ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ ЗА ВОЗИЛА СО ПРИСТАП НА ИНТЕРНЕТ И ЗА КОРИСТЕЊЕ МОБИЛНИ ОНЛАЈН УСЛУГИ (CONNECT)

1. Општи информации

Со оваа декларација за заштита на податоци, Ве информираме за собирањето, обработката и употребата на Вашите лични податоци кои произлегуваат од користењето на возило со пристап на интернет и кога се користат мобилните онлајн услуги CUPRA CONNECT, (во понатамошниот текст „CONNECT Онлајн услуги“) во согласност со одредбите на регулативата (ЕУ) 2016/679 на Европскиот парламент и Советот од 27 април 2016 г. за заштита на физичките лица во однос на обработката на личните податоци и за слободното движење на тие податоци (во понатамошниот текст, "GDPR"); како и со шпанскиот закон за заштита на податоци 3/2018; и други локални прописи кои го надополнуваат. Субјектот одговорен за обработка на податоците е:


Идентитет на контролор на податоци: SEAT, S.A.U. со Даночен број A-28049161 (во понатамошниот текст „Субјектот“) Адреса: Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona, Spain) Е-пошта: customercare@cupraofficial.com


2. Кои лични податоци ги обработуваме, како ги користиме и која е правната основа?

Општо земено, типот на податоци обработени во вашето возило може да ги вклучи следните категории, кои може да се сметаат за лични податоци кога се обработуваат според одредени претпоставки и во одредени околности:

2.1. Обработка на податоци во врска со поврзување на интернет

Во овој дел Ве информираме за обработувањето на Вашите лични податоци кога користите возило со пристап до интернет во офлајн и онлајн режим.

А) Обработка на податоци за активирање на поврзувањето

Возилото е фабрички опремено со SIM-картичка за пристап до интернет. Затоа, со цел да се обезбеди поврзување штом SIM-картичката е вклучена во возилото, давателот на телекомуникациски услуги добива информации за идентификацискиот број на возилото (во понатамошниот текст, "VIN") на кој е доделена SIM-картичката.

Возилото треба да се поврзе со серверот за податоци пред да ви биде предадено на продажното место на увозникот или, во секој случај, кога возилото има почетна километража од 25 км. Ова поврзување е неопходно за да се потврди регистрацијата на нашиот сервер за податоци. Во случај возилото да било во офлајн режим непосредно пред почетокот на процесот на ажурирање, возилото автоматски ќе се врати во офлајн режим откако ќе заврши процесот на ажурирање, поради важноста на оваа функција. Откако ќе се изврши ова ажурирање, доколку возилото е во офлајн режим, нема да се испраќаат податоци од возилото и, со тоа, обработката на податоците ќе се одвива само локално во возилото. Исто така, сите мобилни онлајн услуги ќе бидат деактивирани, освен од законски потребна и безбедносна релевантна услуга позната како „систем за итни повици - eCall“. Оваа услуга може да биде онлајн.

Дополнително, технички е потребно телематската кутија (Единица за поврзување на интернет), инсталирана во возилото (која е неопходна за да се воспостави конекција на возилото), да се рестартира редовно и да се приклучи на локалната радио мрежа, така што возилото ќе може да воспостави онлајн конекција, на пр., кога корисникот на возилото го префрла возилото во онлајн режим или кога се користи системот за итни повици eCall поради незгода. Овој процес се одвива само доколку возилото во моментот не работи, но без оглед дали е во офлајн или онлајн режим. Ако возилото било во офлајн режим, тоа автоматски се враќа во офлајн режим кога ќе заврши рестартирањето.

Видот на податоци што треба да се обработат за овие активности се километражата на возилото, IP адресата, VIN-от и бројот на SIM-картичката. Целта на овие активности за обработка е да се обезбеди поврзување што ќе ви овозможи активирање и користење на мобилните онлајн услуги кои се веќе достапни во возилото. Сите овие обработки на податоци се засноваат на исполнувањето на договорот помеѓу вас и препродавачот каде што сте го купиле вашето возило со интернет пристап, како и на исполнување на нашата законска обврска како производители да им обезбедиме на нашите возила „eCall - Систем за итни повици“ (чл. 6.1.b како и чл. 6.1.c GDPR).

