SEAT CONNECT / CUPRA CONNECTI VEEBIPÕHISTE MOBIILTEENUSTE ÜLDTINGIMUSED

1. Ulatus

1.1. Need SEAT CONNECT / CUPRA CONNECTI veebipõhiste mobiilteenuste üldtingimused (edaspidi „üldtingimused“) kehtestavad tingimused, mis reguleerivad suhet ettevõtte SEAT, S.A.U., mille registrijärgne asukoht on Martorellis (Barcelonas), Autovía A-2, km 585, 08760, registreeritud Barcelona kaubandusregistris jaotise 23662, lk B-56855, leht 1 all, Hispaania käibemaksukohustuslase registreerimisnumber (N.I.F.) A-28049161, e-posti aadress customercare@seat.es („SEAT“) ning sõiduki omaniku või volitatud kasutaja (edaspidi „klient“) vahel, kes on sõlminud lepingu SEAT CONNECT / CUPRA CONNECTI online mobiiliteenuste kasutamiseks nagu on kirjeldatud (“Teenustes”).

1.2. Nendele üldtingimustele lisanduvad eritingimused (mis olenevad iga kliendi konkreetsest teenusetellimusest), kasutustingimused ja privaatsuseeskirjad, mis reguleerivad teenuste kasutamist kliendi poolt.

1.3. Peale selle pakub SEAT juhul, kui teenused hõlmavad selliseid teenuseid, mida osutab mõni teine ettevõte oma kaubamärgi või nime all, oma teenuste kaudu üksnes juurdepääsu sellistele kolmandate isikute osutatavatele teenustele. Sellisel juhul kohaldatakse käesolevaid üldtingimusi ainult kõnealuse juurdepääsu vahendamise suhtes. Kolmandate isikute osutatavate teenuste kasutamise suhtes võidakse aga kohaldada ka asjaomaste kolmandate isikutega kokku lepitud tingimusi, eelkõige seoses isikuandmete töötlemisega.

1.4. Klient nõustub nende üldtingimustega ning eritingimuste ja muude kehtivate kasutustingimuste või privaatsuseeskirjadega omandamise ja aktiveerimise toimingu ajal, mis on määratud punktis 6.

1.5. SEATil on õigus neid üldtingimusi mõjuval või õigustatud põhjusel muuta. Nende üldtingimuste muudatustest teavitatakse klienti ja need muutuvad siduvaks, kui klient nendega sõnaselgelt nõustub. Kui klient tingimustega ei nõustu, ei jõustu sellised muudatused kliendi jaoks, välja arvatud juhul, kui tehnilistel põhjustel poleks teenuste osutamine enam võimalik.

1.6. SEAT talletab üldtingimused ja need on kliendile alati juurdepääsetavad. Klient leiab kõigi teenustele rakenduvate juriidiliste dokumentide uuendatud versioonid

Infomeelelahutussüsteemi juriidilise teabe jaotises või Rakenduses.

SEAT ID

https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions Üldtingimused

https://seatid.vwgroup.io/data-privacy Andmekaitse jaoks

https://seatid.vwgroup.io/imprint Impressumi jaoks

1.7. Klient saab neid üldtingimusi lugeda hispaania keeles ja keeltes, mis on kliendile saadaval olevas Rakenduses.

1.8. Teenuste kasutamise lepingu sõlmimiseks peab klient olema täisealine.

2. Eeltingimused

2.1. Teenuste kasutamise lepingu sõlmimiseks ja/või teenuste kasutamiseks peab klient vastama järgmistele eeltingimustele ja tegema järgmised toimingud.

(i) Kliendil peab olema SEAT või CUPRA sõiduk, milles saab teenuseid kasutada (edaspidi „sõiduk(id)“). Klient leiab sobivate sõidukite kohta teavet Rakendustest;

(ii) Kliendil peab olema nutitelefon, tahvelarvuti, arvuti või mis tahes muu elektrooniline seade, milles on andmeühendus (punkt 4).

(iii) Kliendil peab olema (või peab selle jaoks looma) SEAT ID kasutajakonto ning ta peab kliendi kasutajanime ja parooliga sisse logima (punkt 5).

