GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING VOOR VOERTUIGEN MET INTERNETTOEGANG EN VOOR HET GEBRUIK VAN MOBIELE ONLINEDIENSTEN (CONNECT)

1. Algemene informatie

Met deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u over het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens die voortvloeien uit het gebruik van een voertuig met internettoegang en bij het gebruik van de mobiele onlinediensten van CUPRA CONNECT, (hierna te noemen "CONNECT -onlinediensten") in overeenstemming met de bepalingen van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna te noemen "AVG"); alsmede de Spaanse wet inzake gegevensbescherming 3/2018; en andere lokale regelgeving die deze aanvult. De entiteit die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking:


Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke: SEAT, S.A.U. met fiscaal identificatienummer A-28049161 (hierna te noemen de "entiteit") Adres: Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona, Spanje) E-mail: customercare@cupraofficial.com


2. Welke persoonsgegevens verwerken we, hoe gebruiken we ze en wat is de rechtsgrond?

In het algemeen kan het gegevenstype dat in uw voertuig wordt verwerkt de volgende categorieën omvatten die als persoonsgegevens kunnen worden beschouwd wanneer zij onder bepaalde aannames en in bepaalde omstandigheden worden verwerkt:

2.1. Gegevensverwerking in verband met internetconnectiviteit

In dit deel informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van een voertuig met toegang tot het internet in zowel de offline- als de onlinemodus.

A) Gegevensverwerking voor de activering van de connectiviteit

Het voertuig is af fabriek uitgerust met een simkaart voor de toegang tot het internet. Om de connectiviteit te waarborgen zodra de simkaart in het voertuig is geplaatst, ontvangt de telecomaanbieder informatie over het voertuigidentificatienummer (hierna te noemen, "VIN") waaraan de simkaart is toegewezen.

Het voertuig moet verbinding maken met de dataserver voordat het bij het verkooppunt van de dealer aan u wordt overgedragen of in ieder geval wanneer het voertuig een eerste kilometerstand van 25 km heeft. Deze verbinding is nodig om de registratie op onze dataserver te certificeren. In het geval dat het voertuig zich in de offlinemodus bevond onmiddellijk voor de start van het updateproces, zal het voertuig, vanwege het belang van deze functie, automatisch terugkeren naar de offlinemodus zodra het updateproces is voltooid. Als deze update eenmaal is voltooid en het voertuig in de offlinemodus staat, worden er geen gegevens verzonden vanuit het voertuig en vindt de gegevensverwerking dan ook alleen lokaal in het voertuig plaats. Evenzo worden alle mobiele onlinediensten gedeactiveerd, behalve de wettelijk vereiste en veiligheidsrelevante dienst bekend als "noodoproepsysteem - eCall". Deze dienst kan online gaan.

Daarnaast is het technisch noodzakelijk dat de telematicabox (online connectiviteitseenheid) die in het voertuig is geïnstalleerd en die nodig is om de connectiviteit van het voertuig tot stand te brengen, zichzelf regelmatig herstart en verbinding maakt met het lokale radionetwerk zodat het voertuig een online verbinding tot stand kan brengen, bijvoorbeeld wanneer de voertuiggebruiker het voertuig in de onlinemodus zet of de eCall wordt gebruikt als gevolg van een ongeval. Dit proces vindt alleen plaats als het voertuig op dat ogenblik niet in gebruik is, maar ongeacht of het zich in de offline- of onlinemodus bevindt. Als het voertuig zich in de offlinemodus bevond, wordt het automatisch teruggeschakeld naar de offlinemodus wanneer de herstart is voltooid.

De gegevens die worden verwerkt voor deze activiteiten zijn de kilometerstand van het voertuig, het IP-adres, het VIN en het simkaartnummer. Het doel van deze verwerking is om de connectiviteit te garanderen die u in staat stelt om de mobiele onlinediensten die al beschikbaar zijn in het voertuig te activeren en te gebruiken. Al deze gegevensverwerkingen zijn gebaseerd op de uitvoering van het contract tussen u en de dealer waar u uw voertuig met internettoegang heeft gekocht, alsmede op de uitvoering van onze wettelijke verplichting als fabrikant om onze voertuigen te voorzien van het "eCall - noodoproepsysteem" (art. 6.1.b en art. 6.1.c AVG).

