ОПШТИ УСЛОВИ ЗА SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT ОНЛАЈН МОБИЛНИ УСЛУГИ

1. Опсег

1.1. Овие Општи услови за SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT онлајн мобилни услуги („Општи Услови“) ги утврдуваат условите кои ги регулираат односите помеѓу компанијата SEAT, S.A.U., со седиште во Марторел (Барселона), Аутовиа А-2, km 585, 08760, регистрирано во трговскиот регистар на Барселона под број 23662, страница B-56855, лист 1, со шпански даночен број (N.I.F.) A-28049161 и со контакт e-пошта seatdigitalsupport@seat.es („SEAT“) и сопственикот или овластениот корисник на возилото (на „Клиентот“) кој има договор за SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT онлајн мобилни услуги како што е опишано во Апликациите ( „Услугите“).

1.2. Овие Општи услови ќе бидат надополнети со посебните услови (кои ќе зависат од конкретната нарачка на услуга од секој Клиент), услови за користење и политика на приватност, кои го регулираат користењето на Услугите од страна на Клиентот.

1.3. Дополнително, ако услугите вклучуваат услуги од друга компанија изречена под нејзин бренд или име, SEAT само обезбедува пристап до такви услуги од трети лица преку услугите. Во овој случај овие општи услови се однесуваат само на посредувањето на овој пристап. Како и да е за користењето на услугите од трети лица, може да се применат условите договорени со третите лице, особено оние кои се однесуваат на процесирање на лични податоци.

1.4. Клиентот ќе ги прифати овие Општи услови, како и посебните услови и сите други применливи услови на користење или политики за приватност за време на постапката на стекнување и активирање, наведена во Клаузула 6.

1.5. SEAT ќе има право да ги смени овие Општи услови поради било каква валидна или оправдана причина. Клиентот ќе биде известен за промените во овие Општи услови и истите ќе станат задолжителни ако се изречно прифатени од страна на Клиентот. Ако Клиентот ги одбие промените, таквите измени нема да стапат на сила за Клиентот, освен ако поради технички причини, продолжувањето на Услугите стане невозможно.

1.6. SEAT ќе ги чува овие Општи услови, кои секогаш ќе му бидат достапни на Клиентот. Клиентот може да најде ажурирана верзија на сите правни документи кои се применливи за Услугите на:

Во Делот за правни работи од системот за инфозабава или во Апликацијата.

АпликацииSEAT ID

https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions for Terms & Conditions

https://seatid.vwgroup.io/data-privacy for Data privacy

https://seatid.vwgroup.io/imprint for Imprint

1.7. Општите услови ќе му бидат достапни на Клиентот на шпански, како и на јазиците кои му се достапни на Клиентот во Апликациите.

1.8. Клиентот треба да биде полнолетен за да склучи договор за Услугите.

2. Предуслови

2.1. Со цел да ги договори и/или користи Услугите, Клиентот треба да ги исполни следните предуслови и да ги изврши следниве дејства:

(i) Да има SEAT или CUPRA возило компатибилно со Услугите („Возилото/та“). Клиентот може да најде информации за компатибилни возила на Апликациите;

(ii) Да има паметен телефон, таблет, компјутер или било кој друг електронски уред со можност за податочна врска (Клаузула 4);

(iii) Да има (или да креира за оваа намена) SEAT ID корисничка сметка и да се најави со корисничкото име и лозинка на Клиентот (Клаузула 5);

(iv) Да има склучено договор и да ги има активирано Услугите во рамките на првата нарачка на услуга направена од страна на Клиентот („Нарачка на услуга“) (Клаузула 6).

(v) Клиентот ќе се смета како Примарен корисник на Возилото. Повеќе информации за различните функции и корисници се достапни на следниот линк https://www.cupraofficial.com/services/connect.html/https://www.seat.com/owners/connectivity/seat-connect-service.html и во описот за улогите на корисници во дел 16.

2.2. Ако Возилото (без оглед на моделот, годината на моделот и опремата) е опремено со „услуга за итни повици“, Клиентот може да ја користи таквата функција без SEAT ID корисничка сметка, нарачка или активација.

3. Услуги и достапност

3.1. Услугите се подетално опишани во Апликациите.

3.2. Услугите може да се користат преку следниве Канали („Каналите“):

Не сите компатибилни возила имаат систем за навигација. Одредени компатибилни возила се опремени со радио систем, кој овозможува прием на Услугите со различен опсег. Клиентот може да најде повеќе информации за можните ограничувања на опремата на Возилото на Клиентот во Апликациите.

3.3. Исто така, не сите Услуги можат да се користат од сите Kанали наведени погоре. Некои Услуги се компатибилни за сите Канали, за два од нив или се специфични за секој од Каналите. Клиентот може да најде повеќе информации за компатибилноста на Услугите со Каналите на, Апликацијата или Системот за навигација/радио.

3.4. Секој Клиент може да склучи договор за сите или дел од Услугите, во зависност од Нарачката на услугата направена за време на процесот на склучување договор (Клаузула 6). Одредени услуги можат да се понудат бесплатно (на пример, во рамките на еден бесплатен пробен период) и како фабрички поставки кога Клиентот го добива новото Возило. На овој начин, секоја нарачка на услуга направена од Клиентот ќе биде поврзана со Возилото наведено од Клиентот во текот на процесот на активирање (Клаузула 6). Така, Услугите не можат да се пренесат на друго возило, освен Возилото за кое е склучен договорот за услугите

3.5. На достапноста на сите или дел од услугите може да влијаат ограничувањата во технолошката инфраструктура, некомпатибилност на мрежата и/или постоење на технички ограничувања во друга земја, освен земјата во која Возилото било купено од Клиентот. SEAT не гарантира дека Услугите можат целосно да се користат во било која друга земја, освен земјата во која Возилото за првпат е купено и според тоа, SEAT нема да биде одговорен ако таквите услови се надвор од негова контрола.

3.6. За да ги обезбеди Услугите, SEAT ќе очекува дека вашето возило и Каналите се во добра работна состојба, да функционира системот за електрика и акумулаторот да биде полн. Услугата можеби нема да функционира ако се обидете да ја измените или да додавате каква било опрема или софтвер на, или во Возилото којшто не е изречно овластен од SEAT или не е компатибилен со Услугата. Клиентот е исклучиво одговорен за правилното одржување на Возилото на Клиентот или за различните Канали и неговите системи.

3.7. Како последица на развојот на информатичките технологии и техничкиот напредок на автомобилската индустрија, Услугите за возилото на Клиентот може да бидат повремено адаптирани со нови надградби и подобрувања. За таквите цели, SEAT го задржува правото да ги измени карактеристиките на Услугите, без дополнителни трошоци за Клиентот во текот на Периодот на договорените Услуги. SEAT ќе го информира клиентот, на трајна поддршка, за типот и обемот на таквите измени во разумен период однапред.

