PRIVACYVERKLARING MET BETREKKING TOT HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS VOOR HET OPBOUWEN VAN EEN ANONIEME DATABASE VOOR HET ONDERZOEK NAAR EN DE ONTWIKKELING VAN GEAUTOMATISEERD RIJDEN

Middels deze privacyverklaring informeren we u over het verzamelen, verwerken en gebruikmaken van uw persoonsgegevens door SEAT, S.A. (hierna "SEAT" genoemd) met betrekking tot de activering van de gegevensoverdracht voor het opbouwen van een anonieme database voor het onderzoek naar en de ontwikkeling van geautomatiseerd rijden.

Wie verwerkt uw persoonlijke gegevens?

Gegevensverwerker:SEAT, S.A., met btw-identificatienummer A-28 049 161
Adres:Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona)
E-mail:customercare@seat.es
Contactgegevens Data Protection Officer (DPO):dataprotection@seat.es

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

De uploadfunctie wordt gebruikt voor het verzamelen van gegevens die door sensoren in het voertuig worden gemeten. De meetgegevens worden naar een dataserver gestuurd. Ze worden meteen geanonimiseerd en door SEAT en haar partners gebruikt voor het onderzoek naar en de ontwikkeling van geautomatiseerd rijden.

De gegevensoverdracht wordt niet af fabriek geactiveerd en begint pas als een actieve SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT-hoofdgebruiker is ingelogd. De gegevensupload kan direct worden geactiveerd of gedeactiveerd met de schuifregelaar "Ontwikkeling geautomatiseerd rijden" in de privacyinstellingen. De gegevensoverdracht is ook afhankelijk van de instelling van de privacyniveaus. De upload is alleen actief in de niveaus "Gebruik locatie" en "Deel locatie".

De meetgegevens bestaan uit twee gegevensgroepen:

a) Gegevens die relevant zijn voor het reconstrueren van de factoren die van invloed zijn op het voertuig:

b) Gegevens die relevant zijn voor het bepalen van de wijze waarop de bestuurder het voertuig wil besturen:

Er worden alleen gegevens verzameld die nodig zijn voor het onderzoek naar en de ontwikkeling van functies voor gedeeltelijk en volledig geautomatiseerd rijden. De geanonimiseerde meetgegevens worden ook aan de partners van Volkswagen verstrekt op basis van overeenkomsten die passende garanties bevatten voor de bescherming van de gegevens. Deze partners gebruiken de geanonimiseerde gegevens ook voor het onderzoek naar en de ontwikkeling van geautomatiseerd rijden.

Op basis van deze gegevens wordt een simulatieomgeving gecreëerd die het mogelijk maakt om toekomstige geautomatiseerde rijfuncties in realistische omstandigheden te testen en te vergelijken met het echte rijgedrag van de bestuurder. Aangezien er enkele miljarden testkilometers nodig zijn om het geautomatiseerd rijden afdoende veilig te maken, moet deze database worden gevuld met echte gegevens. Alleen op die manier kunnen alle verschillende verkeerssituaties voldoende worden vastgelegd om ervoor te zorgen dat de toekomstige geautomatiseerde rijfuncties betrouwbaar en veilig genoeg zijn om altijd de juiste beslissingen te nemen en de veiligheid van de inzittenden van het voertuig te waarborgen.

De gegevens die naar de dataserver worden verzonden, worden gecontroleerd en vervolgens meteen geanonimiseerd. De anonimiseringsprocedure wordt gecontroleerd op efficiëntie en effectiviteit en wordt voortdurend ontwikkeld met inachtneming van de meest recente wetenschappelijke kennis en de stand van de techniek.

Wat is de rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens?

De rechtsgrond voor het verzamelen van gegevens uit het voertuig is dat er sprake is van een gerechtvaardigd belang (artikel 6, lid 1, letter f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De hierboven genoemde doelstellingen voor het onderzoek, de ontwikkeling en de beveiliging van geautomatiseerde rijfuncties kunnen alleen worden bereikt door middel van een significante database met een zo groot mogelijke verscheidenheid aan verkeersscenario's op basis van reële ritten. Klassieke duurtesten zijn op dit moment niet meer voldoende. De gegevens moeten uit zoveel mogelijk verschillende rijscenario's bestaan, waarvan de milieu- en verkeersomstandigheden alleen in de algoritmen in het echte wegverkeer kunnen worden vastgelegd. Het kopen van gegevens is op dit moment ook niet voldoende, omdat de gegevens niet in de vereiste kwaliteit beschikbaar zijn en zelfs na een zeer korte periode verouderd zijn. Om deze redenen heeft SEAT een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van gegevens en het opbouwen van een anonieme database.