(iv) Klient peab olema sõlminud lepingu ja aktiveerinud teenused kliendi esitatud esimese teenusetellimuse raames (edaspidi „teenusetellimus“) (punkt 6).

(v) Klienti peetakse sõiduki Põhikasutajaks. Erinevate funktsioonide ja kasutajate kohta asab infot järgnevalt lingilt https://www.cupraofficial.com/services/connect.html / https://www.seat.com/owners/connectivity/seat-connect-service.html ja kasutajarollide kirjeldusest peatükis 16.

2.2. Kui sõidukil (olenemata mudelist, mudeliaastast ja varustusest) on hädaabikõne teenus, saab klient sellist funktsiooni kasutada ilma SEAT ID kasutajakonto, tellimuse või aktiveerimiseta.

3. Teenused ja saadavus

3.1. Teenuseid kirjeldatakse üksikasjalikumalt Rakendustes.

3.2. Teenuseid saab kasutada järgmiste kanalite kaudu (edaspidi „kanalid“):

Osal sobivatel sõidukitel pole navigatsioonisüsteemi. Mõnel sobival sõidukil on raadiosüsteem, mis võimaldab vastu võtta erinevas vahemikus teenuseid. Klient leiab lisateavet kliendi sõiduki seadmete võimalike piirangute kohta Rakendustest.

3.3. Samuti ei saa kõiki teenuseid kasutada kõigist eespool nimetatud kanalitest. Mõned teenused töötavad kõigi kanalitega, neist kahega või on iga kanali jaoks spetsiifilised. Klient leiab teenuste ja kanalite kokkusobivuse kohta lisateavet rakendusest või navigatsiooni-/ raadiosüsteemist.

3.4. Iga klient võib sõlmida lepingu kõigi või osa teenuste kasutamiseks, olenevalt lepingu sõlmimise ajal esitatud teenusetellimusest (punkt 6). Teatavaid teenuseid võidakse osutada tasuta (nt tasuta prooviperioodi jooksul) ja tehase seadistustega, kui klient omandab uue sõiduki. Samamoodi tuleb iga kliendi esitatud teenusetellimus siduda aktiveerimisprotsessi ajal kliendi valitud sõidukiga (punkt 6). Seega ei saa teenuseid üle kanda mis tahes teisele sõidukile, mis ei ole sõiduk, mille jaoks teenuste kasutamise leping sõlmiti.

3.5. Kõigi või osa teenuste kättesaadavust võivad mõjutada tehnoloogilised taristu piirangud, võrgu mitteühildumised ja/või tehnilised piirangud, mis ilmnevad muudes riikides kui riigis, kus klient sõiduki esialgu ostis. SEAT ei garanteeri, et teenuseid saab täielikult kasutada mõnes muus riigis kui riigis, kus sõiduk esialgu osteti, mistõttu ei ole SEAT vastutav, kui sellised asjaolud ei ole SEATi kontrolli all.

3.6. Teenuste tagamiseks võib SEAT eeldada, et teie sõiduki ja Kanalid on heas töökorras, neil on töötav elektrisüsteem ja asjakohane akutoide. Teenus ei pruugi toimida, kui üritate Sõiduki seadmeid või tarkvara muuta või sellele midagi lisada, mida SEAT selgesõnaliselt heaks kiitnud pole või mis Teenusega ei sobi. Klient on ainuisikuliselt vastutav Kliendi Sõiduki õige hoolduse või erinevate Kanalite ja selle süsteemide eest.

3.7. SEAT võtab oma suutlikkuse piires mõistlikud meetmed, et tagada teenuste pidev kättesaadavus, ja teeb kõik endast oleneva, et kõrvaldada võimalikud rikked niipea kui võimalik. Infotehnoloogia arengu ja autotööstuse tehnilise arengu tõttu võidakse kliendi sõiduki teenuseid mõnikord kohandada uute uuenduste ja täiustustega. Sel eesmärgil jätab SEAT endale õiguse selliseid Teenuse funktsioone muuta Kliendile Teenuselepingu tingimuste kestel lisatasuta. Seat teavitab Klienti vastupidavatel alustel selliste muudatuste tüübist ja ulatusest mõistliku etteteatamisajaga.

