TRANSPORTO PRIEMONIŲ SU INTERNETO PRIEIGA IR MOBILIŲJŲ INTERNETO PASLAUGŲ („CONNECT“) DUOMENŲ APSAUGOS DEKLARACIJA

Paskutinis atnaujinimas: 2022 m. kovas

1. Bendroji informacija

Ši duomenų apsaugos deklaracija informuoja apie jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir naudojimą, naudojantis transporto priemone su interneto prieiga ir CUPRA CONNECT mobiliosiomis interneto paslaugomis (toliau vadinamomis „CONNECT Online paslaugos“), teikiamomis pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – „BDAR“) ir Ispanijos duomenų apsaugos teisės aktą 3/2018 bei kitus jį papildančius vietinius teisės aktus.

Už duomenų tvarkymą atsakingas subjektas yra:

Duomenų valdytojo tapatybė SEAT, S.A.U., mokesčių mokėtojo identifikavimo numeris A-28049161 (toliau vadinamas „Subjektu“) Adresas Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barselona, Ispanija) El. paštas customercare@cupraofficial.com

2. Kokius asmens duomenis apdorojame, kaip juos naudojame ir kokiu teisiniu pagrindu remiamės?

Apskritai jūsų transporto priemonėje gali būti tvarkomi šių kategorijų duomenys, kuriuos galima laikyti asmens duomenimis, kai jie tvarkomi esant tam tikroms prielaidoms ir aplinkybėms:

2.1. Duomenų, susijusių su interneto ryšiu, tvarkymas

Šiame skyriuje informuojame apie jūsų asmens duomenų tvarkymą, kai transporto priemone su interneto prieiga naudojatės tiek internetiniu režimu, tiek atsijungę.

A) Duomenų tvarkymas ryšiui aktyvinti

Interneto prieigai užtikrinti gamykloje į transporto priemonę įdedama SIM kortelė. Todėl ryšiui užtikrinti, kai tik SIM kortelė įdedama į transporto priemonę, telekomunikacijų paslaugų teikėjas gauna informaciją apie transporto priemonės identifikavimo numerį (toliau „VIN“), kuriam yra priskirta SIM kortelė.

Prie duomenų serverio transporto priemonė turi būti prijungta prieš tai, kai pardavėjas ją perduoda jums pardavimo vietoje, arba bent jau tada, kai transporto priemonės pradinė rida yra 25 km. Šis ryšys reikalingas registracijai sertifikuoti mūsų duomenų serveryje. Jei prieš pat atnaujinimo procesą transporto priemonė veikė atsijungus, dėl šios funkcijos svarbos transporto priemonė automatiškai grįš į tą patį režimą po to, kai atnaujinimo procesas bus baigtas. Jei atlikus šį atnaujinimą transporto priemonė veikia atsijungus, iš transporto priemonės jokie duomenys nebus siunčiami, jie bus tvarkomi tik vietoje – transporto priemonėje. Taip pat bus išjungtos visos mobiliosios interneto paslaugos, išskyrus teisiškai privalomą su saugumu susijusią paslaugą, vadinamą pagalbos iškvietimo sistema „eCall“. Ši paslauga gali veikti internetiniu režimu.

Be to, techniškai būtina, kad transporto priemonėje sumontuotas telematikos įrenginys (internetinio ryšio blokas), reikalingas transporto priemonės jungčiai sudaryti, pats reguliariai pasileistų iš naujo ir jungtųsi prie vietinio radijo tinklo, kad transporto priemonė galėtų prisijungti prie interneto, pvz., kai transporto priemonės naudotojas perjungia transporto priemonę į internetinį režimą arba dėl avarijos yra naudojama pagalbos iškvietimo sistema „eCall“. Šis procesas vyksta tik tuo atveju, jei transporto priemonė esamu metu neveikia, tačiau nepriklausomai nuo to, ar ji veikia atsijungus ar internetiniu režimu. Jei transporto priemonė veikia atsijungus, paleidus iš naujo bus automatiškai grįžtama į šį režimą.

