ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT ONLINE ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

1. Πεδίο εφαρμογής

1.1. Οι παρόντες Γενικοί Όροι των Υπηρεσιών SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT Online Για Φορητές Συσκευές (εφεξής οι «Γενικοί Όροι») προσδιορίζουν τους όρους που διέπουν τη σχέση μεταξύ της εταιρείας SEAT, S.A.U., με έδρα στο Martorell (Βαρκελώνη), Autovía A-2, km 585, 08760, καταχωρημένη στο Εμπορικό Μητρώο της Βαρκελώνης σε τόμο 23662, Σελίδα B-56855, Sheet 1, με ισπανικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (N.I.F.) A-28049161 και με στοιχεία επικοινωνίας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου customercare@seat.es (εφεξής, η «SEAT») και του κυρίου ή του εξουσιοδοτημένου χρήστη του οχήματος (εφεξής ο «Πελάτης»), ο οποίος συμβλήθηκε για την παροχή των Υπηρεσιών SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT Online Για Φορητές Συσκευές, όπως περιγράφονται στις Εφαρμογές (εφεξής, οι «Υπηρεσίες»).

1.2. Οι παρόντες Γενικοί Όροι συμπληρώνονται από ειδικότερες συμφωνίες (που αφορούν την παραγγελία του Πελάτη για συγκεκριμένη υπηρεσία), τους όρους χρήσης και τις πολιτικές απορρήτου που διέπουν τη χρήση των Υπηρεσιών από τον Πελάτη.

1.3. Ο Πελάτης αποδέχεται τους παρόντες Γενικούς Όρους, καθώς και τις τυχόν ειδικότερες συμφωνίες, καθώς και τους όρους χρήσης και πολιτικές απορρήτου που ισχύουν κατά το χρόνο απόκτησης και ενεργοποίησης των Υπηρεσιών, όπως περιγράφεται στον Όρο 6.

1.4. Η SEAT δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες Γενικούς Όρους για οποιοδήποτε έγκυρο ή δικαιολογημένο λόγο. Οι αλλαγές στους παρόντες Γενικούς Όρους θα γνωστοποιούνται στον Πελάτη και θα καθίστανται δεσμευτικές εφόσον γίνουν ρητά αποδεκτές από τον Πελάτη. Εάν ο Πελάτης απορρίψει τις αλλαγές, αυτές δεν θα ισχύουν για τον Πελάτη, εκτός κι αν τεχνικοί λόγοι καθιστούν αδύνατη τη συνέχιση της παροχής των Υπηρεσιών.

1.5. Η SEAT αποθηκεύει τους Γενικούς Όρους, οι οποίοι θα είναι πάντα προσβάσιμοι από τον Πελάτη. Ο Πελάτης μπορεί να βρει την επικαιροποιημένη έκδοση όλων των νομικών εγγράφων που εφαρμόζονται στις Υπηρεσίες στους εξής συνδέσμους:

Στο τμήμα νομικών όρων του συστήματος Infotainment ή στην Εφαρμογή

Εφαρμογές

SEAT ID

https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions for Terms & Conditions

https://seatid.vwgroup.io/data-privacy for Data privacy

https://seatid.vwgroup.io/imprint for Imprint

1.6. Ο Πελάτης έχει πρόσβαση στους Γενικούς Όρους στην ισπανική γλώσσα, καθώς και στις γλώσσες που διατίθενται στις Εφαρμογές.

1.7. Ο Πελάτης θα πρέπει να έχει τη νόμιμη ηλικία για να συμβληθεί για την παροχή των Υπηρεσιών.

2. Προϋποθέσεις

2.1. Για την κατάρτιση της σύμβασης ή/και τη χρήση των Υπηρεσιών, ο Πελάτης θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις και να προβεί στις εξής ενέργειες:

(i) Να διαθέτει όχημα SEAT ή CUPRA συμβατό με τις Υπηρεσίες (εφεξής, το/τα «Όχημα / Οχήματα»). Ο Πελάτης μπορεί να βρει πληροφορίες σχετικά με τα συμβατά οχήματα στις Εφαρμογές,

(ii) Να διαθέτει έξυπνο κινητό τηλέφωνο, τάμπλετ, ηλεκτρονικό υπολογιστή, ή οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή με σύνδεση δεδομένων (Όρος 4),

(iii) Να διαθέτει (ή να δημιουργήσει για αυτό το σκοπό) SEAT ID λογαριασμό χρήστη και να συνδεθεί σε αυτόν με το όνομα χρήστη και το συνθηματικό του (password) (Όρος 5),

(iv) Να έχει συμβληθεί και να έχει ενεργοποιήσει τις Υπηρεσίες στο πλαίσιο της πρώτης παραγγελίας που υπέβαλε (εφεξής, η «Παραγγελία») (Όρος 6).

(v) Ο Πελάτης θεωρείται ως ο Βασικός Χρήστης του Οχήματος. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες λειτουργίες και τους χρήστες είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.cupraofficial.com/services/connect.html / https://www.seat.com/owners/connectivity/seat-connect-service.html και στην περιγραφή των ρόλων των χρηστών στο Τμήμα 16.

2.2. Εάν το Όχημα (ανεξάρτητα από το μοντέλο, το έτος του μοντέλου και τον εξοπλισμό) διαθέτει την υπηρεσία κλήσης έκτακτης ανάγκης, ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το χαρακτηριστικό χωρίς SEAT ID λογαριασμό, παραγγελία ή ενεργοποίηση.

3. Υπηρεσίες και διαθεσιμότητα

3.1. Οι Υπηρεσίες περιγράφονται λεπτομερώς στις Εφαρμογέςις .

3.2. Χρήση των Υπηρεσιών μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των εξής Καναλιών (εφεξής, τα «Κανάλια»):

Δεν διαθέτουν όλα τα συμβατά Οχήματα Ραδιοσύστημα. Μόνο συγκεκριμένα συμβατά Οχήματα είναι εφοδιασμένα με Ραδιοσύστημα, το οποίο επιτρέπει την παροχή των Υπηρεσιών σε διαφορετική εμβέλεια. Ο Πελάτης μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους πιθανούς περιορισμούς στον εξοπλισμό του Οχήματός του, στις Εφαρμογές.

3.3. Παρομοίως, ούτε όλες οι Υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω όλων των προαναφερθέντων Καναλιών. Μερικές Υπηρεσίες είναι συμβατές με όλα τα Κανάλια, άλλες μόνο με δύο εξ αυτών, ή συγκεκριμένα για κάθε ένα από τα Κανάλια. Ο Πελάτης μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα των Υπηρεσιών με τα Κανάλια, στην Εφαρμογή ή στο Σύστημα Πλοήγησης / Ραδιοσύστημα.

3.4. Κάθε Πελάτης μπορεί να συμβληθεί για το σύνολο ή μέρος των Υπηρεσιών, ανάλογα με την Παραγγελία που υποβάλλει κατά την κατάρτιση της σύμβασης (Όρος 6). Συγκεκριμένες Υπηρεσίες μπορεί να προσφέρονται δωρεάν (π.χ. με δοκιμαστική περίοδο) και ως εργοστασιακές ρυθμίσεις, όταν ο Πελάτης αποκτά το Όχημα. Κατά τον ίδιο τρόπο, κάθε Παραγγελία που υποβάλει ο Πελάτης θα συνδέεται με το Όχημα που θα υποδείξει κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης (Όρος 6). Για το λόγο αυτό, οι Υπηρεσίες δεν είναι μεταβιβάσιμες σε όχημα άλλο από το Όχημα για το οποίο καταρτίστηκε η σύμβαση παροχής των Υπηρεσιών.

3.5. Η διαθεσιμότητα όλων ή κάποιων Υπηρεσιών μπορεί να επηρεαστεί από περιορισμούς στην τεχνολογική υποδομή, ασυμβατότητα των δικτύων και / ή τεχνικούς περιορισμούς που υπάρχουν σε άλλες χώρες από αυτήν που ο Πελάτης αγόρασε το Όχημα. Η SEAT δεν εγγυάται τη χρήση όλων των Υπηρεσιών σε οποιαδήποτε χώρα πέραν της χώρας στην οποία αγοράστηκε το Όχημα και για το λόγο αυτό, η SEAT δεν θα υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για περιστατικά πέραν του ελέγχου της.

3.6. Για την παροχή των Υπηρεσιών, η SEAT αναμένει πως το όχημά σας και τα Κανάλια είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας, το ηλεκτρικό σύστημά τους λειτουργεί και υπάρχει επαρκής ισχύς μπαταρίας. Η Υπηρεσία ενδέχεται να μην λειτουργεί εάν επιχειρήσετε να τροποποιήσετε ή να προσθέσετε οποιονδήποτε εξοπλισμό ή λογισμικό στο Όχημα που δεν είναι ρητά εγκεκριμένο από τη SEAT ή δεν είναι συμβατό με την Υπηρεσία. Ο Πελάτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη σωστή συντήρηση του οχήματος του Πελάτη ή των διαφορετικών Καναλιών και των συστημάτων τους.

3.7. Λόγω των εξελίξεων στις τεχνολογίες πληροφορικής και την τεχνική πρόοδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι Υπηρεσίες του Οχήματος του Πελάτη μπορεί σποραδικά να υφίστανται ανανεώσεις ή βελτιώσεις. Προς αυτόν τον σκοπό, η SEAT διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τον Πελάτη κατά την Περίοδο Ισχύος των συμφωνημένων Υπηρεσιών. Η SEAT θα ενημερώνει τον Πελάτη, σε σταθερή βάση, για τη μορφή και το σκοπό αυτών των τροποποιήσεων εγκαίρως.

