SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT

PRAVNO OBAVEŠTENJE & USLOVI KORIŠĆENJA

1. Uvod

© SEAT, S.A.U. (u daljem tekstu, “SEAT”) je španska kompanija sa registrovanim sedištem na adresi: Martorell (Barcelona), Autovía A-2, Km. 585, 08760, sa španskim poreskim identifikacionim brojem (C.I.F.) A-28.049.161, i registrovana u Privrednom registru Barselone, tom 23,662, list 1, strana broj B-56855 i sa kontaktom e- pošte: customercare@seat.es.

SEAT je vlasnik ili korisnik licence za prava intelektualne svojine ili bilo koje druge vrste prava nad aplikacijom “SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT” i softver ugrađen u navigacioni ili radio sistem vozila SEAT ili CUPRA (koji se nazivaju “aplikacija” i “navigacioni / radio sistem”, i svi zajedno, “kanali”).

Ovi uslovi korišćenja (u daljem tekstu: "Uslovi korišćenja") regulišu pristup i korišćenje aplikacije, Veb portala i navigacionog / radio sistema od strane Korisnika (u daljem tekstu: Korisnici), i biće dopunjeni bilo kojim drugim pravnim dokumentima ili politikama privatnosti koje regulišu bilo koju funkcionalnost, uslugu, aplikaciju, platformu ili bilo koje sredstvo koje je potrebno za korišćenje kanala ili koje je uključeno u takve kanale. Posebno, Uslovi korišćenja će biti popunjeni sa Opštim uslovima za SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT mobilne Usluge dostupne u Aplikacijama (u daljem tekstu “Opšti uslovi”).

Korisnici izričito prihvataju - preko odgovarajućih kanala - Uslove korišćenja koji su na snazi u bilo kom trenutku tokom procesa ugovaranja SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT Online Mobile (u daljem tekstu: „Usluge“) (kao što je navedeno u članu 6 Opštih uslova), bez prejudiciranja, u zavisnosti od slučaja, od njegove promenljivosti na Korisnike u bilo koje vreme samo za navigaciju ili korišćenje pomenutih kanala.

2. Svrha

Svrha Kanala je da:

(i) Omogući korisnicima da koriste opisane Usluge u Aplikacijama; i

(ii) Omogućava korisnicima da povežu svoje vozilo (samo vozila SEAT ili CUPRA koja su kompatibilna u svakom trenutku sa Uslugama) sa svojim SEAT ID korisničkim nalogom (u daljem tekstu: „SEAT ID korisnički nalog “). Korisnici mogu pronaći više informacija o kreiranju i upravljanju SEAT ID korisničkim nalogom na: https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions.

Određene Usluge mogu biti predmet dodatnih uslova korišćenja trećih lica. Korisnici će pregledati i, u zavisnosti od slučaja, prihvatiti takve uslove pre korišćenja Usluga. U ovom slučaju primenjuje se režim odgovornosti utvrđen u Članu 9.

Preuzimanje aplikacije i korišćenje preostalih kanala je besplatno. Bez obzira na to, Usluge će imati cenu utvrđenu u Opštim uslovima ili posebnim uslovima (na primer Potvrda narudžbine) koja može biti primenljiva za određene Usluge koje su Korisnici kupili.

Kanali su za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Upotreba kanala od strane korisnika u komercijalne ili profesionalne svrhe je izričito isključena.

Usluge koje se nude putem kanala mogu podrazumevati upotrebu mobilnih podataka. SEAT nije odgovoran za troškove koje korisnik pretrpi zbog komunikacije i razmene podataka ili internet veze, osim u slučajevima utvrđenim u tački 4. Opštih uslova. Korisnici mogu kontaktirati relevantne telekomunikacione operatere za dodatne informacije.

3. Prava intelektualne i industrijske svojine

Sva prava intelektualne i industrijske svojine nad Kanalima (aplikacija i navigacioni/ radio sistem) i njihovim sastavnim delovima (uključujući informacije, tekstove, podatke, grafikone slike, fotografije, dizajn, softver, robne marke, znakove i druge sadržaje) su vlasništvo SEAT-a i / ili njegovih davalaca licenci. Zbog toga je upotreba, reprodukcija, prenos, transformacija, distribucija ili eksploatacija kanala i / ili njihovih elemenata od strane korisnika na bilo koji način zabranjena, osim za onu upotrebu koja su isključivo potrebna da bi se koristili takvi kanali za korišćenje Usluga i za ličnu upotrebu.

U tom smislu, SEAT dodeljuje Korisnicima ne-ekskluzivnu, neprenosivu i ne-sub-licenciranu licencu za korišćenje kanala, u skladu sa preostalim odredbama ovih Uslova korišćenja, Opštih uslova i svih drugih uslova korišćenja i zakona koji se primenjuju.

Što se tiče osnovnog softvera kanala, korisnici neće dekompilirati, rastavljati ili izvoditi bilo koji obrnuti inženjering nad njima. Osim toga, korisnici ni u kom slučaju neće ukloniti, izmeniti, izbeći ili manipulisati bilo kojim uređajem za zaštitu ili sigurnosnim sistemom instaliranim u kanalima.

