SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT INTERNETINIŲ MOBILIŲJŲ PASLAUGŲ BENDROSIOS SĄLYGOS

1. Taikymo sritis

1.1. Šios SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT internetinių mobiliųjų paslaugų bendrosios sąlygos (toliau – Bendrosios sąlygos) reglamentuoja santykius tarp įmonės SEAT, S.A.U., kurios buveinė yra Martorell (Barcelona), Autovía A-2, km 585, 08760, registruota Barselonos komerciniame registre bendrasis tomas 23662, psl. Nr. B-56855, 1 lapas, Ispanijos mokesčių identifikavimo numeris (N.I.F.) A-28049161, kontaktinis el. paštas customercare@seat.es (“SEAT”) ir savininkas ar įgaliotas automobilio naudotojas (“Klientas”) sudaręs SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT internetinių mobiliųjų paslaugų sutartį, kuri pateikta Programose (“Paslaugos”).

1.2. Šias Bendrąsias sąlygas papildo konkrečiosios sąlygos (kurios priklauso nuo kiekvieno Kliento pateikto konkretaus paslaugų užsakymo), naudojimo sąlygos ir privatumo politika, reglamentuojančios Kliento naudojimąsi paslaugomis.

1.3. Be to, jei Paslaugos apima paslaugas, teikiamas kitos įmonės, atstovaujančios savo prekės ženklą ar pavadinimą, SEAT suteikia tik prieigą prie tokių trečiųjų šalių teikėjų paslaugų. Tokiu atveju šios Bendrosios sąlygos taikomos tik tarpininkavimui dėl šios prieigos. Tačiau naudojimuisi trečiųjų šalių paslaugomis gali būti taikomos ir su tokiomis trečiosiomis šalimis sutartos sąlygos, ypač susijusios su asmens duomenų tvarkymu.

1.4. Klientas turi sutikti su šiomis Bendrosiomis sąlygomis ir konkrečiosiomis bei kitomis taikytinomis naudojimo sąlygomis ar privatumo politika atlikdamas įsigijimo ir aktyvinimo procedūrą, aprašytą 6 punkte.

1.5. SEAT pasilieka teisę dėl pagrįstų ar pateisinamų priežasčių keisti šias Bendrąsias sąlygas. Apie šių Bendrųjų sąlygų pakeitimus Klientas turi būti informuojamas ir, jei Klientas aiškiai išreiškia sutikimą su pakeitimais, jų laikytis tampa privaloma. Jei Klientas su pakeitimais nesutinka, jie Klientui negalioja, nebent dėl techninių priežasčių būtų nebeįmanoma toliau teikti Paslaugas.

1.6. SEAT visada saugos Bendrąsias sąlygas taip, kad Klientas bet kada jas pasiektų. Naujausią visų Paslaugoms taikomų teisinių dokumentų versiją Klientas gali rasti:

Informacinės pramoginės sistemos Teisės skyriuje arba Programoje.

Programos

SEAT ID

https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions for Terms & Conditions

https://seatid.vwgroup.io/data-privacy for Data privacy

https://seatid.vwgroup.io/imprint for Imprint

1.7. Bendrąsias sąlygas Klientas gali skaityti lietuvių ir visomis kitomis kalbomis, pasiekiamomis Programose.

1.8. Tam, kad galėtų sudaryti sutartį dėl Paslaugų, Klientas turi būti sulaukęs minimalaus teisės aktuose numatyto amžiaus.

2. Būtinos sąlygos

2.1. Tam, kad galėtų sudaryti sutartį ir (arba) naudotis Paslaugomis, Klientas turi atitikti šias būtinas sąlygas ir atlikti šiuos veiksmus:

(i) turėti transporto priemonę SEAT arba CUPRA, suderinamą su Paslaugomis (toliau – Transporto priemonė (-ės). Informacija apie suderinamas transporto priemones pateikiama Programose;

(ii) turėti išmanųjį telefoną, planšetinį arba kitokį kompiuterį ar bet kokį kitą elektroninį įrenginį, turintį duomenų ryšį (4 punktas);

(iii) turėti (arba šiuo tikslu susikurti) SEAT ID naudotojo paskyrą ir prisijungti prie jos savo naudotojo vardu ir slaptažodžiu (5 punktas);

(iv) sudaryti sutartį ir aktyvinti Paslaugas pateikdamas pirmą paslaugų užsakymą (toliau – Paslaugų užsakymas) (6 punktas).

(v) Klientas laikomas Pirminiu Transporto priemonės naudotoju. Daugiau informacijos apie skirtingas funkcijas ir naudotojus rasite šioje nuorodoje https://www.cupraofficial.com/services/connect.html / https://www.seat.com/owners/connectivity/seat-connect-service.html, o naudotojų vaidmenų aprašymą – 16 skyriuje.

2.2. Jei Transporto priemonė (bet kurio modelio ir bet kurių modelio ir įrangos gamybos metų) turi įdiegtą skambučių pagalbos tarnyboms paslaugą, Klientas šia funkcija gali naudotis ir neturėdamas SEAT ID naudotojo paskyros, nepateikęs užsakymo ir neaktyvinęs Paslaugų.

3. Paslaugos ir pasiekiamumas

3.1. Paslaugos išsamiau apibūdinamos Programose.

3.2. Paslaugomis galima naudotis per šiuos Kanalus (toliau – Kanalai):- mobiliąją programą „SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT“, kurią galima nemokamai atsisiųsti iš atitinkamo operatoriaus programų parduotuvės (toliau – Programa arba App);

3.3. Taip pat per išvardintus Kanalus tam tikros Paslaugos gali būti nepasiekiamos. Kai kurios Paslaugos suderinamos su visais Kanalais, kitos su dviem, dar kitos veikia tik per konkretų vieną Kanalą. Daugiau informacijos apie Paslaugų suderinamumą su Kanalais pateikiamaProgramoje ir Navigacijos arba Radijo sistemoje.

3.4. Kiekvienas Klientas gali sudaryti sutartį dėl visų arba dalies Paslaugų – tai priklauso nuo sudarant sutartį pateikto Paslaugų užsakymo (6 punktas). Klientui įsigijus Transporto priemonę, kai kurios Paslaugos gali būti nemokamos (pavyzdžiui, nemokamu bandomuoju laikotarpiu) ir nustatytos kaip gamyklinės nuostatos. Taip pat kiekvienas Kliento pateikiamas Paslaugų užsakymas turi būti susietas su Transporto priemone, kurią Klientas nurodė aktyvindamas Paslaugas (6 punktas). Todėl Paslaugos negali būti perkeliamos į kitą transporto priemonę nei ta Transporto priemonė, kuriai sudaryta sutartis dėl Paslaugų teikimo.

3.5. Visų ar dalies Paslaugų pasiekiamumui įtakos gali turėti technologiniai infrastruktūros apribojimai, tinklo nesuderinamumas ir (arba) techniniai apribojimai kitose šalyse nei ten, kur Klientas Transporto priemonę pirmiausia įsigijo. SEAT negarantuoja, kad visos Paslaugos bus pasiekiamos bet kurioje kitoje šalyje nei ten, kur Transporto priemonė buvo pirmiausia įsigyta, todėl SEAT neprisiima atsakomybės tais atvejais, kai tokios aplinkybės nuo jos nepriklauso.

3.6. Kad galėtų teikti Paslaugas, SEAT gali tikėtis, kad jūsų transporto priemonė ir Kanalai yra techniškai tvarkingi, elektros sistema veikia, o akumuliatorius yra pakankamai įkrautas. Paslauga gali neveikti, jei bandysite modifikuoti arba pridėti prie Transporto priemonės arba į ją bet kokią įrangą ar programinę įrangą, kurios SEAT nepatvirtino arba kuri nėra suderinama su Paslauga. Klientas pats atsako už tinkamą Kliento transporto priemonės ar įvairių Kanalų ir jų sistemų priežiūrą.

