SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT

TIEŠSAISTES MOBILO PAKALPOJUMU VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Līguma priekšmets

1.1. Šie Vispārīgie noteikumi par SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT tiešsaistes mobilajiem pakalpojumiem (“Vispārīgie noteikumi”) nosaka noteikumus, kas reglamentē attiecības starp uzņēmumu SEAT, S.A.U., juridiskā adrese Martoreja (Martorell) (Barselona (Barcelona)), Autovía A-2, km 585, 08760, reģistrēts Barselonas Uzņēmumu reģistrā 23662. sējuma B-56855. lpp. 1. lapā, Spānijas nodokļu maksātāja identifikācijas numurs (N.I.F.) A-28049161 un elektroniskā kontaktadrese customercare@seat.es (“SEAT”), un transportlīdzekļa īpašnieku vai pilnvaroto lietotāju (“Klients”), kurš ir nolīdzis SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT tiešsaistes mobilos pakalpojumus, kā ir aprakstīts Lietotnēs (“Pakalpojumi”).

1.2. Vispārīgos noteikumus papildina sevišķie nosacījumi (kas ir atkarīgi no katra Klienta konkrētā pakalpojuma pasūtījuma), lietošanas noteikumi un privātuma politika, kas reglamentē Pakalpojumu izmantošanu.

1.3. Turklāt, ja Pakalpojumi iekļauj cita uzņēmuma pakalpojumus, kas tiek sniegti ar šo uzņēmuma zīmolu vai nosaukumu, SEAT Pakalpojumi tikai nodrošina piekļuvi šādiem trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem. Šajā gadījumā šie Vispārīgie noteikumi attiecas tikai uz šādas piekļuves nodrošināšanu. Tomēr trešo pušu pakalpojumu izmantošanai var piemērot arī nosacījumus, par kuriem ir panākta vienošanās ar šādām trešām pusēm jo īpaši attiecībā uz personas datu apstrādi.

1.4. Klients pieņem Vispārīgos noteikumus, kā arī sevišķos nosacījumus un citus piemērojamos lietošanas noteikumus un privātuma politiku 6. pantā noteiktajā iegādes un aktivizēšanas procesa laikā.

1.5. SEAT ir tiesīgs grozīt Vispārīgos noteikumus, pamatojoties uz atbilstošu un pamatotu iemeslu. Grozījumi Vispārīgajos noteikumos tiek paziņoti Klientam un kļūst saistoši, ja Klients tiem ir piekritis. Ja Klients noraida grozījumus, tie uz Klientu neattiecas, ja vien tehnisku iemeslu dēļ turpmāka Pakalpojumu nodrošināšana nav iespējama.

1.6. SEAT glabā Vispārīgos noteikumus, kas vienmēr ir pieejami Klientam. Klientam ir pieejamas visu Pakalpojumiem piemērojamo juridisko dokumentu atjauninātās versijas:

Informācijas un izklaides sistēmas vai Lietotnes juridiskās informācijas sadaļā.

SEAT ID

Noteikumi un nosacījumi: https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions

Datu privātums: https://seatid.vwgroup.io/data-privacy

Uzdruka: https://seatid.vwgroup.io/imprint

1.7. Vispārīgie nosacījumi Klientam ir pieejami gan spāņu valodā, gan valodās, kas ir iekļautas Lietotnēs.

1.8. Lai nolīgtu Pakalpojumus, Klientam ir jābūt pilngadīgam.

2. Priekšnosacījumi

2.1. Lai nolīgtu un/vai izmantotu Pakalpojumus, Klientam ir jāatbilst šādiem priekšnosacījumiem un jāveic šādas darbības:

(i) ir jābūt SEAT vai CUPRA transportlīdzeklim, kas ir saderīgs ar Pakalpojumiem (“Transportlīdzeklis(-ļi)”). Informāciju par saderīgiem transportlīdzekļiem Klients var iegūt Lietotnēs;

(ii) jābūt viedtālrunim, planšetdatoram, datoram vai citai elektroniskai ierīcei ar datu savienojumu (4. pants);

(iii) jābūt (vai šim nolūkam jāizveido) SEAT ID lietotāja konts un jāpierakstās ar Klienta lietotāja vārdu un paroli (5. pants);

(iv) jābūt nolīgtiem un aktivizētiem Pakalpojumiem pirmā Klienta pakalpojuma pasūtījuma ietvaros (“Pakalpojuma pasūtījums”) (6. pants);

(v) klients tiks uzskatīts par Transportlīdzekļa Primāro lietotāju. Plašāka informācija par dažādām funkcijām un lietotājiem ir pieejama šajā saitē: https://www.cupraofficial.com/services/connect.html / https://www.seat.com/owners/connectivity/seat-connect-service.html, kā arī lietotāju lomu aprakstā 16. pantā.

2.2. Ja Transportlīdzeklis (neatkarīgi no modeļa vai modeļa un aprīkojuma gada) ir aprīkots ar “neatliekamās palīdzības izsaukuma pakalpojumu”, Klients var izmantot šādu funkciju bez SEAT ID lietotāja konta, pasūtījuma vai aktivizēšanas.

3. Pakalpojumi un pieejamība

3.1. Pakalpojumi ir sīkāk aprakstīti Lietotnēs.

3.2. Pakalpojumi ir pieejami, izmantojot šādus Kanālus (“Kanāli”):

Ne visiem saderīgajiem Transportlīdzekļiem ir Navigācijas sistēma. Daži saderīgi Transportlīdzekļi ir aprīkoti ar Radiosistēmu, kas uztver Pakalpojumus ierobežotā diapazonā. Vairāk informācijas par Transportlīdzekļa aprīkojuma iespējamajiem ierobežojumiem Klients var iegūt Lietotnēs.

3.3. Tāpat ne visus Pakalpojumus var izmantot visos iepriekš minētajos Kanālos. Daži Pakalpojumi ir saderīgi ar visiem Kanāliem, diviem no tiem vai katram Kanālam ir specifiski. Vairāk informācijas par Pakalpojumu saderību ar Kanāliem Klients var iegūt Lietotnē vai Navigācijas/Radiosistēmā.

3.4. Katrs Klients var nolīgt visus vai daļu Pakalpojumu atkarībā no Pakalpojuma pasūtījuma, kas ir veikts līgšanas laikā (6. pants). Daži Pakalpojumi var tikt piedāvāti bez maksas (piemēram, bezmaksas izmēģinājuma perioda laikā) un kā rūpnīcas iestatījumi, kad Klients iegādājas jaunu Transportlīdzekli. Tāpat katrs Klienta iesniegtais Pakalpojuma pasūtījums tiek sasaistīts ar Klienta norādīto Transportlīdzekli aktivizēšanas procesa laikā (6. pants). Tādējādi Pakalpojumus nevar izmantot ar transportlīdzekļiem, kas nav nolīgtais Transportlīdzeklis.

3.5. Izmantojot pakalpojumus ārpus valsts, kurā Klients iegādājās Transportlīdzekli, pilnīgu vai daļēju Pakalpojumu pieejamību var ietekmēt ārvalstu tehnoloģiskās infrastruktūras ierobežojumi, tīkla nesaderība un/vai tehniski ierobežojumi. SEAT negarantē Pakalpojumu neierobežotu darbību ārpus valsts, kurā Klients iegādājās Transportlīdzekli, tāpēc SEAT nav atbildīgs par apstākļiem, kurus nevar ietekmēt.

3.6. Lai nodrošinātu Pakalpojumus, SEAT var rēķināties, ka jūsu Transportlīdzeklis un Kanāli ir labā darba kārtībā, darbojas elektrosistēma un ir pietiekami uzlādēts akumulators. Pakalpojums var nedarboties, ja jūs mēģināt pārveidot vai pievienot Transportlīdzeklim jebkādu aprīkojumu vai programmatūru, kam nav piešķirta īpaša atļauja no SEAT vai nav saderības ar Pakalpojumu. Klients ir pilnībā atbildīgs par Klienta Transportlīdzekļa vai citu Kanālu un sistēmu uzturēšanu pienācīgā kārtībā.

