DATU AIZSARDZĪBAS DEKLARĀCIJA TRANSPORTLĪDZEKĻIEM AR INTERNETA PIEKĻUVI UN MOBILO TIEŠSAISTES PAKALPOJUMU IZMANTOŠANAI (CONNECT)

1. Vispārīga informācija

Šajā datu aizsardzības deklarācijā mēs informējam jūs par jūsu personas datu vākšanu, apstrādi un izmantošanu, kas izriet no transportlīdzekļa ar interneta piekļuvi un CUPRA CONNECT mobilo tiešsaistes pakalpojumu (tālāk saukti "CONNECT tiešsaistes pakalpojumi") izmantošanas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību saistībā ar personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (tālāk "VDAR") un Spānijas Datu aizsardzības likumu 3/2018, un citiem vietējiem piemērojamiem tiesību aktiem, kas to papildina. Par datu apstrādi atbild:


datu pārziņa identitāte: SEAT, S.A.U., ar nodokļu maksātāja identifikācijas numuru A-28049161 (tālāk saukts "Uzņēmums") adrese: Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barselona, Spānija) E-pasts: customercare@cupraofficial.com


2. Kādus personas datus mēs apstrādājam, kā mēs to darām un kāds juridiskais pamats ir šādām darbībām?

Kopumā jūsu transportlīdzeklī apstrādāto datu veids var ietvert šādas kategorijas, kuras var uzskatīt par personas datiem, ja tie tiek apstrādāti noteiktās telpās un noteiktos apstākļos:

2.1. Datu apstrāde saistībā ar interneta savienojamību

Šajā iedaļā mēs informējam jūs par jūsu personas datu apstrādi, izmantojot transportlīdzekli ar interneta piekļuvi gan bezsaistes, gan tiešsaistes režīmā.

A) Datu apstrāde savienojamības aktivizēšanai

Transportlīdzeklis rūpnīcā ir aprīkots ar SIM karti interneta piekļuvei. Tāpēc, lai nodrošinātu savienojamību tad, kad SIM karte ir ievietota transportlīdzeklī, telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs saņem informāciju par transportlīdzekļa identifikācijas numuru (tālāk "VIN"), kuram SIM karte ir piešķirta.

Pirms transportlīdzeklis tiek nodots jums, pārdošanas brīdī pie izplatītāja vai vismaz brīdī, kad transportlīdzekļa sākotnējais nobraukums ir sasniedzis 25 km, tam ir jāpieslēdzas datu serverim. Šāds pieslēgums ir nepieciešams, lai apstiprinātu reģistrāciju mūsu datu serverī. Ja transportlīdzeklis bijis bezsaistes režīmā tieši pirms atjaunināšanas procesa uzsākšanas, šīs funkcijas nozīmīguma dēļ transportlīdzeklis automātiski atgriezīsies bezsaistes režīmā pēc atjaunināšanas procesa pabeigšanas. Ja pēc šī atjauninājuma pabeigšanas transportlīdzeklis ir bezsaistes režīmā, no transportlīdzekļa netiks sūtīti dati un datu apstrāde tiks veikta tikai lokāli transportlīdzeklī. Turklāt visi mobilie tiešsaistes pakalpojumi tiks deaktivizēti, izņemot juridiski nepieciešamo un ar drošību saistīto pakalpojumu, kas zināms kā "ārkārtas izsaukumu sistēma — eCall". Šis pakalpojums var pāriet tiešsaistē.

Tehniski ir nepieciešams, lai transportlīdzeklī uzstādītā telemātikas kaste (tiešsaistes savienojamības vienība), kas nepieciešama, transportlīdzekļa savienojumu izveidošanai, regulāri restartētos un iezvanītos vietējā radiotīklā, kas ļautu transportlīdzeklim izveidot tiešsaistes savienojumus, piemēram, kad transportlīdzekļa lietotājs pārslēdz transportlīdzekli tiešsaistes režīmā vai negadījuma dēļ tiek izmantota eCall. Šis process notiek tikai tad, ja transportlīdzeklis attiecīgajā brīdī nedarbojas, bet neatkarīgi no tā, vai tas ir bezsaistes vai tiešsaistes režīmā. Ja transportlīdzeklis bijis bezsaistes režīmā, pēc restartēšanas tas automātiski tiek pārslēgts bezsaistes režīmā.