3.7. Dėl informacinių technologijų vystymosi ir automobilių pramonės techninės pažangos Kliento Transporto priemonėje Paslaugos gali retkarčiais būti pritaikomos prie atnaujinimų ir patobulinimų. Šiuo tikslu SEAT pasilieka teisę keisti Paslaugų savybes be jokių papildomų išlaidų Klientui sutartų Paslaugų Galiojimo laikotarpiu. SEAT informuos Klientą apie tokių pakeitimų tipą ir apimtį iš anksto, suteikdama ilgalaikę paramą.

Jei tokie pakeitimai turi neigiamą poveikį Klientui (ir jei toks neigiamas poveikis nėra nereikšmingas), Klientas turės teisę nutraukti šią sutartį per trisdešimt (30) dienų nuo pranešimo apie pakeitimus gavimo dienos arba nuo Paslaugų pakeitimo, jei tai įvyko vėliau. Sutarties nutraukimas reglamentuojamas taip, kaip nurodyta toliau esančiame 10 punkte.

Vis dėlto teisė nutraukti šią sutartį pirmiau nurodytais tikslais netaikoma, jei SEAT suteikė Klientui galimybę be papildomų išlaidų tęsti Paslaugų teikimą be pakeitimų ir jos išlieka tinkamos.

3.8. 3.8. SEAT imsis visų pagrįstų galimų veiksmų, kad užtikrintų Paslaugų pasiekiamumą, ir dės visas pastangas kuo greičiau ištaisyti bet kokį sutrikimą.

3.9. Vis dėlto įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) veikimo atveju (pavyzdžiui, kilus ginkluotam konfliktui, esant nepalankioms oro sąlygoms, veikiant konflikto su darbuotojais priemonėms ir pan.) arba atliekant techninės priežiūros, remonto ar kitus reikalingus darbus SEAT techniniuose įrenginiuose ar trečiųjų šalių įrenginiuose, teikiančiuose Paslaugų duomenis, turinį, informaciją arba tai perduodančiuose, Paslaugos gali nutrūkti arba sutrikti (sulėtėti). Taip pat Paslaugoms neigiamos įtakos gali turėti staiga padidėjęs vienu metu Paslaugomis besinaudojančių naudotojų skaičius.

3.10. Be to, SEAT imsis tinkamų priemonių Paslaugoms atnaujinti, ypač siekdama užkirsti kelią kibernetinių atakų grėsmėms transporto priemonių saugumui, eismui, gyvybei, sveikatai, teisei į informaciją (privatumą), nuosavybę Kliento, transporto priemonės savininko ar turėtojo, bet kurios trečiosios šalies ar pačios SEAT atžvilgiu. Dėl tokių priemonių gali būti taikomi Paslaugų ir (arba) duomenų perdavimo apribojimai. Priklausomai nuo grėsmių rimtumo ir (arba) turto, kuriam gresia pavojus, svarbos, tokios priemonės taip pat gali reikšti laikiną kai kurių arba visų Paslaugų blokavimą bei duomenų perdavimo nutraukimą.

3.11. Siekdama įgyvendinti pirmiau nurodytas priemones arba atkurti visišką Paslaugų ar duomenų perdavimo prieinamumą, SEAT gali nemokamai pateikti Klientui programinės įrangos atnaujinimą Transporto priemonėje, kurį Klientas turi įdiegti kuo greičiau. Atkuriant visišką Paslaugų prieinamumą gali prireikti ir kitokio Kliento veiksmo (pavyzdžiui, pakeisti SEAT ID slaptažodį). SEAT neatsako už bet kokį Paslaugų neatitikimą, jei Klientas po pagrįsto laikotarpio neįdiegė šių atnaujinimų pagal SEAT nurodymus.

3.12. Kita vertus, Klientas suteikia SEAT neišimtinę, neribotą, neapribotą, visišką, perleidžiamą, nemokamą ir sublicencijuojamą teisę naudotis visais duomenimis, gautais naudojantis Paslaugomis, ypač techniniais duomenimis, kurie nesusiję su asmenimis arba kurių asmeninės nuorodos buvo pašalintos (nuasmeninti duomenys).

3.13. Iškilus su Paslaugomis susijusioms techninėms ar bet kokioms kitoms problemoms, Klientas gali kreiptis į SEAT klientų aptarnavimo skyrių. Kontaktinė informacija pateikiama Programoje.

4. Duomenų ryšys

4.1. Tam, kad Klientas galėtų naudotis Paslaugomis, būtina užmegzti šiuos duomenų ryšius:

4.2. Duomenų ryšys tarp Transporto priemonės ir duomenų serverio.

4.2.1. Norint naudotis Paslaugomis reikalingas duomenų ryšys tarp Transporto priemonės ir SEAT duomenų serverio.

4.2.2. Paslaugų teikimo sutartis apima Kliento duomenų ryšio naudojimą tam tikroms Paslaugoms teikti. Norėdamas naudotis kitomis Paslaugomis, kurioms duomenų ryšys naudojamas daugiau, Klientas savo lėšomis gali įsigyti papildomų duomenų paketų iš trečiųjų šalių. Daugiau informacijos apie kiekvienai Paslaugai, dėl kurios sudaryta sutartis, reikalingą duomenų ryšį, taip pat apie papildomų duomenų paketų įsigijimo iš telekomunikacijos operatorių galimybes pateikiama Programose. SEAT neprisiima atsakomybės už trečiųjų šalių teikiamas ryšio paslaugas.

4.2.3. Paslaugos yra sukonfigūruotos taip, kad duomenų ryšys tarp Transporto priemonės ir duomenų serverio būtų suaktyvintas, kai Transporto priemonė yra šalyje, kurioje SEAT patvirtino tokio ryšio pasiekiamumą (toliau – Naudojimo zona).

4.2.4. Naudojimo zonai priklausančios šalys priklauso nuo Transporto priemonės modelio, taip pat nuo Transporto priemonės modelio ir įrangos gamybos metų. Informacijos apie savo turimos Transporto priemonės Naudojimo zoną Klientas gali rasti Programoje.

4.2.5. Duomenų ryšio tarp Transporto priemonės ir duomenų serverio veikimas priklauso nuo daugelio priežasčių ir kai kurios iš jų gali nepriklausyti nuo SEAT. Pavyzdžiui (tuo neapsiribojant), tai gali būti netinkamas signalo priėmimas Transporto priemonės buvimo vietoje, ryšio gedimas, susilpnėjimas ar nutrūkimas tuneliuose, garažuose ar požeminiuose keliuose, taip pat kiti nepalankūs veiksniai (meteorologinės sąlygos, kitų įrenginių keliami trikdžiai, pastatai, intensyvus atitinkamo mobiliojo ryšio tinklo naudojimas).

4.2.6. SEAT neįsipareigoja prižiūrėti ar palaikyti duomenų ryšį tarp Transporto priemonės ir SEAT duomenų serverio, jei konkreti tinklo technologija, kuria grindžiamas Transporto priemonės ryšys, nustoja veikti (toliau – „Technologijų nutraukimas“).

4.3. Duomenų ryšys tarp Kliento įrenginio ir duomenų serverio.

4.3.1. Duomenų ryšys tarp Kliento įrenginio ir duomenų serverio, reikalingas norint naudotis Paslaugomis per Programą, nėra SEAT teikiamų Paslaugų dalis. Todėl jam taikytinos sąlygos, Kliento ir (arba) Kito naudotojo sutartos su telekomunikacijos paslaugų teikėju. Šis ryšys gali papildomai kainuoti – ypač gali būti taikomi ryšio pasiekiamumo ir ryšio keliaujant mokesčiai. Šių mokesčių SEAT nenustato, nereguliuoja ir už juos nėra atsakinga.

5. Naudotojo paskyra

5.1. Klientas turi turėti (arba šiuo tikslu susikurti) SEAT ID naudotojo paskyrą (toliau – SEAT ID Naudotojo paskyra) per Programą ar kaip nurodoma Kliento Transporto priemonės Navigacijos arba Radijo sistemoje. SEAT ID Naudotojo paskyrai taikomos naudojimo sąlygos ir privatumo politika bet kada pasiekiama adresu https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions.

