SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT

JURIDISCHE MEDEDELING & GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Introductie

SEAT, S.A.U. (hierna "SEAT" genoemd) is een Spaanse onderneming gevestigd in Martorell (Barcelona), Autovía A-2, Km. 585, 08760, met Spaans btw-identificatienummer (N.I.F.) A-28049161, ingeschreven in het handelsregister van Barcelona onder volume 23662, blad 1, pagina B-56855 en met e-mailadres: customercare@seat.es.

SEAT is de eigenaar of licentiehouder van de intellectuele eigendomsrechten of enige andere rechten met betrekking tot de applicatie "SEAT CONNECT en CUPRA CONNECT" en de software van het navigatiesysteem of de radio in SEAT- of CUPRA-voertuigen (hierna "Applicaties" en "Navigatiesysteem/Radio" genoemd, en gezamenlijk "Kanalen").

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna "Gebruiksvoorwaarden" genoemd) regelen de toegang tot en het gebruik van de Applicaties en het Navigatiesysteem/de Radio door de gebruiker (hierna "Gebruiker" genoemd) en worden aangevuld met andere juridische documenten of privacyverklaringen die van toepassing zijn op de functionaliteiten, diensten, toepassingen, platformen of andere middelen die voor het gebruik van de Kanalen vereist zijn of er deel van uitmaken. De Gebruiksvoorwaarden worden in elk geval aangevuld met de Algemene Voorwaarden voor SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT mobiele onlinediensten, te raadplegen in de Applicaties (hierna "Algemene Voorwaarden" genoemd).

De Gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk - via de betreffende Kanalen - de Gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat de SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT mobiele onlinediensten (hierna "Diensten" genoemd) (zoals omschreven in artikel 6 van de Algemene Voorwaarden) worden aangeschaft, onverminderd het feit dat de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde van toepassing zijn op de Gebruiker als het gaat om de navigatie of het gebruik van de genoemde Kanalen.

2. Doel

Het doel van de Kanalen is om:

(i) De Gebruiker in staat te stellen om de in de Applicaties beschreven Diensten te gebruiken; en

(ii) De Gebruiker in staat te stellen om hun voertuig (alleen SEAT- en CUPRA-voertuigen die geschikt zijn voor de Diensten) aan hun SEAT ID-gebruikersaccount (hierna "SEAT ID-gebruikersaccount" genoemd) te koppelen. Meer informatie over het aanmaken en beheren van het SEAT ID-gebruikersaccount kan de Gebruiker vinden op: https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions.

Voor sommige Diensten kunnen aanvullende gebruiksvoorwaarden van derden gelden. De Gebruiker dient deze aanvullende gebruiksvoorwaarden door te lezen en zo nodig te accepteren voordat hij de Diensten gaat gebruiken. Het aansprakelijkheidsregime zoals beschreven in artikel 9 is in dit geval van toepassing.

Het downloaden van de Applicatie en het gebruik van de Kanalen is gratis. Voor de Diensten die door de Gebruiker worden aangeschaft, gelden echter de prijzen zoals vastgelegd in de Algemene Voorwaarden of de bijzondere voorwaarden (bijvoorbeeld de Orderbevestiging).

De Kanalen zijn bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het gebruik van de Kanalen door de Gebruiker voor commerciële of professionele doeleinden is uitdrukkelijk verboden.

Het gebruik van de via de Kanalen aangeboden Diensten kan dataverbruik met zich meebrengen. SEAT is niet aansprakelijk voor de kosten die voor de Gebruiker ontstaan door de communicatie en de uitwisseling van gegevens of de internetverbinding, tenzij er sprake is van de gevallen zoals bedoeld in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden. Voor meer informatie kan de Gebruiker contact opnemen met de aanbieder van telecommunicatiediensten.

3. Intellectuele en industriële eigendom

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten op de Kanalen (Applicaties en Navigatiesysteem/Radio) en de componenten ervan (waaronder informatie, teksten, gegevens, grafische voorstellingen, afbeeldingen, foto's, ontwerpen, software, handelsmerken, onderscheidende tekens en andere inhoud) zijn het eigendom van SEAT en/of haar licentiegevers. De Kanalen zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. De Gebruiker mag de Kanalen alleen gebruiken om gebruik te kunnen maken van de Diensten. Elk ander gebruik evenals reproductie, overdracht, transformatie, verspreiding of exploitatie van de Kanalen en/of elementen daarvan is verboden.

SEAT verleent een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie aan de Gebruiker om de Kanalen te gebruiken, behoudens de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, de Algemene Voorwaarden en enige andere van toepassing zijnde gebruiksvoorwaarden en wettelijke bepalingen.

De Gebruiker mag de basissoftware van de Kanalen niet decompileren, demonteren of aan reverse-engineering onderwerpen. Bovendien is het de Gebruiker niet toegestaan om veiligheids- of beschermingsvoorzieningen die in de Kanalen zijn ingebouwd te verwijderen, te wijzigen, te ontwijken of te manipuleren.