Korisnici priznaju i prihvataju da korišćenje Kanala i njihovih komponenti ne podrazumeva dodeljivanje bilo kakvih prava na industrijsku ili intelektualnu svojinu, kao što su autorska prava, zaštitni znaci, dizajn ili druga prava nad njima, niti ovlašćenja za kreiranje razvoja softvera iz aplikacije i / ili navigacionog / radio sistema, osim ograničene licence dodeljene Korisnicima da koriste Kanale u uslovima koji su ovde definisani.

4. Ograničenja upotrebe

Korisnici moraju da se pridržavaju svih važećih pravila, propisa i zakona koji se odnose na saobraćaj i bezbednost na putevima. Svaki Korisnik će biti jedini odgovoran za bilo kakvu neusklađenost sa navedenim pravilima, propisima i zakonima, a SEAT će biti oslobođen bilo kakve odgovornosti.


UPOZORENJE: MOLIMO DA UVEK PAŽLJIVO VOZITE. SVAKO KORIŠĆENJE, MANIPULACIJA ILI RUKOVANJE BILO KOJIM ELEKTRONSKIM UREĐAJEM KOJI MOŽE DA OMETA VOŽNJU SE MORA VRŠITI U BEZBEDNOM REŽIMU, KADA JE VOZILO PARKIRANO, I U SKLADU SA ZAKONIMA KOJI SE PRIMENJUJU.

MOBILNI TELEFON, NAVIGACIJA ILI BILO KOJI DRUGI SISTEM KOMUNIKACIJE JE ZABRANJEN, OSIM AKO NEMATE PRISTUP BEZ KORIŠĆENJA RUKU I/ILI U SKLADU SA ZAKONIMA KOJI SE PRIMENJUJU.


5. Izmene Uslova korišćenja

SEAT zadržava pravo da izmeni ili ažurira ove Uslove korišćenja u bilo kom trenutku, iz bilo kojeg valjanog razloga. Korisnik će biti obavešten, u razumnom roku, o svakoj promeni Uslova korišćenja, a u cilju njegovog prihvatanja. Korisnik može pronaći ažuriranu verziju ovih Opštih uslova u bilo kom trenutku u Aplikacijama.

6. Zloupotreba

Korisnik se obavezuje da neće koristiti kanale na pogrešan način. Posebno, Korisnik se obavezuje da neće:

SEAT zadržava pravo da uskrati pristup Kanalima bilo kom Korisniku koji krši prava trećih lica ili krši ove Uslove korišćenja ili važeće zakone, a naročito odredbe ovog Člana. SEAT zadržava sva ostala dodatna prava, koja se mogu upotrebiti protiv Korisnika u vezi sa pokretanjem krivičnog ili parničnog postupka.

7. Obaveštenje o mogućim kršenjima

SEAT poštuje važeće zakone i ne krši prava trećih lica. Korisnik kanala mora takođe poštovati važeće zakone i ne sme kršiti prava trećih lica.

Ako je Korisnik upoznat sa zloupotrebom Kanala, ili bilo kojom upotrebom koja je u suprotnosti sa važećim zakonima, takav Korisnik će odmah obavestiti SEAT na customercare@seat.es.

8. Usluga i isključenje garancija

SEAT će uložiti sve napore da održava ispravan rad kanala. Međutim, SEAT ne može da garantuje odsustvo prekida pružanja usluga tokom popravki i / ili održavanja kanala, ili nedostatak ili pokrivenost ili bilo kakav kvar u uređajima i / ili mrežama potrebnim za prenos podataka koji nisu pod kontrolom SEAT-a. SEAT će preduzeti odgovarajuće aktivnosti kako bi smanjio takve prekide.

Iako će SEAT uložiti sve napore da dobije potpune, tačne i ažurirane informacije u kanalima, osim ako nije drugačije naznačeno, informacije će se razmatrati samo u indikativne svrhe. Zbog toga, svrha takvih informacija je da pruži ilustrativni element za opšte informacije, a ne za detaljne ili specifične informacije. U skladu sa gore navedenim, takve informacije mogu biti podložne promenama.

9. Odricanje od odgovornosti & odgovornost

Kada Korisnik ima pristup Kanalima, Korisnik se obavezuje da će koristiti Kanale u skladu sa zakonom, snositi odgovornost prema SEAT-u i / ili trećim licima za bilo kakvu štetu ili gubitak koji proizilazi iz neuspeha Korisnika da ispuni tu obavezu.

U svakom slučaju, Korisnik je u potpunosti odgovoran za sve podatke ili sadržaje prenesene ili saopštene SEAT-u. SEAT ne prati niti nadgleda takve sadržaje, osim ako to nalažu zakoni, nadležni sudski organi ili administrativne odluke, koji imaju pravo da uklone ili blokiraju prikazivanje tih podataka ili sadržaja dok se ne dokaže vlasništvo nad relevantnim informacijama ili zakonitost istih.