Aan wie worden de gegevens doorgegeven?

SEAT geeft uw persoonsgegevens niet door, tenzij om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

SEAT verleent derden die handelen in de hoedanigheid van gegevensverwerker toegang tot uw persoonsgegevens met als doel de gegevens te anonimiseren, waarbij deze derden alleen namens ons en in overeenstemming met onze instructies handelen. Volkswagen AG is onze dienstverlener voor anonimisering van de gegevens, die op zijn beurt andere dienstverleners, zoals AUDI AG en CARIAD SE, inschakelt om de anonimisering uit te voeren, waarbij deze partijen alle optreden als subverwerkers. De gegevens worden versleuteld in overeenstemming met de met Volkswagen gesloten overeenkomsten en worden uitsluitend verwerkt op dataservers die zich in de EU bevinden. Mogelijk zijn sommige van deze dienstverleners in de Verenigde Staten gevestigd. Daarom kan toegang tot de gegevens vanuit de Verenigde Staten niet worden uitgesloten. Er is een overeenkomstige EU-standaardovereenkomst inzake gegevensbescherming (adequate garantie voor gegevensverwerking in niet-Europese landen) gesloten om voldoende bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen. U heeft het recht om tijdens de openbaarmaking op de hoogte te worden gesteld van de standaardovereenkomst inzake gegevensbescherming.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

De gegevens worden maximaal 24 uur opgeslagen voor anonimiserings- en kwaliteitsborgingsdoeleinden. De originele gegevens worden dan volledig uit het voertuig gewist.

Wat zijn uw rechten als betrokkene?

RechtInhoudHulp
ToegangU kunt informatie krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens door SEAT en u kunt ook toegang krijgen tot uw persoonsgegevens die zijn opgenomen in SEAT-bestanden.U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar customercare@seat.es of door een schriftelijk verzoek te sturen naar SEAT, S.A – Autovía A-2, Km.585, Martorell, Barcelona (Spanje). Om uw rechten uit te oefenen, moet u het recht aangeven dat u wilt uitoefenen.
RectificatieU kunt om rectificatie van uw persoonsgegevens vragen wanneer deze onjuist of onvolledig zijn.
VerwijderingU kunt uw persoonsgegevens laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.
BezwaarU kunt verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te stoppen. SEAT zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn om dit niet te doen, of de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
Beperking van de verwerkingU kunt vragen om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in de volgende gevallen: - De gegevens zijn mogelijk onjuist. SEAT mag de gegevens niet gebruiken zolang SEAT nog niet heeft gecontroleerd of de gegevens wel kloppen. - De gegevensverwerking is onrechtmatig. SEAT mag bepaalde gegevens niet verwerken, maar u wilt niet dat de gegevens worden gewist, omdat u ze later nog wilt opvragen. - Gegevens zijn niet meer nodig. SEAT heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Maar u heeft de persoonsgegevens wel nog nodig voor een rechtsvordering. Bijvoorbeeld een juridische procedure waarbij u betrokken bent. - U maakt bezwaar. Maakt u bezwaart bij SEAT tegen het verwerken van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden, moet SEAT stoppen met deze gegevens te verwerken. Tenzij SEAT dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. Zo lang nog niet duidelijk is of de gronden van SEAT zwaarder wegen, mag SEAT de gegevens niet verwerken.
PortabiliteitU kunt de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en die we in het kader van uw overeenkomst met SEAT hebben verkregen in elektronisch formaat ontvangen of naar een andere organisatie laten sturen.

Indien u van mening bent dat SEAT uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, kunt u een klacht indienen bij de betreffende toezichthouder via de website www.agpd.es

Het uitoefenen van deze rechten is gratis.