5.2. Klientas turi prisijungti prie Programos ar Kliento Transporto priemonės Navigacijos arba Radijo sistemos (tai priklauso nuo transporto priemonės modelio) savo naudotojo vardu ir slaptažodžiu, kad, be kitų funkcijų, galėtų sudaryti sutartį ir aktyvinti Paslaugas savo Transporto priemonėje, taip pat bet kada patikrinti ir tvarkyti Paslaugų, dėl kurių sudarė sutartį, išskyrus skambučių pagalbos tarnyboms paslaugą, būseną.

5.3. Prisijungimo informaciją, ypač slaptažodį, Klientas turi saugoti paslaptyje. Jei slaptažodį sužinotų trečiosios šalys, Klientas privalo nedelsiant jį pakeisti arba, jei negali prisijungti prie SEAT ID Naudotojo paskyros, privalo nedelsiant apie tai pranešti SEAT. ID Portale Klientas gali atkurti naudotojo slaptažodį. Jei kiltų klausimų dėl slaptažodžių atkūrimo, Klientas gali kreiptis į SEAT klientų aptarnavimo skyrių bet kurioje šalyje (tarnybos darbo laiku) arba paieškoti atsakymo Programose esančioje DUK skiltyje.

5.4. Norint prisijungti prie kai kurių Paslaugų, reikalingas asmens identifikavimo kodas (S-PIN). Daugiau informacijos apie tai pateikiama interneto Programose. Šį saugos PIN kodą klientas turi laikyti paslaptyje. Jei saugos PIN kodą sužinotų trečiosios šalys, Klientas privalo nedelsiant jį pakeisti.

5.5. Klientas turi imtis visų reikiamų veiksmų, kad užtikrintų, jog SEAT ID Naudotojo paskyroje pateikta informacija yra teisinga ir išsami. Kadangi su Klientu bus susisiekiama el. paštu, Klientas privalo turėti galiojanti el. pašto adresą ir prieigą prie atitinkamos el. pašto paskyros. Pasikeitus Kliento el. pašto adresui ar bet kuriems kitiems Kliento duomenims, Klientas turi juos kuo greičiau atnaujinti per atitinkamą SEAT ID Naudotojo paskyros skiltį.

5.6. SEAT suteikia Klientui SEAT ID Naudotojo paskyrą nemokamai.

6. Paslaugų sutarties sudarymas ir aktyvinimas

6.1. Klientas gali sudaryti Paslaugų sutartį (pateikdamas naujus Paslaugų užsakymus arba juos atnaujindamas) ir aktyvinti Paslaugas prisijungęs prie Programos ar Kliento Transporto priemonės Navigacijos arba Radijo sistemos (tai priklauso nuo transporto priemonės modelio) naudodamas savo SEAT ID Naudotojo paskyros prisijungimo duomenis. Aktyvinus Paslaugas Transporto priemonė prisijungs prie Kliento SEAT ID Naudotojo paskyros ir Klientas galės pradėti naudoti Paslaugas, dėl kurių sudarė sutartį.

6.2. Pateikdamas naujus Paslaugų užsakymus arba atnaujindamas tuos, kurių galiojimo laikas pasibaigė, Klientas turės pakartoti aktyvinimo procesą, nebent mokestį už atnaujinimą SEAT patvirtintų dar nepasibaigus Kliento pradinio Paslaugų užsakymo galiojimo laikui.

6.3. Šios nuostatos išimtis – norint aktyvinti Paslaugas „Atrakinti/užrakinti nuotoliniu būdu“ bei „Skaitmeninis raktas“ bus privalomas patvirtinimo procesas, kurį kiekvienu atveju nustato atitinkamas prekybos atstovas.

6.4. Priklausomai nuo Kliento Transporto priemonės modelio ir įrangos Klientas gali sudaryti sutartį ir aktyvinti Paslaugas naudodamas skirtingas priemones. Daugiau informacijos apie aktyvinimo procesą ar patarimų pateikiama Programose arba Klientas gali kreiptis į atitinkamą prekybos atstovą.

6.5. Priklausomai nuo priemonių, kuriomis naudodamasis Klientas sudaro sutartį dėl Paslaugų, jis turi atlikti toliau nurodytus veiksmus.

6.6. Paslaugų sutarties sudarymas ir aktyvinimas atitinkamai Programoje (toliau – aktyvinimas ne automobilyje):

(i) Klientas turi turėti išmanųjį telefoną, planšetinį ar kitokį kompiuterį ir (arba) bet kokį kitą elektroninį įrenginį, turintį duomenų ryšį, taip pat Transporto priemonę SEAT arba CUPRA, suderinamą su Paslaugomis;

(ii) Klientas turi prisijungti prie Programos naudodamas savo SEAT ID Naudotojo paskyros prisijungimo informaciją;

(iii) Klientas turi įvesti Transporto priemonės identifikavimo numerį (TPIN). Klientas TPIN gali rasti apatiniame priekinio stiklo numeryje arba Transporto priemonės dokumentuose;

(iv) Klientas turi pateikti pageidaujamų Paslaugų užsakymą ir sutikti su taikytinomis sąlygomis.

Spustelėdamas langelį, leidžiantį sudaryti Paslaugų sutartį Klientas sutinka su Bendrosiomis sąlygomis, taip pat su konkrečiosiomis sąlygomis (kurios priklauso nuo kiekvieno Kliento pateikto konkretaus paslaugų užsakymo) ir visomis kitomis taikytinomis naudojimo sąlygomis bei privatumo politika;

(v) Klientas turi užsirašyti ir įsiminti rodomą prisijungimo kodą (toliau – Prisijungimo kodas) ir šį numerį įvesti į Transporto priemonės Navigacijos arba Radijo sistemą, kad būtų užmegztas ryšys;

(vi) Klientui susikūrus SEAT ID Naudotojo paskyrą SEAT išsiųs Klientui el. laišką jo pateiktu el. pašto adresu. Šiame el. laiške bus pateikta tokia informacija:

a) SEAT Paslaugų užsakymo patvirtinimas (toliau – Užsakymo patvirtinimas);

b) SEAT patvirtinimas, kad Paslaugos tinkamai aktyvintos ir Klientas gali pradėti jomis naudotis;

c) atitinkama SEAT sąskaita faktūra arba čekis, priklausomai nuo Kliento pateikto Paslaugų užsakymo.

Užsakymo patvirtinimo gavimo data bus laikoma sutarties sudarymo data.

6.7. Paslaugų sutarties sudarymas ir aktyvinimas atitinkamai per Transporto priemonės Navigacijos arba Radijo sistemą (toliau – aktyvinimas automobilyje):

(i) Klientas turi turėti Transporto priemonę SEAT arba CUPRA, suderinamą su Paslaugomis;

(ii) Klientas turi prisijungti prie Navigacijos arba Radijo sistemos naudodamas savo SEAT ID Naudotojo paskyros prisijungimo informaciją;

(iii) Klientas turi pateikti pageidaujamų Paslaugų užsakymą ir sutikti su taikytinomis sąlygomis.

Spustelėdamas langelį, leidžiantį sudaryti Paslaugų sutartį Klientas sutinka su Bendrosiomis sąlygomis, taip pat su konkrečiosiomis sąlygomis (kurios priklauso nuo kiekvieno Kliento pateikto konkretaus paslaugų užsakymo) ir visomis kitomis taikytinomis naudojimo sąlygomis bei privatumo politika;

(iv) Klientas turi atlikti dviejų raktų patvirtinimo procesą (kiekvienu raktu atrakinti ir užrakinti Transporto priemonę);

(v) Klientas turės Transporto priemonės Navigacijos arba Radijo sistemos ekrane sulaukti pranešimo, patvirtinančio Paslaugų aktyvinimą;

(vi) Klientui susikūrus SEAT ID Naudotojo paskyrą SEAT išsiųs Klientui el. laišką jo pateiktu el. pašto adresu. Šiame el. laiške bus pateikta tokia informacija:

a) SEAT Paslaugų užsakymo patvirtinimas (toliau – Užsakymo patvirtinimas);

b) SEAT patvirtinimas, kad Paslaugos tinkamai aktyvintos ir Klientas gali pradėti jomis naudotis;

c) atitinkama SEAT sąskaita faktūra arba čekis, priklausomai nuo Kliento pateikto Paslaugų užsakymo.

