ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ONLINE ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (CONNECT)

1. Γενικές πληροφορίες

Με την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων, σας ενημερώνουμε σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων που προκύπτουν από τη χρήση ενός οχήματος με πρόσβαση στο διαδίκτυο και κατά τη χρήση των κινητών online υπηρεσιών CUPRA CONNECT (εφεξής "Online Υπηρεσίες CONNECT") σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (εφεξής "ΓΚΠΔ"), καθώς και τον ισπανικό νόμο 3/2018 για την προστασία δεδομένων της Ισπανίας- και άλλους τοπικούς κανονισμούς που τον συμπληρώνουν. Η οντότητα που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία δεδομένων είναι:


Ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων: SEAT, S.A.U. με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου A-28049161 (εφεξής η "Οντότητα") Διεύθυνση: Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona, Ισπανία) Email: customercare@cupraofficial.com


2. Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε, πώς τα χρησιμοποιούμε και ποια είναι η νομική βάση;

Σε γενικές γραμμές, το είδος των προς επεξεργασία δεδομένων στο όχημα σας μπορεί να περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες, οι οποίες μπορεί να θεωρηθούν προσωπικά δεδομένα όταν υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό ορισμένες προϋποθέσεις και σε ορισμένες περιστάσεις:

2.1. Επεξεργασία δεδομένων σχετικά με τη συνδεσιμότητα στο Διαδίκτυο

Σε αυτήν την ενότητα σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε ένα όχημα με πρόσβαση στο Διαδίκτυο τόσο σε offline όσο και σε online λειτουργία.

Α) Επεξεργασία δεδομένων για την ενεργοποίηση της συνδεσιμότητας

Το όχημα είναι εργοστασιακά εξοπλισμένο με μια κάρτα SIM για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Επομένως, για να εξασφαλιστεί η συνδεσιµότητα μόλις η κάρτα SIM τοποθετηθεί στο όχημα, ο πάροχος τηλεπικοινωνιών λαμβάνει πληροφορίες σχετικά µε τον αριθμό αναγνώρισης οχήματος (εφεξής, "VIN") στον οποίο έχει αντιστοιχιστεί η κάρτα SIM. Το όχημα πρέπει να συνδεθεί με τον διακομιστή δεδομένων πριν σας παραδοθεί στο σημείο πώλησης του αντιπροσώπου ή, τουλάχιστον, όταν το όχημα έχει αρχικά διανυθέντα 25 χιλιόμετρα. Αυτή η σύνδεση είναι απαραίτητη για την πιστοποίηση της εγγραφής στον διακομιστή δεδομένων μας. Σε περίπτωση που το όχημα βρίσκεται σε κατάσταση offline αμέσως πριν από την έναρξη της διεργασίας ενημέρωσης, το όχημα επιστρέφει αυτόματα σε λειτουργία offline όταν έχει συμπληρωθεί η διεργασία ενημέρωσης, λόγω της σημαντικότητας αυτής της λειτουργίας. Όταν διεξαχθεί αυτή η ενημέρωση, αν το όχημα βρίσκεται σε λειτουργία offline, δεν θα αποστέλλονται δεδομένα από το όχημα και επομένως, η επεξεργασία δεδομένων θα διεξάγεται τοπικά στο όχημα. Ομοίως, όλες οι κινητές online υπηρεσίες θα απενεργοποιηθούν, εκτός από τη νομικά απαιτούμενη και σχετική με την ασφάλεια υπηρεσία που είναι γνωστή ως "σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης - eCall". Η υπηρεσία αυτή μπορεί να συνδεθεί online.

Επιπλέον, είναι τεχνικά απαραίτητο το κουτί τηλεματικής (Μονάδα Συνδεσιμότητας Online) που είναι εγκατεστημένο στο όχημα, το οποίο είναι απαραίτητο για να δημιουργηθεί η συνδεσιμότητα του οχήματος, να κάνει μόνο του επανεκκίνηση τακτικά και να καλεί το τοπικό δίκτυο ραδιοεπικοινωνίας έτσι ώστε το όχημα να μπορεί να δημιουργεί σύνδεση online, π.χ. όταν ο χρήστης του οχήματος αλλάζει το όχημα σε λειτουργία online ή όταν το σύστημα eCall χρησιμοποιείται λόγω ατυχήματος. Αυτή η διαδικασία διεξάγεται μόνο αν το όχημα δεν λειτουργεί αυτήν τη στιγμή, αλλά ανεξάρτητα από το αν βρίσκεται σε λειτουργία offline ή online. Αν το όχημα είναι σε λειτουργία offline, αλλάζει αυτόματα και πάλι σε λειτουργία offline όταν ολοκληρωθεί η επανεκκίνηση.

Το είδος των δεδομένων που θα υποβληθούν σε επεξεργασία για τις δραστηριότητες αυτές είναι τα καταγραφέντα χιλιόμετρα του οχήματος, η διεύθυνση IP, ο αριθμός πλαισίου και ο αριθμός SIM. Σκοπός αυτών των δραστηριοτήτων επεξεργασίας είναι να διασφαλιστεί η συνδεσιμότητα που θα σας επιτρέψει την ενεργοποίηση και τη χρήση των κινητών online υπηρεσιών που είναι ήδη διαθέσιμες στο όχημα. Όλες αυτές οι επεξεργασίες δεδομένων βασίζονται στην εκπλήρωση της σύμβασης μεταξύ εσάς και του αντιπροσώπου από τον οποίο αγοράσατε το όχημά σας με πρόσβαση στο διαδίκτυο, καθώς και στην εκπλήρωση της νομικής μας υποχρέωσης ως κατασκευαστές να εφοδιάζουμε τα οχήματά μας με το "eCall - Σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης" (άρθρο 6.1.β και άρθρο 6.1.γ του ΓΚΠΔ).

