SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT ONLINE MOBIL SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

1. A szerződés tárgya

1.1. A SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT Online Mobil Szolgáltatásra vonatkozó jelen Általános Szerződési Feltételek („Általános Szerződési Feltételek”) meghatározzák a SEAT, S.A.U. Vállalat (székhelye: Martorell (Barcelona), Autovía A-2, km 585, 08760, bejegyezve Barcelona cégbíróságán: kötetszám 23662, 1. lap, B oldal 56855, Spanyolországi adószáma: (N.I.F.) A-28049161, kapcsolattartói e-mail címe: seatdigitalsupport@seat.es („SEAT”) és a gépjármű tulajdonosa vagy arra feljogosított használója (az „Ügyfél”) között fennálló jogviszonyra vonatkozó feltételeket, amely felek a SEAT CONNECT/CUPRA CONNECT Online Mobil Szolgáltatásra vonatkozó Szerződést kötöttek, amely szolgáltatás leírását az Alkalmazás tartalmazza (a „Szolgáltatások”).

1.2. A jelen Általános Szerződési Feltételeket ki kell egészíteni azokkal a különös feltételekkel (melyek az egyes Ügyfelek által leadott, specifikus szolgáltatásokra vonatkozó megrendelések függvényei), felhasználási feltételekkel és adatvédelmi szabályzattal, amelyek a Szolgáltatások Ügyfél általi igénybevételét szabályozzák.

1.3. Továbbá, amennyiben a Szolgáltatások másik cég által a saját márkája vagy neve alatt nyújtott szolgáltatásokat is tartalmaznak, a SEAT az ilyen harmadik személy szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokhoz való hozzáférést csak a Szolgáltatásokon keresztül biztosítja. Ebben az esetben a jelen Általános Szerződési Feltételek csak a hozzáférés közvetítésére alkalmazandók. Ugyanakkor a harmadik személy szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételére az ilyen harmadik személlyel megkötött feltételek is alkalmazandók, különösen azok, amelyek a személyes adatok kezelésére vonatkoznak.

1.4. A 6. pontban meghatározott vásárlási és aktiválási eljárás során az Ügyfél elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint a különös feltételeket és bármely más, vonatkozó felhasználási feltételt, vagy adatvédelmi szabályzatot.

1.5. A SEAT bármilyen jogos, vagy észszerű indokból jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételek módosítására. A jelen Általános Szerződési Feltételek módosításáról az Ügyfelet értesíteni kell, és akkor válik kötelező erejűvé, ha az Ügyfél azt kifejezetten elfogadja. Amennyiben az Ügyfél a módosításokat elutasítja, azok az Ügyfél vonatkozásában nem lépnek hatályba, kivéve, ha műszaki okokból a Szolgáltatások folytatása lehetetlenné válik.

1.6. Az Általános Szerződési Feltételeket a SEAT tárolja, mely az Ügyfél számára bármikor elérhető. Az Ügyfél a Szolgáltatásokra vonatkozó valamennyi jogi dokumentum frissített változatát megtalálja:

Az infotainment rendszer vagy az Alkalmazás jogi részében.

Alkalmazások

SEAT ID

https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions for Terms & Conditions

https://seatid.vwgroup.io/data-privacy for Data privacy

https://seatid.vwgroup.io/imprint for Imprint

1.7. Az Általános Szerződési Feltételek elérhetőek az Ügyfél számára spanyol nyelven az Alkalmazásban.

1.8. A Szolgáltatási szerződés megkötéséhez az Ügyfél nagykorúsága szükséges.

2. Előfeltételek

2.1. A Szolgáltatási szerződés megkötéséhez és/vagy a Szolgáltatások igénybevételéhez az Ügyfélnek teljesítenie kell az alábbi előfeltételeket, és végre kell hajtania a következő műveleteket:

(i) Rendelkeznie kell a Szolgáltatásokkal kompatibilis SEAT vagy CUPRA gépjárművel (a „Gépjármű/vek”). A kompatibilis gépjárművekről az Ügyfél az Alkalmazásban talál információt;

(ii) Rendelkeznie kell adatkapcsolatra képes okostelefonnal, táblagéppel, számítógéppel, vagy bármely más elektronikus eszközzel (4. pont);

(iii) Rendelkeznie kell SEAT ID Felhasználói Fiókkal (vagy ebből a célból létre kell azt hoznia), és az Ügyfél saját felhasználónevével és jelszavával be kell lépnie (5. pont);

(iv) Rendelkeznie kell a Szolgáltatásra vonatkozó szerződéssel és aktiválnia kell a Szolgáltatásokat az Ügyfél által első alkalommal történő Szolgáltatás-megrendelés keretében (a „Szolgáltatás-megrendelés”) (6. pont).

(v) Az Ügyfél a Jármű Elsődleges Használójának tekintendő. A különböző funkciókról és használókról szóló további tájékoztatás a https://www.cupraofficial.com/services/connect.html / https://www.seat.com/owners/connectivity/seat-connect-service.html linken érhető el. A használói státuszokról a 16. pont tartalmaz tájékoztatást.

2.2. Amennyiben a Gépjármű (a modelltől, évjáratától és felszereltségétől függetlenül) fel van szerelve „segélyhívó szolgáltatással”, akkor az Ügyfél ezt a funkciót SEAT ID Felhasználói Fiók, megrendelés, vagy aktiválás nélkül is használhatja.

3. Szolgáltatások és rendelkezésre állás

3.1. A Szolgáltatások részletes leírása az Alkalmazásban található.

3.2. A Szolgáltatások a következő csatornákon vehetők igénybe (a „Csatornák”):

Nem minden kompatibilis Gépjárműben van Navigációs Rendszer. Egyes kompatibilis Gépjárművek olyan rádió rendszerrel vannak felszerelve, amellyel a Szolgáltatások egy másik tartományban foghatók. Az Ügyfél Gépjárművének felszereltségére vonatkozó esetleges korlátozásokról az Ügyfél az Alkalmazásban találhat további információt.

3.3. Hasonlóképpen, a fent említett Csatornák közül nem mindegyik alkalmas valamennyi Szolgáltatás használatára. Egyes Szolgáltatások minden Csatornával kompatibilisek, míg mások csak kettővel, vagy az egyes Csatornákkal egyedileg használhatók. Az Ügyfél az Alkalmazásban, vagy a Navigációs/Rádió Rendszerben további információkat találhat a Szolgáltatások és a Csatornák kompatibilitásáról.

3.4. A szerződést minden Ügyfél megkötheti a Szolgáltatások egészére, vagy azok egy részére, a szerződéskötési folyamat során benyújtott Szolgáltatás-megrendelésétől függően (6. pont). Egyes Szolgáltatások elérhetők ingyenesen (pl. ingyenes próbaidőszak alatt) és gyári beállításként, amikor egy Ügyfél egy új Gépjárművet vásárol. Hasonlóképpen, az Ügyfél által leadott minden Szolgáltatás-megrendelést össze kell kapcsolni azzal a Gépjárművel, amelyet az Ügyfél az aktiválási folyamat során megjelöl (6. pont). Így a Szolgáltatásokat nem lehet a Gépjárműtől - amelyre a Szolgáltatásokat kötötték - eltérő bármely más gépjárműre átvinni.

3.5. A Szolgáltatások egészének, vagy részének rendelkezésre állását a technológiai infrastruktúra korlátozásai, a hálózati összeférhetetlenségek és/vagy olyan műszaki korlátok befolyásolhatják, amelyek egy olyan országban állnak fenn, amely nem azonos azzal az országgal, ahol a Gépjárművet az Ügyfél először megvásárolta. A SEAT nem vállal felelősséget azért, hogy a Szolgáltatások teljes mértékben élvezhetők lesznek olyan országban, amely nem azonos azzal az országgal, ahol a Gépjárművet először megvásárolták, és ezért a SEAT nem tehető felelőssé, ha az ilyen körülmények hatáskörén kívül esnek.

3.6. A Szolgáltatások végzése érdekében, a SEAT cég elvárja, hogy az Ön járműve és a Csatornák jól működő állapotban legyenek, az elektronikus rendszere működjön, és az akkumulátor megfelelően töltött állapotban legyen. Előfordulhat, hogy a szolgáltatás nem fog működni abban az esetben, ha Ön megpróbálja módosítani vagy olyan új berendezést vagy szoftvert adni a Járműhöz, amelyet a SEAT nem engedélyez vagy amely a Szolgáltatással nem kompatibilis. Az Ügyfél egyszemélyben felelős a Járműve vagy a különböző Csatornák és azok rendszereinek karbantartásáért.