De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Kanalen en de componenten ervan niet inhoudt dat enige industriële of intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, handelsmerken, ontwerpen of andere rechten, aan hem worden overgedragen, of dat hij toestemming heeft om de software van de Applicaties en/of het Navigatiesysteem/de Radio verder te ontwikkelen. De Gebruiker heeft uitsluitend het recht om de Kanalen te gebruiken zoals is vastgelegd in de licentie die aan hem is verleend.

4. Gebruiksrestricties

De Gebruiker dient te voldoen aan alle in het verkeer geldende regels en wetten. In het geval dat een Gebruiker op enige wijze in strijd handelt met de genoemde regels en wetten, berust de verantwoordelijkheid hiervoor uitsluitend bij deze Gebruiker. SEAT kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.


WAARSCHUWING: NEEM TIJDENS HET RIJDEN ALTIJD DE VEILIGHEID IN ACHT. ELEKTRONISCHE APPARATEN MOGEN UITSLUITEND WORDEN GEBRUIKT OF BEDIEND WANNEER HET VOERTUIG STILSTAAT EN UITSLUITEND IN OVEREENSTEMMING MET DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING.

MOBIELE TELEFOONS, MOBIELE NAVIGATIESYSTEMEN OF ANDERE MOBIELE COMMUNICATIESYSTEMEN MOGEN TIJDENS HET RIJDEN NIET WORDEN GEBRUIKT, TENZIJ MEN GEBRUIKMAAKT VAN EEN HANDSFREESYSTEEM EN/OF HET GEBRUIK IN OVEREENSTEMMING IS MET DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING.


5. Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden

SEAT behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment om wat voor reden dan ook te wijzigen of bij te werken. De Gebruiker wordt binnen een redelijke termijn in kennis gesteld van wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden. Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden worden pas van kracht, nadat deze door de Gebruiker zijn geaccepteerd. De Gebruiker kan de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk moment vinden via de Applicaties.

6. Misbruik

De Gebruiker stemt ermee in geen misbruik te maken van de Kanalen. Het is de Gebruiker met name niet toegestaan om:

SEAT heeft het recht om de toegang tot de Kanalen te blokkeren indien de Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden, rechten van derden of de van toepassing zijnde wetgeving en in het bijzonder de bepalingen in dit artikel schendt. SEAT behoudt zich alle andere bijkomende rechten voor die tegen de Gebruiker kunnen worden ingeroepen, met name inzake het instellen van strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures.

7. Melding van mogelijke inbreuken

SEAT respecteert de rechten van derden en de toepasselijke wetgeving. De Gebruiker van de Kanalen is verplicht dit eveneens te doen.

Als een Gebruiker een aanstootgevend gebruik van de Kanalen en/of gebruik voor onwettige doeleinden vaststelt, dient hij dit onmiddellijk aan SEAT te melden via customercare@seat.es.

8. Dienstverlening en uitsluiting van garantie

SEAT zal alles in het werk stellen om de goede werking van de Kanalen te garanderen. SEAT kan echter niet garanderen dat er geen onderbrekingen zullen zijn in de dienstverlening bij het uitvoeren van reparaties en/of onderhoud aan de Kanalen, dat er altijd voldoende dekking zal zijn of dat er geen defecten zullen zijn aan de apparatuur en/of in het netwerk dat noodzakelijk is voor de gegevensoverdracht. Dit zijn zaken die buiten de invloedssfeer van SEAT liggen. SEAT zal gepaste maatregelen nemen om dergelijke onderbrekingen te beperken.

Hoewel SEAT alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat de informatie in de Kanalen compleet, accuraat en up-to-date is, tenzij anders aangegeven, moet dergelijke informatie louter als indicatief worden beschouwd. De informatie is bedoeld om algemene informatie te verstrekken, geen gedetailleerde en specifieke informatie. Het is mogelijk dat de informatie onderhevig is aan wijzigingen.

9. Disclaimer & aansprakelijkheid

Wanneer de Gebruiker toegang heeft tot de Kanalen, is hij verplicht de Kanalen te gebruiken in overeenstemming met de wet en is hij tegenover SEAT en/of derden aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het niet nakomen van de genoemde verplichting.

De Gebruiker is in elk geval volledig verantwoordelijk voor de gegevens en de inhoud die hij doorstuurt naar of meedeelt aan SEAT. SEAT bekijkt of controleert dergelijke inhoud niet, tenzij een bevoegde rechtbank of een overheidsbeslissing anders bepaalt. SEAT behoudt zich het recht voor de genoemde inhoud te verwijderen of de weergave ervan te verhinderen, tot de eigendom van het betrokken materiaal of de wettigheid ervan is bewezen.

