TIETOSUOJAILMOITUS AJONEUVOILLE, JOILLA ON INTERNETLIITTYMÄ JA MOBIILIVERKKOKÄYTTÖPALVELUITA (CONNECT)

1. Yleistä tietoa

Tässä tietosuojailmoituksessa kerrotaan henkilötietojesi keräämisestä, käsittelystä ja käytöstä, kun käytät ajoneuvoa, jossa on internetyhteys ja CUPRA CONNECTin online-mobiilipalveluja (jäljempänä ”CONNECT Online -palvelut”), noudattaen Euroopan parlamentin ja neuvoston 27. huhtikuuta 2016 annetun asetuksen (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden osalta henkilötietojen käsittelyä ja näiden tietojen vapaata liikkuvuutta käsitteleviä säännöksiä (jäljempänä ”GDPR”); sekä Espanjan tietosuojalakia 3/2018; ja muita paikallisesti sovellettavia säädöksiä, jotka täydentävät sitä.

Tietojenkäsittelystä vastaa yhteisö:


Rekisterinpitäjä: SEAT, SAU, verotunnuksella A-28049161 (jäljempänä "yhteisö") Osoite: Autovia A-2, Km 585, Martorell (Barcelona, Espanja) Sähköposti: customercare@cupraofficial.com.


2. Mitä henkilötietoja käsittelemme, miten käytämme niitä ja mikä on sen oikeudellinen perusta?

Ajoneuvossa käsitellyt tiedot voivat yleisesti sisältää seuraavia kategorioita, joita voidaan pitää henkilötietoina kun niitä käsitellään tietyin edellytyksin ja tietyissä olosuhteissa:

2.1. Internetyhteyttä koskeva tietojenkäsittely

Tässä osassa kerromme henkilötietojesi käsittelystä, kun käytät ajoneuvoa, jossa on internetyhteys sekä offline- että online- tilassa.

A) Tietojen käsittely yhteyden aktivointia varten

Ajoneuvoon on tehtaalla asennettu SIM-kortti internetyhteyttä varten. Sen vuoksi, jotta yhteys voidaan varmistaa heti kun SIM-kortti on asennettu ajoneuvoon, televiestintäpalvelujen tarjoaja saa tiedon ajoneuvon tunnistenumerosta (jäljempänä, "VIN") , johon SIM-kortti on liitetty.

Ajoneuvon on muodostettava yhteys tietopalvelimeen ennen kuin se luovutetaan jälleenmyyjältä sinulle tai viimeistään silloin, kun ajoneuvolla on ajettu ensimmäiset 25 km. Tämä yhteys on tarpeen rekisteröinnin varmentamiseksi tietopalvelimellamme. Jos ajoneuvo oli offline-tilassa juuri ennen päivitysprosessin alkua, ajoneuvo palaa automaattisesti offline-tilaan, kun toiminnan kannalta tärkeä päivitysprosessi on valmis. Kun tämä päivitys on tehty, jos ajoneuvo on offline-tilassa, siitä ei lähetetä tietoja ja tietojenkäsittely tapahtuu näin ollen vain paikallisesti ajoneuvossa. Samoin kaikki verkkomobiilipalvelut poistetaan käytöstä, lukuun ottamatta lakisääteistä ja turvallisuuteen liittyvää palvelua, joka tunnetaan nimellä "eCall-hätäpuhelujärjestelmä". Tämä palvelu voi siirtyä verkkoon.

Lisäksi on teknisesti välttämätöntä, että ajoneuvoon asennettu telematiikkalaatikko (verkkoyhteysyksikkö, joka on tarpeen ajoneuvon tietoyhteyksien luomiseksi), käynnistyy säännöllisesti uudelleen ja soittaa paikalliseen radioverkkoon niin, että ajoneuvo pystyy muodostamaan online-yhteyden esimerkiksi, kun ajoneuvon käyttäjä vaihtaa ajoneuvon online-tilaan tai kun eCall-hätäpuhelujärjestelmää käytetään onnettomuuden vuoksi. Tämä prosessi tapahtuu vain, kun ajoneuvo ei ole käytössä riippumatta siitä, onko se offline- vai online-tilassa. Jos ajoneuvo oli offline-tilassa, se siirtyy automaattisesti takaisin offline-tilaan, kun uudelleenkäynnistys on valmis.

