SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT

JURIDISKAIS PAZIŅOJUMS UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1. Ievads

SEAT, S.A.U. (turpmāk tekstā – “SEAT”) ir Spānijas uzņēmums, juridiskā adrese Martoreja (Martorell) (Barselona (Barcelona)), Autovía A-2, Km. 585, 08760, Spānijas nodokļu maksātāja identifikācijas numurs (C.I.F.) A-28.049.161, reģistrēts Barselonas Uzņēmumu reģistrā 23 662. sējumā, B-56855. lpp., 1. lapā, elektroniskā kontaktadrese: customercare@seat.es.

SEAT ir lietotnes “SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT” un SEAT vai CUPRA transportlīdzekļu navigācijas sistēmās vai radiosistēmās iestrādātās programmatūras (turpmāk tekstā atsevišķi – “Lietotne” un “Navigācijas/Radiosistēma” un visi kopā – “Kanāli”) intelektuālā īpašuma tiesību vai jebkura cita veida tiesību vai licences īpašnieks.

Šie lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – “Lietošanas noteikumi”) reglamentē Lietotāju (turpmāk tekstā – “Lietotāji”) piekļuvi Lietotnei un Navigācijas/Radiosistēmai un to izmantošanu un tos papildina jebkuri citi juridiskie dokumenti vai privātuma politikas, kas reglamentē jebkādu Kanālu funkcionalitāti, pakalpojumu, lietotni, platformu vai jebkādus līdzekļus, kas ir nepieciešami Kanālu izmantošanai vai ir iekļauti šādos Kanālos. Jo īpaši Lietošanas noteikumus papildina SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT Tiešsaistes mobilo pakalpojumu Vispārīgie noteikumi (turpmāk tekstā – “Vispārīgie noteikumi”), kas ir pieejami Lietotnēs.

Izmantojot atbilstošos Kanālus, Lietotājiem ir nepārprotami jāpieņem Lietošanas noteikumi, kas ir spēkā SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT Tiešsaistes mobilo pakalpojumu (turpmāk tekstā – “Pakalpojumi”) līgšanas procesa laikā (kā noteikts Vispārīgo noteikumu 6. pantā), neskarot gadījumus, kad Klients Kanālus pārlūko vai ar tiem darbojas nesaistīti līgumam.

2. Mērķis

Kanālu mērķis:

(i) nodrošināt Lietotājiem piekļuvi Lietotnēs aprakstītajiem Pakalpojumiem; un

(ii) ļaut Lietotājiem sasaistīt savu transportlīdzekli (tikai SEAT vai CUPRA transportlīdzekļus, kas jebkurā laikā ir saderīgi ar Pakalpojumiem) ar savu SEAT ID Lietotāja kontu (turpmāk tekstā – “*SEAT ID* Lietotāja konts”). Vairāk informācijas par SEAT ID Lietotāja konta izveidi un pārvaldību ir pieejams vietnē https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions.

Dažiem pakalpojumiem trešās puses var piemērot papildu lietošanas noteikumus. Lietotājiem ir jāpārbauda un jāpiekrīt šādiem noteikumiem pirms Pakalpojumu izmantošanas. Šajā gadījumā tiek piemērots 9. pantā noteiktais atbildības režīms.

Lietotnes lejupielāde un pārējo Kanālu izmantošana ir bez maksas. Taču par Pakalpojumiem tiek piemērota Vispārīgajos noteikumos vai īpašajos nosacījumos (piemēram, Pasūtījuma apstiprinājums) noteiktā maksa, kas var būt piemērojama konkrētiem Lietotāju iegādātajiem Pakalpojumiem.

Kanāli ir paredzēti personiskai un nekomerciālai lietošanai. Lietotājiem ir stingri aizliegts izmantot Kanālus komerciālos vai profesionālos nolūkos.

Ar Kanālu starpniecību piedāvātie Pakalpojumi var izmantot mobilos datus. SEAT nav atbildīgs par izmaksām, kas Lietotājiem ir radušās saistībā ar datu sakariem un apmaiņu vai interneta savienojumu, izņemot Vispārīgo noteikumu 4. pantā noteiktos gadījumus. Lai iegūtu plašāku informāciju, Lietotāji var sazināties ar attiecīgajiem telesakaru operatoriem.