Kui sellised muudatused mõjutavad Klienti negatiivselt (ja kui sellised negatiivsed mõjud pole vähese tähtsusega), peab Klient selle lepingu lõpetama kolmekümne (30) päeva jooksul alates muudatusest teavitatava teate saamisest või Teenuste muutmsiel, kui see hiljem ilmnema peaks. Lepingu lõpetamist tuleb teostada vastavalt allolevale Klauslile 10.

Sellegipoolest, õigus lepingut ülaltoodud põhjustel ei kehti, kui SEAT on Kliendile andnud võimaluse Teenused ilma lisatasuta ning muutmata kujul ja nõuetele vastavaks jäädes alles jätta.

3.9. SEAT võtab oma suutlikkuse piires mõistlikud meetmed, et tagada teenuste pidev kättesaadavus, ja teeb kõik endast oleneva, et kõrvaldada võimalikud rikked niipea kui võimalik.

3.10. Siiski on vääramatu jõu korral (näiteks relvastatud konflikt, ebasoodsad kliimaolud või tööjõukonflikti lahendamise meetmed jne) või hoolduse, remondi või muu tegevuse tulemusena, mis on vajalik SEATi tehnilistes seadmetes või kolmandate osaliste seadmetes, kes esitavad andmeid, sisu, teavet või teenuste edastamise võimalusi, võimalik, et teenuste osutamine katkeb või on aeglustatud (kiirus). Selliseid teenuseid võib mõjutada ka olukord, kus teenuseid hakatakse korraga hästi palju kasutama.

3.11. Lisaks võtab SEAT tarvitusele vajalikud meetmed Teenuse uuendamiseks, eriti küberrünnakute ennetamiseks sõidukite, liiklusohutuse, elu, tervise vastu ning infoõiguse (privaatsuse), omanduse, Kliendi vara, sõiduki omanduse või valduse kaitseks kolmanda osapoole või SEAT-i enda eest. Sellised meetmed võivad põhjustada piiranguid Teenustes ja/või andmesides. Olenevalt ohu tõsidusest ja/või ohus olevate varade olulisusest, võivad kõik või mõni Teenus olla ajutiselt blokeeritud ning andmesides esineda katkestusi.

3.12. Ülaltoodud meetmete rakendamiseks või Teenuste või andmeside täieliku kättesaadavuse taastamiseks võib SEAT tagada Kliendi jaoks tasuta tarkvarauuenduse Sõidukis, mille Klient võimalikult kiirelt installib. Täieliku Teenuste kättesaadavuse taastamine võib vajada Kliendilt veel tegevusi (näiteks SEAT ID parooli muutmine). SEAT ei ole vastutav mistahes Teenuste vastavuse puuduse üle, kui Klient pole pärast SEAT-ilt juhiste saamist neid uuendusi mõistliku aja jooksul teinud.

3.13. Omalt poolt tagab Klient SEAT-ile mitteeksklusiivse, piiramatu, limiteerimata, täieliku, edastatava, tasuta ja alllitsentsi kasutusõiguse kõigiTeenuse kasutamisest tulenevate andmete kasutamiseks, eriti tehnilised andmed, mis ei viita isikutele, kelle isiklikud eelistused on eemaldatud (anonüümseks muudetud andmed).

3.14 Tehniliste probleemide või muude Teenusega seotud probleemide korral võib Klient pöörduda SEAT-I Kliendiosakonna poole. Klient leiab kontaktid Rakendusest.

4. Andmeühendus

4.1. Selleks et klient saaks teenuseid kasutada, on vaja järgmisi andmeühendusi:

4.2. Andmeühendus sõiduki ja andmeserveri vahel

4.2.1. Teenuste kasutamiseks on vajalik andmeühendus sõiduki ja SEATi andmeserveri vahel.

4.2.2. Teenuste kasutamise lepingu sõlmimine hõlmab kliendi andmeühenduse kasutamist teatavate teenuste korral. Teiste teenuste kasutamiseks, mis võivad vajada andmeühenduse rohkemat kasutamist, võib klient omal kulul hankida lisaandmepakette kolmandatelt osalistelt. Lisateavet iga lepingulise teenuse jaoks vajaliku andmeühenduse kohta leiate Rakendustest, kust leiate ka võimalused lisaandmepakettide hankimiseks sideoperaatoritelt. SEAT ei vastuta kolmandate osaliste osutatavate ühenduvusteenuste eest.

