ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΑΣ ΒΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Σε αυτή την πολιτική απορρήτου, σας ενημερώνουμε σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από τη SEAT, S.A. (εφεξής, “SEAT”) σε σχέση με την ενεργοποίηση της μεταφοράς δεδομένων για την κατασκευή μίας βάσης ανωνυμοποιημένων δεδομένων για την έρευνα και την ανάπτυξη της αυτοματοποιημένης οδήγησης.

Ποίος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Ταυτότητα ελεγκτή δεδομένων:SEAT, S.A με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου A-28 049 161
Διεύθυνση:Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Βαρκελώνη)
Mail:customercare@seat.es
Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων:dataprotection@seat.es

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η λειτουργία του upload χρησιμοποιείται για τη συλλογή δεδομένων μέτρησης που καταγράφονται από τους αισθητήρες του οχήματος. Τα δεδομένα μέτρησης αποστέλλονται σε έναν σέρβερ (server) δεδομένων όπου καθίστανται αμέσως ανώνυμα και κατόπιιν χρησιμοποιούνται από τη SEAT και τους συνεργάτες της για την έρευνα και την ανάπτυξη της αυτοματοποιημένης οδήγησης.

Η μεταφορά των δεδομένων δεν ενεργοποιείται εκτός του εργοστασίου και αρχίζει μόνο όταν είναι συνδεδεμένος ένας ενεργός πρωτεύων χρήστης του SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT. Το upload των δεδομένων μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί απευθείας χρησιμοποιώντας το συρόμενο ρυθμιστικό ‘Ανάπτυξη αυτοματοποιημένης οδήγησης’ στις ρυθμίσεις του απορρήτου. Η διαβίβαση των δεδομένων εξαρτάται επίσης και από τον ορισμό των επιπέδων του απορρήτου. Το upload είναι ενεργό μόνο στα επίπεδα ‘Χρήση τοποθεσίας’ και ‘Κοινή χρήση τοποθεσίας’.

Τα δεδομένα μέτρησης χωρίζονται σε δύο ομάδες δεδομένων:

α) Δεδομένα τα οποία είναι σχετικά με τον ανασχηματισμό των παραγόντων που επηρεάζουν το όχημα:

β) Δεδομένα τα οποία σχετίζονται με τον προσδιορισμό του πώς ο οδηγός προτιμά να ελέγχει το όχημα:

Συλλέγονται μόνο δεδομένα τα οποία απαιτούνται για την έρευνα και ανάπτυξη των λειτουργιών για μερική και πλήρη αυτοματοποιημένη οδήγηση. Τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα μέτρησης παρέχονται επίσης και στους συνεργάτες της Volkswagen με βάση τις συμβατικές αρχές οι οποίες περιλαμβάνουν κατάλληλες εγγυήσεις προστασίας δεδομένων. Αυτοί οι συνεργάτες θα χρησιμοποιήσουν επίσης τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης της αυτοματοποιημένης οδήγησης.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, δημιουργείται ένα περιβάλλον προσομοίωσης το οποίο δίνει τη δυνατότητα δοκιμής των μελλοντικών λειτουργιών αυτοματοποιημένης οδήγησης σε ρεαλιστικές συνθήκες και το αποτέλεσμα μπορεί να συγκριθεί με την πραγματική συμπεριφορά που προτιμά ο οδηγός. Επειδή απαιτούνται αρκετά δισεκατομμύρια χιλιόμετρα δοκιμών για να διασφαλιστεί τελειωτικά η αυτοματοποιημένη οδήγηση, αυτή η βάση δεδομένων πρέπει να συμπληρώνεται με πραγματικά δεδομένα. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί ότι μπορούν να καταγραφούν επαρκώς όλες οι παραλλαγές των κυκλοφοριακών καταστάσεων ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι μελλοντικές λειτουργίες της αυτοματοποιημένης οδήγησης είναι επαρκώς εύρωστες και ασφαλείς για να λαμβάνουν πάντοτε τις σωστές αποφάσεις και να προστατεύουν την ασφάλεια των επιβατών του οχήματος.

Τα δεδομένα που αποστέλλονται στον σέρβερ (server) των δεδομένων ελέγχονται ποιοτικά και κατόπιν καθίστανται αμέσως ανώνυμα μέσα στον σέρβερ των δεδομένων. Η διαδικασία της ανωνυμοποίησης εξετάζεται για την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα και αναπτύσσεται σε συνεχή βάση λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες επιστημονικές γνώσεις και τη σύγχρονη τεχνολογία.

Ποια είναι η νόμιμη βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Η νόμιμη βάση για την παρούσα επεξεργασία δεδομένων που συλλέγονται από βάσεις καταγραφής δεδομένων του οχήματος συνιστά έννομο συμφέρον του υπευθύνου επεξεργασίας κατά την έννοια του οικείου Κανονισμού (Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων).