Näitä toimintoja varten käsiteltäviä tietoja ovat ajoneuvon ajokilometrit, IP-osoite, VIN ja SIM-numero. Näiden käsittelytoimien tarkoitus on varmistaa yhteys, jonka avulla voit aktivoida ja käyttää ajoneuvossa jo käytettävissä olevia verkkopalveluja. Nämä tietojenkäsittelyt perustuvat sopimukseen, jonka sinä ja jälleenmyyjä teitte ostaessasi ajoneuvon, jossa on internetyhteys, sekä lakisääteisen velvollisuutemme täyttämiseen valmistajana varustaa ajoneuvomme "eCall - Emergency Call System" -hätäpuhelujärjestelmällä (GDPR:n artiklat 6.1.b ja 6.1.c).

B) eCall-hätäpuhelujärjestelmä

Hätäpuhelujärjestelmä ("eCall")-palvelu toimii sekä online- että offline-tilassa ja on jo käytettävissä, vaikka ajoneuvolle ei ole tehty CONNECT Online -palvelujen sopimusta. Jos ajoneuvo on offline-tilassa, tietoyhteys muodostetaan vain, jos joudut liikenneonnettomuuteen tai jos soitat hätäpuhelun ajoneuvon SOS-painikkeella.

Liikenneonnettomuuden sattuessa pelastusvalvontakeskukseen lähetetään automaattinen hätäpuhelu. Turvatyynyn ja turvavyön kiristimen antureiden avulla ajoneuvo havaitsee onnettomuuden ja aktivoi tässä tapauksessa lakisääteisen "eCall- hätäpuhelujärjestelmän". Toisaalta voit myös milloin tahansa ilmoittaa manuaalisesti omasta hätätapauksesta. Aktivointi muodostaa pelastuskeskukseen ääniyhteyden, jonka kautta - tapauksesta riippuen - voidaan myös pyytää ja lähettää lisätietoja (esim. onnettomuuden tyypistä ja vakavuudesta).

Seuraavat tiedot välitetään myös automaattisesti suoraan ajoneuvosta pelastuskeskukseen: ajoneuvotyyppi, aika, sijainti, ajosuunta, ajoneuvossa olevien ihmisten määrä. Automaattinen tiedonsiirto pelastuskoordinointikeskukselle perustuu elintärkeiden etujen suojaamiseen (GDPR:n artikla 6.1.d) sekä lakisääteiseen velvoitteeseen (GDPR:n artikla 6.1.c.) yhdessä 29. päivänä huhtikuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/758 tyyppi hyväksyntävaatimuksista ajoneuvoon asennettavien eCall-järjestelmien käyttöönottoa varten, joka perustuu 112-hätäpuhelu -direktiiviin 2007/46/EY muutoksineen.

C) Suojattu tiedonsiirto ajoneuvon ja tietopalvelimen välillä, mobiilipalvelujen tekninen saatavuus.

Jos ajoneuvo on online-tilassa, ajoneuvosta lähetetään tietyt tiedot. Tämä tarkoittaa, että ajoneuvot ”kommunikoivat”. Viestintä on välttämätöntä osittain sen varmistamiseksi, että ajoneuvossa oleva Car2X-toiminto toimii teknisesti turvallisesti ja moitteettomasti. Yksityiskohtaista tietoa Car2X-toiminnon yhteydessä tapahtuvasta tietojenkäsittelystä löytyy infotainment-järjestelmän lakiosasta sekä Car2X:n tietosuojakäytännöstä. Voit milloin tahansa pyytää aktivoimaan CONNECT Online -palvelujen mobiiliverkko palvelut ajoneuvollesi. Lisäksi ajoneuvo vertaa online-tilassa olevia tietoja datapalvelimeen varmistaakseen, että kaikki ajoneuvossa aktivoidut CONNECT Online -palvelut ovat teknisesti käytettävissä ja että tiedonsiirto ajoneuvon ja datapalvelimen välillä tapahtuu turvallisesti.