4.2.3. Teenused on konfigureeritud andmeühenduse aktiveerimiseks sõiduki ja andmeserveri vahel, kui sõiduk asub riigis, kus SEAT on andnud loa sellise suhtluse kasutamiseks (edaspidi „kasutusala“).

4.2.4. Sõiduki kasutusalasse kuuluvad riigid olenevad mudelist, mudeliaastast ja sõiduki varustusest. Klient leiab lisateavet oma sõiduki kasutusala kohta Rakendusest.

4.2.5. Sõiduki ja andmeserveri vahelise andmeühenduse kasutamine ja toimimine oleneb erinevatest tingimustest, mis võivad aeg-ajalt väljuda SEATi kontrolli alt. Nendeks on (illustratiivsel eesmärgil ja mitte ainult): signaali piisav vastuvõtmine sõiduki asukohas, katvuse puudumine, vähenemine või katkemine tunnelites, garaažides ja maa-alustes metroodes, ning muud kahjulikud tegurid (meteoroloogilised tingimused, häireid tekitavad seadmed, hooned, mobiilsidevõrgu intensiivne kasutamine).

4.2.6. SEATil pole kohustust mistahes andmesidet Sõiduki ja SEATi andmeserveri vahel hoida või toetada, kui teatud võrgutehnoloogia, millel Sõiduki ühenduvus põhineb, katkestatakse („Tehnoloogiline päikeseloojnag“).

4.3. Andmeühendus kliendi seadme ja andmeserveri vahel

4.3.1. Andmeühendus kliendi seadme ja andmeserveri vahel, mis luuakse teenuste kasutamiseks rakenduse kaudu, ei kuulu SEATi osutatavate teenuste juurde. Seetõttu kehtivad kliendi ja/või kaaskasutajate sideteenuse osutajaga kokkulepitud tingimused. See võib põhjustada lisakulusid, eriti ühenduvus- ja reisimistasusid. Need kulud jäävad SEATi ulatuse, kontrolli ja vastutuse alt välja.

5. Kasutajakonto

5.1. Kliendil peab olema (või peab selle jaoks looma) SEAT ID kasutajakonto (edaspidi „SEAT ID kasutajakonto“), mida saab kasutada rakenduses või kliendi sõiduki navigatsiooni-/raadiosüsteemis näidatud viisil. SEAT ID kasutajakonto kasutustingimusi ja privaatsuseeskirja saab igal ajal vaadata järgmise lingi kaudu: https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions.

5.2. Klient peab oma kasutajanime ja parooliga rakendusse või kliendi sõiduki navigeerimis-/raadiosüsteemi (olenevalt sõiduki mudelist) sisse logima, et muu hulgas sõlmida kliendi sõidukis teenuste kasutamise leping ja teenused aktiveerida ning kontrollida ja hallata mis tahes ajal lepinguliste teenuste olekut, välja arvatud hädaabikõne teenuse olekut.

5.3. Klient peab sisselogimisteabe, eelkõige just parooli konfidentsiaalsena hoidma. Kui parool avaldatakse kolmandatele osalistele, peab klient sellise parooli viivitamatult ära muutma, või juhul kui klient ei saa SEAT ID kasutajakontole sisse logida, peab ta sellest kohe SEATi teavitama. Võib juhtuda, et klient saab ID-portaali kaudu kasutaja parooli taastada. Lisaküsimuste korral paroolide taastamise kohta võib klient pöörduda iga riigi SEATi klienditeeninduse osakonna poole (lahtiolekuajad on piiratud) või külastada KKK jaotises Rakendustes.

