OPĆI UVJETI ZA SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT ONLINE MOBILNE USLUGE

1. Predmet

1.1. Ovi Opći uvjeti za SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT Online mobilne usluge (u nastavku teksta: „Opći uvjeti“) propisuju uvjete koji reguliraju odnos između društva SEAT, S.A.U., s registriranim sjedištem na adresi u Martorellu (Barceloni), Autovía A-2, km 585, 08760, registriranog u Trgovačkom registru u Barceloni u svesku 23662, stranici B-56855, listu 1, sa španjolskim poreznim identifikacijskim brojem (N.I.F.) A-28049161 i s kontaktnom adresom e-pošte customercare@seat.es („SEAT“) te vlasnika ili ovlaštenog korisnika vozila (u nastavku teksta: „kupac“) koji je ugovorio SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT Online mobilne usluge na način opisane u aplikacijama (u nastavku teksta: „usluge“).

1.2. Ovi Opći uvjeti upotpunit će se određenim odredbama (koje će ovisiti o narudžbi određene usluge koju pošalje svaki kupac), uvjetima upotrebe i politici zaštite privatnosti koji reguliraju upotrebu usluga putem kupca.

1.3. Nadalje, ako usluge uključuju pojedine usluge koje pruža drugo društvo u okviru svog vlastitog branda ili imena, SEAT će za takve usluge trećih strana samo osigurati pristup putem svojih usluga. U tom će se slučaju ovi Opći uvjeti primjenjivati isključivo na posredovanje takvog pristupa. Međutim, za korištenje usluga trećih strana mogu se također primjenjivati uvjeti koji su dogovoreni s navedenim trećim stranama, osobito u pogledu obrade osobnih podataka.

1.4. Kupac će prihvatiti ove Opće uvjete te pojedinačne odredbe i sve druge primjenjive uvjete upotrebe ili politike zaštite privatnosti tijekom postupka nabave i aktivacije navedenog u članku 6.

1.5. SEAT će imati pravo izmjenjivati ove Opće uvjete zbog bilo kojeg važećeg ili opravdanog razloga. Kupac će biti obaviješten o promjenama u ovim Općim uvjetima te će one postati obvezujućima ako ih kupac izričito prihvati. Ako kupac odbije promjene, one neće stupiti na snagu za kupca osim ako zbog tehničkih razloga nastavak pružanja usluga neće biti moguć.

1.6. SEAT će pohraniti Opće uvjete te će im kupac uvijek moći pristupiti. Kupac može pronaći ažuriranu verziju svih pravnih dokumenata koji se odnose na usluge na adresi:

U pravnom dijelu infotainment sustava ili u aplikaciji.

SEAT ID

https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions za Uvjete i odredbe

https://seatid.vwgroup.io/data-privacy za Zaštitu podataka

https://seatid.vwgroup.io/imprint za Impresum

1.7. Općim uvjetima kupac će moći pristupiti na španjolskom jeziku te na jezicima dostupnima kupcu u aplikacijama.

1.8. Kupac mora biti punoljetan u svrhu ugovaranja usluga.

2. Preduvjeti

2.1. Kako bi ugovorio i/ili upotrebljavao usluge, kupac treba ispuniti sljedeće preduvjete i provesti sljedeće radnje:

(i) Posjedovati vozilo marke SEAT ili CUPRA kompatibilno s uslugama (u nastavku teksta: „vozilo/vozila“). Kupac može pronaći informacije o kompatibilnim vozilima u aplikacijama;

(ii) Posjedovati smartphone, tablet, računalo ili bilo koji drugi elektronički uređaj s podatkovnom vezom (članak 4.);

(iii) Posjedovati (ili u tu svrhu kreirati) korisnički račun SEAT ID i prijaviti se korisničkim imenom i lozinkom kupca (članak 5.);

(iv) Ugovoriti i aktivirati usluge u okviru prve narudžbe usluga koju šalje kupac (u nastavku teksta: „narudžba usluga“) (članak 6.).

(v) Kupac će se smatrati primarnim korisnikom vozila. Više informacija o različitim funkcijama i korisnicima dostupno je na sljedećoj poveznici https://www.cupraofficial.com/services/connect.html / https://www.seat.com/owners/connectivity/seat-connect-service.html i opisu korisničkih uloga u odjeljku 16.

2.2. Ako je vozilo (bez obzira na model, modelsku godinu i opremu) opremljeno značajkom „usluga poziva u nuždi“, kupac može upotrebljavati tu značajku bez potrebe za korisničkim računom SEAT ID, narudžbom ni aktivacijom.

3. Usluge i dostupnost

3.1. Usluge su opsežnije opisane u aplikacijama.

3.2. Usluge se mogu upotrebljavati putem sljedećih kanala (u nastavku teksta: „kanali“):

Navigacijski sustav nije integriran u sva kompatibilna vozila. Određena kompatibilna vozila opremljena su radiouređajem koji omogućuje prijem usluga različita raspona. Kupac može pronaći više informacija o mogućim ograničenjima opreme vozila kupcau aplikacijama..

3.3. Također, sve se usluge ne mogu upotrebljavati putem svih gore navedenih kanala. Određene su usluge kompatibilne sa svim kanalima, s dva kanala ili su specifične za svaki kanal. Kupac može pronaći više informacija o kompatibilnosti usluga i kanala u aplikacijama ili navigacijskom sustavu/radiouređaju.

3.4. Svaki kupac može ugovoriti sve ili dio usluga, ovisno o poslanoj narudžbi usluga tijekom procesa ugovaranja (članak 6.). Određene se usluge mogu nuditi besplatno (npr. s besplatnim pokusnim razdobljem) te kao tvorničke postavke kada kupac kupi novo vozilo. Također, svaka narudžba usluga koju je kupac poslao povezat će se vozilom koje je kupac naveo tijekom procesa aktivacije (članak 6.). Stoga se usluge ne mogu prenositi ni na koje drugo vozilo osim vozila za koje su usluge ugovorene.

3.5. Na dostupnost svih ili dijela usluga mogu utjecati tehnološka infrastrukturna ograničenja, mrežne nekompatibilnosti i/ili tehnička ograničenja koja postoje u zemljama koje nisu zemlja u kojoj je kupac prvobitno kupio vozilo. SEAT ne jamči da će se usluge moći u potpunosti upotrebljavati u bilo kojoj zemlji osim u zemlji u kojoj je vozilo prvobitno kupljeno te društvo SEAT stoga neće snositi odgovornost ako su takve okolnosti izvan njegove kontrole.

3.6 Kako bi pružio usluge, SEAT može očekivati da vaše vozilo i kanali budu u dobrom radnom stanju, da električni sustav radi i da ima odgovarajuću bateriju. Usluga možda neće funkcionirati ako pokušate izmijeniti ili dodati bilo koju opremu ili softver na ili u vozilo koji SEAT nije izričito ovlastio ili nije kompatibilan s uslugom. Kupac je isključivo odgovoran za pravilno održavanje kupčevog vozila ili različitih kanala i njegovih sustava.

3.7. Zbog razvoja informacijskih tehnologija i tehničkog napretka automobilske industrije moguće je povremeno usklađivanje usluga vozila kupca s novim ažuriranjima i poboljšanjima. U takve svrhe SEAT zadržava pravo na izmjenu značajki usluga pod uvjetom da spomenute izmjene ne utječu značajno ni u velikoj mjeri na opseg usluga. U slučaju da takve prilagodbe dovedu do izmjena koje nisu zanemarive, SEAT će obavijestiti kupca o vrsti i opsegu tih izmjena.