B) Noodoproepsysteem - eCall

Het noodoproepsysteem ("eCall") werkt zowel online als offline en is al beschikbaar als er nog geen contract voor CONNECT-onlinediensten werd afgesloten. Als de auto zich in de offlinemodus bevindt, wordt er enkel een gegevensverbinding tot stand gebracht als u betrokken bent bij een verkeersongeval of als u een noodoproep doet met de SOS-knop in het voertuig.

Als u betrokken bent bij een verkeersongeval wordt een automatische noodoproep naar de reddingscentrale gestuurd. Sensoren in de airbag en gordelspanner stellen het voertuig in staat om een ongeval te detecteren en, in dat geval, om het wettelijk verplichte "eCall-noodoproepsysteem" te activeren. Anderzijds kunt u ook te allen tijde zelf uw eigen noodoproep handmatig melden. Bij activering wordt een spraakverbinding met de reddingscentrale tot stand gebracht, via welke - afhankelijk van elk afzonderlijk geval - ook verdere gegevens kunnen worden opgevraagd en verzonden (bijv. over het soort en de ernst van het ongeval).

De volgende gegevens worden ook automatisch en rechtstreeks van het voertuig naar de reddingscentrale verzonden: voertuigtype, tijdstip, locatie, rijrichting, aantal personen in het voertuig. De automatische gegevensoverdracht naar de reddingscentrale is gebaseerd op de bescherming van vitale belangen (art. 6.1.d AVG) en een wettelijke verplichting (art. 6,1 c. AVG) in samenhang met verordening (EU) 2015/758 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 inzake typegoedkeuringseisen voor de uitrol van het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem en houdende wijziging van Richtlijn 2007/46/EG.

C) Veilige communicatie tussen voertuig en dataserver, technische beschikbaarheid van mobiele onlinediensten.

Als het voertuig zich in de onlinemodus bevindt, worden bepaalde gegevens vanuit het voertuig verzonden. Dit betekent dat het voertuig "communiceert". Communicatie is mede nodig om ervoor te zorgen dat de in het voertuig beschikbare Car2X-functie technisch veilig en foutloos werkt. Gedetailleerde informatie over de gegevensverwerking in verband met de Car2X-functie is te vinden in het gedeelte Juridische informatie van het infotainmentsysteem en in het privacybeleid van Car2X. U kunt de mobiele onlinediensten van CONNECT-onlinediensten voor uw voertuig op elk moment op uw verzoek activeren. Bovendien vergelijkt het voertuig de gegevens in de onlinemodus met de dataserver om ervoor te zorgen dat alle CONNECT-onlinediensten die in het voertuig zijn geactiveerd, technisch beschikbaar zijn en dat er een veilige communicatie tussen het voertuig en de dataserver plaatsvindt.

Telkens wanneer het voertuig online gaat of het contact wordt bediend terwijl het voertuig in de onlinemodus staat, moet het zichzelf authenticeren op de dataserver; de entiteit verwerkt de volgende persoonsgegevens: het VIN, het IP-adres inclusief het simkaartnummer van het voertuig en, alleen als de CONNECT-onlinediensten zijn geactiveerd, uw gebruikers-ID. De gebruikers-ID wordt verwerkt om te controleren of CONNECT-onlinediensten zijn geactiveerd door een hoofdgebruiker voor het voertuig, zodat de diensten dienovereenkomstig kunnen worden verleend. Bovendien wordt de tijd van de voertuigsystemen gesynchroniseerd met de tijd van de dataserver wanneer het contact wordt geactiveerd. Om de geldigheid van de door het voertuig verzonden certificaten voor veilige communicatie te controleren, moet het voertuig de juiste tijd hebben. Alleen op deze manier kan een veilige communicatie met de dataserver tot stand worden gebracht en kunnen cyberaanvallen door derden worden tegengegaan. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het tot stand brengen van een veilige communicatie tussen het voertuig en onze dataserver en om technisch de basisdiensten te kunnen leveren die voor u beschikbaar zijn in het voertuig zonder het sluiten van een afzonderlijk contract, evenals de CONNECT-onlinediensten, indien van toepassing (art. 6.1 f) AVG).