Aina kun ajoneuvo siirtyy verkkoon tai sytytysvirta käynnistetään ajoneuvon ollessa online-tilassa, sen on todennettava itsensä tieto palvelimelle; yhteisö käsittelee seuraavia henkilötietoja: VIN, IP -osoite, mukaan lukien ajoneuvon SIM-kortin numero, ja käyttäjätunnuksesi, jos CONNECT Online -palvelut aktivoidaan. Käyttäjätunnuksen avulla tarkistetaan onko ajoneuvon pääkäyttäjä aktivoinut CONNECT Online -palvelut, jotta palvelut voidaan tarjota oikein. Lisäksi ajoneuvojärjestelmien aika synkronoidaan tietopalvelimen kanssa kun sytytysvirta aktivoidaan. Ajoneuvon on oltava oikeassa ajassa, jotta siitä lähetetyn varmenteen oikeellisuus voidaan vahvistaa turvallista kommunikaatiota varten. Ainoastaan tällä tavalla voidaan luoda turvallinen tiedonsiirto tietopalvelimen kanssa ja torjua kolmansien osapuolten verkkohyökkäykset. Tietojenkäsittely perustuu oikeutettuun etuumme luoda turvallinen tiedonsiirto ajoneuvon ja tietopalvelimemme välille ja pystyä tarjoamaan teknisesti peruspalvelut, jotka ovat ajoneuvossasi käytettävissäsi ilman erillistä sopimusta, samoin kuin myös soveltuvin osin CONNECT Online -palvelut (GDPR:n artikla 6.1 f).

D) Online-ohjelmistopäivitykset

Lainsäädännöllisistä syistä toimitamme sinulle ohjelmistopäivityksiä (esim. ohjausyksikön ohjelmisto) ajoneuvon verkkoyhteyden kautta (”Online- ohjelmistopäivitykset”), jos sinusta tulee ”CONNECT”-asiakas. Jos sinulla ei ole CONNECT Online palvelut -sopimusta, voit myös hankkia tarvittavat ohjelmistopäivitykset ottamalla yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään ja huoltokumppaniin. Tämän vuoksi ennen ohjelmistopäivityksen asettamista saataville verkossa on määritettävä ajoneuvot, joista on tehty "CONNECT"-sopimus tai ei tehty. Tätä tarkoitusta varten on tarkistettava kaikkien päivitystä tarvitsevien ID-ajoneuvojen VIN ja niiden "CONNECT"-sopimuksen tila.

Jos CONNECT-sopimus on tehty, tietojenkäsittely tapahtuu sopimuksen täyttämiseksi (GDPR:n art. 6.1.b), kun taas kaikkien muiden omistajien osalta tietojenkäsittely tapahtuu oikeutettujen etujemme vuoksi, jotta pystymme tarjoamaan asianmukaisesti ”Ohjelmistopäivitys/Online-järjestelmäpäivitys”-palveluita (GDPR:n artikla 6. 1.f ).

2.2. Tietojenkäsittely koskien CONNECT Online -palveluja (CONNECT)

Tässä osassa kerromme henkilötietojesi käsittelystä, kun aktivoit ja käytät CONNECT Online -palveluja (jäljempänä myös ”CONNECT”).

A) CONNECT Online -palvelujen aktivoiminen

Aktivoidaksesi ja käyttääksesi CONNECT Online -palveluja, sinun on ensin luotava käyttäjätunnustili. Voit rekisteröityä käyttäjätunnuksella useisiin CONNECT Online -palveluihin tai kolmansien osapuolten, kuten maahantuojan tarjoamiin palveluihin. Jos teet niin, valitsemasi online-palvelu linkitetään käyttäjätunnustiliin. Tässä tarvittava tietojenkäsittely tehdään sopimuksen täyttämiseksi, mikä tarkoittaa että käyttäjätunnustilin luomisen yhteydessä hyväksyttävät ehdot ovat sopusoinnussa GDPR:n artiklan 6.1.b kanssa.

Käyttäjätunnus toimii keskitettynä käyttäjä tilinä, jolla voit keskitetysti hallita henkilötietojasi. Tietoja tietojen käsittelystä käyttäjätunnuksen yhteydessä löytyy CUPRA-käyttäjätunnuksen tietosuojakäytännöstä. Jos haluat aktivoida CONNECT Online -palvelut ajoneuvollesi, yhteisö käsittelee tunnuksesi ja yhteystiedot CONNECT Online -palvelujen sopimuksen toimituksen yhteydessä (GDPR:n artikla 6.1.b). Lisäksi yhteisö käsittelee lasku- ja maksutiedot, jotka annoit VIN-tunnuksesi yhteydessä virheettömän kirjanpidon varmistamiseksi ja petosten estämiseksi. Oikeudellinen perusta on oikeutettu intressimme täyttää velvollisuutemme asianmukaisen kirjanpidon suhteen (artikla 6.1.f GDPR).