Таму каде што таквите измени негативно влијаат на Клиентот, (а под услов таквите негативни ефекти да не се незначителни) Клиентот ќе има право да го прекине овој договор во следните триесет (30 ) дена по добивањето на известувањето за измените, или по измената на Услугите ако се случат подоцна. Прекинувањето на договорот ќе биде регулирано на начин како што е наведен во Клаузула 10 подолу.

Сепак, правото да го прекине овој договор за горенаведените цели не треба да се применува ако SEAT ја понудил можноста на Клиентот да ги задржи, без дополнителни трошоци, Услугите без измена и ако тие останат усогласени.

3.8. SEAT ќе преземе разумно дејство во рамките на своите капацитети за да обезбеди континуирана достапност на Услугите, и ќе вложи максимум напори за да го реши секој неуспех колку што е тоа изводливо.

3.9. Сепак, во случај на Виша сила (на пример, вооружен конфликт, неповолни климатски услови или мерки при работни конфликти, итн.) или при вршење на одржување, поправка или било кој друг вид на дејства потребни за техничките уреди на SEAT или уреди на трети страни кои обезбедуваат податочни содржини, информации или можност за трансфер на Услугите, Услугите може да биде прекинати или отежнати (брзина). Исто така, зголемувањето на истовременото користење на Услугите може да ги наруши таквите Услуги.

3.10. Дополнително, SEAT ќе преземе соодветни мерки да ги ажурира Услугите, особено за да превенира сајбер закани и напади кон безбедноста на возилото, сообраќајот, животот, здравјето, правото на информација (приватност), на сопственост, средства на Клиентот, сопственикот или корисникот на возилото или кон некои трети лица или SEAT. Овие мерки може да резултираат во рестрикција на услугите и/или податочните врски. Зависно од сериозноста на заканата и/или важноста на средствата кои се под закана, ваквите мерки може да имплицираат привремена блокада на некои или сите Услуги, како и прекин на податочните врски.

3.11. За имплементација на горенаведените мерки или за враќање на целосната пристапност до Услугите или податочните врски, SEAT може да му обезбеди на Клиентот бесплатна надградба на софтверот во возилото. Враќање на комплетниот пристап до услугите може исто така да побара и учество од Клиентот (на пример промена на SEAT ID лозинка). SEAT нема да биде одговорен за каков било недостаток на усогласеност поврзана со Услугите ако Клиентот не ги инсталирал тие ажурирања следејќи ги индикациите на SEAT после разумен период.

3.12. Од нивна страна, клиентот му дава на SEAT неексклузивно, неограничено, непречено, целосно, преносно, бесплатно и што може да го подлиценцира право на користење на сите податоци што произлегуваат од нивното користење на Услугите, особено техничките податоци кои не се однесуваат на лица или чии лични референци се отстранети (анонимизирани податоци).

3.13. Во случај на технички проблеми или било кој друг проблем во врска со Услугите, Клиентот може да се обрати до одделот за грижа на корисници на SEAT. Клиентот може да најде контакт податоци на Апликациите

4. Податочна врска

4.1. Со цел да можат да се користат од страна на Клиентот, за Услугите потребни се следниве податочни врски:

4.2. Податочна врска помеѓу Возилото и податочниот сервер:

4.2.1. Податочната врска помеѓу Возилото и податочниот сервер на SEAT е потребна за користење на Услугите.

4.2.2. Договарањето на Услугите го вклучува делот од користењето на податочната врска на Клиентот во однос на одредени Услуги. Со цел да се користат други Услуги, за кои може да биде потребно поголемо користење на податочна врска, Клиентот може да добие дополнителни податочни пакети од трети страни, на свој трошок. Дополнителни информации за податочната врска која е потребна за секој од договорените Услуги, можат да се најдат наАпликациите, како и алтернативи за добивање дополнителни податочни пакети од телекомуникациските оператори. SEAT нема да биде одговорен за услугите за поврзување обезбедени од трети страни.

4.2.3. Услугите се конфигурирани да ја активираат податочната врска помеѓу Возилото и податoчниот сервер кога возилото се наоѓа во земја која е овластена од SEAT за користење на таквата комуникација („Област на употреба“).

4.2.4. Земјите во рамките на Областа на користење на Возилото зависат од моделот, годината на моделот и опремата на Возилото. Клиентот може да најде дополнителни информации за Областа на користење на Возилото на Апликацијата.

4.2.5. Функционирањето и ефикасноста на податочната врска помеѓу Возилото и податочниот сервер зависи од голем број причини, кои понекогаш се надвор од контрола на SEAT. На пример, соодветниот прием на сигналот на локацијата на Возилото, недостигот, намалувањето или прекинување на покриеноста во тунели, гаражи и подземни премини, како и други неповолни фактори (метеоролошки услови, уреди кои создаваат пречки, згради, интензивна употреба на релевантната мобилна мрежа).

4.2.6. SEAT нема обврска да одржува или поддржува податочна врска помеѓу Возилото и серверот за податоци на SEAT ако специфичната технологија на мрежата на која се заснова поврзаноста на Возилото е прекината („Технолошко зајдисонце“).

4.3. Податочна врска помеѓу Уредот на Клиентот и податочниот сервер:

4.3.1. Податочната врска помеѓу Уредот на Клиентот и податочниот сервер за користење на Услугите преку Апликацијата, не е дел од Услугите обезбедени од SEAT. Според тоа, треба да се применуваат условите кои се договорени со давателот на телекомуникациски услуги на Клиентот и/или другите корисници. Горенаведеното може да резултира со дополнителни трошоци, особено во случај на надоместоци за поврзување и итинерарни надоместоци. Овие трошоци се надвор од опсегот, контролата и одговорноста на SEAT.

5. Корисничка сметка

5.1. Клиентот мора да има (или да креира за оваа намена) SEAT ID корисничка сметка („SEAT ID корисничка сметка“) преку, Aпликацијата или како што е наведено во системот за навигација/радио на возилото на Клиентот. Условите на користење и политиката за приватност кои се применливи за SEAT ID корисничката сметка, можат да се проверат во секое време, на следниов линк: https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions

5.2. Клиентот мора да се најави на, Апликацијата или Системот за навигација/радио на Возилото на Клиентот (според моделот на возилото), со неговото корисничко име и лозинка, со цел да може, меѓу другите функционалности, да ги договори и активира Услугите во Возилото на Клиентот, како и во секое време да го провери и да управува со статусот на договорните Услуги, освен за „услугата итен повик“.