D) Online software-updates

Om juridische redenen stellen wij u software-updates (bijv. van de software van de besturingseenheid ) ter beschikking via de online verbinding van het voertuig ("online software -updates") als u "CONNECT"-klant wordt. Als u geen contract sluit voor CONNECT- onlinediensten, kunt u de noodzakelijke software -updates ook verkrijgen door contact op te nemen met uw geautoriseerde dealer en servicepartner. Alvorens een software-update online beschikbaar te stellen, is het daarom noodzakelijk om vast te stellen voor welke voertuigen al dan niet een "CONNECT"-contract is gesloten. Daartoe moet het VIN van alle ID-voertuigen die moeten worden geüpdatet, worden gecontroleerd en moet de status van hun " CONNECT"-contract worden nagegaan. Als er een CONNECT-contract is gesloten, vindt de gegevensverwerking plaats met het oog op de uitvoering van het contract (art. 6.1.b AVG), terwijl voor alle andere eigenaren de verwerking wordt uitgevoerd vanwege onze gerechtvaardigde belangen om de dienst "Software-update/Onlinesysteemupdate" adequaat te kunnen leveren. (art. 6. 1.f AVG).

2.2. Gegevensverwerking met betrekking tot CONNECT-onlinediensten (CONNECT)

In dit deel informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens bij het activeren en gebruiken van CONNECT-onlinediensten (hierna ook "CONNECT" genoemd).

A) CONNECT-onlinediensten activeren

Om CONNECT-onlinediensten te activeren en te gebruiken, dient u eerst een gebruikers-ID-account aan te maken. Met de gebruikers-ID kunt u zich registreren bij CONNECT-onlinediensten of diensten aangeboden door derden, zoals de importeur in uw land. Als u dit doet, wordt de onlinedienst die u hebt geselecteerd, gekoppeld aan het gebruikers-ID-account. De gegevensverwerking die hiervoor nodig is, wordt uitgevoerd ten behoeve van de uitvoering van het contract, dat wil zeggen de algemene voorwaarden die moeten worden aanvaard op het moment van het aanmaken van de gebruikers-ID-account in overeenstemming met art. 6.1 b. AVG. De gebruikers-ID dient als een centraal gebruikersaccount waarin u uw persoonsgegevens centraal kunt beheren. Informatie over gegevensverwerking in de context van gebruikers-ID is te vinden in het privacybeleid van CUPRA gebruikers-ID.

Als u besluit om de CONNECT-onlinediensten te activeren, verwerkt de entiteit uw identificatie- en contactgegevens in verband met de uitvoering van het contract voor CONNECT-onlinediensten. (art. 6. 1. b AVG). Daarnaast kan de entiteit de factuur- en betalingsgegevens die u verstrekt in verband met uw VIN verwerken met het oog op een correcte boekhouding en fraudepreventie. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang bij het nakomen van onze verplichtingen met betrekking tot een correcte boekhouding (art. 6.1 f. AVG).

De entiteit verwerkt persoonsgegevens afkomstig van het voertuig om de geactiveerde CONNECT-onlinediensten te verlenen die u contractueel heeft afgesloten, voor zover dit nodig is voor de uitvoering daarvan (art. 6.1 b AVG). In ieder geval wordt het VIN verwerkt en registreren we naast het VIN en de gebruikers-ID ook de tijd en het type dienst dat wordt gebruikt om fouten te identificeren en te analyseren. Dit wordt gedaan om ons gerechtvaardigde belang bij het verbeteren van mobiele onlinediensten te vrijwaren, zodat deze met zo min mogelijk verstoring beschikbaar kunnen worden gesteld aan al onze klanten (art 6.1 f AVG).