Yhteisö käsittelee henkilötietoja ajoneuvostasi tarjotakseen CONNECT Online -palvelujen aktivoinnin, joista olet sopinut, sikäli kuin se on tarpeen sen suorittamiseksi (GDPR:n artikla 6.1.b). Joka tapauksessa kirjaamme VIN:n ja käyttäjätunnuksen lisäksi myös palvelussa käytetyn ajan ja palvelun tyypin tunnistaaksemme ja analysoidaksemme vikoja. Näin pyritään turvaamaan oikeutettu etumme mobiiliverkkopalvelujen parantamiseksi siten, että ne voidaan saattaa kaikkien asiakkaidemme saataville mahdollisimman vähillä häiriöillä (GDPR:n artikla 6.1.f).

Viimeiseksi, SEAT saattaa kutsua sinut osallistumaan asiakastyytyväisyys- ja/tai markkinatutkimuskyselyyn, joka koskee hankkimaasi uutta yhdistettyä autoa. Tämä perustuu yhteystietoihin, jotka olet antanut CONNECT-rekisteröitymisen yhteydessä. SEAT voi lähettää tällaisia tutkimuksia CONNECT-palveluista vastaavana tahona ja auton valmistajana oikeutettujen etujensa perusteella (GDPR:n artikla 6.1, kohta f). Tämä edellyttää, että tällaisista tutkimuksista saatuja tietoja voidaan käyttää koostetussa muodossa tuotekehitykseen ja myyntiprosessien optimointiin. Tämä tieto on erittäin arvokasta ja kiinnostavaa SEATin kannalta. Jos haluat vastustaa tätä käsittelyä, toimi tämän ilmoituksen kohdassa 7 annettujen ohjeiden mukaisesti. Suosittelemme lukemaan markkinatutkimukseen liittyvät tietosuojatiedot ennen osallistumista.

B) CONNECT Online -palvelujen käyttö

Jos sinulla on kysyttävää CONNECT Online -palveluista, voit ottaa yhteyttä palvelukumppaniisi (palvelukumppani ja/tai jälleenmyyjä) tai maahantuojaan (puhelimitse, postitse, sovelluksella tai yhteydenottolomakkeella) tai asiakaspalveluumme sähköpostilla osoitteella customercare@cupraofficial.com. Näissä tapauksissa käsittelemme seuraavia tietoja: sopimustiedot, käyttäjätunnus (nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero), VIN, palvelukohtaiset käsittelytiedot ja niihin liittyvät aikaleimat sekä muut palvelupyynnön yhteydessä antamasi tiedot. Yhteisö käsittelee tietoja GDPR:n artiklan 6.1.b mukaisesti CONNECT Online -palvelujen sopimuksen toteuttamiseksi tai – jos et ole vielä asiakas – CONNECT Online -palveluja koskevan sopimuksen aloittamiseksi.

Huomaa, että jos yksi ajoneuvon käyttäjä ("pääkäyttäjä") on aktivoinut CONNECT Online -palvelut käyttäjätunnuksellaan, kuka tahansa muu ajoneuvon käyttäjä voi myös käyttää CONNECT Online -palveluja samassa ajoneuvossa. Eri käyttäjät eivät kuitenkaan voi kirjautua pääkäyttäjinä samaan aikaan. Jos käytät CONNECT Online -palveluja ajoneuvossa olematta tämän ajoneuvon CONNECT Online -palvelujen asiakas ("pääkäyttäjä"), huomaa, että pääkäyttäjä voi tarkastella ajoneuvoon liittyviä tietoja käyttäessäsi sitä.

CONNECT Online -palveluja käytettäessä käsitellään sellaisia ajoneuvotietoja, jotka ovat tarpeen vastaavien sopimuspalvelujen tarjoamiseksi, muun muassa VIN-numero, sijainti, nopeus, asento, liikennetiedot, akun lataustila jne. Lisätietoja saat palveluportfoliosta. Pääkäyttäjälle tietojenkäsittely tapahtuu sopimuksen täyttämiseksi (GDPR:n artikla 6.1.b). Kaikille muille käyttäjille heidän ajoneuvon käyttötietojensa käsittely perustuu oikeutettuun etuumme tarjota palveluja ajoneuvoon tehdyn CONNECT Online -palvelusopimuksen perusteella (GDPR:n artikla 6.1.f).

Jokaisella ajoneuvon käyttäjällä on mahdollisuus asettaa ajoneuvo offline-tilaan asetuksissa. Asettamalla ”Offline-tilan” voit estää meitä käsittelemästä henkilötietoja, koska datayhteys katkeaa (lue luku ”Tietojenkäsittely offline-tilassa”, jos haluat lisätietoja). Pääkäyttäjä ei voi tarkastella offline-tilassa tehtyjen matkojen tietoja. Siksi mobiiliverkkopalveluja ei silloin voida enää tarjota.

