SEAT UN CUPRA CONNECT PRIVĀTUMA POLITIKA

1. Vispārējā informācija par datu apstrādi

Mēs ar šo datu aizsardzības deklarāciju informējam par jūsu personas datu vākšanu, apstrādi un izmantošanu, kamēr caur lietotāja kontu izmantojat SEAT vai CUPRA CONNECT mobilos pakalpojumus (turpmāk tekstā – “SEAT CONNECT vai CUPRA CONNECT”), atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk tekstā “VDAR”), kā arī Spānijas Datu aizsardzības likumam 3/2018 (LOPDGG) un citiem to papildinošiem vietējiem noteikumiem.

Uzņēmums “SEAT, S.A.U.” (turpmāk tekstā – “SEAT”) ražo transportlīdzekļus ar savienojumiem, kas ģenerē informāciju. Uzņēmums arī piedāvā ar transportlīdzekli saistītus pakalpojumus, izmantojot SEAT CONNECT vai CUPRA CONNECT lietotni. Norādītajām sistēmām ir savas privātuma politikas, jo papildus ar transportlīdzekli saistītajiem pakalpojumiem tās var piedāvāt konkrētus pakalpojumus un funkcijas. Lai reģistrētos SEAT sistēmās, ir jāizveido SEAT vai CUPRA ID, tādēļ dati (e-pasta marķieris un parole) tiek nosūtīti uz jūsu transportlīdzekli un saistītajām lietotnēm. Savukārt jūsu transportlīdzeklim pieejamie pakalpojumi, licenču derīguma termiņa un cita informācija tiek piesaistīta jūsu SEAT vai CUPRA ID. Jūsu transportlīdzeklis arī pārsūta datus SEAT vai CUPRA CONNECT aizmugursistēmām, lai nodrošinātu konsekventu informāciju dažādās sistēmās: transportlīdzeklī un SEAT vai CUPRA CONNECT lietotnē. Detalizēta informācija par iepriekš norādītajiem aspektiem ir sniegta šajā Privātuma politikā.

2. Kas ir jūsu personas datu pārzinis?

Identitāte:SEAT, S.A.U nodokļu maksātāja numurs A-28 049 161
Adrese:Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona)
E-pasts:SEAT: customercare@seat.es CUPRA: customercare@cupraofficial.es

3. Kādus datus mēs apstrādājam, kādiem nolūkiem un uz kāda juridiskā pamata?

3.1. Datu apstrāde SEAT CONNECT vai CUPRA CONNECT pakalpojumos

Attiecībā uz SEAT CONNECT vai CUPRA CONNECT piedāvātajām funkcijām un atbilstīgi tālāk norādītajiem nolūkiem SEAT vai CUPRA apstrādā šādas datu kategorijas tālāk norādītajiem nolūkiem:

Šie dati tiks apstrādāti tikai šādiem nolūkiem:

Lai reģistrētos SEAT CONNECT vai CUPRA CONNECT lietotnē un piekļūtu saistītajām funkcijām transportlīdzeklī, ir nepieciešams SEAT vai CUPRA ID.

Tādēļ CONNECT pakalpojumus var izmantot tikai pēc pierakstīšanās SEAT vai CUPRA ID kontā un sekmīgas transportlīdzekļa reģistrācijas.

Dati, ko sniedzat, reģistrējoties SEAT vai CUPRA ID kontam, tiek apstrādāti CONNECT funkciju un pakalpojumu izmantošanas laikā. Plašāka informācija par SEAT vai CUPRA ID konta nosacījumiem un privātuma politiku ir pieejama šeit.

Lai varētu sniegt dažus no šiem pakalpojumiem un palīdzību braucienu laikā, ir nepieciešams noteikt jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu un transportlīdzekli. Transportlīdzekļa izvēlnē jūs varat atlasīt privātuma režīmu, kas šīs tehnoloģijas izmantošanas laikā iespējos vai atspējos SEAT CONNECT vai CUPRA CONNECT funkcijas.

SEAT apstrādās jūsu personas un transportlīdzekļa datus norādītajiem nolūkiem, ņemot vērā, ka juridiskais apstrādes pamats ir līguma izpilde, respektīvi, SEAT CONNECT vai CUPRA CONNECT noteikumi un nosacījumi (skatiet tos SEAT CONNECT vai CUPRA CONNECT lietotnēs) saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (“VDAR”) 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

3.2. Anonimizēti automatizētās braukšanas dati

Atkarībā no transportlīdzekļa modeļa un gadījumā, ja funkcija ir aktivizēta, SEAT anonimizē transportlīdzekļa datus automatizētās braukšanas izpētei un attīstīšanai. Šos datus iegūst transportlīdzekļa sensori, un tie tiek nosūtīti uz serveri, kur tie nekavējoties tiek anonimizēti un tos izmanto SEAT un tā partneri, piemēram, Volkswagen Grupas uzņēmumi, lai pētītu un attīstītu automatizēto braukšanu. Pamatojoties uz šiem datiem, tiek izveidota simulācijas vide, kas ļauj izmēģināt nākotnes automatizētās braukšanas funkcijas reālos apstākļos un salīdzināt iegūtos rezultātus ar īstu vadītāju izvēlēto rīcību.

Datu apkopošanas un ieguves no transportlīdzekļa juridiskais pamats ir leģitīmās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Iepriekš norādītos automatizētās braukšanas izpētes, attīstības un aizsardzības mērķus ir iespējams sasniegt, tikai izmantojot ietilpīgu datubāzi, ko veido visplašākais iespējamais uz patiesiem braucieniem balstīto satiksmes scenāriju klāsts. Šobrīd vairs nepietiek tikai ar standarta izturības testiem, jo datiem jāietver pēc iespējas vairāk dažādu braukšanas scenāriju, kurus vides un satiksmes situācijas algoritmos var reģistrēt tikai reālā satiksmē. Pamatojoties uz to, SEAT ir leģitīma interese apstrādāt datus un veidot anonīmu datubāzi. Detalizētāka informācija ir pieejama šeit. Jūs jebkurā laikā varat iebilst pret šādu apstrādi, pašrocīgi atspējojot šo funkciju sava transportlīdzekļa privātuma iestatījumos.

3.3. Mārketinga un profilēšanas darbības

Papildus un tikai gadījumā, ja esat sniedzis tam nepārprotamu piekrišanu, SEAT apstrādās jūsu personas datus tālāk norādītajiem nolūkiem.

Likumiskais pamats jūsu personas datu apstrādei šādiem nolūkiem ir jūsu piekrišana saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu. Jūs jebkurā laikā varat pārvaldīt vai atsaukt savu piekrišanu, izmantojot SEAT ID portālu (seatid.vwgroup.io/account) vai nosūtot ziņu uz e-pasta adresi customercare@seat.es vai customercare@cupraoffical.com atkarībā no jūsu transportlīdzekļa zīmola. Jūsu piekrišanas atsaukša neietekmēs tās apstrādes likumību, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas, pamatojoties uz sniegto piekrišanu.

3.4. Datu izpaušana SEAT importētājam vai SEAT vai CUPRA servisa partnerim

Likumiskais pamats jūsu personas datu apstrādei šādiem nolūkiem ir jūsu piekrišana saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu. Ja esat piekritis datu izpaušanai SEAT importētājam vai SEAT vai CUPRA servisa partnerim un vēlaties atsaukt savu piekrišanu, jums jāvēršas pie attiecīgā importētāja vai SEAT vai CUPRA servisa partnera, kas ir šādu datu pārzinis. Jūs arī varat atsaukt šo piekrišanu, atverot SEAT CONNECT vai CUPRA CONNECT lietotni vai tīmekļa portālu un atspējojot iecienītākā servisa partnera iespēju. Jūsu piekrišanas atsaukša neietekmēs tās apstrādes likumību, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas, pamatojoties uz sniegto piekrišanu.

3.5. Apstrādes darbības, kas saistītas ar jūsu savienotā transportlīdzekļa drošību un atbilstību

SEAT pārraudzīs jūsu transportlīdzekļa pārraidītos statusus un brīdinājumus, lai nodrošinātu ar drošību saistītos aspektus, kā arī atklātu iespējamās kļūdas, analizētu tās, ierosinātu un ieviestu uzlabojumus un risinājumus. Kad šie dati ir savākti, tos var saistīt ar tehniskajiem ražošanas datiem un iepriekšējiem autoservisa apmeklējumiem, lai izdarītu secinājumus, kas ir būtiski transportlīdzekļa drošībai un pareizai darbībai. Vienmēr tiks piemēroti atbilstoši drošības pasākumi, lai nodrošinātu apstrādāto datu drošību, tostarp to anonimizāciju, ja vien tas nav nepieciešams, lai Uzņēmums apstrādātu VIN. Šīs datu apstrādes likumīgais pamats ir Uzņēmuma leģitīmās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) kā transportlīdzekļa ražotājam un CONNECT pakalpojuma sniedzējam, lai atklātu kļūdas, kas ietekmē preces un pakalpojuma drošību un kvalitāti, tādējādi nodrošinot tiešu labumu lietotājam. Bez piekļuves šai informācijai SEAT nevarētu noteikt kļūdas un uzlabojumus. Attiecībā uz šo apstrādi Uzņēmums ir konstatējis pārliecinošu leģitīmu pamatu esamību, kas, kā paredzēts VDAR 21. panta 1. punktā, neļauj datu subjektam izmantot savas tiesības uz iebildumiem.

3.6. Apstrādes darbības, kas saistītas ar transportlīdzekļa funkciju optimizāciju un attīstību un saistīto pakalpojumu izmantošanu

Lai optimizētu un uzlabotu jūsu transportlīdzekļa funkcijas un pielāgotu tās klientu vēlmēm un tirgus attīstībai kopumā, un jo īpaši, lai sasniegtu turpmākus un jaunus inovatīvu funkciju uzlabojumus, jūsu transportlīdzeklis ģenerē dažādus funkcionālos un tehniskos datus (piemēram, par transportlīdzekļa izmantošanu, degvielas patēriņu, statusu, vadības un informācijas un izklaides datus). Šī informācija tiks saistīta ar jūsu VIN un transportlīdzekļa IP. SEAT neizmantos šos datus, lai izveidotu profilus vai tos novērtētu, pamatojoties uz individualizētiem transportlīdzekļiem. Turklāt nekādi datu atribūti netiks izmantoti, lai izveidotu profilus vai izdarītu secinājumus par jūsu uzvedību vai uzvedības modeļiem jūsu transportlīdzekļa lietošanas laikā. Tiklīdz šī informācija būs savākta, tiks piemēroti atbilstoši drošības pasākumi, lai nodrošinātu apstrādāto datu drošību, tostarp to anonimizāciju, ja vien tas nav noteikti nepieciešams, lai Uzņēmums apstrādātu VIN. SEAT apstrādās iepriekš minētos datus ierobežota laika darbību ietvaros, lai optimizētu transportlīdzekļa funkciju klāstu un pielāgotu tās klientu vēlmēm, pamatojoties uz savu vai trešās personas leģitīmo interešu aizsardzību, ja vien tās neaizskar intereses vai pamattiesības un brīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Jūs varat deaktivizēt datu pārraidi, izmantojot sava transportlīdzekļa privātuma iestatījumus. Ja vēlaties galīgi iebilst pret savu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas nodaļu.

3.7. Trešo personu pakalpojumi un lietotnes

Iespējams, varat savienot savu viedtālruni ar transportlīdzekli, lai to vadītu, izmantojot transportlīdzekļa iebūvēto sistēmu (izmantojot tādas lietotnes kā Android Auto vai Apple CarPlay). Integrācija sniedz iespēju izmantot noteiktas viedtālruņa lietotnes. Veicamās datu apstrādes veidu nosaka attiecīgās izmantotās lietotnes nodrošinātājs. Jūs varat iegūt vairāk informācijas un iestatīt izvēli, izmantojot attiecīgo lietotni un viedtālruņa operētājsistēmu. Turklāt ar dažiem nosacījumiem varat izmantot lietotnes, par kurām ir atbildīgas trešās personas, piemēram, Google vai Spotify, cita starpā, kopā ar izklaides pakalpojumiem, ko Uzņēmums piedāvā, izmantojot CONNECT pakalpojumus. Uzņēmums nekādos apstākļos nav atbildīgs par šādu apstrādi.

Papildinātais transportlīdzeklis: Papildinātais transportlīdzeklis ļauj jums kā Primārajam lietotājam atļaut trešām personām (piem., apdrošināšanas sabiedrībām, autoservisiem, degvielas uzpildes stacijām, uzlādes staciju operatoriem u. c.) piekļūt transportlīdzekļa telemātikas datiem (piem., nobraukumam, atrašanās vietai, transportlīdzekļa komponentu statusam u. c.), lai saņemtu papildu pakalpojumus. Šos datus ģenerē transportlīdzeklis kā daļu no CONNECT pakalpojumu aktivizēšanas un izmantošanas, un tie tiek glabāti SEAT aizmugursistēmās. Lai tas būtu iespējams, jābūt aktivizētai piekļuvei datu kopīgošanai ar attiecīgo trešo personu SEAT/CUPRA paplašināto atļauju vietnē. Šīm trešām personām nepieciešama piekļuve šiem datiem, lai varētu piedāvāt jums noteiktus pakalpojumus un tarifus (piem., telemātikas tarifus). Visi lietošanas gadījumi un ar tiem saistītie dati būs redzami SEAT paplašināto atļauju vietnē. Par datu apstrādi ir atbildīga trešā persona neatkarīgi no citiem. Pirms aktivizējat piekļuvi šiem datiem, sazinieties ar trešo personu tieši un izlasiet trešās personas lietošanas noteikumus un privātuma politiku. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu datu koplietošanai, vienkārši noklikšķinot šeit. Citi lietotāji var lūgt informāciju attiecībā uz jūsu Papildināto transportlīdzekli, vēršoties pie jums tieši kā pie primārā lietotāja. Katrs transportlīdzekļa lietotājs var deaktivizēt datu vākšanu transportlīdzeklī, izmantojot transportlīdzekļa privātuma iestatījumus. Ja Primārais lietotājs nomaina privātuma iestatījumus, pārejot uz režīmu, kurā nav atļauta datu kopīgošana ar trešām personām, dati vairs netiek sūtīti trešām personām, kā rezultātā var tikt ierobežoti to piedāvātie pakalpojumi un tarifi. SEAT atklāj datus attiecīgajai trešai personai, izpildot līgumus vai veicot darbības pirms līguma noslēgšanas, ciktāl tas nepieciešams (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts) jums kā Primārajam lietotājam. Sekundārajiem lietotājiem un vieslietotājiem datu nosūtīšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu leģitīmās intereses, ko īsteno SEAT/CUPRA vai kāda trešā persona. Mērķis ir dot trešām personām iespēju sniegt individuālus un personalizētus pakalpojumus primārajam lietotājam kā transportlīdzekļa galvenajam lietotājam.

4. Kas būs jūsu personas datu saņēmēji?

Jūsu personas un transportlīdzekļa datu izpaušana trešām personām notiks tikai turpmāk norādītajos gadījumos:

a) Lai izpildītu pastāvošos juridiskos pienākumus. SEAT kā transportlīdzekļa pilnvarotajam ražotājam pēc kompetento iestāžu pieprasījuma būs jāapstrādā un jāsniedz noteikti ar transportlīdzekļa īpašnieku saistīti transportlīdzeklī glabātie dati. Daži no šiem pienākumiem var rasties, izmeklējot noziedzīgus nodarījumus, ceļu satiksmes negadījumus, uzraugot lietotu preču tirdzniecību utt. Tādējādi var tikt atklāti dati par transportlīdzekļa darbību, lietošanu, vadību, statusu un tehniskajiem datiem, kas saistīti ar tā VIN, piemēram, nobraukumu, ātrumu, paātrinājumu, navigācijas vadību, drošības jostu stāvokli, vides apstākļiem, akumulatoru, šķidrumu un spiedienu statusiem utt. Datu apstrādi un to sniegšanu Iestādēm paredz juridiskā pienākuma ievērošana no SEAT kā transportlīdzekļa ražotāja puses (VDAR 6. panta 1. daļas 1. punkta c) apakšpunkts).b) Atsevišķos transportlīdzekļa apkopes un remonta gadījumos SEAT var būt nepieciešams apstrādāt datus par jūsu transportlīdzekļa degvielas patēriņu un darbību saistībā ar tā VIN. Šos datus var apstrādāt SEAT, servisa tīkla darbinieks (dīleri un autoservisi) vai trešās personas (avārijas servisa centri) jūsu transportlīdzekļa garantijas termiņa laikā. SEAT var apstrādāt šos datus un izpaust tos trešo pušu Uzņēmumiem (autoservisiem un izplatītājiem) atsaukšanas operāciju gadījumā, uz kurām attiecas juridiskais pienākums (VDAR 6. panta 1. daļas 1. punkta c) apakšpunkts) kā transportlīdzekļa ražotājam.

c) Ja tas ir nepieciešams līguma izpildei un, jo īpaši, lai piedāvātu SEAT CONNECT vai CUPRA CONNECT pakalpojumus.

d) Turklāt dažas SEAT CONNECT vai CUPRA CONNECT funkcijas nodrošina trešās personas, piemēram, karšu gadījumā – Google. Šādos gadījumos trešās personas kā datu pārziņi, var apstrādāt jūsu personas datus, ievērojot atbilstošās privātuma politikas, kuras ir pieejamas attiecīgajā lietotnē. Pirms šo pakalpojumu lietošanas uzsākšanas jums rūpīgi jāizlasa un jāpiekrīt attiecīgā pakalpojumu sniedzēja Noteikumiem un Privātuma politikai.

Visbeidzot, SEAT sniegs piekļuvi jūsu datiem trešajām personām, piemēram, Volkswagen AG un IT pakalpojumu sniedzējiem, kas darbojas kā datu apstrādātāji un apakšapstrādātāji, ar mērķi piedāvāt noteiktas tiešsaistes funkcijas un pakalpojumus saistībā ar jūsu automašīnu. SEAT izmanto Volkswagen Group nodrošinātos datu serverus, kas nodrošina arī IT sistēmu uzturēšanu un tehnisko atbalstu. Šīs trešās puses un Volkswagen AG piegādātāji jūsu personas datus vienmēr apstrādās mūsu vārdā atbilstoši mūsu norādēm.

5. Vai jūsu personas dati tiks nosūtīti ārpus Eiropas Savienības?

Visa jūsu datu apstrāde notiks Eiropas Ekonomikas zonā, un tiem tiks nodrošināts tāds pats datu aizsardzības līmenis, kā Eiropas Ekonomikas zonā. Tomēr, atkarībā no funkcijas vai automašīnas modeļa, dati var tikt apstrādāti ārpus Eiropas Ekonomikas zonas; tie tiks pārsūtīti tikai uz valstīm, kurās Eiropas Komisija ir noteikusi atbilstošu datu aizsardzības līmeni vai ir nodrošināti citādi atbilstoši vai atbilstoši aizsardzības pasākumi, piemēram, Komisijas pieņemto standarta datu aizsardzības klauzulu parakstīšana. Ja vēlaties saņemt pieeju šiem noteikumiem vai saņemt to kopiju, lūdzu, sazinieties ar mums: dataprotection@seat.es.

6. Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus?

SEAT glabā SEAT CONNECT vai CUPRA CONNECT sistēmu ģenerētos jūsu personas datus tik ilgi, cik nepieciešams, lai sniegtu jums SEAT CONNECT vai CUPRA CONNECT pakalpojumos ietvertās funkcijas, un jebkurā gadījumā līdz brīdim, kad pieprasīsiet to dzēšanu. SEAT glabā jūsu datus, kamēr ir spēkā līgumiskās attiecības ar klientu, un maksimums 10 gadus pēc attiecību beigām saskaņā ar vietējiem normatīvajiem aktiem.

Dati, ko ģenerē transportlīdzeklis un kas tiek nosūtīti uz datu serveri automatizētās braukšanas izpētei un attīstībai, uzreiz pēc kvalitātes pārbaudes tiek anonimizēti. Šādi dati tiek glabāti maksimums 24 stundas anonimizācijas nolūkā. Pēc tam oriģinālie dati tiek pilnībā dzēsti no transportlīdzekļa. Anonimizācijas procedūra tiek pārskatīta, lai noteiktu tās darbības efektivitāti un nepārtraukti to attīstītu, ņemot vērā jaunākos zinātniskos atklājumus un tehnoloģiju stāvokli.