Ten slotte kan SEAT u, op basis van de contactgegevens die u hebt verstrekt bij de CONNECT-registratie, uitnodigen om deel te nemen aan klanttevredenheids- en/of marktonderzoeken met betrekking tot uw nieuw gekochte aangesloten voertuig. Deze onderzoeken kunnen door SEAT als verantwoordelijke voor CONNECT-diensten worden verzonden op basis van zijn gerechtvaardigde belangen (artikel 6.1, f AVG) als voertuigfabrikant, aangezien de informatie die door dit soort onderzoeken wordt verkregen, op een geaggregeerde manier kan worden gebruikt voor productverbetering en optimalisatie van onze verkoopprocessen. Het is informatie die zeer gewaardeerd wordt door en interessant is voor SEAT. Als u bezwaar wilt maken tegen deze verwerking, volg dan de instructie die u in punt 7 van deze verklaring kunt vinden. We raden u aan de informatie over gegevensbescherming in het marktonderzoek te lezen voordat u hieraan deelneemt.

B) Gebruik van de CONNECT-onlinediensten

Als u twijfels of vragen heeft over CONNECT-onlinediensten, kunt u contact opnemen met uw servicepartner (servicepartner en/of dealer), de importeur in uw land (per telefoon, e-mail, app of contactformulier) of onze klantendienst via customercare@cupraofficial.com. In deze gevallen worden de volgende gegevens door ons verwerkt: contractgegevens, gebruikers-ID (naam, adres, e-mail, telefoonnummer), VIN, dienstspecifieke verwerkingsgegevens en bijbehorende tijdstempels en andere gegevens die u ons verstrekt in het kader van uw vraag. De entiteit verwerkt de gegevens in overeenstemming met art. 6.1 b van de AVG met het oog op de uitvoering van het contract voor CONNECT-onlinediensten of - als u nog geen klant bent - voor het aangaan van een contract voor CONNECT-onlinediensten.

Houd er rekening mee dat als CONNECT-onlinediensten werden geactiveerd door één voertuiggebruiker (“hoofdgebruiker”) met zijn/haar gebruikers-ID, elke andere voertuiggebruiker in hetzelfde voertuig ook gebruik kan maken van de CONNECT-onlinediensten. Het is echter niet mogelijk voor verschillende gebruikers om tegelijkertijd in te loggen als hoofdgebruiker. Houd er rekening mee dat als u CONNECT-onlinediensten in een voertuig gebruikt zonder klant van CONNECT-onlinediensten te zijn voor dit voertuig (" hoofdgebruiker"), de hoofdgebruiker voertuiggerelateerde gegevens die tijdens uw gebruik worden gegenereerd, kan bekijken.

Bij het gebruik van de CONNECT-onlinediensten worden gegevens van het voertuig verwerkt die nodig zijn om de desbetreffende gecontracteerde diensten te verlenen, onder meer het voertuigidentificatienummer, de locatie, de snelheid, de positie, verkeersinformatie, de laadstatus van de batterij, enz. Zie uw Serviceportfolio voor meer informatie. Voor de hoofdgebruiker wordt de gegevensverwerking uitgevoerd met het oog op het nakomen van het contract (art. 6.1 b) AVG). Voor alle andere gebruikers gebeurt de verwerking van hun voertuiggebruiksgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het leveren van de diensten op basis van het afgesloten contract voor CONNECT-onlinediensten voor het voertuig (art. 6.1 f) AVG).

Elke voertuiggebruiker heeft de mogelijkheid om het voertuig in de instellingen in de offlinemodus te zetten. Door "offlinemodus" in te stellen, kunt u de verwerking van persoonsgegevens door ons voorkomen, aangezien de gegevensverbinding wordt verbroken (voor gegevensverwerking in de offlinemodus, lees het gedeelte "Gegevensverwerking in de offlinemodus"). De hoofdgebruiker kan geen gegevens over de ritten in de offlinemodus bekijken. Daarom kunnen mobiele onlinediensten niet meer worden aangeboden.

Zie het privacybeleid van My CUPRA-app voor meer informatie over gegevensverwerking wanneer de app wordt gebruikt.

