POLITIKA PRIVATNOSTI KOJA REGULIŠE PRIKUPLJANJE PODATAKA O LIČNOSTI U SVRHU KREIRANJA ANONIMNE BAZE PODATAKA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ AUTOMATSKE VOŽNJE

U ovoj politici privatnosti, obaveštavamo Vas o prikupljanju, obradi i korišćenju Vaših podataka o ličnosti od strane kompanije SEAT, S.A. (u daljem tekstu: ,,SEAT”), a u vezi sa aktivacijom prenosa podataka u svrhu izgradnje anonimne baze podataka za istraživanje i razvoj automatske vožnje.

Ko je rukovalac Vaših podataka o ličnosti?

Identitet kontrolora podataka:SEAT, S.A., poreski identifikacioni broj: A-28 049 161
Adresa:Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona)
E-mejl:customercare@seat.es
Kontakt detalji službenika za zaštitu podataka o ličnosti:dataprotection@seat.es

Kako koristimo Vaše podatke o ličnosti?

Funkcija učitavanja se koristi za prikupljanje mernih podataka koje su evidentirali senzori vozila. Podaci o merenju se odmah šalju na server podataka u anonimnoj formi i koriste ih SEAT i njegovi partneri za istraživanje i razvoj automatske vožnje.

Prenos podataka se ne aktivira ex works i počinje tek kada se aktivni primarni korisnik SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT uloguje. Učitavanje podataka se direktno može aktivirati ili deaktivirati upotrebom klizača ,,Razvoj automatske vožnje”(eng. Automated driving development) u podešavanju privatnosti (eng. privacy settings). Prenos podataka takođe zavisi od podešavanja nivoa privatnosti. Učitavanje je aktivno samo na nivoima ,,Koristi lokaciju” (eng. Use location) i ,,Podeli lokaciju” (eng. Share location).

Merni podaci se sastoje od dve grupe podataka:

a) Podataka koji su relevantni za rekonstrukciju faktora koji utiču na vozilo:

b) Podaci koji su relevantni za određivanje vozačevog preferiranog izbora za kontrolu vozila:

Prikupljaju se samo podaci koji se zahtevaju za istraživanje i razvoj funkcija za delimičnu ili u potpunosti automatsku vožnju. Merni podaci u anonimnoj formi se takođe dostavljaju partnerima kompanije Volkswagen na osnovu ugovorenih principa koji obuhvataju određene garancije u pogledu zaštite podataka. Ti partneri će takođe koristiti podatke date u anonimnoj formi u svrhe istraživanja i razvoja automatske vožnje.

Na osnovu ovih podataka, kreira se simulaciono okruženje koje omogućava testiranje budućih funkcija automatske vožnje u realnim uslovima i može se porediti po ishodu sa preferiranim ponašanjem stvarnog vozača. Pošto je potrebno nekoliko milijardi kilometara testiranja da bi se konkluzivno omogućila bezbedna automatska vožnja, ova baza podataka treba da bude popunjena sa stvarnim podacima. Ovo je jedini način da osiguramo da sve vrste saobraćajnih situacija budu zabeležene u dovoljnoj meri da se osigura da buduće funkcije automatkse vožnje budu snažne i dovoljno bezbedne, da se uvek donesu ispravne odluke i zaštiti bezbednost onih koji se nalaze u vozilu.

Podaci koji su poslati na server, jednom kada su prikupljeni, kontrolišu se na kvalitetan način i potom odmah prebacuju u anonimnu formu na serveru. Ovaj postupak anonimizacije se ispituje u pogledu njegove efikasnosti i ekonomičnosti i razvija na tekućoj osnovi, uzimajući u obzir najnovija naučna saznanja i poslednju reč tehnologije.

Koja je zakonita osnova za obradu Vaših podataka o ličnosti?

Pravni osnov za prikupljanje podataka za ekstrakciju podataka iz vozila je legitiman interes (član 6, stav 1, tačka f Opšte uredbe o obradi podataka o ličnosti (eng. General Personal Data Regulation)).

Napred navedeni ciljevi u pogledu istraživanja, rada i zaštite bezbednosti funkcija automatske vožnje mogu se postići samo uz pomoć značajne baze podataka sastavljene od najšire mogućih različitih scenarija u saobraćaju koji se zasnivaju na stvarnim putovanjima. Klasično testiranje izdržljivosti u ovom momentu više nije dovoljno. Ovi podaci moraju da se sastoje od što je više moguće različitih scenarija vožnje, pri čemu se situacije u pogledu zaštite životne sredine i saobraćaja mogu beležiti samo u algoritmima u stvarnom drumskom saobraćaju. Kupovina podataka takođe nije dovoljna u ovom momentu, pošto se ti podaci ne mogu nabaviti u traženom kvalitetu i postaju nedovoljni čak nakon veoma kratkog perioda vremena. Na tim osnovama, SEAT ima legitiman interes za obradu podataka i izgradu anonimne baze podataka.