Б) Систем за итни повици - eCall

Системот за итни повици („eCall“) работи и во онлајн и во офлајн режим и е веќе достапна доколку не е склучен договор за CONNECT Online услуги за возилото. Ако возилото е во офлајн режим, податочно поврзување се воспоставува само ако учествувате во сообраќајна незгода или ако направите ** итен повик** користејќи го копчето SOS во возилото.

Ако сте учествувале во сообраќајна незгода, автоматски ќе се испрати повик за итен случај до контролниот центар за спасување. Сензорите во воздушното перниче и затегнувачот на безбедносните ремени му овозможуваат на возилото да детектира кога се случила незгода и, во овој случај, да го активира законски задолжителниот „eCall - систем за итни повици“. Од друга страна, вие исто така можете рачно да направите итен повик во кое било време. Кога е активирана, воспоставена е говорна врска со контролниот центар за спасување преку која - во зависност од индивидуалниот случај - може да се добијат и пренесат дополнителни податоци (на пр., за видот и сериозноста на несреќата).

Следните податоци исто така се пренесуваат автоматски и директно од возилото до контролниот центар за спасување: тип на возило, време, локација, насока на патување, број на луѓе во возилото. Автоматскиот трансфер на податоци до центарот за координација на спасувањето се заснова на заштита на виталните интереси (чл. 6.1.d. GDPR), како и на законска обврска (чл. 6.1 c. GDPR) во врска со Регулативата (ЕУ) 2015/758 на Европскиот парламент и на Советот од 29 април 2015 г. во врска со барањата за одобрување на типот за воведување на eCall системи во возилата врз основа на повик за итни случаи 112 и измена на Директивата 2007/46/EК.

В) Безбедна комуникација помеѓу возилото и серверот за податоци, техничка достапност на мобилните мрежни услуги.

Ако возилото е во онлајн режим, одредени податоци се пренесуваат од возилото. Ова значи дека возилата „комуницираат“. Комуникацијата е делумно неопходна за сигурност дека функцијата Car2X, достапна во возилото, работи технички безбедно и беспрекорно. Детални информации за обработката на податоци во однос на функцијата Car2X може да се најдат во правниот дел од системот за инфо-забава и во Политиката за приватност за Car2X. Ќе можете да ги активирате мобилните онлајн услуги на CONNECT Online услугите за вашето возило во секое време на ваше барање. Покрај тоа, возилото ги споредува податоците во онлајн режим со серверот за податоци за да се осигури дека сите CONNECT Online услуги активирани во возилото се технички достапни и дека се одржува безбедна комуникација помеѓу возилото и серверот за податоци.

Секојпат кога возилото се приклучува на интернет или се активира палењето додека возилото е во онлајн режим, тоа мора да ја утврди својата автентичност на серверот за податоци; Субјектот ги обработува следниве лични податоци: VIN, IP -адресата, вклучително и бројот на СИМ-картичката на возилото и, само доколку се активирани CONNECT Online услугите, вашата корисничка идентификација. Корисничката идентификација се обработува за да се провери дали CONNECT Online услугите се активирани од главниот корисник на возилото за услугите да може да бидат соодветно обезбедени. Покрај тоа, времето на системите на возилото се синхронизира со времето на серверот за податоци кога се активира палењето. За да се провери валидноста на сертификатите испратени од возилото за безбедна комуникација, возилото мора да има точно време. Само на овој начин може да се воспостави безбедна комуникација со серверот за податоци и да се спречат сајбер нападите од трети страни. Обработката на податоците се одвива врз основа на нашиот легитимен интерес за воспоставување безбедна комуникација помеѓу возилото и нашиот сервер за податоци и за да можеме технички да ги обезбедиме основните услуги што ви се достапни во возилото без склучување на посебен договор, како и CONNECT Online услугите, доколку е применливo (чл. 6.1 f) GDPR).