3.7. Az információs technológia fejlődése, és a gépjárműipar műszaki fejlődése miatt az Ügyfél Gépjárművére vonatkozó Szolgáltatásokat időnként a legújabb frissítésekhez, illetve fejlesztésekhez igazodva módosíthatják. Ebből a célból a SEAT fenntartja magának a jogot arra, hogy a Szolgáltatások jellemzőit az Ügyfél számára díjmentesen módosítsa a szerződés szerinti Szolgáltatások tartama alatt. A SEAT tartós támogatás keretében előzetesen tájékoztatja az Ügyfelet a módosítások jellegéről és köréről.

Amennyiben az ilyen módosítások negatívan hatnak az Ügyfélre (és feltéve, hogy az ilyen negatív hatások nem kis fontosságúak, az Ügyfél jogosult a jelen Szerződést a módosítást tartalmazó értesítés kézhez vételétől számított 30 (harminc) naptári napon belüli felmondással vagy – ha az később következik be - a Szolgáltatások módosítását követően felmondani. A felmondásra az alábbi 10. pont rendelkezései irányadók.

A fentiek mellett, a jelen Szerződés fenti okból történő felmondásának jog nem áll fenn, ha a SEAT az Ügyfélnek lehetőséget adott arra, hogy a Szolgáltatást minden további költség nélkül módosítások nélküli formában változatlanul fenntartsa és azok szerződésszerű formában legyenek.

3.8. A SEAT a Szolgáltatások folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása érdekében lehetőségein belül megteszi az észszerűen elvárható intézkedéseket, és minden erőfeszítést megtesz a hibák mielőbbi kijavítására.

3.9. Mindezek ellenére, vis maior esetén (például fegyveres konfliktusok, kedvezőtlen éghajlati körülmények, vagy munkaerővel kapcsolatosan kialakuló konfliktusok stb.), vagy a SEAT műszaki eszközeinek, illetve harmadik személyek adat-, tartalom-, információ-szolgáltató, vagy a Szolgáltatások átviteli képességét biztosító eszközeinek karbantartása, javítása, vagy bármely más szükséges beavatkozás esetén a Szolgáltatások megszakíthatók vagy lassíthatók (sebesség). Hasonlóképpen, a Szolgáltatások egyidejű használatában bekövetkező növekedés is gyengítheti a Szolgáltatásokat.

3.10. A fentieken túlmenően, a SEAT megtesz minden megfelelő intézkedést a Szolgáltatások frissítése érdekében, különösen azért, hogy megelőzze a járművek, a közlekedés, az élet, az egészség, az információs jog (magánélet) valamint az Ügyfél tulajdonjoga és vagyontárgyai, a jármű tulajdonosa vagy üzemben tartója vagy bármely harmadik fél vagy a SEAT cég elleni cyber-támadások veszélyét. Ezen intézkedések a Szolgáltatások és/vagy az adatkapcsolatok kapcsán korlátozásokkal járhatnak. Az ilyen veszélyek súlyosságának és/vagy a veszélyeztetett vagyonelemek fontosságának függvényében, az ilyen intézkedések a Szolgáltatások egy részének vagy egészének ideiglenes blokkolásával vagy az adatkapcsolat megszakadásával is járhatnak.

3.11. A fenti intézkedések végrehajtásának vagy a Szolgáltatások vagy az adatkapcsolat teljes rendelkezésre állásának helyreállítása érdekében a SEAT jogosult az Ügyfélnek ingyenes szoftverfrissítést biztosítani a Járműben, amelyet az Ügyfélnek kell minél hamarabb telepítenie. A Szolgáltatások teljes rendelkezésre állásának helyreállításához szükség lehet az Ügyfél egyéb beavatkozására is, pl. meg kell változtatnia a SEAT ID jelszót. A SEAT nem tartozik felelősséggel a Szolgáltatásokkal kapcsolatos megfelelőség hiányáért, ha az Ügyfél észszerű időn belül nem telepítette ezen frissítéseket a SEAT cég útmutatásai szerint.

3.12. Az Ügyfél a saját részéről nem kizárólagos, korlátozás nélküli, teljes körű és átruházható, ingyenes és allicenszbe adható jogot ad a Szolgáltatások használatából eredő, különösen a technikai és személyre nem utaló vagy személyes jellegüktől megfosztott (anonimizált) adatok használatára.

3.13. Technikai problémák, vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatos bármely más probléma esetén az Ügyfél a SEAT Ügyfélszolgálatához fordulhat. A kapcsolatfelvétel részleteiről az Ügyfél az Alkalmazásban tájékozódhat.

4. Adatkapcsolat

4.1. A Szolgáltatások használatához az Ügyfélnek rendelkeznie kell a következő adatkapcsolatokkal:

4.2. Adatkapcsolat a Gépjármű és az adatszerver között:

4.2.1. A Szolgáltatások használatához adatkapcsolat szükséges a Gépjármű és a SEAT adatszerver között.

4.2.2. A Szolgáltatási szerződés megkötése magában foglal egy részt az Ügyfél adatkapcsolatának használatára vonatkozóan, egyes Szolgáltatások tekintetében. Olyan egyéb Szolgáltatások használata érdekében, amelyekhez nagyobb adatátvitel szükséges, előfordulhat, hogy az Ügyfélnek saját költségén további adatcsomagot kell igényelnie harmadik személytől. Az Alkalmazásban megtalálja a szerződésben foglalt egyes Szolgáltatásokhoz szükséges adatkapcsolatra, valamint a távközlési szolgáltatók által biztosított adatcsomagok alternatíváira vonatkozó információkat. A SEAT nem vállal felelősséget a harmadik személy által nyújtott csatlakozási szolgáltatásokért.

4.2.3. A Szolgáltatásokat úgy alakították ki, hogy akkor aktiválják a Gépjármű és az adatszerver közötti kapcsolatot, amikor a Gépjármű olyan országban tartózkodik, amely rendelkezik a SEAT engedélyével az adott kommunikáció használatára („Felhasználási Terület”).

4.2.4. A Felhasználási Területhez tartozó országok köre függ a Gépjármű modelljétől, évjáratától és felszereltségétől. Az Ügyfél az Alkalmazásban további információkat talál a Gépjárművére vonatkozó Felhasználási Területtel kapcsolatban.

4.2.5. A Gépjármű és az adatszerver közötti adatkapcsolat működése és teljesítménye számos ok függvénye, amelyek időnként a SEAT hatáskörén kívül esnek. Ilyenek különösen – de nem kizárólag - a megfelelő erősségű bejövő jel a Gépjármű környezetében, a lefedettség hibája, csökkenése, vagy zavara alagutakban, garázsokban és metróalagutakban, illetve más hátrányos tényezők (meteorológiai körülmények, interferenciát okozó eszközök, épületek, az adott mobil hálózat intenzív használata).

4.2.6 A SEAT nem köteles a Jármű és a SEAT adatszervere közötti adatkapcsolatot fenntartani és támogatni, ha a Jármű kapcsolódását biztosító adott hálózati technológia nem üzemel („Technológiai Leállás”).

4.3. Adatkapcsolat az Ügyfél eszköze és az adatszerver között:

4.3.1. Az Ügyfél eszköze és az adatszerver közötti, a Szolgáltatásoknak az Alkalmazáson keresztül történő igénybevételét szolgáló adatkapcsolat nem képezi a SEAT által nyújtott Szolgáltatások részét. Ezért arra azok a feltételek vonatkoznak, amelyekben az Ügyfél és/vagy a Társ-Használók a távközlési szolgáltatóval megegyeztek. A fentiek további költségeket eredményezhetnek, különösen a csatlakoztathatóság és a vonaldíjak esetén. E költségek kívül esnek a SEAT hatáskörén, ellenőrzési körén és felelősségén.

5. Felhasználói Fiók

5.1. Az Alkalmazásban, vagy az Ügyfél Gépjárművének Navigációs/Rádió Rendszerében az Ügyfélnek rendelkeznie kell SEAT ID Felhasználói Fiókkal (vagy e célból létre kell azt hoznia) („SEAT ID Felhasználói Fiók”). A SEAT ID Felhasználói Fiókra vonatkozó használati feltételek és az adatvédelmi szabályzat bármikor megtekinthető a következő hivatkozás alatt: https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions.