5.3. Клиентот мора да ги чува во доверливост деталите за најава, а особено лозинката. Доколку лозинката е откриена на трети лица, Клиентот треба да ја измени таквата лозинка веднаш, или, во случај Клиентот да не може да се најави на SEAT ID корисничката сметка, тој веднаш ќе го извести SEAT. Клиентот може да ја обнови корисничката лозинка преку ИД порталот. За дополнителни прашања во врска со обновата на лозинки, Клиентот може да се јави на Одделот за грижа за корисници на SEAT во секоја земја (службата има ограничено работно време) или да го провери делот за често поставувани прашања на Апликацијата.

5.4. За некои Услуги потребен е личен идентификациски број (S-PIN) за најава. Клиентот може да најде дополнителни информации за ова прашање на Апликациите. Клиентот мора да го чува таквиот безбедносен PIN во доверливост. Ако безбедносниот PIN им е откриен на трети страни, Клиентот треба веднаш да го промени таквиот безбедносен PIN.

5.5. Клиентот ќе ги преземе сите потребни дејствија за да гарантира дека информациите на SEAT ID корисничката сметка се точни и целосни. Со оглед на тоа дека SEAT и Клиентот ќе бидат во контакт со користење на е-пошта, клиентот треба да има валидна е-пошта и да има пристап до релевантната е-пошта. Промените во адресата на е-поштата на Клиентот или било кои други податоци на Клиентот ќе бидат ажурирани од страна на Клиентот веднаш штом е тоа можно, преку соодветниот дел во SEAT ID корисничката сметка.

5.6. SEAT бесплатно му нуди SEAT ID корисничка сметка на Клиентот.

6. Договарање и активирање на Услугите

6.1. Клиентот може да ги договори Услугите (со правење нови Нарачки на услуги или со нивно обновување) и да ги активира истите со најава на, Апликацијата или Системот за навигација/радио (според моделот на возилото), со неговите детали за најава на неговата SEAT ID Корисничка сметка. По активирањето на Услугите, Возилото ќе се поврзе со SEAT ID корисничката сметка на Клиентот и Клиентот ќе биде во можност да започне со користење на договорните Услуги.

6.2. Во случај на нови Нарачки на услуги од страна на Клиентот или обновувања по истeкувањето на првичните, Клиентот ќе треба да го повтори процесот на активација, освен ако плаќањето за обновување не е потврдено од страна на SEAT пред датумот на истекување на првичната Нарачка на услуга направена од Клиентот.

6.3. Како исклучок на горенаведеното, со цел да се активираат Услугите „Remote Lock & Unlock“ (Отклучување и заклучување од далечина) и „Digital Key“ (Дигитален клуч), потребен е процес на двојна проверка од страна на релевантниот дилер, во секој поединечен случај.

6.4. Во зависност од моделот и опремата на Возилото на Клиентот, Клиентот може да ги договори и да ги активира Услугите со користење на различни средства. Клиентот може да најде повеќе информации и совет во врска со процесот на активирање, на Апликациите , или да се обрати кај релевантниот дилер.

6.5. Во зависност од средствата кои се користат за договарање на Услугите, Клиентот мора да ги преземе следниве чекори:

6.6. Договарање и активација на Услугите преку Апликацијата („активација надвор од возилото“) како што е применливо:

(i) Клиентот мора да има паметен телефон, таблет, компјутер и/или било кој друг електронски уред со податочна врска и SEAT или CUPRA возило компатибилно со Услугите;

(ii) Клиентот мора да се најави на Апликацијата со користење на деталите за најава на Клиентот на неговата SEAT ID Корисничка сметка;

(iii) Клиентот мора да го внесе идентификацискиот број на возилото (VIN). Клиентот може да го најде VIN бројот во долниот дел на ветробранското стакло или документите на Возилото;

(iv) Клиентот мора да направи соодветна Нарачка на услуги за саканите Услуги, како и да ги прифати условите кои се применуваат.

Кога Клиентот ќе кликне на полето за да продолжи кон договарање на Услугите, Клиентот ќе ги прифати овие Општи Услови, како и посебните услови (кои ќе зависат од соодветната Нарачка на услуги која е направена од страна на Клиентот) и сите други услови на користење или политики за приватност кои можат да се применат;

(v) Клиентот мора да го забележи и запомни кодот за врската кој ќе биде прикажан („Код за врска“) и мора да го внесе тој број во Системот за навигација/радио на Возилото со цел да ја воспостави врската; и

(vi) SEAT ќе испрати е-пошта на адресата за е-пошта на Клиентот обезбедена од негова страна, при креирањето на SEAT ID Корисничка сметка. Таквата е-пошта ќе ги содржи следните информации:

a) Потврда од SEAT за Нарачката на услугите („Потврда на нарачка“);

б) Потврда од SEAT дека Услугите се активирани правилно и дека Клиентот може да почне да ги користи; и

в) Релевантната фактура/картичка издадена од страна на SEAT, во зависност од Нарачката на услугата направена од Клиентот.

За датум на прием на Потврдата на нарачката ќе се смета датумот на потпишување на договорот.

6.7. Договарање и активација на Услугите преку Системот за навигација/радио на Возилото („внатрешна активација во возилото“) како што е применливо:

(i) Клиентот мора да има SEAT или CUPRA Возило компатибилно со Услугите;

(ii) Клиентот мора да се најави во Системот за навигација/радио користејќи ги неговите детали за најава на неговата SEAT ID корисничка сметка;

(iii) Клиентот мора да ja направи соодветната Нарачка на услуга за саканите Услуги, како и да ги прифати условите кои се применуваат.

Кога клиентот ќе кликне на полето за да продолжи со договарање на Услугите, Клиентот ќе ги прифати овие Општи Услови, како и посебните услови (кои ќе зависат од соодветната Нарачка на услуга која е направена од страна на Клиентот) и сите други услови за користење или политика за приватност која може да се применува;

(iv) Клиентот мора да помине низ процесот на верификација со два клуча (отворање и затворање на Возилото со секој од клучевите);

(v) Клиентот ќе треба да почека додека не се прикаже порака за потврда на активацијата на Услугите на екранот на Системот за навигација/радио на Возилото; и

(vi) SEAT ќе испрати e-пошта на адресата за е-пошта на Клиентот обезбедена од него при креирање на неговата SEAT ID корисничка сметка. Таквата е-пошта ќе ги содржи следните информации:

a) Потврда од SEAT на Нарачката на услугите („Потврда на нарачка“);

б) Потврда од страна на SEAT дека Услугите се активирани правилно и Клиентот може да почне да ги користи; и

в) Релевантна фактура/картичка издадена од страна на SEAT, во зависност од

Нарачката на услугата направена од страна на Клиентот.

За датум на прием на Потврдата на нарачката од страна на Клиентот ќе се смета датумот на потпишување на договорот.