Г) Онлајн ажурирања на софтверот

Од правни причини, ви обезбедуваме ажурирањана софтверот (на пр., софтверот на контролната единица) преку поврзувањето на возилото („Онлајн ажурирања на софтверот“) доколку станете клиент на „CONNECT“. Во случај да не склучите договор за CONNECT Online услугите; исто така може да ги добиете потребните ажурирања на софтверот со контактирање на вашиот овластен продавач и сервисен партнер. Затоа, пред да направите ажурирање на софтверот кое е достапно на интернет, потребно е да ги одредите возилата за кои е склучен „CONNECT“ договор или не е. За таа цел, потребно е да се провери VIN на сите ID возила кои треба да се ажурираат и да се провери статусот на нивниот „CONNECT“ договор. Доколку е склучен CONNECT договор, обработката на податоците се одвива заради исполнување на договорот (чл. 6.1.b GDPR), додека, за сите други сопственици, обработката се врши поради нашите легитимни интереси да можеме соодветно да ја обезбедимеуслугата „Ажурирање на софтверот/Ажурирање на онлајн системот“. (чл. 6.1.f GDPR).

2.2. Обработка на податоци во однос на CONNECT Online услугите (CONNECT)

Во овој дел ве информираме за обработката на вашите лични податоци при активирање и користење на CONNECT Online услугите (во понатамошниот текст и како „CONNECT“).

А) Активирање на CONNECT Online услуги

За активирање и користење на CONNECT Online услугите, прво треба да креирате корисничка идентификација на сметката. Со корисничката идентификација можете да се регистрирате на CONNECT Online услуги или услуги кои се нудат од трети страни како што е Увозникот во вашата земја. Ако го направите тоа, онлајн услугата што сте ја избрале ќе биде поврзана со корисничката идентификација на сметката. Обработката на податоци потребна за тоа се одвива за целите на извршување на договорот, што значи правилата и условите кои треба да се прифатат за време на креирање на корисничката сметка во согласност со чл. 6.1 b. GDPR. Корисничката идентификација служи како централна корисничка сметка во која можете централно да управувате со вашите лични податоци. Информации за обработка на податоци во контекст на корисничка идентификација може да се најдат во Политиката за приватност за корисничка идентификација на CUPRA.

Ако одлучите да ги активирате CONNECT Online услугите, субјектот ги обработува вашите податоци за идентификација и контакт во врска со извршување на договорот за CONNECT Online услуги. (чл. 6.1 b) GDPR). Дополнително, субјектот може да ги обработи фактурата и податоците за плаќање што ги давате во врска со вашиот VIN заради правилно сметководство и спречување измама. Правната основа е наш легитимен интерес за исполнување на нашите обврски во однос на правилното сметководство (чл. 6.1 f. GDPR).

Субјектот обработува лични податоци од возилото со цел да ги обезбеди CONNECT Online услугите според договорот, доколку е тоа потребно за негово извршување (чл. 6.1. b GDPR). Во секој случај, VIN се обработува и, покрај VIN и корисничката идентификација, ние исто така го запишуваме времето и видот на користената услуга со цел да ги идентификуваме и анализираме дефектите. Ова се прави за заштита на нашиот легитимен интерес за подобрување на мобилните мрежни услуги, така што да може да бидат достапни на сите наши клиенти со што е можно помалку пречки (чл. 6.1 f GDPR).

Конечно, како резултат на податоците што вие сте ги дале во тек на регистрацијата на CONNECT, SEAT може да ве повика да учествувате во анкети за задоволство на клиенти и/или истражување на пазарот во врска со вашето ново купено поврзано возило. Овие студии може да бидат испратени од SEAT како одговорен за услугите на CONNECT врз основа на неговите легитимни интереси (член 6.1 писмо за GDPR) како производител на возило под услов информациите обезбедени од овој вид на студии да може да се користат на збирен начин за да се добие подобрување и оптимизација на нашите продажни процеси. Тоа е многу вредна и интересна информација за SEAT. Ако сте против ваквата обработка, оваа обработка, следете ги упатствата во точка 7 од оваа изјава. Препорачуваме да ги прочитате информациите за Заштита на податоци вклучени во истражувањето на пазар пред да учествувате.

Б) Користење на CONNECT Online услугите

Ако имате какви било сомнежи или прашања во врска со CONNECT Online услугите, можете да контактирате со вашиот Сервисен партнер (сервисен партнер и/или продавач), Увозникот во вашата земја (по телефон, пошта, апликација или формулар за контакт) или со нашиот оддел за услуги за клиенти преку customercare@cupraofficial.com. Во овие случаи, следниве податоци ќе бидат обработени од наша страна: Податоци за договорот, корисничка идентификација (име, адреса, е-пошта, телефонски број), VIN, податоци за обработка специфични за услуги и придружни временски печати, како и други податоци што ни ги давате во контекст на вашето прашање. Субјектот ги обработува податоците во согласност со чл. 6.1. b) GDPR со цел спроведување на договорот за CONNECT Online услугите или, ако не сте веќе клиент, за започнување договор за CONNECT Online услуги.