5.2. Az Ügyfélnek felhasználói nevét és jelszavát használva be kell jelentkeznie az Alkalmazásba, vagy az Ügyfél Gépjárművének Navigációs/Rádió Rendszerébe (a gépjármű modell szerint) annak érdekében, hogy más funkciók mellett aktiválja az Ügyfél Gépjárművéhez tartozó Szolgáltatásokat, valamint, hogy bármikor ellenőrizze és kezelje a szerződésben szereplő Szolgáltatások állapotát, kivéve a „segélyhívó szolgáltatást”.

5.3. Az Ügyfél köteles a bejelentkezési adatokat bizalmasan kezelni, különös tekintettel a jelszóra. Ha a jelszó harmadik személy birtokába jut, az Ügyfél köteles az adott jelszót azonnal módosítani, vagy ha az Ügyfél nem tud belépni SEAT ID Felhasználói Fiókjába, köteles azonnal értesíteni a SEAT-ot. Az ID portálon keresztül lehetőség van arra, hogy az Ügyfél visszaállítsa a felhasználói jelszót. Jelszó visszaállítással kapcsolatos további kérdések esetén az Ügyfél kapcsolatba léphet az adott ország SEAT Vevőszolgálatával (a szolgáltatás korlátozott nyitvatartási időben működik), vagy elolvashatja az Alkalmazásban található GYIK-et.

5.4. Egyes Szolgáltatások esetén a bejelentkezéshez személyi azonosító jel (S-PIN) szükséges. Ezzel kapcsolatban az Ügyfél az Alkalmazásban további információt talál. Az Ügyfél köteles az ilyen biztonsági PIN kódot bizalmasan kezelni. Ha a biztonsági PIN kód harmadik személy birtokába kerül, az Ügyfél köteles az adott biztonsági PIN kódot azonnal megváltoztatni.

5.5. Az Ügyfél köteles megtenni minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy a SEAT ID Felhasználói Fiók adatai valósak és teljesek legyenek. Mivel a SEAT és az Ügyfél e-mailen keresztül tart kapcsolatot, az Ügyfélnek rendelkeznie kell érvényes e-mail címmel és hozzáféréssel az adott e-mail fiókhoz. Amennyiben az Ügyfél e-mail címében, vagy más adataiban változás történik, azokat az Ügyfél köteles a lehető leghamarabb frissíteni a SEAT ID Felhasználói Fiók megfelelő részében.

5.6. A SEAT az Ügyfél számára ingyenesen biztosítja a SEAT ID Felhasználói Fiókot.

6. Szolgáltatási szerződés megkötése és a Szolgáltatások aktiválása

6.1. Az Ügyfél Szolgáltatási szerződést köthet (új Szolgáltatás-megrendelés benyújtásával vagy megújításával), és aktiválhatja a Szolgáltatásokat, ha SEAT ID Felhasználói Fiókjának bejelentkezési adataival belép az Alkalmazásba, vagy a Navigációs/Rádió Rendszerbe (a gépjármű modell szerint). A Szolgáltatások aktiválásával a Gépjármű összekapcsolódik az Ügyfél SEAT ID Felhasználói Fiókjával, és az Ügyfél elkezdheti a szerződésben foglalt Szolgáltatások igénybevételét.

6.2. Amennyiben az Ügyfél akkor ad le új Szolgáltatás-megrendelést, vagy megújítást, miután az előző már lejárt, az Ügyfélnek meg kell ismételnie az aktiválási folyamatot, kivéve, ha a SEAT az Ügyfél által eredetileg leadott Szolgáltatás-megrendelés lejárati ideje előtt visszaigazolja azok árának megfizetését.

6.3. A fentiek alól kivételt képez - a „Távolról történő lezárás és nyitás” és a „Digitális kulcs” aktiválása érdekében - az a kétszintű hitelesítési folyamat, amelyet a megfelelő márkakereskedő végez szükség esetén.

6.4. Az Ügyfél Gépjárművének modelljétől és felszereltségétől függően különböző módokon köthet szerződést a Szolgáltatásokra és aktiválhatja azokat. Az Ügyfél az aktiválás folyamatáról további információkat és tanácsokat találhat az Alkalmazásban, illetőleg a megfelelő márkakereskedőhöz is fordulhat.

6.5. Attól függően, hogy az Ügyfél milyen módon kötötte meg a Szolgáltatási Szerződést, a következő lépéseket kell megtennie:

6.6. A Szolgáltatási szerződés megkötése és a Szolgáltatások aktiválása az Alkalmazásban („Gépjárművön kívül történő aktiválás”), annak megfelelő alkalmazása szerint:

(i) Az Ügyfélnek rendelkeznie kell adatkapcsolatra képes okostelefonnal, táblagéppel, számítógéppel és/vagy bármely más elektronikus eszközzel, és a Szolgáltatásokkal kompatibilis SEAT vagy CUPRA Gépjárművel.

(ii) Az Ügyfélnek a SEAT ID Felhasználói Fiókja bejelentkezési adatainak használatával be kell lépnie az Alkalmazásba.

(iii) Az Ügyfélnek meg kell adnia a Jármű Azonosító Számot (alvázszámot) (VIN). Az Ügyfél az alvázszámot a szélvédőn (ez az alsó szám), vagy a Gépjármű dokumentumaiban találhatja meg.

(iv) Az Ügyfél köteles a kívánt Szolgáltatások vonatkozásában Szolgáltatás-megrendelést leadni, valamint elfogadni a vonatkozó feltételeket.

Amikor az Ügyfél rákattint a Szolgáltatási szerződésben való továbblépésre, azzal elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint más különös feltételeket (az Ügyfél által leadott Szolgáltatás-megrendeléstől függően), és bármely más, vonatkozó felhasználási feltételt, vagy adatvédelmi szabályzatot.

(v) Az Ügyfélnek le kell írnia, és meg kell jegyeznie a megjelenő csatlakozási kódot („Csatlakozási Kód”), és a kapcsolat létrejöttéhez be kell vinnie ezt a számot a Gépjármű Navigációs/Rádió Rendszerébe; és

(vi) A SEAT e-mailt küld az Ügyfélnek az Ügyfél által a SEAT ID Felhasználói Fiókja létrehozása során megadott e-mail címre. Az e-mail a következő információkat tartalmazza:

a) a SEAT visszaigazolása a Szolgáltatás-megrendeléséről („Megrendelés Visszaigazolása”);

b) a SEAT arra vonatkozó visszaigazolása, hogy a Szolgáltatások aktiválása megfelelően megtörtént, és az Ügyfél elkezdheti azok használatát; és

c) a SEAT által kibocsátott megfelelő számla/jegy, az Ügyfél által leadott Szolgáltatás-megrendelés függvényében.

A Megrendelés Visszaigazolásának átvételi dátumát a szerződés végrehajtása dátumának kell tekinteni.

6.7. A Szolgáltatási Szerződés megkötése és a Szolgáltatások aktiválása a Jármű Navigációs/Rádiós rendszerén keresztül („Gépjárművön belül történő aktiválás”) annak megfelelő alkalmazása szerint:

(i) Az Ügyfélnek rendelkeznie kell a Szolgáltatásokkal kompatibilis SEAT vagy CUPRA gépjárművel;

(ii) Az Ügyfélnek a SEAT ID Felhasználói Fiókja bejelentkezési adatainak használatával be kell lépnie a Navigációs/Rádió Rendszerbe.

(iii) Az Ügyfél köteles a kívánt Szolgáltatások vonatkozásában Szolgáltatás-megrendelést leadni, valamint elfogadni a vonatkozó feltételeket.

Amikor az Ügyfél rákattint a Szolgáltatási Szerződésben való továbblépésre, azzal elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, különös feltételeket (az Ügyfél által leadott Szolgáltatás-megrendeléstől függően), és bármely más, vonatkozó felhasználási feltételt, vagy adatvédelmi szabályzatot.