6.8. Ако Клиентот е потрошувач („consumidor“), Клиентот ќе има право да се повлече од договорот во рок од четиринаесет (14) дена од денот на потпишување на договорот, според постапка утврдена во оваа Клаузула. Чекорите кои треба да се преземат од страна на Клиентот, со цел да се оствари правото на повлекување, се утврдени во Клаузула 10 од овие Општи Услови („Право на повлекување“). Заедно со Потврдата на нарачката, Клиентот ќе добие официјален формулар (опционален) за остварување на Правото на повлекување. Ако услугите му се обезбедени на Клиентот без надомест (на пример, во рамките на бесплатен пробен период), остварувањето на Правото на повлекување нема да вклучува никакво рефундирање.

7. Економски услови - Начин на плаќање

7.1. Услугите ќе бидат предмет на економските услови кои биле на сила во времето кога Услугите биле договорени или обновени од страна на Клиентот. Тековната листа на цени и применливи даноци ќе биде достапна во секое време за Клиентот на Апликацијата.

7.2. Исто така, Клиентот ќе може да дознае повеќе за применливите цени на Услугите во текот на договарањето и процесот на активација и правење Нарачка на услуги. Потврдата за нарачката испратена до Клиентот по таквиот процес ќе вклучува фактура/картичка со важечките цени и даноци (Клаузула 6).

7.3. По исклучок, SEAT може да му понуди одредени Услуги на Клиентот, бесплатно (на пр. во рамките на еден бесплатен пробен период) кога Клиентот ќе купи ново Возило компатибилно со Услугите.

Сепак, за обновување или поставување на нови Нарачки на услуги ќе биде потребно Клиентот да ја плати соодветната цена. Во овој поглед, пред истекот на Периодот на важност на првата направена Нарачка на услуга, SEAT ќе го извести Клиентот преку е-пошта (повеќепати) за неговата можност да ја обнови тековната Нарачка на услуга или да направи нова.

7.4. Во случај Клиентот да не потврди и да не ја плати цената за обновување на Услугите или правењето на нова Нарачка за услуга откако SEAT ќе го испрати последното известување, SEAT ги задржува сите права да го откаже/раскине пристапот на Клиентот до Услугите, по истекот на Периодот на валидност. Во секој случај, Клиентот ќе има право да склучи договор за Услугите повторно во секое време по истекот на претходниот договор.

7.5. Плаќањето на цената за Услугите, нивните обновувања и/или правењето на нови Нарачки на услуги, ќе се изврши од страна на Клиентот преку неговата SEAT ID корисничка сметка која ќе го препрати Клиентот до платформата/портата за плаќање, управувана од или преку Volkswagen Payments S.A. („EMI“). ЕМI e институција за електронско управување со пари основана во согласност со законите на Луксембург, со седиште на 19-21, роуте а’Арлон, L-8009, Штрасен, Луксембург, регистрирани во Трговскиот регистар на Луксембург (Registre de Commerce et des Sociétés) под број B215079 и работи под надзор на финансискиот орган на Луксембург (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF). Процесот на плаќање ќе биде управуван согласно условите кои се применливи за плаќањето на крајните корисници, договорени помеѓу Клиентот и EMI на повремена основа. Во овој случај Клиентот ќе биде навремено известен за да се обезбеди нејзина/негова согласност. Во овој поглед, ако се променат информациите обезбедени од страна на Клиентот во процесот на регистрација, клиентот ќе треба да го извести ЕМI без непотребно одложување, со ажурирање на релевантни податоци. Доколку е неопходно, од клиентот може да се побара да обезбеди доказ на ажурирани податоци со соодветни документи.

7.6. Сите околности кои се надвор од контролата на SEAT, а го загрозуваат успехот на успешно завршување на плаќањето на Клиентот автоматски ќе предизвикаат попречување и/или прекинување на процесот на договарање.

8. Период на важност

8.1. Периодот на важност на договорот ќе се утврди при секоја направена Нарачка на услуга („Период на важност“). Во принцип (но не секогаш), Услугите ќе бидат договорени од Клиентот за период на валидност од една година.

8.2. Периодот на валидност ќе започне на денот на активирање на гаранцијата за Возилото на Клиентот. Во случај на обновувања или правење нови Нарачки на услуги (и доколку плаќањето е примено од SEAT пред датумот на истекување на првичните договорени Услуги), датумот по истекувањето ќе претставува почеток на Периодот на валидност на таквото обновување и/или правење на нови Нарачки на услуги. Во случај плаќањето за обновувања и/или правење на нови Нарачки на услуги да е примено од SEAT по истекувањето на првичните договорени Услуги, датумот на кој плаќањето е потврдено од SEAT ќе претставува почеток на следниот Период на валидност.

8.3. Со прифаќањето на овие Општи Услови и за поважни цели, Клиентот изречно бара обезбедувањето на Услугите да започне во текот на периодот определен за остварување на правото на повлекување наведено во Клаузула 9.

8.4. За таквите услуги кои му се нудат на Клиентот без надомест, во контекст на купување на ново Возило, Периодот на валидност ќе биде пропорционално намален за бројот на денови кои поминале од активацијата на гаранцијата на новото Возило до денот во кој Услугите се активирани во согласност со постапката опишана во Клаузула 6 од овие Општи Услови.

8.5. Периодот на валидност на договорените Услуги е поврзан со Возилото на Клиентот и може да се провери од страна на Клиентот на Апликацијата, со најава на SEAT ID корисничката сметка.

8.6. SEAT ќе го потсети Клиентот за можноста да го обнови договорот или да направи нови Нарачки на услуги кога Периодот на валидност е близу до истекување. Ќе се испрати известување на е-поштата на Клиентот обезбедена при креирање на неговата SEAT ID корисничка сметка. Во случај Клиентот да сака да го обнови договорот или да направи нова Нарачка на услуги, Клиентот ќе треба да ги следи инструкциите дадени од страна на SEAT и да започне нов процес на договарање и активација (во зависност од случајот), , Апликацијата и/или преку Системот за навигација/радио на Возилото (како што е применливо) во согласност со овие Општи Услови.

8.7. Ако клиентот не ги обнови или не направи нови Нарачки на услуги по истекувањето на Периодот на валидност, договорот помеѓу SEAT и Клиентот ќе биде автоматски прекинат.

9. Право на повлекување

9.1. Во согласност со Генералните услови за услугите SEAT CONNECT и CUPRA CONNECT и други дополнителни или последователни услуги коишто исто така се договорени: апликацијата SEAT/CUPRA CONNECT, Навигацискиот систем (Navigation System) и апликацијата My CUPRA, во случај кога Клиентот е консумент, тој има право да се повлече од договорот во рок од четиринаесет (14) календарски денови, без наведување каква било причина.

9.2. Периодот на повлекување истекува четиринаесет (14) календарски денови од датумот на извршување на договорот.