3. Intelektuālais un rūpnieciskais īpašums

Visas intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesības attiecībā uz Kanāliem (Lietotni un Navigācijas/Radiosistēmu) un to daļām (tostarp informāciju, tekstiem, datiem, grafikām, attēliem, fotoattēliem, dizainu, programmatūru, prečzīmēm, īpatnējiem apzīmējumiem un citu saturu) pieder SEAT un/vai licences devējiem. Tāpēc jebkāda veida Kanālu un/vai to elementu izmantošana, reproducēšana, pārsūtīšana, pārveidošana, izplatīšana vai ļaunprātīga izmantošana ir aizliegta, izņemot tādu lietošanu, kas ir absolūti nepieciešama, lai izmantotu Pakalpojumus, kā arī personiskai lietošanai.

SEAT Lietotājiem piešķir neekskluzīvu, nenododamu un neapakšlicencējamu atļauju izmantot Kanālus, ievērojot šos Lietošanas noteikumus, Vispārīgos noteikumus un jebkādus citus lietošanas noteikumus un piemērojamos tiesību aktus.

Lietotāji nedrīkst dekompilēt, izjaukt vai veikt jebkādas reversās inženierijas darbības Kanālu bāzes programmatūrai. Turklāt Lietotāji nekādā gadījumā nedrīkst noņemt, mainīt, bojāt vai rīkoties ar jebkādām Kanālos instalētajām aizsargierīcēm vai drošības sistēmām.

Lietotāji atzīst un piekrīt, ka Kanālu un to daļu izmantošana nepiešķir nekādas rūpnieciskā vai intelektuālā īpašuma tiesības, piemēram, autortiesības, prečzīmju, dizaina vai citas tiesības, kā arī nepiešķir atļauju izveidot programmatūras izstrādes no Lietotnes un/vai Navigācijas/Radiosistēmas, izņemot ierobežoto licenci, kas ir piešķirta Lietotājiem, lai izmantotu Kanālus atbilstoši šeit aprakstītajiem noteikumiem.

4. Lietošanas ierobežojumi

Lietotājiem ir jāievēro visi piemērojamie noteikumi, normatīvie un tiesību akti attiecībā uz ceļa un satiksmes drošību. Vienīgais atbildīgais par jebkuru neatbilstību minētajiem noteikumiem, normatīvajiem un tiesību aktiem ir katrs Lietotājs un SEAT ir atbrīvots no jebkādas atbildības.


UZMANĪBU! LŪDZU, BRAUCIET UZMANĪGI. JEBKĀDA ELEKTRONISKO IERĪČU IZMANTOŠANA, MANIPULĀCIJA VAI DARBOŠANĀS AR TĀM, KAS VAR TRAUCĒT AUTOMOBIĻA VADĪŠANU, IR JĀVEIC DROŠĀ VEIDĀ – APSTĀDINĀTĀ AUTOMOBILĪ ATBILSTOŠI PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM.

MOBILO TĀLRUŅU, NAVIGATORU UN CITU SAKARU SISTĒMU LIETOŠANA PIE STŪRES IR AIZLIEGTA, JA VIEN TĀM NAV BRĪVROKU PIEKĻUVES FUNKCIJA UN/VAI LIETOŠANA NOTIEK SASKAŅĀ AR PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM.


5. Grozījumi Lietošanas noteikumos

SEAT patur tiesības jebkurā laikā grozīt vai atjaunināt šos Lietošanas noteikumus jebkādu attaisnojošu iemeslu dēļ. Lietotājs saprātīgā termiņā tiks informēts par jebkādiem grozījumiem Lietošanas noteikumos un grozījumi stāsies spēkā pēc Lietotāja piekrišanas saņemšanas. Šo Vispārīgo noteikumu atjauninātā versija jebkurā laikā ir pieejama Lietotnēs.

