SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT

ПРАВНО ИЗВЕСТУВАЊЕ И УСЛОВИ НА КОРИСТЕЊЕ

1. Вовед

SEAT, S.A.U. (во понатамошен текст, „SEAT“) е шпанска компанија со седиште на адреса Марторел (Барселона), Аутовиа A-2, Км. 585, 08760, со шпански даночен идентификационен број (ЕДБ) A-28.049.161 и регистриран во Комерцијалниот регистар на Барселона под Том 23.662, лист 1, број на страница B-56855 и електронска адреса за контакт: customercare@seat.es.

SEAT е сопственик или носител на дозвола за правата на интелектуална сопственост или било какви други права врз апликацијата „SEAT CONNECT“ и „CUPRA CONNECT“,) и софтверот инкорпориран во навигацијата или радио системот на возила на SEAT или CUPRA (наречен „Апликаци****и“,и „Навигациски/Радио систем“, соодветно, и сите заедно, „Канали“).

Овие услови на користење (во понатамошен текст „Услови на користење“) го регулираат пристапот и употребата на Апликации, и Навигацискиот/Радио систем од страна на Корисниците (во понатамошен текст „Корисници“) и треба да бидат надополнети со сите други правни документи или политики за приватност кои ја регулираат секоја функционалност, услуга, апликација, платформа или какви било средства потребни за користење на Каналите или се вклучени во таквите Канали. Особено, Условите за користење се пополнуваат со Општи услови за SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT онлајн мобилни услуги, кои се достапни во Апликациите во понатамошниот текст, „Општи услови“).

Корисниците треба експлицитно да ги прифаќаат - преку соодветните Канали - условите за користење кои се во сила во било кое дадено време за време на процесот на склучување договори на SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT Онлајн мобилни услуги (во понатамошниот текст „Услуги“) (како што е наведено во клаузулата 6 од Општи услови), без предрасуди, во зависност од случајот, на неговата применливост кон Корисниците во секое време за самата навигација или за користењето на наведените канали.

2. Цел

Целта на каналите е да:

(i) Им дозволува на Корисниците да ги употребуваат Услугите опишани на Апликациите и

(ii) Им дозволува на Корисниците да го поврзат нивното возило (само оние возила SEAT или CUPRA кои би биле во секое време компатибилни со Услугите) со нивните SEAT ID кориснички профили (во понатамошен текст, „SEAT ID Кориснички профили“). Корисниците може да најдат повеќе информации околу креирањето и управувањето со SEAT ID Корисничкиот профил на: https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions.

Одредени услуги можат да подлежат на дополнителни услови за користење од трети страни. Корисниците треба да ги разгледаат и во зависност од случајот, да ги прифатат тие услови пред да ги користат Услугите. Во овој случај се применува режимот на одговорност утврден во Клаузула 9.

Преземањето на Апликацијата и користење на преостанатите канали е бесплатно. Сепак, цената за Услугите ќе треба да биде утврдена во Општите услови или посебните услови (на пример, Потврда за нарачката) што може да се примени за конкретните Услуги стекнати од страна на Корисниците.

Каналите се за лична и некомерцијална употреба. Употребата на каналите од страна на Корисниците за комерцијални или професионални цели е експлицитно исклучена.

Услугите понудени преку Каналите може да имплицираат мобилно користење на податоците. SEAT не е одговорен за трошоците направени од Корисниците кои произлегуваат од комуникацијата и размената на податоци или интернет конекцијата, освен како што е утврдено во Клаузула 4 од Општи услови. Корисниците можат да контактираат со релевантните телекомуникациски оператори за понатамошни информации.

3. Интелектуална и индустриска сопственост

Сите права на интелектуална и индустриска сопственост врз Каналите (Апликации, и Навигациски/Радио систем) и нивните составни делови (вклучувајќи информации, текстови, податоци, графика, слики, фотографии, дизајни, софтвер, трговски марки, дистинктивни знаци и друга содржина) се сопственост на SEAT и/или неговите носители на дозволата. Затоа, забрането е користење, репродукција, трансфер, трансформација, дистрибуција или експлоатација на каналите и/или нивните елементи од страна на Корисниците, со исклучок на оние употреби кои се строго потребни за користењето на таквите Канали со цел да уживаат во Услугите и се само за лична употреба.

Поради тоа, SEAT доделува лиценца која не е ексклузивна, не може да се пренесува и не е под-лиценцирана кон Корисниците за користење на Каналите, според одредбите од овие Услови за користење, Општи услови и други услови за користење и применливи закони.

Во поглед на основниот софтвер на Каналите, Корисниците не треба да ги раздвојуваат, расклопуваат или да извршат било какво обратна инженерство. Понатаму, корисниците во никој случај не смеат да ги отстранат, менуваат, извлекуваат или да манипулираат со било кој уред за заштита или безбедносен систем инсталиран во Каналите.

