SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Εισαγωγή

Η SEAT, S.A.U. (εφεξής, η «SEAT») είναι μια ισπανική εταιρεία με έδρα στο Martorell (Βαρκελώνη), Autovía A-2, km 585, 08760, καταχωρημένη στο Εμπορικό Μητρώο της Βαρκελώνης σε τόμο 23662, Σελίδα B-56855, Sheet 1, με ισπανικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (N.I.F.) A-28049161 και με στοιχεία επικοινωνίας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: customercare@seat.es.

Η SEAT είναι ο κύριος ή ο δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και κάθε άλλου δικαιώματος επί της εφαρμογής «SEAT CONNECT» και «CUPRA CONNECT», και του ενσωματωμένου λογισμικού στο σύστημα πλοήγησης ή στο ραδιοσύστημα των οχημάτων SEAT ή CUPRA (εφεξής, οι «Εφαρμογές», και το «Σύστημα Πλοήγησης / Ραδιοσύστημα» αντίστοιχα, ή συνολικά τα «Κανάλια»).

Οι παρόντες όροι χρήσης (εφεξής, οι «Όροι Χρήσης») ρυθμίζουν την πρόσβαση και χρήση των Εφαρμογών, και του Συστήματος Πλοήγησης / Ραδιοσυστήματος από τους Χρήστες (εφεξής, οι «Χρήστες») και συμπληρώνονται από όλα τα λοιπά νομικά έγγραφα ή πολιτικές απορρήτου τα οποία ρυθμίζουν οποιαδήποτε λειτουργικότητα, υπηρεσία, εφαρμογή, πλατφόρμα ή μέσα που είναι απαραίτητα για τη χρήση των Καναλιών, ή περιλαμβάνονται στα Κανάλια. Ειδικότερα, οι Όροι Χρήσης συμπληρώνονται από τους διαθέσιμους Γενικούς Όρους SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT Online για Φορητές Συσκευές (εφεξής, οι «Γενικοί Όροι»).

Οι Χρήστες αποδέχονται ρητά, κατά τη διαδικασία κατάρτισης της σύμβασης μέσω των αντίστοιχων Καναλιών, τους Όρους Χρήσης που ισχύουν τη δεδομένη χρονική στιγμή για τις υπηρεσίες SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT Online για Φορητές Συσκευές (εφεξής, οι «Υπηρεσίες») (όπως προσδιορίζονται στον Όρο 6 των Γενικών Όρων), με την επιφύλαξη, κατά περίπτωση, της εφαρμογής τους οποτεδήποτε στους Χρήστες ακόμη και μόνο λόγω της πλοήγησής τους ή της χρήσης των εν λόγω Καναλιών.

2. Σκοπός

Ο σκοπός των Καναλιών είναι:

(i) Η χρήση των Υπηρεσιών από τους Χρήστες, όπως περιγράφεται στις Εφαρμογές, και

(ii) Η σύνδεση των οχημάτων των Χρηστών (μόνο για οχήματα SEAT ή CUPRA που είναι συμβατά κάθε φορά με τις Υπηρεσίες) με τον SEAT ID λογαριασμό χρήστη των Χρηστών (εφεξής, ο «SEAT ID Λογαριασμός Χρήστη»). Οι Χρήστες μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία και τη διαχείριση του SEAT ID Λογαριασμού Χρήστη στη διεύθυνση: https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions.

Συγκεκριμένες Υπηρεσίες μπορεί να υπόκεινται σε πρόσθετους όρους χρήσης από τρίτα μέρη. Οι Χρήστες θα πρέπει να ελέγξουν και, κατά περίπτωση, να αποδεχθούν αυτούς τους όρους πριν από τη χρήση των Υπηρεσιών. Η έκταση της ευθύνης, όπως προσδιορίζεται στον Όρο 9, εφαρμόζεται και σε αυτή την περίπτωση.

Η μεταφόρτωση της Εφαρμογής και η χρήση των λοιπών Καναλιών παρέχονται χωρίς χρέωση. Παρά ταύτα, οι Υπηρεσίες παρέχονται έναντι ανταλλάγματος που προσδιορίζεται στους Γενικούς Όρους ή στις ειδικότερες συμφωνίες (για παράδειγμα την Επιβεβαίωση Παραγγελίας) που εφαρμόζονται για συγκεκριμένες Υπηρεσίες που αποκτούν οι Χρήστες.

Τα Κανάλια παρέχονται για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Η χρήση των Καναλιών για εμπορική ή επαγγελματική χρήση εξαιρείται ρητά.