3.7. Ņemot vērā informācijas tehnoloģiju attīstību un automobiļu rūpniecības tehnisko progresu, Klienta Transportlīdzekļa Pakalpojumi dažkārt var tikt atjaunināti un uzlaboti. Šādiem nolūkiem SEAT patur tiesības mainīt Pakalpojumu funkcijas, neprasot no Klienta papildu maksu nolīgto Pakalpojumu Spēkā esamības periodā. SEAT pietiekami savlaicīgi atbilstošā veidā informē Klientu par šādu izmaiņu veidu un apmēru.

Ja šādas izmaiņas negatīvi ietekmē Klientu (un ja šāda negatīva ietekme nav maznozīmīga), Klientam ir tiesības izbeigt šo līgumu trīsdesmit (30) kalendāra dienu laikā no paziņojuma par izmaiņām saņemšanas vai Pakalpojumu izmaiņu ieviešanas brīža, ja tas notiek vēlāk. Līguma izbeigšana ir reglamentēta 10. pantā.

Tomēr tiesības izbeigt šo līgumu augstāk aprakstīto iemeslu dēļ nav spēkā, ja SEAT ir devis Klientam iespēju bez papildu izmaksām saglabāt Pakalpojumus bez izmaiņām un tie paliek atbilstoši prasībām.3.8. SEAT iespēju robežās nodrošina nepārtrauktu Pakalpojumu pieejamību un dara visu iespējamo, lai pēc iespējas ātrāk novērstu darbības traucējumus.

3.9. Taču nepārvaramas varas gadījumā (piemēram, bruņoti konflikti, nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi vai darbaspēka nemieri utt.) vai saistībā ar tehniskās apkopes, remonta vai cita veida darbību veikšanu, kas ir nepieciešamas SEAT tehniskajām iekārtām vai trešo pušu iekārtām, kuras nodrošina Pakalpojumu datus, saturu, informāciju vai apraides funkcijas, Pakalpojumu darbība var būt traucēta vai kavēta. Tāpat Pakalpojumu vienlaicīgas izmantošanas straujš pieaugums var pasliktināt Pakalpojumu veikšanas ātrumu.

3.10. Turklāt SEAT ir tiesības veikt atbilstošus pasākumus, lai nepieļautu kiberuzbrukumu draudus transportlīdzekļu, satiksmes, dzīvības, veselības, informācijas tiesību (privātuma) un īpašumtiesību drošībai, kas ir vērsti pret klientu, transportlīdzekļa īpašnieku vai turētāju, kā arī jebkuru trešo pusi vai pašu SEAT. Šādi pasākumi var ierobežot Pakalpojumus un/vai datu savienojumu. Atkarībā no draudu nopietnības un/vai potenciālo zaudējumu nozīmīguma šādi pasākumi var nozīmēt arī dažu vai visu Pakalpojumu īslaicīgu bloķēšanu, kā arī datu savienojuma pārtraukšanu.

3.11. Lai īstenotu iepriekš minētos pasākumus vai atjaunotu pilnīgu Pakalpojumu vai datu savienojuma pieejamību, SEAT var nodrošināt Klienta transportlīdzeklim bezmaksas programmatūras atjauninājumu, kas klientam jāinstalē, cik drīz vien iespējams. Pakalpojumu pilnīgas pieejamības atjaunošanai var būt nepieciešama arī Klienta papilddarbība (piemēram, SEAT ID paroles maiņa). SEAT neuzņemas atbildību par Pakalpojumu neatbilstībām, ja Klients pieņemamā laikā nav uzstādījis šos atjauninājumus pēc SEAT norādījumiem.

3.12. Klients savukārt piešķir SEAT neekskluzīvas, neierobežotas, pilnas, tālāk nododamas, bezmaksas un apakšlicencējamas tiesības lietot visus no Pakalpojumu lietošanas iegūtos datus, tostarp tehniskos datus, kuros nav minētas personas vai kuros atsauces uz personām ir dzēstas (anonimizēti dati).

3.13. Tehnisku sarežģījumu vai citu ar Pakalpojumiem saistītu problēmu gadījumā Klients var vērsties SEAT Klientu apkalpošanas nodaļā. Kontaktinformācija Klientam ir pieejama Lietotnēs.

4. Datu savienojums

4.1. Lai Klients varētu izmantot Pakalpojumus, ir nepieciešami šādi datu savienojumi:

4.2. Datu savienojums starp Transportlīdzekli un datu serveri

4.2.1. Pakalpojumu izmantošanai ir nepieciešams datu savienojums starp Transportlīdzekli un SEAT datu serveri.

4.2.2. Pakalpojumu līgšanas nosacījumi iekļauj daļēju Klienta datu savienojuma izmantošanu noteiktiem Pakalpojumiem. Lai izmantotu citus Pakalpojumus, kuriem ir nepieciešams palielināts datu savienojuma izmantošanas apjoms, Klients var iegūt papilddatu pakotnes no trešām pusēm par saviem personīgajiem naudas līdzekļiem. Plašāka informācija par datu savienojumu, kas ir nepieciešams katram no nolīgtajiem Pakalpojumiem, kā arī alternatīviem veidiem, kā iegūt papilddatu pakotnes no telesakaru operatoriem, ir pieejama Lietotnēs. SEAT nav atbildīgs par trešo pušu sniegtajiem pieslēguma pakalpojumiem.

4.2.3. Pakalpojumi ir konfigurēti tā, lai aktivizētu datu savienojumu starp Transportlīdzekli un datu serveri, kad Transportlīdzeklis atrodas valstī, kurā SEAT ir pilnvarojis šādu saziņu (“Lietošanas zona”).

4.2.4. Transportlīdzekļa Lietošanas zonā esošās valstis ir atkarīgas no Transportlīdzekļa modeļa, kā arī modeļa un aprīkojuma gada. Plašāka informācija par Klienta Transportlīdzekļa Lietošanas zonu Klientam ir pieejama Lietotnē.

4.2.5. Datu savienojuma darbība un veiktspēja starp Transportlīdzekli un datu serveri ir atkarīga no vairākiem faktoriem, ko SEAT ne vienmēr var ietekmēt. Šādu faktoru skaitā ir signāla uztveršana Transportlīdzekļa atrašanās vietā, pārklājuma pazušana, mazināšanās vai traucējumi tuneļos, garāžās un pazemes metro, kā arī citi nelabvēlīgi faktori (meteoroloģiskie apstākļi, traucējumus radošas ierīces, ēkas, intensīva attiecīgā mobilā tīkla izmantošana).

4.2.6. SEAT nav pienākuma uzturēt vai atbalstīt nekādu datu savienojumu starp Transportlīdzekli un SEAT datu serveri, ja tiek pārtraukts konkrētās Transportlīdzekļa sakaru tehnoloģijas atbalsts (“Tehnoloģijas atbalsta pārtraukšana”).

4.3. Datu savienojums starp Klienta ierīci un datu serveri

4.3.1. Datu savienojums starp Klienta ierīci un datu serveri Pakalpojumu lietošanai, izmantojot Lietotni, nav SEAT sniegto pakalpojumu daļa. Tāpēc tiek piemēroti noteikumi un nosacījumi, par kuriem Klients un/vai papildu lietotāji ir vienojušies ar telesakaru pakalpojumu sniedzēju. Iepriekšminētais var radīt papildu izmaksas, jo īpaši izmaksas par savienojuma nodrošināšanu un savienojuma nodrošināšanu ārvalstīs. SEAT nav atbildīgs par šīm izmaksām.

5. Lietotāja konts

5.1. Klients ir izveidojis SEAT ID lietotāja kontu (“*SEAT ID* Lietotāja konts”), izmantojot Lietotni vai veidā, kas ir norādīts Klienta Transportlīdzekļa Navigācijas/Radiosistēmā. SEAT ID Lietotāja kontam piemērojamos lietošanas noteikumus un privātuma politiku jebkurā laikā var pārbaudīt šajā saitē: https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions.