6. Nepareiza izmantošana

Lietotājs apņemas izmantot Kanālus tikai tam paredzētajos veidos. Jo īpaši Lietotājs apņemas nedarīt turpmāk minēto:

SEAT patur tiesības liegt piekļuvi Kanāliem jebkuram Lietotājam, kas pārkāpj trešo personu tiesības vai šos Lietošanas noteikumus, vai piemērojamos tiesību aktus, jo īpaši šī panta noteikumus. SEAT patur visas citas papildu tiesības, kas var ierobežot Lietotāju, jo īpaši attiecībā uz kriminālprocesa vai civilprocesa uzsākšanu.

7. Paziņošana par iespējamiem pārkāpumiem

SEAT atbilst piemērojamajiem tiesību aktiem un nepārkāpj trešo pušu tiesības. Kanālu Lietotājam arī ir jāievēro spēkā esošie tiesību akti un trešo pušu tiesības.

Ja Lietotājs ir informēts par Kanālu nepiemērotu izmantošanu vai jebkādu lietošanu, kas ir pretrunā spēkā esošajiem tiesību aktiem, Lietotājam nekavējoties ir jāinformē SEAT, izmantojot vietni customercare@seat.es.

8. Pakalpojumu sniegšana un garantiju izslēgšana

SEAT darīs visu iespējamo, lai Kanāli darbotos pareizi. Tomēr SEAT nevar garantēt Pakalpojumu nepārtrauktu darbību saistībā ar Kanālu remontu un/vai tehnisko apkopi, nepietiekamu tīkla pārklājumu vai tādu datu apraidei nepieciešamo ierīču un/vai tīkla darbības traucējumiem, kas ir ārpus SEAT kontroles. SEAT veiks atbilstošas darbības, lai mazinātu šādus traucējumus.

Lai gan SEAT darīs visu iespējamo, lai Kanālos būtu pilnīga, precīza un atjaunināta informācija, ja vien nav norādīts citādi, informācija ir paredzēta tikai indikatīviem nolūkiem. Tādēļ šādas informācijas mērķis ir sniegt ilustratīvu elementu vispārējai, nevis detalizētai un specifiskai informācijai. Saskaņā ar iepriekš minēto šāda informācija var tikt mainīta.

9. Atbildības atruna

Saņemot piekļuvi Kanāliem, Lietotājs apņemas izmantot Kanālus saskaņā ar tiesību aktiem, atbildot SEAT un/vai trešām pusēm par jebkādiem zaudējumiem, kas rodas, ja Lietotājs neievēro šādas saistības.

Jebkurā gadījumā Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par visiem datiem vai saturu, kas ir nodoti vai ziņoti SEAT. SEAT neuzrauga un nenovēro šādu saturu, ja vien to neparedz tiesību akti, kompetentā tiesu iestāde vai šķīrējtiesa, kam ir tiesības atcelt vai bloķēt šādu datu vai satura uzrādīšanu, kamēr nav pierādītas attiecīgās informācijas īpašumtiesības vai tās likumība.

SEAT nav atbildīgs par drošības kļūdām vai zaudējumiem, kas var rasties Lietotāja datorsistēmai vai ierīcēm (aparatūrai un programmatūrai) un/vai datnēm vai dokumentiem, kas ir saglabāti šādā datorsistēmā vai ierīcēs, piekļūstot Kanāliem caur datorsistēmām vai ierīcēm, kas ir inficētas ar vīrusiem, Trojas zirgiem vai līdzīgām ļaunatūrām. SEAT neuzņemas atbildību arī par interneta un/vai telesakaru pieslēguma darbības traucējumu, pārtraukumu vai atvienojumu izraisītiem Kanālu darbības traucējumiem, kas ir ārpus SEAT kontroles.

Kanāli var saturēt saites uz citām tīmekļa vietnēm un iekļaut informāciju, saturu un/vai pakalpojumus, ko sniedz trešās puses. SEAT nekontrolē iepriekš minēto un nav atbildīgs par šādu informāciju, saturu, darbībām un/vai pakalpojumiem, kas ir saņemti no šādām trešām pusēm. SEAT nodrošina saites, informāciju, saturu un/vai pakalpojumus Lietotājam saskaņā ar Vispārīgajiem noteikumiem, šiem Lietošanas noteikumiem un jebkuriem citiem piemērojamajiem noteikumiem un privātuma politikām, kuru izlasīšana un akceptēšana ir Lietotāja atbildība.