Οι Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω των Καναλιών μπορεί να απαιτούν χρήση δεδομένων. Η SEAT δεν ευθύνεται για τα κόστη που επωμίζονται οι Χρήστες εξαιτίας της επικοινωνίας και της ανταλλαγής δεδομένων, ή της σύνδεσης με το διαδίκτυο, εκτός από την περίπτωση που αναφέρεται στον Όρο 4 των Γενικών Όρων. Οι Χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με τον αντίστοιχο τηλεπικοινωνιακό πάροχο για περισσότερες πληροφορίες.

3. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί των Καναλιών (ήτοι επί των Εφαρμογών, και του Συστήματος Πλοήγησης / Ραδιοσυστήματος) και των συστατικών τους, (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου, κειμένου, δεδομένων, βάσεων δεδομένων, εικόνων, γραφικών, φωνών, βίντεο, ονομάτων, σημάτων, διακριτικών σημάτων, σχεδίων, λογισμικού, διεπαφών κλπ) ανήκουν αποκλειστικά στην SEAT και/ή στους αδειούχους της. Για το λόγο αυτό, η με οποιοδήποτε τρόπο χρήση, αναπαραγωγή, μεταβίβαση, μετασχηματισμός, διανομή ή εκμετάλλευση των Καναλιών ή/και των στοιχείων τους από τους Χρήστες, απαγορεύεται, εκτός αν αυτό απαιτείται για τη χρήση των Καναλιών και την παροχή των Υπηρεσιών και για προσωπική χρήση μόνο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η SEAT παρέχει στους Χρήστες το μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο και μη εκχωρούμενο δικαίωμα χρήσης των Καναλιών, που υπόκειται σε όλες τις διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης, των Γενικών Όρων και κάθε άλλου όρου χρήσης και εφαρμοστέου νόμου.

Σε σχέση με το υποκείμενο λογισμικό των Καναλιών, οι Χρήστες δεν επιτρέπεται να προβούν σε αποσυμπίληση του πηγαίου κώδικα, αποσυναρμόληση ή αντίστροφή μηχανική επ’ αυτού. Περαιτέρω, οι Χρήστες σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να αφαιρέσουν, τροποποιήσουν, αποσπάσουν, ή να παρακάμψουν οποιαδήποτε συσκευή ή σύστημα ασφάλειας έχει εγκατασταθεί στα Κανάλια.

Οι Χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται πως η χρήση των Καναλιών και των συστατικών τους δεν συνεπάγεται την παραχώρηση οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, σχεδίων ή άλλων δικαιωμάτων επ’ αυτών, ούτε την άδεια ανάπτυξης λογισμικού στις Εφαρμογές, και / ή το Σύστημα Πλοήγησης / Ραδιοσύστημα, εκτός από την περιορισμένη άδεια χρήσης των Καναλιών από τους Χρήστες υπό τους όρους που προσδιορίζονται στους παρόντες.

4. Περιορισμοί του Χρήστη

Οι Χρήστες πρέπει να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες, κανονισμούς και νόμους σχετικά με την Οδική και Κυκλοφοριακή Ασφάλεια. Κάθε Χρήστης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των παραπάνω κανόνων, κανονισμών και νόμων και η SEAT δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με τα παραπάνω.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ. Η ΧΡΗΣΗ, Ο ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΑΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΩ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΟ ΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

ΦΟΡΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Ή ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΚΑΙ/Η ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.


5. Αλλαγές στους Όρους Χρήσης

Η SEAT διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να επικαιροποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης οποτεδήποτε και για οποιαδήποτε λόγο. Ο Χρήστης θα ενημερώνεται, εντός εύλογου χρόνου, για κάθε αλλαγή στους Όρους Χρήσης, με σκοπό να την αποδεχθεί. Ο Χρήστης μπορεί να βρει το επικαιροποιημένο κείμενο αυτών των Γενικών Όρων στις Εφαρμογές

6. Κακή Χρήση

Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην χρησιμοποιεί τα Κανάλια με λάθος τρόπο. Ειδικότερα, ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση:

Η SEAT διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση στα Κανάλια σε οποιονδήποτε Χρήστη παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων μερών ή παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης ή την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα τα οριζόμενα στον παρόντα όρο. Η SEAT επιφυλάσσεται παντός άλλου δικαιώματός της, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει κατά του Χρήστη, και ειδικότερα σε σχέση με την άσκηση αστικών και ποινικών αξιώσεων.