Όταν αυτού του είδους οι τροποποιήσεις επηρεάζουν αρνητικά τον Πελάτη (και υπό την προϋπόθεση πως αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις δεν είναι ήσσονος σημασίας), ο Πελάτης δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση εντός των επόμενων τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης που ενημερώνει για τις τροποποιήσεις ή από τη στιγμή της τροποποίησης των Υπηρεσιών, εάν επρόκειτο να συμβεί σε μεταγενέστερο χρόνο. Η καταγγελία της σύμβασης θα ρυθμίζεται όπως αναφέρεται στoν Όρο 10 που ακολουθεί.

Ωστόσο, το δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας σύμβασης για τους παραπάνω σκοπούς δεν ισχύει εάν η SEAT παρέχει στον Πελάτη τη δυνατότητα να διατηρήσει, χωρίς πρόσθετο κόστος, τις Υπηρεσίες χωρίς την τροποποίηση και αυτές παραμείνουν σε συμμόρφωση.

3.8. Η SEAT θα λάβει κάθε εύλογο μέτρο εντός των δυνατοτήτων της για να διασφαλίσει τη συνεχή διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών και θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να αποκαταστήσει κάθε αδυναμία παροχής τους το συντομότερο δυνατόν.

3.9. Παρά ταύτα, στην περίπτωση ανωτέρας βίας (για παράδειγμα, ένοπλης σύρραξης, αντίξοων κλιματικών συνθηκών ή έκτακτων εργασιακών μέτρων κλπ) ή εξαιτίας εργασιών συντήρησης, επισκευής ή άλλων ενεργειών που απαιτείται να γίνουν στις τεχνικές υποδομές ή συσκευές της SEAT ή τρίτων που παρέχουν δεδομένα, περιεχόμενο, πληροφορίες ή μεταφέρουν τις Υπηρεσίες, ενδέχεται να διακόπτεται ή να παρεμποδίζεται η παροχή των Υπηρεσιών (ταχύτητα). Παρομοίως, η αύξηση στην ταυτόχρονη χρήση των Υπηρεσιών μπορεί να επηρεάσει τις Υπηρεσίες.

3.10. Επιπλέον, η SEAT θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την ενημέρωση των Υπηρεσιών, ειδικά για να αποτρέπονται οι απειλές κυβερνοεπιθέσεων κατά της ασφάλειας των οχημάτων, της κυκλοφορίας, της ζωής, της υγείας, του δικαιώματος στην πληροφόρηση (απόρρητο), της ιδιοκτησίας, των περιουσιακών στοιχείων του Πελάτη, ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος ή εναντίον οποιουδήποτε τρίτου ή της ίδιας της SEAT. Τέτοια μέτρα ενδέχεται να οδηγήσουν σε περιορισμούς στις Υπηρεσίες ή/και στις συνδέσεις δεδομένων. Ανάλογα με τη σοβαρότητα των απειλών ή/και τη σημασία των περιουσιακών στοιχείων που απειλούνται, αυτού του είδους τα μέτρα ενδέχεται να συνεπάγονται προσωρινό μπλοκάρισμα ορισμένων ή όλων των Υπηρεσιών καθώς και διακοπή της σύνδεσης δεδομένων.

3.11. Για την εφαρμογή των παραπάνω μέτρων ή για την αποκατάσταση της διαθεσιμότητας του συνόλου των Υπηρεσιών ή της σύνδεσης δεδομένων, η SEAT ενδέχεται να παρέχει στον Πελάτη μια δωρεάν ενημέρωση λογισμικού στο Όχημα, η οποία θα πρέπει να εγκαθίσταται από τον Πελάτη το συντομότερο δυνατό. Για την επαναφορά της πλήρους διαθεσιμότητας των Υπηρεσιών μπορεί να απαιτείται και επιπρόσθετη συμμετοχή από του Πελάτη (για παράδειγμα, αλλαγή του κωδικού πρόσβασης SEAT ID). Η SEAT δεν φέρει ευθύνη για τυχόν έλλειψη συμμόρφωσης με τις Υπηρεσίες, εάν ο Πελάτης δεν έχει εγκαταστήσει αυτές τις ενημερώσεις σύμφωνα με τις υποδείξεις της SEAT μετά από εύλογο χρονικό διάστημα.

3.12. Από την πλευρά του, ο Πελάτης παραχωρεί στη SEAT ένα μη αποκλειστικό, χωρίς όρια, απεριόριστο, πλήρες, μεταβιβάσιμο, δωρεάν και υποαδειοδοτήσιμο δικαίωμα χρήσης όλων των δεδομένων που προέρχονται από τη χρήση των Υπηρεσιών, ειδικότερα των τεχνικών δεδομένων, που δεν αναφέρονται σε πρόσωπα ή των οποίων οι προσωπικές αναφορές έχουν αφαιρεθεί (ανώνυμα δεδομένα).

3.13. Στην περίπτωση τεχνικών δυσκολιών ή οποιουδήποτε άλλου προβλήματος στις Υπηρεσίες, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της SEAT. Ο Πελάτης μπορεί να βρει τα στοιχεία επικοινωνίας Εφαρμογές στις.

4. Σύνδεση δεδομένων

4.1. Προκειμένου ο Πελάτης να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες, απαιτούνται οι εξής συνδέσεις δεδομένων:

4.2. Σύνδεση δεδομένων μεταξύ του Οχήματος και του διακομιστή δεδομένων:

4.2.1. Η σύνδεση δεδομένων μεταξύ του Οχήματος και του διακομιστή δεδομένων της SEAT είναι απαραίτητη για τη χρήση των Υπηρεσιών.

4.2.2. Η παροχή των Υπηρεσιών απαιτεί τη μερική χρήση της σύνδεσης δεδομένων του Πελάτη, σε σχέση με συγκεκριμένες Υπηρεσίες. Προκειμένου ο Πελάτης να χρησιμοποιήσει άλλες Υπηρεσίες, που προϋποθέτουν μεγαλύτερη χρήση δεδομένων, ενδέχεται να απαιτείται η αγορά από τον Πελάτη, με δική του δαπάνη, επιπλέον πακέτων δεδομένων από τρίτους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση δεδομένων που απαιτείται για κάθε μια από τις διαθέσιμες Υπηρεσίες, υπάρχουν στις Εφαρμογές, καθώς και οι εναλλακτικές λύσεις για την αγορά πακέτων δεδομένων από παρόχους τηλεπικοινωνιών. Η SEAT δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τις υπηρεσίες σύνδεσης που παρέχονται από τρίτους.

4.2.3. Οι Υπηρεσίες είναι ρυθμισμένες να ενεργοποιούν τη σύνδεση δεδομένων μεταξύ του Οχήματος και του διακομιστή δεδομένων, όταν το Όχημα βρίσκεται σε χώρα που η SEAT επιτρέπει τη χρήση αυτής της επικοινωνίας (εφεξής, η «Περιοχή Χρήσης»).

4.2.4. Οι χώρες εντός της Περιοχής Χρήσης του Οχήματος διαφοροποιούνται ανάλογα με το μοντέλο, το χρόνο του μοντέλου και τον εξοπλισμό του Οχήματος. Ο Πελάτης μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Περιοχή Χρήσης του Οχήματός του, στην Εφαρμογή.

4.2.5. Η λειτουργία και η απόδοση της σύνδεσης δεδομένων μεταξύ του Οχήματος και του διακομιστή δεδομένων εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, οι οποίοι ενίοτε είναι εκτός του ελέγχου της SEAT. Χάριν παραδείγματος και εντελώς ενδεικτικά αναφέρονται, η επαρκής λήψη του σήματος της θέσης του Οχήματος, η μείωση ή διακοπή της κάλυψης του δικτύου στα τούνελ, στα γκαράζ και στους υπόγειους σιδηροδρόμους, καθώς και άλλες αντίξοες συνθήκες (μετεωρολογικές συνθήκες, συσκευές που δημιουργούν παρεμβολές, κτίρια, εντατική χρήση του εμπλεκόμενου δικτύου κινητής τηλεφωνίας).

4.2.6. Η SEAT δεν έχει υποχρέωση να διατηρεί ή να υποστηρίζει καμία σύνδεση δεδομένων μεταξύ του Οχήματος και του διακομιστή δεδομένων SEAT εάν διακοπεί η συγκεκριμένη τεχνολογία δικτύου στην οποία βασίζεται η συνδεσιμότητα του Οχήματος (εφεξής «Technology Sunset»).

4.3. Σύνδεση δεδομένων μεταξύ της Συσκευής του Χρήστη και του διακομιστή δεδομένων:

4.3.1. Η σύνδεση δεδομένων μεταξύ της Συσκευής του Χρήστη και του διακομιστή δεδομένων για τη χρήση των Υπηρεσιών, μέσω της Εφαρμογής, δεν περιλαμβάνεται στις Υπηρεσίες που παρέχει η SEAT. Ως εκ τούτου, θα ισχύουν για αυτή οι όροι και συμφωνίες του Πελάτη ή των Συγχρηστών με τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, ειδικά στην περίπτωση που εφαρμόζονται χρεώσεις σύνδεσης και δρομολόγησης. Αυτή η οικονομική επιβάρυνση είναι εκτός σκοπού, ελέγχου και ευθύνης της SEAT.

5. Λογαριασμός Χρήστη

5.1. Ο Πελάτης πρέπει να διαθέτει (ή να δημιουργήσει για αυτό το σκοπό) έναν SEAT ID λογαριασμό χρήστη (εφεξής, ο «SEAT ID Λογαριασμός Χρήστη») μέσω της Εφαρμογής, ή όπως αναφέρεται στο Σύστημα Πλοήγησης / Ραδιοσύστημα του Οχήματος του Πελάτη. Οι όροι χρήσης και η πολιτική απορρήτου που ισχύουν για τον SEAT ID Λογαριασμό Χρήστη μπορούν να προσπελαστούν, οποιαδήποτε στιγμή, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions.