Ако CONNECT Online услугите се активирани за возило од страна на корисник на возило („Главен корисник“) со неговата/нејзината корисничка идентификација, кој било друг корисник на возилото исто така може да ги користи CONNECT Online услугите во тоа возило. Сепак, не е можно различни корисници да се најват како главни корисници во исто време. Имајте предвид дека ако користите CONNECT Online услуги во возило без да сте клиент на CONNECT Online услуги за тоа возило („Главен корисник“), соодветниот Главен корисник може исто така да ги прегледа податоците добиени за време на вашето користење.

Кога ги користите CONNECT Online услугите, се обработуваат оние податоци за возилото што се неопходни за да се обезбедат соодветните договорни услуги, меѓу другото, бројот VIN, локацијата, брзината, позицијата, информации за сообраќајот, состојбата на полнење на батеријата итн. За повеќе информации, погледнете го портфолиото за услуги. За главниот корисник, обработката на податоците се врши заради исполнување на договорот во согласност со чл. 6.1 b) GDPR. За сите други корисници, обработката на податоците за користењето на нивното возило се врши врз основа на нашиот легитимен интерес за обезбедување услуги кои се засноваат на склучениот договор за CONNECT Online услуги за возилото (чл. 6.1. f) GDPR).

Секој корисник на возило има можност да го постави возилото во офлајн режим во поставките. Со поставување на „Офлајн режим“ можете да спречите обработка на лични податоци од наша страна, бидејќи податочната конекција ќе биде исклучена (за обработка на податоци во офлајн режим прочитајте го делот „Обработка на податоци во офлајн режим“). Главниот корисник не може да ги прегледува податоците за патувањата во офлајн режим. Затоа, тогаш мобилните мрежни услуги повеќе не може да бидат обезбедени.

За информации во врска со обработката на податоците кога ја користите апликацијата My CUPRA, погледнете ја посебната политика за приватност.

Б.1. Поставување податоци за Мапа за учење за полуавтоматско возење

Субјектот ги обработува вашите лични податоци за целите на поставување податоци Мапа за учење за полуавтоматско возење. Целта на поставувањето податоци на Мапата за учење е континуирано подобрување на функцијата Travel Assist со рој податоци за полуавтоматско возење. Собраните податоци се користат така што „Travel Assist with Swarm Data“ ги учи маршрутите и може да им помогне на возачите на сите возила опремени со Travel Assist with Swarm Data на овие научени рути. Испратените податоци се анонимизирани во период од 24 часа во нашите сервери за податоци, така што не може да се извлечат заклучоци за поединечни возачи. Поставувањето податоци првично е деактивирано и бара специфична согласност од корисникот во апликацијата CUPRA.

Б.2. Онлајн гласовна контрола со податоци за локација

Кога ја користите функцијата за онлајн гласовна контрола, субјектот ќе ја обработувавашата локација и вашата моментална позиција на возилото секој пат кога ќе даватегласовно внесување во возилата со пакетот CONNECT Plus, и ќе го поврзе ако е соодветно при обработката на гласовниот влез - со потенцијалноинтересни локации во вашата околина за да ви обезбедимеподобри резултати (како што се дестинации за навигација или станици за полнење)побрзо. Ако тоа не е соодветно при обработка на гласовниот влез, моменталната положба на возилото нема да се обработува понатаму. Основната функција за онлајн гласовна контрола ќе остане опфатена содоговорно гарантираниот опсег дури и ако не дадете согласност.