Šiuo tikslu bus tvarkomi tokie duomenys: transporto priemonės rida , IP adresas, VIN ir SIM kortelės numeris. Šio tvarkymo tikslas yra užtikrinti ryšį, įgalinantį jus aktyvinti ir naudoti mobiliąsias interneto paslaugas, kurios jau prieinamos transporto priemonėje. Visas šis duomenų tvarkymas grindžiamas sutarties tarp jūsų ir pardavėjo, iš kurio pirkote savo transporto priemonę su interneto prieiga, vykdymu ir mūsų, kaip gamintojo, teisinės prievolės transporto priemonėse įrengti pagalbos iškvietimo sistemą „eCall“ vykdymu (BDAR 6 str. 1 d. b p.).

B) Pagalbos iškvietimo sistema „eCall“

Pagalbos iškvietimo sistema („eCall“) veikia tiek internetiniu režimu, tiek atsijungus ir yra pasiekiama net be „CONNECT Online“ paslaugų sutarties. Jei transporto priemonė veikia atsijungus, duomenų ryšys užmezgamas tik tada, jei patenkate į eismo įvykį arba jei skambinate skubiosios pagalbos numeriu naudodamiesi transporto priemonės SOS mygtuku.

Jei patenkate į eismo įvykį, į gelbėjimo valdymo centrą siunčiamas automatinio pagalbos iškvietimo signalas. Oro pagalvės ir saugos diržo įtempiklio jutikliai leidžia automobiliui nustatyti, kad įvyko avarija , ir tokiu atveju aktyvinti pagal įstatymus reikalaujamą pagalbos iškvietimo sistemą „eCall“. Kita vertus, jūs galite bet kada pats / pati paskambinti pagalbos tarnyboms. Jei aktyvinamas, su pagalbos tarnybų valdymo centru užmezgamas balso ryšys . Šiuo ryšiu, atsižvelgiant į konkretų atvejį, taip pat galima gauti ir perduoti daugiau duomenų (pvz., apie sužeidimo tipą ir avarijos sunkumą).

Be to, iš transporto priemonės į pagalbos valdymo centrą automatiškai ir tiesiogiai perduodami tokie duomenys: transporto priemonės tipas, laikas, vieta, važiavimo kryptis, žmonių skaičius transporto priemonėje. Automatinis duomenų perdavimas į pagalbos koordinavimo centrą pagrįstas gyvybinių interesų apsauga (BDAR 6 str. 1 d.) bei teisiniu įsipareigojimu (BDAR 6 str. 1 d. c p.), kartu su 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/758 dėl tipo patvirtinimo reikalavimų dėl transporto priemonėse montuojamos numeriu 112 grindžiamos „eCall“ sistemos įdiegimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2007/46/EB).

C) Saugus ryšys tarp transporto priemonės ir duomenų serverio, techninis mobiliojo elektroninio ryšio paslaugų prieinamumas.

Jei transporto priemonė veikia internetiniu režimu, iš transporto priemonės bus perduodami tam tikri duomenys. Tai reiškia, kad transporto priemonės turi ryšį. Ryšys iš dalies būtinas siekiant užtikrinti, kad transporto priemonėje įdiegta funkcija „Car2X“ veiktų techniškai saugiai ir nepriekaištingai. Išsamią informaciją apie duomenų tvarkymą, susijusį su funkcija „Car2X“, rasite informacijos ir pramogų sistemos teisinių klausimų skyriuje ir „Car2X“ privatumo politikos dokumente. Mobiliąsias internetines „CONNECT Online“ paslaugas savo transporto priemonėje galėsite aktyvinti bet kuriuo metu. Be to, tinklo režimu transporto priemonė lygina duomenis su duomenų serveriu, kad būtų užtikrinta, jog visos transporto priemonėje aktyvintos „CONNECT Online“ paslaugos būtų techniškai prieinamos ir tarp transporto priemonės ir duomenų serverio būtų užmegztas saugus ryšys.

Kiekvieną kartą, kai transporto priemonė prisijungia prie interneto arba paleidžiama internetiniu režimu, transporto priemonė duomenų serveryje turi atlikti autentifikaciją. Subjektas apdoroja tokius asmens duomenis: VIN, IP adresą, įskaitant transporto priemonės SIM kortelės numerį, ir tik tada, jei yra aktyvintos „CONNECT Online“ paslaugos, – jūsų naudotojo ID. Kad būtų galima atitinkamai teikti paslaugas, naudotojo ID duomenys tvarkomi siekiant patikrinti, ar „CONNECT Online“ paslaugas aktyvino pagrindinis transporto priemonės naudotojas. Be to, užvestos transporto priemonės sistemų laikas sinchronizuojamas su duomenų serverio laiku. Norint patikrinti iš transporto priemonės atsiųstų sertifikatų galiojimą užtikrinant saugų ryšį, transporto priemonės laikas turi būti tikslus. Tik taip galima užmegzti saugų ryšį su duomenų serveriu ir užkirsti kelią trečiųjų šalių kibernetinėms atakoms. Duomenų apdorojimas atliekamas remiantis mūsų teisėtu interesu užmegzti saugų transporto priemonės ryšį su mūsų duomenų serveriu ir sudaryti technines galimybes teikti pagrindines paslaugas, kurios jums prieinamos transporto priemonėje nesudarant atskiros sutarties, taip pat „CONNECT Online“ paslaugas, jei taikoma (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