SEAT is niet aansprakelijk voor eventuele beveiligingsfouten die zich kunnen voordoen of voor schade aan de apparatuur (hardware en software) van de Gebruiker en/of aan de bestanden of documenten die erin zijn opgeslagen als gevolg van de aanwezigheid van een virus in de apparatuur die de Gebruiker gebruikt om in te loggen op de Kanalen. SEAT is ook niet aansprakelijk voor het uitvallen van de internetverbinding, telefoonstoringen, interferentie, wegvallen of onderbrekingen van de werking van de Kanalen als gevolg van factoren waarover SEAT geen controle heeft.

De Kanalen kunnen links naar andere websites en informatie en/of diensten van derden bevatten. SEAT heeft hierover geen controle en is niet aansprakelijk voor de inhoud, de werking of de overdracht van de informatie die ze van dergelijke derden ontvangt. SEAT biedt de Gebruiker deze links, informatie, inhoud en/of diensten uitsluitend aan met het oog op hun comfort. De Gebruiker blijft verantwoordelijk voor het lezen en aanvaarden van de Algemene Voorwaarden, deze Gebruiksvoorwaarden en de eventueel van toepassing zijnde bijzondere voorwaarden en privacyverklaring.

De Kanalen kunnen advertenties of aanbiedingen bevatten. De adverterende of aanbiedende partij is zelf verantwoordelijk voor het controleren of de inhoud die wordt weergegeven in de Kanalen voldoet aan de toepasselijke wetgeving. SEAT is niet aansprakelijk voor fouten, onnauwkeurigheden of onregelmatigheden in dergelijke inhoud. Mededelingen betreffende de advertenties en aanbiedingen in de Kanalen kunnen per e-mail worden gedaan: customercare@seat.es.

SEAT is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt doordat de Gebruiker bij het aanmaken van zijn SEAT ID-gebruikersaccount een verkeerd wachtwoord heeft gekozen, of doordat de Gebruiker wachtwoorden niet veilig heeft bewaard, waardoor niet aan deze Gebruiksvoorwaarden of aan andere van toepassing zijnde voorwaarden wordt voldaan, of voor schade die wordt veroorzaakt door derden waaraan door de Gebruiker toegang tot zijn SEAT ID-gebruikersaccount en/of de Kanalen is verleend.

SEAT heeft in het algemeen geen controle over het gebruik van de Kanalen door de Gebruiker. SEAT kan niet garanderen dat het gebruik van de Kanalen door de Gebruiker in overeenstemming is met de wet, deze Gebruiksvoorwaarden, de Algemene Voorwaarden, de goede zeden, het goede fatsoen, de openbare orde, of dat de Gebruiker de Kanalen zorgvuldig en voorzichtig gebruikt. SEAT is bijgevolg niet aansprakelijk voor het gebruik van de Kanalen door de Gebruiker dat een inbreuk kan vormen op de wetgeving of op intellectuele of industriële eigendomsrechten of andere rechten van derden.

10. Gegevensbescherming

SEAT beschermt de persoonsgegevens van de Gebruiker en gebruikt ze uitsluitend voor zover dit wettelijk is toegestaan of op voorwaarde dat de Gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens is te vinden in de privacyverklaring in de Applicaties.

11. Scheidbaarheid

In het geval dat een voorwaarde of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar blijkt te zijn, blijven de overige voorwaarden en bepalingen onverminderd van kracht, vooropgesteld dat de rechten en verplichtingen van de partijen voortvloeiende uit deze Gebruiksvoorwaarden niet op een essentiële manier worden beïnvloed. Met essentieel wordt hier elke situatie bedoeld die de belangen van de partijen ernstig schaadt of het doel van deze Gebruiksvoorwaarden in het gedrang brengt. Dergelijke voorwaarden of bepalingen moeten worden vervangen door voorwaarden of bepalingen die in overeenstemming zijn met de wet en die hetzelfde doel dienen als de vervangen voorwaarden of bepalingen.

12. Diversen, toepasselijk recht, bevoegde rechtbank

a. Deze Gebruiksvoorwaarden vallen onder het Spaanse gemene recht ("legislación española común"). Als de Klant handelt in de hoedanigheid van consument, geldt de wet van het land waarin de consument zijn domicilie of normale verblijfplaats heeft op het moment dat de overeenkomst werd aangegaan.

b. Alle geschillen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Barcelona (Spanje). Niettegenstaande het voorgaande worden in het geval dat de Klant handelt in de hoedanigheid van consument, dergelijke geschillen voorgelegd aan de rechtbank in de woonplaats van de consument.

c. Als de Gebruiker handelt in de hoedanigheid van consument, kan hij geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Gebruiksvoorwaarden ook voorleggen op het platform voor onlinegeschillenbeslechting (OGB). De lijst van OGB-platformen van de Europese Commissie is beschikbaar via de link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

d. Niettegenstaande het voorgaande is SEAT niet verplicht om deel te nemen aan een dergelijke onlinegeschillenbeslechting.

© SEAT, S.A.U. 2020. Gehele of gedeeltelijke reproductie is verboden. Alle rechten voorbehouden.