9.3. За да го примени правото на повлекување, Клиентот треба да го извести SEAT со недвосмислена изјава, на пример, со испраќање е-пошта на следната адреса за е-пошта: seatdigitalsupport@seat.es (SEAT Клиенти) или cupradigitalsupport@cupraofficial.com (CUPRA Клиенти). Други опции исто така се достапни за примена на правото (не пример контактирање на релевантен дилер или кол центар). Ве молиме најдете повеќе за достапните опции преку Веб порталот.

9.4. Клиентот може да го користи формуларот за повлекување прикачен како Прилог I иако неговото користење не е задолжително.

9.5. Со цел да се запази крајниот рок на истекување на правото за повлекување, доволно е известувањето на Клиентот да се испрати пред истекувањето на таквиот услов.

9.6. Во случај на повлекување на Клиентот, SEAT ќе продолжи да ги надоместува сите количини собрани од Клиентот без незаконско доцнење и во секој случај, во рамките на максималниот период од четиринаесет (14) календарски денови од датумот на кој е известено за одлуката на повлекување на Клиентот. Обесштетување ќе се прави со истите средства за плаќање што ги користел Клиентот за иницијалната трансакција, освен ако Клиентот изречно побарал друго од SEAT/CUPRA со праќање е-пошта до: seatdigitalsupport@seat.es (SEAT Клиенти) или cupradigitalsupport@cupraofficial.com (CUPRA Клиенти). Во овој случај, Клиентот ќе треба да ја обезбеди потребната документација за да докаже дека тој е сопственик на алтернативниот начин на плаќање. Во секој случај, Клиентот нема да се изложи на никаков трошок во врска со таков надомест.

9.7. До обемот до кој Услугите ќе започнат да се извршуваат за време на периодот на повлекување, доколку Клиентот го примени правото на повлекување, Клиентот треба да исплати сума пропорционална на Услугите кои веќе се извршуваат во моментот кога повлекувањето било соопштено, за целокупниот период на договорот.

10. Престанок и доделување на договорот

10.1. Договорот ќе биде раскинат:

a) Кога Клиентот не ги обновува Услугите и/или пушта нова Нарачка за услуги по истекот на првичниот Период на важење, според условите утврдени во Клаузула 8;

b) Кога Клиентот го користи правото на повлекување, според условите утврдени во Клаузула 9;

c) Во случај кога нема усогласеност со Дел 15.

d) По волја на страната која не прави прекршување, кога другата страна значително ги прекршилa некојa од правните или договорните утврдени обврски. Во ова сценарио, доколку сé уште е можно усогласување, страната која не прави прекршување ќе ја извести другата страна во писмена форма за релевантниот прекршок, како и подготвеноста на страната која не прави прекршување да го раскине договорот ако страната која прави прекршување не го поправи прекршувањето во следните десет (10) дена од денот на приемот на известувањето. По истекот на тој рок, без поправање, страната која не прави прекршување ќе има право да го раскине договорот известувајќи ја другата страна во писмена форма, и ќе има право да бара надомест за релевантните штети и загуби. Од друга страна, ако не е можно усогласување, договорот ќе биде раскинат со приемот на известувањето за страната која не прави прекршување која бара раскинувањето и наведувајќи ги причините за таквото барање.

е) Во случај на Технолошко зајдисонце, како што е опишано во Клаузула 4.2.6, Клиентот ќе може да ги прекине услугите засегнати со Технолошко зајдисонце со писмено известување до SEAT, ако нема алтернативни решенија за поврзување со важечката технологија.

f) Ако Клиентот не е во можност да ги почитува одредбите од Клаузула 20, SEAT може да го прекине Договорот за корисник со моментална важност и кои било други поврзани постоечки договори помеѓу SEAT и Клиентот и да го блокира неговиот иден пристап до SEAT ID и кои било Поврзани услуги или поврзани производи, софтвер и технологии.

10.2. Во случај договорот да е прекинат поради која било од причините наведени во претходниот дел, посебните услови што се однесуваат на Услугите кои се договорни од страна на Клиентот во секое време, исто така, ќе бидат прекинати и пристапот до Услуги ќе биде откажан.

10.3. Ниту една од страните не може да ги додели своите права или обврски според овој Договор без претходна писмена согласност од другата страна. Како исклучок од горенаведеното е, SEAT го задржува правото за пренос на Договорот за услуги (без да се прави промена на договорните услови) на која било друга компанија на SEAT Групацијата. За такви цели, Клиентот овде го овластува SEAT да се продолжи таквата задача. Во секој случај, SEAT ќе го извести Клиентот за задачата веднаш штом е изводливо.

10.4. На барање на Клиентот, SEAT ќе ја направи достапна за Клиентот секоја содржина што е различна од личните податоци кои Клиентот ги дал или ги креирал кога ги користел Услугите. Таквите податоци ќе бидат обезбедени бесплатно, во разумен временски период и во вообичаен електронски формат.

11. Правата на интелектуална и индустриска сопственост

11.1. Клиентот има неексклузивно, несублиценцирано и непреносливо право на користење на Услугите (како и содржината, материјалите и поврзаните информации), Апликацијата, и Системот за навигација/радио за време на Периодот на важење на договорните Услуги. Употребата ќе бидат ограничена на оние земји каде што може да се користат Услугите (како што е наведено во Апликациите).

11.2. Клиентот не е овластен да ги пренесе или да ја открие содржината и информациите поврзани со Услугите, ниту пак да се искористат Услугите на кој било начин, на пример, во корист на трети лица или за комерцијални цели или за профит. Клиентот не е овластен да менува, копира, разделува, расклопува или изведува било каков процес на обратен инженеринг преку Услугите и/или Каналите, нивните вградени делови или делови и изворен код. Понатаму, Клиентот не треба во било кој случај да ја отстрани, менува, избегнува или манипулира со уредот за заштита или системот за безбедност инсталиран во Каналите.

11.3. Клиентот потврдува дека правата на интелектуалната и индустриската сопственост и кои било други права поврзани со Услугите (вклучувајќи ги и нивните содржини, текстови, податоци, бази на податоци, слики, фотографии, графика, глас, видео, имиња, заштитни знаци, карактеристични знаци, дизајни, софтвер, интерфејси, итн.), Апликацијата, и Системот за Навигација/радио, како и нивните составни делови се во сопственост на SEAT, неговите даватели на лиценци и/или трети страни. Во оваа смисла, кога Клиентот ангажира Услуги ги стекнува само правата што се неопходни за користење на Услуги во услови утврдени со овие Општи Услови.