Društvo SEAT poduzet će razumne radnje unutar svojih mogućnosti kako bi osiguralo neprekidnu dostupnost usluga i potrudit će se oko uklanjanja svih nedostataka čim to bude moguće. SEAT zadržava pravo izmjene značajki usluga, bez dodatnih troškova za kupca tijekom trajanja ugovorenih usluga. SEAT će dovoljno vremena unaprijed obavijestiti kupca, uz trajnu potporu, o vrsti i opsegu takvih izmjena.

Ako takve izmjene negativno utječu na kupca (i pod uvjetom da takvi negativni učinci nisu manje važnosti), kupac će imati pravo raskinuti ovaj ugovor u roku od sljedećih trideset (30) prirodnih dana od primitka obavijesti o izmjenama ili nakon izmjena usluga, ako bi se dogodila kasnije. Raskid ugovora regulirat će se kako je navedeno u točki 10. u nastavku.

Ipak, pravo na raskid ovog ugovora u gore navedene svrhe neće se primjenjivati ako je SEAT kupcu dao mogućnost održavanja, bez dodatnih troškova, usluga bez izmjena i one ostaju usklađene.

3.8. SEAT će poduzeti razumne mjere u okviru svojih mogućnosti kako bi osigurao stalnu dostupnost usluga i uložit će sve svoje napore da se pobrine za svaki kvar što je prije moguće.

3.9. Unatoč tome, u slučajevima više sile (primjerice oružanog sukoba, nepovoljnih klimatskih uvjeta ili sukoba između poslodavca i zaposlenika itd.) ili zbog provedbe održavanja, popravka ili bilo kojih drugih radnji potrebnih za tehničke uređaje marke SEAT ili uređaje trećih strana koje pružaju podatke, sadržaj, informacije ili prenose mogućnosti usluga, usluge se mogu prekinuti ili ograničiti (brzina). Također, dodatna istovremena upotreba usluga može dovesti do ograničenja tih usluga.

3.10. Kako bi se spomenute mjere mogle implementirati ili kako bi se ponovno uspostavila dostupnost svih usluga ili podatkovnih veza, SEAT može kupcu ponuditi besplatno ažuriranje softvera u vozilu. Kupac može ažuriranje softvera provesti i uz pomoć svog nadležnog trgovca za SEAT. Radi ponovne uspostave kompletne dostupnosti usluga od kupca će se možda zahtijevati dodatni angažman (npr. promjena S-PIN-a ili SEAT ID lozinke)..3.11. Osim toga, SEAT će poduzeti odgovarajuće mjere za ažuriranje usluga, posebno kako bi se spriječile prijetnje kibernetičkim napadima kojima se ugrožava sigurnost vozila, prometa, života, zdravlja, prava na informiranje (privatnost), vlasništvo, imovina kupca, vlasnika ili korisnika vozila ili protiv bilo koje treće strane ili samog društa SEAT. Takve mjere mogu imati posljedicu ograničenja pristupa uslugama i/ili podatkovnim vezama. Ovisno o ozbiljnosti prijetnji i/ili važnosti ugrožene imovine, navedene mjere također mogu podrazumijevati privremenu blokadu nekih ili svih usluga, te prekid podatkovne veze.

3.12. Za provedbu gore navedenih mjera ili za vraćanje potpune dostupnosti usluga ili podatkovne veze, SEAT može kupcu pružiti besplatno ažuriranje softvera u vozilo, koje će kupac instalirati što je prije moguće. Vraćanje potpune dostupnosti usluga može također zahtijevati drugo sudjelovanje kupca (na primjer, promjena lozinke SEAT ID-a). SEAT neće biti odgovoran za bilo kakvu neusklađenost usluga ako kupac nije instalirao ta ažuriranja prema SEAT-ovim naznakama nakon razumnog razdoblja.

3.13. Sa svoje strane, kupac SEAT-u daje neisključivo, neograničeno, potpuno, prenosivo, besplatno i podlicencno pravo korištenja svih podataka koji proizlaze iz njihovog korištenja usluga, posebno tehničkih podataka, koji se ne odnose na osobe ili čije su osobne reference uklonjene (anonimizirani podaci).

3.14. U slučaju tehničkih poteškoća ili bilo kojeg drugog problema s uslugama kupac se može obratiti odjelu podrške kupcima društva SEAT. Kupac može pronaći kontaktne podatke na mrežnom portalu dostupnom putem aplikacija.

4. Podatkovna veza

4.1. Kako bi ih kupac mogao upotrebljavati, usluge zahtijevaju sljedeće podatkovne veze:

4.2. Podatkovna veza između vozila i poslužitelja podataka:

4.2.1. Podatkovna veza između vozila i poslužitelja podataka društva SEAT potrebna je za upotrebu usluga.

4.2.2. Ugovaranje usluga uključuje dio upotrebe podatkovne veze kupca u pogledu određenih usluga. Kako bi mogao upotrebljavati usluge koje mogu zahtijevati veću količinu podatkovnog prometa, kupac može ugovoriti dodatne podatkovne pakete kod trećih strana o vlastitu trošku. Više informacija o podatkovnoj vezi potrebnoj za svaku od ugovorenih usluga kao i alternativni načini nabave dodatnih podatkovnih paketa od teleoperatera mogu se pronaći u aplikacijama. SEAT neće snositi odgovornost za usluge povezivosti koje pružaju treće strane.

4.2.3. Usluge su konfigurirane tako da aktiviraju podatkovnu vezu između vozila i poslužitelja podataka kada se vozilo nalazi u zemlji koju je društvo SEAT ovlastilo za upotrebu takve komunikacije („područje upotrebe“).

4.2.4. Zemlje unutar područja upotrebe vozila ovise o modelu, modelskoj godini i opremi vozila. Kupac može pronaći dodatne informacije o području upotrebe svojeg u aplikaciji.

4.2.5. Funkcija i učinkovitost podatkovne veze između vozila i poslužitelja podataka ovise o cijelom nizu uzroka, a koji katkad mogu biti izvan kontrole društva SEAT. U ilustrativne svrhe i bez ograničenja, prikladan prijem signala na lokaciji vozila, kvar, smanjenje opsega ili prekid pokrivanja u tunelima, garažama i podzemnim željeznicama te svi ostali štetni čimbenici (meteorološki uvjeti, uređaji koji uzrokuju smetnje, zgrade, intenzivna upotreba dotične mobilne mreže).

4.2.6. SEAT nema obvezu održavati ili podržavati bilo kakvu podatkovnu vezu između vozila i SEAT poslužitelja podataka ako se prekine specifična mrežna tehnologija na koju se oslanja povezivanje vozila (“Tehnology Sunset”).

4.3. Podatkovna veza između uređaja kupca i poslužitelja podataka:

4.3.1. Podatkovna veza između uređaja kupca i poslužitelja podataka za upotrebu usluga putem aplikacije nije dio usluga koje pruža društvo SEAT. Stoga će vrijediti uvjeti i odredbe ugovoreni između pružatelja telekomunikacijskih usluga kupca i/ili dodatnih korisnika. Prethodno navedeno može dovesti do dodatnih troškova, posebice u slučaju naknada za uspostavu veze i promjene lokacije. Ovi su troškovi izvan opsega, kontrole i odgovornosti društva SEAT.

