sekundærbruker er ment for en person som bruker kjøretøy regelmessig over lengre tid (f.eks. familiemedlem, livspartner eller venn av primærbruker). Flere sekundærbrukere kan tilordnes kjøretøyet samtidig. Sekundærbrukeren må godta disse generelle vilkårene med den første påloggingen til et kjøretøy som er koblet til SEAT CONNECT. Sekundærbrukeren er ikke underlagt rettigheter og forpliktelser som kun er tildelt primærbrukeren under disse generelle vilkårene.

C. Gjestebruker er den som er pålogget kjøretøyet som koblet til SEAT CONNECT med sin SEAT ID. Gjestebrukeren har ikke tilgang til tjenester som utelukkende leveres til primærbrukeren eller sekundærbrukeren. Enhver kjøretøybruker (inkludert anonyme gjester) kan slette gjestebruker i kjøretøyet når som helst via navigasjonssystemet. Primærbrukeren kan fjerne gjestebruker når som helst via appen. Rollen som gjestebruker er ment for en person som bruker kjøretøyet regelmessig over lengre tid (f.eks. familiemedlem, livspartner eller venn av primærbruker), av og til eller som en éngangsbruker. Gjestebrukeren må godta de nåværende generelle vilkårene under den første påloggingen til et kjøretøy koblet til SEAT CONNECT. Gjestebrukeren er ikke underlagt noen rettigheter og forpliktelser som kun er tildelt primærbrukeren eller sekundærbrukeren.

Disse vilkårene gjelder ikke for brukere som ikke er primærbrukere, sekundærbrukere eller gjestebrukere, og som bruker tjenestene uten å ha koblet SEAT CONNECT til deres SEAT-ID (anonym gjest).

De tilgjengelige brukerrollene kan variere spesielt avhengig av modellen, årsmodell og utstyret til kjøretøyet, samt programvareversjonen av tjenestene som er inkludert i kjøretøyet. Mer informasjon er tilgjengelig på følgende lenke: https://www.cupraofficial.com/services/connect.html / https://www.seat.com/owners/connectivity/seat-connect-service.html

17. Permanent overdragelse av bilen

17.1. Tjenesteavtalen vil alltid være knyttet til bilen, og derfor har ikke kunden rett til å overdra tjenestene til en annen bil. Hvis bilen selges eller overdras permanent på annen måte til en tredjepartskjøper («kjøper»), skal kunden

  1. overdra tjenesteavtalen til kjøperen

  2. slette alle personopplysninger som er lagret i bilen

  3. fjerne bilen fra SEAT ID-brukerkontoen i appen.

I tilfeller der kjøretøyet tapes eller ødelegges, har ikke kunden ha noe krav mot SEAT om refusjon av prisen som er betalt for tjenesten.

17.2. Kjøperen kan bruke tjenestene etter å ha opprettet en SEAT ID-brukerkonto, kjøpt tjenester og aktivert tjenestene i tråd med bestemmelsene i dette dokumentet.

17.3. Gyldigheten av overdragelsen av tjenesteavtalen til kjøperen krever godkjenning fra SEAT, som ikke urimelig skal holde denne tilbake. Ordrebekreftelsene for tjenestene, som fastsatt her, vil tjene som dokumentasjon på SEATs godkjenning av overdragelse av avtalen.

18. Verneting og gjeldende lov

18.1. Paragraf ‎18 gjelder kun for forbrukere som har sitt bosted eller sitt ordinære oppholdssted i en medlemsstat innenfor Det europeiske fellesskapet og påvirker ikke lovbestemmelsene for alternativ forbrukertvistløsning som kan eksistere i land utenfor EU.

18.2. Disse generelle vilkårene skal være underlagt spansk rett («legislación española común»). Hvis kunden er en forbruker, skal lovene i landet der forbrukeren hadde sitt bosted eller vanlige oppholdssted da avtalen ble inngått, gjelde.

18.3. Eventuelle tvister som oppstår ut fra dette avtaleforholdet, skal være underlagt kompetente domstoler i Barcelona (Spania). Til tross for det forestående, skal slike tvister, hvis kunden handler som en forbruker, være underlagt domstolene der forbrukeren har bosted.

18.4. Kunden kan, hvis hun eller han handler som en forbruker, også bruke en alternativ tvisteløsning (AT) hvis det oppstår tvister i forbindelse med disse generelle vilkårene. Europakommisjonens liste over tilgjengelige AT-plattformer finnes på: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

18.5. Til tross for det ovenstående påtar ikke SEAT seg noen forpliktelse til og har heller ikke plikt til å delta i nettbasert tvisteløsning for voldgiftinstansen for forbrukere.

19. Vilkårenes uavhengighet

19.1. Hvis en bestemmelse i disse generelle vilkårene anses å være ugyldig, ulovlig eller på annen måte uten rettsvirkning, berøres ikke de gjenværende bestemmelsene hvis ikke rettighetene og forpliktelsene til partene i henhold til disse generelle vilkårene er vesentlig berørt. I denne sammenhengen betyr vesentlig enhver situasjon som fører til at en parts interesser blir vesentlig svekket, eller som vesentlig svekker formålet med disse generelle vilkårene. Berørte bestemmelser skal erstattes av eller innlemmes i andre bestemmelser som er i overensstemmelse med loven og har samme formål som de erstattede bestemmelsene.

20. Eksportkontroll

20.1. Ved bruk av SEAT ID-brukerkontoen og -tjenestene, forplikter kunden seg til å overholde alle gjeldende bestemmelser, lover og regler som gjelder utenrikshandel og eksportkontroll. I tillegg til nasjonale eksportkontrollbestemmelser, -lover og -regler for utenrikshandel, kan dette også gjelde EUs eksportkontrollbestemmelser, -lover og -regler samt gjeldende eksportkontroll- og sanksjonsbestemmelser i USA og andre land. Kunden er også ansvarlig for å overholde alle gjeldende lokale bestemmelser, lover og regler angående import, eksport eller reeksport av de digitale tjenestene og relaterte produkter, programvare og teknologier.

20.2. Kunden erkjenner og bekrefter videre at, ut fra gjeldende eksportkontroll- og sanksjonsregler og -forskrifter - i den utstrekning overholdelse av dem er lovlig - er det ikke forbudt for kunden å skaffe eller bruke (de) digitale tjenester og relaterte produkter, programvare eller teknologier.

© SEAT, S.A.U. 2022. Gjengivelse er ikke tillatt, verken helt eller delvis. Med enerett.

Vedlegg I

MELDING OM BRUK AV ANGRERETT

(Dette skjemaet skal bare fylles ut og sendes inn hvis du ønsker å trekke deg fra avtalen.)

MELDING OM BRUK AV ANGRERETT

For the attention of:

SEAT, S.A. Customer Services.

Address: Autovía A-2, Km 585 08760 Martorell, España

E-post (SEAT): customercare@seat.es

E-post (CUPRA): customercare@cupraofficial.com

Med dette underretter jeg om min beslutning om å trekke meg fra avtalen om bruk av følgende tjenester:

Tjenestepakke(r) som avbestilles (merk med «X»):

(*) Understellsnummeret (VIN) finner du i nedre hjørne på bilens frontrute og i vognkortet.

Informasjon om databeskyttelse

Alle data som samles inn i dette skjemaet vil bli behandlet av SEAT, S.A. som behandlingsansvarlig for å administrere uttaket ditt, som er det juridiske grunnlaget for utførelsen av CONNECT-kontrakten. Dine data vil ikke bli utlevert til tredjeparter bortsett fra for overholdelse av juridiske forpliktelser. Dine data vil bli lagret så lenge de er nødvendige for å oppfylle forespørselen din og vil bli blokkert i den perioden juridiske forpliktelser kan oppstå. Du kan utøve rettighetene dine ved å sende en e-post til customercare@seat.es eller customercare@cupraofficial.com, avhengig av kjøretøyets merke, så vel som du kan kontakte vårt databeskyttelseskontor via dataprotection@seat.es. Du kan sende inn en klage til den relevante datatilsynet.