11.4. Клиентот не му е дозволено да ги користи Услугите, Апликациите, и Системот за навигација/радио и нивните составни делови прекршувајќи ги овие Општи Услови и/или другите применливи услови за употреба, правата на трети лица и/или важечките закони. Клиентот ќе запре какво било несоодветно користење на Услугите, Апликацијата, и Системот за навигација/радио или нивните составни делови. Особено, Клиентот се обврзува дека нема да ги дистрибуира, репродуцира, јавно да ги споделува и/или менува за какви било цели сите или дел од Услугите, Апликацијата, Системот за навигација/радио или нивни составни делови, ниту за извршување на која било друга активност која може да му наштети на валидноста на кое било од горенаведените.

12. Заштита на податоци

12.1. SEAT ќе ги заштити личните податоци обезбедени од страна на Клиентот. Таквите податоци ќе се користат исклучиво кога неговата употреба е законски дозволена и Клиентот недвосмислено се согласил на таквата употреба. Клиентот може да најде повеќе информации во врска со ова прашање во документот Политиката за приватност што се однесува на Услугите, достапно на Апликацијата

13. Одговорност на Клиентот

13.1. Клиентот потврдува дека ги исполнува предусловите за да склучи договор и да ги користи Услугите, во согласност со одредбите од овие Општи Услови и, особено, според Клаузула 2.

13.2. Покрај тоа, Клиентот ќе биде одговорен за употребата на Услугите без да ги прекрши овие Општи Услови, посебните услови кои можат да се применат и сите други услови за користење или политика за приватност на Апликацијата и Системот за навигација/радио, како и законите кои се во сила и правата на трети лица или компании.

13.3. Ако Клиентот не е сопственик на Возилото, пред да се извршат ажурирањата на софтверот, Клиентот е одговорен да се увери дека е овластен да го стори тоа. Клиентот може да ја најде информацијата на дозволата да врши ажурирање на софтвер во договорите што се применуваат помеѓу Клиентот и сопственикот во врска со Возилото (на пр. од договорот за лизинг, или – во службено возило – упатство за возилото на работодавачот или договорот за вработување). Ако не е сигурен, Клиентот треба да обезбеди претходна согласност од Сопственикот на возилото за изврши ажурирање на софтверот.

13.4. Во случај да овластена трета страна го користела возилото, на пример, член на семејството или вработен на Клиентот, Клиентот треба да преземе соодветни мерки (на пример, добивање на согласност од соодветните трети лица) за да се гарантира дека, кога таквата страна се најавува во Услуги, истиот не ги повредува правата на трети лица. Мора да се напомене дека Клиентот добива информации за Возилото, и со тоа (индиректно), за таа трета страна (како на пример однесување на корисникот, локација на корисникот, итн.) Предупредувачките пораки во однос на Возилото и или пораки за грешки кои ќе останат во Возилото се прикажани на Апликацијата, во делот кој дава информации за статусот на Возилото.

13.5. Клиентот се обврзува да ги почитува правата на интелектуалната и индустриската сопственост и кој било друг вид на права на SEAT или на која било трета страна за Услугите, , Апликацијата и Системот за навигација/радио на Возилото според условите утврдени во Клаузула 11 .

13.6. Клиентот е одговорен на SEAT за кое било прекршување или повреда која произлегува од употребата на Услугите од страна на кое било друго лице освен Клиентот, не сметајќи го SEAT одговорен за кои било околности кои произлегуваат од таквата несоодветна употреба.

13.7. Ако Клиентот е, во исто време, возач на Возилото, Услугите може да се користат од страна на Клиентот, ако тој ги исполнува сите применливи закони во однос на сообраќајот и безбедност на патиштата кои се на сила.

14. Одговорност на SEAT

14.1. SEAT нема да биде одговорен за каква било штета предизвикана од употребата на Услугите од страна на Клиентот, Апликацијата, и/или Системот за навигација/радио на возилото за прекршување на овие Општи Услови или за несоодветна употреба. Горенаведеното се однесува особено ако возачот на Возилото е дефокусиран за време на возењето, поради употребата на Услуги или Апликации и, како резултат на тоа, се случи сообраќајна несреќа.

14.2. Особено, како резултат на дигиталната природа на информациите обезбедени од страна на SEAT во рамките на обезбедувањето на Услуги и можноста за грешки и во складирање и пренос на таквите информации преку интернет, SEAT не гарантира за ажурирањето, точноста, вистинитоста, прецизноста и квалитетот на информациите пренесени или обезбедени на Клиентот преку Услугите. Во оваа смисла, освен во случаите изречно предвидени во законот кој се применува, SEAT нема да биде одговорен за ажурирање, точноста, вистинитоста, прецизноста и квалитетот на податоците и информациите добиени преку Услугите, ниту за податоците и информациите обезбедени од страна на трети страни.

14.3. Што се однесува до информациите, податоците, сликите и други содржини од трети страни во рамките на обезбедувањето на Услугите, Клиентот потврдува дека SEAT не ги разгледува ниту ја модифицира содржината на таквите податоци, како и кои било други содржини и информации.

14.4. SEAT ниту ќе биде одговорен за какви било околности кои влијаат на Услугите кои произлегуваат од проблемите со податочната конекција обезбедена од страна на трети страни.Во таа смисла, SEAT нема да биде одговорен за какво било Технолошко зајдисонце, како што е опишано во Клаузула 4.2.6. Меѓутоа, SEAT во разумен рок ќе го извести Клиентот написмено откако ќе стане свесен за претстојно Технолошко зајдисонце на одреден датум после кое технологијата нема да биде повеќе достапна.

14.5. SEAT нема да биде одговорен за каква било штета предизвикана од изборот од страна на Клиентот на несоодветна лозинка за најавување на SEAT ID корисничката сметка или несоодветната заштита на лозинка. SEAT ниту ќе биде одговорен за штетите предизвикани од трети лица на кои клиентот дава пристап до Услугите.

15. Гаранција

15.1. Не доведувајќи ги во прашање клаузулите 13 и 14 погоре и Правото на Клиентот за повлекување, ако Услугите се правилно инсталирани, и за време на важноста на соодветниот договор, SEAT ќе биде одговорен кон Клиентот во случај ако Услугите (i) не се во склад со описот и квалитетите што му се достапни на Клиентот во овие Општи услови и посебните услови наведени во Апликацијата пред да се склучи договор, кои треба да бидат со ист квалитет и карактеристики кои сличните услуги ги претставуваат; и под услов Клиентот да нема изречно прифатено која било специфична карактеристика од Услугите да отстапува од таквата усогласеност; (ii) не одговараат за вообичаените употреби за кои се наменети (вклучително и оние употреби за кои се обезбедени слични услуги, имајќи ги предвид постојните технички стандарди; (iii) не им се дадени соодветни упатства (и кои Клиентот може реално да очекува да ги добие): и (iv) не им се обезбедени соодветните ажурирања за она за што е договорено со договорот.