5.2. Klientam ir jāpiesakās Lietotnē vai Klienta Transportlīdzekļa Navigācijas/Radiosistēmā (atbilstoši Transportlīdzekļa modelim) ar savu lietotājvārdu un paroli, lai varētu nolīgt un aktivizēt Pakalpojumus Klienta Transportlīdzeklī, kā arī jebkurā laikā pārbaudīt un pārvaldīt nolīgto Pakalpojumu statusu. Ārkārtas zvaniem pierakstīšanās nav nepieciešama.

5.3. Klients nedrīkst izpaust savus pieteikšanās datus, jo īpaši paroli. Ja parole tiek atklāta trešām pusēm, Klientam nekavējoties tā ir jānomaina vai, ja Klients nevar pieteikties SEAT ID Lietotāja kontā,nekavējoties jāsazinās ar SEAT. Klients var atgūt lietotāja paroli, izmantojot ID portālu. Lai iegūtu papildinformāciju par paroles atgūšanu, Klients var sazināties ar attiecīgās valsts SEAT Klientu apkalpošanas nodaļu (pakalpojumam ir ierobežots darba laiks) vai pārbaudīt BUJ sadaļu Lietotnēs.

5.4. Dažiem Pakalpojumiem, lai pieteiktos, ir jāievada personiskais identifikācijas numurs (S-PIN). Plašāka informācija par šo jautājumu Klientam ir pieejama Lietotnēs. Klients nedrīkst izpaust drošības PIN trešām pusēm. Ja drošības PIN tiek atklāts trešām pusēm, Klientam tas ir nekavējoties jānomaina.

5.5. Klients veic visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu SEAT ID Lietotāja konta informācijas patiesumu un pilnīgu ievadi. Tā kā SEAT un Klients sazināsies, izmantojot e-pastu, Klientam ir jābūt derīgai e-pasta adresei un piekļuvei attiecīgajam e-pasta kontam. Ja Klienta e-pasta adrese vai citi Klienta dati ir mainījušies, Klientam tie ir jāatjaunina pēc iespējas ātrāk, izmantojot atbilstošo SEAT ID Lietotāja konta sadaļu.

5.6. SEAT nodrošina Klientam SEAT ID Lietotāja kontu bez maksas.

6. Pakalpojumu līgšana un aktivizēšana

6.1. Klients var nolīgt Pakalpojumus (veicot jaunus Pakalpojuma pasūtījumus vai atjaunojot esošos) un aktivizēt tos, piesakoties Lietotnē vai Navigācijas/Radiosistēmā (atbilstoši transportlīdzekļa modelim) ar saviem SEAT ID Lietotāja konta pieteikšanās datiem. Aktivizējot Pakalpojumus, Transportlīdzeklis savienosies ar Klienta SEAT ID Lietotāja kontu un Klients varēs sākt izmantot nolīgtos Pakalpojumus.

6.2. Ja Klients veic jaunus Pakalpojuma pasūtījumus vai atjauno esošos pēc sākotnējo Pakalpojuma pasūtījumu termiņa beigām, Klientam ir jāatkārto aktivizēšanas process, ja vien SEAT nav apstiprinājis maksājumu par atjaunošanu pirms sākotnējā Klienta Pakalpojuma pasūtījuma termiņa beigām.

6.3. Izņēmuma kārtā iepriekš minētie nosacījumi neattiecas uz Pakalpojumiem “Remote Lock & Unlock” (“Attālinātā bloķēšana un atbloķēšana”) un “Digital Key” (“Digitālā atslēga”), kuru izmantošanai vienmēr būs nepieciešama divkārša autentifikācija no attiecīgā izplatītāja puses.

6.4. Atkarībā no Klienta Transportlīdzekļa modeļa un aprīkojuma Klients var nolīgt un aktivizēt Pakalpojumus dažādos veidos. Papildinformācija un padomi par aktivizēšanas procesu Klientam ir pieejami Lietotnēs vai pie attiecīgā izplatītāja.

6.5. Atkarībā no veida, kādā Pakalpojumi ir nolīgti, Klientam ir jāveic turpmāk minētās darbības.

6.6. Pakalpojumu līgšana un aktivizēšana, izmantojot Lietotni (“aktivizēšana, neizmantojot automobili”)

(i) Klientam ir nepieciešams viedtālrunis, planšetdators, dators un/vai jebkāda cita elektroniska ierīce ar datu savienojumu un SEAT vai CUPRA Transportlīdzeklis, kas ir saderīgs ar Pakalpojumiem.

(ii) Klientam ir jāpiesakās Lietotnē, izmantojot Klienta SEAT ID Lietotāja konta pieteikšanās datus.

(iii) Klientam ir jāievada Transportlīdzekļa identifikācijas numurs (TIN). TIN ir norādīts vējstikla apakšpusē vai Transportlīdzekļa dokumentācijā.

(iv) Klientam ir jāveic vēlamajiem Pakalpojumiem atbilstošs Pakalpojuma pasūtījums, kā arī jāpiekrīt attiecīgajiem noteikumiem.

Kad Klients noklikšķina uz lodziņa, lai turpinātu Pakalpojumu nolīgšanu, Klients piekrīt šiem Vispārīgajiem noteikumiem, kā arī konkrētiem nosacījumiem (kas ir atkarīgi no attiecīgā Klienta veiktā Pakalpojuma pasūtījuma) un citiem piemērojamajiem lietošanas noteikumiem vai privātuma politikām.

(v) Klientam ir jāpieraksta un jāiegaumē norādītais savienojuma kods (“Savienojuma kods”) un jāievada šāds numurs Transportlīdzekļa Navigācijas/Radiosistēmā, lai izveidotu savienojumu.

(vi) SEAT nosūtīs ziņojumu uz e-pasta adresi, kuru Klients ir norādījis, izveidojot savu SEAT ID Lietotāja kontu. Ziņojumā būs iekļauta šāda informācija:

a) SEAT Pakalpojuma pasūtījuma apstiprinājums (“Pasūtījuma apstiprinājums”);

b) SEAT apstiprinājums, ka Pakalpojumi ir aktivizēti pareizi un Klients var sākt tos izmantot; un

c) attiecīgais rēķins/kvīts, ko SEAT ir izrakstījis atkarībā no Klienta veiktā Pakalpojuma pasūtījuma.

Pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas datums tiek uzskatīts par līguma izpildes datumu.

6.7. Pakalpojumu līgšana un aktivizēšana, izmantojot Transportlīdzekļa Navigācijas/Radiosistēmu (“aktivizēšana, izmantojot automobili)

(i) Klientam ir jābūt SEAT vai CUPRA Transportlīdzeklim, kas ir saderīgs ar Pakalpojumiem.

(ii) Klientam ir jāpiesakās Navigācijas/Radiosistēmā, izmantojot savus SEAT ID Lietotāja konta pieteikšanās datus.

(iii) Klientam ir jāveic vēlamajiem Pakalpojumiem atbilstošs Pakalpojuma pasūtījums, kā arī jāpiekrīt attiecīgajiem noteikumiem.

Kad Klients noklikšķina uz lodziņa, lai turpinātu Pakalpojumu nolīgšanu, Klients piekrīt šiem Vispārīgajiem noteikumiem, kā arī konkrētiem nosacījumiem (kas ir atkarīgi no attiecīgā Klienta veiktā Pakalpojuma pasūtījuma) un citiem piemērojamajiem lietošanas noteikumiem vai privātuma politikām.

(iv) Klientam ir jāveic divu atslēgu (2keys) verifikācijas process (Transportlīdzekļa atvēršana un aizvēršana ar katru no atslēgām).

(v) Klientam ir jāuzgaida, līdz Transportlīdzekļa Navigācijas/Radiosistēmas ekrānā tiek parādīts ziņojums, kas apstiprina Pakalpojumu aktivizēšanu.

(vi) SEAT nosūtīs ziņojumu uz e-pasta adresi, kuru Klients ir norādījis, izveidojot savu SEAT ID Lietotāja kontu. Ziņojumā būs iekļauta šāda informācija:

a) SEAT Pakalpojuma pasūtījuma apstiprinājums (“Pasūtījuma apstiprinājums”);

b) SEAT apstiprinājums, ka Pakalpojumi ir aktivizēti pareizi un Klients var sākt tos izmantot; un

c) attiecīgais rēķins/kvīts, ko SEAT ir izrakstījis atkarībā no Klienta veiktā Pakalpojuma pasūtījuma.