SEAT neće biti odgovoran za bilo kakve sigurnosne greške koje mogu nastati ili štete koje mogu biti prouzrokovane na računarskom sistemu ili uređajima Korisnika (hardver i softver) i / ili datotekama ili dokumentima pohranjenim u takvom kompjuterskom sistemu ili uređajima prilikom pristupa kanalima, a kao posledica prisustva virusa, trojanaca ili sličnih okolnosti u takvim računarskim sistemima ili uređajima. SEAT neće biti odgovoran ni za kvarove na internetu i / ili telefonskoj liniji, smetnje, propuste, ili prekide u operativnom funkcionisanju Kanala iz razloga koji su van kontrole SEAT-a.

Kanali mogu sadržati linkove ka drugim veb stranicama i sadržati informacije, sadržaje i / ili usluge koje pružaju treća lica. SEAT nema kontrolu nad navedenim i nije odgovoran za takve informacije, sadržaj, rad i / ili usluge koje su primljene od takvih trećih lica. SEAT pruža takve linkove, informacije, sadržaje i / ili usluge Korisniku u korist Korisnika i u skladu sa Opštim uslovima, ovim Uslovima korišćenja i svim drugim posebnim uslovima i politikama zaštite podataka koje se primenjuju, a koje Korisnik treba da pročita i izričito prihvati, a u zavisnosti od slučaja.

Kanali mogu prikazivati oglase ili ponude. Lice koje vrši oglašavanje ili daje ponude je odgovorno da osigura da sadržaji predviđeni za njihovo uključivanje u Kanale ispunjavaju važeće zakonske odredbe. SEAT neće biti odgovoran za bilo koju grešku, netačnost ili nepravilnost u takvom sadržaju. U svakom slučaju, za bilo kakvo potraživanje u vezi sa reklamnim sadržajem ugrađenim u kanale, pošaljite e-poruku na: customercare@seat.es.

SEAT neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu ili gubitak koji proizilaze iz neadekvatnih lozinki koje je Korisnik izabrao prilikom kreiranja svog SEAT ID korisničkog naloga , ili lozinke koje Korisnik ne čuva bezbedno, kršeći ove Uslove korišćenja ili bilo koje druge važeće uslove, ili za bilo kakvu štetu ili gubitak prouzrokovan od strane trećih lica kojima je Korisnik odobrio pristup svom SEAT ID korisničkom nalogu i / ili kanalima.

Uopšteno govoreći, SEAT ne kontroliše upotrebu kanala od strane Korisnika. Konkretno, SEAT ne može garantovati na bilo koji način da korisnici koriste kanale u skladu sa zakonom, ovim Uslovima korišćenja, Opštim uslovima, javnim moralom, društvenim dostojanstvom ili javnim redom, niti da Korisnici koriste kanale sa pažnjom. Zbog toga, SEAT nije odgovoran za upotrebu kanala od strane Korisnika koji krše bilo koje zakone, prava intelektualne ili industrijske svojine ili bilo koja druga prava trećih lica.

10. Zaštita podataka

SEAT će štititi vaše lične podatke i koristiti ih samo kada je to dozvoljeno zakonom ili kada ste pristali na takvu upotrebu. Više informacija o obradi ličnih podataka potražite u Zaštiti podataka u Aplikacijama.

11. Valjanost pojedinačnih odredbi Ugovora

Ako se utvrdi da je bilo koji uslov ili odredba ovih Uslova korišćenja nevažeća, nezakonita ili nesprovodiva, to neće uticati na ostale uslove i odredbe, pod uslovom da to nije suštinski uticalo na prava i obaveze stranaka koje proističu iz ovih Uslova korišćenja. U te svrhe, suštinski znači svaka situacija koja izaziva ozbiljnu štetu interesima bilo koje od strana, ili u vezi sa svrhom ovih Uslova korišćenja. Takvi članovi će biti zamenjene ili integrisani sa drugim članovima koji, u skladu sa zakonom, imaju istu svrhu zamenjenih članova.

12. Razno, pravo koje se primenjuje, nadležni sud

a. Ovi Uslovi korišćenja će biti regulisani španskim opštim zakonima (‘legislación española común’). Ako je Klijent potrošač, primenjuju se zakoni države u kojoj potrošač ima prebivalište ili uobičajeno mesto boravka kada je ugovor izvršen.

b. Svi sporovi koji proizlaze iz ovog ugovornog odnosa podležu nadležnim sudovima grada Barselone (Španija). Bez obzira na gorenavedeno, ukoliko Klijent deluje kao potrošač, takvi sporovi podležu sudovima mesta prebivališta potrošača.

c. Bez obzira na gore navedeno, SEAT ne preuzima niti se obavezuje da učestvuje u postupku rešavanja sporova na Internetu pred organom za arbitražu potrošača.

© SEAT, S.A.U. 2020. Zabranjeno je potpuno ili delimično reprodukovanje. Sva prava zadržana.