SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT

Jogi Nyilatkozat és Felhasználási Feltételek

1. Bevezetés

SEAT, S.A.U. (a továbbiakban „SEAT”) spanyol vállalat, amely bejegyzett székhelye: Martorell (Barcelona), Autovía A-2, Km. 585, 08760, spanyol adóazonosító (C.I.F) száma A-28.049.161, bejegyezve Barcelona Cégnyilvántartásába: kötetszám 23.662, 1. lap, B-56855 oldal; kapcsolattartásra szolgáló e-mail cím: customercare@seat.es.

A SEAT a „SEAT CONNECT” és “CUPRA CONNECT”, és a SEAT vagy CUPRA gépjárművek navigációs vagy rádiós rendszerébe beépített szoftver (a továbbiakban egyenként: az „Alkalmazás” és a „Navigációs/Rádió Rendszer”, és együttesen a „Csatornák”) szellemi tulajdonjogainak vagy más kapcsolódó jogainak tulajdonosa vagy licenciavevője.

A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban „Felhasználási Feltételek”) szabályozzák az Alkalmazás és a Navigációs/Rádió Rendszer Felhasználók (a továbbiakban „Felhasználók”) általi hozzáférését és használatát. Ezeket további jogi dokumentumok vagy adatvédelmi szabályzatok egészítik ki, amelyek a Csatornák használatához szükséges bármely funkció, szolgáltatás, alkalmazás, platform vagy más eszköz szabályozására szolgálnak, vagy a Csatornák részét képezik. A Felhasználási Feltételeket különösen kiegészítik a SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT Online Mobil Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei, amely az Alkalmazásban érhető el (a továbbiakban „Általános Szerződési Feltételek”).

A Felhasználók kifejezetten elfogadják - a megfelelő Csatornákon keresztül - a SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT Online Mobil Szolgáltatások szerződéskötési folyamata alatt mindenkori hatályos Felhasználási Feltételeket (a továbbiakban „Szolgáltatások”) (az Általános Szerződési Feltételek 6. Cikkelyében meghatározottak szerint) az adott esettől függően, jogfenntartással azon Felhasználókra bármikori alkalmazhatóságát illetően, akik az egyszerű navigációt vagy az említett Csatornákat használják.

2. Cél

A Csatornák célja, hogy:

(i) A Felhasználók számára lehetővé tegyék az Alkalmazásban leírt Szolgáltatások használatát; és

(ii) A Felhasználók számára lehetővé tegyék, hogy gépjárművüket (csak azokat a SEAT vagy CUPRA gépjárműveket, amelyek a Szolgáltatásokkal bármikor kompatibilisek) hozzákössék a SEAT ID Felhasználói Fiókjukhoz (a továbbiakban: „SEAT ID Felhasználói Fiók”). A SEAT ID Felhasználói Fiók létrehozásáról és kezeléséről a Felhasználók itt találnak további információt: https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions.

Egyes Szolgáltatásokra harmadik személyek további feltételei vonatkozhatnak. A Szolgáltatások használata előtt a Felhasználók áttekintik, és adott esetben elfogadják ezeket a feltételeket. Erre az esetre a 9. Cikkelyben meghatározott felelősségi rendszer érvényes.

Az Alkalmazás letöltése és a fennmaradó Csatornák használata ingyenes. Mindazonáltal a Szolgáltatások ára az Általános Szerződési Feltételekben, vagy a különleges feltételekben (például a Megrendelés Visszaigazolásában) megállapított ár, és a Felhasználók által megszerzett adott Szolgáltatásokra érvényes.

A Csatornák magánjellegű, nem kereskedelmi célú felhasználást szolgálnak. Kifejezetten kizárt a Csatornáknak a Felhasználók általi kereskedelmi vagy szakmai célból történő használata.

A Csatornákon keresztül kínált Szolgáltatások használata mobil adatforgalmat generálhat. A SEAT - az Általános Szerződési Feltételek 4. Cikkelyében meghatározottak kivételével - nem felelős a Felhasználók oldalán felmerülő azon a költségekért, amelyek kommunikációs és adatcsere, illetve internetkapcsolat következtében keletkeznek. További információért a Felhasználók az illetékes távközlési szolgáltatókhoz fordulhatnak.