5.2. Ο Πελάτης πρέπει να συνδεθεί στην Εφαρμογή ή στο Σύστημα Πλοήγησης / Ραδιοσύστημα του Οχήματός του (ανάλογα με το μοντέλο του οχήματος) με τη χρήση του ονόματος χρήστη και του συνθηματικού του (password), προκειμένου, μεταξύ άλλων λειτουργικοτήτων, να συμβληθεί και να ενεργοποιήσει τις Υπηρεσίες στο Όχημα του, καθώς και να ελέγξει και να διαχειριστεί οποτεδήποτε την κατάσταση των Υπηρεσιών, εκτός από την υπηρεσία επείγουσας κλήσης.

5.3. Ο Πελάτης πρέπει να διατηρεί μυστικά τα στοιχεία σύνδεσης στο λογαριασμό του και ειδικά το συνθηματικό (password). Εάν το συνθηματικό αποκαλυφθεί σε τρίτους, ο Πελάτης θα πρέπει να το αλλάξει αμέσως, ή, σε περίπτωση που καταστεί αδύνατο να συνδεθεί ο Πελάτης στον SEAT ID Λογαριασμό Χρήστη που διαθέτει, θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως την SEAT. Μέσω του ID Portal, ο Πελάτης μπορεί να ανακτήσει το συνθηματικό του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάκτηση του συνθηματικού, ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της SEAT κάθε χώρας (η υπηρεσία παρέχεται εντός συγκεκριμένου ωραρίου) ή να συμβουλευθεί το τμήμα Συχνών Ερωτήσεων (FAQ) στις Εφαρμογές.

5.4. Για τη σύνδεση σε κάποιες Υπηρεσίες απαιτείται η χρήση προσωπικού αριθμού αναγνώρισης (S-PIN). Ο Πελάτης μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό στις Εφαρμογές. Ο Πελάτης πρέπει να διατηρεί μυστικό αυτόν τον προσωπικό αριθμό αναγνώρισης (PIN). Εάν ο προσωπικός αριθμός αναγνώρισης γίνει γνωστός σε τρίτους, ο Πελάτης θα πρέπει να τον αλλάξει αμέσως.

5.5. Ο Πελάτης θα πρέπει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να εξασφαλίσει πως όλες οι πληροφορίες του SEAT ID Λογαριασμού Χρήστη που διαθέτει είναι αληθείς και πλήρεις. Δεδομένου πως η SEAT και ο Πελάτης θα βρίσκονται σε επικοινωνία με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο Πελάτης θα πρέπει να διαθέτει έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να έχει πρόσβαση στον σχετικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο Πελάτης θα πρέπει να προβεί το συντομότερο σε ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας του, σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου, μέσω του σχετικού τμήματος του SEAT ID Λογαριασμού του.

5.6. Η SEAT παρέχει τον SEAT ID Λογαριασμό Χρήστη στον Πελάτη δωρεάν.

6. Κατάρτιση της σύμβασης και ενεργοποίηση των Υπηρεσιών

6.1. Ο Πελάτης μπορεί να συμβληθεί για τις Υπηρεσίες (υποβάλλοντας μια νέα Παραγγελία ή ανανεώνοντας τις) και να τις ενεργοποιήσει συνδεόμενος στην Εφαρμογή ή το Σύστημα Πλοήγησης / Ραδιοσύστημα (ανάλογα με το μοντέλο του οχήματος), χρησιμοποιώντας τα στοιχεία εισόδου του στον SEAT ID Λογαριασμό Χρήστη που διαθέτει. Με την ενεργοποίηση των Υπηρεσιών, το Όχημα θα συνδεθεί με τον SEAT ID Λογαριασμό Χρήστη του Πελάτη και ο Πελάτης θα μπορεί να αρχίσει να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες για τις οποίες συμβλήθηκε.

6.2. Στην περίπτωση που ο Πελάτης υποβάλει μια νέα Παραγγελία ή ζητήσει την ανανέωση των αρχικών υπηρεσιών μετά τη λήξη τους, ο Πελάτης θα πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία ενεργοποίησης, εκτός κι αν η πληρωμή της ανανέωσης επιβεβαιωθεί από τη SEAT πριν από την ημερομηνία λήξης της αρχικής Παραγγελίας του Πελάτη.

6.3. Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι Υπηρεσίες «Απομακρυσμένο Κλείδωμα και Ξεκλείδωμα» και «Ψηφιακό Κλειδί», απαιτείται η διαδικασία διπλού ελέγχου ταυτότητας για κάθε μια από τις Υπηρεσίες αυτές, η οποία πραγματοποιείται από τον σχετικό αντιπρόσωπο.

6.4. Ανάλογα με το μοντέλο και τον εξοπλισμό του Οχήματός του, ο Πελάτης μπορεί να συμβληθεί και να ενεργοποιήσει τις Υπηρεσίες χρησιμοποιώντας διαφορετικά μέσα. Ο Πελάτης μπορεί βρει περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές για τη διαδικασία ενεργοποίησης των Υπηρεσιών στις Εφαρμογές, ή να απευθυνθεί στον σχετικό αντιπρόσωπο.

6.5. Ανάλογα με το μέσο που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρτιση της σύμβασης των Υπηρεσιών, ο Πελάτης πρέπει να προβεί στις εξής ενέργειες:

6.6. Κατάρτιση της σύμβασης και ενεργοποίηση των Υπηρεσιών μέσω τηςτης Εφαρμογής (εφεξής «ενεργοποίηση εκτός αυτοκινήτου») όπου εφαρμόζεται:

(i) Ο Πελάτης θα πρέπει να διαθέτει έξυπνο κινητό τηλέφωνο, τάμπλετ, ηλεκτρονικό υπολογιστή και / ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή με σύνδεση δεδομένων, καθώς και Όχημα SEAT ή CUPRA συμβατό με τις Υπηρεσίες,

(ii) Ο Πελάτης θα πρέπει να συνδεθεί στην Εφαρμογή, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία εισόδου του στον SEAT ID Λογαριασμό Χρήστη που διαθέτει,

(iii) Ο Πελάτης θα πρέπει να εισάγει τον Αναγνωριστικό Αριθμό Οχήματος (VIN). Ο Πελάτης μπορεί βρει τον Αναγνωριστικό Αριθμό Οχήματος στο κάτω μέρος του παρμπρίζ ή στα έγγραφα του Οχήματος,

(iv) Ο Πελάτης πρέπει να υποβάλει τη σχετική Παραγγελία για τις επιθυμητές Υπηρεσίες, καθώς και να αποδεχθεί τους όρους που ισχύουν για αυτές.

Όταν ο Πελάτης τσεκάρει το κουτάκι για να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της κατάρτισης της σύμβασης για τις Υπηρεσίες, αποδέχεται τους παρόντες Γενικούς Όρους, καθώς και τις ειδικότερες συμφωνίες (ανάλογα με την υποβληθείσα Παραγγελία) και όλους του όρους χρήσης και τις πολιτικές απορρήτου που τυχόν εφαρμόζονται.

(v) Ο Πελάτης θα πρέπει να σημειώσει και να απομνημονεύσει τον κωδικό σύνδεσης, ο οποίος θα εμφανιστεί (εφεξής, ο «Κωδικός Σύνδεσης») και θα πρέπει να εισάγει αυτόν τον αριθμό στο Σύστημα Πλοήγησης / Ραδιοσύστημα του Οχήματος για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση και

(vi) Η SEAT θα αποστείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Πελάτης, μόλις δημιουργηθεί ο SEAT ID Λογαριασμός Χρήστη του Πελάτη. Αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα περιέχει τις εξής πληροφορίες:

a) Επιβεβαίωση από τη SEAT της Παραγγελίας (εφεξής, η «Επιβεβαίωση Παραγγελίας»),

b) Επιβεβαίωση από τη SEAT πως οι Υπηρεσίες ενεργοποιήθηκαν σωστά και ο Πελάτης μπορεί να αρχίσει να κάνει χρήση αυτών, και

c) Το σχετικό τιμολόγιο / απόδειξη που εκδίδεται από τη SEAT, ανάλογα με την Παραγγελία που υπέβαλε ο Πελάτης.

Η ημερομηνία λήψης της Επιβεβαίωσης Παραγγελίας θεωρείται ως ημερομηνία κατάρτισης της σύμβασης.6.7. Κατάρτιση της σύμβασης και ενεργοποίηση των Υπηρεσιών μέσω του Συστήματος Πλοήγησης / Ραδιοσυστήματος του Οχήματος (εφεξής «ενεργοποίηση εντός αυτοκινήτου») όπου εφαρμόζεται:

(i) Ο Πελάτης πρέπει να διαθέτει ένα Όχημα SEAT ή CUPRA συμβατό με τις Υπηρεσίες,

(ii) Ο Πελάτης πρέπει να συνδεθεί στο Σύστημα Πλοήγησης / Ραδιοσύστημα, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία εισόδου του στον SEAT ID Λογαριασμό Χρήστη που διαθέτει,

(iii) Ο Πελάτης θα πρέπει να υποβάλει τη σχετική Παραγγελία για τις επιθυμητές Υπηρεσίες, καθώς και να αποδεχθεί τους όρους που ισχύουν για αυτές.

Όταν ο Πελάτης τσεκάρει το κουτάκι για να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της κατάρτισης της σύμβασης για τις Υπηρεσίες, αποδέχεται τους παρόντες Γενικούς Όρους, καθώς και τις ειδικότερες συμφωνίες (ανάλογα με την υποβληθείσα Παραγγελία) και όλους του όρους χρήσης και τις πολιτικές απορρήτου που τυχόν εφαρμόζονται.