Tietoja tietojenkäsittelystä My CUPRA -sovellusta käytettäessä, katso sen tietosuojakäytäntöä.

B.1. Tietojen lataaminen puoliautomaattisen ajamisen oppimiskarttaa varten

Yhteisö käsittelee henkilötietojasi ladatakseen tietoja puoliautomaattisen ajamisen oppimiskarttaa varten. Oppimiskartan tietojen lataamisen tavoitteena on matka-avustustoiminnan jatkuva parantaminen parvitietojen avulla puoliautomaattista ajamista varten. Kerättyjä tietoja käytetään niin, että "Travel Assist with Swarm Data" oppii reittejä ja voi avustaa kaikkia Travel Assist with Swarm Data -järjestelmällä varustettuja ajoneuvoja näillä opituilla reiteillä. Lähetetyt tiedot anonymisoidaan 24 tunnin kuluessa tietopalvelimillamme, joten yksittäisistä kuljettajista ei voida tehdä johtopäätöksiä. Tietojen lataaminen on aluksi deaktivoitu ja edellyttää erityistä käyttäjän suostumusta CUPRA-sovelluksessa.

B.2. Online-puheohjaus sijaintitietojen avulla

Kun käytät Online-puheohjaustoimintoa, yhteisö käsitteleesinun ja ajoneuvon kulloisenkin sijainnin joka kerta, kun annatäänisyötteen ajoneuvoissa, joissa on CONNECT Plus -paketti,ja jos tarkoituksenmukaista, linkittää sen äänisyötettä käsitellessään mahdollisestimielenkiintoisiin kohteisiin ympäristössäsi antaakseen sinulleparempia tuloksia (kuten navigointituloksia tai latausasemia)nopeammin. Jos sen tekeminen ei ole asianmukaista käsiteltäessä äänisyötettä, auton kulloistakin sijaintia ei käsitellä enempää. Online-puheohjaus säilyy sopimuksessa määrätyssä laajuudessa vaikka et antaisi suostumustasi.

2.3. Internetiin yhdistetyn ajoneuvosi turvallisuuteen ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvät käsittelytoimet

Yhteisö seuraa ajoneuvosi lähettämiä tiloja ja hälytyksiä turvallisuuden varmistamiseksi, mahdollisten virheiden havaitsemiseksi sekä analysoimiseksi sekä parannusten ja ratkaisujen ehdottamiseksi ja toteuttamiseksi. Kun tiedot on kerätty, ne voidaan yhdistää teknis-tuotannollisiin tietoihin ja edellisten huoltojen tietoihin ajoneuvon turvallisuuden ja moitteettoman toiminnan kannalta tärkeiden johtopäätösten tekemiseksi. Asianmukaisia turvallisuustoimia noudatetaan aina käsiteltyjen tietojen turvallisuuden, myös niiden anonyymiuden varmistamiseksi, ellei yhteisön ole välttämätöntä käsitellä VIN-tunnistetta. Näiden tietojen käsittelyn oikeudellinen perusta on oikeutettu intressimme (GDPR:n artikla 6.1.f) ajoneuvon valmistajana ja CONNECT-palvelun tarjoajana sellaisten virheiden havaitsemiseen, jotka vaikuttavat tuotteen ja palvelun turvallisuuteen ja laatuun, mistä seuraa käyttäjälle suora hyöty. Ilman pääsyä näihin tietoihin, yhteisö ei kykene havaitsemaan virheitä ja parannuksia. Käsittelyyn liittyen yhteisö määrittelee, että käsittelyyn on olemassa pakottava perusteltu syy, joka GDPR:n artiklan 21.1 mukaisesti ei salli rekisteröidyn käyttää vastustamisoikeutta.

2.4. Ajoneuvon toimintojen optimointiin ja kehittämiseen sekä palvelujen, joilla on internetyhteys, käyttöön liittyvät käsittelytoimet

Ajoneuvosi toimintojen optimoimiseksi ja parantamiseksi sekä niiden mukauttamiseksi asiakkaan odotuksiin ja markkinoiden kehitykseen yleisesti ja etenkin uusien innovaatisten toimintojen kehittämiseksi ajoneuvosi tuottaa erilaisia toiminnallisia ja teknisiä tietoja (esimerkiksi ajoneuvon käyttö-, polttoaineen kulutus-, tila-, ohjaus- ja Infotainment-tietoja). Nämä tiedot yhdistetään VIN-tunnisteeseesi ja ajoneuvosi IP-osoitteeseesi. Yhteisö ei käytä näitä tietoja profiilien luomiseen tai niiden arvioimiseen yksilöllistetyn ajoneuvojen perusteella. Lisäksi mitään tietoattribuutteja ei käytetä profiilien luomiseen tai johtopäätöksien tekemiseen käyttäytymisestäsi tai käyttäytymismalleistasi ajoneuvon käytön aikana. Heti kun tiedot on kerätty, asianmukaisia turvallisuustoimia noudatetaan aina käsiteltyjen tietojen turvallisuuden, myös niiden anonyymiuden varmistamiseksi, ellei yhteisön ole ehdottoman välttämätöntä käsitellä VIN-tunnistetta. Yhteisö käsittelee yllä mainittuja tietoja määräaikaisen toiminnan puitteissa optimoidakseen ajoneuvon toimintojen valikoiman ja mukauttaakseen ne asiakkaan odotuksiin sen tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen turvaamisen perusteella, ellei niitä syrjäytä edut tai perusoikeudet ja -vapaudet, jotka edellyttävät henkilötietojen suojaa (GDPR:n artikla 6.1.f). Voit ottaa tiedonsiirron pois käytöstä ajoneuvosi tietosuoja-asetuksista. Jos haluat lopullisesti vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

2.5. Kolmannen osapuolen palvelut ja sovellukset

Voit yhdistää älypuhelimesi ajoneuvoon, jotta voit hallita sitä ajoneuvoosi integroidun järjestelmän kautta (käyttämällä sovelluksia, kuten Androind Auto tai CarPlay). Integraation avulla voit käyttää valittuja älypuhelinsovelluksia. Vastaavan sovelluksen tarjoaja määrittää suoritettavan tietojenkäsittelyn. Voit saada lisätietoja ja tehdä valinnan vastaavassa sovelluksessa ja älypuhelimesi käyttöjärjestelmässä. Lisäksi joissakin tapauksissa voit käyttää sovelluksia, joista vastaavat kolmannet osapuolet, muun muassa Googlea tai Spotifyta, yhdessä yhteisön tarjoamien viihdepalvelujen kanssa CONNECT-palveluiden kautta. Ennen näiden palvelujen käyttöä sinun on ensin huolellisesti luettava ja hyväksyttävä vastaavan palveluntarjoajan käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö. Yhteisö ei ole missään vaiheessa vastuussa tällaisesta käsittelystä.

2.6. Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen.

Kun laissa niin määrätään, yhteisö ja ajoneuvon valtuutettu valmistaja ovat toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä velvollisia käsittelemään ja raportoimaan tiettyjä ajoneuvoon tallennettuja ajoneuvon omistajaa koskevia tietoja. Jotkin näistä velvollisuuksista voivat johtua rikosten tutkinnasta, liikenneonnettomuuksista, käytettyjen tavaroiden myynnin valvonnasta jne. Näin ollen tietoja, jotka koskevat ajoneuvon toimintaa, käyttöä, hallintaa, tilaa ja teknisiä tietoja ja jotka liittyvät sen VIN-tunnisteeseen, kuten kilometreihin, nopeuteen, kiihtyvyyteen, ohjauspaneeliin, turvavyön tilaan, ympäristöolosuhteisiin, akun tilaan, neste- ja painetilaan jne. saatetaan luovuttaa. Tietojenkäsittely ja siitä ilmoittaminen viranomaisille katetaan yhteisön lakisääteisen velvoitteen perusteella (GDPR:n artikla 6.1.1.c) sekä ajoneuvon valmistajan lakisääteisen velvoitteen perusteella. Lisäksi erityisesti henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä koskevien tietojen seurannasta ja raportoinnista annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/392 mukaisesti yhtiö raportoi ajoneuvon polttoainetiedoista ja/tai energiankulutuksesta. Tiedot luetaan huollossa, kun viet ajoneuvosi valtuutetulle palvelukumppanille, ja ne lähetetään Volkswagen Group AG:lle ja Euroopan komissioon yhdessä ajoneuvosi tunnistenumeron kanssa (VIN). Näet täydelliset tiedot ajoneuvosi korjaustilauksesta.

2.7. Ajoneuvon tapahtumat ja huoltohälytykset

Lopuksi, joidenkin ajoneuvoon liittyvien tapahtumien ja hälytysten tapauksessa yhteisön saattaa olla välttämätöntä käsitellä tiettyjä ajoneuvoosi liittyviä tietoja (polttoaineenkulutus, mittarilukema, sijainti, tapahtuman/hälytyksen tyyppi…). Yhteisö sekä maassasi toimiva maahantuoja voi käsitellä näitä tietoja tiepalvelutapahtumien tai ajoneuvon huoltotapahtumien yhteydessä, ja ne voidaan luovuttaa viralliselle huoltoverkostolle (jälleenmyyjät ja korjaamot) sekä muille kolmansille osapuolille, kuten vakuutusyhtiöille (onnettomuuksien tai rikkoutumisten tapauksessa) huoltojen, korjausten ja tukitoimien hallintaa varten. Yhteisö voi käsitellä näitä tietoja lakisääteisen velvoitteen (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla kohta 1, alakohta 1 alakohta c)) mukaisesti ajoneuvon valmistajana ja voi luovuttaa niitä kolmantena osapuolena oleville yhteisöille lain piiriin kuuluvien takaisinkutsutoimien tapauksessa tai nimenomaisella suostumuksellasi (yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6.1.f) soveltuvin osin.

3. Tietojen ylläpito

Säilytämme henkilötietojasi CONNECT Online -palveluista niin kauan kuin on tarpeen, jotta voimme tarjota sinulle CONNECT Online -palveluihin sisältyvät toiminnot, ja joka tapauksessa siihen asti, kun pyydät niiden poistamista. Yhteisö säilyttää tietojasi, kun sopimussuhde on voimassa ja, sen päättymisen jälkeen, enintään 10 vuoden ajan paikallisten lakien mukaisesti. Heti kun tämä aika on kulunut, henkilötiedoistasi tehdään anonyymejä kuten edellä mainituissa tuoteturvallisuuteen ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvissä perusteissa on sovittu.

4. Tietojen vastaanottajat

Henkilötietosi ja ajoneuvosi tiedot luovutetaan kolmansille osapuolille vain asianmukaisten lakisääteisten velvoitteiden mukaisesti.

4.1. Neuvoja sopimusten tekemisestä ja asiakaspalvelusta

Jos palvelukumppanisi neuvoi sinua, kun teit sopimuksen mobiiliverkkopalveluista, kumppani saa palkkion. Tätä käsitellään maastasi vastaavan myyntiyhtiön (yhteisön maahantuoja maassasi) toimesta. Tätä tarkoitusta varten yhteisö ja maahantuoja saavat VIN-numeron voidakseen osoittaa palkkioiden maksut vastaaviin sopimuksiin mobiiliverkkopalvelujen kautta ja maksaakseen ne vastaavasti yhteisön palvelukumppanille (GDPR:n artikla 6.1.f). VIN-koodia ei ole linkitetty muihin maahantuojan hallussa oleviin henkilötietoihin.

4.2. Tietopalvelimet ja tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Yhteisö antaa pääsyn tietoihin kolmansille osapuolille, jotka toimivat tietojenkäsittelijöinä CONNECT Online -palvelujen tarjoamiseksi. Nämä kolmannet osapuolet käsittelevät aina henkilötietoja puolestamme. Yhteisö käyttää Volkswagen -konsernin tietopalvelimia, ja Volkswagen-konserni huolehtii myös IT -järjestelmien ylläpidosta ja teknisestä tuesta. Volkswagen-konsernin toimijat käsittelevät tietoja vain puolestamme ja ohjauksessamme. Lopuksi ilmoitamme, että yhteisö voi luovuttaa tietojasi VW Groupin yhteisöille laadunvarmistusta sekä konsernin sisäisten myynti- ja aftersales-prosessien ja -kanavien optimointia varten. Tällainen käsittely perustuu oikeutettujen etujemme suojaamiseen sekä sinun etuihisi autojemme käyttävänä asiakkaana.

5. Lähetetäänkö henkilötietojasi EU:n ulkopuolelle?

Kaikki tietojesi käsittely tapahtuu Euroopan talousalueella, ja sitä suojataan samantasoisella suojauksella kuin Euroopan talousalueella. Lisäksi ajoneuvon mallista riippuen tietoja voidaan käsitellä palvelimilla, joiden palvelut hankitaan Euroopan talousalueen ulkopuolelta. Tällöin varmistetaan, että tietojesi käsittelyssä käytetään vastaavia suojausmenetelmiä. Tässä yhteydessä kerromme, että VW Groupiin kuuluva yhteisömme on tehnyt tietyille alikäsittelijöille, mukaan lukien SalesForce Inc:lle, Amazon Web Servicesille (AWS) ja Microsoft Corporationille, toimeksiannon palvelintilan vuokrauspalvelujen tarjoamisesta. Nämä yhtiöt salaavat tiedot ja käsittelevät niitä yksinomaan Euroopan unionissa sijaitsevilla datapalvelimilla. Koska näiden yhteisöjen kotipaikka on Yhdysvallat, tietoihin pääsyä Yhdysvalloista käsin ei voida sulkea pois. Tästä syystä vastaavat EU:n tietosuojaa koskevat vakiolausekkeet on sisällytetty sopimuksiin, jotta henkilötietojasi suojaus on riittävällä tasolla. Jos haluat saada kopion näistä tietosuojalausekkeista tai jos ne on annettu käyttöösi, voit ottaa yhteyttä meihin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen dataprotection@seat.es.

6. Käyttäjät ja tietosuoja-asetukset

CONNECT Online -palvelut ovat käytettävissä eri käyttäjille, jotka voivat käyttää ajoneuvoa milloin tahansa. Eri roolit ovat tältä osin käytettävissä, jotta käyttäjät voivat nauttia sellaisen ajoneuvon, jossa on internetyhteys, eduista. Ajoneuvosi vuosimallista riippuen voit rekisteröityä kuten:

Huomaa, että muut tähän ajoneuvoon kirjautuneet vieraskäyttäjät voivat nähdä mihin olet pysäköinyt sekä asetuksesi. Voit hallita käyttäjiä ja tietosuoja-asetuksia ajoneuvon Infotaiment-järjestelmän kautta. Auton tietosuoja-asetusten avulla voit, ajoneuvon mallista riippuen, asettaa auton offline-tilaan tai rajoittaa tietojen lähettämistä. Yhteys voidaan kuitenkin luoda ajoneuvon yleisen internetyhteyden varmistamiseksi tai onnettomuuden sattuessa "eCall"-järjestelmän aktivoimiseksi. Voit myös hallita tietojasi CUPRA ID-portaalissasi.

Voit myös palauttaa ajoneuvon tehdasasetuksiin. Tätä varten auton on oltava online-tilassa. Tämä toiminto palauttaa autoon tallennetut asetukset tehdasasetuksiin, poistaa CONNECT Online -palvelujen pääkäyttäjän - jos sellainen on - autosta ja palauttaa auton offline-tilaan. CONNECT Online -palvelujen tietojen palauttaminen on mahdollista 14 päivän ajan, jos sama käyttäjätunnus rekisteröidään uudelleen ajoneuvossa näkyvällä koodilla. Jos tätä ei tehdä 14 päivän kuluessa, CONNECT Online -palveluihin liittyvät tiedot poistetaan myös datapalvelimelta.

7. Mitkä ovat oikeutesi ja yhteyskanavasi?

7.1. Oikeuksien määritelmä

Voit käyttää seuraavia oikeuksia rekisteröitynä yhteisön alla:

Huomaa, että käsittelemme VIN-numeroa vain joidenkin CONNECT Online -palvelujen toimintojen tarjoamiseksi, näissä tapauksissa nämä oikeudet ovat käytettävissä vain rajoitetusti GDPR:n 11. artiklan mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että olemme velvollisia täyttämään oikeutesi vain, jos oikeuksiasi käytettäessä olet antanut meille lisätietoja, jotka antavat meille mahdollisuuden toteuttaa oikeutesi.

Lopuksi, jos mielestäsi yhteisö ei ole käsitellyt henkilötietojasi sovellettavan lain mukaisesti, voit tehdä valituksen asianomaiselle valvontaviranomaiselle, Espanjassa Espanjan tietosuojaviranomaiselle, www.aepd.es.

7.2. Yhteyskanavat

Voit hallita tietosuoja- ja henkilötietojasi milloin vain ajoneuvon Infotaiment-järjestelmän ja käyttäjän ID-portaalin kautta: https://cupraid.vwgroup.io/. Voit halutessasi ottaa yhteyttä myös suoraan osoitteeseen customercare@cupraoffical.com. Näiden oikeuksien käyttö on maksutonta milloin tahansa, ellei ilmeisesti ole perusteettomia tai kohtuuttomia pyyntöjä.Jos haluat käyttää tietosuojaoikeuksiasi yhteisön maahantuojan tai yhteisön jälleenmyyjän ja palvelukumppanin verkon kanssa, ota yhteyttä suoraan heihin. Jos sinulla on epäilyksiä tietosuojasta tai haluat ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme (”DPO”), voit myös ottaa yhteyttä häneen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen dataprotection@seat.es.

Versio: Syyskuu 2023