Β) Σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης - eCall

Το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης ("eCall") λειτουργεί σε online και offline λειτουργία και είναι ήδη διαθέσιμο εάν δεν έχει συναφθεί σύμβαση Online Υπηρεσιών CONNECT. Αν το όχημα βρίσκεται σε λειτουργία offline, δημιουργείται σύνδεση δεδομένων μόνο αν εμπλακείτε σε τροχαίο ατύχημα ή αν κάνετε κλήση έκτακτης ανάγκης με τη χρήση του κουμπιού SOS στο όχημα.

Σε περίπτωση εμπλοκής σε τροχαίο ατύχημα, θα αποσταλεί μια αυτόματη κλήση έκτακτης ανάγκης στο κέντρο ελέγχου διάσωσης. Οι αισθητήρες στον αερόσακο και τον εντατήρα ζώνης ασφαλείας καθιστούν δυνατόν στο όχημα να ανιχνεύει αν έχει συμβεί ένα ατύχημα και, στην περίπτωση αυτή, ενεργοποιείται το νομικά απαιτούμενο "eCall - σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης eCall". Από την άλλη πλευρά, μπορείτε επίσης να αναφέρετε χειροκίνητα τη δική σας κλήση έκτακτης ανάγκης ανά πάσα στιγμή. Όταν ενεργοποιείται, δημιουργείται μια φωνητική σύνδεση με το κέντρο ελέγχου διάσωσης, μέσω της οποίας - ανάλογα με την κάθε περίπτωση - μπορούν επίσης να ανακληθούν και να μεταδοθούν περαιτέρω δεδομένα (π.χ. σχετικά με τον τύπο και τη σοβαρότητα του ατυχήματος).

Τα ακόλουθα δεδομένα μεταδίδονται επίσης αυτόματα και απευθείας από το όχημα προς το κέντρο ελέγχου διάσωσης: τύπος οχήματος, ώρα, θέση, κατεύθυνση κίνησης, αριθμός ατόμων στο όχημα. Η αυτόματη διαβίβαση δεδομένων στο κέντρο συντονισμού διάσωσης βασίζεται στην προστασία ζωτικών συμφερόντων (άρθρο 6.1.δ. ΓΚΠΔ) καθώς και σε νομική υποχρέωση (άρθρο 6.1.γ. του ΓΚΠΔ) σε συνδυασμό με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/758 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015 που αφορά τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για την εισαγωγή συστημάτων eCall στα οχήματα με βάση την κλήση έκτακτης ανάγκης 112 και την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

Γ) Ασφαλής επικοινωνία μεταξύ του οχήματος και του διακομιστή δεδομένων, τεχνική διαθεσιμότητα των κινητών online υπηρεσιών.

Αν το όχημα βρίσκεται σε λειτουργία online, ορισμένα δεδομένα μεταδίδονται από το όχημα. Αυτό σημαίνει ότι τα οχήματα "επικοινωνούν". Η επικοινωνία είναι εν μέρει απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η λειτουργία Car2X η οποία είναι διαθέσιμη στο όχημα λειτουργεί με τεχνική ασφάλεια και άψογο τρόπο. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων σε σχέση με τη λειτουργία Car2X μπορούν να βρεθούν στην ενότητα Νομικών πληροφοριών του συστήματος infotainment και στην Πολιτική Απορρήτου Car2X. Θα μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις κινητές online υπηρεσίες των Online Υπηρεσιών CONNECT για το όχημά σας ανά πάσα στιγμή, κατόπιν αιτήματός σας. Επιπλέον, το όχημα συγκρίνει δεδομένα κατά τη λειτουργία online με τον διακομιστή δεδομένων προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οποιεσδήποτε Online Υπηρεσίες CONNECT που ενεργοποιούνται στο όχημα είναι τεχνικά διαθέσιμες και ότι πραγματοποιείται ασφαλής επικοινωνία μεταξύ του οχήματος και του διακομιστή δεδομένων.

Κάθε φορά που το όχημα τίθεται σε κατάσταση online ή λειτουργεί η ανάφλεξη ενώ το όχημα βρίσκεται σε λειτουργία online, πρέπει να αυθεντικοποιείται στον διακομιστή δεδομένων· η οντότητα επεξεργάζεται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: Τον αριθμό VIN, τη διεύθυνση IP συμπεριλαμβανομένου του αριθμού κάρτας SIM του οχήματος και, μόνο αν είναι ενεργοποιημένες οι Online Υπηρεσίες CONNECT, το αναγνωριστικό χρήστη σας. Το αναγνωριστικό χρήστη υποβάλλεται σε επεξεργασία προκειμένου να ελεγχθεί αν οι Online Υπηρεσίες CONNECT έχουν ενεργοποιηθεί από έναν κύριο χρήστη για το όχημα, έτσι ώστε οι υπηρεσίες να μπορούν να παρέχονται αντίστοιχα. Επιπλέον, η ώρα των συστημάτων του οχήματος συγχρονίζεται με την ώρα του διακομιστή δεδομένων όταν ενεργοποιείται η ανάφλεξη. Προκειμένου να ελεγχθεί η εγκυρότητα των πιστοποιητικών που αποστέλλονται από το όχημα για ασφαλή επικοινωνία, το όχημα πρέπει να έχει τη σωστή ώρα. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να δημιουργηθεί ασφαλής επικοινωνία με τον διακομιστή δεδομένων και να αντιμετωπιστούν οι κυβερνο-επιθέσεις από τρίτα μέρη. Η επεξεργασία δεδομένων διεξάγεται επί τη βάσει του έννομου συμφέροντός μας στη δημιουργία ασφαλούς επικοινωνίας μεταξύ του οχήματος και του διακομιστή δεδομένων μας και προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα να παρέχονται τεχνικά οι βασικές υπηρεσίες οι οποίες είναι διαθέσιμες για εσάς στο όχημα χωρίς τη σύναψη χωριστής σύμβασης, όπως επίσης οι Online Υπηρεσίες CONNECT αν ισχύουν (άρθρο 6.1.στ) του ΓΚΠΔ).