D) Programinės įrangos atnaujinimas internetu

Dėl teisinių priežasčių, jums tapus „CONNECT“ paslaugos klientu, programinės įrangos naujinius (pvz., valdymo bloko programinės įrangos) teikiame transporto priemonės internetiniu ryšiu („Programinės įrangos atnaujinimas internetu“). Tuo atveju, jei nesate pasirašę sutarties dėl „CONNECT Online“ paslaugų teikimo, jums reikalingos programinės įrangos naujinius galėsite gauti susisiekę su įgaliotuoju pardavėju ir techninės priežiūros partneriu. Todėl, prieš atsisiunčiant internete prieinamą programinės įrangos naujinį, reikia nustatyti transporto priemones, su kuriomis yra sudaryta „CONNECT“ sutartis, o su kuriomis – ne. Šiuo tikslu reikia patikrinti visų transporto priemonių, kurioms reikalingas naujinimas, identifikatorių VIN ir patikrinti jų „CONNECT“ paslaugos sutarties būseną. Jei sudaryta CONNECT sutartis , duomenys bus tvarkomi sutarties vykdymo tikslu (BDAR 6 str. 1 d. b p.), o visų kitų savininkų duomenys bus tvarkomi dėl mūsų teisėtų interesų turėti galimybę tinkamai teikti programinės įrangos atnaujinimo / internetinės sistemos atnaujinimo paslaugą. (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

2.2. Su „CONNECT Onlines“ paslaugomis (CONNECT) susijęs duomenų tvarkymas

Šiame skyriuje informuojame apie jūsų asmens duomenų tvarkymą aktyvinant ir naudojant „CONNECT Online“ paslaugas (toliau vadinamas „CONNECT“).

A) „CONNECT Online“ paslaugų aktyvinimas

Norėdami aktyvinti ir naudoti „CONNECT Online“ paslaugas, pirmiausia turite sukurti naudotojo identifikavimo paskyrą. Identifikavus naudotoją galėsite užsiregistruoti „CONNECT Online“ ar trečiųjų šalių, tokių kaip importuotojas į jūsų šalį, kad gautumėte siūlomas paslaugas. Jei tai padarysite, jūsų pasirinkta internetinė paslauga bus susieta su naudotojo identifikatoriaus paskyra. Būtinas duomenų tvarkymas atliekamas sutarties vykdymo tikslu, tai yra sąlygomis, kurios, pagal BDAR 6 str. 1 d. b p., turi būti patvirtinamos kuriant naudotojo identifikavimo paskyrą. Naudotojo ID yra centrinė naudotojo paskyra, kurioje galite centralizuotai tvarkyti savo asmens duomenis. Informacijos apie duomenų tvarkymą, susijusį su naudotojo identifikavimu, galite rasti CUPRA naudotojo identifikavimo privatumo politikos dokumente.