B.1. Gegevensupload voor learning map voor halfautomatisch rijden

De entiteit verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op gegevensupload voor learning map voor halfautomatisch rijden. Het doel van de gegevensupload voor learning map is de voortdurende verbetering van de functie Travel Assist met zwermgegevens voor halfautomatisch rijden. De verzamelde gegevens worden gebruikt zodat "Travel Assist met zwermgegevens" routes leert en kunnen de bestuurders van alle voertuigen met Travel Assist met zwermgegevens op deze geleerde routes assisteren. De verzonden gegevens worden in een periode van 24 uur geanonimiseerd in onze dataservers, zodat geen conclusies kunnen worden getrokken over individuele bestuurders. Het uploaden van de gegevens is in eerste instantie gedeactiveerd en vereist een specifieke toestemming van de gebruiker in de CUPRA-app.

B.2. Online spraakbesturing met locatiegegevens

Bij gebruik van de online spraakbesturingsfunctie zal de entiteit telkenswanneer u in voertuigen met het CONNECT Plus-pakket spraakinvoer geeft, uw locatie en uw huidige voertuigpositie verwerken endeze - indien dit bij de verwerking van de spraakinvoer passend is - koppelen aanmogelijk interessante locaties in uw omgeving om usneller betere resultaten te kunnen bieden (zoals navigatiebestemmingen of oplaadstations).

Als dit bij de verwerking van de spraakinvoer niet passend is, wordt de actuele voertuigpositie niet verder verwerkt. De basisfunctie van online spraakbesturing blijft binnen de contractueel gegarandeerde reikwijdte, ook als u geen toestemming geeft.

2.3. Verwerkingsactiviteiten met betrekking tot de veiligheid en conformiteit van uw aangesloten voertuig

De entiteit zal toezicht houden op de statussen en waarschuwingen die door uw voertuig worden doorgegeven, teneinde de veiligheidsaspecten te waarborgen, alsook om mogelijke fouten op te sporen, deze te analyseren en verbeteringen en oplossingen voor te stellen en te implementeren. Zodra deze gegevens zijn verzameld, kunnen ze worden gekoppeld aan technische productiegegevens en eerdere bezoeken aan de garage om conclusies te trekken die belangrijk zijn voor de veiligheid en de goede werking van het voertuig. Te allen tijde zullen passende beveiligingsmaatregelen worden toegepast om de veiligheid van de verwerkte gegevens te waarborgen, met inbegrip van het anoniem maken ervan, tenzij het voor de entiteit noodzakelijk is om het VIN te verwerken. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is het gerechtvaardigde belang van de entiteit (art. 6.1 f) van de AVG) als fabrikant van het voertuig en verstrekker van de CONNECT-dienst, om fouten op te sporen die de veiligheid en de kwaliteit van het product en de dienst beïnvloeden, wat resulteert in een direct voordeel voor de gebruiker. Zonder toegang tot deze informatie zou de entiteit niet in staat zijn om fouten en verbeteringen op te sporen. Met betrekking tot deze verwerking heeft de entiteit het bestaan vastgesteld van dwingende legitieme gronden die, zoals bepaald in artikel 21.1 van de AVG, de betrokkene niet in staat stellen zijn of haar recht van bezwaar uit te oefenen.

2.4. Verwerkingsactiviteiten met betrekking tot de optimalisering en ontwikkeling van voertuigfuncties en het gebruik van aangesloten diensten