(iv) Az Ügyfélnek részt kell vennie a kétkulcsos ellenőrzési folyamatban (a Gépjármű kinyitása és bezárása mindkét kulccsal);

(v) az Ügyfélnek meg kell várnia, amíg a Szolgáltatások aktiválását megerősítő üzenet megjelenik a Gépjármű Navigációs/Rádió Rendszerének képernyőjén; és

(vi) a SEAT e-mailt küld az Ügyfélnek az Ügyfél által a SEAT ID Felhasználói Fiókja létrehozása során megadott e-mail címre. Az e-mail a következő információkat tartalmazza:

a) a SEAT visszaigazolása a Szolgáltatás-megrendelésről („Megrendelés Visszaigazolása”);

b) a SEAT arra vonatkozó visszaigazolása, hogy a Szolgáltatások aktiválása megfelelően megtörtént, és az Ügyfél elkezdheti azok használatát; és

c) a SEAT által kibocsátott megfelelő számla/jegy, az Ügyfél által leadott Szolgáltatás-megrendelés függvényében.

A Megrendelés Visszaigazolásának átvételi dátumát a szerződés végrehajtása dátumának kell tekinteni.

6.8. Amennyiben az Ügyfél fogyasztó, a szerződés végrehajtásától számított tizennégy (14) napon belül jogosult a szerződéstől elállni, a jelen pontban meghatározott eljárás betartása mellett. Az Ügyfél elállási jogának gyakorlásához szükséges lépéseket a jelen Általános Szerződési Feltételek 10. pontja határozza meg („Elállási Jog”). Az Ügyfél a Megrendelés Visszaigazolásával együtt megkapja az Elállási Jog gyakorlásához szükséges hivatalos nyomtatványt (használata nem kötelező). Ha a Szolgáltatások az Ügyfél számára ingyenesek (pl. ingyenes próbaidőszak alatt), az Elállási Jog gyakorlása nem von maga után semmilyen visszatérítést.

7. Gazdasági feltételek - fizetési mód

7.1. A Szolgáltatásokra a Szolgáltatási Szerződés megkötésének, vagy azok Ügyfél általi megújításának napján érvényes gazdasági feltételek vonatkoznak. Az aktuális árlista és a vonatkozó adók felsorolása bármikor az Ügyfél rendelkezésére áll az Alkalmazásban.

7.2. Hasonlóképpen az Ügyfél több információhoz juthat a Szolgáltatásokra vonatkozó árakról a szerződéskötés és az aktiválás során, valamint a Szolgáltatás-megrendelés leadása alatt. A folyamat lezárását követően az Ügyfélnek elküldött Megrendelés Visszaigazolása tartalmazni fogja a számlát/jegyet, a vonatkozó árakkal és adókkal együtt (6. pont).

7.3. Kivételes esetben a SEAT egyes Szolgáltatásokat ingyenesen kínál az Ügyfélnek (pl. ingyenes próbaidőszak alatt), ha az Ügyfél olyan Gépjárművet vásárol, amelyik kompatibilis a Szolgáltatásokkal.

Mindazonáltal új Szolgáltatás-megrendelés leadásához vagy korább megújításához az Ügyfélnek a megfelelő árat ki kell fizetnie. Ebben a tekintetben az első Szolgáltatás-megrendelés érvényességének lejárata előtt a SEAT e-mailben értesíti az Ügyfelet (több mint egy alkalommal) arról a lehetőségről, hogy megújíthatja a jelenlegi Szolgáltatás-megrendelését, vagy újat nyújthat be.

7.4. Abban az esetben, ha az Ügyfél a Szolgáltatások megújítását, illetőleg az új Szolgáltatás-megrendelést nem igazolja vissza és annak árát nem fizeti meg a SEAT utolsó értesítése után sem, a SEAT fenntartja magának a jogot arra, hogy az érvényességi időszak lejártával visszavonja/felmondja az Ügyfél hozzáférését a Szolgáltatásokhoz. Mindazonáltal az Ügyfél, az előző szerződés lejárta után bármikor jogosult ismételten szerződést kötni a Szolgáltatásokra.

7.5. Az Ügyfél a Szolgáltatások árának megfizetését, a megújítást és/vagy új Szolgáltatás-megrendelését a SEAT ID Felhasználói Fiókján keresztül végzi és teljesíti, amely átirányítja az Ügyfelet a Volkswagen Payments S.A. által, vagy rajta keresztül működtetett fizetési felületre/portálra („EMI”). Az EMI egy Luxembourg törvényei szerint bejegyzett elektronikus pénzügyi intézmény, székhelye: 19-21, route d’Arlon, L-8009 Strassen, Luxemburg, bejegyezte Luxemburg cégbírósága (Registre de Commerce et des Sociétés) száma: B215079 és a luxemburgi pénzügyi felügyelet irányítása alá tartozik (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF). A fizetési folyamatra, adott esetben, az Ügyfél és az EMI közötti mindenkori, végfelhasználói fizetésekre vonatkozó feltételek és/vagy adatvédelmi szabályok érvényesek. Amennyiben ez felmerülne, az Ügyfél, hozzájárulásának megadása érdekében, megfelelő tájékoztatást kap. Ebben a tekintetben, amennyiben az Ügyfél által a regisztrációs folyamat során megadott adatok megváltoznak, az Ügyfélnek erről késedelem nélkül tájékoztatnia kell az EMI-t az adott adatok frissítésével. Szükség esetén előfordulhat, hogy az Ügyfélnek megfelelő dokumentumokkal igazolnia kell az új adatokat.

7.6. A SEAT hatáskörén kívül eső, az Ügyfél fizetésének sikerét, vagy megfelelő teljesítését sértő bármely körülmény automatikusan a szerződéskötési folyamat megszakítását és/vagy visszavonását eredményezi.

8. A szerződés időtartama

8.1. A szerződés azon a napon lép hatályba, amikor az adott Szolgáltatás-megrendelést leadták („Szerződés Időtartama/-i”). Általában (de nem mindig), a Szolgáltatási Szerződést az Ügyfél egy éves Időtartamokra köti.

8.2. A Szerződés Időtartama az Ügyfél Gépjárműve garanciájának aktiválása dátumával kezdődik. Megújítás és/vagy új Szolgáltatás-megrendelés benyújtása esetén (feltéve, hogy a SEAT-hoz a befizetés az előző Szolgáltatási Szerződés lejárta előtt megérkezik) a lejárat utáni dátummal kezdődik a megújítás és/vagy új Szolgáltatás-megrendelés Időtartama. Amennyiben a megújítás kifizetése és/vagy az új Szolgáltatás-megrendelés benyújtása azt követően érkezik be a SEAT-hoz, hogy az előző Szolgáltatási Szerződés lejárt, a következő Szerződéses Időtartamot a SEAT azzal a nappal indítja, amelyen a kifizetés hozzá beérkezik.

8.3. A jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával és a megfelelő célból az Ügyfél kifejezetten kéri, hogy a Szolgáltatások nyújtása kezdődjön el a 9. pontban meghatározott elállási jog fennállására meghatározott időtartam alatt.

8.4. Az Ügyfélnek új Gépjármű vásárlásához kapcsolódóan ingyenesen biztosított Szolgáltatások esetén a Szerződés Időtartama arányosan csökken az új Gépjármű garanciájának aktiválásától addig a napig eltelt napok számával, amikor a Szolgáltatásokat a jelen Általános Szerződési Feltételek 6. pontban leírt eljárásnak megfelelő aktiválták.

8.5. A Szolgáltatásokra kötött szerződés Időtartama az Ügyfél Gépjárművéhez kapcsolódik, és azt az Ügyfél az Alkalmazásban bármikor ellenőrizheti, ha belép a SEAT ID Felhasználói Fiókjába.

8.6. A SEAT értesítőt küld az Ügyfélnek, ha lehetőség van a szerződés megújítására, vagy új Szolgáltatás-megrendelés benyújtására akkor, amikor a Szerződés Időtartama lejáratához közeledik. Az értesítőt az Ügyfél által a SEAT ID Felhasználói Fiókja létrehozása során megadott e-mail címre küldi. Amennyiben az Ügyfél meg kívánja újítani a szerződést, vagy új Szolgáltatás-megrendelést szeretne benyújtani, követnie kell a SEAT utasításait, és a jelen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően új szerződéskötési és aktiválási folyamatot kell elindítania (az esettől függően) az Alkalmazásban és/vagy (adott esetben) a Navigációs/Rádió Rendszerben.

8.7. Amennyiben az Ügyfél nem újítja meg szerződését, vagy nem nyújt be új Szolgáltatás-megrendelést a Szerződés Időtartamának lejártakor, a SEAT és az Ügyfél között fennálló szerződés automatikusan megszűnik.