Dati, kas tiks apstrādāti šīm darbībām, ir transportlīdzekļa nobraukums, IP adrese, VIN un SIM numurs. Šo apstrādes darbību mērķis ir nodrošināt savienojamību un izmantot mobilos tiešsaistes pakalpojumus, kas jau ir pieejami transportlīdzeklī. Datu apstrāde ir balstīta uz līguma izpildes pienākumu, kas noslēgts starp jums un izplatītāju, pie kura jūs iegādājāties savu transportlīdzekli ar interneta piekļuvi, kā arī lai izpildītu mūsu kā ražotāju tiesisko pienākumu nodrošināt mūsu transportlīdzekļus ar "eCall — ārkārtas izsaukumu sistēmu" (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts).

B) Ārkārtas izsaukumu sistēma — eCall

Ārkārtas izsaukumu sistēma ("eCall") darbojas tiešsaistes un bezsaistes režīmā un ir jau pieejama, ja nav noslēgts CONNECT tiešsaistes pakalpojumu līgums. Ja transportlīdzeklis ir bezsaistes režīmā, datu savienojums tiek izveidots tikai tad, ja iekļūstat ceļu satiksmes negadījumā vai veicat ārkārtas izsaukumu, izmantojot transportlīdzekļa SOS pogu.

Ja iekļūstat ceļu satiksmes negadījumā, glābšanas vadības centram tiks nosūtīts automātiskais ārkārtas izsaukums. Sensori drošības spilvenā un drošības jostas spriegotājā ļauj transportlīdzeklim noteikt, kad ir noticis negadījums, un šādā gadījumā aktivizēt likumīgi pieprasīto "ārkārtas izsaukumu sistēmu eCall". No otras puses, jūs jebkurā laikā varat arī manuāli ziņot par savu ārkārtas izsaukumu. Aktivizēšanas gadījumā tiek izveidots balss savienojums ar glābšanas vadības centru, caur kuru atkarībā no konkrētā gadījuma var pieprasīt un pārsūtīt arī citus datus (piemēram, par negadījuma veidu un smagumu).

Automātiski un tieši no transportlīdzekļa uz glābšanas vadības centru tiek nosūtīti arī šādi dati: transportlīdzekļa tips, laiks, atrašanās vieta, braukšanas virziens un cilvēku skaits transportlīdzeklī. Automātiskā datu nosūtīšana glābšanas vadības centram balstās būtisko interešu (VDAR 6. panta 1. punkta d) apakšpunkts), kā arī noteikto juridisko pienākumu (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts) un Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2015. gada 29. aprīļa Regulu 2015/758 par tipa apstiprinājuma prasībām transportlīdzekļa eCall sistēmas izveidošanai uz pakalpojuma "112" bāzes un ar ko groza direktīvu 2007/46/EK.

C) Droša saziņa starp transportlīdzekli un datu serveri, mobilo tiešsaistes pakalpojumu tehniskā pieejamība.

Ja transportlīdzeklis darbojas tiešsaistes režīmā, no transportlīdzekļa tiek pārsūtīti noteikti dati. Tas nozīmē, ka transportlīdzekļi "sazinās". Saziņa ir daļēji nepieciešama, lai nodrošinātu, ka automašīnā pieejamā funkcija Car2X darbojas tehniski droši un nevainojami. Plašāka informācija par datu apstrādi saistībā ar funkciju Car2X ir pieejama informācijas un izklaides sistēmas juridiskajā sadaļā un Car2X privātuma politikā. Jūs jebkurā laikā pēc pieprasījuma varēsiet aktivizēt CONNECT tiešsaistes pakalpojumus savam transportlīdzeklim. Turklāt transportlīdzeklis salīdzina datus tiešsaistes režīmā ar datu serveri, lai nodrošinātu, ka visi transportlīdzeklī aktivizētie CONNECT tiešsaistes pakalpojumi ir tehniski pieejami un ka starp transportlīdzekli un datu serveri notiek droša saziņa.

Katru reizi, kad transportlīdzeklis nonāk tiešsaistē vai tiek darbināta aizdedze, kamēr transportlīdzeklis ir tiešsaistes režīmā, tam jāautentificējas datu serverī. Uzņēmums apstrādā šādus personas datus: VIN, IP adresi, tostarp transportlīdzekļa SIM kartes numuru, un tikai tad, ja ir aktivizēti CONNECT tiešsaistes pakalpojumi, jūsu lietotāja ID. Lietotāja ID tiek apstrādāts, lai pārbaudītu, vai CONNECT tiešsaistes pakalpojumus ir aktivizējis galvenais transportlīdzekļa lietotājs, un tādējādi varētu atbilstoši sniegt pakalpojumus. Turklāt aizdedzes aktivizēšanas brīdī transportlīdzekļa sistēmu laiks tiek sinhronizēts ar datu servera laiku. Lai pārbaudītu no transportlīdzekļa nosūtīto sertifikātu derīgumu drošai saziņai, transportlīdzeklī jābūt uzstādītam pareizam laikam. Tikai tādā veidā var izveidot drošu saziņu ar datu serveri un novērst trešo personu kiberuzbrukumus. Datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm nodrošināt drošu saziņu starp transportlīdzekli un mūsu datu serveri un tehniski sniegt pamatpakalpojumus, kuri ir jums pieejami transportlīdzeklī bez atsevišķa līguma slēgšanas, kā arī atbilstošos gadījumos sniegt CONNECT tiešsaistes pakalpojumus (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