Δ) Online ενημερώσεις λογισμικού

Για νομικούς λόγους, σας παρέχουμε ενημερώσεις λογισμικού (π.χ. του λογισμικού της μονάδας ελέγχου) μέσω της online σύνδεσης του οχήματος ("Online ενημερώσεις λογισμικού"), εάν γίνετε πελάτης του "CONNECT". Σε περίπτωση που δεν έχετε σύμβαση για τις Online Υπηρεσίες CONNECT, μπορείτε επίσης να λάβετε τις απαραίτητες ενημερώσεις λογισμικού επικοινωνώντας με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και συνεργάτη σέρβις. Ως εκ τούτου, πριν από την online διάθεση μιας ενημέρωσης λογισμικού, είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν τα οχήματα για τα οποία έχει συναφθεί ή δεν έχει συναφθεί σύμβαση "CONNECT". Για τον σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να ελεγχθεί ο VIN όλων των οχημάτων με αναγνωριστικό που πρέπει να ενημερωθούν και να ελεγχθεί η κατάσταση της σύμβασης "CONNECT". Εάν έχει συναφθεί σύμβαση CONNECT, η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται με σκοπό την εκπλήρωση της σύμβασης (άρθρο 6.1.β του ΓΚΠΔ), ενώ, για όλους τους άλλους ιδιοκτήτες, η επεξεργασία πραγματοποιείται λόγω των έννομων συμφερόντων μας να μπορούμε να παρέχουμε επαρκώς την υπηρεσία "Ενημέρωση λογισμικού/ηλεκτρονική ενημέρωση συστήματος". (άρθρο 6. 1.στ του ΓΚΠΔ).

2.2. Επεξεργασία δεδομένων σχετικά με τις Online Υπηρεσίες CONNECT (CONNECT)

Στην παρούσα ενότητα σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την ενεργοποίηση και τη χρήση των Online Υπηρεσιών CONNECT (αναφέρονται επίσης παρακάτω ως "CONNECT").

Α) Ενεργοποίηση των Online Υπηρεσιών CONNECT

Για να ενεργοποιήσετε και να χρησιμοποιήσετε τις Online Υπηρεσίες CONNECT, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό με Αναγνωριστικό Χρήστη. Με το Αναγνωριστικό Χρήστη μπορείτε να εγγραφείτε στις Online Υπηρεσίες CONNECT ή σε υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτους, όπως ο εισαγωγέας στη χώρα σας. Αν το πράξετε αυτό, η online υπηρεσία που έχετε επιλέξει θα συνδεθεί με τον λογαριασμό με Αναγνωριστικό Χρήστη. Η επεξεργασία δεδομένων που είναι απαραίτητη για τον σκοπό αυτό πραγματοποιείται με σκοπό την εκτέλεση της σύμβασης, δηλαδή τους Όρους και Προϋποθέσεις που πρέπει να γίνουν αποδεκτοί κατά τη στιγμή της δημιουργίας του λογαριασμού με αναγνωριστικό χρήστη σύμφωνα με το άρθρο 6.1 β του ΓΚΠΔ. Το Αναγνωριστικό Χρήστη χρησιμεύει ως ένας κεντρικός λογαριασμός χρήστη στον οποίο μπορείτε να διαχειριστείτε κεντρικά τα προσωπικά σας δεδομένα. Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων εντός του πλαισίου του Αναγνωριστικού Χρήστη μπορούν να βρεθούν στην Πολιτική Απορρήτου του Αναγνωριστικού Χρήστη CUPRA.

Εάν αποφασίσετε να ενεργοποιήσετε τις Online Υπηρεσίες CONNECT, η Οντότητα επεξεργάζεται τα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας σας σε σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης για τις Online Υπηρεσίες CONNECT. (Άρθρο 6.1 β του ΓΚΠΔ). Επιπλέον, η Οντότητα μπορεί να επεξεργαστεί το τιμολόγιο και τα δεδομένα πληρωμής που παρέχετε σε συνδυασμό με τον VIN σας για τους σκοπούς της ορθής λογιστικής αποτύπωσης και της πρόληψης απάτης. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας σχετικά με την ορθή λογιστική αποτύπωση (άρθρο 6.1 στ. του ΓΚΠΔ).