(iv) Ο Πελάτης θα πρέπει να ολοκληρώσει τη διαδικασία επαλήθευσης με 2 κλειδιά (ανοίγοντας και κλείνοντας το Όχημα με κάθε ένα από τα κλειδιά),

(v) Ο Πελάτης θα χρειαστεί να αναμείνει μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη του Συστήματος Πλοήγησης / Ραδιοσυστήματος του Οχήματος το μήνυμα επιβεβαίωσης της ενεργοποίησης των Υπηρεσιών, και

(vi) Η SEAT θα αποστείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Πελάτης, μόλις δημιουργηθεί ο SEAT ID Λογαριασμός Χρήστη του Πελάτη. Αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα περιέχει τις εξής πληροφορίες:

a) Επιβεβαίωση από τη SEAT της Παραγγελίας (εφεξής, η «Επιβεβαίωση Παραγγελίας»),

b) Επιβεβαίωση από τη SEAT πως οι Υπηρεσίες ενεργοποιήθηκαν σωστά και ο Πελάτης μπορεί να αρχίσει να κάνει χρήση αυτών, και

c) Το σχετικό τιμολόγιο / απόδειξη που εκδίδεται από τη SEAT, ανάλογα με την Παραγγελία που υπέβαλε ο Πελάτης.

Η ημερομηνία λήψης από τον Πελάτη της Επιβεβαίωσης Παραγγελίας θεωρείται ως ημερομηνία κατάρτισης της σύμβασης.

6.8. Εάν ο Πελάτης είναι καταναλωτής, δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την κατάρτισης της σύμβασης, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται στον παρόντα Όρο. Οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο Πελάτης προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, αναφέρονται στον Όρο 10 των παρόντων Γενικών Όρων (εφεξής, το «Δικαίωμα Υπαναχώρησης»). Μαζί με την Επιβεβαίωση Παραγγελίας, ο Πελάτης θα λάβει και το επίσημο έντυπο (προαιρετικό) για την άσκηση του Δικαιώματος Υπαναχώρησης. Εάν οι Υπηρεσίες παρέχονται στον Πελάτη χωρίς χρέωση (π.χ. εντός μιας δοκιμαστικής περιόδου), η άσκηση του Δικαιώματος Υπαναχώρησης δεν θα συνεπάγεται επιστροφή οποιουδήποτε ποσού.

7. Οικονομικές συμφωνίες Τρόποι πληρωμής

7.1. Οι Υπηρεσίες τελούν υπό τις οικονομικές συμφωνίες που ισχύουν κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης για την παροχή τους ή την ανανέωσή τους από τον Πελάτη. Ο ισχύων τιμοκατάλογος, με τους επιβαλλόμενους φόρους, διατίθεται για την ενημέρωση του Πελάτης μέσω της Εφαρμογής.

7.2. Επίσης, ο Πελάτης μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες για τις ισχύουσες τιμές κατά τη διάρκεια κατάρτισης της σύμβασης και ενεργοποίησης των Υπηρεσιών και κατά την υποβολή της Παραγγελίας. Η Επιβεβαίωση Παραγγελίας που αποστέλλεται στον Πελάτη μετά την παραπάνω διαδικασία, περιλαμβάνει το τιμολόγιο / απόδειξη με τις ισχύουσες τιμές και τους επιβαλλόμενους φόρους (Όρος 6).

7.3. Κατ’ εξαίρεση, κάποιες Υπηρεσίες μπορεί να προσφέρονται από τη SEAT στον Πελάτη δωρεάν (π.χ. εντός μιας δοκιμαστικής περιόδου) όταν ο Πελάτης αγοράζει ένα νέο Όχημα συμβατό με τις Υπηρεσίες.

Παρά ταύτα, η ανανέωση ή υποβολή μιας νέας Παραγγελίας θα συνεπάγεται την υποχρέωση του Πελάτη να καταβάλει την αντίστοιχη τιμή. Σε αυτό το πλαίσιο, η SEAT θα ενημερώσει, περισσότερες από μία φορές, τον Πελάτη, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πριν από την εκπνοή της Περιόδου Ισχύος, σχετικά με τη δυνατότητα ανανέωσης της τρέχουσας Παραγγελίας ή την υποβολή μιας νέας.

7.4. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν επιβεβαιώσει και δεν καταβάλει την τιμή για την ανανέωση των Υπηρεσιών ή για την υποβολή μια νέας Παραγγελίας, μετά την αποστολή και της τελευταίας σχετικής ενημέρωσης, η SEAT διατηρεί όλα και κάθε δικαίωμα να αναστείλει / τερματίσει την πρόσβαση του Πελάτη στις Υπηρεσίες κατά τη λήξη της Περιόδου Ισχύος. Σε κάθε περίπτωση, ο Πελάτης δικαιούται να συμβληθεί εκ νέου για την παροχή των Υπηρεσιών, οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προηγούμενης σύμβασης.

7.5. Η καταβολή της τιμής για τις Υπηρεσίες, τις ανανεώσεις τους και / ή η υποβολή μιας νέας Παραγγελίας, πραγματοποιείται και ολοκληρώνεται από τον Πελάτη μέσω του SEAT ID Λογαριασμού Χρήστη που διαθέτει, ο οποίος κατευθύνει τον Πελάτη σε μια πλατφόρμα / πύλη πληρωμών που διαχειρίζεται ή λειτουργεί η Volkswagen Payments S.A. (“EMI”). Η EMI είναι ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που συστάθηκε σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου, με έδρα στο Λουξεμβούργο, 19-21, route d’Arlon, L-8009 Strassen, καταχωρημένο στο Εμπορικό Μητρώο του Λουξεμβούργου (Registre de Commerce et des Sociétés) με αριθμό B215079, το οποίο λειτουργεί υπό την εποπτεία των οικονομικών αρχών του Λουξεμβούργου (Commission de Surveillance du Secteur Financier*,* CSSF). Η διαδικασία πληρωμής διέπεται από τους όρους και τις συμφωνίες που ισχύουν για τις πληρωμές από τους τελικούς καταναλωτές, μεταξύ του Πελάτη και της EMI, όπως ισχύουν. Για το λόγο αυτό, εάν οι πληροφορίες που παρείχε ο Πελάτης κατά τη διαδικασία εγγραφής αλλάξουν, ο Πελάτης θα πρέπει να ενημερώσει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την EMI, επικαιροποιώντας τις σχετικές πληροφορίες. Εάν είναι απαραίτητο, ενδέχεται ο Πελάτης να χρειαστεί να αποδείξει εγγράφως τις επικαιροποιημένες πληροφορίες.

7.6. Οποιαδήποτε περίσταση εκτός του ελέγχου της SEAT που θέτει σε κίνδυνο την επιτυχία ή την ορθή ολοκλήρωση της πληρωμής του Πελάτη θα προκαλέσει αυτόματα διακοπή ή/και ακύρωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

8. Περίοδος Ισχύος

8.1. Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται όταν υποβάλλεται η Παραγγελία (εφεξής, η «Περίοδος Ισχύος»). Γενικότερα (αλλά όχι πάντα), η Περίοδος Ισχύος της σύμβασης για την παροχή των Υπηρεσιών στον Πελάτη είναι ένα έτος.

8.2. Η Περίοδος Ισχύος άρχεται κατά την ημέρα ενεργοποίησης της εγγύησης του Οχήματος του Πελάτη. Σε περίπτωση ανανέωσης ή υποβολής νέας Παραγγελίας για τις Υπηρεσίες (και εφόσον η πληρωμή ληφθεί από τη SEAT πριν από την ημέρα εκπνοής της αρχικής σύμβασης), η Περίοδος Ισχύος της ανανέωσης και / ή της νέας Παραγγελίας άρχεται την ημέρα μετά την εκπνοή της αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση που η πληρωμή για την ανανέωση ή την υποβολή μια νέας Παραγγελίας ληφθεί από τη SEAT μετά την εκπνοή της αρχικής σύμβασης για τις Υπηρεσίες, η ημέρα λήψης της πληρωμής επιβεβαιώνεται από τη SEAT και από αυτήν άρχεται η νέα Περίοδος Ισχύος.

8.3. Με την αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων και για τους σχετικούς σκοπούς, ο Πελάτης ρητά αποδέχεται πως η παροχή των Υπηρεσιών άρχεται κατά τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τον Όρο 9.

8.4. Για τις Υπηρεσίες που παρέχονται στον Πελάτη δωρεάν λόγω αγοράς ενός νέου Οχήματος, η Περίοδος Ισχύος θα μειώνεται αναλογικά προς τον αριθμό των ημερών που μεσολάβησαν από την ενεργοποίηση της εγγύησης του νέου Οχήματος μέχρι την ημέρα ενεργοποίησης των Υπηρεσιών, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Όρο 6 των παρόντων Γενικών Όρων.

8.5. Η Περίοδος Ισχύος των συμφωνημένων Υπηρεσιών συνδέεται με το Όχημα του Πελάτη και ο Πελάτης μπορεί να τη διαπιστώσει στην Εφαρμογή, αφού συνδεθεί στον SEAT ID Λογαριασμό Χρήστη που διαθέτει.

8.6. Η SEAT θα υπενθυμίσει στον Πελάτη τη δυνατότητα να συμβληθεί ή να υποβάλει μια νέα Παραγγελία, όταν η Περίοδος Ισχύος πρόκειται να εκπνεύσει. Η υπενθύμιση θα αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πελάτη που δηλώθηκε κατά τη δημιουργία του SEAT ID Λογαριασμού Χρήστη. Στην περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί να ανανεώσει τη σύμβαση ή να υποβάλει μια νέα Παραγγελία, θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες που παρέχει η SEAT και να επαναλάβει, κατά περίπτωση, τη διαδικασία κατάρτισης της σύμβασης και ενεργοποίησης των Υπηρεσιών μέσω της Εφαρμογής και / ή του Συστήματος Πλοήγησης ή του Ραδιοσυστήματος του Οχήματος (όπου ισχύει) σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους.

8.7. Εάν ο Πελάτης δεν ανανεώσει ή δεν υποβάλει νέα Παραγγελία για τις Υπηρεσίες μέχρι την εκπνοή της Περιόδου Ισχύος, η σύμβαση μεταξύ της SEAT και του Πελάτη τερματίζεται αυτόματα.