3. Szellemi és ipari tulajdonjogok

A Csatornákhoz (Alkalmazás és Navigációs/Rádió Rendszer) és alkotórészeikhez (beleértve azok információit, szövegét, adatait, grafikáit, képeit, fotóit, terveit, szoftverét,védjegyeit, megkülönböztető jeleit, és egyéb tartalmakat) kapcsolódó minden szellemi és ipari tulajdonjog a SEAT és/vagy licenciaadóinak tulajdona. Ezért a Csatornák és/vagy azok elemeinek Felhasználók általi bármilyen módon történő használata, reprodukálása, átadása, átalakítása vagy hasznosítása tilos, kivéve azokat a felhasználásokat, amelyek során a Csatornák kifejezetten a Szolgáltatások élvezetét szolgálják, és akkor is csak személyes használat céljából.

Ebben az értelemben a SEAT nem kizárólagos, nem átruházható és al-licencbe nem adható engedélyt ad a Felhasználóknak a Csatornák használatára a jelen Felhasználási Feltételek, az Általános Szerződési Feltételek, valamint más vonatkozó Felhasználási Feltételek és törvények további rendelkezéseinek hatálya alatt.

A Csatornák alapszoftverét illetően a Felhasználók azt nem fejthetik vissza vagy bonthatják szét, és nem végezhet műszaki visszabontást rajta. Hasonlóképpen, a Felhasználók a Csatornákba épített védelmi eszközt vagy biztonsági rendszert semmi esetre sem távolíthatják el, módosíthatják, kerülhetik ki vagy manipulálhatják.

A Felhasználók tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Csatornák és alkotórészeinek használata nem jelenti semely szellemi vagy ipari tulajdonjog - mint például azok szerzői joga, védjegyei, tervei vagy más jogok - átruházását, és nem jelent az Alkalmazás és/vagy a Navigációs/Rádió Rendszer fejlesztésére vonatkozó engedélyt sem, a Felhasználók számára biztosított, a Csatornák használatára vonatkozó korlátozott engedély kivételével, az itt meghatározott feltételek szerint.

4. Felhasználási korlátozások

A Felhasználók kötelesek minden vonatkozó közlekedési és közlekedésbiztonsági szabályt, rendeletet és törvényt betartani. Minden Felhasználó egyedül felelős a hivatkozott szabályok, rendeletek és törvények be nem tartásáért, és a SEAT ezzel kapcsolatban mentesül minden felelősség alól.


FIGYELMEZTETÉS: KÉRJÜK, NE FELEDJE, MINDIG VEZESSEN ÓVATOSAN! A VEZETÉST BEFOLYÁSOLÓ ELEKTROMOS ESZKÖZÖK BÁRMILYEN HASZNÁLATA, MANIPULÁCIÓJA, VAGY KEZELÉSE CSAK BIZTONSÁGOS ÜZEMMÓDBAN, LEPARKOLT JÁRMŰBEN ENGEDÉLYEZETT, A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEKNEK MEGFELELŐEN.

MOBILTELEFONOK, NAVIGÁCIÓS RENDSZEREK, VAGY MÁS KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK HASZNÁLATA TILOS, KIVÉVE, HA AZOK KIHANGOSÍTÁSSAL HASZNÁLHATÓK ÉS/VAGY A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEKNEK MEGFELELŐEN.


5. Változások a Felhasználási Feltételekben

A SEAT fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket alapos okból bármikor módosítsa, vagy frissítse. A Felhasználó észszerű időn belül tájékoztatást kap a Felhasználási Feltételek minden módosításáról, annak elfogadása céljából. A Felhasználó a jelen Általános Szerződési Feltételek frissített változatát az Alkalmazásban találhatja meg.

6. Rendellenes használat

A Felhasználó vállalja, hogy kerüli a Csatornák helytelen használatát. A Felhasználó különösen vállalja, hogy:

A SEAT fenntartja magának a jogot arra, hogy megtagadja a Felhasználó Csatornákhoz való hozzáférését, ha az megsérti harmadik személyek jogait, vagy a jelen Felhasználási Feltételeket, illetve a vonatkozó törvényeket, különösen a jelen cikkely szerinti megállapodást. A SEAT fenntart minden más további jogot, amely a Felhasználóval szemben rendelkezésére áll, különösen a büntetőeljárás vagy polgári eljárás megindításával kapcsolatos jogokat.