9. Elállási jog

9.1. A SEAT CONNECT & CUPRA CONNECT szolgáltatások, valamint SEAT/CUPRA CONNECT alkalmazás, navigációs rendszer és my CUPRA alkalmazás, segítségével is megköthetőek az egyéb kiegészítő vagy későbbi szolgáltatások az Általános Szerződési Feltételekkel összhangban. Az Ügyfél (fogyasztó) jogosult elállni a szerződéstől tizennégy (14) naptári napon belül, indoklás nélkül.

9.2. Az elállási időszak a szerződés életbe lépését követő tizennégy (14) naptári nap elteltével érvényét veszti.

9.3. Az ilyen visszatérítés az Ügyfél által az eredeti tranzakcióhoz használt fizetési módon történik, kivéve, ha az Ügyfél kifejezetten másként kérte a SEAT/CUPRA-t az alábbi e-mail címen: seatdigitalsupport@seat.es (SEAT ügyfelek) vagy cupradigitalsupport@cupraofficial.com CUPRA ügyfelek). A jog gyakorlására más lehetőségek is elérhetőek.

9.4. Az Ügyfél ehhez használhatja az I. Mellékletben csatolt nyomtatványt, de ennek használata nem kötelező.

9.5. Az elállási jog lejárati idejének betartása érdekében elegendő, ha az Ügyfél az értesítést a lejárat előtt elküldi.

9.6. Amennyiben az Ügyfél él elállási jogával, a SEAT a továbbiakban indokolatlan késedelem nélkül, és minden esetben legkésőbb tizennégy (14) naptári napon belül visszatéríti az Ügyféltől beérkezett összegeket, attól a naptól számítva, amikor tudomására jutott az Ügyfél elállással kapcsolatos döntése. A visszatérítés az Ügyfél által az eredeti tranzakcióhoz használt fizetési módozat igénybe vételével történik, kivéve, ha az Ügyfél kifejezetten másképp kéri a SEAT/CUPRA e-mailben a következő címre küldött e-mailben: seatdigitalsupport@seat.es (SEAT ügyfelek) vagy cupradigitalsupport@cupraofficial.com CUPRA ügyfelek). Ebben az esetben az Ügyfélnek be kell mutatnia az arra vonatkozó dokumentumokat, hogy tulajdonosa az eltérő fizetési eszköznek. Az Ügyfél semmi esetre sem viseli a visszatérítéshez kapcsolódó bármely költséget.

9.7. Amennyiben az Ügyfél gyakorolja elállási jogát, az Ügyfél köteles az elállásról szóló értesítés benyújtásának idejéig már teljesített Szolgáltatásokért járó - a szerződés teljes időtartamához viszonyított - arányos összeget megfizetni az elállási időszak alatt nyújtott Szolgáltatások mértékével megegyező arányban.

10. A szerződés megszüntetése és átruházása

10.1. A szerződés megszűnik:

a) Amennyiben az Ügyfél nem újítja meg a Szolgáltatásokat és/vagy nem nyújt be új Szolgáltatás-megrendelést az eredeti Szerződési Időtartam lejártakor a 8. pontban foglalt feltételeknek megfelelően.

b) Amennyiben az Ügyfél elállási joggal él a 9. pontban foglalt feltételeknek megfelelően.

c) Amennyiben nem áll fenn a megfelelőség a 15. ponttal összhangban.

d) A szerződésszegést el nem követő fél akaratából, amikor a másik fél lényegesen megszegte a létrejött szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségek bármelyikét. Ebben az esetben, ha a szerződés betartása még lehetséges, a szerződésszegést el nem követő fél írásban értesíti a másik felet az adott szerződésszegésről, és arról, hogy a szerződésszegést el nem követő fél megszünteti a szerződést, ha a szerződésszegő fél az értesítés kézhezvételét követő tíz (10) napon belül nem orvosolja a szerződésszegést. Amennyiben a megadott határidő eredménytelenül telik el, a szerződésszegést el nem követő fél jogosulttá válik a szerződés felmondására a másik fél írásos értesítése mellett, és jogosult lesz a felmerülő károk és veszteség megtérítésének követelésére. Ha azonban a szerződés betartása már nem lehetséges, a szerződésszegést el nem követett fél indoklással ellátott kérésére - az értesítés kézhezvételével - a szerződés megszűnik.

e) A 4.26 pont szerint Technológiai Leállás esetén, az Ügyfél jogosult a Technológiai Leállással érintett Szolgáltatásokat felmondani a SEAT cégnek küldött írásbeli értesítéssel, ha nem áll rendelkezésre alternatív kapcsolódási megoldás az adott technológia keretében.

f) Amennyiben az Ügyfél nem képes betartani a 20. pont rendelkezéseit, a SEAT cég jogosult a Felhasználói Megállapodást és a SEAT és az Ügyfél közötti minden kapcsolódó érvényes megállapodást azonnali hatállyal felmondani, és jogosult blokkolni a SEAT ID és bármely Kapcsolt Szolgáltatás vagy kapcsolt termék, szoftver és technológia jövőbeli elérését.

10.2. Amennyiben a szerződés a fenti pontban ismertetett okok bármelyike miatt szűnt meg, az Ügyfél által kötött Szolgáltatási Szerződés különös feltételei is megszűnnek, és a Szolgáltatásokhoz való hozzáférést visszavonják.

10.3. Egyik fél sem ruházhatja át az itt ismertetett jogait és kötelezettségeit a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A fentiek alóli kivételként a SEAT fenntartja a jogot a Szolgáltatási Szerződés átruházására a SEAT Csoport bármely más vállalatára (a szerződési feltételek módosítása nélkül): ebből a célból az Ügyfél ezúton felhatalmazza a SEAT-ot, hogy ez ügyben eljárjon. Ilyen esetben a SEAT erről a lehető leghamarabb értesíti az Ügyfelet.

10.4 Az Ügyfél kérésére a SEAT cég az Ügyfél rendelkezésére bocsát a személyes adatokon kívüli, az Ügyfél által a Szolgáltatás használata során rendelkezésre bocsátott vagy létrehozott bármely tartalmat. Az ilyen adatokat a SEAT ingyenesen, észszerű időn belül és általános elektronikus formátumban adja meg.

11. Szellemi és ipari tulajdonjogok

11.1. Az Ügyfél nem kizárólagos, al-licencbe nem adható és nem átruházható joggal rendelkezik a Szolgáltatások (valamint az ahhoz kapcsolódó tartalom, anyagok és információk), az Alkalmazás és a Navigációs/Rádió Rendszer használatára a szerződésben foglalt Szolgáltatások Szerződési Időtartama alatt. A használati jog azokra az országokra korlátozódik, ahol a Szolgáltatások igénybe vehetők (az Alkalmazásban található részletek szerint).

11.2. Az Ügyfél nem jogosult a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó tartalmak és információk átadására és közzétételére, sem a Szolgáltatások bármely módon történő hasznosítására, például harmadik személyek javára, kereskedelmi célokra, vagy profitszerzési célból. Az Ügyfél nem jogosult továbbá a Szolgáltatások és /vagy a Csatornák, azok részei vagy tartalmai és forráskódjai megváltoztatására, másolására, átalakítására, dekompilálására, lebontására, sem pedig visszamodellezésére. Továbbá az Ügyfél semmilyen körülmények között nem jogosult a Csatornákon elhelyezett bármely védelmi eszköz vagy biztonsági rendszer eltávolítására, megváltoztatására, megkerülésére vagy manipulálására. Az Ügyfél számára nem engedélyezett a Szolgáltatások és a Csatornák, azok szerves részei, tartalmak és forráskódok megváltoztatása, másolása, módosítása, szétszedése, szétszerelése és visszafejtése. Ezen kívül az Ügyfél semmilyen esetben nem távolíthatja el, nem módosíthatja, nem kerülheti meg, és nem manipulálhatja a Csatornában telepített védelmet biztosító eszközök vagy biztonsági rendszerek egyikét sem.