9. Δικαίωμα υπαναχώρησης

9.1. Σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους των υπηρεσιών και άλλων πρόσθετων ή μεταγενέστερων υπηρεσιών που μπορούν επίσης να αποκτηθούν μέσω της εφαρμογής Εφαρμογή SEAT/CUPRA CONNECT, σύστημα πλοήγησης και εφαρμογή MY CUPRA όταν ο Πελάτης είναι καταναλωτής, τότε ο Πελάτης κατέχει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση εντός της περιόδου των δεκατεσσάρων (14) ημερών χωρίς δικαιολόγηση.

9.2. Η προθεσμία απόσυρσης από τη σύμβαση λήγει μετά από δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία εκτέλεσης της σύμβασης.

9.3. Η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποίησε ο Πελάτης για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν ο Πελάτης είχε ρητά ζητήσει διαφορετικά στη SEAT/CUPRA στέλνοντας ένα e-mail στη διεύθυνση customercare@seat.es (Πελάτες SEAT) ή customercare@cupraofficial.com (Πελάτες CUPRA). Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το έντυπο απόσυρσης που επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι αν και η χρήση του δεν είναι υποχρεωτική.

9.4. Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το έντυπο απόσυρσης που επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι, αν και η χρήση του δεν είναι υποχρεωτική.

9.5. Προκειμένου να τηρηθεί η προθεσμία λήξης του δικαιώματος απόσυρσης, αρκεί η κοινοποίηση του Πελάτη πριν από τη λήξη αυτού του όρου.

9.6. Σε περίπτωση απόσυρσης του Πελάτη από τη σύμβαση, η SEAT θα προβεί στην επιστροφή όλων των ποσών που έχουν εισπραχθεί από τον Πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, εντός της μέγιστης προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση απόσυρσης του Πελάτη. Η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποίησε ο Πελάτης για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν ο Πελάτης είχε ρητά ζητήσει διαφορετικά στη SEAT/CUPRA στέλνοντας ένα e-mail στη διεύθυνση: customercare@seat.es (Πελάτες SEAT) ή customercare@cupraofficial.com (Πελάτες CUPRA). Σε αυτή την περίπτωση, ο Πελάτης θα πρέπει να παράσχει τα απαραίτητα έγγραφα για να αποδείξει ότι είναι ο ιδιοκτήτης του εναλλακτικού μέσου πληρωμής. Σε κάθε περίπτωση, ο Πελάτης δεν θα επιβαρυνθεί με οποιαδήποτε κόστος που σχετίζεται με την επιστροφή αυτή.

9.7. Στο βαθμό που οι Υπηρεσίες θα αρχίσουν να παρέχονται κατά τη διάρκεια της προθεσμίας απόσυρσης, εάν ο Πελάτης ασκήσει το δικαίωμα απόσυρσης από τη σύμβαση, ο Πελάτης καταβάλλει ένα ποσό ανάλογο με τις Υπηρεσίες που έχουν ήδη παρασχεθεί κατά την κοινοποίηση της απόσυρσης, σε σχέση με ολόκληρη την περίοδο του συμβολαίου.

10. Λύση και εκχώρηση της σύμβασης

10.1. Η σύμβαση θα λύεται:

a) Όταν ο Πελάτης δεν ανανεώσει και / ή δεν υποβάλει μια νέα Παραγγελία πριν από την εκπνοή της αρχικής Περιόδου Ισχύος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Όρο 8,

b) Όταν ο Πελάτης ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Όρο 9,

c) Σε περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης σύμφωνα με το Τμήμα 15.

d) Από το ανυπαίτιο συμβαλλόμενο μέρος, όταν το άλλο συμβαλλόμενο μέρος παραβιάσει ουσιώδη όρο των νόμιμων ή συμβατικών υποχρεώσεων του. Σε αυτή την περίπτωση, εάν η επανόρθωση είναι εφικτή, το ανυπαίτιο μέρος θα ενημερώσει το υπαίτιο μέρος εγγράφως σχετικά με την παράβαση και την πρόθεσή του να καταγγείλει τη σύμβαση εάν το υπαίτιο μέρος δεν επανορθώσει εντός των επόμενων δέκα (10) ημερών από τη λήψη της ενημέρωσης. Με την άπρακτη πάροδο αυτής της προθεσμίας, το ανυπαίτιο μέρος θα δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ενημερώνοντας το υπαίτιο μέρος εγγράφως και να απαιτήσει από το τελευταίο αποζημίωση και διαφυγόντα κέρδη. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν η επανόρθωση δεν είναι εφικτή, η σύμβαση θα λύεται με τη λήψη της δήλωσης καταγγελίας από το ανυπαίτιο μέρος, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι καταγγελίας.

e) Στη περίπτωση του Technology Sunset, όπως περιγράφεται στον Όρο 4.2.6, ο Πελάτης θα μπορεί να τερματίσει τις Υπηρεσίες που επηρεάζονται από το Technology Sunset με γραπτή ειδοποίηση προς τη SEAT, εάν δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις συνδεσιμότητας με την ισχύουσα τεχνολογία.

f) Εάν ο Πελάτης δεν είναι σε θέση να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Όρου 20, η SEAT ενδέχεται να τερματίσει τη Συμφωνία Χρήστη με άμεση ισχύ καθώς και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές υπάρχουσες συμφωνίες μεταξύ της SEAT και του Πελάτη και να αποκλείσει τη μελλοντική πρόσβασή του στο SEAT ID και σε τυχόν Συνδεδεμένες Υπηρεσίες ή συνδεδεμένα προϊόντα, λογισμικό και τεχνολογίες.10.2. Στην περίπτωση λύσης της σύμβασης για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, θα λύονται και όλες οι τυχόν ειδικότερες συμφωνίες που ισχύουν για τις Υπηρεσίες στις οποίες συμβλήθηκε ο Πελάτης κάθε φορά και θα διακόπτεται η πρόσβαση του Πελάτη στις Υπηρεσίες.

10.3. Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του άλλου μέρους. Κατ’ εξαίρεση, η SEAT διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάσει τη σύμβαση για την παροχή των Υπηρεσιών (χωρίς οποιαδήποτε τροποποίηση στις συμβατικές συμφωνίες) σε οποιαδήποτε εταιρεία του ομίλου SEAT. Προς αυτό το σκοπό, ο Πελάτης δια των παρόντων όρων επιτρέπει στη SEAT να προβεί σε αυτή την εκχώρηση. Σε κάθε περίπτωση, η SEAT θα ενημερώσει τον Πελάτη για αυτή την εκχώρηση το συντομότερο δυνατόν.

10.4. Κατόπιν αιτήματος του Πελάτη, η SEAT θα καταστήσει διαθέσιμο στον Πελάτη κάθε περιεχόμενο εκτός των προσωπικών δεδομένων που ο Πελάτης παρείχε ή δημιούργησε κατά τη χρήση των Υπηρεσιών. Αυτά τα στοιχεία θα παρέχονται δωρεάν, σε εύλογο χρονικό διάστημα και σε συνηθισμένη ηλεκτρονική μορφή.

11. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

11.1. Ο Πελάτης έχει το μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο και μη εκχωρούμενο δικαίωμα να κάνει χρήση των Υπηρεσιών (καθώς και του περιεχομένου, του υλικού και των πληροφοριών που συνδέονται με αυτές), της Εφαρμογής, του Web Portal και του Συστήματος Πλοήγησης / Ραδιοσυστήματος, κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ισχύος των συμφωνημένων Υπηρεσιών. Η χρήση των Υπηρεσιών περιορίζεται στις χώρες που μπορεί να πραγματοποιηθεί (όπως αναφέρονται στις Εφαρμογές).

11.2. Ο Πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να μεταφέρει ή να αποκαλύψει το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες, ή να εκμεταλλευτεί με οποιοδήποτε τρόπο τις Υπηρεσίες, παραδείγματος χάριν προς όφελος τρίτων ή για εμπορικούς και κερδοσκοπικούς λόγους. Επίσης, ο Πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να αλλοιώσει, να αντιγράψει, να τροποποιήσει, να απομεταγλωττίσει, να αποσυναρμολογήσει ή να εκτελέσει οποιονδήποτε αντίστροφο τεχνικό σχεδιασμό στις Υπηρεσίες και τα Kανάλια, τα ενσωματωμένα μέρη ή το περιεχόμενο και τους κωδικούς πηγής. Επιπλέον, ο Πελάτης με κανένα τρόπο δεν θα μπορεί να απομακρύνει, να αλλοιώσει, να αποφύγει ή να εκμεταλλευτεί τυχόν συσκευές προστασίας ή συστήματα ασφαλείας που έχουν εγκατασταθεί στα Κανάλια.

11.3. Ο Πελάτης αναγνωρίζει πως τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα επί των Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου, κειμένου, δεδομένων, βάσεων δεδομένων, εικόνων, γραφικών, φωνών, βίντεο, ονομάτων, εμπορικών σημάτων, διακριτικών σημάτων, σχεδίων, λογισμικού, διεπαφών κλπ), της Εφαρμογής και του Συστήματος Πλοήγησης / Ραδιοσυστήματος, καθώς και των συστατικών τους, ανήκουν αποκλειστικά στην SEAT, στους αδειούχους και/ή σε τρίτους. Σε αυτό το πλαίσιο, όταν ο Πελάτης αποκτά, με την αγορά των Υπηρεσιών, αυστηρά και μόνο τα δικαιώματα που είναι απαραίτητα για τη χρήση Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις προβλέψεις που περιλαμβάνονται στους παρόντες Γενικούς Όρους.