Užsakymo patvirtinimo gavimo data bus laikoma sutarties sudarymo data.

6.8. Jei Klientas yra galutinis naudotojas (consumidor), jis turi teisę atšaukti sutartį per keturiolika (14) dienų nuo sutarties sudarymo dienos, atlikdamas šiame punkte nurodytą procedūrą. Veiksmai, kuriuos Klientas turi atlikti norėdamas pasinaudoti teise atšaukti sutartį, išvardinti šių Bendrųjų sąlygų 10 punkte (toliau – Sutarties atšaukimas). Kartu su Užsakymo patvirtinimu Klientas gaus oficialią Sutarties atšaukimo formą (neprivaloma). Jei Klientui teikiamos nemokamos Paslaugos (pavyzdžiui, nemokamu bandomuoju laikotarpiu), pasinaudojus Sutarties atšaukimo galimybe jokie mokesčiai nebus taikomi.

7. Ekonominės sąlygos. Mokėjimo būdas

7.1. Paslaugoms bus taikomos tokios ekonominės sąlygos, kokios galiojo Klientui sudarant arba atnaujinant Paslaugų sutartį. Su konkrečiu metu galiojančiu kainoraščiu ir taikytinų mokesčių sąrašu Klientas bet kada gali susipažinti Programoje.

7.2. Taip pat daugiau informacijos apie Paslaugų įkainius Klientas gaus per sutarties sudarymo ir aktyvinimo procesą bei pateikdamas Paslaugų užsakymą. Su Užsakymo patvirtinimu, siunčiamu Klientui užbaigus šį procesą, pateikiama sąskaita faktūra arba čekis su nurodytomis taikomomis kainomis ir mokesčiais (6 punktas).

7.3. Išimtis – kai kurios SEAT Klientui siūlomos Paslaugos gali būti nemokamos (pavyzdžiui, nemokamu bandomuoju laikotarpiu), kai Klientas įsigyja naują su Paslaugomis suderinamą Transporto priemonę.

Tačiau atnaujindamas arba pateikdamas naują Paslaugų užsakymą Klientas turės sumokėti atitinkamą kainą. Tokiu atveju prieš pasibaigiant pirmojo pateikto Paslaugų užsakymo Galiojimo laikotarpiui SEAT el. paštu informuos Klientą (daugiau nei vieną kartą) apie galimybę atnaujinti esamą Paslaugų užsakymą arba pateikti naują.

7.4. Jei SEAT atsiuntus paskutinį pranešimą Klientas nepatvirtins Paslaugų atnaujinimo arba nepateiks naujo Paslaugų užsakymo ir jo neapmokės, SEAT pasilieka visas teises atšaukti arba nutraukti Kliento prieigą prie Paslaugų pasibaigus jų Galiojimo laikotarpiui. Bet kuriuo atveju pasibaigus ankstesnės sutarties galiojimo laikotarpiui Klientas turės teisę iš naujo sudaryti sutartį dėl Paslaugų.

7.5. Už Paslaugas, jų atnaujinimą ir (arba) naują Paslaugų užsakymą Klientas turi sumokėti per savo SEAT ID Naudotojo paskyrą, kurioje bus nukreiptas į mokėjimo platformą arba tinklų sietuvą, kuriuos valdo arba tvarko „J.P. Morgan Mobility Payments Solutions S.A.“ (toliau – EPĮ). EPĮ – tai elektroninių pinigų įstaiga, įsteigta pagal Liuksemburgo įstatymus, buveinės adresas 19-21, route d’Arlon, L-8009 Strassen, Liuksemburgas, įregistruota Liuksemburgo prekybos registre (Registre de Commerce et des Sociétés) numeriu B215079 ir prižiūrima Liuksemburgo finansų institucijos (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF). Mokėjimo procesui gali būti taikomos Kliento ir EPĮ sutartos mokėjimo sąlygos ir/ar privatumo politika, kurios kartais atnaujinamos. Tokiu atveju klientas būtų tinkamai informuotas, kad išreikštų savo sutikimą. Šiuo atžvilgiu, jei per registracijos procesą Kliento pateikta informacija pasikeistų, Klientas turi nedelsdamas apie tai informuoti EPĮ atnaujindamas atitinkamus duomenis. Prireikus Klientas gali būti paprašytas pateikti dokumentus, įrodančius atnaujintus duomenis.

7.6. Dėl bet kokių nuo SEAT nepriklausančių aplinkybių, keliančių grėsmę sėkmingam ar tinkamam Kliento mokėjimui, sutarties sudarymo procesas automatiškai nutraukiamas ir (arba) atšaukiamas.

8. Galiojimo laikotarpis

8.1. Sutarties galiojimo laikotarpis nustatomas pateikus kiekvieną Paslaugų užsakymą (toliau – Galiojimo laikotarpis). Paprastai (bet ne visada) Klientas sudaro sutartį dėl Paslaugų vienų metų Galiojimo laikotarpiui.

8.2. Galiojimo laikotarpis prasideda Kliento Transporto priemonės patvirtinimo aktyvinimo dieną. Atnaujinus ir (arba) pateikus naują Paslaugų užsakymą (ir jei SEAT gauna apmokėjimą iki pasibaigiant pirmosios Paslaugų sutarties galiojimui) tokio atnaujinto ir (arba) naujo Paslaugų užsakymo Galiojimo laikotarpis prasidės pasibaigus pirmajam laikotarpiui. Jei atnaujinto ir (arba) naujo Paslaugų užsakymo apmokėjimas SEAT pasiektų pasibaigus pirmosios Paslaugų sutarties galiojimui, tolesnis Galiojimo laikotarpis prasidės nuo dienos, kai SEAT patvirtins apmokėjimą.

8.3. Sutikdamas su šiomis Bendrosiomis sąlygomis ir konkrečiais tikslais Klientas aiškiai paprašo, kad Paslaugų teikimas prasidėtų laikotarpiu, per kurį gali atšaukti sutartį, kaip nurodyta 9 punkte.

8.4. Tokioms Paslaugoms, siūlomoms Klientui nemokamai, kai šis įsigyja naują Transporto priemonę, Galiojimo laikotarpis bus proporcingai sumažintas tiek dienų, kiek jų praeis nuo Transporto priemonės garantijos aktyvinimo iki dienos, kai aktyvinamos Paslaugos, atliekant šių Bendrųjų sąlygų 6 punkte aprašytą procedūrą.

8.5. Paslaugų sutarties Galiojimo laikotarpis susiejamas su Kliento Transporto priemone ir informacijos apie jį Klientas gali gauti Programoje prisijungęs prie savo SEAT ID Naudotojo paskyros.

8.6. SEAT primins Klientui apie galimybę atnaujinti sutartį arba pateikti naują Paslaugų užsakymą, kai Galiojimo laikotarpis eis į pabaigą. Priminimas bus išsiųstas Klientui el. laišku jo pateiktu el. pašto adresu, kurį jis pateikė susikurdamas SEAT ID Naudotojo paskyrą. Jei Klientas nori atnaujinti sutartį arba pateikti naują Paslaugų užsakymą, privalo vykdyti SEAT pateiktas instrukcijas ir pradėti naują sutarties sudarymo ar Paslaugų aktyvinimo procesą (pagal poreikį) Programoje ir (arba) per Transporto priemonės Navigacijos arba Radijo sistemą, kaip nurodoma šiose Bendrosiose sąlygose.