Datums, kurā Klients ir saņēmis Pasūtījuma apstiprinājumu tiek uzskatīts par līguma izpildes datumu.

6.8. Ja Klients ir patērētājs (“consumidor”), viņam ir tiesības atteikties no līguma četrpadsmit (14) dienu laikā no dienas, kad līgums tika izpildīts saskaņā ar šajā pantā noteikto kārtību. Darbības, kas Klientam ir jāveic, lai izmantotu atteikšanās tiesības, ir izklāstītas šo Vispārīgo noteikumu 10. pantā (“Atteikšanās tiesības”). Kopā ar Pasūtījuma apstiprinājumu Klients saņems oficiālu veidlapu (pēc izvēles), lai īstenotu Atteikšanās tiesības. Ja Pakalpojumi tiek sniegti Klientam bez maksas (piemēram, bezmaksas izmēģinājuma perioda laikā), pēc Atteikšanās tiesību izmantošanas Klientam netiek atmaksāta nekāda naudas summa.

7. Saimnieciskie nosacījumi – maksāšanas veids

7.1. Uz Pakalpojumiem attiecas saimnieciskie nosacījumi, kas ir spēkā brīdī, kad Klients ir nolīdzis vai atjaunojis Pakalpojumus. Aktuālais cenrādis un piemērojamie nodokļi Klientam būs pieejami jebkurā laikā Lietotnē.

7.2. Tāpat Klients varēs uzzināt vairāk par Pakalpojumiem piemērojamajām cenām līgšanas un aktivizācijas procesa un Pakalpojuma pasūtījuma veikšanas laikā. Klientam nosūtītais Pasūtījuma apstiprinājums pēc šāda procesa noslēgšanas iekļaus rēķinu/kvīti ar piemērojamajām cenām un nodokļiem (6. pants).

7.3. SEAT var piedāvāt dažus Pakalpojumus Klientam bez maksas izņēmuma kārtā (piemēram, bezmaksas izmēģinājuma perioda laikā), ja Klients iegādājas jaunu Transportlīdzekli, kas ir saderīgs ar Pakalpojumiem.

Taču Klientam ir jāsamaksā atbilstoša cena, veicot jaunus Pakalpojuma pasūtījumus vai atjaunojot esošos. Attiecībā uz to pirms pirmā veiktā Pakalpojuma pasūtījuma Termiņa beigām SEAT (vairākkārt) elektroniski informēs Klientu par iespēju atjaunot pašreizējo Pakalpojuma pasūtījumu vai veikt jaunu.

7.4. Ja Klients neapstiprina un nesamaksā par Pakalpojumu atjaunošanu vai jauna Pakalpojuma pasūtījuma veikšanu pēc tam, kad SEAT ir nosūtījis pēdējo atgādinājumu, SEAT patur visas tiesības atcelt/pārtraukt Klienta piekļuvi Pakalpojumiem pēc Termiņa beigām. Jebkurā gadījumā Klientam ir tiesības vēlreiz nolīgt Pakalpojumus jebkurā laikā pēc iepriekšējā līguma termiņa beigām.

7.5. Maksājumu par Pakalpojumiem, to atjaunošanu un/vai jaunu Pakalpojuma pasūtījumu veikšanu Klients veic un izpilda, izmantojot savu SEAT ID Lietotāja kontu, ar kura starpniecību Klientam tiek pārsūtīta maksājuma platforma/vārteja, kuru pārvalda J.P. Morgan Mobility Payments Solutions S.A. (“ENI”). ENI ir elektroniskās naudas iestāde, kas ir reģistrēta saskaņā ar Luksemburgas tiesību aktiem un kuras juridiskā adrese ir 19-21, route d’Arlon, L-8009, Štrasene (Strassen), Luksemburga, reģistrēta Luksemburgas komercreģistrā (Registre de Commerce et des Sociétés) ar numuru B215079 un darbojas Luksemburgas finanšu uzraudzības iestādes (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF) uzraudzībā. Konkrētos gadījumos maksājuma procesu var reglamentēt noteikumi un nosacījumi un/vai privātuma politika, kas attiecas uz galalietotāju maksājumiem, par kuriem ir vienojušies Klients un EMI. Šādos gadījumos Klients tiks pienācīgi informēts, lai sniegtu savu piekrišanu. Ja mainās Klienta sniegtā informācija kā reģistrācijas procesa daļa, Klientam bez liekas kavēšanās ir jāinformē ENI, atjauninot attiecīgos datus. Ja nepieciešams, Klientam var pieprasīt sniegt pierādījumus par atjauninātajiem datiem ar atbilstošiem dokumentiem.

7.6. Visi apstākļi ārpus SEAT kontroles, kas apdraud Klienta spēju pienācīgi un pilnīgi veikt maksājumu, automātiski izraisīs līguma slēgšanas procesa pārtraukšanu un/vai atcelšanu.

8. Termiņš

8.1. Līguma termiņš tiek noteikts Pakalpojuma pasūtījuma veikšanas laikā (“Termiņš”). Parasti (bet ne vienmēr) Pakalpojumu līgšanas Termiņš ir viens gads.

8.2. Termiņš sākas Klienta Transportlīdzekļa garantijas aktivizēšanas dienā. Esošo Pakalpojumu atjaunošanas un/vai jaunu Pakalpojuma pasūtījumu veikšanas gadījumā (ar nosacījumu, ka SEAT saņem maksājumu pirms sākotnējo Pakalpojumu līgšanas termiņa beigām), datums pēc iepriekšējā Termiņa beigām tiek norādīts kā atjaunoto Pakalpojumu un/vai jauno Pakalpojuma pasūtījumu Termiņa sākuma datums. Ja SEAT saņem maksājumu par Pakalpojumu atjaunošanu un/vai jaunu Pakalpojuma pasūtījumu veikšanu pēc sākotnējo Pakalpojumu līgšanas Termiņa beigām, datums, kurā SEAT apstiprina maksājumu, tiek uzskatīts par jaunā Termiņa sākumu.

8.3. Atbilstoši šiem Vispārīgajiem noteikumiem un attiecīgajiem nolūkiem Klients skaidri pieprasa, lai Pakalpojumu sniegšana sāktos 9. pantā noteiktajā Atteikšanās tiesību izmantošanas termiņā.

8.4. Pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti Klientam bez maksas, iegādājoties jaunu Transportlīdzekli, Termiņš tiek proporcionāli samazināts attiecīgi tik dienām, cik ir pagājušas no jaunā Transportlīdzekļa garantijas aktivizēšanas līdz dienai, kad tiek aktivizēti Pakalpojumi saskaņā ar šo Vispārīgo noteikumu 6. pantā aprakstīto kārtību.

8.5. Nolīgto Pakalpojumu Termiņš ir sasaistīts ar Klienta Transportlīdzekli un Klients to var pārbaudīt Lietotnē, piesakoties savā SEAT ID Lietotāja kontā.

8.6. SEAT atgādinās Klientam par iespēju atjaunot līgumu vai veikt jaunus Pakalpojuma pasūtījumus, tuvojoties Termiņa beigām. Paziņojums tiks nosūtīts uz Klienta e-pasta adresi, kas ir norādīta, izveidojot SEAT ID Lietotāja kontu. Ja Klients vēlas atjaunot līgumu vai veikt jaunu Pakalpojuma pasūtījumu, Klientam ir jāievēro SEAT sniegtie norādījumi un jāuzsāk jauns līgšanas un aktivizēšanas process, izmantojot Lietotni un/vai Transportlīdzekļa Navigācijas/Radiosistēmu saskaņā ar šiem Vispārīgajiem noteikumiem.

8.7. Ja Klients neatjauno esošos Pakalpojumus vai neveic jaunus Pakalpojuma pasūtījumus pēc Termiņa beigām, līgums starp SEAT un Klientu tiek automātiski izbeigts.