5. Korisnički račun

5.1. Kupac mora imati (ili u ovu svrhu kreirati) korisnički račun SEAT ID („korisnički račun SEAT ID“) putem aplikacije ili na način naveden u navigacijskom sustavu/radiouređaju vozila kupca. Uvjeti upotrebe i politika zaštite privatnosti koji se primjenjuju za korisnički račun SEAT ID mogu se u svakom trenutku provjeriti putem sljedeće poveznice: https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions.

5.2. Kupac se mora prijaviti u aplikaciju ili navigacijski sustav/radiouređaj vozila kupca (u skladu s modelom vozila) svojim korisničkim imenom i lozinkom kako bi, između ostalih funkcionalnosti, mogao ugovarati i aktivirati usluge u vozilu kupca te u svakom trenutku provjeravati i upravljati statusom ugovorenih usluga, osim za značajku „usluga poziva u nuždi“.

5.3. Kupac mora podatke za prijavu i, posebice, lozinku držati povjerljivima. Ako se lozinka obznani trećim stranama, kupac spomenutu lozinku treba bez odgode izmijeniti ili, u slučaju da se kupac ne može prijaviti u korisnički račun SEAT ID, trenutno obavijestiti društvo SEAT. Putem mrežnog portala kupac može vratiti korisničku lozinku. Za više pitanja o vraćanju lozinki kupac može kontaktirati odjel podrške kupcima marke SEAT u svakoj zemlji (usluga ima ograničeno radno vrijeme) ili provjeriti odjeljak Često postavljanih pitanja (FAQ) putem aplikacija.

5.4. Za prijavu u određene usluge potreban je osobni identifikacijski broj (S-PIN). Kupac može pronaći više informacija o ovom predmetu u aplikacijama. Kupac mora držati spomenuti sigurnosni PIN povjerljivim. Ako se sigurnosni PIN obznani trećim stranama, kupac bez odgode mora promijeniti spomenuti sigurnosni PIN.

5.5. Kupac će poduzeti sve potrebne radnje kako bi osigurao da su informacije korisničkog računa SEAT ID točne i potpune. Budući da će SEAT i kupac međusobno stupati u kontakt putem e-pošte, kupac će imati važeću adresu e-pošte i pristup dotičnom računu e-pošte. Promjene adrese e-pošte kupca ili njegovih bilo kojih drugih podataka kupac će ažurirati u što kraćem roku putem odgovarajućeg odjeljka u korisničkom računu SEAT ID.

5.6. Društvo SEAT kupcu pruža uslugu korisničkog računa SEAT besplatno.

6. Ugovaranje i aktivacija usluga

6.1. Kupac može ugovoriti usluge (slanjem novih narudžbi usluga ili njihovim obnavljanjem) i aktivirati ih prijavom u aplikaciju ili navigacijski sustav/radiouređaj (u skladu s modelom vozila) pomoću podataka za prijavu svojeg korisničkog računa SEAT ID. Nakon aktivacije usluga vozilo će se povezati s korisničkim računom SEAT ID kupca, a kupac će moći početi upotrebljavati ugovorene usluge.

6.2. U slučaju da kupac pošalje nove narudžbe usluga ili ih obnovi nakon isteka prvobitnih, kupac će trebati ponoviti proces aktivacije, osim ako društvo SEAT ne potvrdi plaćanje za obnavljanje usluga prije datuma isteka prvobitne narudžbe usluga koju je kupac poslao.

6.3. Kao iznimka u vezi s gore navedenim, u svrhu aktivacije usluga za „Zaključavanje & otključavanje na daljinu“ i „Digitalni ključ“, zahtijevat će se dvostruki proces provjere koji provodi dotični nadležni trgovac.

6.4. Ovisno o modelu i opremi vozila kupca, kupac može ugovarati i aktivirati usluge na različite načine. Kupac može pronaći više informacija i savjeta o procesu aktivacije u aplikacijama ili se obratiti nadležnom trgovcu.

6.5. Ovisno o načinima upotrijebljenim za ugovaranje usluga, kupac mora provesti sljedeće korake:

6.6. Ugovaranje i aktivacija usluga putem aplikacije („aktivacija izvan vozila“), ovisno o dotičnom slučaju:

(i) Kupac mora posjedovati smartphone, tablet, računalo i/ili bilo koji drugi elektronički uređaj s podatkovnom vezom te vozilo marke SEAT ili CUPRA koje je kompatibilno s uslugama;

(ii) Kupac se mora prijaviti u aplikaciju upotrebom podataka za prijavu korisničkog računa SEAT ID kupca;

(iii) Kupac mora unijeti identifikacijski broj vozila (VIN). Kupac može pronaći VIN broj u donjem dijelu vjetrobranskog stakla ili u dokumentaciji vozila;

(iv) Kupac mora poslati odgovarajuću narudžbu za željene usluge te prihvatiti uvjete koji se primjenjuju.

Klikom na okvir u svrhu nastavka ugovaranja usluga, kupac prihvaća ove Opće uvjete te sve specifične odredbe (koje ovise o dotičnoj narudžbi usluga koju kupac šalje) i sve ostale uvjete upotrebe ili politike zaštite privatnosti koji se mogu primjenjivati;

(v) Kupac mora zabilježiti i upamtiti kôd za povezivanje koji će se prikazati („kôd za povezivanje“) te mora unijeti taj broj u navigacijski sustav/radiouređaj vozila u svrhu uspostavljanja veze; i

(vi) SEAT će poslati e-poruku na adresu e-pošte kupca koju je kupac naveo tijekom kreiranja svojeg korisničkog računa SEAT ID. Takva e-poruka sadržavat će sljedeće informacije:

a) Potvrdu društva SEAT o narudžbi usluga („potvrda narudžbe“);

b) Potvrdu društva SEAT da su usluge ispravno aktivirane te da ih kupac može početi upotrebljavati, i

c) Dotični račun/karticu koju izdaje društvo SEAT ovisno o narudžbi usluga koju je kupac poslao.

Datum primitka potvrde narudžbe smatrat će se datumom izvršenja ugovora.

6.7. Ugovaranje i aktivacija usluga putem navigacijskog sustava/radiouređaja vozila („aktivacija unutar vozila“), ovisno o dotičnom slučaju:

(i) Kupac mora posjedovati vozilo marke SEAT ili CUPRA kompatibilno s uslugama;

(ii) Kupac se mora prijaviti u navigacijski sustav/radiouređaj upotrebom podataka za prijavu svojeg korisničkog računa SEAT ID;

(iii) Kupac mora poslati dotičnu narudžbu usluga za željene usluge te prihvatiti primjenjive uvjete.

Klikom na okvir u svrhu nastavka ugovaranja usluga, kupac prihvaća ove Opće uvjete te sve specifične odredbe (koje ovise o dotičnoj narudžbi usluga koju kupac šalje) i sve ostale uvjete upotrebe ili politike zaštite privatnosti koji se mogu primjenjivati;

(iv) Kupac mora proći kroz proces provjere s 2 ključa (otključavanje i zaključavanje vozila svakim od navedena dva ključa);

(v) Kupac će trebati pričekati dok se na ekranu navigacijskog sustava/radiouređaja vozila ne prikaže poruka kojom se potvrđuje aktivacija usluga; i

(vi) SEAT će poslati e-poruku na adresu e-pošte kupca koju je kupac naveo tijekom kreiranja svojeg korisničkog računa SEAT ID. Takva e-poruka sadržavat će sljedeće informacije:

a) Potvrdu društva SEAT o narudžbi usluga („potvrda narudžbe“);

b) Potvrdu društva SEAT da su usluge ispravno aktivirane te da ih kupac može početi upotrebljavati, i

c) Dotični račun/karticu koju izdaje društvo SEAT ovisno o narudžbi usluga koju je kupac poslao.