5.4. Mõned teenused vajavad sisselogimiseks isiklikku tunnusnumbrit (S-PIN). Klient leiab selle kohta lisateavet Rakendustest. Klient peab sellise turbe-PIN-koodi hoidma konfidentsiaalsena. Kui turbe-PIN-kood avalikustatakse kolmandatele osalistele, peab klient sellise turbe-PIN-koodi kohe ära muutma.

5.5. Klient peab võtma kõik vajalikud meetmed tagamaks, et SEAT ID kasutajakonto teave on tõene ja täielik. Kuna SEAT ja klient suhtlevad e-posti teel, peab kliendil olema kehtiv e-posti aadress ja juurdepääs e-posti aadressi kontole. Kui kliendi e-posti aadress või muud andmed muutuvad, peab klient neid niipea kui võimalik SEAT ID kasutajakonto jaotises uuendama.

5.6. SEAT annab SEAT ID kasutajakonto kliendile tasuta.

6. Teenuste kasutamise lepingu sõlmimine ja teenuste aktiveerimine

6.1. Klient saab sõlmida teenuste kasutamise lepingu (esitades uued teenusetellimused või uuendades olemasolevat tellimust) ja teenused aktiveerida, logides sisse rakendusse või navigatsiooni-/raadiosüsteemi (olenevalt sõiduki mudelist) oma SEAT ID kasutajakonto sisselogimisandmetega. Teenuste aktiveerimisel loob sõiduk ühenduse kliendi SEAT ID kasutajakontoga ja klient saab alustada lepinguliste teenuste kasutamist.

6.2. Kui klient esitab uued teenusetellimused või uuendab tellimust pärast esialgse teenuse lõppemist, peab klient aktiveerimisprotsessi kordama, välja arvatud juhul, kui SEAT kinnitab uuendamise eest tehtud makse enne kliendi esitatud esialgse teenusetellimuse lõppemist.

6.3. Erandina peab edasimüüja iga juhtumi korral teenuste „Kauglukustamine ja -avamine“ ja „Digitaalne võti“ aktiveerimiseks läbima kahekordse autentimisprotsessi.

6.4. Olenevalt kliendi sõiduki mudelist ja varustusest saab klient teenuste kasutamise lepingu sõlmida ja teenused aktiveerida erinevatel viisidel. Klient leiab lisateavet ja abi aktiveerimisprotsessi kohta Rakendustest või edasimüüjalt.

6.5. Olenevalt teenuste kasutamise lepingu sõlmimise viisist peab klient tegema järgmist.

6.6. Teenuste kasutamise lepingu sõlmimine ja teenuste aktiveerimine rakenduses (edaspidi „autoväline aktiveerimine“), nagu on kohaldatav:

(i) kliendil peab olema nutitelefon, tahvelarvuti, arvuti ja/või mis tahes muu elektrooniline andmeühendusega seade ning SEAT või CUPRA sõiduk, milles saab teenuseid kasutada;

(ii) klient peab või rakendusse sisse logima, kasutades oma SEAT ID kasutajakonto sisselogimisandmeid;

(iii) klient peab sisestama sõiduki tehasetähise (VIN-kood). Klient leiab VIN-koodi esiklaasi allservast või sõiduki dokumentidest;

(iv) klient peab esitama soovitud teenuste tellimuse ja nõustuma rakenduvate tingimustega.

Kui klient teeb märkeruutu linnukese, et jätkata teenuste kasutamise lepingu sõlmimist, nõustub klient nende üldtingimuste ja ka eritingimustega (mis olenevad kliendi esitatud teenusetellimusest) ning muude kasutustingimuste või privaatsuseeskirjadega, mis võivad rakenduda;

(v) klient peab märkima üles ja jätma meelde kuvatud ühenduskoodi (edaspidi „ühenduskood“) ning sisestama selle koodi ühenduse loomiseks sõiduki navigatsiooni-/raadiosüsteemi; ja

(vi) SEAT saadab e-kirja kliendi e-posti aadressile, mille klient esitas oma SEAT ID kasutajakonto loomisel. See e-kiri sisaldab järgmist teavet:

a) teenusetellimuse kinnitus SEATilt (edaspidi „tellimuse kinnitus“);

b) kinnitus SEATilt, et teenused on õigesti aktiveeritud ja klient saab neid kasutama hakata; ja

c) SEATi väljastatud asjakohane arve/pilet olenevalt kliendi esitatud teenusetellimusest.