8.7. Jei pasibaigus Galiojimo laikotarpiui Klientas neatnaujina arba nepateikia naujo Paslaugų užsakymo, tarp SEAT ir Kliento sudaryta sutartis automatiškai nutraukiama.

9. Atkāpšanās tiesības

9.1. Saskaņā ar SEAT CONNECT un CUPRA CONNECT pakalpojumu un citu papildu vai turpmāku pakalpojumu, par kuriem var noslēgt SEAT/CUPRA CONNECT programėlė, navigacijos sistema ir programėlė My CUPRA vispārīgajiem noteikumiem, ja Klients ir patērētājs, Klientam četrpadsmit (14) dienu laikā ir tiesības atkāpties no līguma, nenorādot iemeslu.

9.2. Atšaukimo laikotarpis baigiasi praėjus keturiolikai (14) kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo datos.

9.3. Norėdamas pasinaudoti teise atšaukti sutartį Klientas turi apie tai aiškiai pranešti SEAT išsiųsdamas el. laišką el. pašto adresu customercare@seat.es (SEAT klientiem) / customercare@cupraofficial.com (CUPRA klientiem). Taip pat šia teise pasinaudoti galima ir kitais būdais.

9.4. Klientas gali pasinaudoti sutarties atšaukimo forma, pridėta pavadinimu Priedas 1 tačiau ją naudoti neprivaloma.

9.5. Kliento pranešimas, išsiųstas nepasibaigus sutarties atšaukimo laikotarpiui, bus laikomas galiojančiu.

9.6. Jei Klientas atšaukia sutartį, SEAT grąžins visas iš Kliento gautas pinigų sumas be reikalo nedelsdama, bet ne vėliau nei per keturiolika (14) kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo dienos, kurią Klientas informavo apie sprendimą nutraukti sutartį. Atlīdzināšana notiek, izmantojot to pašu maksājuma veidu, kādu Klients izmantojis sākotnējam maksājumam, ja vien Klients SEAT/CUPRA nepieprasa citādi, nosūtot e-pastu uz adresi customercare@seat.es (SEAT klientiem) vai customercare@cupraofficial.com (CUPRA klientiem). Tokiu atveju Klientas turės pateikti reikiamus dokumentus, kad įrodytų, jog jis yra tos kitos mokėjimo priemonės savininkas. Bet kuriuo atveju toks pinigų grąžinimas Klientui nieko nekainuos.

9.7. Kadangi Paslaugos pradedamos teikti nesibaigus atšaukimo laikotarpiui, jei Klientas praneša, kad atšaukia sutartį, jis turi sumokėti sumą, proporcingą Paslaugų, suteiktų iki pranešimo apie sutarties atšaukimą, kiekiui, lyginant su visu sutarties laikotarpiu.

10. Sutarties nutraukimas ir įsipareigojimų perdavimas

10.1. Sutartis nutraukiama:

a) jei Klientas neatnaujina Paslaugų sutarties ir (arba) nepateikia naujo Paslaugų užsakymo iki pasibaigiant pradiniam Galiojimo laikotarpiui, kaip nurodyta 8 punkto nuostatose;

b) jei Klientas atšaukia sutartį, kaip nurodyta 9 punkto nuostatose;

c) neatitikties atveju pagal 15 skirsnį;

d) nekaltosios šalies pageidavimu, kai kita šalis iš esmės pažeidžia teisinius ar sutartyje numatytus įsipareigojimus. Tokiu atveju, jei laikytis sutarties vis dar įmanoma, nekaltoji šalis turi pranešti kitai šaliai raštu apie atitinkamą pažeidimą ir apie savo, kaip nekaltosios šalies, pageidavimą nutraukti sutartį, jei pažeidusi šalis neištaisys pažeidimo per dešimt (10) dienų nuo to pranešimo gavimo. Jei pasibaigus šiam laikotarpiui pažeidimas neištaisomas, nekaltoji šalis turės teisę nutraukti sutartį pranešdama apie tai kitai šaliai raštu, taip pat turės teisę reikalauti atitinkamos žalos ir nuostolių kompensavimo. O jei sutarties laikytis nebėra įmanoma, sutartis nutraukiama gavus nekaltosios šalies pranešimą su reikalavimu nutraukti sutartį ir nurodytomis tokio reikalavimo priežastimis.

e) 4.2.6 punkte aprašytu Technologijų nutraukimo atveju Klientas galės nutraukti dėl Technologijų nutraukimo paveiktas Paslaugas, apie tai raštu pranešdamas SEAT, jei nėra alternatyvių ryšio sprendimų su taikoma technologija.

f) Jei Klientas negali laikytis 20 punkto nuostatų, SEAT gali nedelsiant nutraukti Naudotojo sutartį ir visus kitus susijusius galiojančius SEAT ir Kliento susitarimus bei užblokuoti jo prieigą prie SEAT ID ir bet kokių Susietųjų paslaugų ar prijungtų produktų, programinės įrangos ir technologijų.

10.2. Kai sutartis nutraukiama dėl bet kurių iš ankstesnėje dalyje nurodytų priežasčių, konkrečiosios sąlygos, taikomos Paslaugoms, dėl kurių kiekvieną kartą su Klientu sudaryta sutartis, taip pat nebegalios, o prieiga prie Paslaugų bus atšaukta.

10.3. Nė viena iš šalių šiose sąlygose numatytų savo teisių ar pareigų negali perduoti niekam kitam be išankstinio raštiško kitos šalies sutikimo. To išimtis – SEAT pasilieka teisę perduoti Paslaugų sutartį (nekeičiant jokių sutarties sąlygų) bet kuriai kitai SEAT grupės įmonei. Šiuo tikslu Klientas suteikia SEAT teisę atlikti tokį perdavimą. Bet kuriuo atveju SEAT apie tokį perdavimą kuo greičiau informuos Klientą.

10.4. Kliento prašymu SEAT pateiks Klientui bet kokį turinį, kuris neapima asmens duomenų ir kuriuos Klientas pateikė arba sukūrė naudodamasis Paslaugomis. Tokie duomenys bus pateikti nemokamai, per pagrįstą laikotarpį ir bendru elektroniniu formatu.

11. Intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės

11.1. Klientas turi neišskirtinę, nesublicencijuojamą ir neperduodamą teisę Paslaugų, dėl kurių sudaryta sutartis, Galiojimo laikotarpiu naudotis Paslaugomis (taip pat su jomis susijusiu turiniu, medžiagomis ir informacija), Programa ir Navigacijos arba Radijo sistema. Naudojimas apribojamas tomis šalimis, kuriose Paslaugomis galima naudotis (kaip nurodoma Programose).

11.2. Klientas neturi teisės perduoti arba atskleisti su Paslaugomis susijusį turinį ir informaciją, taip pat naudotis Paslaugomis, pavyzdžiui, trečiųjų šalių naudai arba komerciniais tikslais ar siekdamas pelno. Klientas neturi teisės keisti, kopijuoti, modifikuoti, dekompiliuoti, išardyti ar atlikti atvirkštinės inžinerijos Paslaugoms ir Kanalams, jų integruotoms dalims ar turinio ir šaltinio kodams. Be to, Klientas jokiu būdu negali pašalinti, pakeisti, apeiti ar manipuliuoti jokiais kanaluose įdiegtais apsaugos įtaisais ar saugumo sistemomis.

11.3. Klientas pripažįsta, kad intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės, taip pat visos kitos teisės į Paslaugas (įskaitant turinį, tekstus, duomenis, duomenų bazes, paveikslėlius, nuotraukas, grafiką, balsus, vaizdo įrašus, pavadinimus, prekių ženklus, skiriamuosius ženklus, dizainą, programinę įrangą, sąsajas ir kt.), Programas ir Navigacijos arba Radijo sistemą bei jų sudedamąsias dalis yra SEAT, jos licencijų išdavėjų ir (arba) trečiųjų šalių nuosavybė. Todėl naudodamasis Paslaugomis Klientas įgyja tik tokias teises, kurių konkrečiai reikia naudojantis Paslaugomis, laikantis šių Bendrųjų sąlygų.