9. Atkāpšanās tiesības

9.1. Saskaņā ar SEAT CONNECT un CUPRA CONNECT pakalpojumu un citu papildu vai turpmāku pakalpojumu, par kuriem var noslēgt līgumu SEAT/CUPRA CONNECT lietotne, navigācijas sistēma un mana CUPRA lietotne vispārīgajiem noteikumiem, ja Klients ir patērētājs, Klientam četrpadsmit (14) dienu laikā ir tiesības atkāpties no līguma, nenorādot iemeslu.

9.2. Atteikuma termiņš beidzas pēc četrpadsmit (14) kalendārajām dienām no līguma izpildes dienas.

9.3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Klientam ir jānosūta SEAT nepārprotams paziņojums, piemēram, izmantojot e-pasta adresi customercare@seat.es (SEAT klienti) vai customercare@cupraofficial.com (CUPRA klienti). Atteikuma tiesību izmantošanu var būt iespējams paziņot arī citos veidos.

9.4. Klients var izmantot atteikuma veidlapu, kas ir pievienota kā 1. Papildinājums taču tās izmantošana nav obligāta.

9.5. Atteikuma tiesību termiņa ievērošanas nolūkā Klients drīkst nosūtīt paziņojumu pirms termiņa beigām.

9.6. Līguma pārtraukšanas gadījumā SEAT bez nepamatotas kavēšanās un ne vēlāk kā četrpadsmit (14) kalendāro dienu laikā no dienas, kad tas ir informēts par Klienta atteikumu, atmaksā visas no Klienta saņemtās naudas summas. Atlīdzināšana notiek, izmantojot to pašu maksājuma veidu, kādu Klients izmantojis sākotnējam maksājumam, ja vien Klients SEAT/CUPRA nepieprasa citādi, nosūtot e-pastu uz adresi customercare@seat.es (SEAT klientiem) vai customercare@cupraofficial.com (CUPRA klientiem). Šādā gadījumā Klientam ir jāiesniedz nepieciešamie dokumenti, lai pierādītu, ka viņš ir alternatīvā maksājuma līdzekļa īpašnieks. Jebkurā gadījumā Klients neuzņemas nekādus izdevumus saistībā ar šādu atmaksu.

9.7. Attiecībā uz Pakalpojumiem, kuru izpilde ir sākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja Klients nolemj pārtraukt līgumu, Klientam ir jāsamaksā summa, kas proporcionāli atbilst veikto Pakalpojumu apjomam pirms atteikuma pieprasījuma nosūtīšanas attiecībā pret pilnu līguma summu.

10. Līguma izbeigšana un nodošana

10.1. Līgums tiek izbeigts:

a) ja Klients neatjauno Pakalpojumus un/vai neveic jaunu Pakalpojuma pasūtījumu pēc sākotnējā Termiņa beigām saskaņā ar 8. pantā noteiktajiem nosacījumiem;

b) ja Klients izmanto Atteikšanās tiesības saskaņā ar 9. pantā noteiktajiem nosacījumiem;

c) neatbilstību gadījumā saskaņā ar 15. Pantu;

d) pēc tās Puses gribas, kas nav pārkāpusi Līguma saistības, ja otra Puse ir būtiski pārkāpusi kādu no noteiktajām juridiskajām vai līgumsaistībām. Šādā gadījumā, ja juridisko vai līgumsaistību ievērošana joprojām ir iespējama, nepārkāpjošā Puse rakstveidā paziņo otrai Pusei par attiecīgo pārkāpumu un nepārkāpjošās Puses gatavību izbeigt līgumu, ja pārkāpjošā Puse nenovērš pārkāpumu nākamo desmit (10) dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas. Šim termiņam beidzoties bez pārkāpuma novēršanas, nepārkāpjošā Puse ir tiesīga izbeigt līgumu, par to rakstveidā paziņojot otrai Pusei, un tai ir tiesības pieprasīt atlīdzību par nodarītajiem kaitējumiem un zaudējumiem. Taču, ja juridisko vai līgumsaistību ievērošana nav iespējama, līgums tiek izbeigts, saņemot nepārkāpjošās Puses paziņojumu par līguma izbeigšanas pieprasījumu, norādot šāda pieprasījuma iemeslus.

e) 4.2.6. pantā aprakstītās Tehnoloģijas atbalsta pārtraukšanas gadījumā Klientam ir tiesības izbeigt Pakalpojumus, kurus ietekmē Tehnoloģijas atbalsta pārtraukšana, rakstiski paziņojot par to SEAT, ja ar attiecīgo tehnoloģiju nav iespējami citi sakaru risinājumi.

f) Ja Klients nespēj pildīt 20. panta nosacījumus, SEAT var nekavējoties izbeigt Lietotāja līgumu un visus pārējos līgumus starp SEAT un Klientu un bloķēt turpmāku Klienta piekļuvi SEAT ID un Savienotajiem pakalpojumiem vai savienotajiem produktiem, programmatūrai un tehnoloģijām.

10.2. Ja līgums tiek izbeigts saistībā ar kādu no iepriekšējā sadaļā minētajiem iemesliem, tiek izbeigti arī konkrētie nosacījumi, kas attiecas uz Klienta līgtajiem Pakalpojumiem, un piekļuve Pakalpojumiem tiek atcelta.

10.3. Neviena no Pusēm nevar nodot turpmāk minētās tiesības vai pienākumus bez otras Puses iepriekšējas rakstveida piekrišanas. Izņēmums iepriekš minētajam: SEAT patur tiesības nodot Pakalpojumu līgumu (bez jebkādiem līguma nosacījumu grozījumiem) jebkuram citam SEAT grupas uzņēmumam. Klients ar šo pilnvaro SEAT veikt iepriekš minētās nodošanas darbības. Jebkurā gadījumā SEAT pēc iespējas ātrāk informē Klientu par līguma nodošanu.

10.4. Pēc Klienta pieprasījuma SEAT sniedz Klientam piekļuvi visam saturam, kas nav personas dati un ko Klients ir sniedzis vai izveidojis, lietojot Pakalpojumus. Šādi dati tiek nodrošināti bez maksas, pieņemamā laika posmā un plaši izplatītā elektroniskā formātā.

11. Intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesības

11.1. Klientam ir neekskluzīvas, neapakšlicencējamas un nenododamas tiesības lietot Pakalpojumus (kā arī ar tiem saistīto saturu, materiālus un informāciju), Lietotni un Navigācijas/Radiosistēmu līgto Pakalpojumu Termiņa laikā. Lietošana aprobežojas ar valstīm, kurās var izmantot Pakalpojumus (kā norādīts Lietotnēs).

11.2. Klients nav tiesīgs nodot vai atklāt saturu un informāciju saistībā ar Pakalpojumiem, kā arī jebkādā veidā ļaunprātīgi izmantot Pakalpojumus, piemēram, trešo pušu labā vai komerciālos vai peļņas nolūkos. Klientam nav tiesību mainīt, kopēt, modificēt, dekompilēt, izjaukt vai veikt jebkādu Pakalpojumu un/vai Kanālu, to integrējošo daļu vai satura un avotu kodu reverso inženieriju. Turklāt Klients nekādā gadījumā nedrīkst noņemt, mainīt, bojāt vai rīkoties ne ar kādām Kanālos instalētajām aizsargierīcēm vai drošības sistēmām.

11.3. Klients atzīst, ka intelektuālās un rūpnieciskās īpašumtiesības un jebkādas citas tiesības attiecībā uz Pakalpojumiem (tostarp to saturu, tekstiem, datiem, datubāzēm, attēliem, fotoattēliem, grafikām, balss- un videoierakstiem, nosaukumiem, prečzīmēm, īpatnējiem apzīmējumiem, dizainu, programmatūru, saskarnēm utt.), Lietotni un Navigācijas/Radiosistēmu, kā arī to daļām pieder SEAT, tā licences devējiem un/vai trešām pusēm. Iznomājot Pakalpojumus, Klients iegūst tikai tādas tiesības, kas ir absolūti nepieciešamas Pakalpojumu izmantošanai saskaņā ar šiem Vispārīgajiem noteikumiem.