15.2. SEAT ќе ги обезбеди сите неопходни ажурирања, вклучително и ажурирањата за безбедност за да ја одржи усогласеноста на Услугите во периодот на важечката договорена Услуга, како што е наведено во неговите посебни услови. Горенаведеното нема да се применува ако Клиентот не ги инсталирал ажурирањата што му биле достапни од SEAT во разумен период, под услов SEAT уредно да го информирал Клиентот за таквите ажурирања и дека упатствата дадени за ова се соодветни.

15.3. Ако Услугите не се усогласени, Клиентот има право да ги усогласи Услугите, на пр. преку ажурирање, обновување на постојано снабдување или елиминирање на ограничена изведба (брзина) Ако (i) SEAT одбива или не успева да постигне усогласеност во рамки на разумен временски период и без значителна непријатност за Клиентот, (ii) или кога недостатокот од усогласеност е од таква сериозна природа што е неразумно за Клиентот да поднесе барање за корекција прво, има право да (a) во случај ако Услугите се плаќаат, пропорционално намалување на цената, ако ја има, за временски период во кој дигиталната содржина или дигиталната услуга не била усогласена и (b) освен ако недостатокот на усогласеност е само минимален, да го прекине договорот во согласност со Дел 3.7. Намалување на цената или надомест е пропорционален ако го одразува намалувањето на вредноста на Услугите споредени со вредноста што дигиталната содржина или дигиталната услуга би ја имале кога би биле усогласени.

15.4. При отстапување од одредбите во Дел 15.1 погоре, SEAT нема да биде одговорен ако нема усогласеност која е исклучиво како резултат на тоа што Клиентот не успеал да го инсталира ажурирањето во рамки на разумен временски период, под услов неуспехот да го инсталира од страна на Клиентот да не бил резултат на не постоење или недостатоци во упатствата за инсталирање обезбедени од SEAT.

15.5. За да се остварат правата на Клиентот според овој Дел 15, Клиентот може да контактира со Одделот за грижа на корисници на SEAT.

16. Со-корисници

16.1. Клиентот може да овласти разумен број на лица (на пример, членови на семејството, пријатели, колеги) за користење на Услугите во Возилото на Клиентот („Со-корисник“ или „Со-корисници“).

16.2. Општото правило, со цел да ги користат Услугите за Возилото на Клиентот, е дека Со-корисникот мора да има SEAT ID корисничка сметка или да се креира таква сметка според условите кои се утврдени во овој документ, да се активираат Услугите посебно поврзани со неговата SEAT ID корисничка сметка како во однос на употребата на возилото, и да се прифатат овие Општи услови, посебните услови и други услови за користење или политики за приватност кои може да се применуваат.

16.3. Услугите не може да се користат истовремено и одредени Услуги не може да се користат од страна на кое било друго лице освен Клиентот, дури и со SEAT ID корисничката сметка. Не сите услуги бараат да се користи SEAT ID корисничка сметка од страна кои било други возачи или патниците освен Клиентот. Ве молиме побарајте повеќе информации за ова прашање на , Апликацијата или Системот за навигација/радио. Во такви случаи, Клиентот ќе биде одговорен да ги информира тие поединци за условите кои важат за Услугите и правилната употреба на таквите Услуги.

16.4. Користењето на Услугите нема да значи дополнителни трошоци за Со-корисниците кои првично не склучиле договор за Услугите.

16.5. Обемот и, воопшто, користењето на Услугите на мирен начин и непречено од страна на ко-корисниците ќе зависи од достапната употреба за Клиентот, како и карактеристиките и содржината стекнати од страна на вторите. SEAT нема да биде посветен на информирање на Со-корисникот за каква било промена во Услугите. SEAT ќе биде обврзан само да ги информира Со-корисниците за секоја промена во овие Општи Услови, ако тие промени влијаат на Со-корисниците.

16.6. Клиентот и кој било повремен Со-корисник може да го прекине во секое време правото на Со-корисникот да ги откаже релевантните кориснички сметки. Инаку, пристапот на Со-корисникот до Услуги ќе заврши по истекот на периодот на важење на услуги склучи договор со клиентот од време на време, или во случај на раскинување на договорот во рокови утврдени со овие Општи Услови.

16.7 Со – корисник на возилото може да биде Примарен Корисник (Примарен Корисник), Секундарен Корисник (Секундарен Корисник) или (Гост Корисник).

Секој корисник ги има следните улоги:

A. Примарен Корисник: е тој што ги нарачува Услугите и го поврзува Возилото со Услугите според овие Општи услови. Примарниот Корисник има пристап до целосниот достапен опсег на Услуги. Примарниот Корисник треба да биде сопственик, одржувач или друго лице кое претежно го користи Возилото Primary (закупци, корисници на службени возила итн .).

B. Секундарен корисник: е тој што е пријавен во Возилото поврзано со Услугите со неговата SEAT ID и кој е одобрен како Секундарен Корисник на Возилото од страна на Примарниот корисник на возилото. Секундарниот корисник нема пристап до Услугите кои се исклучиво наменети за Примарниот Корисник. Примарниот корисник може да го отстрани Секундарниот корисник во секое време преку Апликацијата. Секундарниот корисник може исто така самиот да ја откаже својата улога на Секундарен корисник. Улогата на Секундарен корисник е наменета за лице кое редовно го користи Возилото подолг временски период. (на пр. Член на семејство, животен сопатник, или пријател на Примарниот Корисник). Неколку Секундарни корисници може да бидат назначени истовремено на Возилото. Секундарниот корисник треба да ги прифати овие Општи Услови со своето прво пријавување во Возилото поврзано со SEAT CONNECT. Секундарниот корисник не треба да биде предмет на какви био права и обврски што се дадени само на Примарниот корисник според овие Општи Услови.

C. Гост корисник: е тој што е пријавен во Возилото поврзано со SEAT CONNECT со неговата SEAT ID. Гост корисник нема пристап до Услугите кои се ексклузивно обезбедени за Примарниот или Секундарниот корисник. Секој корисник на Возилото (вклучително и Анонимен гостин) може да го избрише Гостинот корисник во Возилото во секое време преку Системот за навигација. Примарниот корисник може да го отстрани Гостот корисник во секое време прек Апликацијата. Улогата на Гост корисник е наменета за лице кое го користи Возилото редовно подолг временски период. (на пр. член на семејство, животен сопатник или пријател на Примарен корисник), повремено или само еднаш. Гостот корисник треба да ги прифати сегашните Општи Услови со неговото прво пријавување на Возилото поврзано со SEAT CONNECT. Гост корисник не треба да биде предмет на какви било права и обврски кои се назначени само на Примарниот или Секундарниот корисник.