11.4. Klientui draudžiama naudotis Paslaugomis, Programair Navigacijos arba Radijo sistema bei jų sudedamosiomis dalimis pažeidžiant šias Bendrąsias sąlygas ir (arba) bet kokias kitas taikytinas naudojimo sąlygas, trečiųjų šalių teises ir (arba) taikytinus įstatymus. Klientas turi nutraukti bet kokį netinkamą Paslaugų, Programos ir Navigacijos arba Radijo sistemos ar jų sudedamųjų dalių naudojimą. Ypač Klientas įsipareigoja jokiais tikslais neplatinti, nekopijuoti, viešai neskelbti ir (arba) nekeisti visų ar dalies Paslaugų, Programos, Navigacijos arba Radijo sistemos bei jų sudedamųjų dalių, taip pat nesiimti jokių veiksmų, kurie sugadintų minėtų dalykų veikimą.

12. Duomenų apsauga

12.1. SEAT įsipareigoja saugoti Kliento pateiktus asmens duomenis. Tokie duomenys naudojami tik taip, kaip leidžiama įstatymuose, ir tik jei Klientas aiškiai sutiko, kad duomenys būtų taip naudojami. Daugiau informacijos šiuo klausimu Klientas gali rasti Paslaugoms taikomame dokumente „Privatumo politika“, kuris pateikiamas Programoje.

13. Kliento atsakomybė

13.1. Klientas turi užtikrinti, kad atitinka būtinas sąlygas sudaryti sutartį ir naudotis Paslaugomis pagal šių Bendrųjų sąlygų, ypač 2 punkto, nuostatas.

13.2. Be to, Klientas prisiima atsakomybę naudotis Paslaugomis nepažeidžiant šių Bendrųjų sąlygų, taikytinų konkrečiųjų sąlygų ir bet kurių kitų Programos ir Navigacijos arba Radijo sistemos naudojimo sąlygų, privatumo politikos, taip pat galiojančių įstatymų ir trečiųjų šalių (tiek fizinių asmenų, tiek įmonių) teisių.

13.3. Jei Klientas nėra Transporto priemonės savininkas, prieš atlikdamas programinės įrangos atnaujinimus, Klientas privalo įsitikinti, kad yra įgaliotas tai daryti. Informaciją apie leidimą atnaujinti programinę įrangą Klientas gali rasti Kliento ir savininko sudarytose sutartyse, susijusiose su Transporto priemone (pvz., nuomos sutartyje arba, tarnybinio automobilio atveju, darbdavio tarnybinio automobilio gairėse arba darbo sutartyje). Jei kyla abejonių, Klientas turėtų gauti išankstinį Transporto priemonės savininko sutikimą atlikti programinės įrangos atnaujinimą.

13.4. Jei Transporto priemone naudojasi įgaliota trečioji šalis, pavyzdžiui, šeimos narys arba Kliento darbuotojas, Klientas turi imtis atitinkamų veiksmų (pavyzdžiui, gauti atitinkamos trečiosios šalies sutikimą), garantuojančių, kad tokiai trečiajai šaliai prisijungus prie Paslaugų ji nepažeis trečiųjų šalių teisių. Reikia atkreipti dėmesį, kad Klientas turi visą informaciją apie Transporto priemonę, todėl (netiesiogiai) ir apie tokią trečiąją šalį (pavyzdžiui, apie naudotojo elgesį, buvimo vietą ir pan.). Įspėjamieji pranešimai dėl Transporto priemonės ir (arba) pranešimai apie gedimus, kurie lieka Transporto priemonėje, rodomi Programoje, skiltyje, kurioje pateikiama informacija apie Transporto priemonės būseną.

13.5. Klientas įsipareigoja gerbti SEAT ar bet kurios trečiosios šalies intelektinės ir pramoninės nuosavybės bei bet kokias kitas teises, susijusias su Paslaugomis, Programa ir Transporto priemonės Navigacijos arba Radijo sistema, kaip nurodyta 11 punkto nuostatose.

13.6. Klientas prisiims atsakomybę prieš SEAT dėl bet kokio pažeidimo, kurį padarys Paslaugomis besinaudojantis bet kuris kitas asmuo, ir nelaikys SEAT kalta dėl jokių aplinkybių, kylančių iš tokio netinkamo naudojimo.

13.7. Jei Klientas yra ir Transporto priemonės vairuotojas, Paslaugomis jis gali naudotis, jei atitinka visus taikytinus kelių eismo įstatymus ir saugaus eismo taisykles.

14. SEAT atsakomybė

14.1. SEAT neprisiima atsakomybės už jokią žalą, kylančią Klientui naudojantis Paslaugomis, Programa ir (arba) Transporto priemonės Navigacijos arba Radijo sistema, jei šis pažeidžia šias Bendrąsias sąlygas arba Paslaugomis naudojasi netinkamai. Ši nuostata ypač taikytina, jei Transporto priemonės vairuotojas vairuodamas blaškosi, norėdamas naudotis Paslaugomis arba Programa, ir todėl įvyksta avarija.

14.2. Ypač dėl teikiant Paslaugas SEAT pateikiamos informacijos skaitmeninio pobūdžio ir klaidų tikimybės tiek saugant, tiek perduodant tokią informaciją internetu, SEAT negarantuoja teikiant Paslaugas Klientui perduodamos ar pateikiamos informacijos naujumo, tikslumo, teisingumo ir kokybės. Todėl išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus taikytinuose įstatymuose, SEAT negali būti laikoma atsakinga už teikiant Paslaugas jos pačios ar trečiųjų šalių pateikiamų duomenų ir informacijos naujumą, tikslumą, teisingumą ir kokybę.

14.3. Dėl informacijos, duomenų, paveikslėlių ir kito teikiant Paslaugas trečiųjų šalių pateikiamo turinio Klientas pripažįsta, kad SEAT netikrina ir nekeičia nei šių duomenų, nei bet kokio kito turinio ar informacijos.

14.4. SEAT taip pat neprisiima atsakomybės už jokias aplinkybes, turinčias įtakos Paslaugoms, kai tos aplinkybės susijusios su trečiųjų šalių teikiamo duomenų ryšio problemomis. Šia prasme SEAT nebus atsakinga už bet kokį Technologijų nutraukimą, kaip aprašyta 4.2.6 punkte. Tačiau SEAT, sužinojęs apie artėjantį Technologijų nutraukimą, pagrįstai raštu informuos Klientą apie būsimą datą, po kurios technologija nebebus prieinama.

14.5. SEAT neprisiima atsakomybės už jokią žalą, kylančią iš to, kad Klientas pasirinko netinkamą slaptažodį prisijungti prie SEAT ID Naudotojo paskyros ar tą slaptažodį netinkamai saugojo. SEAT taip pat neprisiima atsakomybės už trečiųjų šalių, kurioms Klientas suteikė prieigą prie Paslaugų, padarytą žalą.

15. Garantija

15.1. Nepažeisdama aukščiau esančių 13 ir 14 punktų ir Kliento teisės atsisakyti sutarties, jei Paslaugos buvo tinkamai įdiegtos, ir atitinkamos sutarties galiojimo laikotarpiu SEAT atsako Klientui tuo atveju, jei: (i) Paslaugos neatitinka šiose Bendrosiose sąlygose pateikto aprašymo ir savybių bei konkrečių sąlygų, nurodytų Programoje prieš sudarant sutartį, kurios turėtų būti tokios pat kokybės ir savybių, kokias turi panašios paslaugos, ir su sąlyga, kad Klientas aiškiai nesutiko, jog kuri nors konkreti Paslaugų savybė nukrypsta nuo tokio atitikimo; (ii) Paslaugos nėra tinkamos įprastiniam naudojimui, kuriam jos yra skirtos (įskaitant tą naudojimą, kuriam teikiamos panašios paslaugos, atsižvelgiant į esamus techninius standartus); (iii) kartu su Paslaugomis nėra pateiktos tinkamos instrukcijos (kurias Klientas gali pagrįstai tikėtis gauti); ir (iv) kartu su Paslaugomis nėra pateikti atitinkami atnaujinimai, kai tai nurodyta sutartyje.