11.4. Klientam nav atļauts izmantot Pakalpojumus, Lietotni un Navigācijas/Radiosistēmu un to sadaļas tādā veidā, kas pārkāpj šos Vispārīgos noteikumus un/vai citus piemērojamos lietošanas noteikumus, trešo pušu tiesības un/vai piemērojamos tiesību aktus. Klients pārtrauc jebkādu neatļautu Pakalpojumu, Lietotnes un Navigācijas/Radiosistēmas vai to daļu lietošanu. Jo īpaši Klients apņemas nekādā gadījumā pilnībā vai daļēji neizplatīt, nepavairot, nepubliskot un/vai nepārveidot Pakalpojumus, Lietotni, Navigācijas/Radiosistēmu vai to daļas, kā arī neveikt nekādas citas darbības, kas varētu kaitēt jebkam no iepriekš minētā.

12. Datu aizsardzība

12.1. SEAT aizsargā Klienta sniegtos personas datus. Šādi dati tiek izmantoti tikai tādos gadījumos, kad to izmantošana ir likumīgi atļauta un Klients tam ir nepārprotami piekritis. Klients var uzzināt vairāk par šo jautājumu Privātuma politikā attiecībā uz Pakalpojumiem, kas ir pieejama vietnē Lietotnē.

13. Klienta atbildība

13.1. Klients apstiprina, ka viņš atbilst priekšnosacījumiem, lai nolīgtu un izmantotu Pakalpojumus saskaņā ar šiem Vispārīgajiem noteikumiem un jo īpaši 2. pantu.

13.2. Turklāt Klients ir atbildīgs par Pakalpojumu izmantošanu, nepārkāpjot šos Vispārīgos noteikumus, īpašos nosacījumus, kas var būt piemērojami, un citus Lietotnes un Navigācijas/Radiosistēmas lietošanas noteikumus vai privātuma politiku, kā arī spēkā esošos tiesību aktus un trešo pušu privātpersonu vai uzņēmumu tiesības.

13.3. Ja Klients nav Transportlīdzekļa īpašnieks, Klientam ir pienākums pirms programmatūras atjauninājumu veikšanas pārliecināties, vai viņam ir tiesības to darīt. Informāciju par tiesībām veikt programmatūras atjauninājumus Klients var atrast līgumos, kas noslēgti starp Klientu un Transportlīdzekļa īpašnieku attiecībā uz Transportlīdzekli (piem., nomas līgumā vai — uzņēmuma autotransporta gadījumā — darba devēja vadlīnijās attiecībā uz uzņēmuma autotransportu vai darba līgumā). Šaubu gadījumā Klientam jāsaņem Transportlīdzekļa īpašnieka atļauja veikt programmatūras atjauninājumus.

13.4. Ja Transportlīdzekli izmanto pilnvarota trešā puse, piemēram, Klienta ģimenes loceklis vai darbinieks, Klients veic atbilstošas darbības (piemēram, iegūstot attiecīgās trešās puses piekrišanu), lai garantētu, ka šāda puse nepārkāpj trešo pušu tiesības, izmantojot Pakalpojumus. Jāuzsver, ka, Klientam iegūstot informāciju par Transportlīdzekli, tas (netieši) iegūst informāciju par šādām trešām pusēm (piemēram, lietotāja uzvedība, atrašanās vieta utt.). Brīdinājuma ziņojumi par Transportlīdzekli un/vai ziņojumi par Transportlīdzekļa bojājumiem tiek parādīti Lietotnes sadaļā, kas sniedz informāciju par Transportlīdzekļa statusu.

13.5. Klients apņemas ievērot SEAT vai jebkuras citas trešās puses intelektuālās un rūpnieciskās īpašuma tiesības un visas citas tiesības attiecībā uz Pakalpojumiem, Lietotni un Transportlīdzekļa Navigācijas/Radiosistēmu saskaņā ar 11. pantā aprakstītajiem noteikumiem.

13.6. Klients ir atbildīgs par jebkādiem pārkāpumiem vai saistību neievērošanu, kas izriet no tā, ka Pakalpojumus izmanto jebkuras citas personas, kas nav Klients, atbrīvojot SEAT no jebkādas atbildības par apstākļiem, kas izriet no šādas neatbilstīgas lietošanas.

13.7. Ja Klients vienlaikus ir arī Transportlīdzekļa vadītājs, Klients var izmantot Pakalpojumus, ja viņš atbilst visiem spēkā esošajiem tiesību aktiem par ceļu satiksmes drošību.

14. SEAT atbildība

14.1. SEAT nav atbildīgs par zaudējumiem, kas ir radušies, Klientam lietojot Pakalpojumus, Lietotni un/vai Transportlīdzekļa Navigācijas/Radiosistēmu tādā veidā, kas ir nepiemērots vai pārkāpj šos Vispārīgos noteikumus. Iepriekšminētais īpaši attiecas uz gadījumiem, kad Transportlīdzekļa vadītāja uzmanība braukšanas laikā tiek novērsta sakarā ar Pakalpojumu vai Lietotnes izmantošanu, kā rezultātā ir noticis negadījums.

14.2. Jo īpaši, ņemot vērā SEAT sniegtās informācijas digitālo raksturu saistībā ar Pakalpojumu sniegšanu un kļūdu iespējamību gan šādas informācijas glabāšanā, gan pārraidē, izmantojot internetu, SEAT negarantē pārraidītās un nodrošinātās informācijas atjaunināšanu, precizitāti, patiesumu, pareizību un kvalitāti, Klientam izmantojot Pakalpojumus. Līdz ar to, izņemot gadījumus, kad piemērojamajos tiesību aktos ir nepārprotami norādīts pretējais, SEAT neuzņemas atbildību par datu un informācijas, kas ir sniegta ar Pakalpojumu starpniecību, kā arī datu un informācijas, kas ir sniegta ar trešo pušu starpniecību, atjaunināšanu, precizitāti, patiesumu, pareizību un kvalitāti.

14.3. Attiecībā uz trešo pušu nodrošināto informāciju, datiem, attēliem un citu saturu Pakalpojumu sniegšanas ietvaros Klients atzīst, ka SEAT nepārskata un nemaina šādu datu saturu, kā arī citu saturu un informāciju.

14.4. SEAT neuzņemas arī atbildību par Pakalpojumus ietekmējošiem apstākļiem, kas ir radušies saistībā ar trešo pušu datu savienojuma problēmām. Šajā sakarā SEAT neuzņemas atbildību par Tehnoloģijas atbalsta pārtraukšanu, kā aprakstīts 4.2.6. pantā. Tomēr SEAT pēc iespējas savlaicīgāk rakstiski informēs Klientu, uzzinot par šādu gaidāmu Tehnoloģijas atbalsta pārtraukšanu, norādot datumu, pēc kura tehnoloģija vairs nebūs pieejama.

14.5. SEAT nav atbildīgs par zaudējumiem, kas ir radušies, ja Klients izvēlas nepiemērotu paroli, lai pieteiktos SEAT ID Lietotāja kontam, vai nepietiekamu paroles aizsardzību. SEAT arī nav atbildīgs par zaudējumiem, ko ir radījušas trešās puses, kurām Klients ir piešķīris piekļuvi Pakalpojumiem.

15. Garantija

15.1. Neietekmējot iepriekš minētā 13. un 14. panta nosacījumus un Klienta atkāpšanās tiesības, ja Pakalpojumi ir pienācīgi uzstādīti, un attiecīgā līguma spēkā esamības laikā SEAT ir atbildība attiecībā pret Klientu, ja Pakalpojumi (i) neatbilst aprakstam un parametriem, kas Klientam izklāstīti šajos Vispārīgajos noteikumos un konkrētos Lietotnē norādītos noteikumos pirms līguma noslēgšanas, kam jābūt tādai pašai kvalitātei un funkcijām kā līdzīgiem esošajiem pakalpojumiem, un ja klients nav skaidri piekritis, ka kādai konkrētai Pakalpojumu funkcijai ir atkāpe no šādas atbilstības; (ii) nav piemēroti to paredzētajai lietošanai (tostarp lietošanai, kādai tiek sniegti līdzīgi pakalpojumi, ņemot vērā pastāvošos tehniskos standartus); (iii) netiek nodrošināti ar atbilstošām instrukcijām (ar kuru saņemšanu Klients var pamatoti rēķināties); un (iv) kam netiek nodrošināti atbilstoši atjauninājumi, ja tas ir norādīts līgumā.