Jei nusprendžiate aktyvinti „CONNECT Online“ paslaugas, subjektas tvarkys su „CONNECT Online“ paslaugų teikimu susijusius jūsų identifikavimo ir kontaktinius duomenis. (BDAR 6 str. 1 d. b p.). Be to, siekdamas vykdyti tikslią apskaitą ir išvengti sukčiavimo, kartu su jūsų VIN subjektas gali tvarkyti ir jūsų pateiktos sąskaitos faktūros bei mokėjimo duomenis. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas įsipareigojimams, susijusiems su tinkama apskaita, vykdyti yra teisėtas mūsų interesas (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Subjektas tvarko kitus iš transporto priemonės gautus asmens duomenis, kad galėtų teikti sutartines „CONNECT Online“ paslaugas – tiek, kiek tai yra būtina darbui atlikti (BDAR 6 str. 1 d. b p.). Bet kuriuo atveju VIN yra apdorojamas, be to, kartu su VIN ir naudotojo identifikavimu mes taip pat registruojame naudojamos paslaugos laiką ir tipą, kad galėtume nustatyti bei išanalizuoti triktis. Tai daroma siekiant apsaugoti mūsų teisėtą interesą tobulinti mobiliojo elektroninio ryšio paslaugas, kad jos būtų prieinamos visiems mūsų klientams, patiriant kuo mažiau trikčių (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Galiausiai, pagal jūsų kontaktinius duomenis, kuriuos pateikiate registruodamiesi „CONNECT“, „SEAT“ gali pakviesti jus dalyvauti vartotojų pasitenkinimo ir (arba) rinkos tyrimuose dėl jūsų naujos įsigytos ir prijungtos transporto priemonės. Šiuos tyrimus „SEAT“ gali siųsti kaip už „CONNECT“ paslaugas atsakinga organizacija vadovaudamasi savo kaip transporto priemonės gamintojos teisėtu interesu (BDAR 6 str. 1 d. f p.), su sąlyga, kad informacija, gauta atlikus tokius tyrimus, gali būti panaudota apibendrintu būdu produktui patobulinti ir mūsų pardavimo procesams optimizuoti. Ši informacija yra labai svarbi „SEAT“ ir jos vertinama. Jei nenorite, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi šiuo tikslu, prašom vadovautis instrukcijomis, pateiktomis šio pareiškimo 7 punkte. Mes rekomenduojame jums prieš dalyvaujant perskaityti informaciją dėl duomenų apsaugos, pateikiamą su rinkos tyrimu.

B) „CONNECT Online“ paslaugų naudojimas

Jei turite abejonių ar klausimų dėl „CONNECT Online“ paslaugų, galite susisiekti su savo techninės priežiūros partneriu (techninės pagalbos partneriu ir (arba) pardavėju), importuotoju savo šalyje (telefonu, paštu, per programėlę arba kontaktinę formą) arba parašyti mūsų klientų aptarnavimo skyriui adresu customercare@cupraofficial.com. Šiais atvejais apdorosime tokius duomenis: sutarties duomenis, naudotojo ID (vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris), VIN, apdorojamus konkrečios paslaugos duomenis ir susijusias laiko žymas, taip pat kitus duomenis, kuriuos pateikėte kartu su užklausa. Subjektas apdoroja duomenis pagal BDAR 6 str. 1 d. b p., siekdamas įvykdyti „CONNECT Online“ paslaugų sutartį arba, jei dar nesate klientas, – inicijuoti „CONNECT Online“ paslaugas.

Atminkite: jei vienos transporto priemonės naudotojas („pagrindinis naudotojas“) savo naudotojo identifikatoriumi transporto priemonėje aktyvino „CONNECT Online“ paslaugas, „CONNECT Online“ paslaugomis šioje transporto priemonėje galės naudotis ir bet kuris kitas transporto priemonės naudotojas. Tačiau skirtingi naudotojai negali prisijungti tuo pačius metu, kaip pagrindinis naudotojas. Turėkite omenyje, kad, jei transporto priemonėje naudojate „CONNECT Online“ paslaugas, nors nesate šios transporto priemonės „CONNECT Online“ paslaugų klientas („pagrindinis naudotojas“), pagrindinis naudotojas gali peržiūrėti su savo transporto priemone susijusius duomenis, sugeneruotus jūsų naudojimo metu.

Naudojantis „CONNECT Online“ paslaugomis, apdorojami tokie transporto priemonės duomenys, kurie būtini atitinkamoms sutartyje numatytoms paslaugoms teikti, be kita ko, VIN numeris, vieta, greitis, padėtis, eismo informacija, akumuliatoriaus įkrova ir kt. Daugiau informacijos žr. Paslaugų portfelyje. Pagrindinio naudotojo duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b p.). Dėl visų kitų naudotojų, tai jų transporto priemonės naudojimo duomenys tvarkomi remiantis mūsų teisėtu interesu teikti paslaugas pagal sudarytą transporto priemonės „CONNECT Online“ paslaugų sutartį (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Kiekvienas transporto priemonės naudotojas turi galimybę nuostatų lange nustatyti transporto priemonės režimą atsijungus. Nustatydami režimą atsijungus galite neleisti mums tvarkyti asmens duomenų, nes ryšio su duomenimis funkcija bus atjungta (apie duomenų tvarkymą atsijungus skaitykite skyriuje „Duomenų tvarkymas atsijungus“). Atsijungus, pagrindinis naudotojas negali peržiūrėti kelionių duomenų. Dėl to nebegali būti teikiamos mobiliosios internetinės paslaugos.