Om de functies van uw voertuig te optimaliseren en te verbeteren en ze aan te passen aan de verwachtingen van de klanten en aan de marktontwikkelingen in het algemeen, en met name om verdere en nieuwe ontwikkelingen van innovatieve functies tot stand te brengen, genereert uw voertuig diverse functionele en technische gegevens (bijvoorbeeld, het voertuiggebruik, het brandstofverbruik, de status, de controle en de infotainmentgegevens). Deze informatie wordt in verband gebracht met uw VIN en voertuig-IP. De entiteit zal deze gegevens niet gebruiken om profielen te creëren of deze te evalueren op basis van geïndividualiseerde voertuigen. Verder zullen geen gegevenskenmerken worden gebruikt om profielen te creëren of conclusies te trekken over uw gedrag of gedragspatronen tijdens het gebruik van uw voertuig. Zodra deze informatie is verzameld, zullen passende beveiligingsmaatregelen worden toegepast om de veiligheid van de verwerkte gegevens te garanderen, met inbegrip van het anoniem maken ervan, tenzij het voor de entiteit strikt noodzakelijk is het VIN te verwerken. De entiteit zal de bovenstaande gegevens verwerken in het kader van in de tijd beperkte activiteiten om het scala aan voertuigfuncties te optimaliseren en aan te passen aan de verwachtingen van de klant, op basis van de behartiging van haar legitieme belangen of die van een derde partij, tenzij de belangen of fundamentele rechten en vrijheden die de bescherming van persoonsgegevens vereisen (art. 6.1.f) van het AVG) zwaarder wegen. U kunt de gegevensoverdracht uitschakelen via de privacy-instellingen van uw voertuig. Indien u definitief bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze klantendienst.

2.5. Diensten en toepassingen van een derde partij

Mogelijk kunt u uw smartphone op het voertuig aansluiten om deze via het boordsysteem te bedienen (met apps zoals Android Auto of Apple CarPlay). De integratie maakt het gebruik mogelijk van geselecteerde Smartphone apps. Het type gegevensverwerking dat wordt uitgevoerd, wordt bepaald door de provider van de desbetreffende gebruikte app. U kunt meer informatie verkrijgen en de selectie instellen via de desbetreffende app en het besturingssysteem van uw smartphone. Daarnaast kunt u, onder bepaalde aannames, gebruik maken van apps waarvoor derde partijen verantwoordelijk zijn, zoals bijvoorbeeld Google of Spotify, in combinatie met de entertainmentdiensten die de entiteit aanbiedt via de CONNECT-diensten. Voorafgaand aan het gebruik van deze diensten dient u de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid van de desbetreffende provider zorgvuldig te lezen en te aanvaarden. De entiteit kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gesteld voor een dergelijke verwerking.

2.6. Naleving van wettelijke verplichtingen.

Wanneer de wet zulks voorschrijft, zal de entiteit, als gemachtigd fabrikant van het voertuig, op verzoek van de bevoegde autoriteiten bepaalde in het voertuig opgeslagen gegevens met betrekking tot de eigenaar van het voertuig moeten verwerken en rapporteren. Sommige van deze verplichtingen kunnen voortvloeien uit het onderzoek naar strafbare feiten, verkeersongevallen, de controle op de verkoop van tweedehands voertuigen, enz. Zo kunnen gegevens worden bekendgemaakt over de werking, het gebruik, de controle, de status en de technische gegevens in verband met het VIN van het voertuig, zoals bijvoorbeeld: de kilometerstand, de snelheid, de versnelling, de navigatiecontrole, de status van de veiligheidsgordel, de omgevingsomstandigheden, de batterijstatus, vloeistof- en drukstatus, enz. De gegevensverwerking en de kennisgeving ervan aan de autoriteiten vallen onder de naleving van een wettelijke verplichting van de entiteit (art. 6, lid 1, par. 1, letter c), van de AVG), als de fabrikant van het voertuig. Bovendien zal de entiteit, overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) 2021/392 van de Commissie inzake de bewaking en rapportering van gegevens met betrekking tot CO2-emissies van personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen, specifiek voertuiggegevens rapporteren waarbij het brandstof- en/of energieverbruik aan boord wordt geregistreerd. Deze gegevens worden bij de garage uitgelezen wanneer u uw voertuig naar een erkende servicepartner brengt en worden samen met uw chassisnummer (VIN) naar Volkswagen Group AG en de Europese Commissie gestuurd. U kunt de volledige informatie vinden op de reparatiebon van uw voertuig.