7. Értesítés esetleges szabálysértésről

A SEAT betartja a vonatkozó törvényeket, és nem sérti meg harmadik személyek jogait. A Csatornák Felhasználója is köteles betartani a vonatkozó törvényeket, és elkerülni harmadik személyek jogainak megsértését.

Ha a Felhasználó tudomására jut a Csatornák törvénysértő használata, vagy ha azok bármilyen használata ellentétes a hatályos törvényekkel, a Felhasználó köteles erről azonnal értesíteni a SEAT-ot a következő e-mail címen: customercare@seat.es.

8. Szolgáltatás és garancia kizárása

A SEAT minden tőle telhetőt megtesz a Csatornák megfelelő működésének fenntartása érdekében. Azonban a SEAT azt nem tudja garantálni, hogy a szolgáltatás zavarmentes lesz a Csatornák javítása és/vagy karbantartása alatt, illetve hogy az adatátvitelhez szükséges eszközök és/vagy hálózatok - amelyek a SEAT hatókörén kívül esnek - lefedettsége mindig biztosított és hibamentes lesz. A SEAT megteszi a szükséges lépéseket a fenti zavarok csökkentése érdekében.

Bár a SEAT minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Csatornákon teljes, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre, ellenkező értesítés hiányában az információk csak tájékoztató jellegűek. Ezért a fenti információk célja az általános információk szemléltetése, és nem részletes és konkrét információk nyújtása. A fentiek értelmében az információk változhatnak.

9. Szavatosság és felelősség

Amikor a Felhasználó hozzáfér a Csatornákhoz, a Felhasználó vállalja, hogy a Csatornákat a törvény betartásával használja, valamint a SEAT és/vagy harmadik személyek felé felelősséggel tartozik minden olyan kárért, vagy veszteségért, amely abból ered, hogy a Felhasználó nem tartotta be kötelezettségeit.

A Felhasználó minden esetben és teljes mértékben felelős a SEAT-nak átadott, vagy hozzá eljuttatott adatokért, vagy tartalmakért. A SEAT a fenti tartalmakat nem kíséri figyelemmel és nem ellenőrzi - kivéve, ha azt olyan jogszabályok, illetékes igazságügyi hatóság, vagy közigazgatási határozat írja elő, amely jogosult az adott adatok vagy tartalmak eltávolítására, vagy blokkolására mindaddig, amíg bizonyítást nem nyer az adott információ tulajdonjoga vagy jogszerűsége.

A SEAT nem tehető felelőssé az esetleges biztonsági hibák előfordulásáért, vagy a Felhasználó számítógépes rendszerében vagy eszközeiben (hardver és szoftver) és/vagy az azokon tárolt fájlok, vagy dokumentumok sérüléséért a Csatornák elérése során, ha azt az adott számítógépes rendszeren vagy eszközön jelen lévő vírusok, trójai vírusok, vagy hasonló kártékony elemek okozzák. A SEAT továbbá nem felelős a Csatornák működése során jelentkező internet- és/vagy telefonvonal-meghibásodásért, interferenciáért, kihagyásért, zavarokért vagy szétkapcsolódásért, ha azok a SEAT hatókörén kívül esnek.

A Csatornák tartalmazhatnak más honlapokhoz és beépített adatokhoz és/vagy harmadik személyek által nyújtott szolgáltatásokhoz vezető hivatkozásokat. A fentiek nem tartoznak a SEAT hatáskörébe, és ő nem felelős az ilyenfajta információkért, tartalmakért és működésért, és/vagy ilyen harmadik személytől kapott szolgáltatásokért. A SEAT a fent említett hivatkozásokat, információkat, tartalmakat és/vagy szolgáltatásokat a Felhasználó kényelmére nyújtja a Felhasználónak, az Általános Szerződési Feltételekkel, a jelen Felhasználási Feltételekkel, és más vonatkozó különös feltételekkel és adatvédelmi szabályzattal összhangban, amelyeket adott esetben a Felhasználó köteles elolvasni és kifejezetten elfogadni.