7. Ενημέρωση για πιθανές παραβιάσεις

Η SEAT συμμορφώνεται με την κείμενη νομοθεσία και δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων. Ο Χρήστης των Καναλιών υποχρεούται και αυτός να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και να μην παραβιάζει δικαιώματα τρίτων.

Εάν υποπέσει στην αντίληψη του Χρήστη παράνομη χρήση των Καναλιών, ή χρήση που αντίκειται σε οποιονδήποτε εν ισχύ νόμο, ο Χρήστης θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα τη SEAT στην ηλεκτρονική διεύθυνση customercare@seat.es.

8. Εξυπηρέτηση και περιορισμός εγγύησης

Η SEAT θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την προσήκουσα λειτουργία των Καναλιών. Παρά ταύτα, η SEAT δεν εγγυάται την αδιάλειπτη παροχή της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια εργασιών επισκευής ή/και συντήρησης των Καναλιών, καθώς και την πλήρη κάλυψη και λειτουργία των συσκευών ή/και των δικτύων που απαιτούνται για τη μετάδοση δεδομένων, τα οποία βρίσκονται εκτός του ελέγχου της SEAT. Η SEAT θα προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τέτοιες διακοπές στην παροχή της υπηρεσίας.

Παρότι η SEAT θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να διαθέτει μέσω των Καναλιών πλήρεις, ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες, εκτός κι αν άλλως υποδειχθεί, οι πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές. Ως εκ τούτου, ο σκοπός των πληροφοριών είναι να παρέχουν γενικές πληροφορίες επεξηγηματικού χαρακτήρα και όχι εξειδικευμένες πληροφορίες. Κατά συνέπεια, αυτές οι πληροφορίες μπορεί να υπόκεινται σε αλλαγές.

9. Αποποίηση ευθύνης και Έκταση ευθύνης

Όταν ο Χρήστης αποκτά πρόσβαση στα Κανάλια, υποχρεούται να τα χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο, υπέχοντας σχετική ευθύνη έναντι της SEAT ή/και τρίτων, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια από και εξαιτίας της μη εκπλήρωσης αυτής της υποχρέωσης του Χρήστη.

Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλα τα δεδομένα ή το περιεχόμενο που μεταφέρει ή κοινοποιεί στη SEAT. Η SEAT δεν επιτηρεί, ούτε εποπτεύει αυτό το περιεχόμενο, εκτός και αν υποχρεούται βάσει νόμου, απόφασης της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής και δικαιούται να απομακρύνει ή να εμποδίζει την εμφάνιση τέτοιων δεδομένων ή περιεχομένου μέχρι την οριστική απόδειξη της νομιμότητας ή της κυριότητας επ’ αυτών.

Η SEAT δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε λάθος ασφάλειας ή για τυχόν ζημία που θα υποστεί ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ή συσκευή του Χρήστη (στον εξοπλισμό και το λογισμικό) ή/και τα αρχεία και έγγραφα που είναι αποθηκευμένα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή συσκευή, κατά την πρόσβαση του Χρήστη στα Κανάλια, εξαιτίας της παρουσίας ιών, trojans και παρόμοιων περιστάσεων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή τη συσκευή του Χρήστη. Η SEAT επίσης δεν θα ευθύνεται για βλάβες, παρεμβολές, διαλείψεις, διακοπές ή αποσυνδέσεις κατά τη λειτουργία των Καναλιών, για λόγους που βρίσκονται εκτός ελέγχου της.

Τα Κανάλια μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες και ενσωματωμένες πληροφορίες και περιεχόμενο που παρέχεται από τρίτους. Η SEAT δεν έχει έλεγχο στα παραπάνω και δεν είναι υπεύθυνη για αυτές τις πληροφορίες, το περιεχόμενο, τη λειτουργία ή/και τις υπηρεσίες προς το Χρήστη που παρέχονται από αυτούς τους τρίτους. Η SEAT προμηθεύει αυτούς τους συνδέσμους, τις πληροφορίες, το περιεχόμενο ή/και τις υπηρεσίες για τη διευκόλυνση του Χρήστη και σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους, τους παρόντες Όρους Χρήσης και τυχόν ειδικότερους όρους και πολιτικές προστασίας που εφαρμόζονται, τους οποίους ο Χρήστης θα πρέπει να αναγνώσει και να αποδεχθεί ρητά κατά περίπτωση.