11.4. Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες, την Εφαρμογή και το Σύστημα Πλοήγησης / Ραδιοσύστημα και τα συστατικά αυτών κατά παράβαση των παρόντων Γενικών Όρων και / ή οποιωνδήποτε τυχόν άλλων όρων χρήσης, δικαιωμάτων τρίτων και / ή της ισχύουσας νομοθεσίας. Ο Πελάτης θα υποχρεούται να παύσει κάθε μη προσήκουσα χρήση των Υπηρεσιών, της Εφαρμογής και του Συστήματος Πλοήγησης / Ραδιοσυστήματος και των συστατικών αυτών. Ειδικότερα, ο Πελάτης υποχρεούται να μην διανέμει, αναπαράγει, δημόσια ανακοινώνει και / ή τροποποιεί για οποιοδήποτε λόγο εν όλω ή εν μέρει τις Υπηρεσίες, την Εφαρμογή, το Σύστημα Πλοήγησης / Ραδιοσύστημα, ή τα συστατικά αυτών, ούτε να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που μπορεί να παραβλάψει την εγκυρότητα των παραπάνω.

12. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

12.1. Η SEAT προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχει ο Πελάτης. Αυτά τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά όταν η χρήση τους επιτρέπεται από το νόμο και ο Πελάτης έχει ρητά συγκατατεθεί σε αυτή τη χρήση. Ο Πελάτης μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό στο έγγραφο Πολιτική Απορρήτου σχετικά με τις Υπηρεσίες, που διατίθεται σΕφαρμογή.

13. Υποχρεώσεις του Πελάτη

13.1. Ο Πελάτης θα πρέπει να επιβεβαιώσει πως πληροί τις προϋποθέσεις για την κατάρτιση της σύμβασης και τη χρήση των Υπηρεσιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους παρόντες Γενικούς Όρους και ειδικότερα τον Όρο 2 αυτών.

13.2. Επιπρόσθετα, ο Πελάτης υποχρεούται να κάνει χρήση των Υπηρεσιών που δεν αντίκειται στους παρόντες Όρους, στις ειδικότερες συμφωνίες που μπορεί να ισχύουν και σε άλλους τυχόν όρους χρήσης ή πολιτικές απορρήτου της Εφαρμογής και του Συστήματος Πλοήγησης / Ραδιοσυστήματος, καθώς και στην ισχύουσα νομοθεσία και τα δικαιώματα τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.

13.3. Εάν ο Πελάτης δεν είναι ο ιδιοκτήτης του Οχήματος, πριν από την εκτέλεση των ενημερώσεων λογισμικού, ο Πελάτης είναι υπεύθυνος να επιβεβαιώσει πως είναι εξουσιοδοτημένος να ενεργήσει ως εξής. Ο Πελάτης μπορεί να βρει πληροφορίες σχετικά με την άδεια εκτέλεσης της ενημέρωσης του λογισμικού στις ισχύουσες συμφωνίες μεταξύ του Πελάτη και του ιδιοκτήτη σχετικά με το Όχημα (π.χ. από τη σύμβαση μίσθωσης ή – σε εταιρικό αυτοκίνητο – από τις οδηγίες του εργοδότη εταιρικού αυτοκινήτου ή τη σύμβαση εργασίας). Σε περίπτωση αμφιβολίας, ο Πελάτης θα πρέπει να λάβει την πρότερη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του Οχήματος για την εκτέλεση της ενημέρωσης λογισμικού.

13.4. Στην περίπτωση χρήσης του Οχήματος από εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο, για παράδειγμα μέλος της οικογένειας ή εργαζόμενό του, ο Πελάτης υποχρεούται να λάβει τα κατάλληλα μέτρα (για παράδειγμα, να εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του τρίτου) προκειμένου να διασφαλίσει πως όταν ο τρίτος θα συνδεθεί με τις Υπηρεσίες, δεν θα παραβιάσει δικαιώματα τρίτων. Σημειωτέον πως ο Πελάτης λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το Όχημα και, με τον τρόπο αυτό εμμέσως, για τον τρίτο (όπως η συμπεριφορά του χρήστη, η τοποθεσία του κλπ.). Τα προειδοποιητικά μηνύματα σχετικά με το Όχημα και / ή τα μηνύματα βλαβών στο Όχημα, εμφανίζονται στην Εφαρμογή, στο τμήμα που παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του Οχήματος.

13.5. Ο Πελάτης υποχρεούται να σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα της SEAT, ή οποιουδήποτε τρίτου σχετικά με τις Υπηρεσίες, την Εφαρμογή και το Σύστημα Πλοήγησης / Ραδιοσύστημα του Οχήματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Όρο 11.

13.6. Ο Πελάτης θα είναι υπεύθυνος έναντι της SEAT για οποιαδήποτε παράβαση κατά ή από τη χρήση των Υπηρεσιών από οποιοδήποτε πρόσωπο, επιπλέον του ιδίου, και θα αποκαταστήσει τη ζημία της SEAT που τυχόν προκύψει από οποιοδήποτε περιστατικό μη προσήκουσας χρήσης.

13.7. Εάν ο Πελάτης είναι ταυτοχρόνως και ο οδηγός του Οχήματος, οι Υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αυτόν μόνον εάν συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την οδική ασφάλεια.

14. Έκταση ευθύνης της SEAT

14.1. Η SEAT δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον Πελάτη από τη χρήση των Υπηρεσιών, της Εφαρμογής ή/και του Συστήματος Πλοήγησης / Ραδιοσυστήματος κατά παράβαση των παρόντων Γενικών Όρων, ή από μη προσήκουσα χρήση τους. Τα παραπάνω ισχύουν ιδίως εάν η χρήση των Υπηρεσιών ή της Εφαρμογής αποσπάσει την προσοχή του οδηγού του Οχήματος ενώ οδηγεί, με αποτέλεσμα να προκληθεί ατύχημα.

14.2. Ειδικότερα, εξαιτίας του ψηφιακού χαρακτήρα των πληροφοριών που παρέχει η SEAT μέσω των Υπηρεσιών και την πιθανότητα λαθών, τόσο κατά την αποθήκευση όσο και κατά τη μετάδοση αυτών των πληροφοριών μέσω του διαδικτύου, η SEAT δεν εγγυάται την επικαιροποίηση, ακρίβεια, αλήθεια, ορθότητα και ποιότητα των πληροφοριών που μεταφέρονται ή παρέχονται στον Πελάτη μέσω των Υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό, πλην των περιπτώσεων που προβλέπονται ρητά στο νόμο, η SEAT δεν θα είναι υπεύθυνη για την επικαιροποίηση, ακρίβεια, αλήθεια, ορθότητα και ποιότητα των δεδομένων και των πληροφοριών που παρέχονται μέσω των Υπηρεσιών, ούτε των δεδομένων και των πληροφοριών που παρέχονται από τρίτους.

14.3. Σε σχέση με τις πληροφορίες, δεδομένα, εικόνες και λοιπό περιεχόμενο που παρέχεται από τρίτους στο πλαίσιο της παροχής των Υπηρεσιών, ο Πελάτης αναγνωρίζει πως η SEAT δεν ελέγχει ούτε τροποποιεί το περιεχόμενο αυτών των πληροφοριών, καθώς και κάθε άλλο περιεχόμενο ή πληροφορία.

14.4. Η SEAT δεν θα είναι επίσης υπεύθυνη για τυχόν περιστατικά που επηρεάζουν τις Υπηρεσίες και απορρέουν από προβλήματα στη σύνδεση δεδομένων που παρέχεται από τρίτους. Υπό αυτή την έννοια, η SEAT δεν θα φέρει ευθύνη για το Technology Sunset, όπως περιγράφεται στον Όρο 4.2.6. Ωστόσο, η SEAT θα ειδοποιεί γραπτώς σε έλλογο χρονικό διάστημα τον Πελάτη μόλις πληροφορηθεί για το επικείμενο Technology Sunset και τη μελλοντική ημερομηνία μετά την οποία η τεχνολογία δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη.

14.5. Η SEAT δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από την επιλογή μη ασφαλούς συνθηματικού (password), ή την πλημμελή προστασία του συνθηματικού που χρησιμοποιεί ο Πελάτης για την είσοδό του στον SEAT ID Λογαριασμό Χρήστη που διαθέτει. Η SEAT δεν θα είναι επίσης υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από τρίτους στους οποίους ο Πελάτης έχει δώσει πρόσβαση στις Υπηρεσίες.

15. Εγγύηση

15.1 Με την επιφύλαξη των όρων 13 και 14 παραπάνω και του Δικαιώματος Υπαναχώρησης του Πελάτη, υπό την προϋπόθεση πως οι Υπηρεσίες έχουν εγκατασταθεί σωστά, και κατά τη διάρκεια της σχετικής σύμβασης, η SEAT φέρει ευθύνη έναντι του Πελάτη σε περίπτωση που οι Υπηρεσίες (i) δεν συμμορφώνονται στην περιγραφή και τις ιδιότητες όπως αυτές διατίθενται στον Πελάτη με αυτούς τους Γενικούς Όρους και τις ιδιαίτερες προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Αίτηση πριν από τη σύναψη της σύμβασης, οι οποίες θα πρέπει να έχουν την ίδια ποιότητα και τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτά που παρουσιάζουν παρόμοιες υπηρεσίες, και υπό την προϋπόθεση πως ο Πελάτης δεν έχει αποδεχθεί ρητά πως κάποιο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό των Υπηρεσιών παρέκκλινε από αυτή τη συμμόρφωση, (ii) δεν είναι κατάλληλες για τις συνήθεις χρήσεις για τις οποίες προορίζονται (συμπεριλαμβανομένων και των χρήσεων για τις οποίες παρέχονται παρόμοιες υπηρεσίες, λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων τεχνικών προτύπων), (iii) δεν παρέχονται με επαρκείς οδηγίες (και τις οποίες ο Πελάτης μπορεί εύλογα να αναμένει να λάβει), και (iv) δεν παρέχονται με σχετικές ενημερώσεις, όπου υποδεικνύεται από τη σύμβαση.