Η Οντότητα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που προέρχονται από το όχημα προκειμένου να παρέχει και να ενεργοποιήσει τις Online Υπηρεσίες CONNECT που έχετε συμβληθεί, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της ίδιας (άρθρο 6.1.β του ΓΚΠΔ). Σε κάθε περίπτωση, ο VIN υποβάλλεται σε επεξεργασία και, εκτός από τον VIN και το Αναγνωριστικό Χρήστη, καταγράφουμε επίσης την ώρα και τον τύπο της υπηρεσίας που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό και την ανάλυση των βλαβών. Αυτό διεξάγεται για να προστατευθεί το έννομο συμφέρον για τη βελτίωση των κινητών online υπηρεσιών έτσι ώστε να μπορούν να καταστούν διαθέσιμες σε όλους τους πελάτες μας με κατά το δυνατόν μικρότερη διακοπή (άρθρο 6.1στ του ΓΚΠΔ).

Τέλος, ως αποτέλεσμα των δεδομένων επικοινωνίας που παρείχατε κατά την έγγραφη στο CONNECT, η SEAT μπορεί να σας προσκαλέσει να συμμετάσχετε σε έρευνες ικανοποίησης πελατών και/ή έρευνας αγοράς σχετικά με το συνδεδεμένο όχημα που αγοράσατε. Η SEAT μπορεί να στείλει αυτές τις μελέτες ως υπεύθυνη για τις υπηρεσίες CONNECT βάσει των έννομων συμφερόντων της (άρθρο 6.1, στοιχείο στ του ΓΚΠΔ) ως ο κατασκευαστής του οχήματος, δεδομένου ότι οι πληροφορίες που λαμβάνονται από αυτού του είδους τις μελέτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με συγκεντρωτικό τρόπο για τη βελτίωση των προϊόντων και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών πωλήσεών μας. Αποτελούν πολύτιμες και ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη SEAT. Εάν θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία αυτή, παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στο σημείο 7 της παρούσας δήλωσης. Σας συνιστούμε να διαβάσετε τις πληροφορίες Προστασίας Δεδομένων που περιλαμβάνονται στη μελέτη αγοράς πριν συμμετάσχετε.

Β) Χρήση των Online Υπηρεσιών CONNECT

Εάν έχετε οποιεσδήποτε αμφιβολίες ή ερωτήσεις σχετικά με τις Online Υπηρεσίες CONNECT, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον συνεργάτη εξυπηρέτησης (συνεργάτη σέρβις ή/και αντιπρόσωπο), τον εισαγωγέα στη χώρα σας (μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομείου, εφαρμογής ή φόρμας επικοινωνίας) ή με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας μέσω του customercare@cupraofficial.com. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα ακόλουθα δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς: Δεδομένα συμβολαίου, αναγνωριστικό χρήστη (όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου), VIN, δεδομένα επεξεργασίας συγκεκριμένης υπηρεσίας και σχετικές χρονοσφραγίδες, όπως επίσης άλλα δεδομένα που μας παρέχετε εντός του πλαισίου της ερώτησής σας. Η Οντότητα επεξεργάζεται τα δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο. 6.1.β του ΓΚΠΔ με σκοπό την εφαρμογή της σύμβασης των Online Υπηρεσιών CONNECT ή - αν δεν είστε ήδη πελάτης - για την έναρξη μιας σύμβασης για Online Υπηρεσίες CONNECT.

Σημειώστε ότι εάν οι Online Υπηρεσίες CONNECT έχουν ενεργοποιηθεί από έναν χρήστη οχήματος ("Κύριος χρήστης") με το δικό του αναγνωριστικό χρήστη, οποιοσδήποτε άλλος χρήστης οχήματος μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τις Online Υπηρεσίες CONNECT στο ίδιο όχημα. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη σύνδεση διαφορετικών χρηστών ως κύριων χρηστών. Λάβετε υπόψη ότι εάν χρησιμοποιείτε τις Online Υπηρεσίες CONNECT σε ένα όχημα χωρίς να είστε πελάτης των Online Υπηρεσιών CONNECT για αυτό το όχημα ("Κύριος χρήστης"), ο Κύριος χρήστης μπορεί να δει τα δεδομένα που σχετίζονται με το όχημα που δημιουργούνται κατά τη χρήση σας.

Κατά τη χρήση των Online Υπηρεσιών CONNECT, υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα του οχήματος που είναι απαραίτητα για την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών της σύμβασης, μεταξύ άλλων, ο αριθμός VIN, η τοποθεσία, η ταχύτητα, η θέση, οι πληροφορίες κυκλοφορίας, η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας κ.λπ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Βιβλίο Σέρβις. Για τον κύριο χρήστη, η επεξεργασία δεδομένων διεξάγεται με σκοπό την εκπλήρωση της σύμβασης (άρθρο 6.1. β) του ΓΚΠΔ). Για όλους τους άλλους χρήστες, η επεξεργασία των δεδομένων χρήσης του οχήματος τους διεξάγεται με βάση το έννομο συμφέρον στην παροχή των υπηρεσιών με βάση τη συναφθείσα σύμβαση Online Υπηρεσιών CONNECT για το όχημα (άρθρο 6.1. στ) του ΓΚΠΔ).

Κάθε χρήστης οχήματος έχει τη δυνατότητα να θέτει το όχημα σε λειτουργία offline στις ρυθμίσεις. Με τη ρύθμιση "Λειτουργίας offline" μπορείτε να εμποδίσετε την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από εμάς, καθώς η σύνδεση δεδομένων διακόπτεται (για την επεξεργασία δεδομένων σε λειτουργία offline, διαβάστε την ενότητα "Επεξεργασία δεδομένων σε λειτουργία offline"). Ο κύριος χρήστης δεν μπορεί να δει δεδομένα σχετικά με τις μετακινήσεις σε λειτουργία offline. Ως εκ τούτου, οι κινητές online υπηρεσίες δεν μπορούν πλέον να παρέχονται.