Datum primitka potvrde narudžbe kupca smatrat će se datumom izvršenja ugovora.

6.8. Ako je kupac potrošač, kupac će imati pravo na odustajanje od ugovora unutar četrnaest (14) dana od dana na koji je ugovor izvršen u skladu s postupkom navedenim u ovom članku. Koraci koje kupac treba provesti u svrhu ostvarivanja prava na odustajanje navedeni su u članku 10. ovih Općih uvjeta (u nastavku teksta: „pravo na odustajanje“). Zajedno s potvrdom narudžbe, kupac će primiti službeni obrazac (opcionalno) za ostvarivanje prava na odustajanje. Ako se usluge kupcu pružaju besplatno (npr. u okviru besplatnog pokusnog razdoblja), ostvarivanje prava na odustajanje neće obuhvaćati povrat sredstava.

7. Ekonomski uvjeti – Način plaćanja

7.1. Usluge će podlijegati ekonomskim uvjetima koji su na snazi u trenutku kada se usluge ugovaraju ili kada ih kupac obnovi. Važeći cjenici i primjenjivi porezi kupcu će biti dostupni u svakom trenutku u aplikaciji.

7.2. Također, kupac će moći pronaći više informacija o važećim cijenama za usluge tijekom procesa ugovaranja i aktivacije te slanja narudžbe za usluge. Potvrda narudžbe koja se kupcu šalje nakon što se spomenuti proces dovrši obuhvaćat će račun/karticu s važećim cijenama i porezima (članak 6.).

7.3. Društvo SEAT iznimno može nuditi određene usluge kupcu besplatno (npr. u okviru besplatnog pokusnog razdoblja) kada kupac kupi novo vozilo koje je kompatibilno s uslugama.

Unatoč tome, obnavljanje ili slanje novih narudžbi usluga zahtijevat će od kupca plaćanje odgovarajuće cijene. U pogledu toga, prije isteka razdoblja valjanosti prve poslane narudžbe usluga, SEAT će obavijestiti kupca e-poštom (u nekoliko navrata) o njegovoj mogućnosti obnavljanja trenutačne narudžbe usluga ili slanja nove.

7.4. Ako kupac ne potvrdi i ne plati cijenu za obnavljanje usluga ili slanje nove narudžbe usluga nakon što društvo SEAT pošalje posljednju obavijest, društvo SEAT zadržava sva prava na onemogućavanje/otkazivanje pristupa uslugama kupcu nakon isteka njihova razdoblja valjanosti. U svakom će slučaju kupac imati pravo na ponovno ugovaranje usluga u svakom trenutku nakon isteka prethodnog ugovora.

7.5. Plaćanje cijene za usluge, njihova obnavljanja i/ili slanje novih narudžbi usluga kupac će provesti i potvrditi putem svojeg korisničkog računa SEAT ID, u okviru kojeg će se kupac preusmjeriti na platformu/pristupnik za plaćanje kojim upravlja ili kojim se upravlja putem društva J.P. Morgan Mobility Payments Solutions S.A. („EMI“). Društvo EMI jest institucija za elektroničko novčano poslovanje prema luksemburškim zakonima, s registriranim sjedištem na adresi 19-21, Route d’Arlon, L-8009 Strassen, Luksemburg, registrirano u Trgovačkom registru u Luksemburgu (Registre de Commerce et des Sociétés) pod brojem B215079 i koje djeluje pod nadzorom luksemburškog tijela za nadzor financija (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF). Ovisno o slučaju, proces plaćanja može podlijegati uvjetima i odredbama i/ili politici zaštite privatnosti koji su primjenjivi za plaćanja krajnjih korisnika te su ugovoreni između kupca i društva EMI u njihovom trenutačno važećem obliku. Ako bi to bio slučaj, kupac će o tome biti uredno obaviješten kako bi dao svoju privolu. U pogledu toga, ako se informacije koje kupac pruži u okviru procesa registracije promijene, kupac o tome treba obavijestiti EMI bez nepotrebnog odgađanja ažuriranjem relevantnih podataka. Po potrebi, kupac će možda trebati pružiti dokaze o ažuriranim podatcima putem prikladnih dokumenata.

7.6. Sve okolnosti koje su izvan kontrole SEAT-a i koje dovode u pitanje uspješnost ili uredan završetak procesa plaćanja od strane kupca automatski će izazvati prekid i/ili otkazivanje postupka ugovaranja.

8. Razdoblje valjanosti

8.1. Razdoblje valjanosti ugovora odredit će se prilikom slanja svake narudžbe usluga („razdoblje/razdoblja valjanosti“). Općenito (no ne uvijek), kupac će usluge ugovoriti za razdoblja valjanosti u trajanju od godine dana.

8.2. Razdoblje valjanosti započinje s datumom aktivacije jamstva vozila kupca. U slučaju obnova i/ili slanja novih narudžbi usluga (i pod uvjetom da društvo SEAT zaprimi uplatu prije datuma isteka prvobitno ugovorenih usluga), s datumom nakon isteka započet će razdoblje valjanosti takve obnove i/ili slanja novih narudžba usluga. U slučaju da društvo SEAT zaprimi plaćanje za obnavljanje i/ili slanje novih narudžbi usluga nakon isteka prvobitno ugovorenih usluga, s datumom na koji društvo SEAT potvrdi plaćanje započet će sljedeće razdoblje valjanosti.

8.3. Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta i u potrebne svrhe, kupac izričito zahtijeva da pružanje usluga započne tijekom razdoblja utvrđenog za ostvarivanje prava na odustajanje navedenog u članku 9.

8.4. Za takve usluge koje se kupcu nude potpuno besplatno u okviru kupnje novog vozila, razdoblje valjanosti razmjerno će se skratiti u skladu s brojem dana proteklih od aktivacije jamstva za novo vozilo do dana na koji su usluge aktivirane u skladu s postupkom opisanim u članku 6. ovih Općih uvjeta.

8.5. Razdoblje valjanosti za ugovorene usluge povezano je s vozilom kupca te ga kupac može provjeriti u aplikaciji prijavom u svoj korisnički račun SEAT ID.

8.6. SEAT će podsjetiti kupca na mogućnost obnove ugovora ili slanja novih narudžbi usluga kada se razdoblje valjanosti približi isteku. Obavijest će se poslati na adresu e-pošte kupca koju je kupac naveo tijekom kreiranja svojeg korisničkog računa SEAT ID. U slučaju da kupac želi obnoviti ugovor ili poslati novu narudžbu usluga, kupac će trebati slijediti upute koje je pružilo društvo SEAT te pokrenuti novi proces ugovaranja i aktivacije (ovisno o tome što je posrijedi) putem aplikacije i/ili putem navigacijskog sustava/radiouređaja vozila (ovisno o dotičnom slučaju) u skladu s ovim Općim uvjetima.

8.7. Ako kupac ne obnovi ili ne pošalje nove narudžbe usluga nakon isteka razdoblja valjanosti, ugovor između društva SEAT i kupca automatski će se otkazati.

9. Pravo na odustajanje

9.1. U skladu s Općim uvjetima SEAT CONNECT i CUPRA CONNECT usluga i drugih dodatnih ili naknadnih usluga koje će se možda moći koristiti putem SEAT/CUPRA CONNECT aplikacija, navigacijski sustav i moja CUPRA aplikacijaje Klijent kupac, Klijent smije odustati od ugovora unutar četrnaest (14) kalendarskih dana bez navođenja razloga.

9.2. Razdoblje odustajanja isteći će nakon četrnaest (14) kalendarskih dana od datuma provedbe ugovora.

9.3. Za ostvarivanje prava na odustajanje kupac će obavijestiti SEAT nedvojbenom izjavom, primjerice slanjem e-poruke na sljedeću adresu e-pošte: customercare@seat.es (SEAT klijenti) ili customercare@cupraofficial.com (CUPRA klijenti). Za ostvarivanje ovog prava mogu biti dostupne i druge mogućnosti.

9.4. Kupac može upotrebljavati obrazac za odustajanje priložen kao Prilog I, iako njegova upotreba nije obvezna.

9.5. U svrhu poštovanja roka za istek prava na odustajanje bit će dovoljna obavijest kupca poslana prije isteka toga razdoblja.

9.6. U slučaju odustajanja kupca SEAT će izvršiti povrat svih iznosa naplaćenih od kupca, bez nepotrebnog odgađanja i, u svakom slučaju, unutar najduljeg razdoblja od četrnaest (14) kalendarskih dana od datuma na koji je primio obavijest o odluci kupca o odustajanju. Takav povrat izvršit će se istom metodom plaćanja koju je upotrijebio Klijent za izvornu transakciju osim ako Klijent nije izričito zatražio drugu metodu od tvrtke SEAT/CUPRA slanjem e-maila na adresu: customercare@seat.es (Klijenti marke SEAT) ili customercare@cupraofficial.com (Klijenti marke CUPRA). U tomu će slučaju kupac trebati pružiti potrebnu dokumentaciju kako bi dokazao da je vlasnik alternativnog načina plaćanja. Kupcu ni u kojem slučaju neće nastati nikakvi troškovi u vezi s navedenim povratom iznosa.

9.7. Do mjere u kojoj će se usluge početi koristiti tijekom razdoblja odustajanja i ako kupac iskoristi svoje pravo na odustajanje, kupac će platiti iznos razmjeran već iskorištenim uslugama u trenutku kada je izvijestio o odustajanju, a u odnosu na cjelokupno ugovorno razdoblje.

10. Otkazivanje i dodjela ugovora

10.1. Ugovor će se otkazati:

a) Ako kupac ne obnovi usluge i/ili ne pošalje novu narudžbu usluga nakon isteka prvobitnog razdoblja valjanosti, u skladu s uvjetima navedenim u članku 8.;

b) Ako kupac ne iskoristi pravo na odustajanje, u skladu s uvjetima navedenim u članku 9.;

c) U slučaju neusklađenosti prema s odjeljku ‎15.

d) Prema želji strane koja nije odgovorna za kršenje kada je druga strana značajno prekršila bilo koju utvrđenu zakonsku ili ugovornu obvezu. U tomu će slučaju, ako je ispunjenje ugovora i dalje moguće, strana koja nije odgovorna za prekršaj obavijestiti drugu stranu u pisanu obliku o predmetnom kršenju i želji strane koja nije odgovorna za kršenje za otkazivanjem ugovora ako strana koja je odgovorna za kršenje ne otkloni povredu unutar sljedećih deset (10) dana od zaprimanja obavijesti. Nakon isteka toga razdoblja u kojem nije otklonjena povreda, strana koja nije odgovorna za kršenje imat će pravo otkazati ugovor i o tome obavijestiti drugu stranu u pisanu obliku te će imati pravo na potraživanje dotičnih šteta i gubitaka. S druge strane, ako ispunjenje ugovora nije moguće, ugovor će se otkazati zaprimanjem obavijesti koju je uputila strana koja nije odgovorna za kršenje i kojom se zahtijeva otkazivanje ugovora uz navođenje razloga za takav zahtjev.

e) U slučaju zastoja tehnologije, kao što je opisano u točki 4.2.6, kupac će moći otkazati usluge na koje utječe prekid tehnologije pisanom obavijesti SEAT-u, ako ne postoje alternativna rješenja povezivanja s primjenjivom tehnologijom .

f) Ako kupac nije u mogućnosti poštivati odredbe iz članka 20., SEAT može odmah raskinuti korisnički ugovor i sve druge povezane postojeće ugovore između SEAT-a i kupca i blokirati njegov budući pristup SEAT ID-u i svim povezanim uslugama ili povezanim proizvodima, softverima i tehnologijama.

10.2. Ako se ugovor otkaže zbog bilo kojeg razloga navedenog u prethodnom odjeljku, dotični uvjeti koji se odnose na usluge koje je kupac ugovorio u svakom trenutku također će se otkazati, a pristup uslugama onemogućiti.

10.3. Nijedna strana ne može prenijeti svoja prava ili obveze u okviru ovih općih uvjeta bez prethodne suglasnosti druge strane u pisanu obliku. Iznimno od prethodno navedenog, društvo SEAT zadržava pravo na prijenos ugovora za usluge (bez provedbe izmjena u okviru ugovornih uvjeta) na bilo koje društvo unutar SEAT Grupe. Zbog takvih razloga kupac ovime ovlašćuje društvo SEAT za provedbu takva prijenosa. U svakom će slučaju društvo SEAT što ranije obavijestiti kupca o prijenosu.

10.4. Na zahtjev kupca, SEAT će kupcu učiniti dostupnim svaki sadržaj različit od osobnih podataka koje je kupac pružio ili stvorio prilikom korištenja usluga. Takvi će se podaci dati besplatno, u razumnom vremenskom razdoblju i u uobičajenom elektroničkom formatu.

11. Prava intelektualnog i industrijskog vlasništva

11.1. Kupac tijekom razdoblja valjanosti ugovorenih usluga ima pravo na upotrebu usluga (te sadržaja, materijala i informacija povezanih s njima), aplikacije i navigacijskog sustava/radiouređaja koje nije ekskluzivno te koje se ne može podlicencirati ni prenositi. Upotreba će se ograničiti na one zemlje u kojima se usluge mogu upotrebljavati (kao što je navedeno u aplikaciji).

11.2. Kupac nema pravo prenositi ni objavljivati sadržaj ni informacije povezane s uslugama niti na bilo koji način iskorištavati usluge, primjerice, u korist trećih strana ili u komercijalne svrhe ili profit. Kupac nije ovlašten mijenjati, kopirati, izmjenjivati, dekompilirati, raščlanjivati ni provoditi obrnuti inženjering nad uslugama i/ili kanalima, njihovim sastavnim dijelovima ili sadržajima i izvornim kodovima. Kupac, nadalje, ni u kojem slučaju neće uklanjati, mijenjati, izbjegavati ni manipulirati bilo kojim zaštitnim uređajem ili sigurnosnim sustavom instaliranim u kanalima.

11.3. Kupac prihvaća da su prava intelektualnog i industrijskog vlasništva te sva druga prava nad uslugama (uključujući njihove sadržaje, tekstove, podatke, baze podataka, slike, fotografije, grafike, glasove, videozapise, nazive, zaštitne znakove, prepoznatljive oznake, dizajn, softver, sučelja itd.), aplikacijom i navigacijskim sustavom/radiouređajem te njihovim komponentama vlasništvo društva SEAT, njegovih davatelja licencije i/ili trećih strana. U tomu pogledu, kada kupac ugovori usluge, on samo stječe pravo koje je nužno potrebno za upotrebu usluga pod uvjetima utvrđenim u ovim Općim uvjetima.

11.4. Kupac nema pravo upotrebljavati usluge, aplikaciju. navigacijski sustav/radiouređaj ni njihove komponente suprotno ovim Općim uvjetima i/ili bilo kojim drugim uvjetima upotrebe, pravima trećih strana i/ili važećim zakonima. Kupac će obustaviti svaku neprimjerenu upotrebu usluga, aplikacije i navigacijskog sustava/radiouređaja ili njihovih komponenti. Kupac se posebno obvezuje da neće u bilo koje svrhe distribuirati, umnožavati, javno obznanjivati ni izmjenjivati sve ili dio usluga, aplikacije, navigacijskog sustava/radiouređaja ili njihovih komponenti te da neće provoditi bilo koje druge radnje koje mogu narušiti valjanost prethodno navedenih odredbi.

12. Zaštita podataka

12.1. SEAT će štititi osobne podatke koje kupac navede. Takvi će se podatci isključivo upotrebljavati kada je njihova upotreba zakonski dopuštena i kada je kupac dao svoju izričitu privolu za takvu upotrebu. Više informacija o ovoj temi kupac može pronaći u dokumentu Politika zaštite privatnosti u pogledu usluga, a koji je je dostupan u aplikaciji.

13. Odgovornosti kupca

13.1. Kupac će potvrditi da ispunjava preduvjete za ugovaranje i upotrebu usluga u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta i, posebice, članka 2.

13.2. Kupac će dodatno snositi odgovornost za upotrebu usluga bez kršenja ovih Općih uvjeta, dotičnih uvjeta koji mogu biti primjenjivi te svih drugih uvjeta upotrebe ili politika zaštite privatnosti aplikacije i navigacijskog sustava/radiouređaja te zakona koji su na snazi i prava trećih osoba ili društava.

13.3. Ako kupac nije vlasnik vozila, prije izvođenja ažuriranja softvera, kupac je odgovoran osigurati da je za to ovlašten. Kupac može pronaći informacije o dopuštenju za izvođenje ažuriranja softvera u ugovorima koji su primjenjivi između kupca i vlasnika u odnosu na vozilo (npr. iz ugovora o najmu ili – u službenom automobilu – u smjernicama poslodavca za službeno vozilo ili ugovor o radu). U slučaju sumnje, kupac bi trebao dobiti prethodnu suglasnost vlasnika vozila za ažuriranje softvera.

13.4. Ako je ovlaštena treća strana upotrebljavala vozilo, primjerice član obitelji ili djelatnik kupca, kupac će provesti potrebne radnje (primjerice pribavljanje privole dotične treće strane) kako bi zajamčio da, kada se dotična osoba prijavi u usluge, neće kršiti prava treće strane. Potrebno je uzeti u obzir da kupac prima informacije o vozilu i, stoga (neizravno), o spomenutoj trećoj strani (primjerice ponašanju korisnika, lokaciji itd.). Upozoravajuće obavijesti u vezi s vozilom i/ili poruke o kvarovima koje će ostati u vozilu prikazane su u aplikaciji, u odjeljku koji pruža informacije o statusu vozila.

13.5. Kupac se obvezuje da će poštovati prava na intelektualno i industrijsko vlasništvo te sva druga prava društva SEAT ili bilo koje treće strane u vezi s uslugama, aplikacijom i navigacijskim sustavom/radiouređajem vozila pod uvjetima utvrđenim u članku 11.

13.6. Kupac će biti odgovoran u pogledu društva SEAT za svako kršenje ili povredu koji proizlaze iz upotrebe usluga putem bilo koje druge osobe koja nije kupac te neće smatrati društvo SEAT odgovornim za bilo koju okolnost koja proizlazi iz takve neprimjerene upotrebe.

13.7. Ako je kupac istovremeno vozač vozila, kupac može upotrebljavati usluge ako se ponaša u skladu sa svim važećim zakonima kojima se propisuju prometna i cestovna sigurnost.

14. Odgovornost društva SEAT

14.1. Društvo SEAT neće biti odgovorno ni za koju štetu uzrokovanu upotrebom usluga putem klijenta, aplikacije i/ili navigacijskog sustava/radiouređaja vozila koja nije u skladu s ovim Općim uvjetima kao ni za neprikladnu upotrebu. Prethodno se navedeno posebice odnosi na slučaj kada se vozaču vozila smanji pozornost tijekom vožnje zbog upotrebe usluga ili aplikacije i ako, kao posljedica toga, dođe do sudara.

14.2. Posebice, zbog digitalne naravi informacija koje društvo SEAT stavlja na raspolaganje u okviru pružanja usluga te zbog mogućnosti nastanka pogrešaka kako u okviru pohrane tako i prijenosa takvih informacija putem interneta, društvo SEAT ne jamči ažuriranje, točnost, istinitost, ispravnost ni kvalitetu informacija prenesenih ili stavljenih na raspolaganje kupcu putem usluga. U pogledu toga, osim u onim slučajevima koji su opisani u važećim zakonima, društvo SEAT neće snositi odgovornost za ažuriranje, točnost, istinitost, ispravnost ni kvalitetu podataka ili informacija pruženih putem usluga kao ni za podatke ili informacije koje pružaju treće strane.

14.3. U pogledu informacija, podataka, slika i drugih sadržaja koje su u okviru pružanja usluga na raspolaganje stavile treće strane kupac prihvaća da društvo SEAT ne pregledava i ne izmjenjuje sadržaj spomenutih podataka te bilo kojeg drugog sadržaja ili informacija.

14.4. Društvo SEAT neće snositi odgovornost ni za koji slučaj koji utječe na usluge, a koji proizlazi iz poteškoća s podatkovnom vezom koju pružaju treće strane. U tom smislu, SEAT neće snositi odgovornost za bilo kakveo povlačenje tehnologije, kao što je opisano u točki 4.2.6. Međutim, SEAT će u razumnom razdoblju obavijestiti kupca u pisanom obliku nakon što postane svjestan nadolazećeg povlačenja tehnologije e o mogućem datumu nakon kojeg tehnologija više neće biti dostupna.

14.5. Društvo SEAT neće snositi odgovornost ni za koju štetu uzrokovanu u slučaju kada je kupac odabrao neprikladnu lozinku za prijavu u korisnički račun SEAT ID kao ni za neprikladnu zaštitu lozinke. Društvo SEAT neće snositi odgovornost za štete uzrokovane trećim stranama kojima je kupac omogućio pristup uslugama.

15. Jamstvo

15.1. Ne dovodeći u pitanje gore navedene klauzule 13. i 14. i pravo kupca na odustajanje, pod uvjetom da su usluge instalirane na odgovarajući način i za vrijeme trajanja relevantnog ugovora, SEAT je odgovoran kupcu u slučaju da usluge (i) nisu u skladu na opis i kvalitete koji su stavljeni na raspolaganje kupcu u ovim Općim uvjetima i posebnim uvjetima navedenim u Zahtjevu prije sklapanja ugovora, koji bi trebali biti iste kvalitete i značajki kao slične usluge; i pod uvjetom da kupac nije izričito prihvatio da bilo koja posebna značajka usluga odstupa od takve sukladnosti; (ii) nisu prikladni za uobičajene namjene za koje su namijenjeni (uključujući one namjene za koje se pružaju slične usluge, uzimajući u obzir postojeće tehničke standarde); (iii) nisu dobili odgovarajuće upute (i koje kupac može razumno očekivati da će ih primiti); i (iv) nisu dostavljeni s relevantnim ažuriranjima ako je to navedeno u ugovoru.

15.2. SEAT će osigurati sva potrebna ažuriranja, uključujući sigurnosna ažuriranja, kako bi se održala usklađenost usluga tijekom trajanja primjenjive ugovorene usluge, kako je navedeno u njegovim posebnim uvjetima. Gore navedeno neće se primjenjivati ako Klijent ne instalira ažuriranja koja su dostupna od strane SEAT-a u razumnom roku, pod uvjetom da je SEAT propisno obavijestio Klijenta o takvim ažuriranjima i da su upute dane u tom pogledu točne.

15.3. U slučaju neusklađenosti usluga, naručitelj ima pravo da se usluge dovedu u suglasnost, npr. putem ažuriranja, obnavljanja kontinuirane opskrbe ili eliminacije ograničene izvedbe (brzine). Ako (i) SEAT odbije ili ne uspije postići usklađenost u razumnom vremenskom razdoblju i bez značajnih neugodnosti za kupca (ii) ili ako je neusklađenost tako ozbiljne prirode da je nerazumno da kupac prvi podnese zahtjev za ispravak, ima pravo na (a) u slučaju usluga koje se plaćaju, proporcionalno smanjenje cijene, ako postoji, za razdoblje tijekom kojeg digitalni sadržaj ili digitalna usluga nisu bili usklađeni i (b) osim ako je neusklađenost samo neznatna, raskinuti ugovor u skladu s odjeljkom 3.7. Smanjenje cijene ili povrat novca je razmjeran ako odražava smanjenje vrijednosti usluga u usporedbi s vrijednošću koju bi digitalni sadržaj ili digitalna usluga imali da su u skladu.

15.4. Odstupajući od propisa u odjeljku 15.1 gore, SEAT neće biti odgovoran za neusklađenost koja je isključivo rezultat kupčevog neuspjeha da instalira ažuriranje u razumnom roku, pod uvjetom da do neuspjeha u instalaciji od strane Klijenta nije došlo zbog nedostatka u uputama za instalaciju koje je dostavio SEAT.

15.5. Kako bi ostvario kupčeva prava prema ovom odjeljku 15, kupac može kontaktirati SEAT-ov odjel za korisničku podršku.

16. Dodatni korisnici

16.1. Kupac može ovlastiti razuman broj osoba (primjerice članove obitelji, prijatelje ili suradnike) za upotrebu usluga u vozilu kupca (u nastavku teksta: „dodatni korisnik“ ili „dodatni korisnici“).

16.2. Općenito pravilo za upotrebu usluga za vozilo kupca glasi da dodatni korisnik mora posjedovati korisnički račun SEAT ID ili kreirati taj račun u skladu s ovdje navedenim uvjetima, aktivirati usluge specifično povezane sa svojim korisničkim računom SEAT ID u pogledu upotrebe vozila i prihvatiti ove Opće uvjete, dotične odredbe i sve druge uvjete upotrebe ili politike zaštite privatnosti koji mogu biti primjenjivi.

16.3. Usluge se ne mogu upotrebljavati istovremeno, a određene usluge ne može upotrebljavati nitko osim kupca, čak i ako ta osoba posjeduje korisnički račun SEAT ID. Korisnički račun SEAT ID nije potreban za upotrebu svih usluga koje upotrebljava bilo koji drugi vozač ili putnik osim kupca. Više informacija o ovome možete pronaći u aplikaciji ili navigacijskom sustavu/radiouređaju. U takvim će slučajevima kupac biti odgovoran za obavještavanje tih osoba o primjenjivim uvjetima za usluge i ispravnoj upotrebi spomenutih usluga.

16.4. Upotreba usluga neće uzrokovati dodatne troškove za dodatne korisnike koji nisu prvobitno ugovorili usluge.

16.5. Opseg te, općenito, normalna i neometana upotreba usluga putem dodatnih korisnika ovisit će o dostupnoj upotrebi za kupca te značajkama i sadržajima koje je on nabavio. Društvo SEAT neće trebati obavijestiti dodatnog korisnika ni o kojim izmjenama usluga. Društvo SEAT samo će biti obvezno obavijestiti dodatne korisnike o svim izmjenama ovih Općih uvjeta ako takve izmjene utječu na dodatne korisnike.

16.6. Kupac i svaki povremeni dodatni korisnik u svakom trenutku mogu otkazati pravo dodatnog korisnika, čime se otkazuju dotični korisnički računi. U suprotnome, pristup dodatnog korisnika uslugama završit će nakon isteka razdoblja valjanosti usluga koje je kupac ugovorio u njihovu važećem obliku ili u slučaju otkazivanja ugovora pod uvjetima navedenim u ovim Općim uvjetima.

16.7. Sukorisnik vozila može biti primarni korisnik (primarni korisnik), sekundarni korisnik (sekundarni korisnik) ili gost korisnik (gost korisnik).

Svaki korisnik ima sljedeće uloge:

A. Primarni korisnik: naručuje usluge i povezuje vozilo s uslugama prema ovim Općim uvjetima. Primarni korisnik ima pristup cijelom dostupnom opsegu usluga. Primarni korisnik trebao bi biti vlasnik, čuvar ili druga osoba koja pretežno koristi vozilo (npr. najmoprimci, korisnici službenih automobila itd.).

B. Sekundarni korisnik: je onaj koji je prijavljen u vozilo povezano s uslugama sa svojim SEAT ID-om i kojeg je primarni korisnik odobrio kao sekundarnog korisnika vozila. Sekundarni korisnik nema pristup uslugama koje se pružaju isključivo primarnom korisniku. Primarni korisnik može ukloniti sekundarnog korisnika u bilo kojem trenutku putem aplikacije. Sekundarni korisnik također može sam otkazati svoju ulogu sekundarnog korisnika. Uloga sekundarnog korisnika namijenjena je osobi koja redovito koristi vozilo dulje vrijeme (npr. član obitelji, život, partner ili prijatelj primarnog korisnika). Vozilu se može istovremeno dodijeliti nekoliko sekundarnih korisnika. Sekundarni korisnik mora prihvatiti ove Opće uvjete sa svojom prvom prijavom na vozilo spojeno na SEAT CONNECT. Sekundarni korisnik ne podliježe nikakvim pravima i obvezama koje su dodijeljene samo Primarnom korisniku prema ovim Općim uvjetima.

C. Gost korisnik je onaj koji je prijavljen na vozilo povezano na SEAT CONNECT sa svojim SEAT ID-om. Gost korisnik nema pristup uslugama koje se isporučuju isključivo primarnom ili sekundarnom korisniku. Svaki korisnik vozila (uključujući anonimnog gosta) može u bilo kojem trenutku izbrisati korisnika gosta u vozilu putem navigacijskog sustava. Primarni korisnik može ukloniti gosta u bilo kojem trenutku putem aplikacije. Uloga gosta namijenjena je osobi koja redovito koristi vozilo dulje vrijeme (npr. član obitelji, životni partner ili prijatelj primarnog korisnika), povremeno ili jednokratno. Gost korisnik mora prihvatiti ove Opće uvjete sa svojom prvom prijavom na vozilo spojeno na SEAT CONNECT. Gost korisnik ne podliježe nikakvim pravima i obvezama koje su dodijeljene samo Primarnom korisniku ili Sekundarnom korisniku.