D) Tiešsaistes programmatūras atjauninājumi

Juridisku iemeslu dēļ mēs jums nodrošinām programmatūras atjauninājumus (piemēram, kontroles vienības programmatūra), izmantojot transportlīdzekļa tiešsaistes savienojumu ("Tiešsaistes programmatūras atjauninājumi"), ja jūs kļūstat par "CONNECT" klientu. Ja jūs nenoslēdzat līgumu par CONNECT tiešsaistes pakalpojumiem, jūs varat saņemt nepieciešamos programmatūras atjauninājumus, sazinoties ar jūsu autorizēto izplatītāju un pakalpojumu partneri. Tāpēc pirms programmatūras atjauninājumi pieejami tiešsaistē, jānosaka, kuriem transportlīdzekļiem ir vai nav noslēgts līgums par "CONNECT" . Šim mērķim ir nepieciešams pārbaudīt visu transportlīdzekļu VIN, kuriem ir nepieciešams atjauninājums, lai uzzinātu, kāds ir viņu "CONNECT" līguma statuss. Ja līgums par CONNECT ir noslēgts, tiek veikta datu apstrāde, lai nodrošinātu līguma izpildi (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts), savukārt pārējiem īpašniekiem apstrāde tiek veikta, balstoties uz mūsu leģitīmajām interesēm, lai varētu atbilstoši nodrošināt "Programmatūras atjauninājumu/tiešsaistes sistēmas atjauninājumu" pakalpojumu. (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

2.2. Datu apstrāde saistībā ar CONNECT tiešsaistes pakalpojumiem (CONNECT)

Šajā iedaļā mēs informējam jūs par jūsu personas datu apstrādi, kad jūs aktivizējat un izmantojat CONNECT tiešsaistes pakalpojumus (tālāk saukti arī "CONNECT").

A) CONNECT tiešsaistes pakalpojumu aktivizēšana

Lai aktivizētu un izmantotu CONNECT tiešsaistes pakalpojumus, jums vispirms jāizveido lietotāja ID konts. Izmantojot lietotāja ID, jūs varat reģistrēties CONNECT tiešsaistes pakalpojumiem vai trešo personu, piemēram, jūsu valsts importētāja, piedāvātajiem pakalpojumiem. Ja to izdarīsiet, jūsu izvēlētais tiešsaistes pakalpojums tiks piesaistīts lietotāja ID kontam. Datu apstrāde, kas nepieciešama šim nolūkam, tiek veikta, lai izpildītu līgumu, proti, noteikumi un nosacījumi, kas jāapstiprina, kad izveidojat lietotāja ID kontu atbilstoši VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktam. Lietotāja ID kalpo kā centrālais lietotāja konts, kurā varat centralizēti pārvaldīt savus personas datus. Informācija par datu apstrādi lietotāja ID kontekstā ir pieejama CUPRA lietotāja ID privātuma politikā.

Ja nolemjat aktivizēt CONNECT tiešsaistes pakalpojumus, Uzņēmums apstrādā jūsu identifikācijas datus un kontaktinformāciju saistībā ar CONNECT tiešsaistes pakalpojumu līguma izpildi. (VDAR 6.1. panta b) apakšpunkts). Turklāt Uzņēmums var apstrādāt arī rēķinu un norēķinu datus, ko sniedzat saistībā ar jūsu VIN, pareizas grāmatvedības un krāpšanas novēršanas nolūkos. Juridiskais pamats ir mūsu leģitīmās intereses izpildīt pienākumus attiecībā uz pareizu grāmatvedību (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Uzņēmums apstrādā personas datus no transportlīdzekļa, lai aktivizētu CONNECT tiešsaistes pakalpojumus, par ko jūs esat noslēdzis līgumu, ciktāl tas ir nepieciešams, lai izpildītu šo līgumu (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts). Jebkurā gadījumā tiek apstrādāts VIN un papildus VIN un lietotāja ID mēs reģistrējam arī izmantotā pakalpojuma laiku un veidu, lai identificētu un analizētu kļūdas. Tas tiek darīts, lai aizsargātu mūsu leģitīmās intereses, uzlabojot mobilos tiešsaistes pakalpojumus, lai tos varētu darīt pieejamus visiem mūsu klientiem ar iespējami mazākiem traucējumiem (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Visbeidzot, izmantojot kontaktinformāciju, ko sniedzāt, reģistrējoties CONNECT pakalpojumiem, SEAT var aicināt jūs piedalīties klientu apmierinātības un/vai tirgus izpētes aptaujās attiecībā uz jūsu iegādāto jauno savienoto transportlīdzekli. Uzņēmums SEAT kā atbildīgais par CONNECT pakalpojumiem var sūtīt šos pētījumus, pamatojoties uz savām kā transportlīdzekļa ražotāja leģitīmajām interesēm (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), ar nosacījumu, ka šādos pētījumos iegūto informāciju iespējams izmantot apkopotā veidā, lai veicinātu ražojumu uzlabošanu un tirdzniecības procesu optimizāciju. Uzņēmumam SEAT šī informācija ir ļoti vērtīga un interesanta. Ja vēlaties iebilst pret šo apstrādi, sekojiet norādījumam, kas dots šīs deklarācijas 7. punktā. Pirms piedalāties jebkādos tirgus pētījumos, mēs iesakām jums izlasīt tajos iekļauto informāciju par datu aizsardzību.