A Csatornák reklámokat vagy ajánlatokat is megjeleníthetnek. A hirdető, vagy ajánlatadó fél felelős azért, hogy a csatornákon megjelenített tartalmak megfeleljenek a vonatkozó törvényeknek. A SEAT nem vállal felelősséget a fenti tartalmakban található hibákért, pontatlanságért vagy szabálytalanságért. A Csatornákba beágyazott hirdetési tartalmakkal kapcsolatos panaszát minden esetben a következő e-mail címre küldje: customercare@seat.es.

A SEAT nem felelős semmilyen kárért vagy veszteségért, amely abból ered, hogy a Felhasználó SEAT ID Felhasználói Fiókja létrehozása során nem megfelelő jelszavakat választott, vagy abból, hogy a Felhasználó nem tartotta biztonságban ezeket a jelszavakat, és ezzel megsérti a jelen Felhasználási Feltételeket, vagy más vonatkozó feltételeket, és nem felelős semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet olyan harmadik személy okoz, akinek a Felhasználó engedélyezte SEAT ID Felhasználói Fiókja és/vagy a Csatornák használatát.

Általánosan érvényes feltétel, hogy a SEAT nem ellenőrzi a Csatornák Felhasználó által történő használatát. A SEAT kifejezetten, semmilyen esetben sem tudja garantálni, hogy a Felhasználó a Csatornákat a törvénynek, a jelen Felhasználási Feltételeknek, a közerkölcsnek, a társadalmi tisztességnek, vagy a közrendnek megfelelően használja, és azt sem, hogy a Felhasználó a Csatornákat gondosan és körültekintően használja. Ezért a SEAT nem felelős a csatornák Felhasználó általi oly módon történő használatáért, amely bármilyen törvényt, szellemi vagy ipari tulajdonjogot, vagy harmadik személyek más jogait sérti.

10. Adatvédelem

A SEAT védi az Ön személyes adatait, és csak a törvény által engedélyezettek szerint használja, és csak ha Ön a használathoz hozzájárult. A személyes adatok kezeléséről további részletes információt talál az Alkalmazás Adatvédelmi Szabályzatában.

11. Érvénytelenség

Ha a jelen Felhasználási Feltételek bármely feltétele vagy rendelkezése érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, az nem érinti a többi rendelkezést, feltéve, hogy az a felek jelen Felhasználási Feltételekből eredő jogait és kötelezettségeit jelentősen nem befolyásolja. Ebben a kontextusban a „jelentős” olyan helyzetet jelent, amely súlyosan sérti bármely fél érdekeit, vagy a jelen Felhasználási Feltételek céljával kapcsolatos. Az érintett cikkelyeket olyan cikkelyekkel kell kicserélni, amelyek - amellett, hogy megfelelnek a vonatkozó törvényeknek - a lecserélt cikkelyekkel azonos értelmet hordoznak.

12. Vegyes rendelkezések, irányadó jog és joghatóság

a. A jelen Felhasználási Feltételekre a spanyol általános jog az irányadó (‘legislación española común’). Ha a Felhasználó egyben fogyasztó is, a szerződés végrehajtásának idejében a fogyasztó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye szerinti állam törvényeit kell alkalmazni.

b. A jelen szerződéses kapcsolatból eredő bármely vita eldöntésére kizárólag Barcelona város (Spanyolország) illetékes bíróságai jogosultak. A fentiek ellenére, ha Felhasználó fogyasztói minőségében jár el, a felmerülő vitákat a fogyasztó lakóhelye szerinti bíróságok jogosultak rendezni.

c. A Felhasználó, ha fogyasztóként jár el, a jelen Felhasználási Feltételek vagy azzal kapcsolatban felmerülő viták vonatkozásában elfogadja az alternatív vitarendezési eljárást („AVE”). Az Európai Bizottság AVE platformjainak listáját itt találja: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

d. A fentiek ellenére a SEAT nem vállalja, és nem köteles részt venni a fogyasztói választottbírósági testület előtt tartott online vitarendezési eljárásban.

© SEAT, S.A.U. 2020.

Teljes vagy részleges sokszorosítás tilos!

Minden jog fenntartva.