Овие услови не се однесуваат на корисниците кои не се Примарен корисник, Секундарен корисник или Гост корисник и кои ги користат Услугите без да го поврзат SEAT CONNECT со нивниот SEAT ID (Анонимен гостин).

Достапните улоги на корисници може да се разликуваат особено во зависност од моделот, годината на производство, и опремата во Возилото и од верзијата на софтверот на Услугите вклучени во Возилото. Дополнителни информации се достапни на следниот линк: https://www.cupraofficial.com/services/connect.html/https://www.seat.com/owners/connectivity/seat-connect-service.html

17. Траен трансфер на Возилото

16.1. Договорот за услуги секогаш ќе биде поврзан со Возилото и, според тоа, Клиентот нема да има право да ги пренесе Услугите на друго возило. Во случај на продажба или кој било друг постојан трансфер на Возилото на која било трета страна купувач („Купувачот"), Клиентот ќе ги:

  1. Пренесе Договорните услуги на Купувачот;

  2. Избрише сите лични податоци кои се чуваат во Возилото; и

Отстрани Возилото од SEAT ID корисничка сметка на АпликацијатаВо случај на губење или уништување на Возилото, клиентот нема право да бара надоместок од SEAT за цената платена за Услугите.

17.2. Купувачот може да ги користи Услугите по креирањето на SEAT ID корисничка сметка, стекнувајќи какви било Услуги, како и да ги активира таквите Услуги во согласност со одредбите од овој документ.

17.3. Валидноста на трансферот на Договорот за Услуги на Купувачот ќе зависи од одобрувањето на SEAT, кој нема да биде неразумно повлечен. Потврдата за нарачка за Услугите, како што с утврдено во овој Договор, ќе служи како доказ за прифаќање од страна на SEAT за трансфер на договорот.

18. Надлежност и применливо право

18.1 Овој Дел ‎18 се однесува само на клиентите кои имаат живеалиште или место на постојано живеење во држава членка на Европската Унија и не влијае на статутарните одредби во врска со решавање на спор со клиент на алтернативен начин што може да постои во државите надвор од Европската Унија.

18.2. Овие Општи Услови ќе бидат регулирани од страна на шпанското обичајно право (‘legislación española común’). Ако Клиентот е потрошувачот, законите на државата во која потрошувачот има живеалиште или регуларно место на живеење, кога договорот бил извршен, ќе се применуваат.

18.3. Сите спорови кои произлегуваат од овој договорен однос ќе биде предмет на надлежните судови на градот Барселона (Шпанија). Без оглед на горенаведеното, доколку Клиентот дејствува како потрошувачот, овие спорови ќе биде предмет на судовите на местото на живеење на потрошувачот.

18.4. Клиентот, во случај тој да дејствува како потрошувач, исто така може да ги поднесе сите спорови кои произлегуваат од или во врска со овие Општи Услови до постапка за алтернативно решавање на спорови („ADR“). Листата на Европската комисија за достапни ADR платформи кои се на располагање може да се најдат на:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

18.5. Без оглед на горенаведеното, SEAT не презема ниту пак е посветен да учествува во онлајн процедура за решавање на споровите пред телото за арбитража за потрошувачите.

19. Салваторна клаузула

19.1. Доколку кој било услов или одредба од овие Општи услови се смета дека е неважечка, нелегална или неспроведлива, останатите услови и одредби не се засегнати, под услов дека правата и обврските на страните кои произлегуваат од овие Општи Услови не се во суштина засегнати. За овие цели, во суштина значи секоја ситуација која предизвикува сериозна штета на интересите на која било од страните, или е поврзана со целта на овие Општи Услови. Ваквите засегнати клаузули ќе бидат заменети или интегрирани со другите клаузули кои се во согласност со законот, имаат иста цел со заменетите клаузули.

20. Контрола на извоз

20.1. При користење на SEAT ID корисничката сметка и Услугите, Клиентот се обврзува да ги исполни сите применливи странски одредби за купување и извоз, закони и правила. Дополнително на националните одредби за контрола на извоз на надворешна трговија, закони и правила, ова исто така може да се примени на ЕУ одредбите за контрола на извозот, закони и правила, како и регулативите за вонреден извоз и санкции на САД и други земји. Клиентот е одговорен да ги исполни сите применливи локални одредби, закони и правила кои се однесуваат на увозот, извозот или повторниот извоз на дигиталните услуги и поврзани производи, софтвер и технологии.

20.2. Клиентот понатаму признава и потврдува дека на основа на применливата контрола на извоз и санкции правила и регулативи – до степен додека нивното почитување е правно усограсено – на Клиентот не му е забрането да ги добие и користи дигиталните услуги и поврзаните прозиводи, софтвер и технологии.

© SEAT, SAU 2022 година. Целосна или делумна репродукција е забранета. Сите права се задржани.

Анекс

Формулар за примена на Правото на повлекување

(Овој формулар треба да се пополни и поднесе само доколку сакате да се повлечете од договорот

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРАВО НА ПОВЛЕКУВАЊЕ

До:

SEAT, S.A.U. Customer Services.

Адреса: Autovía A-2, Km 585 08760 Martorell, España

E-mail (SEAT): seatdigitalsupport@seat.es

E-mail (CUPRA): cupradigitalsupport@cupraofficial.com

Почитувани:

Ве информирам во врска со мојата одлука да се повлечам од договорот за користењето на следните Услуги :

• Услуги за Возило со VIN (*):


• Број на нарачка:


-Група/и на услуги кои сакате да се откажат (означете со Х):

• Оддалечен пристап

• Онлајн инфозабавен систем

• друго (наведи):


• Фактура/број на картичка:


• Побарано на датум (нарачка):


• Целосно име на потрошувачот и клиентот:


• Адреса на живеалиште на потрошувачот и клиентот:


• Телефонски број:


• Потпис на корисникот (само за писмени известувања):


• Датум:


(*) VIN може да се најде на долниот агол на ветробранското стакло на Вашето возило и во документите за возилото

Информации за заштитата на податоци

Сите податоци собрани во таква форма ќе бидат обработени од SEAT, S.A.U., како контролор на податоците, за да се погрижи за вашето повлекување, чија законска основа е извршувањето на договорот CONNECT. Вашите податоци нема да им бидат откривани на трети лица, освен заради усогласување со правните обврски. Вашите податоци ќе бидат чувани сè додека се потребни за исполнување на вашето барање и ќе бидат блокирани во периодот во кој може да произлезат правни обврски. Можете да уживате во своите права со праќање на е-пошта до seatdigitalsupport@seat.es или cupradigitalsupport@cupraofficial.com, во зависност од брендот на вашето возило, а исто така можете да контактирате со нашата канцеларија за заштита на податоци на dataprotection@seat.es. Можете да поднесете жалба кај релевантниот орган за заштита на податоци.