2.3. Активности за обработка поврзани со безбедноста и усогласеноста на вашето поврзано возило

Субјектот ќе ги надгледува статусите и предупредувањата пренесени од вашето возила за да се осигури за аспектите поврзани со безбедноста и исто така да открие можни грешки, да ги анализира, да предложи и да имплементира подобрувања и решенија. Откако ќе бидат собрани, овие податоци може да се поврзат со технички податоци за производство и претходните посети на работилницата за да се изведат заклучоци кои се важни за безбедноста на возилото и правилното функционирање. Соодветни мерки за безбедност ќе се применуваат во секое време за да се осигури безбедноста на обработените податоци, вклучително и нивното анонимизирање, освен ако е неопходно за Субјектот да го обработи VIN. Правната основа за оваа обработка на податоци е легитимниот интерес на Субјектот (чл. 6.1 f) од GDPR) како производител на возилото и давател на услугата CONNECT, за да се откријат грешки кои влијаат на безбедноста и квалитетот на производот и услугата, при што доведуваат до директна корист за корисникот. Без пристап до овие информации, Субјектот нема да може да открие грешки и подобрувања. Во врска со оваа обработка, Субјектот определил постоење на уверливи легитимни основи кои, како што е наведено во член 21.1 од GDPR, не му дозволуваат на субјектот на податоците да го оствари неговото или нејзиното право на приговор.

2.4. Активности за обработка поврзани со оптимизацијата и развојот на функциите на возилото и користење на поврзани услуги

За да се оптимизираат и подобрат функциите на вашето возило и да се прилагодат кон очекувањата на клиентот и развитокот на пазарите во целина, а особено за да се постигне дополнителен и нов развој на иновативните функции, вашето возило генерира различни функционални и технички податоци (на пример, користење на возило, потрошувачка на гориво, статус, контрола и податоци за инфо-забава). Овие информации ќе бидат поврзани со вашиот VIN и IP на возилото. Субјектот нема да ги користи овие податоци за да креира профили или да ги оценува врз основа на поединечни возила. Дополнително, нема да се користат атрибути на податоци за да се создаваат профили или да се извлекуваат заклучоци за вашето однесување или шемите на однесување за време на користењето на вашето возило. Штом ќе се соберат овие информации, ќе се применат соодветни мерки за безбедност за да се осигури безбедноста на обработените податоци, вклучително и нивното анонимизирање, освен ако е неопходно за Субјектот да го обработи VIN. Субјектот ќе ги обработи горенаведените податоци во рамките на временски ограничените активности за да го оптимизира обемот на функциите на возилото и да ги прилагоди нив на очекувањата на клиентот, врз основа на зачувувањето на своите легитимни интереси или оние на трета страна освен ако не надвладеат интересите или фундаменталните права и слободи кои бараат заштита на личните податоци. (Член 6.1.f) од GDPR). Може да го деактивирате пренесувањето на податоци преку поставките за приватност на вашето возило. Ако сакате дефинитивно да се спротивставите на обработката на вашите лични податоци, контактирајте со нашиот оддел за грижа за корисници.

2.5. Услуги и апликации од трета страна

Можеби ќе можете да го поврзете вашиот Паметен телефон со возилото за да го контролирате преку системот во возило (со користење на апликации како што се Android Auto или Apple CarPlay) Интеграцијата овозможува користење на избраните апликации на Паметен телефон. Типот на обработка на податоци што е извршен е определен од давателот на соодветната апликација што се користи. Може да добиете повеќе информации и да го поставите изборот преку соодветната апликација и оперативниот систем на вашиот Паметен телефон. Дополнително, под некои претпоставки, можеби ќе можете да користите апликации за кои се одговорни трети страни, на пример Google или Spotify, меѓу другите, во комбинација со услугите за разонода понудени од Субјектот преку услугите CONNECT. Како прелиминарен чекор пред почеток на користење на овие услуги, мора внимателно да ги прочитате и прифатите соодветните Одредби и услови и Политика за приватност на соодветниот давател на услуги. Субјектот нема да се смета за одговорен во кое било време за таквата обработка.

2.6.Усогласеност со законски обврски.

Кога е утврдено со закон, Субјектот, како овластен производител на возилото ќе треба на барање на компетентни власти, да обработува и пријавува одредени податоци зачувани во возилото поврзани со сопственикот на возилото. Некои од овие обврски може да произлезат од истражувања на кривични дела, сообраќајни незгоди, контрола на продажба на половни возила, итн. Затоа, може да се откријат податоци во врска со функционирањето на возилото, користењето, статусот и техничките податоци поврзани со VIN, како што се, на пример, километража, брзина, забрзување, контрола на навигација, состојба на сигурносните појаси, услови на средината, акумулатор, статус на течност и притисок, итн. Обработката на податоци и нивното известување на Властите е покриено според усогласувањето на Субјектот со законска обврска (Член 6, пасус 1, Под. 1 буква c) од GDPR), како производител на возилото. Дополнително, особено, во согласност со Комисијата за имплементирање на регулативата (EU) 2021/392 за надгледување и пријавување на податоци поврзани со емисии на CO2 од патнички автомобили и лесни комерцијални автомобили, Субјектот ќе ги пријави податоците за возилото што ја евидентираат потрошувачката на гориво/енергија на возилото. Овие податоци ќе бидат прочитани во работилницата кога ќе го однесете возилото кај Овластениот сервисен партнер или ќе бидат испратени на Volkswagen Group AG и на Европската комисија заедно со вашиот идентификациски број на возилото (VIN). Може да пристапите до комплетните информации во Нарачка за поправка на вашето возило.