Kojim drugim primaocima će biti otkriveni ovi podaci?

SEAT ne otkriva Vaše podatke o ličnosti osim da bi postupao u skladu sa obavezama koje ima po zakonu.

S druge strane, SEAT će omogućiti pristup ovim podacima trećim stranama koje deluju kao obrađivač podataka, u svrhu anonimizacije podataka i delujući samo u ime i u skladu sa našim uputstvima. Volkswagen AG je naš pružalac usluga za anonimizaciju ovih podataka koji zauzvrat unajmljuje druge pružaoce usluga, kao što su AUDI AG i CARIAD SE za obavljanje usluge anonimizacije, pri čemu su svi oni podobrađivači. Podaci se šifruju u skladu sa ugovorima koji su zaključeni s kompanijom Volkswagen i isključivo se obrađuju na serverima podataka koji se nalaze u EU. Neki od ovih davalaca podataka se može nalaziti u Sjedinjenim Američkim Državama, pa se pristup podacima iz SAD ne može isključiti. Neki od ovih IT davalaca podataka, na primer Amazon Web Services (AWS) su šifrovali podatke u skladu sa ugovorima koji su zaključili s nama i koje su isključivo obrađivali na serverima podataka u Evropskoj Uniji. Pošto je sedište kompanije AWS u Sjedinjenim Državama, ne može se isključiti mogućnost da se pristup (čitanju) ovih podataka može obezbediti iz Sjedinjenih Američkih Država. Odgovarajući EU standardni Ugovor o zaštiti podataka (adekvatna garancija za obradu podataka u zemljama koje nisu u Evropi) je zaključen da bi se obezbedila dovoljna zaštita Vaših podataka o ličnosti. Imate pravo da budete informisani o standardnom Ugovoru o zaštiti podataka tokom njihovog otkrivanja.

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke o ličnosti?

Ovi podaci se čuvaju tamo najviše 24 sata zbog anonimizacije i u svrhu osiguranja kvaliteta. Potom se originalni podaci u potpunosti brišu iz vozila.

Koja prava imate kao lice na koje se ti podaci odnose?

PravoSadržajKanali za pružanje pomoći
PristupaMožete dobiti informacije u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti od strane kompanije SEAT i možete pristupiti svojim podacima o ličnosti koji se nalaze u SEAT fajlovima.Ova prava možete ostvariti tako što ćete poslati e-mejl na: customercare@seat.es ili uputiti pisani zahtev na SEAT, S.A – Autovía A-2.Km.585, Martorell, Barcelona (Spain). Da biste ostvarili svoja prava, morate navesti pravo na koje se odnosi Vaš zahtev.
IspravkeMožete zatražiti ispravku Vaših podataka o ličnosti kada su oni netačni ili nepotpuni.
BrisanjaMožete zahtevati brisanje Vaših podataka o ličnosti kada, između ostalog, ti podaci o ličnosti nisu više potrebni u svrhe zbog kojih su prikupljeni.
ProtivljenjaMožete zatražiti da se prestane sa obradom Vaših podataka o ličnosti. SEAT će prestati da obrađuje Vaše podatke o ličnosti osim za legitimne grupe za koje se to zahteva na osnovu zakona ili da bi se uživala ili odbranila neka pravna potraživanja.
Ograničavanje obradeU sledećim slučajevima možete zatražiti ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti: - Dok se proverava Vaša žalba u vezi sa tačnošću Vaših podataka o ličnosti; - Kada je obrada podataka nezakonita, kada se lice na koje se podaci odnose protivi brisanju podataka o ličnosti i umesto toga zahteva ograničenje upotrebe tih podataka; - Kada kompaniji SEAT više nisu potrebni podaci o ličnosti u svrhe obrade, ali obrađivač podataka ih traži da bi realizovao neko potraživanje na koje ima pravo po zakonu; - Kada ste se usprotivili obradi Vaši podataka o ličnosti radi obavljanja zadatka koji se sprovodi u javnom interesu ili radi zadovoljenja nekog legitimnog interesa, dok se vrši provera da li legitimni razlozi za obradu ovih podataka od strane kompanije SEAT imaju pravno preovlađujuću snagu u odnosu na Vaše razloge.
PrenosivostMožete dobiti, u elektronskoj formi, podatke o ličnosti koje ste nam dali, podatke o ličnosti koji su pribavljeni iz Vašeg ugovornog odnosa sa kompanijom SEAT, a da biste ih preneli nekom drugom entitetu.

Ukoliko smatrate da SEAT nije obradio Vaše podatke o ličnosti u skladu sa važećim zakonima, svoju žalbu možete predati nadležnim kontrolnim vlastima preko sledećeg web-sajta: www.agpd.es

Ostvarivanje ovih prava je besplatno.