15.2. SEAT turi pateikti visus būtinus atnaujinimus, įskaitant saugumo atnaujinimus, kad išlaikytų Paslaugų atitiktį atitinkamos sutartos Paslaugos galiojimo laikotarpiu, kaip nurodyta konkrečiose jos sąlygose. Pirmiau nurodyta nuostata netaikoma, jei Klientas per pagrįstą laikotarpį neįdiegia SEAT pateiktų atnaujinimų, su sąlyga, kad SEAT tinkamai informavo Klientą apie tokius atnaujinimus ir kad pateikti su tuo susiję nurodymai yra tikslūs.

15.3. Jei Paslaugos neatitinka reikalavimų, Klientas turi teisę reikalauti, kad Paslaugos juos atitiktų, pvz., jas atnaujinant, atkuriant nenutrūkstamą tiekimą arba pašalinant ribotą veikimą (greitį). Jei (i) SEAT atsisako arba nesugeba pasiekti atitikties per pagrįstą laikotarpį ir nesukeldama didelių nepatogumų Klientui (ii) arba jei neatitiktis yra tokio rimto pobūdžio, kad Klientui būtų neprotinga pirmiausia kreiptis dėl ištaisymo, SEAT turi teisę (a) mokamų Paslaugų atveju proporcingai sumažinti kainą, jei tokia yra, už laikotarpį, kuriuo skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga neatitiko reikalavimų, ir (b) jei neatitiktis yra nedidelė, nutraukti sutartį pagal 3.7 punktą. Kainos sumažinimas arba grąžinimas yra proporcingas, jei jis atspindi Paslaugų vertės sumažėjimą, palyginti su verte, kurią skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga turėtų, jei jie atitiktų reikalavimus.

15.4. Nukrypstant nuo aukščiau esančio 15.1 punkto nuostatų, SEAT neatsako už neatitiktį, kuri atsirado tik dėl to, kad Klientas neįdiegė atnaujinimo per pagrįstą laiką, jei Klientas neįdiegė ne dėl SEAT pateiktų diegimo instrukcijų nepakankamumo ar trūkumų.

15.5. Norėdamas pasinaudoti šiame 15 skyriuje numatytomis Kliento teisėmis, Klientas gali kreiptis į SEAT klientų aptarnavimo skyrių.

16. Kiti naudotojai

16.1. Klientas gali įgalioti protingą asmenų skaičių (pavyzdžiui, šeimos narius, draugus, bendradarbius) naudotis Paslaugomis Kliento Transporto priemonėje (toliau – Kitas (-i) naudotojas (-ai).

16.2. Bendra taisyklė tokia, kad norėdamas naudotis Paslaugomis Kliento Transporto priemonėje Kitas naudotojas turi turėti SEAT ID Naudotojo paskyrą arba susikurti tokią paskyrą laikydamasis šių sąlygų, aktyvinti Transporto priemonei skirtas Paslaugas, konkrečiai susietas su jo SEAT ID Naudotojo paskyra, ir sutikti su šiomis Bendrosiomis sąlygomis, konkrečiosiomis ir bet kokiomis kitomis taikytinomis naudojimo sąlygomis bei privatumo politika.

16.3. Paslaugomis negalima naudotis vienu metu skirtingose vietose ir kai kuriomis Paslaugomis apskritai negali naudotis joks kitas asmuo, net ir turintis SEAT ID Naudotojo paskyrą, išskyrus Klientą. Ne visoms Paslaugoms būtina, kad kitas vairuotojas arba keleivis, kuris nėra Klientas, turėtų savo SEAT ID Naudotojo paskyrą. Daugiau informacijos apie tai pateikiama Programoje ar Navigacijos arba Radijo sistemoje. Tokiais atvejais Klientas atsakingas informuoti šiuos asmenis apie Paslaugoms taikomas sąlygas ir tinkamą Paslaugų naudojimą.

16.4. Naudojimasis Paslaugomis Kitiems naudotojams, kurie nesudarė pradinės sutarties dėl Paslaugų, nieko papildomai nekainuoja.

16.5. Kitų naudotojų naudojamų Paslaugų apimtis ir apskritai sklandus, nekliudomas naudojimas priklausys nuo to, kiek jomis gali naudotis Klientas ir kokias funkcijas bei kokį turinį jis įsigijo. SEAT neprivalo informuoti Kito naudotojo apie Paslaugų pakeitimus. SEAT privalo informuoti Kitus naudotojus tik apie šių Bendrųjų sąlygų pasikeitimus, jei tie pasikeitimai jiems aktualūs.

16.6. Klientas ir bet kuris Kitas naudotojas gali bet kada atšaukti Kito naudotojo teisę naudotis Paslaugomis, atšaukdamas atitinkamas naudotojo paskyras. Jei to nebus padaryta, Kito naudotojo prieiga bus atšaukta pasibaigus Kliento sudaromų Paslaugų sutarčių Galiojimo laikotarpiui arba kai sutartis bus nutraukta, laikantis šių Bendrųjų sąlygų nuostatų.

16.7. Kitas Transporto priemonės naudotojas gali būti Pirminis naudotojas (Primary User), antrinis naudotojas (Secondary User) arba svečias (Guest User).

Kiekvienas naudotojas turi šiuos vaidmenis:

A. Pirminis naudotojas – asmuo, kuris užsako Paslaugas ir prijungia Transporto priemonę prie Paslaugų pagal šias Bendrąsias sąlygas. Pirminis naudotojas turi prieigą prie visų prieinamų Paslaugų. Pirminis naudotojas turėtų būti savininkas, valdytojas arba kitas asmuo, kuris daugiausia naudojasi Transporto priemone (pvz., nuomininkai, tarnybinių automobilių naudotojai ir t. t.).

B. Antrinis naudotojas – asmuo, kuris yra prisijungęs prie Transporto priemonės, prijungtos prie Paslaugų, su savo SEAT ID, ir kurį Pirminis naudotojas patvirtino Antriniu Transporto priemonės naudotoju. Antrinis naudotojas neturi prieigos prie Paslaugų, kurios teikiamos tik Pirminiam naudotojui. Pirminis naudotojas, naudodamasis Programa, gali bet kuriuo metu pašalinti Antrinį naudotoją. Antrinis naudotojas taip pat gali pats pašalinti save kaip antrinį naudotoją. Antrinio naudotojo vaidmuo skirtas asmeniui, kuris reguliariai ir ilgesnį laiką naudojasi Transporto priemone (pvz., Pirminio naudotojo šeimos nariui, gyvenimo draugui, partneriui ar draugui). Vienu metu Transporto priemonei galima priskirti kelis Antrinius naudotojus. Antrinis naudotojas, pirmą kartą prisijungdamas prie Transporto priemonės, prijungtos prie SEAT CONNECT, turi sutikti su šiomis Bendrosiomis sąlygomis. Antriniam naudotojui netaikomos jokios teisės ir pareigos, kurios pagal šias Bendrąsias sąlygas priskirtos tik Pirminiam naudotojui.

C. Svečias – naudotojas, kuris yra prisijungęs prie SEAT CONNECT su savo SEAT ID. Svečias neturi prieigos prie Paslaugų, kurios teikiamos tik Pirminiam arba Antriniam naudotojui. Bet kuris Transporto priemonės naudotojas (įskaitant Anoniminį svečią) gali bet kada ištrinti Svečią transporto priemonėje naudodamasis navigacijos sistema. Pirminis naudotojas gali bet kada pašalinti Svečią per Programą. Svečio vaidmuo skirtas asmeniui, kuris Transporto priemone naudojasi reguliariai ilgesnį laiką (pvz., Pirminio naudotojo šeimos nariui, gyvenimo partneriui ar draugui), retkarčiais arba vieną kartą. Svečias, pirmą kartą prisijungdamas prie Transporto priemonės, prijungtos prie SEAT CONNECT, turi sutikti su šiomis Bendrosiomis sąlygomis. Svečiui netaikomos jokios teisės ir pareigos, kurios yra priskirtos tik Pirminiam arba Antriniam naudotojui.