Informacijos apie duomenų tvarkymą naudojantis „My CUPRA“ programėle ieškokite programėlės privatumo politikos dokumente.

B.1. Mokomojo žemėlapio, skirto pusiau automatiniam vairavimui, duomenų įkėlimas

Subjektas tvarko jūsų asmens duomenis, siekdamas įkelti mokomojo žemėlapio, kuris skirtas pusiau automatiniam vairavimui, duomenis. Mokomojo žemėlapio duomenų įkėlimo tikslas – nuolatinis „Travel Assist“ funkcijos su spiečiaus duomenimis, skirtais pusiau automatiniam vairavimui, tobulinimas. Surinkti duomenys naudojami taip, kad sistema „Travel Assist“ su spiečiaus duomenimis išmoktų maršrutus ir galėtų padėti visų transporto priemonių, kuriose įrengta „Travel Assist“ sistema su spiečiaus duomenimis, vairuotojams važiuoti šiais išmoktais maršrutais. Išsiųsti duomenys mūsų duomenų serveriuose anoniminami per 24 valandas, todėl negalima daryti išvadų dėl pavienių vairuotojų. Duomenų įkėlimo funkcija iš pradžių išjungiama, tada CUPRA programėlėje yra reikalingas konkretus naudotojo sutikimas.

B.2. Internetinis valdymas balsu su buvimo vietos duomenimis

Naudodamas internetinio valdymo balsu funkciją subjektas tvarkys jūsų buvimo vietos ir esamos transporto priemonės padėties duomenis, transporto priemonėse su „CONNECT Plus“ paketu kaskart pateikus įvestį balsu, ir, jei reikia, tvarkydamas balso įvestį susies ją su galimaiįdomiomis vietomis netoli jūsų, kad galėtų greičiau pateikti jumsgeresnių rezultatų (pvz., paskirties vietų ar įkrovimo stotelių).

Jei tvarkant balso įvestį to daryti nereikia, dabartinė transporto priemonės padėtis nebebus apdorojama. Pagrindinei internetinei balso valdymo funkcijai ir toliau bus taikoma sutartimi garantuojama apimtis, net jei neduosite savo sutikimo.

2.3. Tvarkymas, susijęs su jūsų prijungtos transporto priemonės sauga ir atitiktimi

Subjektas stebės jūsų transporto priemonės perduotas būsenas ir įspėjimus tam, kad būtų užtikrinti su sauga susiję veiksniai, aptiktos galimos klaidos, atlikta jų analizė, pasiūlyti ir įdiegti pagerinimai ir sprendimai. Surinkti duomenys vėliau gali būti susieti su techniniais gamybos duomenimis, ankstesniais apsilankymais dirbtuvėse tam, kad būtų gauta svarbi informacija apie transporto priemonės saugą ir tinkamą veikimą. Visada bus taikomos atitinkamos saugos priemonės, skirtos užtikrinti tvarkomų duomenų saugą, įskaitant jų anonimiškumo užtikrinimą, nebent subjektui privaloma tvarkyti VIN. Teisinis šių duomenų tvarkymo pagrindas yra subjekto kaip transporto priemonės gamintojo ir „CONNECT“ paslaugų teikėjo teisėtas interesas (BDAR 6 str. 1 d. f p.) siekiant aptikti klaidas, turinčias įtakos produkto ir paslaugos saugai ir kokybei, tokiu būdu tiesiogiai suteikiant naudą naudotojui. Neturėdamas prieigos prie šios informacijos subjektas negalės aptikti klaidų ir atlikti pagerinimų. Šio tvarkymo tikslais subjektas nustatė, kad esama įtikinamų teisėtų pagrindų, kurie, kaip nustatyta BDAR 21 str. 1 d., neleidžia duomenų subjektui pasinaudoti savo prieštaravimo teise.