Ovi se uvjeti ne primjenjuju na korisnike koji nisu primarni korisnik, sekundarni korisnik ili gost korisnik i koji koriste usluge bez povezivanja SEAT CONNECT sa svojim SEAT ID-om (anonimni gost).

Dostupne korisničke uloge mogu se posebno razlikovati ovisno o modelu, godini proizvodnje i opremi vozila te verziji softvera usluga uključenih u vozilo. Dodatne informacije dostupne su na sljedećoj poveznici: https://www.cupraofficial.com/services/connect.html / https://www.seat.com/owners/connectivity/seat-connect-service.html

17. Trajan prijenos vozila

17.1. Ugovor za usluge uvijek će biti povezan s vozilom te, stoga, kupac neće imati pravo na prijenos usluga na bilo koje drugo vozilo. U slučaju prodaje ili bilo kojeg drugog oblika trajnog prijenosa vozila bilo kojem drugom kupcu vozila (u nastavku teksta: „kupac vozila“), kupac će učiniti sljedeće:

  1. Prenijeti ugovor za usluge na kupca vozila;

  2. Izbrisati sve osobne podatke pohranjene u vozilu; i

  3. Ukloniti vozilo iz korisničkog računa SEAT ID u aplikaciji.

17.2. Kupac vozila može upotrebljavati usluge nakon kreiranja korisničkog računa SEAT ID, ugovaranja bilo koje usluge i aktivacije spomenutih usluga u skladu s odredbama navedenim u ovom dokumentu.

17.3. Valjanost prijenosa ugovora za usluge na kupca vozila ovisit će o odobrenju društva SEAT koje se neće uskraćivati bez opravdana razloga. Potvrda narudžbe za usluge u skladu s ovdje navedenim uvjetima služit će kao dokaz suglasnosti društva SEAT za prijenos ugovora.

18. Nadležni sudovi i primjenjivo pravo

18.1. Ovaj odjeljak ‎18 odnosi se samo na potrošače koji imaju prebivalište ili mjesto redovnog boravka u državi članici Europske unije i ne utječe na zakonske propise u vezi s alternativnim rješavanjem potrošačkih sporova koji mogu postojati u zemljama izvan Europske unije.

18.2. Ovi Opći uvjeti podlijegat će važećim španjolskim zakonima (‘legislación española común’). Ako je kupac potrošač, primjenjivat će se zakoni države u kojoj potrošač ima svoje sjedište ili uobičajeno prebivalište u trenutku provedbe ugovora.

18.3. Za sve sporove u vezi s ovim ugovornim odnosom ugovara se nadležnost sudova grada Barcelone (Španjolska). Bez obzira na prethodno navedeno, ako je kupac potrošač, takvi sporovi rješavat će se pred sudovima u mjestu prebivališta potrošača.

18.4. Osim toga, kupac koji je istovremeno potrošač može svaki spor koji proizlazi iz ili je u vezi s ovim Općim uvjetima uputiti na postupak alternativnog rješavanja sporova („ADR“). Popis Europske komisije o dostupnim platformama za ADR nalazi se na adresi: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

18.5. Bez obzira na prethodno navedeno, društvo SEAT ne namjerava niti je obvezno sudjelovati u postupcima internetskog rješavanja sporova pred arbitražnim sudom za potrošače.

19. Salvatorna klauzula

19.1. Ako se ispostavi da je bilo koja odredba ovih Općih uvjeta nevažeća, nezakonita ili neprovediva, to neće utjecati na preostale uvjete ni odredbe, pod uvjetom da se na prava i obveze ugovornih strana koji proizlaze iz ovih Općih uvjeta značajno ne utječe. U ove se svrhe pojam značajno odnosi na sve situacije koje uzrokuju znatnu štetu interesima bilo koje strane ili u vezi sa svrhom ovih Općih uvjeta. Članci koji su time obuhvaćeni trebaju se zamijeniti ili uključiti u druge članke koji, u skladu sa zakonom, služe jednakoj svrsi kao zamijenjeni članci.

20. Kontrola izvoza

20.1. Prilikom korištenja korisničkog računa SEAT ID i usluga kupac će se pridržavati svih važećih zakonskih propisa i pravilnika koji se odnose na vanjsku trgovinu i kontrolu izvoza. Pored nacionalnih zakonskih propisa i pravilnika za vanjsku trgovinu i kontrolu izvoza, navedeno može također biti predmet zakonskih propisa i pravilnika EU-a o kontroli izvoza kao i izvanteritorijalne primjene propisa Sjedinjenih Američkih Država i drugih zemalja koji se odnose na kontrolu izvoza i sankcije. Kupac je također odgovoran za pridržavanje svih važećih lokalnih zakonskih propisa i pravilnika u vezi s uvozom, izvozom ili ponovnim izvozom digitalnih usluga i povezanih proizvoda, softvera i tehnologija.

20.2. Kupac nadalje prima na znanje i potvrđuje da na temelju važećih pravila i propisa o kontroli izvoza i sankcijama, u mjeri u kojoj je njihovo pridržavanje u skladu sa zakonom, ne postoji zabrana u pogledu dobivanja ili korištenja (dotičnih) digitalnih usluga i povezanih proizvoda, softvera ili tehnologija od strane kupca.

© SEAT, S.A.U. 2022. Zabranjeno je potpuno ili djelomično umnožavanje. Sva prava pridržana.

Prilog I

Obrazac – Pravo na odustajanje

(ovaj se obrazac treba popuniti i poslati samo u slučaju kada želite odustati od ugovora)

OBAVIJEST O PRAVU NA ODUSTAJANJE

For the attention of:

SEAT, S.A. Customer Services.

Address: Autovía A-2, Km 585 08760 Martorell, España

Adresa e-pošte (SEAT): customercare@seat.es

Adresa e-pošte (CUPRA): customercare@cupraofficial.com

Poštovani,

ovime Vas obavještavam o svojoj odluci o odustajanju od ugovora za upotrebu sljedećih usluga:

Paket(i) usluga koji(e) je potrebno otkazati (molimo označite s “X”)

(*) VIN broj može se pronaći u donjem kutu vjetrobranskog stakla Vašeg vozila i u dokumentaciji vozila.

Informacije o zaštiti podataka

SEAT, S.A. će kao mjesto odgovorno za obradu podataka obrađivati sve podatke prikupljene u ovom obrascu u skladu sa zahtjevima vezanim za činjenicu da je vaše pravo na odustajanje od ugovora pravna osnova za izvršavanje CONNECT ugovora. Vaši se podaci neće prosljeđivati trećim osobama osim u slučaju ispunjavanja pravnih obveza. Vaši će podaci biti pohranjeni onoliko koliko budu potrebni za ispunjavanje vašeg zahtjeva i bit će blokirani tijekom razdoblja u kojem se mogu pojaviti pravne obveze. Možete ostvariti svoja prava slanjem e-maila na customercare@seat.es ili customercare@cupraofficial.com ovisno o marki svog vozila, također možete kontaktirati naš odjel za zaštitu podataka putem adrese dataprotection@seat.es. Možete uložiti žalbu kod relevantne institucije zadužene za zaštitu podataka.