11.3. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatásokra, az Alkalmazásra és a Navigációs/Rádió Rendszerre és azok alkotórészeire vonatkozó szellemi és ipari tulajdonjogok és más jogok (beleértve azok tartalmát, szövegét, adatait, adatbázisait, képeit, fotóit, grafikáit, hang- és videó-anyagait, neveit, védjegyeit, megkülönböztető jeleit, terveit, szoftverét, interfészeit stb.) a SEAT, annak licenciaadói és/vagy harmadik személyek tulajdonát képezik. Ebben az értelemben azzal, hogy az Ügyfél igénybe veszi a Szolgáltatásokat, a jelen Általános Szerződési Feltételekben megállapított feltételek szerint csak a Szolgáltatások igénybevételéhez feltétlenül szükséges jogokat szerzi meg.

11.4. Az Ügyfél nem használhatja a Szolgáltatásokat, az Alkalmazást és a Navigációs/Rádió Rendszert és azok alkotórészeit a jelen Általános Szerződési Feltételeket és/vagy más használati feltételeket, harmadik személy jogait és/vagy a vonatkozó jogszabályokat sértő módon. Az Ügyfél köteles abbahagyni a Szolgáltatások, az Alkalmazás és a Navigációs/Rádió Rendszer és azok alkotórészei nem megfelelő használatát. Az Ügyfél vállalja különösen, hogy a Szolgáltatások, az Alkalmazás és a Navigációs/Rádió Rendszer és azok alkotórészei semmilyen részét nem terjeszti, nem többszörözi, nem hozza nyilvánosságra és/vagy nem módosítja, és más olyan tevékenységet sem végez, amely sértheti a fentiek bármelyikének érvényét.

12. Adatvédelem

12.1. A SEAT védi az Ügyfél által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat. Az ilyen adatok használatára kizárólag akkor kerül sor, ha az jogilag engedélyezett, és az Ügyfél azok használatához kifejezetten hozzájárult. Ezzel kapcsolatban az Ügyfél a Szolgáltatások tekintetében az Adatvédelmi szabályzatban talál további információkat, amelyek az Alkalmazásban találhatók.

13. Az Ügyfél felelőssége

13.1. Az Ügyfél megerősíti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései és különösen a 2. pont szerint megfelel a Szolgáltatásokra vonatkozó szerződés megkötéséhez és a Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges előfeltételeknek.

13.2. Továbbá az Ügyfél felelős a Szolgáltatások oly módon történő használatáért, amely nem mond ellent a jelen Általános Szerződési Feltételeknek, a vonatkozó különös feltételeknek, és más, a Szolgáltatások, az Alkalmazás és a Navigációs/Rádió Rendszer használatára vonatkozó felhasználási feltételeknek vagy adatvédelmi szabályoknak, illetve a hatályos jogszabályoknak és harmadik személy magánszemélyek vagy vállalatok jogainak.

13.3 Ha az Ügyfél nem a Jármű tulajdonosa, a szoftverfrissítések előtt az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a frissítést erre felhatalmazott személy végezze el. Az Ügyfél a szoftverfrissítés elvégzésére szóló engedéllyel kapcsolatos tájékoztatást az Ügyfél és a Jármű tulajdonosa között létrejött megállapodásban találhat (pl. a bérleti szerződésben, vagy céges autó esetén a céges járműszabályzatban vagy a munkaszerződésben). Kétely esetén az Ügyfél köteles beszerezni a Jármű tulajdonosának előzetes hozzájárulását a szoftverfrissítés előtt.

13.4. Abban az esetben, ha meghatalmazott harmadik személy használja a Gépjárművet - például családtag vagy az Ügyfél alkalmazottja -, az Ügyfél megteszi a megfelelő intézkedéseket (például megszerzi az adott harmadik személy beleegyezését) annak biztosítására, hogy amikor az adott fél bejelentkezik a Szolgáltatásokba, ne sértse harmadik személyek jogait. Meg kell jegyezni, hogy amikor az Ügyfél információt szerez a Gépjárműről, ezáltal (közvetve) harmadik személyről is (mint például a felhasználó viselkedéséről, helyzetéről stb.). A Gépjárműre vonatkozó figyelmeztető üzenetek és/vagy a Gépjárműben maradó hibaüzenetek megjelennek az Alkalmazásban, abban a részben, amely információt nyújt a Gépjármű állapotáról.

13.5. Az Ügyfél vállalja, hogy a 11. pontban meghatározott feltételeknek megfelelően tiszteletben tartja a SEAT-nak vagy más harmadik személynek a Szolgáltatásokra, az Alkalmazásra és a Gépjármű Navigációs/Rádió Rendszerére vonatkozó szellemi és ipari tulajdonjogait.

13.6. Az Ügyfél felelősséggel tartozik a SEAT felé a Szolgáltatások igénybevételéből eredő bármely jogsértésért vagy szerződésszegésért, amelyet az Ügyféltől eltérő harmadik személy okoz, és a SEAT-ot mentesíti minden ilyen nem megfelelő használatból eredő körülmény alól.

13.7. Ha az Ügyfél egyben a Gépjármű vezetője is, a Szolgáltatásokat az Ügyfél akkor veheti igénybe, ha betartja a hatályos közlekedési és közlekedésbiztonsági szabályokat.

14. A SEAT felelőssége

14.1. A SEAT nem tehető felelőssé semmilyen kárért, amelyet a Szolgáltatások, az Alkalmazás és a Gépjármű Navigációs/Rádió Rendszerének Ügyfél általi, a jelen Általános Szerződési Feltételekkel ellentétes, vagy nem megfelelő használata okoz. A fentebb leírtak különösen érvényesek abban az esetben, ha a Gépjármű vezetőjének figyelme a Szolgáltatások vagy az Alkalmazás használata miatt elterelődik, és ennek eredményeként baleset következik be.

14.2. Különösen a szolgáltatásnyújtás keretében, a SEAT által szolgáltatott információk digitális jellege miatt, és az információk internetes tárolása és átvitele során fennálló hibalehetőségek miatt a SEAT nem garantálja a Szolgáltatásokon keresztül az Ügyfélnek átadott, vagy nyújtott információk frissítését, pontosságát, helyességét, hibátlanságát és megfelelő minőségét. Ebben az értelemben - a vonatkozó jogszabályban kifejezetten említett esetek kivételével - a SEAT nem vállal felelősséget a Szolgáltatásokon keresztül az Ügyfélnek átadott, vagy nyújtott információk, valamint harmadik személyek által nyújtott adatok, vagy információk frissítéséért, pontosságáért, helyességéért, hibátlanságáért és megfelelő minőségéért.

14.3. A harmadik személyek által a Szolgáltatások nyújtásának keretében biztosított információk, adatok, képek és más tartalmak vonatkozásában az Ügyfél elfogadja, hogy a SEAT az ilyen adatok, és más tartalom, vagy információ tartalmát nem vizsgálja felül, és nem módosítja.

14.4. A SEAT nem tehető felelőssé olyan, a Szolgáltatásokat befolyásoló körülményért sem, amely harmadik személyek által nyújtott adatkapcsolat problémáiból ered. Ebben az értelemben, a SEAT cég nem tartozik felelősséggel semmilyen Technológiai Leállásért, a 4.2.6 pontban foglaltak szerint. A SEAT azonban - azután, hogy tudomást szerez valamely Technológiai Leállásról - észszerű keretek között írásban értesíti az Ügyfelet a Technológiai Leállás várható dátumáról, amelyet követően a technológia nem lesz elérhető.

14.5. A SEAT nem tehető felelőssé semmilyen olyan kárért, amelyet az okoz, hogy az Ügyfél nem megfelelő jelszót használ a SEAT ID Felhasználói Fiókba való bejelentkezéskor, vagy a jelszó védettsége nem megfelelő. A SEAT továbbá nem tehető felelőssé olyan harmadik személyek által okozott kárért, akiknek az Ügyfél hozzáférést biztosított a Szolgáltatásokhoz.

15. Szavatosság

15.1 A fenti 13. és 14. pontok és az Ügyfél visszalépési jogának sérelme nélkül, feltéve, hogy a Szolgáltatásokat megfelelően telepítették, és az adott szerződés tartama alatt, a SEAT cég felelősséggel tartozik az Ügyfél felé abban az esetben, ha a Szolgáltatások (i) nem felelnek meg az Ügyfél rendelkezésére álló leírásoknak és minőségi értékeknek a jelen Általános Szerződéses Feltételek és az Alkalmazásban foglalt adott rendelkezéseknek a szerződéskötést megelőzően, amelynek meg kell felelnie a hasonló szolgáltatások színvonalának; és feltéve, hogy az Ügyfél kifejezetten nem fogadta el, hogy a Szolgáltatás valamely egyedi tulajdonsága eltér az ilyen megfelelő szinttől; (ii) nem alkalmasak azon rendeltetésnek, amelyek elvégzésére szánták (ideértve azon felhasználási módokat, amelyek elvégzésére az ilyen hasonló szolgáltatásokat végzik, figyelemmel a meglevő technikai szabványokat); (iii) nem mellékeltek hozzájuk megfelelő útmutatókat (amelyeket az Ügyfél észszerű keretek között elvár), és (iv) nem kapják meg a megfelelő frissítéseket abban az esetben, ha a szerződés ezt rögzíti.

