SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT

JURIDISK MERKNAD OG BRUKSVILKÅR

1. Innledning

SEAT, S.A.U. (i det følgende kalt «SEAT») er et spansk selskap med hovedkontor på adressen Martorell (Barcelona), Autovía A-2, Km. 585, 08760 og spansk skatteidentifikasjonsnummer (C.I.F.) A-28.049.161, registrert i foretaksregisteret i Barcelona i bind 23 662, ark 1, side B-56855, og med e-postadresse: customercare@seat.es.

SEAT er eier eller lisenstaker for de immaterielle rettighetene og andre typer rettigheter knyttet til appen «SEAT CONNECT» og «CUPRA CONNECT», og programvaren integrert i navigasjons- eller radiosystemet til SEAT- eller CUPRA-modeller (i det følgende kalt henholdsvis «appen» og «navigasjons-/radiosystemet», samlet «kanalene»).

Disse bruksvilkårene (i det følgende kalt «bruksvilkårene») regulerer brukernes (i det følgende kalt «brukerne») tilgang til og bruk av appene og navigasjons-/radiosystemet og skal kompletteres med eventuelle andre juridiske dokumenter eller personvernerklæringer som regulerer funksjoner, tjenester, apper, plattformer eller midler som er nødvendige for bruk av kanalene eller som er inkludert i kanalene. Særlig skal disse bruksvilkårene kompletteres med de generelle vilkårene for SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT mobile online-tjenester i appene (i det følgende kalt «de generelle vilkårene»).

Brukerne skal uttrykkelig godta – gjennom de respektive kanalene – de gjeldende bruksvilkårene under avtaleinngåelsesprosessen for SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT mobile online-tjenester (i det følgende kalt «tjenestene») (som fastsatt i punkt 6 i de generelle vilkårene) uten at det berører gyldigheten for brukerne når de bare navigerer i eller bruker de nevnte kanalene.

2. Formål

Formålet med kanalene er å:

(i) gjøre det mulig for brukerne å bruke tjenestene som er beskrevet appene, og

(ii) gjøre det mulig for brukerne å knytte bilen sin (kun de SEAT- eller CUPRA-modellene som til enhver tid er kompatible med tjenestene) til SEAT ID-brukerkontoen sin (i det følgende kalt «SEAT ID-brukerkontoen»). Brukerne finner mer informasjon om opprettelse og administrering av SEAT ID-brukerkontoen på: https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions.

Enkelte tjenester kan være underlagt tilleggsvilkår for bruk fra tredjeparter. Brukerne må lese og godta disse vilkårene før de bruker tjenestene. Ansvarsordningen beskrevet i punkt 9 skal gjelde i dette tilfellet.

Nedlasting av appen og bruk av de gjenværende kanalene er gratis. Likevel skal tjenestene ha den prisen som er fastsatt i de generelle vilkårene eller de særlige betingelsene (f.eks. ordrebekreftelsen) som eventuelt gjelder for tjenestene brukerne har anskaffet.

Kanalene er til personlig og ikke-kommersiell bruk. Bruk av kanalene til kommersielle eller profesjonelle formål er uttrykkelig forbudt.

Tjenestene som tilbys gjennom kanalene, kan innebære bruk av mobildata. SEAT er ikke ansvarlig for kostnader brukerne pådrar seg som følge av kommunikasjon og utveksling av data, eller kostnader for internettforbindelsen, unntatt slik det er fastsatt i punkt 4 i de generelle vilkårene. Brukerne kan ta kontakt med den enkelte teleoperatøren hvis de ønsker mer informasjon.

3. Immaterielle og industrielle rettigheter

Alle immaterielle og industrielle rettigheter til kanalene (apper og navigasjons-/radiosystem) og deres komponenter (inkludert informasjon, tekster, data, grafikk, bilder, foto, design, programvare, varemerker, distinktive tegn og annet innhold) tilhører SEAT og/eller lisengiverne deres. Derfor er bruk, gjengivelse, overdragelse, transformasjon, distribusjon eller utnytting av kanalene og/eller tilhørende elementer på noen som helst måte forbudt, unntatt bruk som er strengt nødvendig for å bruke tjenestene gjennom disse kanalene og kun til personlig bruk.

SEAT gir derfor brukerne en ikke-eksklusiv rettighet som ikke kan overdras og ikke viderelisensieres, til å bruke kanalene, underlagt de gjenværende bestemmelsene i disse bruksvilkårene, de generelle vilkårene og eventuelle andre bruksvilkår og lover som gjelder.

Brukerne skal ikke dekompilere, demontere eller utføre omvendt utvikling med grunnprogramvaren til kanalene. Videre skal ikke brukerne under noen omstendighet fjerne, endre, omgå eller manipulere en verneinnretning eller et sikkerhetssystem som er installert i kanalene.