15.2. Η SEAT θα παρέχει όλες τις απαραίτητες ενημερώσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ενημερώσεων ασφαλείας για τη διατήρηση της συμμόρφωσης των Υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της ισχύουσας συμβατικής Υπηρεσίας, όπως αναφέρεται στους ειδικούς όρους της. Τα παραπάνω δεν θα ισχύουν εάν ο Πελάτης δεν εγκαταστήσει τις ενημερώσεις που διατίθενται από τη SEAT σε εύλογο χρονικό διάστημα, υπό την προϋπόθεση πως η SEAT έχει ενημερώσει δεόντως των Πελάτη σχετικά με αυτές τις ενημερώσεις και πως οι οδηγίες που παρέχονται σχετικά είναι ακριβείς.

15.3. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των Υπηρεσιών, ο Πελάτης δικαιούται να ζητήσει τη συμμόρφωση των Υπηρεσιών, π.χ. μέσω ενημέρωσης, αποκατάσταση της συνεχούς παροχής ή εξάλειψης περιορισμένης απόδοσης (ταχύτητα). Εάν (i) η SEAT αρνηθεί ή αποτύχει να συμμορφωθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και χωρίς σημαντική ταλαιπωρία για τον Πελάτη ή (ii) εάν η έλλειψη συμμόρφωσης είναι τόσο σοβαρή που είναι παράλογο για τον Πελάτη να υποβάλει αίτηση για διόρθωση πρώτα, δικαιούται (α) στην περίπτωση πληρωτέων Υπηρεσιών, ανάλογη μείωση της τιμής, εάν υπάρχει, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία δεν ήταν σε συμμόρφωση και (β) εκτός κι εάν η έλλειψη συμμόρφωσης είναι ασήμαντη, να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με το Τμήμα 3.7. Μια μείωση τιμής ή επιστροφή χρημάτων είναι ανάλογη εάν αντικατοπτρίζει τη μείωση της αξίας των Υπηρεσιών σε σύγκριση με την αξία που θα είχε το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία εάν ήταν σύμφωνα.

15.4. Κατά παρέκκλιση από τους κανονισμούς στο Τμήμα 15.1 παραπάνω, η SEAT δεν φέρει ευθύνη για την έλλειψη συμμόρφωσης που οφείλεται αποκλειστικά στην αδυναμία του Πελάτη να εγκαταστήσει την ενημέρωση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, υπό την προϋπόθεση ότι η αποτυχία εγκατάστασης από τον Πελάτη δεν οφείλεται σε έλλειψη ή σε ανεπάρκειες στις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται από τη SEAT.

15.5. Για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων του σύμφωνα με το Τμήμα 15, ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της SEAT.

16. Συγχρήστες

16.1. Ο Πελάτης μπορεί να εξουσιοδοτήσει έναν εύλογο αριθμό ατόμων (για παράδειγμα, μέλη της οικογένειας, φίλους, συναδέλφους) να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες στο Όχημα του Πελάτη (εφεξής ο «Συγχρήστης» ή οι «Συγχρήστες»).

16.2. Ο γενικός κανόνας για τη χρήση των Υπηρεσιών στο Όχημα του Πελάτη είναι πως ο Συγχρήστης θα πρέπει να διαθέτει SEAT ID Λογαριασμό Χρήστη, ή να δημιουργήσει έναν τέτοιο λογαριασμό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους παρόντες όρους και να ενεργοποιήσει τις Υπηρεσίες που ειδικά συνδέονται με τον SEAT ID Λογαριασμό Χρήστη που διαθέτει σε σχέση με τη χρήση του Οχήματος, καθώς και να αποδεχθεί τους παρόντες Γενικούς Όρους, τις ειδικότερες συμφωνίες και κάθε τυχόν άλλο όρο χρήσης ή πολιτική απορρήτου που εφαρμόζεται.

16.3. Οι Υπηρεσίες δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ταυτοχρόνως και συγκεκριμένες Υπηρεσίες δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται από άλλο πρόσωπο πλην του Πελάτη, ακόμη κι αν διαθέτει SEAT ID Λογαριασμό Χρήστη. Όλες οι Υπηρεσίες δεν απαιτούν SEAT ID Λογαριασμό Χρήστη για τη χρήση τους από άλλους οδηγούς ή επιβάτες, εκτός από τον Πελάτη. Παρακαλείστε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό στην Εφαρμογή, ή στο Σύστημα Πλοήγησης / Ραδιοσύστημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώσει τα τρίτα άτομα σχετικά με τους ισχύοντες όρους την ορθή χρήση των Υπηρεσιών.

16.4. Η χρήση των Υπηρεσιών δεν συνεπάγεται επιπλέον κόστος για τους Συγχρήστες, οι οποίοι δεν συνεβλήθησαν αρχικά για την παροχή των Υπηρεσιών.

16.5. Ο σκοπός και γενικά η απρόσκοπτη και αδιάλειπτη χρήση των Υπηρεσιών από τους Συγχρήστες εξαρτάται από τη χρήση που παρέχεται στον Πελάτη και τα χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο που δικαιούται ο τελευταίος. Η SEAT δεν αναλαμβάνει να ενημερώσει τον Συγχρήστη για οποιαδήποτε αλλαγή στις Υπηρεσίες. Η SEAT υποχρεούται να ενημερώσει τους Συγχρήστες μόνο για οποιαδήποτε αλλαγή στους παρόντες Γενικούς Όρους τους επηρεάζει.

16.6. Ο Πελάτης και οποιοσδήποτε περιστασιακός Συγχρήστης μπορεί να ανακαλέσει τα δικαιώματα οποιουδήποτε Συγχρήστη, διαγράφοντας το σχετικό λογαριασμό χρήστη. Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόσβαση του Συγχρήστη στις Υπηρεσίες θα λήξει κατά την εκπνοή της Περιόδου Ισχύος των Υπηρεσιών για τις οποίες συμβλήθηκε ο Πελάτης, ή σε περίπτωση λύσης της σύμβασης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στους παρόντες Γενικούς Όρους.

16.7. Ο Συγχρήστης του Οχήματος μπορεί να είναι ένας Βασικός Χρήστης (Βασικός Χρήστης), ένας Δευτερεύων Χρήστης (Δευτερεύων Χρήστης) ή ένας Επισκέπτης Χρήστης (Επισκέπτης).

Ο κάθε χρήστης έχει τους ακόλουθους ρόλους:

Α. Βασικός Χρήστης: είναι αυτός που παραγγέλνει Υπηρεσίες και συνδέει το Όχημα στις Υπηρεσίες σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους. Ο Βασικός Χρήστης έχει πρόσβαση στο πλήρες διαθέσιμο εύρος των Υπηρεσιών. Βασικός Χρήστης πρέπει να είναι ο ιδιοκτήτης, ο κάτοχος ή οποιοδήποτε άλλο άτομο χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο το Όχημα (π.χ. μισθωτές, χρήστες εταιρικών αυτοκινήτων, κτλ.).

Β. Δευτερεύων Χρήστης: είναι αυτός που είναι καταχωρισμένος στο συνδεδεμένο σε Υπηρεσίες Όχημα με το SEAT ID του και που έχει εγκριθεί ως Δευτερεύων Χρήστης του Οχήματος από τον Βασικό Χρήστη. Ο Δευτερεύων Χρήστης δεν έχει πρόσβαση σε Υπηρεσίες που παρέχονται κατά αποκλειστικότητα στον Βασικό Χρήστη. Ο Βασικός Χρήστης μπορεί να αφαιρέσει τον Δευτερεύοντα Χρήστη οποιαδήποτε στιγμή μέσω της Εφαρμογής. Ο ίδιος ο Δευτερεύων Χρήστης μπορεί επίσης να ακυρώσει τον ρόλο του ως Δευτερεύοντα Χρήστη. Ο ρόλος του Δευτερεύοντα Χρήστη προορίζεται για κάποιο άτομο που χρησιμοποιεί το Όχημα σε τακτά χρονιά διαστήματα για μεγάλο διάστημα (π.χ. μέλος της οικογένειας, σύντροφος ζωής ή φίλος του Βασικού Χρήστη). Μπορούν να αντιστοιχούν στο Όχημα πολλοί Δευτερεύοντες Χρήστες ταυτόχρονα. Ο Δευτερεύων Χρήστης πρέπει να αποδεχτεί τους παρόντες Γενικούς Όρους κατά την πρώτη σύνδεσή του σε Όχημα συνδεδεμένο στο SEAT CONNECT. Ο Δευτερεύων Χρήστης δεν υπόκειται σε δικαιώματα και υποχρεώσεις που εκχωρούνται μόνο στον Βασικό Χρήστη βάσει των παρόντων Γενικών Όρων.

Γ. Επισκέπτης Χρήστης είναι αυτός που είναι καταχωρισμένος στο συνδεδεμένο στο SEAT CONNECT Όχημα με το SEAT ID του. Ο Επισκέπτης Χρήστης δεν έχει πρόσβαση σε Υπηρεσίες που παρέχονται αποκλειστικά στον Βασικό ή στον Δευτερεύοντα Χρήστη. Κάθε χρήστης Οχήματος (συμπεριλαμβανομένων και των Ανώνυμων Επισκεπτών) μπορεί να διαγράψει έναν Επισκέπτη Χρήστη στο Όχημα ανά πάσα στιγμή μέσω του Συστήματος Πλοήγησης. Ο Βασικός Χρήστης μπορεί να αφαιρέσει έναν Επισκέπτη Χρήστη ανά πάσα στιγμή μέσω της Εφαρμογής. Ο ρόλος του Επισκέπτη Χρήστη προορίζεται για ένα άτομο που χρησιμοποιεί το Όχημα σε τακτά χρονικά διαστήματα για μεγάλο διάστημα (π.χ. μέλος της οικογένειας, σύντροφος ζωής ή φίλος του Βασικού Χρήστη), περιστασιακά ή μια κι έξω. Ο Επισκέπτης Χρήστης πρέπει να αποδεχτεί τους παρόντες Γενικούς Όρους κατά την πρώτη σύνδεσή του σε Όχημα συνδεδεμένο στο SEAT CONNECT. Ο Επισκέπτης Χρήστης δεν υπόκειται σε δικαιώματα και υποχρεώσεις που εκχωρούνται μόνο στον Βασικό και τον Δευτερεύοντα Χρήστη.