Papildus SEAT informē, ka, tā kā jūsu personas dati tiks glabāti jūsu SEAT vai CUPRA ID kontā, pieprasot SEAT CONNECT vai CUPRA CONNECT datu dzēšanu, jūsu personas dati netiks dzēsti no jūsu SEAT ID vai CUPRA ID konta, jo tiem var būt piesaistīti citi SEAT digitālie pakalpojumi. Jūs jebkurā laikā varat pārvaldīt savus datus un privātuma iestatījumus šeit: https://seatid.vwgroup.io/.

Jebkurā gadījumā SEAT saglabās jūsu datus, lai tie atbilstu visām Spānijas likumu prasībām, kas piemērojamas katrai datu kategorijai.

7. Lietotāji un privātuma iestatījumi

Tiešsaistes pakalpojumi ir pieejami dažādiem lietotājiem, kuri var izmantot transportlīdzekli. Atkarībā no jūsu transportlīdzekļa paaudzes un jums vajadzīgā funkciju un lietotņu kopuma jūs varat reģistrēties kā primārais lietotājs, sekundārais lietotājs, vieslietotājs vai anonīms lietotājs. Ņemiet vērā, ka, lai izbaudītu visus pakalpojumus un funkcijas, jums jāpiesakās kā primārajam vai sekundārajam lietotājam un jāiegādājas CONNECT licence. Jūsu personas datu apstrādi galvenokārt nodrošina CONNECT pakalpojumu licences un līguma izpilde (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts). Ja piekļūstat pakalpojumiem kā vieslietotājs, jūsu datu apstrādes juridiskais pamats ir leģitīmās intereses piedāvāt jums CONNECT pakalpojumus (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Visbeidzot, ja piekļūstat kā anonīms lietotājs, SEAT neapstrādā jūsu personas datus.

Turklāt transportlīdzekļa privātuma režīmi ļauj jums izvēlēties vēlamo privātuma režīmu un pat pilnībā ierobežot piekļuvi pakalpojumu lietošanas datiem un to sūtīšanai. Lūdzu, ņemiet vērā, ka citi vieslietotāji, kas ir pieteikušies šajā automašīnā, var redzēt jūsu stāvvietas pozīciju vai iestatījumu preferences. Lietotājus un privātuma iestatījumus varat pārvaldīt automašīnas informācijas un izklaides sistēmā. Jebkurā gadījumā var tikt izveidoti sakari, lai nodrošinātu automašīnas piekļuvi internetam avārijas gadījumā, lai aktivizētu eCall sistēmu.

8. Kādas ir jūsu tiesības un saziņas kanāli?

8.1. Tiesību definīcija

Jūs kā datu subjekts varat īstenot turpmāk norādītās tiesības:

Ja uzskatāt, ka SEAT nav apstrādājis jūsu personas datus saskaņā ar piemērojamiem likumiem, jūs varat iesniegt sūdzību atbilstošajai uzraudzības iestādei vietnē www.aepd.es.

8.2. Saziņas kanāli

Jūs jebkurā laikā varat pārvaldīt savus personas datus attiecībā uz SEAT CONNECT vai CUPRA CONNECT pakalpojumiem SEAT ID vai CUPRA ID portālā: seatid.vwgroup.io/ vai sūtot pieprasījumu rakstiski uz adresi: SEAT, S.A. – Digital Business & Product Strategy, Autovía A-2 Km. 585, Martorell (Barcelona) vai kādu no šīm e-pasta adresēm: customercare@seat.com vai customercare@cupraofficial.com — atkarībā no jūsu transportlīdzekļa zīmola. Jums jānorāda, kādas tiesības jūs vēlaties īstenot. Tiesību īstenošana ir bez maksas.

Ja vēlaties īstenot savas datu aizsardzības tiesības attiecībā uz SEAT importētāju vai SEAT izplatītāja un servisa partnera tīklos, lūdzu, sazinieties ar tiem tieši.

Ja jums radušās šaubas par datu aizsardzību vai vēlaties sazināties ar Datu aizsardzības speciālistu (“DAS”), jūs varat arī sazināties ar viņu, rakstot uz e-pastu: dataprotection@seat.es.

Versija: 2022. gada oktobris