15.2 A SEAT köteles minden szükséges frissítést, így biztonsági frissítést is, megadni, annak érdekében, hogy a Szolgáltatások az adott szerződéses Szolgáltatás tartama alatt szerződésszerűek legyenek és maradjanak, ahogy azt az adott rendelkezések előírják. A fentiek nem alkalmazandók abban az esetben, ha az Ügyfél nem telepíti a SEAT által rendelkezésére bocsátott frissítéseket észszerű időn belül, feltéve, hogy a SEAT megfelelően tájékoztatta az Ügyfelet az ilyen frissítésekről, és az ezen a téren adott útmutatók pontosak.

15.3 Amennyiben a Szolgáltatások nem szerződésszerűek, az Ügyfél jogosult a Szolgáltatások szerződésszerűségét megkövetelni, pl. a frissítések révén, a folyamatos ellátás visszaállításával vagy a korlátozott teljesítmény (sebesség) megszüntetésével. Ha (i) a SEAT nem hajlandó vagy elmulasztja a szerződésszerű állapot észszerű időn belül és az Ügyfél részéről jelentős kényelmetlenség nélkül való visszaállítását, (ii) vagy amennyiben a szerződésszegő jelleg olyan súlyos mértékű, hogy észszerűtlen lenne az Ügyfél részéről az, hogy első körben a hiba orvoslását kérje, ebben az esetben jogosult (a) fizetős Szolgáltatások esetén arányos díjcsökkentésre, ha ez alkalmazható, azon időszakra, amelynek során a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás nem volt szerződésszerű és (b) kivéve, ha a szerződésszegés csak minimális mértékű, jogosult a szerződést a 3.7 pont rendelkezéseivel összhangban felmondani. Az árcsökkentés vagy visszatérítés akkor tekinthető arányosnak, ha az tükrözi a Szolgáltatások értékének csökkenését ahhoz az állapothoz képest, ha a digitális tartalma vagy digitális szolgáltatást szerződésszerű módon bocsátották volna rendelkezésre.

15.4 A fenti 15.1 pont rendelkezéseitől való eltérésként, a SEAT cég nem tartozik felelősséggel olyan szerződésszegő állapotért, amely kizárólag abból adódik, hogy az Ügyfél azért nem telepítette a frissítést észszerű időn belül, feltéve, hogy a telepítés elmulasztása nem arra vezethető vissza, hogy az Ügyfél a SEAT cégtől nem kapott telepítési útmutatót vagy az hibás vagy hiányos volt.

15.5 A jelen 15. pont szerinti jogok érvényesítéséhez az Ügyfél felveheti a kapcsolatot a SEAT cég ügyfélszolgálatával.

16. Társfelhasználók

16.1. Az Ügyfél észszerű számú személynek (például családtagoknak, barátoknak, kollégáknak) engedélyezheti az Ügyfél Gépjárművében rendelkezésre álló Szolgáltatások igénybevételét („Társfelhasználó” vagy „Társfelhasználók”).

16.2. Az általános szabály az Ügyfél Gépjárművében rendelkezésre álló Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban az, hogy a Társfelhasználónak rendelkeznie kell SEAT ID Felhasználói Fiókkal, vagy létre kell egy ilyet hoznia az itt foglalt feltételek szerint, aktiválnia kell a kifejezetten a saját SEAT ID Felhasználói Fiókjához kapcsolt Szolgáltatásokat a Gépjármű használatával kapcsolatban, és el kell fogadnia a jelen Általános Szerződési Feltételeket, a különös feltételeket és bármely más vonatkozó felhasználási feltételt vagy adatvédelmi szabályzatot.

16.3. A Szolgáltatások egyidejűleg nem vehetők igénybe, és bizonyos Szolgáltatásokat az Ügyfélen kívül más személy még SEAT ID Felhasználói Fiókkal sem használhat. Nem minden Szolgáltatáshoz szükséges SEAT ID Felhasználói Fiók, amelyet az Ügyfélen kívül más vezető vagy utas vesz igénybe. Az Alkalmazásban, vagy a Navigációs/Rádió Rendszerben további információkat találhat ezzel kapcsolatban. Ilyen esetekben az Ügyfél feladata, hogy az adott személyeket tájékoztassa a Szolgáltatásokra vonatkozó feltételekről és a Szolgáltatások helyes használatáról.

16.4. A Szolgáltatások használata azoknak a Társfelhasználóknak, akik nem kötöttek szerződést a Szolgáltatásokra, nem jelent semmilyen többletköltséget.

16.5. A Szolgáltatások Társfelhasználók általi használatának köre, és általában nyugodt és zavarmentes igénybevétele függ az Ügyfél számára elérhető használattól, valamint az Ügyfél által előfizetett funkcióktól és tartalmaktól. A SEAT nem köteles a Társfelhasználókat tájékoztatni a Szolgáltatások bármely módosításáról. A SEAT csak akkor köteles a Társfelhasználókat tájékoztatni a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely módosításáról, ha az érinti a Társfelhasználókat.

16.6. Az Ügyfél és bármely alkalmi Társfelhasználó bármikor megszüntetheti a Társfelhasználó jogát az adott Felhasználói Fiók törlésével. Máskülönben a Társfelhasználó hozzáférése a Szolgáltatásokhoz akkor ér véget, amikor az Ügyfél által a Szolgáltatásokra kötött szerződés Időtartama lejár, vagy ha a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt feltételek szerint a szerződés megszűnik.

16.7 A Jármű Társ-használója lehet a Jármű Elsődleges Használója (Elsődleges Használó), Másodlagos Használója (Másodlagos Használó) vagy Vendég-Használója (Vendég-Használó).

Minden egyes használó a következő státuszokban lehet:

A. Elsődleges Használó: „Elsődleges Használó” azon személy, aki megrendeli a Szolgáltatásokat, és a Járművet a Szolgáltatással összeköti a jelen általános szerződési feltételekkel összhangban. Az Elsődleges Használó igénybe veheti a Szolgáltatások teljes körét. Az Elsődleges Használó a Jármű tulajdonosa, üzemben tartója vagy más olyan személy, aki a Járművet leginkább használja (pl. bérbevevők, céges járműhasználók, stb.).

B. Másodlagos Használó: azon személy, aki a Járművet a SEAT ID azonosítóval a Szolgáltatásokhoz regisztrálta, és akit az Elsődleges Használó Másodlagos használóként engedélyezett. A Másodlagos Használónak nincs hozzáférése azon Szolgáltatásokhoz, amelyeket kizárólagosan az Elsődleges Használó rendelkezésére bocsátanak. Az Elsődleges Használó az Alkalmazáson keresztül bármikor eltávolíthatja a Másodlagos Használót. A Másodlagos Használók maguk is törölhetik Másodlagos Használói státuszukat. A Másodlagos Használói státusz olyan személyeknek szól, akik a Járművet rendszeresen használják hosszabb időszakon át (pl. az Elsődleges Használók családtagjai, élettársai vagy barátai). Egyidejűleg több Másodlagos Használót is lehet a Járműhöz kapcsolni. A Másodlagos Használóknak el kell fogadniuk a jelen Általános Szerződéses Feltételeket a SEAT CONNECT-hez kapcsolt Járműhöz való első bejelentkezésük során. A Másodlagos Használóknak nincsenek meg azon jogai és kötelezettségei, amelyek kizárólag az Elsődleges Használóknak kerültek megadásra a jelen Általános Szerződéses Feltételek rendelkezései szerint.