2.7. Gebeurtenissen met het voertuig en onderhoudswaarschuwingen

Tot slot kan het in bepaalde gevallen van incidenten en waarschuwingen met betrekking tot het voertuig nodig zijn dat de Entiteit gegevens verwerkt met betrekking tot uw voertuig (verbruik, kilometerstand, locatie, soort incident/waarschuwing...). Deze gegevens kunnen worden verwerkt door de entiteit en door de Importeur in uw land in geval van pech of onderhoud aan het voertuig en kunnen worden doorgegeven aan het officiële servicenetwerk (dealers en garages) en andere derde partijen zoals verzekeringsmaatschappijen (in geval van ongelukken of pech) voor het uitvoeren van de diensten, reparaties en ondersteuning. De entiteit verwerkt deze gegevens onder naleving van een wettelijke verplichting (art. 6, lid 1, punt 1 c) van de AVG) als fabrikant van het voertuig en kan deze doorgeven aan entiteiten van derde partijen in het geval van terugroepacties die onder de wet vallen of, waar van toepassing, met uw uitdrukkelijke toestemming ((art. 6.1.f) van de AVG).

3. Bewaren van de gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens van CONNECT-onlinediensten zolang als nodig is om u te voorzien van de functionaliteiten die horen bij CONNECT-onlinediensten, en in ieder geval totdat u verzoekt om de verwijdering daarvan. De entiteit bewaart uw gegevens terwijl onze contractuele relatie van kracht is en, na beëindiging, voor een periode van maximaal 10 jaar overeenkomstig lokale wettelijke bepalingen. Zodra deze periode is verstreken, zullen uw persoonsgegevens worden geanonimiseerd, zoals bepaald in de bovengenoemde aannames aangaande productveiligheid en naleving.

4. Ontvangers van gegevens

Het vrijgeven van uw persoons- en voertuiggegevens aan derden geschiedt uitsluitend met inachtneming van de desbetreffende wettelijke verplichtingen.

4.1 Advies over het sluiten van contracten en klantendienst

Als u werd geadviseerd door uw servicepartner bij het afsluiten van uw contract voor mobiele onlinediensten, ontvangt de partner een premie. Dit wordt verwerkt via het verkoopbedrijf (de importeur van de entiteit in uw land) dat verantwoordelijk is voor uw land. Daartoe ontvangen de entiteit en de importeur het VIN om de premie aan de respectievelijke contracten via de mobiele onlinediensten te kunnen toewijzen en om ze overeenkomstig uit te betalen aan de servicepartner van de entiteit (art. 6.1 f) AVG). Het VIN wordt niet gekoppeld aan andere persoonsgegevens waarover de importeur in uw land beschikt.

4.2. Dataservers en bekendmaking van gegevens aan derden

De entiteit zal toegang tot gegevens verlenen aan derden die optreden als gegevensverwerkers met als doel CONNECT- onlinediensten te kunnen aanbieden. Deze derden zullen de persoonsgegevens altijd namens ons verwerken. De entiteit maakt gebruik van dataservers die worden geleverd door de Volkswagen Groep, die ook het onderhoud en de technische ondersteuning van de IT- systemen verzorgt. De leveranciers van de Volkswagen Groep verwerken de gegevens uitsluitend namens ons of onder onze leiding. Tot slot informeren wij u hierbij dat de entiteit uw gegevens kan doorgeven aan entiteiten van de VW Group in verband met kwaliteitscontrole en de optimalisatie van interne verkopen van de Group en de processen en kanalen van de naverkoop. Deze verwerking is gebaseerd op het bewaken van onze legitieme belangen en in het voordeel van u als klant van onze auto's.

5. Worden uw persoonsgegevens buiten de EU verzonden?

Alle verwerking van uw gegevens vindt plaats binnen de Europese Economische Ruimte met hetzelfde beschermingsniveau als in de Europese Economische Ruimte. Daarnaast kunnen gegevens, afhankelijk van het voertuigmodel, worden verwerkt op servers die hun diensten buiten de Europese Economische Ruimte uitbesteden met de garantie dat uw gegevens volgens de geschikte waarborgen worden verwerkt. Daartoe informeren we u dat onze entiteit, als onderdeel van de VW Group, verschillende subverwerkers in dienst heeft genomen, waaronder SalesForce, Inc. Amazon Web Services (AWS) en Microsoft Corporation, om diensten voor gegevenshosting te verlenen. Deze bedrijven versleutelen de gegevens en verwerken ze uitsluitend op gegevensservers die zich in de Europese Unie bevinden. Aangezien deze entiteiten in de Verenigde Staten gevestigd zijn, kan toegang tot gegevens uit de Verenigde Staten niet worden uitgesloten, en daarom zijn er overeenkomstige standaardcontractbepalingen van de EU voor gegevensbescherming getekend om te waarborgen dat uw persoonsgegevens afdoende worden beschermd. U kunt contact met ons opnemen via dataprotection@seat.es als u een kopie hiervan wilt ontvangen of als ze aan u beschikbaar zijn gesteld.