Οι παραπάνω επιδιωκόμενοι σκοποί για την έρευνα, την ανάπτυξη και την εξασφάλιση των λειτουργιών της αυτοματοποιημένης οδήγησης μπορούν να επιτευχθούν μόνο με τη βοήθεια μίας σημαντικής βάσης δεδομένων από την ευρύτερη δυνατή ποικιλία σεναρίων κυκλοφορίας με βάση πραγματικά ταξίδια. Η κλασσική δοκιμή αντοχής δεν αρκεί πλέον στο σημείο αυτό. Τα δεδομένα πρέπει να αποτελούνται από όσο το δυνατόν περισσότερα σενάρια οδήγησης, των οποίων οι περιβαλλοντικές και κυκλοφοριακές καταστάσεις μπορούν να καταγραφούν μόνο στους αλγορίθμους της πραγματικής οδικής κυκλοφορίας. Η αγορά δεδομένων επίσης δεν αρκεί στο σημείο αυτό επειδή τα δεδομένα δεν διατίθενται στην απαιτούμενη ποιότητα και θεωρούνται ξεπερασμένα ακόμη και μετά από ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Για τους λόγους αυτούς, η SEAT έχει έννομο συμφέρον για την επεξεργασία των δεδομένων και την κατασκευή μίας βάσης ανωνυμοποιημένων δεδομένων.

Σε ποιους άλλους αποδέκτες θα αποκαλυφθούν τα δεδομένα;

Η SEAT δεν αποκαλύπτει τα προσωπικά σας δεδομένα παρά μόνο για να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις.

Από την άλλη πλευρά, η SEAT θα δώσει πρόσβαση στα δεδομένα σε τρίτους που θα ενεργούν ως επεξεργαστές δεδομένων με σκοπό να ανωνυμοποιούν τα δεδομένα και οι οποίοι θα ενεργούν μόνο εκ μέρους μας και σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Πάροχος υπηρεσιών μας για την ανωνυμοποίηση των δεδομένων είναι η Volkswagen AG, η οποία με τη σειρά της αναθέτει σε άλλους παρόχους υπηρεσιών, όπως η AUDI AG και η CARIAD SE την εκτέλεση αυτής της υπηρεσίας ανωνυμοποίησης, με αυτές τις εταιρείες να ενεργούν ως υποπάροχοι. Τα δεδομένα είναι κρυπτογραφημένα σύμφωνα με τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί με την Volkswagen και η επεξεργασία τους εκτελείται αποκλειστικά σε διακομιστές δεδομένων που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορισμένοι από αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών ενδέχεται να έχουν την έδρα τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, επομένως δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να αποκτηθεί πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Μια αντίστοιχη τυποποιημένη συμφωνία προστασίας δεδομένων της ΕΕ (επαρκής εγγύηση για την επεξεργασία δεδομένων σε μη Ευρωπαϊκές χώρες) έχει συναφθεί για να διασφαλιστεί η επαρκής προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε σχετικά με τους όρους της τυποποιημένης συμφωνίας προστασίας δεδομένων κατά την γνωστοποίηση δεδομένων σας προς αυτούς.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα δεδομένα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 24 ώρες για την ανωνυμοποίησή τους και για τις διαδικασίες εξασφάλισης της ποιότητας. Κατόπιν τα πρωτότυπα δεδομένα διαγράφονται τελείως από το όχημα.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο δεδομένων;

ΔικαίωμαΠεριεχόμενοΚανάλια Βοήθειας
ΠρόσβασηΜπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τη SEAT, καθώς επίσης να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία περιλαμβάνονται στα αρχεία της SEAT.Μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα αποστέλλοντας ένα email στη διεύθυνση customercare@seat.es ή με γραπτή αίτηση που θα απευθύνεται στη SEAT, S.A – Autovía A-2.Km.585, Martorell, Barcelona (Spain). Για να εξασκήσετε τα δικαιώματά σας, θα πρέπει να δηλώσετε το δικαίωμα που θέλετε να εξασκήσετε.
ΔιόρθωσηΜπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων όταν είναι ανακριβή ή ελλιπή.
ΔιαγραφήΜπορείτε να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων όταν, μεταξύ άλλων λόγων, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους αυτά συλλέχθηκαν.
ΈνστασηΜπορείτε να ζητήσετε να σταματήσει η επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Η SEAT θα σταματήσει να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν πρόκειται για επιτακτικούς νόμιμους ομίλους ή για την άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
Περιορισμός της επεξεργασίαςΜπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις παρακάτω περιπτώσεις: - Όσο ελέγχεται η αντίρρηση για την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων. - Όταν η επεξεργασία δεδομένων είναι παράνομη, το άτομο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα αντιτίθεται στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και ζητεί αντί αυτού τον περιορισμό της χρήσης τους. - Όταν η SEAT δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά αυτά χρειάζονται από τον επεξεργαστή των δεδομένων για να εξασκηθούν νομικές απαιτήσεις. - Όταν έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για την εκπλήρωση ενός έργου που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για την ικανοποίηση ενός νόμιμου συμφέροντος, ενώ επαληθεύεται εάν οι νόμιμοι λόγοι της SEAT για την επεξεργασία επικρατούν έναντι των δικών σας.
ΦορητότηταΜπορείτε να λάβετε, σε ηλεκτρονική μορφή, τα προσωπικά δεδομένα που μας δώσατε, τα προσωπικά δεδομένα που έχουν ληφθεί από τη συμβατική σχέση σας με τη SEAT, καθώς και να τα μεταδώσετε σε άλλη οντότητα.

Εάν θεωρείτε ότι η SEAT δεν έχει επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία ενώπιον της αρμόδιας αρχής ελέγχου μέσω του website www.agpd.es

Η ενάσκηση αυτών των δικαιωμάτων είναι χωρίς χρέωση.