Brukerne erkjenner og godtar at bruken av kanalene og deres komponenter ikke innebærer overdragelse av industrielle eller immaterielle rettigheter, som opphavsrett, varemerker, design eller andre rettigheter til dem, og gir heller ikke noen rettigheter til å lage programvareutviklinger fra appene og/eller navigasjons-/radiosystemet, unntatt den begrensede lisensen brukerne er gitt til å bruke kanalene i henhold til vilkårene som er fastsatt i dette dokumentet.

4. Bruksbegrensninger

Brukerne må etterleve alle gjeldende regler, bestemmelser og lover som gjelder trafikk og trafikksikkerhet. Den enkelte brukeren er alene ansvarlig for manglende overholdelse av nevnte regler, bestemmelser og lover, og SEAT er fritatt for alt ansvar for dette.


ADVARSEL: KJØR ALLTID FORSIKTIG. ENHVER BRUK, MANIPULERING ELLER HÅNDTERING AV EN ELEKTRONISK ENHET SOM KAN FORSTYRRE KJØRINGEN, MÅ GJØRES PÅ EN SIKKER MÅTE MENS BILEN STÅR PARKERT OG I SAMSVAR MED GJELDENDE LOVER.

MOBILTELEFONER, NAVIGASJONSUTSTYR ELLER ANDRE KOMMUNIKASJONSSYSTEMER ER FORBUDT MED MINDRE DU HAR HÅNDFRI TILGANG OG/ELLER I SAMSVAR MED GJELDENDE LOVER.


5. Endringer i bruksvilkårene

SEAT forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere disse bruksvilkårene når som helst og av en hvilken som helst gyldig grunn. Brukeren vil bli underrettet innen rimelig tid om eventuelle endringer i bruksvilkårene som hun eller han skal godta. Brukeren finner oppdatert versjon av disse generelle vilkårene i appene.

6. Misbruk

Brukeren forplikter seg til ikke å bruke kanalene på feil måte. Brukeren forplikter seg særlig til ikke å:

SEAT forbeholder seg retten til å nekte adgang til kanalene for enhver bruker som krenker rettighetene til tredjeparter eller misligholder disse bruksvilkårene eller gjeldende lover og, særlig, bestemmelsene i dette punktet. SEAT beholder alle andre tilleggsrettigheter, som kan korrespondere, overfor brukeren, særlig når det gjelder innledning av straffe- eller sivilrettslige skritt.

7. Melding om mulige krenkelser

SEAT etterlever gjeldende lover og krenker ikke tredjeparts rettigheter. Brukeren av kanalene må også etterleve gjeldende lover og ikke krenke tredjeparts rettigheter.

Hvis en bruker blir oppmerksom på krenkende bruk av kanalene eller bruk som er i strid med gjeldende lover, skal brukeren straks melde fra til SEAT på customercare@seat.es.

8. Tjeneste og utelukkelse av garantier

SEAT skal gjøre sitt ytterste for å sikre at kanalene fungerer på korrekt måte. SEAT kan imidlertid ikke garantere at det ikke vil forekomme driftsavbrudd på grunn av reparasjon og/eller vedlikehold av kanalene, eller manglende dekning eller feil i nødvendige enheter og/eller nettverk for dataoverføring som er utenfor SEATs kontroll. SEAT vil treffe rimelige tiltak for å redusere slike avbrudd.

Selv om SEAT gjør sitt ytterste for å sikre at informasjonen i kanalene er fullstendig, nøyaktig og oppdatert, skal informasjonen, med mindre noe annet er angitt, kun anses å være veiledende. Informasjonen er ment å være illustrerende og generell, ikke detaljert eller spesifikk. I tråd med det ovennevnte kan informasjonen bli endret.

9. Fraskrivelsesklausul og ansvar

Brukeren forplikter seg til å bruke kanalene i samsvar med loven, og er ansvarlig overfor SEAT og/eller tredjeparter for skader eller tap som oppstår som følge av at brukeren ikke oppfyller denne forpliktelsen.

I alle tilfeller skal brukeren bære det fulle ansvaret for alle data eller alt innhold som er overført eller kommunisert til SEAT. SEAT verken overvåker eller fører tilsyn med dette innholdet med mindre det er pålagt gjennom lov, kompetent rettsmyndighet eller administrativ beslutning som gir rett til å fjerne eller blokkere visning av innholdet frem til eierskap til den relevante informasjonen eller lovligheten av dette er bevist.