Tellimuse kinnituse kättesaamise kuupäeva loetakse lepingu täitmise kuupäevaks.

6.7. Teenuste kasutamise lepingu sõlmimine ja teenuste aktiveerimine sõiduki navigatsiooni-/raadiosüsteemis (edaspidi „autosisene aktiveerimine“), nagu on kohaldatav:

(i) kliendil peab olema SEAT või CUPRA sõiduk, milles saab teenuseid kasutada;

(ii) klient peab navigatsiooni-/raadiosüsteemi sisse logima, kasutades oma SEAT ID kasutajakonto sisselogimisandmeid;

(iii) klient peab esitama soovitud teenuste tellimuse ja nõustuma rakenduvate tingimustega.

Kui klient teeb märkeruutu linnukese, et jätkata teenuste kasutamise lepingu sõlmimist, nõustub klient nende üldtingimuste ja ka eritingimustega (mis olenevad kliendi esitatud teenusetellimusest) ning muude kasutustingimuste või privaatsuseeskirjadega, mis võivad rakenduda;

(iv) klient peab läbima 2-astmelise kinnitusprotsessi (sõiduki avamine ja sulgemine iga võtmega);

(v) klient peab ootama, kuni sõiduki navigatsiooni-/raadiosüsteemi ekraanil kuvatakse teenuse aktiveerimist kinnitav teade; ja

(vi) SEAT saadab e-kirja kliendi e-posti aadressile, mille klient esitas oma SEAT ID kasutajakonto loomisel. See e-kiri sisaldab järgmist teavet:

a) teenusetellimuse kinnitus SEATilt (edaspidi „tellimuse kinnitus“);

b) kinnitus SEATilt, et teenused on õigesti aktiveeritud ja klient saab neid kasutama hakata; ja

c) SEATi väljastatud asjakohane arve/pilet olenevalt kliendi esitatud teenusetellimusest.

Kuupäeva, millal klient saab tellimuse kinnituse kätte, loetakse lepingu täitmise kuupäevaks.

6.8. Kui klient on tarbija (edaspidi „tarbija“), on kliendil õigus lepingust taganeda neljateistkümne (14) päeva jooksul alates kuupäevast, kui leping täideti, järgides kõnealuses punktis esitatud nõudeid. Meetmed, mida klient peab võtma taganemisõiguse kasutamiseks, on esitatud nende üldtingimuste punktis 10 (edaspidi „taganemisõigus“). Klient saab taganemisõiguse kasutamiseks lisaks tellimuse kinnitusele ka ametliku vormi (valikuline). Kui teenuseid osutatakse kliendile tasuta (nt tasuta prooviperioodi jooksul), ei tehta kliendile taganemisõiguse kasutamisel mingeid tagasimakseid.

7. Majanduslikud tingimused – makseviis

7.1. Teenuste suhtes kehtivad majanduslikud tingimused, mis kehtisid ajal, kui klient sõlmis teenuste kasutamise lepingu või uuendas teenuseid. Kehtiv hinnakiri ja kohaldatavate maksude nimekiri on kliendile igal ajal kättesaadavad Rakenduses.

7.2. Samuti saab klient lisateavet teenuste hindade kohta teenusetellimuste esitamise ning teenuste kasutamise lepingu sõlmimise ja teenuste aktiveerimise ajal. Tellimuse kinnitus, mis saadetakse kliendile pärast sellise protsessi lõpetamist, sisaldab arvet/piletit koos kohaldatavate hindade ja maksudega (punkt 6).

7.3. Erandkorras võib SEAT mõningaid teenuseid osutada kliendile tasuta (nt tasuta prooviperioodi jooksul), kui klient ostab uue sõiduki, milles saab teenuseid kasutada.