15.2. SEAT nodrošina visus nepieciešamos atjauninājumus, tostarp drošības atjauninājumus, lai saglabātu Pakalpojumu atbilstību attiecīgajā nolīgto Pakalpojumu termiņā, kā norādīts konkrētajos nosacījumos. Augstāk minētais nav spēkā, ja Klients pietiekami savlaicīgi neinstalē SEAT nodrošinātos atjauninājumus, ja SEAT ir pienācīgi informējis Klientu par šādiem atjauninājumiem un ja ar tiem saistītās instrukcijas ir pareizas.

15.3. Pakalpojumu neatbilstības gadījumā Klientam ir tiesības pieprasīt, lai tiktu nodrošināta Pakalpojumu atbilstība, piem., izmantojot atjauninājumus, atjaunojot nepārtrauktu pieejamību vai novēršot veiktspējas ierobežojumus (ātrums). Ja (i) SEAT atsakās vai nespēj nodrošināt atbilstību saprātīgā laika periodā, neradod Klientam būtiskas neērtības, (ii) vai gadījumos kad neatbilstība ir tik nopietna, ka Klientam nav saprātīgi vispirms prasīt tās novēršanu, Klientam ir tiesības (a) maksas Pakalpojumu gadījumā uz proporcionālu maksas samazinājumu par periodu, kurā digitālais saturs vai digitālais pakalpojums bija neatbilstošs, un, (b) ja vien neatbilstība nebija nenozīmīga, izbeigt līgumu saskaņā ar 3.7. pantu. Maksas samazinājums ir proporcionāls, ja tas atspoguļo Pakalpojumu vērtības samazināšanos, salīdzinot ar to, kāda būtu digitālā satura vai digitālā pakalpojuma vērtība, ja tie būtu atbilstoši.

15.4. Atkāpjoties no iepriekš 15.1. pantā minētajiem noteikumiem, SEAT neuzņemas atbildību par neatbilstību, kas radusies tikai tādēļ, ka Klients nav saprātīgā laika periodā instalējis atjauninājumu, ja vien tas nav noticis SEAT sniegto instalēšanas instrukciju nepilnību dēļ.

15.5. Lai garantētu Klienta tiesības saskaņā ar šo 15. pantu, Klients var sazināties ar SEAT klientu apkalpošanas dienestu.

16. Papildu lietotāji

16.1. Klients var pilnvarot saprātīgu skaitu personu (piemēram, ģimenes locekļus, draugus, kolēģus) izmantot Pakalpojumus Klienta Transportlīdzeklī (“Papildu lietotājs” vai “Papildu lietotāji”).

16.2. Lai izmantotu Pakalpojumus Klienta Transportlīdzeklī, Papildu lietotājam ir jābūt SEAT ID Lietotāja kontam vai jāizveido šāds konts šeit noteiktajā kārtībā, jāaktivizē ar viņa SEAT ID Lietotāja kontu sasaistītie Transportlīdzekļa lietošanas Pakalpojumi un jāpiekrīt šiem Vispārīgajiem noteikumiem, īpašajiem nosacījumiem un jebkuriem citiem piemērojamajiem lietošanas noteikumiem vai privātuma politikām.

16.3. Pakalpojumus nevar izmantot vienlaicīgi un dažus Pakalpojumus nevar izmantot neviena cita persona, kura nav Klients, pat ar SEAT ID Lietotāja kontu. Ne visu Pakalpojumu lietošanai ir nepieciešams atsevišķs SEAT ID Lietotāja konts citiem autovadītājiem vai pasažieriem, kuri nav Klients. Plašāka informācija par to ir pieejama Lietotnē vai Navigācijas/Radiosistēmā. Šādos gadījumos Klients ir atbildīgs par šādu personu informēšanu par Pakalpojumiem piemērojamajiem noteikumiem un šādu Pakalpojumu pareizu izmantošanu.

16.4. Pakalpojumu izmantošana nerada papildu izmaksas Papildu lietotājiem, kuri nav sākotnējie Pakalpojumu līdzēji.

16.5. Papildu lietotāju neierobežota un nepārtraukta Pakalpojumu lietošana ir atkarīga no Klientam pieejamajiem Pakalpojumiem, to iegādātajām funkcijām un satura. SEAT neapņemas informēt Papildu lietotāju par izmaiņām Pakalpojumos. Vienīgais SEAT pienākums pret Papildu lietotājiem ir informēt tos par jebkādām izmaiņām šajos Vispārīgajos noteikumos, ja šādas izmaiņas ietekmē Papildu lietotājus.

16.6. Klients un jebkurš Papildu lietotājs var jebkurā laikā pārtraukt Papildu lietotāja tiesības izmantot Pakalpojumus, atceļot attiecīgos lietotāja kontus. Citādi Papildu lietotāja piekļuve Pakalpojumiem tiek pārtraukta, beidzoties Klienta nolīgto Pakalpojumu Termiņam vai līguma izbeigšanas gadījumā saskaņā ar šiem Vispārīgajiem noteikumiem.

16.7. Transportlīdzekļa lietotājs var būt Primārais lietotājs (Primārais lietotājs), Sekundārais lietotājs vai Vieslietotājs (Vieslietotājs). Katram lietotājam ir šādas lomas:

A. “Primārais lietotājs” ir persona, kas pasūta Pakalpojumus un pievieno Pakalpojumiem Transportlīdzekli saskaņā ar Vispārīgajiem noteikumiem. Primārajam lietotājam ir piekļuve pilnam pieejamo Pakalpojumu klāstam. Primārajam lietotājam vajadzētu būt Transportlīdzekļa īpašniekam, turētājam vai citai personai, kas izmanto Transportlīdzekli pārsvarā (piem., nomnieki, uzņēmuma autotransporta lietotāji, u. c.).

B. “Sekundārais lietotājs” ir persona, kas pieteikusies SEAT CONNECT pakalpojumiem pievienotā Transportlīdzeklī, izmantojot savu SEAT ID, un kuru kā Sekundāro lietotāju ir apstiprinājis Transportlīdzekļa Primārais lietotājs. Sekundārajam lietotājam nav piekļuves Pakalpojumiem, kas tiek nodrošināti tikai Primārajam lietotājam. Primārais lietotājs var jebkurā laikā dzēst Sekundāro lietotāju, izmantojot Lietotni. Sekundārais lietotājs var atcelt savu kā Sekundārā lietotāja lomu arī pats. Sekundārā lietotāja loma ir paredzēta personai, kas lieto Transportlīdzekli regulāri (piem., Primārā lietotāja ģimenes locekļim, dzīves partnerim vai draugam). Transportlīdzeklim vienlaikus var būt piešķirti vairāki Sekundārie lietotāji. Pirmo reizi piesakoties Transportlīdzeklī, kas pievienots SEAT CONNECT pakalpojumiem, Sekundārajam lietotājam jāpieņem Vispārīgie noteikumi. Sekundārajam lietotājam nav nekādu tiesību un pienākumu, kas saskaņā ar šiem Vispārīgajiem noteikumiem piešķirti tikai Primārajam lietotājam.

C. “Vieslietotājs” ir persona, kas pieteikusies SEAT CONNECT pakalpojumiem pievienotā Transportlīdzeklī, izmantojot savu SEAT ID. Vieslietotājam nav piekļuves Pakalpojumiem, kas tiek nodrošināti tikai Primārajam lietotājam vai Sekundārajam lietotājam. Jebkurš Transportlīdzekļa lietotājs (tostarp Anonīms viesis) var jebkurā laikā dzēst Vieslietotāju no Transportlīdzekļa, izmantojot navigācijas sistēmu. Primārais lietotājs var jebkurā laikā noņemt Vieslietotāju, izmantojot Navigācijas sistēmu. Vieslietotāja loma ir paredzēta personai, kas lieto Transportlīdzekli regulāri (piem., Primārā lietotāja ģimenes locekļim, dzīves partnerim vai draugam), periodiski vai vienā atsevišķā gadījumā. Pirmo reizi piesakoties Transportlīdzeklī, kas pievienots SEAT CONNECT pakalpojumiem, Vieslietotājam jāpieņem Vispārīgie noteikumi. Vieslietotājam nav nekādu tiesību un pienākumu, kas piešķirti tikai Primārajam lietotājam vai Sekundārajam lietotājam.