C. A Vendégfelhasználó: azon személy, aki a SEAT ID azonosítójával a SEAT CONNECT-hez kapcsolt Jármű használatára bejelentkezik. A Vendéghasználó nem tudja igénybe venni azon Szolgáltatásokat, amelyek kizárólagosan az Elsődleges vagy a Másodlagos Használónak állnak a rendelkezésére. Bármelyik Járműhasználó (ideértve az Anonim Vendéget is) bármikor jogosult a Jármű Vendéghasználóját a Navigációs rendszeren keresztül törölni. Az Elsődleges Használó bármikor törölheti a Vendéghasználót az Alkalmazáson keresztül. A Vendéghasználói státusz olyan személyeknek került kialakításra, aki a Járművet hosszabb időn keresztül rendszeresen, alkalmanként vagy egyszer használja (pl. az Elsődleges Használó családtagja, élettársa vagy barátja). Az Elsődleges Használónak a SEAT CONNECT-hez kapcsolt Járművel kapcsolatos első bejelentkezés során el kell fogadnia a jelen általános szerződési feltételeket. A Vendéghasználó részéről nem állnak fenn azon jogok és kötelezettségek, amelyeket kizárólag az Elsődleges vagy a Másodlagos Használó kapott meg.

Ezen feltételek nem alkalmazandók olyan használók esetén, akik nem Elsődleges, Másodlagos Használók vagy nem Vendéghasználók, és akik a Szolgáltatásokat anélkül veszik igénybe, hogy a SEAT CONNECT-et összekapcsolták volna a SEAT ID azonosítójukkal (Anonim Vendég).

A rendelkezésre álló használói státuszok változhatnak, különösen a Jármű gyártmánya, gyártási éve és felszereltsége valamint a Járműben használt Szolgáltatások szoftververziójának függvényében. További információk a https://www.cupraofficial.com/services/connect.html / https://www.seat.com/owners/connectivity/seat-connect-service.html linken elérhetők.

17. A Gépjármű végleges továbbadása

17.1. A Szolgáltatási Szerződés mindig a Gépjárműhöz fog kapcsolódni, és ezért az Ügyfél nem jogosult a Szolgáltatások más gépjárműre való átruházására. A Gépjármű harmadik személy vevő („Vevő”) számára történő értékesítése, vagy más végleges átadása esetén az Ügyfél köteles:

  1. átadni a Szolgáltatási Szerződést a Vevőnek;

  2. kitörölni minden, a Gépjárműben tárolt személyes adatot; és

  3. törölni a Gépjárművet a SEAT ID Felhasználói Fiókból az Alkalmazáson.

Amennyiben a Jármű elvész vagy megsemmisül, az Ügyfél semmilyen követeléssel nem élhet a SEAT felé a Szolgáltatásért fizetett díj visszatérítése érdekében.

17.2. A Vevő akkor használhatja a Szolgáltatásokat, miután létrehozta SEAT ID Felhasználói Fiókját, megszerezte, valamint a jelen dokumentum rendelkezéseinek megfelelően aktiválta a Szolgáltatásokat.

17.3. A Szolgáltatási Szerződés Vevőre való átruházásának érvényessége a SEAT jóváhagyásának függvénye, amely indokolatlanul nem tagadható meg. A Szolgáltatások Megrendelésének Visszaigazolása az itt meghatározottak szerint arra vonatkozó bizonyítékként szolgál, hogy a SEAT elfogadta a szerződés átruházását.

18. Joghatóság, alkalmazandó jog

18.1. A jelen 16. pont kizárólag olyan Ügyfelek esetén alkalmazandó, akik vagy amelyek székhelye vagy állandó lakhelye valamely Európai Uniós tagállamban van, és nem érinti azon más fogyasztói vitarendezésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, amelyek az Európai Unión kívüli országokban érvényesek.

18.2. A jelen Általános Szerződési Feltételekre a spanyol általános jog az irányadó (‘legislación española común’). Ha az Ügyfél egyben fogyasztó is, a szerződés végrehajtásának idejében a fogyasztó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye szerinti állam jogszabályait kell alkalmazni.

18.3. A jelen szerződéses kapcsolatból eredő bármely vita eldöntésére kizárólag Barcelona város (Spanyolország) illetékes bíróságai jogosultak. A fentiek ellenére, ha az Ügyfél fogyasztói minőségében jár el, a felmerülő vitákat a fogyasztó lakóhelye szerinti bíróságok jogosultak rendezni.

18.4. Az Ügyfél, ha fogyasztóként jár el, a jelen Általános Szerződési feltételekből vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban elfogadja az alternatív vitarendezési eljárást („AVE”). Az Európai Bizottság AVE platformjainak listáját itt találja: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

18.5. A fentiek ellenére a SEAT nem vállalja, hogy részt vesz, és nem is köteles részt venni a fogyasztói választottbírósági testület előtt tartott online vitarendezési eljárásban.

19. Részleges érvénytelenség

19.1. Ha a jelen Általános Szerződési feltételek bármely feltétele vagy rendelkezése érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, az nem érinti a többi feltételt és rendelkezést, feltéve, hogy az a feleknek a jelen Általános Szerződési Feltételekből eredő jogait és kötelezettségeit jelentősen nem befolyásolja. Ezen alkalmazásban a „jelentős” olyan helyzetet jelent, amely bármely fél érdekeit, vagy a jelen Általános Szerződési feltételek céljait súlyosan károsítja. Az érintett rendelkezéseket olyan rendelkezésekkel kell felváltani illetőleg helyettük olyan rendelkezéseket kell beépíteni, amelyeknek célja - amellett, hogy megfelelnek a jogszabályoknak - a helyettesített rendelkezésekkel megegyező a céljuk.

20. Exportellenőrzés

20.1. A SEAT ID felhasználói fiók és a Szolgáltatások használata során az Ügyfél vállalja, hogy betartja a vonatkozó külkereskedelmi és exportellenőrzési rendelkezéseket, törvényeket és szabályokat. A nemzeti külkereskedelmi exportellenőrzési rendelkezéseken, törvényeken és szabályokon kívül ez vonatkozhat az EU exportellenőrzési rendelkezéseire, törvényeire és szabályaira, valamint az Amerikai Egyesült Államok és más országok extraterritoriálisan alkalmazandó exportellenőrzési és szankciós rendeleteire is. Az Ügyfél felelős továbbá a digitális szolgáltatások és a kapcsolódó termékek, szoftverek és technológiák importjára, exportjára vagy újraexportálására vonatkozó helyi rendelkezések, törvények és szabályok betartásáért.

20.2. Az Ügyfél tudomásul veszi és megerősíti továbbá, hogy az alkalmazandó exportellenőrzési és szankciós szabályok és előírások alapján - amennyiben azok betartása jogilag megfelelő - az Ügyfél számára nem tilos a digitális szolgáltatások és a kapcsolódó termékek, szoftverek vagy technológiák beszerzése vagy használata.

© SEAT, S.A.U. 2022. Teljes vagy részleges sokszorosítás tilos! Minden jog fenntartva.

1. Melléklet

Nyomtatvány - Elállási jog

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

ÉRTESÍTÉS ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁRÓL

For the attention of:

SEAT, S.A.U. Customer Services.

Address: Autovía A-2, Km 585 08760 Martorell, España

E-mail (SEAT): seatdigitalsupport@seat.es

E-mail (CUPRA): cupradigitalsupport@cupraofficial.com

Tisztelt Uraim!

Ezúton tájékoztatom Önöket arra vonatkozó döntésemről, hogy elállok a szerződéstől a következő szolgáltatások használatának vonatkozásában:

Szolgáltatás csomag(ok) lemondása (kérem, jelölje “X”-szel):

(*) Az alvázszámot a szélvédő alsó sarkában találja, valamint a Gépjármű dokumentumaiban.

Tájékoztatás az adatvédelemről

Az ezen az űrlapon gyűjtött összes adatot a SEAT, S.A.U. mint adatkezelő kezeli az Ön elállásának kezelésére, amely a CONNECT szerződés teljesítésének jogalapja. Adatait harmadik félnek nem adjuk ki, kivéve a törvényi kötelezettségek teljesítése céljából. Adatait addig tároljuk, ameddig azok az Ön kérésének teljesítéséhez szükségesek, és a jogi kötelezettségek felmerülésének időtartama alatt zárolásra kerülnek. Jogait a seatdigitalsupport@seat.es vagy a cupradigitalsupport@cupraofficial.com címre küldött e-mailben gyakorolhatja, járműve márkájától függően, valamint felveheti a kapcsolatot adatvédelmi irodánkkal a dataprotection@seat.es címen. Panasszal élhet az illetékes adatvédelmi hatóságnál.