6. Gebruikers en privacy-instellingen

CONNECT-onlinediensten zijn beschikbaar voor verschillende gebruikers die het voertuig op een bepaald moment kunnen gebruiken. In dit verband zijn verschillende rollen mogelijk gemaakt om hen te laten profiteren van de voordelen van het aangesloten voertuig. Afhankelijk van de generatie van uw voertuig, zult u zich kunnen registreren als:

Houd er rekening mee dat andere gastgebruikers die op dit voertuig zijn ingelogd, uw parkeerpositie of instellingsvoorkeuren kunnen zien. U kunt de gebruikers en de privacy-instellingen beheren via het infotainment van de auto. Met de privacy-instellingen van het voertuig kunt u, afhankelijk van het voertuigmodel, de auto in offlinemodus zetten of het verzenden van gegevens beperken. Hoe dan ook, er kan communicatie tot stand worden gebracht om de algemene internettoegang van het voertuig te verzekeren of, in geval van een ongeval, het "eCall-systeem" te activeren. U kunt uw gegevens ook beheren in uw CUPRA ID Portal.

U kunt het voertuig ook terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Daartoe moet de auto in de onlinemodus staan. Deze functie zet de instellingen die in de auto zijn opgeslagen terug naar de fabrieksinstellingen, verwijdert de hoofdgebruiker van CONNECT-onlinediensten - indien aanwezig - uit de auto en zet de auto terug in de offlinemodus. Het is mogelijk om de aan CONNECT-onlinediensten gerelateerde gegevens gedurende 14 dagen te herstellen als dezelfde gebruikers- ID opnieuw wordt geregistreerd met de code die in de auto wordt weergegeven. Als dit niet binnen 14 dagen gebeurt, worden de aan de CONNECT-onlinediensten gerelateerde gegevens ook van de dataserver verwijderd.

7. Wat zijn uw rechten en contactkanalen?

7.1. Omschrijving van rechten

U kunt de volgende rechten ten overstaan van de entiteit uitoefenen in uw hoedanigheid van betrokkene:

Houd er rekening mee dat deze rechten slechts in beperkte mate beschikbaar zijn volgens art. 11 van de AVG, omdat we alleen het VIN verwerken om sommige functies van de CONNECT-onlinediensten aan te bieden. Dit betekent dat we alleen verplicht zijn om aan uw rechten te voldoen als u ons, bij het uitoefenen van uw rechten, aanvullende informatie heeft verstrekt die ons in staat stelt om uw recht te vervullen.

Tot slot, indien u van mening bent dat de entiteit uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving heeft verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, in Spanje de Autoriteit Persoonsgegevens, www.aepd.es.

7.2. Contactkanalen

U kunt uw privacy en persoonsgegevens te allen tijde beheren in het infotainmentsysteem van het voertuig en op de gebruikers-ID portal: https://cupraid.vwgroup.io/. Als u dat liever doet kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met customercare@cupraoffical.com. De uitoefening van deze rechten is kosteloos, tenzij er sprake is van kennelijk ongegronde of buitensporige verzoeken. Als u uw rechten op gegevensbescherming wilt uitoefenen ten aanzien van de importeur of hun dealer- en servicepartnersnetwerk, neem dan rechtstreeks contact met hen op. Als u vragen hebt over gegevensbescherming of als u contact wilt opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (“FG”), kunt u ook contact opnemen met hem door een e-mail te sturen naar dataprotection@seat.es.

Versie: September 2023