Siiski peab klient uuendamisel või uute teenusetellimuste esitamisel tasuma vajaliku hinna. Sellisel juhul teavitab SEAT enne esimese teenusetellimuse kehtivusaja lõppu klienti e-posti teel (rohkem kui ühel korral) võimalusest uuendada kehtivat teenusetellimust või esitada uus teenusetellimus.

7.4. Juhul kui klient ei kinnita teenuste uuendamist ega maksa nende eest tasu või ei maksa uue teenusetellimuse tasu pärast seda, kui SEAT on saatnud viimase teate, on SEATil õigus teenuste kehtivusaja lõppemisel tühistada/katkestada kliendi juurdepääs nendele teenustele. Igal juhul on kliendil õigus igal ajal pärast eelmise lepingu lõppemist teenuste kasutamise leping uuesti sõlmida.

7.5. Teenuste hinna, nende uuendamise ja/või uute teenusetellimuste esitamise eest tasub klient SEAT ID kasutajakonto kaudu, mis suunab kliendi makseplatvormile/lüüsile, mida haldab ettevõte J.P. Morgan Mobility Payments Solutions S.A. (edaspidi „EMI“) või mida hallatakse tema kaudu. EMI on elektroonilisi makseid võimaldav asutus, mis tegutseb Luksemburgi seaduste alusel, mille registrijärgne asukoht on 19-21, route d’Arlon, L-8009 Strassen, Luksemburg, mis on registreeritud Luksemburgi kaubandusregistris (Registre de Commerce et des Sociétés) koodi B215079 all ja tegutseb Luksemburgi finantsasutuse (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF) järelevalve all. Sõltuvalt juhtumist võib makseprotsess olla reguleeritud lõppkasutajate maksetele kehtivate tingimuste ja/või privaatsuseeskirjadega, mille klient ja EMI on aeg-ajalt kokku leppinud. Sellisel juhul teavitatakse klienti nõuetekohaselt ja küsitakse tema nõusolekut. Seoses sellega, kui teave, mille klient esitas registreerimisprotsessi osana, muutub, peab klient EMI viivitamatult teavitama, uuendades asjakohaseid andmeid. Võib juhtuda, et klient nõuab uuendatud andmete õigsuse tõendamist asjakohaste dokumentidega.

7.6. Kõik SEATi kontrolli alla mitte kuuluvad asjaolud, mis ei võimalda kliendi makseid edukalt või nõuetekohaselt lõpule viia, toovad automaatselt kaasa lepingu sõlmimise protsessi katkestamise ja/või tühistamise.

8. Kehtivusaeg

8.1. Lepingu kehtivusaeg kehtestatakse iga teenusetellimuse esitamise ajal (edaspidi „kehtivusaeg/-ajad“). Üldiselt (kuid mitte alati) sõlmib klient teenuste kasutamise lepingu üheaastaseks kehtivusajaks.

8.2. Kehtivusaeg algab kliendi sõiduki tagatise aktiveerimise kuupäeval. Teenuste uuendamise ja/või uute teenusetellimuste esitamise korral (eeldusel, et SEAT saab makse kätte enne esialgse teenuste kasutamise lepingu aegumiskuupäeva) algab uuendatud teenuste ja/või uute teenusetellimuste kehtivusaeg aegumiskuupäeva järgsel kuupäeval. Juhul kui SEAT saab teenuste uuendamise ja/või uute teenusetellimuste esitamise eest makstava tasu kätte pärast esialgse teenuste kasutamise lepingu aegumiskuupäeva, algab järgmine kehtivusaeg kuupäeval, kui SEAT makse kinnitab.

8.3. Nende üldtingimustega nõustumisel ja asjakohastel eesmärkidel taotleb klient sõnaselgelt, et teenuste osutamine algab lepingutingimuses 9 esitatud taganemisõiguse kasutamise ajavahemiku jooksul.

8.4. Selliste teenuste korral, mida pakutakse kliendile uue sõiduki ostmise korral tasuta, vähendatakse kehtivusaega proportsionaalselt päevade võrra, mis on möödunud alates uue sõiduki garantii aktiveerimisest kuni päevani, kui teenused aktiveeritakse kõnealuste üldtingimuste punktis 6 kirjeldatud toimingu kohaselt.