2.7. Инциденти со возилото и предупредувања за одржување

На крај, во одредени случаи на инциденти и предупредувања за Вашето возило, може да биде неопходно ентитетот да обработи одредени податоци за Вашето возило (потрошувачка, километража, локација, вид на инцидент/предупредување...). Овие податоци, ентитетот и увозникот во Вашата земја може да ги обработат во случај на одржувања на патиштата или одржување на возилото и тие може да бидат доставени до Официјалната мрежа за сервисирање (салони и механички работилници) и други трети страни како што се осигурителните компании (во случај на несреќи или дефектни инциденти) за одржување на услугите, поправките и помошните активности. Ентитетите може да ги обработат овие податоци во согласност со законските обврски (чл. 6, пасус 1, став 1 буква в) од ОЗРП), како производител на возилото и може да ги открие на трети страни во случај на постапки за повлекување опфатени со закон или со Ваша изречена согласност ((чл. 6.1.ѓ) од ОЗРП) кога тоа е применливо.

3. Одржување на податоците

Ќе ги чуваме вашите лични податоци од CONNECT Online услугите онолку колку што е потребно за да ви ги обезбедиме функционалностите вклучени во CONNECT Online услугите и, во секој случај, сè додека не побарате нивно бришење. Субјектот ќе ги чува вашите податоци додека е на сила договорниот однос со клиентот и, по завршувањето, за период од максимум 10 години според локалните законски одредби. Веднаш штом ќе истече овој период, вашите лични податоци ќе бидат анонимизирани како што е наведено во горе-наведените претпоставки поврзани со безбедноста на производот и усогласеност.

4. Приматели на податоци

Откривањето на Вашите лични податоци и податоците за возилото на трети страни ќе се одвива само во согласност со соодветните законски обврски.

4.1. Совети за склучување договори и услуги за клиентите

Доколку вашиот Сервисен партнер ве советувал кога сте склучувате договор за мобилни мрежни услуги, партнерот ќе добие наградна исплата. Ова се обработува преку продажната компанија (увозникот на субјектот во вашата земја) одговорна за вашата земја. За таа цел, Субјектот и Увозникот го добиваат VIN за да можат да ги доделат премиите за соодветните договори преку мобилните мрежни услуги и соодветно да ги исплатат на партнерот за услуги на Субјектот (чл. 6.1 f) GDPR). VIN бројот не е поврзан со други лични податоци што ги чува Увозникот во вашата земја.

4.2. Сервери за податоци и откривање податоци на трети страни

Субјектот ќе им овозможи пристап до податоците на трети страни кои делуваат како обработувачи на податоци за да можат да нудат CONNECT Online услуги. Овие трети страни ќе ги обработуваат личните податоци секогаш во наше име. Субјектот користи сервери за податоци обезбедени од Volkswagen Group, кој исто така обезбедува одржување и техничка поддршка за ИТ системите. Добавувачите на Volkswagen Group ќе обработуваат податоци само во наше име и под наше упатство. На крај, со ова Ве известуваме дека ентитетот може да ги пренесе Вашите податоци до ентитети што се дел од VW Group, со цел да се изврши контрола на квалитетот и да се оптимизираат интерните групни продажни и постпродажни процеси и канали. Ваквата обработка се основа на заштита на нашите легитимни интереси и во корист на Вас како корисник на нашите автомобили.

5. Дали вашите лични податоци ќе бидат испратени некаде надвор од ЕУ?