SEAT kan ikke holdes ansvarlig for sikkerhetsfeil eller skader som kan oppstå på brukerens datasystem eller enheter (maskinvare eller programvare) og/eller på filene eller dokumentene som er lagret i disse datasystemene eller på disse enhetene, ved tilgang til kanalene når feilene eller skadene skyldes virus, trojanere eller lignende omstendigheter i disse datasystemene eller enhetene. SEAT kan heller ikke holdes ansvarlig for funksjonsfeil knyttet til internett- og/eller telefonforbindelse, forstyrrelser, utelatelser, avbrytelser eller avbrudd i driften av kanalene som skyldes årsaker som ligger utenfor SEATs kontroll.

Kanalene kan inneholde lenker til andre nettsteder og informasjon, innhold og/eller tjenester levert av tredjeparter. SEAT har ingen kontroll over dette og er ikke ansvarlig for informasjon, innhold, drift og/eller tjenester fra disse tredjepartene. SEAT tilbyr brukeren disse lenkene, denne informasjonen, dette innholdet og/eller disse tjenestene for brukerens bekvemmelighet og i samsvar med de generelle vilkårene, disse bruksvilkårene og andre gjeldende spesielle vilkår og personvernerklæringer, som må leses og uttrykkelig godkjennes av brukerne.

Kanalene kan inneholde annonser eller tilbud. Den annonserende eller tilbydende parten er ansvarlig for å sørge for at innholdet som leveres for innlemming i kanalene, er i samsvar med relevant gjeldende lovgivning. SEAT kan ikke holdes ansvarlig for feil, unøyaktigheter eller uregelmessigheter i dette innholdet. Krav som gjelder annonseinnhold innlemmet i kanalene, kan sendes til: customercare@seat.es.

SEAT kan ikke holdes ansvarlig for skader eller tap som skyldes at brukeren har valgt et utilstrekkelig passord ved opprettelsen av SEAT ID-brukerkontoen, at brukeren ikke har oppbevart passord trygt, eller at brukeren har brutt disse bruksvilkårene eller andre gjeldende vilkår, eller for skade eller tap forårsaket av tredjeparter som brukeren har gitt tilgang til SEAT ID-brukerkontoen sin og/eller kanalene.

SEAT kontrollerer ikke brukernes bruk av kanalene. Særlig kan ikke SEAT på noen måte garantere at brukerne bruker kanalene i overensstemmelse med loven, disse bruksvilkårene, de generelle vilkårene, offentlig moral, sosial anstendighet eller offentlig orden, eller at brukerne bruker kanalene på en aktsom og forsiktig måte. SEAT er derfor ikke ansvarlig hvis brukerne bruker kanalene på en måte som er i strid med lover, immaterielle eller industrielle rettigheter eller andre rettigheter tilhørende tredjeparter.

10. Personvern

SEAT skal beskytte dine personopplysninger og bare bruke dem når det er tillatt i henhold til loven eller når du har samtykket til bruken. Du finner mer informasjon om behandling av personopplysninger i personvernerklæringen i appene.

11. Vilkårenes uavhengighet

Hvis en bestemmelse i disse bruksvilkårene anses å være ugyldig, ulovlig eller på annen måte uten rettsvirkning, berøres ikke de gjenværende bestemmelsene hvis ikke rettighetene og forpliktelsene til partene i henhold til disse bruksvilkårene er vesentlig berørt. I denne sammenhengen betyr vesentlig enhver situasjon som fører til at en parts interesser blir vesentlig svekket, eller i forbindelse med formålet for disse bruksvilkårene. Berørte bestemmelser skal erstattes av eller innlemmes i andre bestemmelser som er i overensstemmelse med loven og har samme formål som de erstattede bestemmelsene.

12. Annet, gjeldende lov, rettskrets

a. Disse bruksvilkårene skal være underlagt spansk rett («legislación española común»). Hvis brukeren er en forbruker, skal lovene i landet der forbrukeren hadde sitt bosted eller vanlige oppholdssted da avtalen ble inngått, gjelde.

b. Eventuelle tvister som oppstår på grunnlag av dette avtaleforholdet, skal være underlagt kompetente domstoler i Barcelona (Spania). Uavhengig av det foregående skal slike tvister, hvis brukeren handler som en forbruker, være underlagt domstolene der forbrukeren har sitt bosted.

c. Brukeren kan, hvis hun eller han handler som en forbruker, også bruke en alternativ tvisteløsning (AT) hvis det oppstår tvister i forbindelse med disse bruksvilkårene. Europakommisjonens liste over tilgjengelige AT-plattformer finnes på: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

d. Til tross for det ovenstående påtar ikke SEAT seg noen forpliktelse og har ikke plikt til å delta i nettbasert tvisteløsning foran voldgiftsinstansen for forbrukere.

© SEAT, S.A.U. 2020. Gjengivelse er ikke tillatt, verken helt eller delvis. Med enerett.