Šie nosacījumi neattiecas uz lietotājiem, kuri nav ne Primārais lietotājs, ne Sekundārais lietotājs, ne Vieslietotājs un kuri izmanto Pakalpojumus, nepievienojot SEAT CONNECT savam SEAT ID (Anonīms viesis)

Pieiejamās lietotāju lomas var atšķirties atkarībā no Transportlīdzekļa modeļa, ražošanas gada un komplektācijas, kā arī no Transportlīdzeklī iekļauto Pakalpojumu programmatūras versijas. Plašāka informācija pieejama šajā saitē: https://www.cupraofficial.com/services/connect.html / https://www.seat.com/owners/connectivity/seat-connect-service.html

17. Transportlīdzekļa pastāvīga nodošana

17.1. Pakalpojumu līgums vienmēr būs sasaistīts ar Transportlīdzekli, tādēļ Klientam nav tiesību nodot Pakalpojumus citiem transportlīdzekļiem. Ja Transportlīdzeklis tiek pārdots vai citādi pastāvīgi nodots jebkurai trešai pusei (“Pircējs”), Klients apņemas:

  1. nodot Pakalpojuma līgumu Pircējam;

  2. dzēst visus Transportlīdzeklī glabātos personas datus un

  3. noņemt Transportlīdzekli no SEAT ID Lietotāja konta Lietotnē.

Transportlīdzekļa nozaudēšanas vai iznīcināšanas gadījumā Klients neizvirza pretenzijas pret SEAT par samaksātās maksas par Pakalpojumiem atgriešanu.

17.2. Pircējs var izmantot Pakalpojumus pēc SEAT ID Lietotāja konta izveidošanas, jebkādu Pakalpojumu iegādes un šādu Pakalpojumu aktivizēšanas saskaņā ar šī dokumenta noteikumiem.

17.3. Pakalpojuma līguma nodošanas Pircējam derīgums ir atkarīgs no SEAT apstiprinājuma, kas netiks nepamatoti aizkavēts. Šeit aprakstītais Pasūtījuma apstiprinājums par Pakalpojumiem kalpo kā pierādījums tam, ka SEAT akceptē līguma nodošanu.

18. Jurisdikcija un piemērojamie tiesību akti 18.1. Šis 18. pants attiecas tikai uz patērētājiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Eiropas Savienības dalībvalstī, un neskar tiesību aktus attiecībā uz alternatīvu patērētāju strīdu izšķiršanu, kas var pastāvēt valstīs, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis

18.2. Šos Vispārīgos noteikumus reglamentē Spānijas precedenta tiesību akti (“legislación española común”). Ja Klients ir patērētājs, tiek piemēroti tās valsts tiesību akti, kurā patērētājam ir pastāvīgā dzīvesvieta vai parastā dzīvesvieta līguma izpildes laikā.

18.3. Jebkurš strīds, kas izriet no šīm līgumattiecībām, ir pakļauts Barselonas (Spānija) kompetentajām tiesām. Neatkarīgi no iepriekš minētā, ja Klients darbojas kā patērētājs, šādi strīdi ir pakļauti patērētāja dzīvesvietas tiesām.

18.4. Klients, rīkojoties kā patērētājs, var iesniegt izskatīšanai jautājumus par domstarpībām, kas izriet no šiem Vispārīgajiem noteikumiem vai saistībā ar tiem, alternatīvai strīdu izšķiršanas (ASI) procedūrai. Eiropas Komisijas saraksts ar pieejamajām ASI platformām ir pieejams šeit: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

18.5. Neņemot vērā iepriekš minēto, SEAT neuzņemas pienākumu piedalīties tiešsaistes strīdu izšķiršanas procedūrā patērētāju šķīrējtiesā.

19. Nodalāmība

19.1. Ja kāds no šo Vispārīgo noteikumu nosacījumiem vai noteikumiem tiek atzīts par nederīgu, nelikumīgu vai neīstenojamu, pārējie noteikumi un nosacījumi netiek ietekmēti, ja netiek būtiski ietekmētas Pušu tiesības un pienākumi, kas izriet no šiem Vispārīgajiem noteikumiem. Par būtisku tiek uzskatīta jebkura situācija, kas rada nopietnu kaitējumu kādas Puses interesēm vai saistībā ar šo Vispārīgo noteikumu mērķi. Šādi panti tiek aizstāti vai integrēti citos pantos, kuriem, ievērojot tiesību aktus, ir tāds pats mērķis kā aizstātajiem pantiem.

20. Eksporta kontrole

20.1. Izmantojot SEAT ID Lietotāja kontu un Pakalpojumus, Klients apņemas ievērot visus piemērojamos ārējās tirdzniecības un eksporta kontroles noteikumus, likumus un normatīvos aktus. Papildus valsts ārējās tirdzniecības eksporta kontroles noteikumiem, likumiem un normatīvajiem aktiem Klients ievēro arī ES eksporta kontroles noteikumus, likumus un normatīvos aktus, kā arī eksteritoriāli piemērojamos Amerikas Savienoto Valstu un citu valstu eksporta kontroles likumus un sankciju regulas. Klientam arī ir pienākums ievērot visus piemērojamos vietējos noteikumus, likumus un normatīvos aktus attiecībā uz digitālo pakalpojumu un ar tiem saistīto produktu, programmatūru un tehnoloģiju importu, eksportu vai reeksportu.

20.2. Klients turklāt atzīst un apstiprina, ka, pamatojoties uz piemērojamajiem eksporta kontroles likumiem un sankciju regulām, ciktāl to ievērošana ir juridiski atbilstīga, Klientam nav aizliegts iegūt vai lietot digitālos pakalpojumus un ar tiem saistītos produktus, programmatūras vai tehnoloģijas.

© SEAT, S.A.U. 2022. Pilnīga vai daļēja reproducēšana ir aizliegta. Visas tiesības aizsargātas.

1. papildinājums

Veidlapa – Atteikšanās tiesības

(šī veidlapa ir jāaizpilda un jāiesniedz tikai tad, ja vēlaties izmantot atteikuma tiesības)

PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMA PĀRTRAUKŠANU

For the attention of:

SEAT, S.A. Customer Services.

Address: Autovía A-2, Km 585 08760 Martorell, España

E-pasta adrese (SEAT): customercare@seat.es

E-pasta adrese (CUPRA): customercare@cupraofficial.com

Labdien!

Ar šo informēju Jūs par savu lēmumu pārtraukt līgumu par turpmāk minētajiem Pakalpojumiem:

Anulējamā(-s) pakalpojumu pakotne(-es) (lūdzu, atzīmējiet ar “X”):

(*) TIN ir norādīts jūsu automobiļa vējstikla apakšējā stūrī un transportlīdzekļa dokumentos.

Informācija par datu aizsardzību

SEAT, S.A. kā datu pārzinis apstrādās visus šādā veidā apkopotos datus, lai pārvaldītu jūsu atkāpšanos kā juridisko pamatu CONNECT līguma izpildei. Jūsu dati netiks izpausti trešajām personām, izņemot tiesību aktos paredzēto pienākumu izpildes nolūkos. Jūsu dati tiks glabāti tik ilgi, cik tie būs nepieciešami jūsu pieprasījuma izpildei, un tiks bloķēti laika posmā, kad var rasties tiesiskās saistības. Jūs varat izmantot savas tiesības, nosūtot e-pastu uz adresi customercare@seat.es vai customercare@cupraofficial.com atkarībā no sava transportlīdzekļa markas, kā arī varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības nodaļu: dataprotection@seat.es. Jūs varat iesniegt sūdzību atbildīgajā datu aizsardzības iestādē.