Για πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων κατά τη χρήση της εφαρμογής My CUPRA, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου.

B.1. Αποστολή δεδομένων για τον Χάρτη εκμάθησης για ημιαυτόματη οδήγηση

Η Οντότητα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την αποστολή δεδομένων του Χάρτη εκμάθησης για ημιαυτόματη οδήγηση. Στόχος της αποστολής δεδομένων του Χάρτη εκμάθησης είναι η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας Travel Assist with swarm data (Υποβοήθηση οδηγού με δεδομένα σμήνους) για ημιαυτόματη οδήγηση. Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται έτσι ώστε το "Travel Assist με Swarm Data" να μαθαίνει διαδρομές και να μπορεί να βοηθήσει τους οδηγούς όλων των οχημάτων που είναι εξοπλισμένα με το Travel Assist with Swarm Data σε αυτές τις διαδρομές. Τα δεδομένα που αποστέλλονται ανωνυμοποιούνται σε διάστημα 24 ωρών στους διακομιστές δεδομένων μας, οπότε δεν μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για μεμονωμένους οδηγούς. Η αποστολή δεδομένων είναι αρχικά απενεργοποιημένη και απαιτεί ειδική συγκατάθεση του χρήστη στην εφαρμογή CUPRA.

B.2. Online Φωνητικός Έλεγχος με δεδομένα τοποθεσίας

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Online Φωνητικού Ελέγχου, η Οντότητα θα επεξεργάζεται την τοποθεσία σας και την τρέχουσα θέση του οχήματός σας κάθε φορά που κάνετε φωνητική εισαγωγή σε οχήματα με το πακέτο CONNECT Plus και θα τη συνδέει κατά περίπτωση κατά την επεξεργασία της φωνητικής εισαγωγής - σε δυνητικά ενδιαφέρουσες τοποθεσίες στο περιβάλλον σας, προκειμένου να σας παρέχει καλύτερα αποτελέσματα (όπως προορισμούς πλοήγησης ή σταθμούς φόρτισης) ταχύτερα. Εάν αυτό δεν ενδείκνυται κατά την επεξεργασία της φωνητικής εισαγωγής, η τρέχουσα θέση του οχήματος δεν θα υποβληθεί σε περαιτέρω επεξεργασία. Ο βασικός Online Φωνητικός Έλεγχος εξακολουθεί να καλύπτεται από το συμβατικά εγγυημένο πεδίο εφαρμογής, ακόμη και αν δεν δώσετε τη συγκατάθεσή σας.

2.3. Επεξεργασία δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ασφάλεια και τη συμμόρφωση του συνδεδεμένου οχήματος σας

Η Οντότητα θα παρακολουθεί τις καταστάσεις και τις ειδοποιήσεις που μεταδίδει το όχημα σας προκειμένου να καλύψει ζητήματα που άπτονται της ασφάλειας, καθώς και να εντοπίσει πιθανά σφάλματα, να τα αναλύσει, να προτείνει και να εφαρμόσει βελτιώσεις και λύσεις. Αφού συγκεντρωθούν, αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να συνδέονται με τεχνικά δεδομένα παραγωγής και προηγούμενες επισκέψεις στο συνεργείο για την εξαγωγή συμπερασμάτων που είναι σημαντικά για την ασφάλεια και τη σωστή λειτουργία του οχήματος. Θα εφαρμόζονται ανά πάσα στιγμή κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για τη διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της ανωνυμοποίησης τους, εκτός εάν είναι απαραίτητο για την οντότητα να επεξεργαστεί τον αριθμό VIN. Η νομική βάση για αυτή την επεξεργασία δεδομένων είναι το έννομο συμφέρον της Οντότητας (άρθ. 6.1 στ) του ΓΚΠΔ) ως κατασκευαστής του οχήματος και πάροχος της υπηρεσίας CONNECT, προκειμένου να εντοπίζονται σφάλματα που επηρεάζουν την ασφάλεια και την ποιότητα του προϊόντος και της υπηρεσίας, με αποτέλεσμα άμεσο όφελος για τον χρήστη. Χωρίς πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, η Οντότητα δεν θα είναι σε θέση να εντοπίσει σφάλματα και βελτιώσεις. Αναφορικά με αυτήν την επεξεργασία, η Οντότητα έχει διαπιστώσει την ύπαρξη επιτακτικών νόμιμων λόγων που, όπως προβλέπεται στο άρθρο 21.1 του ΓΚΠΔ, δεν επιτρέπουν στο υποκείμενο των δεδομένων να ασκήσει το δικαίωμα αντίταξης του.