2.4. Tvarkymas, susijęs su transporto priemonės funkcijų optimizavimu ir plėtra ir prijungtų paslaugų naudojimu

Siekiant optimizuoti ir pagerinti jūsų transporto priemonės funkcijas ir pritaikyti jas naudotojo lūkesčiams ir rinkos tendencijoms apskritai, ir, visų pirma, siekiant tolesnių ir naujų pažangių funkcijų patobulinimų jūsų transporto priemonė generuoja skirtingus funkcinius ir techninius duomenis (pavyzdžiui, transporto priemonės naudojimo, degalų sunaudojimo, būsenos, valdymo ir informacinio pramoginio turinio duomenis). Ši informacija bus susieta su jūsų VIN ir transporto priemonės IP. Subjektas nenaudos šių duomenų profiliams kurti ar vertinti juos atskirų transporto priemonių atžvilgiu. Be to, duomenų atributai nebus naudojami profiliams kurti arba išvadoms apie jūsų elgesį arba elgesio modelius naudojantis transporto priemone daryti. Surinkus šią informaciją, bus taikomos atitinkamos saugos priemonės, skirtos užtikrinti tvarkomų duomenų saugą, įskaitant jų anonimiškumo užtikrinimą, nebent subjektui privaloma tvarkyti VIN. Subjektas tvarkys pirma minėtus duomenis vykdydamas ribotos trukmės veiklą, kad optimizuotų transporto priemonės siūlomas funkcijas ir pritaikytų jas naudotojo lūkesčiams, siekdamas apsaugoti savo ar trečiosios šalies teisėtus interesus, nebent už juos būtų viršesni interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, reikalaujančios apsaugoti asmens duomenis (BDAR 6 str. 1 d. f) p.). Galite išjungti duomenų perdavimo funkciją savo transporto priemonės privatumo nustatymuose. Jei norite galutinai paprieštarauti savo asmens duomenų tvarkymui, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo centru.

2.5. Trečiosios šalies paslaugos ir programėlės

Galite turėti galimybę prijungti savo išmanųjį telefoną prie transporto priemonės tam, kad galėtumėte valdyti ją per transporto priemonėje įdiegtą sistemą (naudojantis tokiomis programėlėmis, kaip „Android Auto“ arba „Apple CarPlay“). Integravimas leidžia naudotis pasirinktomis programėlėmis išmaniajam telefonui. Duomenų tvarkymo tipą nustato atitinkamos naudojamos programėlės tiekėjas. Jūs galite gauti daugiau informacijos ir atlikti pasirinkimą per atitinkamą programėlę ir jūsų išmaniojo telefono operacinę sistemą. Be to, tam tikrais atvejais galite naudotis programėlėmis, už kurias atsako trečiosios šalys, pavyzdžiui, be kita ko, „Google“ arba „Spotify“, kartu su informacinio pramoginio turinio paslaugomis, kurias siūlo subjektas per „CONNECT“ paslaugas. Prieš pradėdami naudotis šiomis paslaugomis, turite atidžiai perskaityti ir sutikti su atitinkamos paslaugos tiekėjo sąlygomis ir privatumo politika. Subjektas niekada nebus laikomas atsakingu už tokį tvarkymą.