B) CONNECT tiešsaistes pakalpojumu izmantošana

Ja jums ir jautājumi vai šaubas par CONNECT tiešsaistes pakalpojumiem, varat sazināties ar savu servisa partneri (servisa partneri un/vai izplatītāju) vai savas valsts importētāju (pa tālruni, pastu, lietotnē vai izmantojot saziņas veidlapu), vai ar mūsu klientu apkalpošanas nodaļu, rakstot uz customercare@cupraofficial.com. Šādos gadījumos mēs apstrādāsim šādus datus: līguma datus, lietotāja ID (vārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs), VIN, pakalpojumam raksturīgos apstrādes datus un saistītos laika zīmogus, kā arī citus jūsu datus, ko sniedzat pieprasījuma izskatīšanas kontekstā. Uzņēmums apstrādā datus saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu, lai īstenotu CONNECT tiešsaistes pakalpojumu līgumu, vai — ja jūs vēl neesat klients — lai uzsāktu līgumu par CONNECT tiešsaistes pakalpojumiem.

Ievērojiet, ja viens transportlīdzekļa lietotājs ("galvenais lietotājs") ar savu lietotāja ID transportlīdzeklim ir aktivizējis CONNECT tiešsaistes pakalpojumus, CONNECT tiešsaistes pakalpojumus šajā transportlīdzeklī var izmantot arī jebkurš cits transportlīdzekļa lietotājs. Taču dažādi lietotāji nevar vienlaicīgi pieteikties kā galvenais lietotājs. Ja izmantojat CONNECT tiešsaistes pakalpojumus transportlīdzeklī, nebūdams šī transportlīdzekļa CONNECT tiešsaistes pakalpojumu klients ("galvenais lietotājs"), ņemiet vērā, ka galvenais lietotājs var skatīt datus, kas tiek ģenerēti, kamēr jūs izmantojat transportlīdzekli.

Izmantojot CONNECT tiešsaistes pakalpojumus, tiek apstrādāti tie transportlīdzekļa dati, kas ir nepieciešami attiecīgo līgumos norādīto pakalpojumu nodrošināšanai, cita starpā, piemēram, VIN, atrašanās vieta, ātrums, pozīcija, satiksmes informācija, akumulatora uzlādes līmenis. Plašāka informācija ir pieejama jūsu pakalpojumu portfelī. Galvenajam lietotājam datu apstrāde tiek veikta līguma izpildes nolūkā (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts). Visiem pārējiem lietotājiem viņu transportlīdzekļa lietošanas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm sniegt pakalpojumus, ņemot vērā transportlīdzeklim noslēgto CONNECT tiešsaistes pakalpojumu līgumu (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Katram transportlīdzekļa lietotājam iestatījumos ir iespēja iestatīt transportlīdzekli bezsaistes režīmā. Iestatot bezsaistes režīmu, jūs varat novērst mūsu veikto personas datu apstrādi, jo datu savienojums tiks atvienots (informācija par datu apstrādi bezsaistes režīmā ir pieejama iedaļā "Datu apstrāde bezsaistes režīmā"). Galvenais lietotājs nevar apskatīt datus par braucieniem bezsaistes režīmā. Tāpēc šādā gadījumā var tikt pārtraukta mobilo tiešsaistes pakalpojumu nodrošināšana.

Informāciju par datu apstrādi lietotnes My CUPRA izmantošanas laikā skatiet attiecīgās lietotnes privātuma politikā.

B.1. Datu augšupielāde apmācību kartei, kas paredzēta pusautomātiskajai transportlīdzekļa vadībai

Uzņēmums apstrādā jūsu personas datus, lai augšupielādētu datus apmācību kartē, kas paredzēta pusautomātiskajai transportlīdzekļa vadībai. Apmācību kartes datu augšupielādes mērķis ir pastāvīga funkcijas "Braukšanas palīgs" uzlabošana ar pūļa datiem pusautomātiskajai transportlīdzekļa vadībai. Savāktie dati tiek izmantoti, lai funkcija "Braukšanas palīgs ar pūļa datiem" iemācītos maršrutus un varētu palīdzēt transportlīdzekļu vadītājiem, kuri ir aprīkoti ar Braukšanas palīgu ar pūļa datiem šajos maršrutos. Nosūtītie dati tiek anonimizēti 24 stundu laikā mūsu datu serveros, lai nebūtu iespējams izdarīt secinājumus par atsevišķiem autovadītājiem. Datu augšupielāde sākotnēji ir deaktivizēta, un tai nepieciešama atsevišķa lietotāja piekrišana CUPRA lietotnē.

B.2. Tiešsaistes balss kontrole ar atrašanās vietas datiem

Izmantojot tiešsaistes balss kontroles funkciju, Uzņēmums apstrādās jūsu atrašanās vietu un jūsu transportlīdzekļa pašreizējo pozīciju katru reizi, kad jūs sniedzat balss informāciju transportlīdzekļos ar CONNECT Plus pakotni, un piesaistīs to, ja balss datu apstrādes ietvaros tas ir atbilstoši : potenciāliinteresantām vietām jūsu apkārtnē, lai ātrāk sniegtu jumslabākus rezultātus (piemēram, navigācijas galamērķus vai uzlādes stacijas).

Ja balss datu apstrādes ietvaros tas nav atbilstoši: transportlīdzekļa pašreizējā pozīcija netiks apstrādāta turpmāk. Uz pamata tiešsaistes balss kontroles funkciju attieksies līgumā garantētais tvērums, pat ja jūs nesniedzat piekrišanu.

2.3. Apstrādes darbības, kas saistītas ar jūsu savienotā transportlīdzekļa drošību un atbilstību

Uzņēmums pārraudzīs jūsu transportlīdzekļa pārraidītos statusus un brīdinājumus, lai nodrošinātu ar drošību saistītos aspektus, kā arī atklātu iespējamās kļūdas, analizētu tās, ierosinātu un ieviestu uzlabojumus un risinājumus. Kad šie dati ir savākti, tos var saistīt ar tehniskajiem ražošanas datiem un iepriekšējiem autoservisa apmeklējumiem, lai izdarītu secinājumus, kas ir būtiski transportlīdzekļa drošībai un pareizai darbībai. Vienmēr tiks piemēroti atbilstoši drošības pasākumi, lai nodrošinātu apstrādāto datu drošību, tostarp to anonimizāciju, ja vien tas nav nepieciešams, lai Uzņēmums apstrādātu VIN. Šīs datu apstrādes likumīgais pamats ir Uzņēmuma leģitīmās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) kā transportlīdzekļa ražotājam un CONNECT pakalpojuma sniedzējam, lai atklātu kļūdas, kas ietekmē preces un pakalpojuma drošību un kvalitāti, tādējādi nodrošinot tiešu labumu lietotājam. Bez piekļuves šai informācijai Uzņēmums nevarētu noteikt kļūdas un uzlabojumus. Attiecībā uz šo apstrādi Uzņēmums ir konstatējis pārliecinošu leģitīmu pamatu esamību, kas, kā paredzēts VDAR 21. panta 1. punktā, neļauj datu subjektam izmantot savas tiesības uz iebildumiem.

2.4. Apstrādes darbības, kas saistītas ar transportlīdzekļa funkciju optimizāciju un attīstību un saistīto pakalpojumu izmantošanu

Lai optimizētu un uzlabotu jūsu transportlīdzekļa funkcijas un pielāgotu tās klientu vēlmēm un tirgus attīstībai kopumā, un jo īpaši, lai sasniegtu turpmākus un jaunus inovatīvu funkciju uzlabojumus, jūsu transportlīdzeklis ģenerē dažādus funkcionālos un tehniskos datus (piemēram, par transportlīdzekļa izmantošanu, degvielas patēriņu, statusu, vadības un informācijas un izklaides datus). Šī informācija tiks saistīta ar jūsu VIN un transportlīdzekļa IP. Uzņēmums neizmantos šos datus, lai izveidotu profilus vai tos novērtētu, pamatojoties uz individualizētiem transportlīdzekļiem. Turklāt nekādi datu atribūti netiks izmantoti, lai izveidotu profilus vai izdarītu secinājumus par jūsu uzvedību vai uzvedības modeļiem jūsu transportlīdzekļa lietošanas laikā. Tiklīdz šī informācija būs savākta, tiks piemēroti atbilstoši drošības pasākumi, lai nodrošinātu apstrādāto datu drošību, tostarp to anonimizāciju, ja vien tas nav noteikti nepieciešams, lai Uzņēmums apstrādātu VIN. Uzņēmums apstrādās iepriekš minētos datus ierobežotu laiku darbību ietvaros, lai optimizētu transportlīdzekļa funkciju klāstu un pielāgotu tās klientu vēlmēm, pamatojoties uz savu vai trešās personas leģitīmo interešu aizsardzību, ja vien tās neaizskar intereses vai pamattiesības un brīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Jūs varat deaktivizēt datu pārraidi, izmantojot sava transportlīdzekļa privātuma iestatījumus. Ja vēlaties galīgi iebilst pret savu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas nodaļu.

2.5. Trešo pušu pakalpojumi un lietotnes

Iespējams, varat savienot savu viedtālruni ar transportlīdzekli, lai to vadītu, izmantojot transportlīdzekļa iekšējo sistēmu (izmantojot tādas lietotnes kā Android Auto vai Apple CarPlay). Integrācija sniedz iespēju izmantot noteiktas viedtālruņa lietotnes. Veicamās datu apstrādes veidu nosaka attiecīgās izmantotās lietotnes nodrošinātājs. Jūs varat iegūt vairāk informācijas un iestatīt izvēli, izmantojot attiecīgo lietotni un viedtālruņa operētājsistēmu. Turklāt ar dažiem nosacījumiem varat izmantot lietotnes, par kurām ir atbildīgas trešās puses, piemēram, Google vai Spotify, cita starpā, kopā ar izklaides pakalpojumiem, ko Uzņēmums piedāvā, izmantojot CONNECT pakalpojumus. Pirms šo pakalpojumu lietošanas uzsākšanas jums rūpīgi jāizlasa un jāpiekrīt attiecīgā pakalpojumu sniedzēja Noteikumiem un Privātuma politikai. Uzņēmums jebkurā laikā nebūs atbildīgs par šādu apstrādi.

2.6.Atbilstība juridiskiem pienākumiem

Ja to nosaka tiesību akti, Uzņēmumam kā transportlīdzekļa pilnvarotajam ražotājam pēc kompetento iestāžu pieprasījuma būs jāapstrādā un jāziņo noteikti ar transportlīdzekļa īpašnieku saistīti transportlīdzeklī glabātie dati. Daži no šiem pienākumiem var rasties, izmeklējot noziedzīgus nodarījumus, ceļu satiksmes negadījumus, uzraugot lietotu preču tirdzniecību utt. Tādējādi var tikt atklāti dati par transportlīdzekļa darbību, lietošanu, vadību, statusu un tehniskajiem datiem, kas saistīti ar tā VIN, piemēram, nobraukumu, ātrumu, paātrinājumu, navigācijas vadību, drošības jostas stāvokli, vides apstākļiem, akumulatoru, šķidrumu un spiedienu statusiem utt.Datu apstrādi un to paziņošanu Iestādēm paredz Uzņēmuma atbilstība juridiskajam pienākumam (VDAR 6. panta 1. daļas 1. punkta c) apakšpunkts) kā transportlīdzekļa ražotājam. Turklāt, jo īpaši saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2021/392 par vieglo pasažieru automobiļu un vieglo komerciālo transportlīdzekļu CO2 emisiju datu monitoringu un ziņošanu, Uzņēmums ziņos par transportlīdzekļa datiem, ierakstot transportlīdzekļa degvielas un/vai enerģijas patēriņu. Šie dati tiks nolasīti autoservisā, kad jūs nogādāsiet savu transportlīdzekli pie pilnvarotā servisa partnera, un kopā ar jūsu automašīnas identifikācijas numuru (VIN) tiks nosūtīti Volkswagen Group AG un Eiropas Komisijai. Pilnu informāciju varat skatīt sava transportlīdzekļa remonta pasūtījumā.

2.7. Automašīnas notikumi un brīdinājumi par tehnisko apkopi

Visbeidzot, noteiktos jūsu automašīnas negadījumu un brīdinājumu gadījumos Uzņēmums var būt spiests apstrādāt noteiktus ar jūsu automašīnu saistītus datus (patēriņš, nobraukums, atrašanās vieta, negadījuma/brīdinājuma veids...). Šos datus var apstrādāt gan Uzņēmums, gan arī Importētājs jūsu valstī ceļu negadījumu vai automašīnas apkopes notikumu gadījumā, un tie var tikt paziņoti oficiālajam servisu tīklam (dīleriem un servisiem) un citām trešajām personām, piemēram, apdrošināšanas sabiedrībām (negadījumu vai avāriju situācijās), lai pārvaldītu pakalpojumus, remontdarbus un atbalsta darbības. Uzņēmums var apstrādāt šos datus saskaņā ar likumīgu pienākumu (VDAR 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkta c) apakšpunkts) kā automašīnas ražotājs, un atsaukšanas darbību gadījumā var tos izpaust trešajām personām, uz kurām attiecas tiesību akti vai ar jūsu nepārprotamu piekrišanu (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), ja tāda ir piemērojama.

3. Datu glabāšana

Mēs glabāsim jūsu personas datus, ko esam ieguvuši no CONNECT tiešsaistes pakalpojumiem, tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu jums CONNECT tiešsaistes pakalpojumos iekļautās funkcijas, taču jebkurā gadījumā līdz brīdim, kad pieprasāt to dzēšanu. Uzņēmums glabās jūsu datus, kamēr būs spēkā līgumiskās attiecības ar klientu, un ne vairāk kā 10 gadus pēc attiecību beigām saskaņā ar vietējiem normatīvajiem aktiem. Tiklīdz šis periods būs beidzies, jūsu personas dati tiks anonimizēti, kā noteikts iepriekš minētajos nosacījumos saistībā ar produktu drošību un atbilstību.

4. Datu saņēmēji

Jūsu personas un automašīnas datu izpaušana trešajām personām tiks veikta tikai saskaņā ar atbilstošajām juridiskajām prasībām.

4.1. Ieteikumi līgumu slēgšanai un klientu apkalpošanai

Ja, noslēdzot līgumu par mobilajiem tiešsaistes pakalpojumiem, jūs konsultējis servisa partneris, šis partneris saņems piemaksu. To apstrādā pārdošanas uzņēmums (uzņēmuma importētājs jūsu valstī), kas ir atbildīgs par jūsu valsti. Šajā nolūkā uzņēmums un importētājs saņem VIN, lai varētu piešķirt piemaksas attiecīgajiem līgumiem, izmantojot mobilos tiešsaistes pakalpojumus, un lai tās varētu attiecīgi izmaksāt uzņēmuma servisa partnerim (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). VIN nav saistīts ar citiem personas datiem, kurus importētājs glabā jūsu valstī.

4.2. Datu izpaušana trešajām personām

Uzņēmums piešķirs piekļuvi datiem trešajām personām, kuras darbojas kā datu apstrādātāji, lai varētu piedāvāt CONNECT tiešsaistes pakalpojumus. Šīs trešās puses vienmēr apstrādās personas datus mūsu vārdā. Uzņēmums izmanto datu serverus, ko nodrošina Volkswagen grupa, kas nodrošina arī apkopes un tehniskā atbalsta pakalpojumus IT sistēmām. Volkswagen grupas piegādātāji apstrādās datus tikai jūsu uzdevumā un atbilstoši mūsu norādījumiem. Visbeidzot, ar šo informējam, ka Uzņēmums var nodot jūsu datus VW grupas uzņēmumiem kvalitātes kontroles nolūkos un, lai optimizētu grupas iekšējos pārdošanas un pēcpārdošanas procesus un kanālus. Šādas apstrādes pamatā ir mūsu likumīgo interešu aizsardzība un jūsu kā mūsu automašīnu klienta ieguvumi.

5. Vai jūsu personas dati tiks nosūtīti ārpus ES?

Visa jūsu datu apstrāde tiks veikta Eiropas Ekonomikas zonas ietvaros un tai tiks nodrošināts tāds pats aizsardzības līmenis kā Eiropas Ekonomikas zonā. Turklāt atkarībā no funkcijas vai automašīnas modeļa jūsu dati var tikt apstrādāti serveros, kas slēdz līgumus par saviem pakalpojumiem ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, nodrošinot, ka jūsu datu apstrādē tiek ievēroti atbilstoši aizsardzības pasākumi. Šajā ziņā mēs jūs informējam, ka mūsu uzņēmums kā daļa no VW grupas ir noslēgusi līgumus ar noteiktiem apakšapstrādātājiem, tostarp SalesForce, Inc. Amazon Web Services (AWS) un Microsoft Corporation, lai nodrošinātu datu izvietošanas pakalpojumus. Šie uzņēmumi šifrē datus un apstrādā tos tikai Eiropas Savienībā izvietotos datu serveros. Tā kā šie Uzņēmumi atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs, nevar izslēgt piekļuvi datiem no Amerikas Savienotajām Valstīm, un tāpēc ir parakstīts ES standarta līgums par datu aizsardzību ar atbilstošiem punktiem, lai nodrošinātu jūsu personas datu pietiekamu aizsardzību. Ja vēlaties ar tiem iepazīties vai saņemt kopiju, sazinieties ar mums: dataprotection@seat.es.

6. Lietotāji un privātuma iestatījumi

CONNECT tiešsaistes pakalpojumi ir pieejami dažādiem lietotājiem, kuri var izmantot transportlīdzekli jebkurā laikā. Saistībā ar to ir nodrošinātas dažādas lomas, lai ļautu tiem izbaudīt savienotā transportlīdzekļa priekšrocības. Atkarībā no jūsu transportlīdzekļa paaudzes jūs varēsiet reģistrēties kā:

Ievērojiet, ka lietotāji, kas šajā transportlīdzeklī pieteikušies kā viesi, iespējams, varēs redzēt jūsu automobiļa novietošanas stāvvietā pozīciju vai iestatījumu preferences. Jūs varat pārvaldīt lietotājus un privātuma iestatījumus, izmantojot transportlīdzekļa Informācijas un izklaides sistēmu. Transportlīdzekļa privātuma iestatījumi ļauj jums atkarībā no transportlīdzekļa modeļa iestatīt transportlīdzekli bezsaistes režīmā vai ierobežot datu sūtīšanu. Jebkurā gadījumā komunikāciju iespējams izveidot, lai nodrošinātu transportlīdzekļa piekļuvi internetam negadījumā, lai aktivizētu "eCall sistēmu". Jūs varat pārvaldīt savus datus arī jūsu CUPRA ID portālā.

Varat arī atiestatīt transportlīdzekli uz rūpnīcas iestatījumiem. Lai to izdarītu, transportlīdzeklim jābūt tiešsaistes režīmā. Šī funkcija atiestata transportlīdzeklī saglabātos iestatījumus uz rūpnīcas iestatījumiem, izdzēš CONNECT tiešsaistes pakalpojumu galveno lietotāju, ja tāds ir, no transportlīdzekļa un atiestata transportlīdzekli bezsaistes režīmā. 14 dienas pastāv iespēja atjaunot ar CONNECT tiešsaistes pakalpojumiem saistītos datus, vēlreiz reģistrējot to pašu lietotāja ID un izmantojot transportlīdzeklī redzamo kodu. Ja tas netiek izdarīts 14 dienu laikā, ar CONNECT tiešsaistes pakalpojumiem saistītie dati tiek izdzēsti arī no datu servera.

7. Kādas ir jūsu tiesības un saziņas kanāli?

7.1. Tiesību definīcija

Jūs kā datu subjekts varat īstenot tālāk norādītās tiesības attiecībā pret Uzņēmumu.

Tā kā dažu CONNECT tiešsaistes pakalpojumu funkciju piedāvāšanai mēs apstrādājam VIN, šajos gadījumos šīs tiesības ir pieejamas tikai ierobežotā apmērā atbilstīgi VDAR 11. pantam. Tas nozīmē, ka mums ir pienākums īstenot jūsu tiesības tikai tad, ja, īstenojot savas tiesības, jūs sniedzat mums papildu informāciju, kas ļauj mums īstenot jūsu tiesības.

Ja uzskatāt, ka Uzņēmums nav apstrādājis jūsu personas datus saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, jūs varat iesniegt sūdzību atbilstošajai uzraudzības iestādei, kas Spānijā ir Datu aizsardzības iestāde (tīmekļa vietne: www.aepd.es.

7.2. Saziņas kanāli

Jūs varat pārvaldīt savu privātumu un personas datus jebkurā laikā transportlīdzekļa informācijas un izklaides sistēmā un lietotāja ID portālā: https://cupraid.vwgroup.io/. Ja vēlaties, jūs varat sazināties ar customercare@cupraoffical.com. Šo tiesību īstenošana ir bez maksas, ja vien nav acīmredzami nepamatotu vai pārspīlētu pieprasījumu. Ja vēlaties īstenot savas datu aizsardzības tiesības pie Uzņēmuma importētāja vai Uzņēmuma izplatītāja un servisa partnera tīklos, lūdzu, sazinieties ar tiem tieši. Ja jums radušās šaubas par datu aizsardzību vai vēlaties sazināties ar Datu aizsardzības speciālistu ("DAS"), jūs varat arī sazināties ar viņu, rakstot uz e-pastu dataprotection@seat.es.

Versija: 2023. gada septembris