2.4. Επεξεργασία δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη βελτιστοποίηση και ανάπτυξη λειτουργιών του οχήματος και τη χρήση συνδεδεμένων υπηρεσιών

Για να βελτιστοποιήσετε και να βελτιώσετε τις λειτουργίες του οχήματος σας και να τις προσαρμόσετε στις προσδοκίες των πελατών και στις εξελίξεις της αγοράς γενικότερα, και ειδικότερα για την επίτευξη περαιτέρω και νέων εξελίξεων καινοτόμων λειτουργιών, το όχημα σας παράγει διάφορα λειτουργικά και τεχνικά δεδομένα (για παράδειγμα, δεδομένα για χρήση οχήματος, κατανάλωση καυσίμου, κατάσταση, έλεγχος και infotainment). Αυτές οι πληροφορίες θα συσχετιστούν με τον VIN και την IP του οχήματος σας. Η Οντότητα δεν θα χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα για να δημιουργεί προφίλ ή να τα αξιολογεί με βάση εξατομικευμένα οχήματα. Επιπλέον, δεν θα χρησιμοποιηθούν χαρακτηριστικά δεδομένων για τη δημιουργία προφίλ ή την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη συμπεριφορά ή τα πρότυπα συμπεριφοράς σας κατά τη χρήση του οχήματος σας. Μόλις συγκεντρωθούν αυτές οι πληροφορίες, θα εφαρμοστούν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για τη διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της ανωνυμοποίησης τους, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητο για την Οντότητα να επεξεργαστεί τον VIN. Η Οντότητα θα επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα στο πλαίσιο χρονικά περιορισμένων δραστηριοτήτων προκειμένου να βελτιστοποιήσει το εύρος των λειτουργιών του οχήματος και να τις προσαρμόσει στις προσδοκίες των πελατών, με βάση τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει αυτή ή τρίτος, εκτός εάν υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 6.1.στ) του ΓΚΠΔ). Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη μετάδοση δεδομένων μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου του οχήματος σας. Εάν επιθυμείτε να εναντιωθείτε οριστικά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας.

2.5. Υπηρεσίες και εφαρμογές τρίτων

Μπορείτε ενδεχομένως να συνδέσετε το Smartphone σας στο όχημα για να το ελέγχετε μέσω του συστήματος εντός του οχήματος (χρησιμοποιώντας εφαρμογές όπως Android Auto ή Apple CarPlay). Η ενσωμάτωση επιτρέπει τη χρήση επιλεγμένων εφαρμογών για Smartphone. Ο τύπος επεξεργασίας δεδομένων που εκτελείται καθορίζεται από τον πάροχο της αντίστοιχης χρησιμοποιούμενης εφαρμογής. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες και να ορίσετε την επιλογή μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής και του λειτουργικού συστήματος του Smartphone σας. Επιπλέον, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ενδέχεται να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές για τις οποίες ευθύνονται τρίτα μέρη, για παράδειγμα, η Google ή το Spotify, μεταξύ άλλων, σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες ψυχαγωγίας που προσφέρει η οντότητα μέσω των υπηρεσιών CONNECT. Ως πρώτο βήμα πριν ξεκινήσετε τη χρήση αυτών των υπηρεσιών, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά και να αποδεχτείτε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις και την Πολιτική Απορρήτου του εκάστοτε παρόχου υπηρεσιών. Η Οντότητα δεν θα θεωρηθεί σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για τέτοια επεξεργασία.

2.6. Συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις.

Όταν αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία, η Οντότητα, ως ο εξουσιοδοτημένος κατασκευαστής του οχήματος, θα υποχρεούται, κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων αρχών, να επεξεργαστεί και αναφέρει ορισμένα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο όχημα και σχετίζονται με τον ιδιοκτήτη του οχήματος. Ορισμένες από αυτές τις υποχρεώσεις μπορεί να προκύπτουν από τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων, τροχαίων ατυχημάτων, τον έλεγχο πωλήσεων μεταχειρισμένων αγαθών κ.λπ. Έτσι, ενδέχεται να αποκαλυφθούν δεδομένα σχετικά με τη λειτουργία, τη χρήση, τον έλεγχο, την κατάσταση και τα τεχνικά δεδομένα του οχήματος που σχετίζονται με τον VIN του, όπως για παράδειγμα: διανυθέντα χιλιόμετρα, ταχύτητα, επιτάχυνση, έλεγχος πλοήγησης, κατάσταση ζώνης ασφαλείας, περιβαλλοντικές συνθήκες, κατάσταση μπαταρίας, υγρού και πίεσης κ.λπ. Η επεξεργασία των δεδομένων και η κοινοποίηση τους στις Αρχές καλύπτεται από τη συμμόρφωση της Οντότητας με έννομη υποχρέωση (άρθρο 6 παρ. 1, Υπ. 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ), ως κατασκευαστής του οχήματος. Επιπλέον, συγκεκριμένα, σε συμμόρφωση με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/392 της Επιτροπής για την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων σχετικά με εκπομπές CO2 από επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, η Οντότητα θα αναφέρει δεδομένα οχήματος που καταγράφουν κατανάλωση καυσίμου και/ή ενέργειας. Το συνεργείο θα διαβάσει αυτά τα δεδομένα όταν φέρνετε το όχημα σας σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και θα σταλούν στην Volkswagen Group AG και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με τον αριθμό αναγνώρισης του οχήματος σας (VIN). Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την Εντολή Επισκευής του οχήματος σας.