Αυτοί οι όροι δεν ισχύουν για χρήστες που δεν είναι Βασικός Χρήστης, Δευτερεύων Χρήστης ή Επισκέπτης Χρήστης και οι οποίοι χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες χωρίς να έχουν συνδέσει το SEAT CONNECT στο SEAT ID τους (Ανώνυμος Επισκέπτης).

Οι διαθέσιμοι ρόλοι χρήστη ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο, το έτος κατασκευής και τον εξοπλισμό του Οχήματος καθώς και την έκδοση λογισμικού των Υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο Όχημα. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.cupraofficial.com/services/connect.html / https://www.seat.com/owners/connectivity/seat-connect-service.html

17. Οριστική μεταβίβαση του Οχήματος

17.1. Η σύμβαση για τις Υπηρεσίες θα συνδέεται πάντα με το Όχημα και για το λόγο αυτό ο Πελάτης δεν θα δικαιούται να μεταφέρει τις Υπηρεσίες σε άλλο όχημα. Στην περίπτωση πώλησης του Οχήματος, ή σε οποιαδήποτε περίπτωση οριστικής μεταβίβασης του Οχήματος σε τρίτο πρόσωπο (εφεξής, ο «Αγοραστής»), ο Πελάτης θα πρέπει:

  1. Να εκχωρήσει τη σύμβαση για τις Υπηρεσίες στον Αγοραστή,

  2. Να διαγράψει όλα τα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία του που είναι αποθηκευμένα στο Όχημα, και

  3. Να διαγράψει το Όχημα από τον SEAT ID Λογαριασμό Χρήστη που διαθέτει στην Εφαρμογή.

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του Οχήματος, ο Πελάτης δεν θα έχει καμία αξίωση έναντι της SEAT για επιστροφή του τιμήματος που καταβλήθηκε για την Υπηρεσία.

17.2. Ο Αγοραστής μπορεί να κάνει χρήση των Υπηρεσιών αφού δημιουργήσει ένα SEAT ID Λογαριασμό Χρήστη και ενεργοποιήσει τις Υπηρεσίες σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος εγγράφου.

17.3. Η εκχώρηση της σύμβασης για τις Υπηρεσίες στον Αγοραστή θα τελεί υπό την έγκριση της SEAT, η οποία δεν θα την αρνηθεί χωρίς σπουδαίο λόγο. Η Επιβεβαίωση Παραγγελίας για τις Υπηρεσίες, όπως προσδιορίζεται στους παρόντες όρους, επέχει θέση έγκρισης από την SEAT για την εκχώρηση της σύμβασης.

18. Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο

18.1. Το Τμήμα 18 ισχύει μόνο για καταναλωτές με τόπο διαμονής ή μέρος καθημερινής κατοικίας σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν επηρεάζει τις κανονιστικές ρυθμίσεις σχετικά με την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών που ενδέχεται να υπάρχει σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

18.2. Οι παρόντες Γενικοί Όροι διέπονται από το ισπανικό δίκαιο (‘legislación española común*'*). Εάν ο Πελάτης είναι καταναλωτής θα εφαρμόζεται το δίκαιο της κατοικίας του ή της συνήθους διαμονής του κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης.

18.3. Οποιαδήποτε διαφορά πηγάζει από την παρούσα συμβατική σχέση θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της πόλης της Βαρκελώνης (Ισπανία). Παρά ταύτα, εάν ο Πελάτης είναι καταναλωτής, αυτές οι διαφορές θα επιλύονται από τα δικαστήρια της κατοικίας του.

18.4. Εάν ο Πελάτης είναι καταναλωτής, μπορεί να υποβάλει οποιαδήποτε διαφορά πηγάζει από ή σε σχέση με τους παρόντες Γενικούς Όρους σε εναλλακτική διαδικασία επίλυσης διαφορών. Ο κατάλογος εναλλακτικών συστημάτων επίλυσης διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

18.5. Παρά ταύτα, η SEAT δεν υποχρεούται, ούτε δεσμεύεται να συμμετάσχει σε διαδικασία διαδικτυακής επίλυσης διαφορών ενώπιον οποιοδήποτε διαιτητικού οργανισμού επίλυσης διαφορών με καταναλωτές.

19. Ακυρότητα συμβατικού όρου

19.1. Εάν οποιοσδήποτε όρος ή διάταξη των παρόντων Γενικών Όρων κριθεί άκυρος, ή παράνομος, ή ανεφάρμοστος, οι υπόλοιποι όροι και διατάξεις δεν θα επηρεάζονται, εφόσον τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών από τους παρόντες Γενικούς Όρους δεν επηρεάζονται ουσιωδώς. Για την εφαρμογή του παρόντος Όρου, ως ουσιώδης επιρροή θεωρείται κάθε συνθήκη η οποία μπορεί να επιφέρει σοβαρή ζημία στα συμφέρονται οποιουδήποτε μέρους, ή στους σκοπούς των παρόντων Γενικών Όρων. Οι όροι που επηρεάζονται θα αντικαθίστανται ή θα ενσωματώνονται σε άλλους όρους, οι οποίοι, εφόσον είναι σύμφωνοι με το νόμο, θα εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό με τους αντικατασταθέντες όρους.

20. Έλεγχος Εξαγωγών

20.1. Κατά τη χρήση του Λογαριασμού Χρήστη SEAT ID και των Υπηρεσιών, ο Πελάτης δεσμεύεται να συμμορφώνεται με όλες τις ισχύουσες διατάξεις, νόμους και κανονισμούς εξωτερικού εμπορίου και ελέγχου εξαγωγών. Πέραν των εθνικών διατάξεων, νόμων και κανονισμών εξωτερικού εμπορίου και ελέγχου εξαγωγών, αυτό μπορεί επίσης να ισχύει για τις διατάξεις, τους νόμους και τους κανονισμούς της Ε.Ε. για τον έλεγχο των εξαγωγών, καθώς και τους εξωεδαφικούς κανονισμούς ελέγχου των εξαγωγών και κυρώσεων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και άλλων χωρών. Ο Πελάτης είναι επίσης υπεύθυνος για συμμόρφωση με τυχόν ισχύουσες τοπικές διατάξεις, νόμους και κανονισμούς σχετικά με την εισαγωγή, εξαγωγή ή επανεξαγωγή των ψηφιακών υπηρεσιών και των σχετικών προϊόντων, λογισμικού και τεχνολογιών.

20.2. Ο Πελάτης αναγνωρίζει περαιτέρω και επιβεβαιώνει πως, βάσει των ισχυόντων κανόνων και κανονισμών ελέγχου εξαγωγών και κυρώσεων – στον βαθμό που η τήρησή τους είναι νομικά συμμορφούμενη – δεν απαγορεύεται στον Πελάτη να αποκτά η να χρησιμοποιεί (τις) ψηφιακές υπηρεσίες και τα σχετικά προϊόντα, λογισμικό και τεχνολογίες.

© SEAT, S.A.U. 2022. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναπαραγωγή. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Παράρτημα Ι

Έντυπο για την άσκηση του δικαιώματος απόσυρσης (το παρόν έντυπο πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί μόνο σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποσυρθείτε από τη σύμβαση)

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ Προς την προσοχή του: SEAT, S.A. Customer Services. Διεύθυνση: Autovía A-2, Km 585 08760 Martorell, Ισπανία Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (SEAT): customercare@seat.es Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (CUPRA): customercare@cupraofficial.com

Αγαπητοί κύριοι.: Σας ενημερώνω για την απόφασή μου να αποσυρθώ από τη σύμβαση για τη χρήση των ακόλουθων Υπηρεσιών:

• Υπηρεσίες για οχήματα VIN (*):


• Αριθμός παραγγελίας:


-Πακέτα υπηρεσιών που πρόκειται να ακυρωθούν (παρακαλώ σημειώστε με "X”): • Πρόσβαση από απόσταση • Online ψυχαγωγία • Άλλα (προσδιορίστε):


• Αρ. Τιμολογίου / απόδειξης:


• Ημερομηνία αίτησης (παραγγελία):


• Ονοματεπώνυμο καταναλωτή και χρήστη:


• Διεύθυνση της κατοικίας του καταναλωτή και του χρήστη:


• Αριθμός τηλεφώνου:


• Υπογραφή χρήστη (μόνο για ειδοποιήσεις σε χαρτί):


• Ημερομηνία:


(*) Το VIN βρίσκεται στην κάτω γωνία του παρμπρίζ του οχήματος και στα έγγραφα του οχήματος.

Πληροφορίες σε σχέση με την προστασία δεδομένων

Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται σε αυτήν τη φόρμα θα υποβληθούν σε επεξεργασία από τη SEAT, S.A. ως υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων για τη διαχείριση της απόσυρσής σας που αποτελεί τη νομική βάση για την εκτέλεση της σύμβασης CONNECT. Τα δεδομένα σας δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτα μέρη εκτός για συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις. Τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν για όσο διάστημα είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του αιτήματός σας και θα αποκλειστούν κατά την περίοδο κατά την οποία ενδέχεται να προκύψουν νομικές υποχρεώσεις. Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας ένα e-mail στη διεύθυνση customercare@seat.es ή customercare@cupraofficial.com, ανάλογα με τη μάρκα του οχήματός σας, και επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο προστασίας δεδομένων μας μέσω dataprotection@seat.es. Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων.