SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT

TEISINĖ INFORMACIJA IR NAUDOJIMO SĄLYGOS

1. Įvadas

SEAT, S.A. (toliau “SEAT”) yra Ispanijos bendrovė, kurios buveinė yra Autovía A-2, Km 585 – 08760 Martorell, Ispanija, Mokesčių identifikavimo Nr. A-28.049.161, registruota Barselonos komerciniame registre, bendrasis tomas 23.662, 1 lapas, psl. Nr. 56855, el. paštas: customercare@seat.es.

SEAT yra „SEAT CONNECT“ ir „CUPRA CONNECT“ programų ir programinės įrangos, įtrauktos į SEAT ar CUPRA navigacijos ar radijo sistemą (toliau atitinkamai – „Programos“ ir „Navigacijos / radijo sistema“, o visos kartu – „Kanalai“), intelektinės nuosavybės teisių ar bet kokių kitų teisių savininkė ir licencijos turėtoja.

Šios naudojimo sąlygos (toliau - Naudojimo sąlygos) reglamentuoja Naudotojų (toliau “Naudotojai”) prieigą prie „Programų“ ir „Navigacijos/radijo sistemos“ ir jų naudojimą bei papildo bet kokius kitus teisinius dokumentus ar privatumo politiką, reglamentuojančius bet kokią funkciją, paslaugą, taikymą, platformą ar bet kokias priemones, reikalingas Kanalų naudojimui, arba įtrauktas į tokius Kanalus.

Ypatingai šios Naudojimo sąlygos papildo SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT internetinių mobiliųjų paslaugų bendrąsias sąlygas, pasiekiamas Programose (toliau, “Bendrosios sąlygos”).

Naudotojai, turi aiškiai patvirtinti - atitinkamuose “Kanaluose” - kad sutinka su SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT Internetinės Mobiliosios programėlės Naudojimo sąlygomis, aktualiomis bet kuriuo jos naudojimo metu (toliau “Paslaugos”) (kaip nurodyta Bendrųjų sąlygų 6 punkte), be išankstinio įspėjimo, pradedant taikyti jas Naudotojams bet kuriuo metu naviguojant ar naudojantis Kanalais.

2. Tikslas

Kanalų tikslas yra:

(i) Leisti Naudotojams naudotis Paslaugomis, aprašytomis Programose; ir

(ii) leisti Naudotojams prijungti savo transporto priemonę (tik tas SEAT arba CUPRA transporto priemones, kurios bet kuriuo metu yra suderinamos su paslaugomis) prie savo SEAT ID naudotojo paskyros (toliau - „SEAT ID naudotojo paskyra“). Naudotojai gali rasti daugiau informacijos apie SEAT ID Naudotojo paskyros sukūrimą ir tvarkymą adresu: https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions.

Tam tikroms paslaugoms gali būti taikomos papildomos trečiųjų šalių naudojimo sąlygos. Naudotojai, prieš naudodamiesi Paslaugomis, turėtų peržiūrėti ir, prireikus, patvirtinti, kad sutinka su tokiomis sąlygomis. Šiuo atveju taikoma 9 punkte nustatyta atsakomybės tvarka.

Programos parsisiuntimas ir kitų kanalų naudojimas yra nemokamas. Nepaisant to, Bendrosiose sąlygose arba specialiosiose sąlygose (pavyzdžiui, Užsakymo patvirtinime) gali būti nustatyta Paslaugų kaina, kuri gali būti taikoma konkrečioms Naudotojų įsigytoms Paslaugoms.

Kanalai skirti asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui. Naudojimasis kanalais komerciniais ar profesiniais tikslais yra aiškiai neleistinas.

Kanalais siūlomos paslaugos gali naudoti mobiliuosius duomenis. SEAT neatsako už naudotojų patirtas ryšio ir keitimosi duomenimis ar interneto ryšio išlaidas, išskyrus atvejus, nustatytus Bendrųjų sąlygų 4 punkte. Naudotojai gali kreiptis į atitinkamus telekomunikacijų operatorius dėl papildomos informacijos.

3. Intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės

Visos Kanalų intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės (įskaitant Programą ir Navigacijos/radijo sistemą) ir jų sudedamąsias dalis (įskaitant informaciją, tekstus, duomenis, grafiką, paveikslėlius, nuotraukas, dizainą, programinę įrangą, prekių ženklus ir kitą turinį) yra SEAT ir (arba) jos licencijų turėtojų nuosavybė. Todėl draudžiama Naudotojams bet kokiu būdu naudoti, atkurti, perduoti, apdoroti, platinti ar eksploatuoti Kanalus ir (arba) jų elementus, išskyrus atvejus, kai to Kanalų būtinai reikia, kad būtų galima mėgautis Paslaugomis, ir tik asmeniniam naudojimui.

Šiuo atžvilgiu SEAT suteikia Naudotojams neišskirtinę, nesublicencijuojamą ir neperduodamą teisę naudotis Kanalais, kuriems bus taikomos šios Naudojimo sąlygos, Pagrindinės sąlygos ir bet kurios kitos nuostatos ir (arba) taikytini teisės aktai.

Kalbant apie kanalų bazinę programinę įrangą, Naudotojai neturėtų Kanalų dekompiliuoti, išardyti ar atlikti atvirkštinę inžineriją. Be to, naudotojai jokiu būdu negali pašalinti, keisti, vengti ar manipuliuoti Kanaluose įrengtais apsaugos įtaisais ar įdiegtomis apsaugos sistemomis.

Naudotojai pripažįsta ir sutinka, kad kanalų ir jų komponentų naudojimas nereiškia, kad jiems priskiriamos bet kokios pramoninės ar intelektinės nuosavybės teisės, pvz., Autorių teisės, prekių ženklai, dizainas ar kitos teisės, taip pat tai nėra leidimas kurti programinę įrangą, naudojantis Programa ir (arba) navigacijos/radijo sistema, išskyrus ribotą licenciją, suteikiančią Naudotojams teisę naudoti kanalus pagal čia nustatytas sąlygas.

4. Naudojimo apribojimai

Naudotojai turi laikytis visų eismo saugumo reikalavimų, kelių eismo taisyklių ir įstatymų. Kiekvienas Naudotojas bus asmeniškai atsakingas už bet kokį minėtų taisyklių, reikalavimų ir įstatymų nesilaikymą, o SEAT bus atleista nuo bet kokios atsakomybės.


ĮSPĖJIMAS: VISADA VAIRUOKITE ATIDŽIAI. BET KOKS ELEKTRONINIS ĮRENGINYS, GALINTIS TRUKDYTI VAIRAVIMUI, TURI BŪTI NAUDOJAMAS SAUGIAI, KAI TRANSPORTO PRIEMONĖ STOVI VIETOJE IR ATSIŽVELGIANT Į GALIOJANČIUS TEISES AKTUS.

TELEFONO, NAVIGACIJOS ARBA KITI KOMUNIKACIJOS PRIETAISAI YRA DRAUDŽIAMI, JEI NĖRA LAISVŲ RANKŲ ĮRANGOS IR/AR TAI JŲ NAUDOJIMĄ APRIBOJA GALIOJANTYS TEISĖS AKTAI.


5. Naudojimo sąlygų pakeitimai

SEAT pasilieka teisę dėl pagrįstų priežasčių keisti šias Naudojimo sąlygas. Apie bet kokius šių Naudojimo sąlygų pakeitimus Naudotojas informuojamas per pagrįstą terminą, kad galėtų patvirtinti savo sutikimą. Atnaujintą Bendrųjų sąlygų versiją Naudotojas bet kuriuo metu gali rasti Programose.

6. Netinkamas naudojimas

Naudotojas įsipareigoja naudoti Kanalus teisingai. Visų pirma nadotojas įsipareigoja nevykdyti šių veiksmų:

SEAT pasilieka teisę neleisti prisijungti prie Kanalų bet kuriam Naudotojui, kuris pažeidžia trečiųjų šalių teises arba nesilaiko šių Naudojimo sąlygų ar taikomų įstatymų, ir ypač šio punkto nuostatų. SEAT turi visas kitas papildomas teises, kurios gali būti nukreiptos prieš Naudotoją, ypač dėl baudžiamojo ar civilinio proceso inicijavimo.

7. Pranešimas apie galimus pažeidimus

SEAT laikosi galiojančių įstatymų ir nepažeidžia trečiųjų šalių teisių. Kanalų Naudotojas taip pat privalo laikytis galiojančių įstatymų ir nepažeisti trečiųjų šalių teisių.

Jei bet kuris Naudotojas žino apie Kanalų naudojimo pažeidimus arba bet kokį jų naudojimą, kuris prieštarauja galiojantiems įstatymams, toks Naudotojas nedelsdamas turi apie tai pranešti SEAT adresu customercare@seat.es.

8. Paslaugų teikimas ir garantijų pašalinimas

SEAT dės visas pastangas, kad kanalai veiktų tinkamai. Tačiau SEAT negali garantuoti, kad paslauga veiks be trikdžių, galinčių atsirasti dėl Kanalų taisymo ir (arba) techninės jų priežiūros, ar prietaisų ir (arba) tinklų, reikalingų duomenų perdavimui, trūkumo arba aprėpties ar gedimo, kurie nėra SEAT kontroliuojami. SEAT imsis tinkamų veiksmų tokiems trikdžiams sumažinti.

Nors SEAT dės visas pastangas, kad Kanaluose būtų pilna, tiksli ir atnaujinta informacija, kol nenurodyta kitaip, informacija turėtų būti traktuojama tik kaip orientacinio pobūdžio. Tokios informacijos tikslas - pateikti bendros informacijos iliustraciją, o ne detalią ir konkrečią informaciją. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta anksčiau, tokia informacija gali keistis.

9. Atsakomybės apribojimas ir atsakomybė

Naudotojas, turėdamas prieigą prie Kanalų, įsipareigoja naudotis jais pagal įstatymus ir yra atsakingas už bet kokią SEAT ir (arba) trečiosioms šalims padarytą žalą ar nuostolius, atsiradusius dėl to, kad Naudotojas nesilaiko tokio įsipareigojimo.

Bet kuriuo atveju Naudotojas yra visiškai atsakingas už visus duomenis ar turinį, perduotą ar praneštą SEAT. SEAT neperžiūri ir nekontroliuoja tokio turinio, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai, kompetentinga teisminė institucija arba administracinė rezoliucija, turinti teisę pašalinti arba blokuoti tokių duomenų ar turinio rodymą tol, kol bus įrodyta atitinkamos informacijos nuosavybė arba teisėtumas.

SEAT neatsako už galimas saugumo klaidas ar žalą, kuri gali būti padaryta Naudotojo kompiuterinei sistemai ar įrenginiams (techninei ir programinei įrangai) ir (arba) failams ar dokumentams, saugomiems tokioje kompiuterinėje sistemoje ar įrenginiuose, naudojantis Kanalais, dėl virusų, Trojos arklių ar panašių aplinkybių tokiose kompiuterinėse sistemose ar įrenginiuose. SEAT taip pat neatsako už interneto ir (arba) telefono linijos sutrikimus, trukdžius, praleidimus, pertrūkius ar atjungimus, susijusius su kanalų operaciniu veikimu dėl priežasčių, nepriklausančių nuo SEAT.

Kanaluose gali būti nuorodų į kitas interneto svetaines ir trečiųjų šalių pateikta informacija, turinys ir (arba) paslaugos. SEAT negali kontroliuoti ir nėra atsakinga už tokią informaciją, turinį, veiklą ir (arba) paslaugas. SEAT suteikia Naudotojui nuorodas į trečiųjų šalių informaciją, turinį ir (arba) paslaugas tik patogumui ir pagal Bendrąsias sąlygas, šias Naudojimo sąlygas ir kitas konkrečias taikytinas sąlygas ir privatumo politiką, kurias Naudotojas turi perskaityti ir aiškiai priimti.

Kanaluose gali būti pateikiama reklama ar pasiūlymai. Už Kanaluose pateikiamos reklamos ar pasiūlymo turinio atitikimą taikomiems įstatymams yra atsakinga ją pateikianti šalis. SEAT neatsako už bet kokias tokio turinio klaidas, netikslumus ar pažeidimus. Bet kuriuo atveju, jei norite pateikti bet kokią pretenziją dėl reklamos turinio, įterpto į Kanalus, siųskite el. laišką adresu:

customercare@seat.es.

SEAT neatsako už bet kokią žalą ar nuostolius, atsiradusius dėl Naudotojo pasirinkto netinkamo slaptažodžio, kuriant savo SEAT ID vartotojo paskyrą, arba slaptažodžius, kurių saugumo Naudotojas neužtikrino, pažeisdamas šias Naudojimo sąlygas ar kitas taikytinas sąlygas, arba už bet kokią trečiųjų šalių, kurioms Klientas suteikė prieigą prie Paslaugų, padarytą žalą.

Apskritai SEAT nekontroliuoja Naudotojų naudojamų Kanalų. Visų pirma, SEAT negali garantuoti, kad naudotojai naudojasi kanalais laikydamiesi įstatymų, šių Naudojimo sąlygų, Bendrųjų sąlygų, viešosios moralės, socialinio padorumo ar viešosios tvarkos, taip pat, ar Naudotojai naudoja kanalus atidžiai ir apdairiai. Todėl SEAT neatsako už naudojimąsi kanalais, kurie pažeidžia bet kokius įstatymus, intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises ar kitas trečiųjų šalių teises.

10. Duomenų apsauga

SEAT saugos Jūsų asmeninius duomenis ir naudos juos tik įstatymų nustatyta tvarka arba, kai Jūs sutinkate, kad jie būtų naudojami. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą pateikta Programose esančioje Privatumo politikoje.

11. Atskiriamumas

Jei paaiškėtų, kad kuri nors šių Naudojimo sąlygų nuostata yra netinkama, neteisėta ar negaliojanti, tai neturės įtakos likusioms nuostatoms, jei tik tai neturi esminės įtakos šiose Naudojimo sąlygose numatytoms šalių teisėms ir pareigoms. Šiuo atveju „esminė įtaka“ yra tokia, kuri stipriai pakenktų kurios nors šalies interesams arba šių Naudojimo sąlygų tikslui. Tokie punktai turi būti pakeisti arba integruoti į kitus punktus, kurie nepažeidžia įstatymo ir atlieka tokią pačią paskirtį kaip ir pakeičiami punktai.

12. Kita, taikytina teisė ir jurisdikcija

a. Šios Naudojimo sąlygos reglamentuojamos Ispanijos bendrosios teisės (legislación española común). Jei Klientas yra galutinis naudotojas, taikomi šalies, kurioje yra naudotojo buveinė arba gyvenamoji vieta sudarant sutartį, įstatymai.

b. Visi ginčai, kylantys dėl šių sutartinių santykių, bus perduodami kompetentingiems Barselonos (Ispanija) teismams. Tačiau jei Naudotojas veikia kaip galutinis naudotojas, tokie ginčai perduodami naudotojo gyvenamosios vietos teismams.

c. Jei Naudotojas veikia kaip galutinis naudotojas, bet kokį ginčą, susijusį su šiomis Bendrosiomis sąlygomis, jis gali teikti alternatyvaus ginčų sprendimo (ADR) subjektams. Europos Komisijos ADR subjektų sąrašas pateikiamas adresu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

d. Vis dėlto SEAT neįsipareigoja ir neprivalo dalyvauti internetinėje ginčų sprendimo procedūroje, dalyvaujant vartotojų arbitražo institucijai

© SEAT, S.A. 2020 Visiškas ar dalinis platinimas yra draudžiamas. Visos teisės saugomos.