Целата обработка на Вашите податоци ќе се врши во рамки на Европската економска област и ќе добие исто ниво на заштита како и во Европската економска област. Дополнително, во зависност од моделот на возилото, податоците може да се обработуваат на серверите што ги договараат своите услуги надвор од рамки на Европската економска област, осигурувајќи се дека Вашите податоци се обработуваат со примена на соодветните заштитни мерки. Во овој контекст, Ве информираме дека нашиот ентитет, како дел од VW Group, склучил договор со одредени подобработувачи, вклучувајќи ги SalesForce, Inc. Amazon Web Services (AWS) и Microsoft Corporation за да обезбеди податоци за хостинг услуги. Овие компании ги шифрираат и обработуваат податоците исклучиво на сервери за податоци лоцирани во Европската Унија. Бидејќи овие ентитети се наоѓаат во Соединетите Американски Држави, пристапот до податоци од Соединетите Американски Држави не може да се исклучи и затоа се потпишани соодветните Стандардни договори на ЕУ за обработка на податоци за да се осигура дека Вашите лични податоци се доволно заштитени. Може да нè контактирате на dataprotection@seat.es доколку сакате да добиете примерок од нив или ако Ви ги ставиле на располагање.

6. Корисници и поставки за приватност

Услугите CONNECT Online се достапни на различни корисници кои може да го користат возилото во секое време. Во таа смисла, овозможени се различни улоги за да им дозволат да уживаат во предностите на поврзаното возило. Во зависност од генерацијата на вашето возило, вие ќе може да се регистрирате како:

Имајте предвид дека другите гости корисници најавени во ова возило може да ја видат вашата позиција за паркирање или поставките. Можете да управувате со корисниците и со поставките за приватност преку Инфо-забавата на возилото. Поставките за приватност на автомобилот ви дозволуваат, во зависност од моделот на возилото, да го поставите возилото во офлајн режим или да го ограничите испраќањето податоци. Сепак, може да се воспостави комуникација за да се обезбеди општ пристап на возилото до интернет или во случај на несреќа, за активирање на „eCall систем“. Исто така, може да управувате со вашите податоци во вашиот CUPRA ID портал.

Исто така, можете да го ресетирате возилото на фабричките поставки. За да го направите тоа, автомобилот мора да биде во онлајн режим. Оваа функција ги ресетира поставките зачувани во автомобилот на фабричките поставки и го брише главниот корисник на CONNECT Online услугите , доколку го има, од автомобилот и го враќа автомобилот во офлајн режим. Може да ги вратите податоците поврзани со CONNECT Online услугите за 14 дена ако истата корисничка идентификација повторно се регистрира со користење на кодот прикажан во возилото. Ако ова не се направи во рок од 14 дена, податоците поврзани со CONNECT Online услугите се бришат и од серверот за податоци.

7. Кои се вашите права и канали за контакт?

7.1. Дефинирање на правата

Можете да ги остварувате следниве права во вашата состојба на предмет на податоците под Субјектот:

Имајте предвид дека бидејќи ние го обработуваме VIN само за да понудиме некои функции на CONNECT Online Services, во овие случаи, овие права се достапни само до одреден степен според чл. 11 од GDPR. Ова значи дека ние сме должни да ги исполнуваме вашите права само доколку, при примена на вашите права, ни дадете дополнителни информации што нѐ ставаат во позиција да можеме да го исполниме вашето право.

Конечно, доколку сметате дека Субјектот не ги обработил вашите лични податоци во согласност со важечкиот закон, може да поднесете жалба до релевантниот надзорен орган, во Шпанија, Шпанскиот орган за заштита на податоци, www.aepd.es.

7.2. Канали за контакт

Може да управувате со вашата приватност и лични податоци во секое време во инфо-забавата на возилото и порталот за кориснички ID: https://cupraid.vwgroup.io/. Доколку претпочитате, исто така можете директно да стапите во контакт со customercare@cupraoffical.com. Остварувањето на овие права е бесплатно, освен ако има очигледно неосновани или прекумерни барања. Доколку сакате да ги остварите вашите права за заштита на податоците пред Увозникот на Субјектот или мрежите на Сервисни партнери, контактирајте ги директно. Доколку имате некаков сомнеж за заштитата на податоците или доколку сакате да стапите во контакт со офицерот за заштита на податоците („DPO“), исто така можете да контактирате со него со испраќање е-пошта до dataprotection@seat.es.

Верзија: Септември 2023 година