Τα Κανάλια μπορεί να προβάλουν διαφημίσεις ή προσφορές. Το διαφημιζόμενο μέρος ή το μέρος που προβαίνει στην προσφορά είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του παρεχόμενου προς προβολή στα Κανάλια περιεχομένου με την ισχύουσα νομοθεσία. Η SEAT δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν λάθος, ανακρίβεια ή παρατυπία σε αυτό το περιεχόμενο. Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε αξίωση από και εξαιτίας του διαφημιστικού περιεχομένου που ενσωματώνεται στα Κανάλια, παρακαλούνται οι Χρήστες να στέλνουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: customercare@seat.es.

Η SEAT δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημία ή απώλεια από και εξαιτίας της επιλογής μη ασφαλούς συνθηματικού (password) κατά τη δημιουργία από το Χρήστη του SEAT ID Λογαριασμού Χρήστη, ή την πλημμελή προστασία του συνθηματικού του Χρήστη, κατά παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης ή τυχόν άλλων όρων που εφαρμόζονται, ή για τη ζημία ή την απώλεια που προκαλείται σε τρίτους στους οποίους ο Χρήστης έχει επιτρέψει την πρόσβαση στον SEAT ID Λογαριασμό Χρήστη που διαθέτει ή/και στα Κανάλια.

Σε γενικές γραμμές, η SEAT δεν ελέγχει τη χρήση των Καναλιών από τους Χρήστες. Ειδικότερα, η SEAT δεν εγγυάται με οποιοδήποτε τρόπο πως οι Χρήστες χρησιμοποιούν τα Κανάλια σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τους παρόντες Όρους Χρήσης, τους Γενικούς Όρους, τα χρηστά ήθη, την κοινωνική ευπρέπεια και τη δημόσια τάξη, ούτε πως οι Χρήστες χρησιμοποιούν τα Κανάλια επιμελώς και συνετά. Ως εκ τούτου, η SEAT δεν θα φέρει ευθύνη για τη χρήση των Καναλιών από τους Χρήστες που τυχόν παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία, τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και κάθε άλλο δικαίωμα τρίτου.

10. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η SEAT προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας ανήκουν και τα χρησιμοποιεί μόνο όταν επιτρέπεται από το νόμο, ή εσείς έχετε ρητά συγκατατεθεί στη συγκεκριμένη χρήση. Παρακαλούμε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Πολιτική Απορρήτου στις Εφαρμογές.

11. Ακυρότητα συμβατικού όρου

Εάν οποιοσδήποτε όρος ή διάταξη των παρόντων Γενικών Όρων κριθεί άκυρος, παράνομος, ή ανεφάρμοστος, οι υπόλοιποι όροι και διατάξεις δεν θα επηρεάζονται, εφόσον τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών από τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν επηρεάζονται ουσιωδώς. Για την εφαρμογή του παρόντος Όρου, ως ουσιώδης επιρροή θεωρείται κάθε συνθήκη η οποία μπορεί να επιφέρει σοβαρή ζημία στα συμφέροντα οποιουδήποτε μέρους, ή στους σκοπούς των παρόντων Όρων Χρήσης. Οι όροι που επηρεάζονται, θα αντικαθίστανται ή θα ενσωματώνονται σε άλλες διατάξεις, οι οποίες, εφόσον είναι σύμφωνες με το νόμο, θα εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό με τους αντικατασταθέντες όρους.

12. Διάφορα, εφαρμοστέο δίκαιο, δικαιοδοσία

a. Οι παρόντες Γενικοί Όροι διέπονται από το ισπανικό δίκαιο (‘legislación española común’). Εάν ο Πελάτης είναι καταναλωτής θα εφαρμόζεται το δίκαιο της κατοικίας του ή της συνήθους διαμονής του κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης.

b. Οποιαδήποτε διαφορά πηγάζει από τη συμβατική σχέση θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της πόλης της Βαρκελώνης (Ισπανία). Παρά ταύτα, εάν ο Πελάτης είναι καταναλωτής, αυτές οι διαφορές θα επιλύονται από τα δικαστήρια της κατοικίας του.

c. Εάν ο Πελάτης είναι καταναλωτής, μπορεί να υποβάλει οποιαδήποτε διαφορά πηγάζει από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης σε εναλλακτική διαδικασία επίλυσης διαφορών. Ο κατάλογος των εναλλακτικών συστημάτων επίλυσης διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

d. Παρά ταύτα, η SEAT δεν υποχρεούται, ούτε δεσμεύεται να συμμετάσχει σε διαδικασία διαδικτυακής επίλυσης διαφορών ενώπιον οποιοδήποτε διαιτητικού οργανισμού επίλυσης διαφορών με καταναλωτές.

© SEAT, S.A.U. 2020. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναπαραγωγή. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.