2.6. Atitiktis teisiniams įsipareigojimams.

Kai numatyta įstatymuose, subjektas kaip transporto priemonės įgaliotas gamintojas privalo kompetentingų valdžios institucijų reikalavimu tvarkyti ir teikti atitinkamus transporto priemonėje saugomus duomenis, susijusius su transporto priemonės savininku. Kai kurie iš šių įsipareigojimų gali kilti dėl vykdomų nusikalstamos veiklos tyrimų, kelių eismo įvykių, antrinės rinkos valdymo ir t. t. Tokiu būdu gali būti atskleisti duomenys apie transporto priemonės veikimą, naudojimą, valdymą, būklę, taip pat su jos VIN susieti techniniai duomenys, pavyzdžiui, rida, greitis, greitėjimas, navigacijos valdymas, saugos diržo būsena, aplinkos sąlygos, akumuliatoriaus, skysčių ir slėgio būklė ir t. t. Subjektas kaip transporto priemonės gamintojas privalo tvarkyti duomenis ir teikti juos valdžios institucijoms vykdydamas jam taikomą teisinę prievolę (BDAR 6 straipsnio 1 skyriaus 1 dalies c punktas). Be to, remdamasis pirmiausia Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2021/392 dėl lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio stebėsenos ir duomenų apie jį teikimo subjektas privalo teikti ataskaitas su transporto priemonės duomenimis, kuriuos registruoja transporto priemonėje sumontuoti degalų ir (arba) energijos sąnaudų stebėsenos įtaisai. Šie duomenys bus nuskaitomi dirbtuvėse pristačius transporto priemonę įgaliotam techninės priežiūros partneriui ir siunčiami „Volkswagen Group AG“ ir Europos Komisijai kartu su transporto priemonės identifikavimo numeriu (VIN). Visą informaciją galite rasti savo transporto priemonės remonto užsakyme. Tam tikrais transporto priemonės techninės priežiūros ir remonto atvejais subjektui gali prireikti tvarkyti duomenis apie jūsų transporto priemonės degalų sunaudojimą ir veikimą pagal jos VIN. Šiuos duomenis gali tvarkyti subjektas, techninės priežiūros tinklo (pardavėjų ir dirbtuvių) darbuotojas arba trečiosios šalys (pagalbos tarnybos) galiojant jūsų transporto priemonės teisinėms garantijoms. Subjektas gali tvarkyti šiuos duomenis ir atskleisti juos trečiosios šalies subjektams (dirbtuvėms ir pardavėjams) atšaukimo operacijos, kuriai taikoma transporto priemonės gamintojo teisinė prievolė (BDAR 6 straipsnio 1 skyriaus 1 dalies c punktas) atveju.

3. Duomenų saugojimas

Jūsų asmens duomenis, surinktus teikiant „CONNECT Online“ paslaugas, saugosime tol, kol tai bus būtina norint teikti jums funkcijas, įtrauktas į „CONNECT Online“ paslaugas, ir (bet kuriuo atveju) kol paprašysite juos ištrinti. Subjektas saugos jūsų duomenis, kol galios sutartiniai ryšiai su klientu ir, jiems pasibaigus, – ne ilgesnį nei 10 metų laikotarpį pagal vietos teisės aktų nuostatas. Pasibaigus šiam laikotarpiui jūsų asmens duomenys bus nuasmeninti, kaip nurodyta pirma nurodytais atvejais, susijusiais su produkto sauga ir atitiktimi.

4. Duomenų gavėjai

4.1. Patarimai dėl sutarčių sudarymo ir klientų aptarnavimo

Jei sudarant sutartį dėl mobiliųjų internetinių paslaugų jus konsultavo paslaugų partneris, partneris gaus priemoką. Tai tvarkoma per pardavimo įmonę (subjekto importuotojas jūsų šalyje), atsakingą už jūsų šalį. Šiuo tikslu subjektas ir importuotojas gauna VIN duomenis, kad, naudodamas mobiliąsias internetines paslaugas, pagal atitinkamas sutartis galėtų priskirti priemokas ir atitinkamai jas išmokėti subjekto paslaugų partneriui (BDAR 6 str. 1 d. f p.). VIN nėra susietas su kitais jūsų šalies importuotojo turimais asmens duomenimis.

4.2. Duomenų serveriai ir duomenų atskleidimas trečiosioms šalims

Jūsų asmens ir transporto priemonės duomenys trečiosioms šalims bus atskleisti tik laikantis atitinkamų teisinių įsipareigojimų. Tam, kad galėtų pasiūlyti „CONNECT Online“ paslaugas, subjektas suteiks prieigą prie duomenų tokioms trečiosioms šalims, kurios veikia kaip duomenų tvarkytojos . Šios trečiosios šalys asmens duomenis visada apdoros mūsų vardu. Subjektas naudojasi serveriais, suteiktais „Volkswagen Group“, kuri taip pat teikia IT sistemų remonto ir techninės pagalbos paslaugas. „Volkswagen Group“ tiekėjai duomenis tvarkys tik mūsų vardu ir mūsų vadovaujami.

Be to, priklausomai nuo transporto priemonės modelio, duomenys gali būti tvarkomi serveriuose, su kuriais sudarytos sutartys dėl paslaugų teikimo už Europos ekonominės erdvės ribų , užtikrinant, kad jūsų duomenys tvarkomi taikant atitinkamas apsaugos priemones. Šia prasme informuojame, kad duomenų prieglobos paslaugoms teikti „Amazon Web Services“ (AWS) ir „Microsoft Corporation“ tvarko duomenis subjekto vardu. AWS ir „Microsoft“ šifruoja duomenis ir apdoroja juos tik Europos Sąjungoje esančiuose duomenų serveriuose. Kadangi AWS ir „Microsoft“ įsikūrusios Jungtinėse Amerikos Valstijose, negali būti atmesta prieiga iš Jungtinių Amerikos Valstijų . Taip pat buvo pasirašyta atitinkama standartinė ES sutartis dėl duomenų apsaugos sąlygų, taip siekiant įsitikinti, kad jūsų asmens duomenys yra pakankamai apsaugoti.