Kanālos var tikt parādīta reklāma vai piedāvājumi. Reklāmu vai piedāvājumu pārstāvošā puse ir atbildīga par Kanālos iekļautā satura atbilstību attiecīgajiem piemērojamajiem tiesību aktiem. SEAT nav atbildīgs par kļūdām, neprecizitātēm vai pārkāpumiem šādā saturā. Ja ir radušās sūdzības par Kanālos iekļautas reklāmas saturu, lūdzu, sūtiet e-pasta ziņojumu uz customercare@seat.es.

SEAT neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies nepiemērotas Lietotāja izvēlētas paroles dēļ, izveidojot SEAT ID Lietotāja kontu, vai parolēm, kuras Lietotājs nav droši glabājis, pārkāpjot šos Lietošanas noteikumus vai jebkādus citus piemērojamus noteikumus, kā arī par jebkādiem zaudējumiem, ko ir radījušas trešās puses, kurām Lietotājs ir piešķīris piekļuvi savam SEAT ID Lietotāja kontam un/vai Kanāliem.

SEAT nekontrolē Kanālu lietošanu. Jo īpaši SEAT nekādā veidā nevar garantēt, ka Lietotāji izmanto kanālus saskaņā ar tiesību aktiem, šiem Lietošanas noteikumiem, Vispārīgajiem noteikumiem, tikumības normām, pieklājības normām vai sabiedrisko kārtību, nedz arī to, ka Lietotāji izmanto kanālus rūpīgi un piesardzīgi. Tāpēc SEAT nav atbildīgs par Kanālu izmantošanu veidos, kas pārkāpj tiesību aktus, intelektuālā vai rūpnieciskā īpašuma tiesības vai citas trešo pušu tiesības.

10. Datu aizsardzība

SEAT aizsargā jūsu personas datus un izmanto tos tikai tad, ja to atļauj tiesību akti vai ja esat tam piekritis. Plašāka informācija par personas datu apstrādi ir pieejama Lietotņu privātuma politikās.

11. Nodalāmība

Ja kāds no šo Lietošanas noteikumu nosacījumiem vai noteikumiem tiek atzīts par nederīgu, nelikumīgu vai neīstenojamu, pārējie noteikumi un nosacījumi netiek ietekmēti, ja netiek būtiski ietekmētas Pušu tiesības un pienākumi, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem. Par būtisku tiek uzskatīta jebkura situācija, kas rada nopietnu kaitējumu kādas Puses interesēm vai saistībā ar šo Lietošanas noteikumu mērķi. Šādi panti tiek aizstāti vai integrēti citos pantos, kuriem, ievērojot tiesību aktus, ir tāds pats mērķis kā aizstātajiem pantiem.

12. Papildu atrunas, piemērojamie likumdošanas akti, jurisdikcija

a. Šos Lietošanas noteikumus reglamentē Spānijas precedenta tiesību akti (“legislación española común”). Ja Lietotājs ir patērētājs, tiek piemēroti tās valsts tiesību akti, kurā patērētājam ir pastāvīgā dzīvesvieta vai parastā dzīvesvieta līguma izpildes laikā.

b. Jebkurš strīds, kas izriet no šīm līgumattiecībām, ir pakļauts Barselonas (Spānija) kompetentajām tiesām. Neatkarīgi no iepriekš minētā, ja Lietotājs darbojas kā patērētājs, šādi strīdi ir pakļauti patērētāja dzīvesvietas tiesām.

c. Rīkojoties kā patērētājs, Lietotājs var iesniegt izskatīšanai jautājumus par domstarpībām, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem vai saistībā ar tiem, alternatīvai strīdu izšķiršanas (“ASI”) procedūrai. Eiropas Komisijas saraksts ar pieejamajām ASI platformām ir pieejams šeit: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

d. Neņemot vērā uz iepriekš minēto, SEAT neuzņemas pienākumu piedalīties tiešsaistes strīdu izšķiršanas procedūrā patērētāju šķīrējtiesā.

© SEAT, S.A.U. 2020. Pilnīga vai daļēja reproducēšana ir aizliegta. Visas tiesības aizsargātas.