2.7. Συμβάντα οχημάτων και ειδοποιήσεις συντήρησης

Τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις συμβάντων και ειδοποιήσεων του οχήματός σας, η Οντότητα ενδέχεται να πρέπει να επεξεργαστεί ορισμένα δεδομένα σχετικά με το όχημά σας (κατανάλωση, χιλιομετρική απόσταση, τοποθεσία, τύπο του συμβάντος/ειδοποίησης...). Αυτά τα δεδομένα μπορεί να υποβληθούν σε επεξεργασία από την Οντότητα καθώς και από τον Εισαγωγέα της χώρας σας σε περίπτωση γεγονότων οδικής βοήθειας ή συντήρησης και ενδέχεται να γνωστοποιηθούν στο Επίσημο Δίκτυο Σέρβις (έμποροι και συνεργεία) και σε άλλους τρίτους όπως οι Ασφαλιστικές εταιρείες (σε περίπτωση ατυχημάτων ή βλαβών) για τη διαχείριση των υπηρεσιών, επισκευών και δραστηριοτήτων βοήθειας. Η Οντότητα μπορεί να επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα σε συμμόρφωση με κάποια έννομη υποχρέωση (Άρθρο 6 παρ. 1, υπ. 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ), ως κατασκευάστρια οχημάτων, και μπορεί να τα κοινοποιεί σε τρίτες Οντότητες σε περίπτωση εργασιών ανάκλησης που καλύπτονται από το νόμο ή με τη ρητή συγκατάθεσή σας ((Άρθρο 6.1.στ) του ΚΓΠΔ) όποτε ισχύει.

3. Διατήρηση δεδομένων

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από τις Online Υπηρεσίες CONNECT για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για να σας παρέχουμε τις λειτουργίες που περιλαμβάνονται στις Online Υπηρεσιών CONNECT και, σε κάθε περίπτωση, μέχρι να ζητήσετε τη διαγραφή τους. Η Οντότητα θα διατηρήσει τα δεδομένα σας όσο η συμβατική μας σχέση είναι σε ισχύ και, μετά την ολοκλήρωσή της, για περίοδο το πολύ 10 ετών σύμφωνα με τις τοπικές νομικές διατάξεις. Μόλις παρέλθει αυτή η περίοδος, τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν ανώνυμα όπως προβλέπεται στις ανωτέρω προϋποθέσεις σχετικά με την ασφάλεια και τη συμμόρφωση των προϊόντων.

4. Αποδέκτες δεδομένων

Η γνωστοποίηση των προσωπικών δεδομένων σας και των δεδομένων του οχήματός σας σε τρίτους πραγματοποιείται μόνο σε συμμόρφωση με τις κείμενες έννομες υποχρεώσεις.

4.1. Ενημέρωση για τη σύναψη συμβάσεων και την εξυπηρέτηση πελατών

Αν σας ενημέρωσε ο Συνεργάτης Εξυπηρέτησης σας όταν συνάψατε το συμβόλαιό σας για κινητές online υπηρεσίες, ο συνεργάτης θα λάβει μία πληρωμή επιβράβευσης. Η επεξεργασία διεξάγεται μέσω της εταιρείας πωλήσεων (ο εισαγωγέας της Οντότητας στη χώρα σας) που είναι υπεύθυνη για τη χώρα σας. Για τον σκοπό αυτό, η Οντότητα και ο εισαγωγέας λαμβάνουν τον VIN ώστε να μπορούν να εκχωρήσουν τις πληρωμές επιβράβευσης στις αντίστοιχες συμβάσεις μέσω των κινητών online υπηρεσιών και να τις καταβάλουν αντίστοιχα στον συνεργάτη εξυπηρέτησης της Οντότητας (άρθρο 6.1 στ) του ΓΚΠΔ). Ο VIN δεν συνδέεται με άλλα προσωπικά δεδομένα που διατηρούνται από τον Εισαγωγέα στη χώρα σας.

4.2. Διακομιστές δεδομένων και κοινολόγηση δεδομένων σε τρίτα μέρη

Η Οντότητα παρέχει πρόσβαση σε δεδομένα σε τρίτα μέρη που ενεργούν ως εκτελούντες επεξεργασίας δεδομένων με σκοπό να μπορούν να προσφέρουν τις Online Yπηρεσίες CONNECT. Αυτά τα τρίτα μέρη επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα πάντα για λογαριασμό μας. Η Οντότητα χρησιμοποιεί διακομιστές δεδομένων που παρέχονται από τη Volkswagen Group, η οποία παρέχει επίσης συντήρηση και τεχνική υποστήριξη για τα συστήματα πληροφορικής. Οι προμηθευτές της Volkswagen Group θα επεξεργάζονται δεδομένα μόνο για λογαριασμό μας και υπό την καθοδήγησή μας. Τέλος, σας ενημερώνουμε πως η Οντότητα μπορεί να κοινοποιήσει τα δεδομένα σας σε οντότητες του Ομίλου VW με σκοπό τη βελτιστοποίηση των εσωτερικών πωλήσεων του Ομίλου και των διαδικασιών και των διαύλων επικοινωνίας μετά την πώληση. Αυτή η επεξεργασία βασίζεται στη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων μας και έχει στόχο να σας ωφελήσει σας ως πελάτη των αυτοκινήτων μας.