5. Naudotojų ir privatumo nuostatos

„CONNECT Online“ paslaugos yra siūlomos skirtingiems naudotojams, kurie gali naudotis transporto priemone bet kuriuo metu. Šiuo tikslu buvo sukurti skirtingi vaidmenys, leidžiantys jiems naudotis prijungtos transporto priemonės privalumais. Atsižvelgiant į jūsų transporto priemonės kartą registruodamiesi galėsite pasirinkti šiuos vaidmenis:

Atminkite, kad kiti prie šios transporto priemonės prisijungę svečiai galės matyti jūsų stovėjimo padėtį ar pasirinktas nuostatas. Naudotojus ir privatumo nuostatas jūs galite tvarkyti naudodami transporto priemonės informacijos ir pramogų sistemą. Automobilio privatumo nuostatos, priklausomai nuo transporto priemonės modelio, leis jums nustatyti ją į režimą atsijungus arba apriboti duomenų siuntimą. Bet kuriuo atveju ryšys gali būti nustatytas siekiant transporto priemonės bendros interneto prieigos arba įvykus avarijai, kad būtų aktyvinta „eCall“ sistema. Savo duomenis jūs taip pat galite valdyti savo CUPRA ID portale.

Taip pat galite atkurti transporto priemonės gamyklines nuostatas. Norint tai padaryti transporto priemonė turi veikti internetinius režimu. Ši funkcija leidžia atkurti gamyklines automobilio nuostatas ir pašalina pagrindinį „CONNECT Online“ paslaugų naudotoją, jei toks yra, iš automobilio sistemos ir vėl transporto priemonėje nustato režimą atsijungus. Su „CONNECT Online“ paslaugomis susijusius duomenis galima atkurti per 14 dienų, jei naudojant transporto priemonėje rodomą kodą vėl užregistruojamas tas pats naudotojo identifikatorius. Jei tai nepadaroma per 14 dienų, su „CONNECT Online“ paslaugomis susiję duomenys pašalinami ir iš duomenų serverio.

6. Kokios jūsų teisės ir kontaktiniai kanalai?

6.1. Teisių apibrėžimas

Kaip duomenų subjektas jūs galite naudotis toliau nurodytomis savo teisėmis subjekto atžvilgiu:

Atminkite, kad VIN duomenis tvarkome tik siūlydami kai kurias „CONNECT Online“ paslaugų funkcijas, tokiais atvejais, pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 11 str., šios teisės galioja tik ribota apimtimi. Tai reiškia, kad toliau nurodytas jūsų teises privalome įvykdyti tik tuo atveju, jei naudodamiesi savo teisėmis pateikiate mums papildomos informacijos, kuri leidžia mums įgyvendinti jūsų teisę.

Galiausiai, jei manote, kad subjektas tvarko jūsų asmens duomenis ne pagal taikomus įstatymus, galite pateikti skundą atitinkamai Ispanijos priežiūros institucijai – Ispanijos duomenų apsaugos institucijai, www.aepd.es.

6.2. Kontaktiniai kanalai

Savo privatumo ir asmens duomenis galite bet kuriuo metu tvarkyti transporto priemonės informacijos ir pramogų sistemoje ir naudotojo identifikatoriaus portale: https://cupraid.vwgroup.io/. Jeigu norite, jūs taip pat galite susisiekti tiesiogiai adresu customercare@cupraoffical.com. Šiomis teisėmis galite bet kada pasinaudoti nemokamai, nebent prašymas būtų aiškiai nepagrįstas arba perteklinis. Jei norite dėl savo duomenų apsaugos teisių padaryti pareiškimą subjekto importuotojui arba jo pardavėjui ir paslaugų partneriui, prašome kreiptis tiesiogiai. Jei turite kokių nors abejonių dėl duomenų apsaugos arba norite susisiekti su duomenų apsaugos pareigūnu („DAP“), taip pat galite susisiekti su juo nusiųsdami el. laišką adresu dataprotection@seat.es.