Корисниците признаваат и прифаќаат дека користењето на Каналите и нивните составни делови не подразбира доделување на било какви индустриски или интелектуални права, како авторски права, трговски марки, дизајни или други права над нив, ниту овластување за креирање на развој на софтвер од Апликациите, и/или Навигацискиот/Радио систем, освен за ограничената лиценца доделена на Корисниците за користење на Каналите во условите утврдени овде.

4. Користете ограничувања

Корисниците мора да ги почитуваат сите применливи правила, прописи и закони во врска со сообраќајот и безбедноста на патиштата. Секој корисник самиот ќе биде одговорен за секое непочитување на наведените правила, прописи и закони, а SEAT ќе биде ослободен од било каква одговорност.


ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: ВЕ МОЛИМЕ СЕКОГАШ ДА ВОЗИТЕ ВНИМАТЕЛНО. КОРИСТЕЊЕТО ИЛИ РАКУВАЊЕТО СО СЕКОЈ ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕД КОЈ МОЖЕ ДА ПРЕЧИ ВО ВОЗЕЊЕТО, ТРЕБА ДА БИДЕ ИЗВЕДЕНО САМО ПРИ БЕЗБЕДЕН РЕЖИМ, КОГА ВОЗИЛОТО Е ПАРКИРАНО И ВО СОГЛАСНОСТ СО ЗАКОНИТЕ КОИ СЕ ПРИМЕНУВААТ.

МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНСКИ УРЕДИ, НАВИГАТОРИ ИЛИ КОИ БИЛО ДРУГИ КОМУНИКАЦИСКИ СИСТЕМИ СЕ ЗАБРАНЕТИ, ОСВЕН АКО НЕМАТЕ ПРИСТАП ДО НИВ КОЈ НЕ ВКЛУЧУВА УПОТРЕБА НА РАЦЕТЕ (HANDS-FREE) И/ИЛИ ВО СОГЛАСНОСТ СО ЗАКОНИТЕ КОИ СЕ ПРИМЕНУВААТ


5. Промени во Условите за користење

SEAT го задржува правото да ги менува или ажурира овие Услови на употреба во секое време, од било која валидна причина. Корисникот ќе биде информиран, во разумен рок, за секоја промена на условите за користење за прифаќање од негова страна. Корисникот може да ја најде ажурираната верзија на овие Општи услови во секое време во Апликациите.

6. Злоупотреба

Корисникот се обврзува да не ги користи неправилно Каналите. Конкретно, корисникот се обврзува да не:

SEAT го задржува правото да го одбие пристапот до Каналите на кој било Корисник кој ги крши правата на трети лица или не се придржува кон овие Услови за користење или законите кои се применуваат и, особено, одредбите од оваа клаузула. SEAT ги задржува сите други дополнителни права, кои може да кореспондираат против Корисникот, особено во врска со поведување кривична или граѓанска постапка.

7. Известување за потенцијални прекршоци

SEAT функционира во согласност со постоечките закони и не ги прекршува правата на трети лица. Корисникот на Каналите исто така мора да ги почитува постоечките закони и да не ги крши правата на трети лица.

Доколку било кој корисник е свесен за навредлива употреба на Каналите или за каква било употреба што е спротивно од постоечките закони, тој Корисникот веднаш треба да ја извести компанијата SEAT преку customercare@seat.es.

8. Услуги и исклучок на гаранции

SEAT ќе ги искористи сите свои напори за одржување на Каналите кои работат правилно. Сепак, SEAT не може да гарантира за отсуство, нарушување и прекини на услугите за поправка и/или за одржување на Каналите, или недостаток на покриеност или било каков дефект во уредите и/или мрежите потребни за пренос на податоци кои не се ниту под контрола на SEAT. SEAT ќе преземе соодветни мерки за намалување на таквите прекини.

Иако SEAT ќе ги искористи сите свои напори да има целосни, точни и ажурирани информации во Каналите, освен ако не е назначено поинаку, информациите ќе се разгледуваат само за индикативни цели. Затоа, целта на таквите информации е да обезбеди илустративен елемент за општи информации, а не за детални или специфични информации. Во согласност со тоа што е наведено погоре, таквите информации можат да бидат предмет на промени.

9. Одрекување од одговорност и одговорност

Кога Корисникот има пристап до Каналите, Корисникот се обврзува да ги користи Каналите во согласност со законот и да биде одговорен пред SEAT и/или трети страни за било каква штета или загуба што произлегува од неуспехот на Корисникот да се придржува кон таквата обврска.