5. Θα σταλούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας εκτός ΕΕ

Η συνολική επεξεργασία των δεδομένων σας θα πραγματοποιηθεί εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και θα λάβει το ίδιο επίπεδο προστασίας όπως αυτό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.Επιπλέον, ανάλογα με το μοντέλο του οχήματός σας, τα δεδομένα ενδέχεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε διακομιστές που αναθέτουν τις υπηρεσίες τους εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, διασφαλίζοντας την επεξεργασία των δεδομένων σας μέσω των αντίστοιχων τεχνικών διασφάλισης. Υπό αυτήν την έννοια, σας ενημερώνουμε ότι η SalesForce, Inc., η Amazon WebServices (AWS) και η Microsoft Corporation επεξεργάζονται δεδομένα για λογαριασμό της Οντότητας προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας δεδομένων. Αυτές οι εταιρείες κρυπτογραφούν τα δεδομένα και τα επεξεργάζονται αποκλειστικά σε διακομιστές δεδομένων που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεδομένου ότι αυτές οι Οντότητες εδρεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η πρόσβαση στα δεδομένα από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν μπορεί να αποκλειστεί, και συνεπώς, έχουν υπογραφεί αντίστοιχες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν προστατεύονται επαρκώς. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection@seat.es εάν επιθυμείτε να λάβετε ένα αντίγραφο αυτών των ρητρών ή εάν αυτές έχουν τεθεί ήδη στη διάθεσή σας.

6. Χρήστες και ρυθμίσεις απορρήτου

Οι online υπηρεσίες CONNECT είναι στη διάθεση διαφορετικών χρηστών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το όχημα ανά πάσα στιγμή. Από αυτή την άποψη, έχουν επιτραπεί διάφοροι ρόλοι που τους δίνουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα του συνδεδεμένου οχήματος. Ανάλογα με τη γενιά του οχήματος σας, θα μπορείτε να εγγραφείτε ως:

Λάβετε υπόψη ότι άλλοι χρήστες-επισκέπτες που έχουν συνδεθεί σε αυτό το όχημα ενδέχεται να δουν τη θέση στάθμευσης ή τις προτιμήσεις ρυθμίσεων. Μπορείτε να διαχειριστείτε τους χρήστες και τις ρυθμίσεις απορρήτου μέσω του συστήματος Infotainment του οχήματος. Οι ρυθμίσεις απορρήτου του αυτοκινήτου σάς επιτρέπουν, ανάλογα με το μοντέλο του οχήματος, να θέσετε το όχημα σε λειτουργία offline ή να t****περιορίσετε την αποστολή δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να δημιουργηθεί επικοινωνία για την εξασφάλιση της γενικής πρόσβασης του οχήματος στο Διαδίκτυο ή, σε περίπτωση ατυχήματος, για την ενεργοποίηση του "συστήματος eCall". Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τα δεδομένα σας στην πύλη CUPRA ID.

Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε το όχημα στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Προκειμένου να το πράξετε, το όχημα πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία online. Αυτή η λειτουργία επαναφέρει τις ρυθμίσεις που είναι αποθηκευμένες στο όχημα σε εργοστασιακές ρυθμίσεις και διαγράφει τον κύριο χρήστη των Online Υπηρεσιών CONNECT -- αν υπάρχει- από το όχημα και επιστρέφει το όχημα σε λειτουργία offline. Είναι δυνατόν να αποκατασταθούν τα σχετικά με τις Online Υπηρεσίες CONNECT δεδομένα για 14 ημέρες, αν το ίδιο Αναγνωριστικό Χρήστη καταγράφεται πάλι έναντι χρήσης με τον κώδικα που εμφανίζεται στο όχημα. Αν αυτό δεν συμβεί εντός 14 ημερών, τα σχετικά με τις Online Υπηρεσίες CONNECT δεδομένα διαγράφονται επίσης από τον διακομιστή δεδομένων.

7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και οι δίαυλοι επικοινωνίας σας;

7.1. Ορισμός δικαιωμάτων

Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα υπό την ιδιότητά σας ως υποκειμένου των δεδομένων υπό την Οντότητα:

Παρακαλούμε, σημειώστε ότι επεξεργαζόμαστε τον VIN μόνο για την προσφορά ορισμένων λειτουργιών των Online Υπηρεσιών CONNECT, σε αυτές τις περιπτώσεις, τα δικαιώματα αυτά είναι διαθέσιμα μόνο σε περιορισμένο βαθμό σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 11 του ΓΚΠΔ. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε υποχρεωμένοι να εκπληρώσουμε τα δικαιώματά σας μόνο εάν, κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μας έχετε παράσχει πρόσθετες πληροφορίες που μας δίνουν τη δυνατότητα να εκπληρώσουμε το δικαίωμά σας.

Τέλος, εάν θεωρείτε ότι η Οντότητα δεν επεξεργάστηκε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, η οποία στην Ισπανία είναι η Ισπανική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, www.aepd.es.

7.2. Δίαυλοι επικοινωνίας

Μπορείτε να διαχειρίζεστε το απόρρητο και τα προσωπικά σας δεδομένα ανά πάσα στιγμή στο σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας του οχήματος και στην πύλη αναγνωριστικού χρήστη: https://cupraid.vwgroup.io/. Εάν προτιμάτε, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε απευθείας στη διεύθυνση customercare@cupraoffical.com. Η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων είναι δωρεάν, εκτός από την περίπτωση προδήλως αβάσιμων ή υπερβολικών αιτημάτων. Εάν επιθυμείτε να διεκδικήσετε τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας ενώπιον του Εισαγωγέα της Οντότητας ή των δικτύων Αντιπροσώπων και Συνεργατών Υπηρεσιών της, επικοινωνήστε απευθείας μαζί τους. Εάν έχετε οποιεσδήποτε αμφιβολίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων ή επιθυμείτε να έρθετε σε επαφή με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων ("DPO"), μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί του στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dataprotection@seat.es.

Έκδοση: Σεπτέμβριος 2023