Šios sąlygos netaikomos naudotojams, kurie nėra Pirminiai naudotojai, Antriniai naudotojai arba Svečiai ir kurie naudojasi Paslaugomis neprisijungę SEAT CONNECT prie savo SEAT ID (Anoniminis svečias).

Galimi naudotojo vaidmenys gali skirtis, ypač priklausomai nuo Transporto priemonės modelio, pagaminimo metų ir įrangos bei Transporto priemonėje esančios Paslaugų programinės įrangos versijos. Daugiau informacijos rasite šioje nuorodoje: https://www.cupraofficial.com/services/connect.html / https://www.seat.com/owners/connectivity/seat-connect-service.html

17. Transporto priemonės perdavimas visam laikui

17.1. Paslaugų sutartis visada susiejama su Transporto priemone, todėl Klientas neturi teisės perkelti Paslaugų į kitą transporto priemonę. Jei Transporto priemonė parduodama arba kitaip perduodama trečiajai šaliai (toliau – Pirkėjas), Klientas privalo:

  1. perduoti Pirkėjui Paslaugų sutartį;

  2. ištrinti visus Transporto priemonėje saugomus asmens duomenis;

  3. pašalinti Transporto priemonę iš SEAT ID Naudotojo paskyros Programoje.

Transporto priemonės praradimo ar sunaikinimo atveju Klientas negali turėti jokių pretenzijų SEAT dėl už Paslaugą sumokėtos kainos grąžinimo.

17.2. Pirkėjas gali naudotis Paslaugomis susikūręs SEAT ID Naudotojo paskyrą, įsigijęs Paslaugas ir aktyvindamas jas, kaip nurodyta šiame dokumente.

17.3. Paslaugų sutarties perdavimo Pirkėjui galiojimas priklausys nuo SEAT patvirtinimo, kuris nebus be reikalo vilkinamas. Šiose sąlygose numatytas Paslaugų Užsakymo patvirtinimas bus laikomas įrodymu, kad SEAT sutinka su sutarties perdavimu.

18. Jurisdikcija ir taikytina teisė

18.1. Šis 18 skirsnis taikomas tik vartotojams, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta arba įprastinė gyvenamoji vieta yra Europos Sąjungos valstybėje narėje, ir neturi įtakos įstatyminiam reguliavimui, susijusiam su alternatyviu vartotojų ginčų sprendimu, kuris gali būti taikomas Europos Sąjungai nepriklausančiose šalyse.

18.2. Šios Bendrosios sąlygos reglamentuojamas pagal Ispanijos bendrąja teise (legislación española común). Jei Klientas yra galutinis naudotojas, taikomi šalies, kurioje yra naudotojo buveinė arba gyvenamoji vieta sudarant sutartį, įstatymai.

18.3. Visi ginčai, kylantys dėl šių sutartinių santykių, bus perduodami kompetentingiems Barselonos (Ispanija) teismams. Tačiau jei Klientas veikia kaip galutinis naudotojas, tokie ginčai perduodami naudotojo gyvenamosios vietos teismams.

18.4. Jei Klientas veikia kaip galutinis naudotojas, bet kokį ginčą, susijusį su šiomis Bendrosiomis sąlygomis, jis gali teikti alternatyvaus ginčų sprendimo (ADR) subjektams. Europos Komisijos ADR subjektų sąrašas pateikiamas adresu https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

18.5. Vis dėlto SEAT neįsipareigoja ir neprivalo dalyvauti internetinėje ginčų sprendimo procedūroje, dalyvaujant vartotojų arbitražo institucijai.

19. Atskiriamumas

19.1. Jei paaiškėtų, kad kuri nors šių Bendrųjų sąlygų nuostata yra netinkama, neteisėta ar negaliojanti, tai neturės įtakos likusioms nuostatoms, jei tik tai neturi esminės įtakos šiose Bendrosiose sąlygose numatytoms šalių teisėms ir pareigoms. Šiuo atveju „esminė įtaka“ yra tokia, kuri stipriai pakenktų kurios nors šalies interesams arba šių Bendrųjų sąlygų tikslui. Tokie punktai turi būti pakeisti arba integruoti į kitus punktus, kurie nepažeidžia įstatymo ir atlieka tokią pačią paskirtį kaip ir pakeičiami punktai.

20. Eksporto kontrolė

20.1. Naudodamasis SEAT ID Naudotojo paskyra ir Paslaugomis, Klientas įsipareigoja laikytis visų taikomų užsienio prekybos ir eksporto kontrolės nuostatų, įstatymų ir taisyklių. Be nacionalinių užsienio prekybos eksporto kontrolės nuostatų, įstatymų ir taisyklių, tai gali būti taikoma ir ES eksporto kontrolės nuostatoms, įstatymams ir taisyklėms, taip pat eksteritorialiai taikomoms Jungtinių Amerikos Valstijų ir kitų šalių eksporto kontrolės ir sankcijų taisyklėms. Klientas taip pat atsako už tai, kad būtų laikomasi visų taikomų vietos nuostatų, įstatymų ir taisyklių, susijusių su skaitmeninių paslaugų ir susijusių produktų, programinės įrangos ir technologijų importu, eksportu ar reeksportu.

20.2. Klientas taip pat pripažįsta ir patvirtina, kad, remiantis galiojančiomis eksporto kontrolės ir sankcijų taisyklėmis ir reglamentais – tiek, kiek jų laikomasi teisiškai, – Klientui nedraudžiama gauti ar naudoti (skaitmenines) paslaugas ir susijusius produktus, programinę įrangą ar technologijas.

© SEAT, S.A.U. 2022 m. Visiškas ar dalinis platinimas yra draudžiamas. Visos teisės saugomos.

Priedas 1

Standartinė sutarties atsisakymo forma

(šią formą pildykite tik tuo atveju, jeigu norite atšaukti sutartį)

PRANEŠIMAS APIE SUTARTIES ATŠAUKIMĄ

For the attention of:

SEAT, S.A. Customer Services.

Address: Autovía A-2, Km 585 08760 Martorell, España

El. paštas (SEAT): customercare@seat.es El. Paštas (CUPRA): customercare@cupraofficial.com

Gerb. Pone/Ponia,

Šiuo informuoju jus apie savo sprendimą atšaukti sutartį žemiau išvardintų paslaugų teikimui:

- Paslaugos Automobiliui, VIN Nr. (*):

Atšaukiamų paslaugų paketas/-ai (pažymėkite „X“):

(*) VIN numerį galite rasti Jūsų automobilio priekinio stiklo apatiniame kampe ir automobilio dokumentuose.


Informācija par datu aizsardzību

SEAT, S.A. kā datu pārzinis apstrādās visus šādā veidā apkopotos datus, lai pārvaldītu jūsu atkāpšanos kā juridisko pamatu CONNECT līguma izpildei. Jūsu dati netiks izpausti trešajām personām, izņemot tiesību aktos paredzēto pienākumu izpildes nolūkos. Jūsu dati tiks glabāti tik ilgi, cik tie būs nepieciešami jūsu pieprasījuma izpildei, un tiks bloķēti laika posmā, kad var rasties tiesiskās saistības. Jūs varat izmantot savas tiesības, nosūtot e-pastu uz adresi customercare@seat.es vai customercare@cupraofficial.com atkarībā no sava transportlīdzekļa markas, kā arī varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības nodaļu: dataprotection@seat.es. Jūs varat iesniegt sūdzību atbildīgajā datu aizsardzības iestādē.