Во секој случај, Корисникот е целосно одговорен за сите податоци или содржини пренесени или соопштени на SEAT. SEAT не ја следи ниту надгледува таквата содржина, освен ако тоа не го бараат законите, надлежниот судски орган или административното решение, кое има право да ги отстрани или да ги блокира прикажувањето на таквите податоци или содржини додека не се докаже сопственоста на релевантните информации или законитоста на истата

SEAT нема да биде одговорен за какви било безбедносни грешки што може да се појават или оштетувања кои можат да бидат предизвикани на компјутерскиот систем или останати уреди на Корисникот (хардвер и софтвер) и/или на датотеките или документите што се складирани во таков компјутерски систем или уреди кога пристапуваат до Каналите како резултат на присуство на вируси, тројанци или слични околности во такви компјутерски системи или уреди. Исто така SEAT нема да биде одговорен за дефекти на интернет и/или телефонската линија, мешање, пропусти, прекини или исклучувања при оперативното функционирање на каналите, поради причини кои се надвор оф контрола на SEAT.

Каналите може да содржат линкови до други веб-страници и да инкорпорираат информации, содржини и/или услуги што ги даваат трети лица. SEAT нема контрола над горенаведеното и не е одговорна за таквите информации, содржини, работење и/или услугите добиени од таквите трети страни. SEAT обезбедува такви врски, информации, содржини и/или услуги на Корисникот за негова удобност и во согласност со Општите услови, Условите за користење и сите други посебни услови и политики за приватност што се применуваат, кои треба да бидат прочитани и јасно прифатени од Корисниците, во зависност од случајот.

На Каналите можат да се прикажуваат реклами или понуди. Странката која е одговорна за рекламирање или нудење исто така води грижа да предвидената содржина и за нивно вклучување во Каналите е во согласност со релевантните постоечки закони. SEAT не е одговорен за било каква грешка, неточност или неправилност во таквата содржина. Во секој случај, за секое барање за рекламните содржини вградени во каналите, ве молиме пратете е-пошта на: customercare@seat.es.

SEAT нема да биде одговорен за било каква штета или загуба што произлегува од несоодветните лозинки кои ги одбрал Корисникот при креирањето на корисничката сметка на SEAT ID или лозинките кои корисникот не ги чува безбедно или ги прекршува овие Услови за користење, но и кои било други важечки услови, исто така за каква било штета или загуба предизвикана од трети лица на кои Корисникот им одобрил пристап до корисничката сметка на SEAT ID и/или на Каналите.

Во глобала, SEAT не ја контролира употребата на Каналите од страна на Корисниците. Особено, SEAT не може да гарантира на кој било начин дека Корисниците ќе ги користат Каналите во согласност со законот, овие Услови за користење, општите услови, јавниот морал, социјалната пристојност или јавниот ред, ниту, пак, дали Корисниците ги користат Каналите внимателно и претпазливо. Поради тоа, SEAT не е одговорен за користење на Каналите од страна на Корисникот кој ги крши правата за интелектуална или индустриска сопственост или било кои други права на трети страни.

10. Заштита на податоци

SEAT треба да ги заштитува вашите лични податоци и да ги користи само кога тоа е дозволено со закон или кога сте се согласиле за таквата употреба. Погледнете повеќе информации за обработка на лични податоци во Политиката за приватност во Апликациите.

11. Салваторна клаузула

Доколку било кој услов или одредба од овие Услови за користење се смета за неважечки, нелегален или неприменлив, останатите услови и одредби нема да бидат засегнати, ако правата и обврските на страните што произлегуваат од Условите за користење не биле суштински засегнати. Поради тоа, суштински значи каква било ситуација, која предизвикува сериозна штета на интересите на која било од страните, или во однос на целта на овие Услови на употреба. Ваквите клаузули кои се засегнати ќе бидат заменети или интегрирани со други клаузули кои, во согласност со законот, имаат иста цел со заменетите клаузули.

12. Разновидност, применлив закон, јурисдикција

a. Овие услови за користење се регулирани со шпански општоприфатени закони („legislación española común“). Доколку Корисникот е потрошувач, се применуваат законите од државата во која потрошувачот има постојано живеалиште или вообичаено место на живеење при извршувањето на договорот.

b. Секој спор што произлегува од овој договор ќе биде предмет на надлежните судови на градот Барселона (Шпанија). Без оглед на ова гореспоменатото, доколку Корисникот дејствува како потрошувач, таквите спорови се предмет на судовите во местото на живеење на потрошувачот.

c. Корисникот, во случај да дејствува како потрошувач, исто така може да поднесе било каков спор што произлегува од или во врска со овие Услови за користење, преку процедурата за алтернативно решавање на спорови („АРС“). Листата на достапните платформи на Европската комисија за АРС може да се најде на следниот линк: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

d. Без оглед на горенаведеното, SEAT не презема ниту пак е посветена да учествува во постапките за решавање на интернет спорови пред арбитрарното тело за потрошувачите.

© SEAT, S.A.U. 2020. Целосна или делумна репродукција е забранета. Сите права се задржани.