8.5. Lepinguliste teenuste kehtivusaeg on seotud kliendi sõidukiga ja klient saab seda kontrollida Rakenduses, logides sisse oma SEAT ID kasutajakontole.

8.6. Kui kehtivusaeg hakkab läbi saama, tuletab SEAT kliendile meelde võimalust uuendada lepingut või esitada uusi teenusetellimusi. Meeldetuletus saadetakse kliendi e-posti aadressile, mille klient esitas oma SEAT ID kasutajakonto loomisel. Juhul kui klient soovib lepingut uuendada või esitada uue teenusetellimuse, peab klient järgima SEATi esitatud juhiseid ning alustama uue lepingu sõlmimise ja aktiveerimise protsessi (olenevalt olukorrast) rakenduse ja/või sõiduki navigatsiooni-/raadiosüsteemi (nagu on kohaldatav) kaudu, järgides kõnealuseid üldtingimusi.

8.7. Kui klient ei uuenda kehtivusaja möödumisel lepingut ega esita uusi teenusetellimusi, lõpetatakse SEATi ja kliendi vaheline leping automaatselt.

9. Taganemisõigus

9.1. Vastavalt SEAT CONNECTi ja CUPRA CONNECTi teenuste üldtingimustele ning muude rakenduse SEAT/CUPRA CONNECT rakendus, navigatsioonisüsteem ja minu CUPRA rakendus kaudu soetatud täiendavate või edasiste lepinguliste teenuste üldtingimustele ja juhul, kui klient on tarbija, on kliendil õigus mingit põhjust esitamata neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul lepingust taganeda.

9.2. Taganemisõigus aegub neljateistkümne (14) päeva möödumisel lepingu sõlmimisest.

9.3. Taganemisõiguse kasutamiseks peab klient sellest SEATile ühemõtteliselt teatama, saates e-kirja järgmisel aadressil: customercare@seat.es (SEAT Kliendid) või customercare@cupraofficial.com (CUPRA kliendid). Seda õigust võib olla võimalik teostada ka muul viisil (näiteks võttes ühendust asjaomase edasimüüjaga või kõnekeskuse kaudu). Lisateave kõikide kasutatavate võimaluste kohta on esitatud veebiportaalis.

9.4. Klient võib kasutada I lisas esitatud taganemisvormi kuigi selle kasutamine ei ole kohustuslik.

9.5. Taganemisõiguse aegumistähtaja järgimiseks piisab, kui klient saadab teate enne selle tähtaja aegumist.

9.6. Kui klient taganeb lepingust, tagastab SEAT kõik kliendi makstud summad asjatu viivituseta ning hiljemalt neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul alates kuupäevast, kui talle teatati kliendi taganemisotsusest. Summade tagastamiseks kasutatakse sama maksemeetodit, mida kasutas klient algse tehingu jaoks, välja arvatud juhul, kui klient on SEATilt või CUPRAlt sõnaselgelt taotlenud muu maksemeetodi kasutamist, saates e-kirja aadressile: customercare@seat.es (SEATi kliendid) või customercare@cupraofficial.com (CUPRA kliendid). Sellisel juhul peab klient esitama vajalikud dokumendid, tõendamaks, et ta on alternatiivse konto omanik. Ühelgi juhul ei kaasne kliendile summade tagastamisega mingeid kulusid.

9.7. Kui klient kasutab taganemisõigust ja teenuseid hakati osutama taganemisperioodi jooksul, tasub klient seoses lepingu kehtivusega summa, mis on proportsionaalne taganemisest teatamise ajaks juba osutatud teenustega.

10. Lepingu lõpetamine ja ülekandmine

10.1. Leping lõpetatakse järgmistel juhtudel:

a) kui klient ei uuenda teenuseid ja/või ei esita uut teenusetellimust esialgse kehtivusaja lõppemisel punktis 8 esitatud tingimustel;

b) kui klient kasutab taganemisõigust punktis 9 esitatud tingimustel;

c) Mittevastavuse korral Jaotisega 15.

d) kahju kannatava poole tahtel, kui teine pool on rikkunud olulisi õiguslikke või lepingulisi kohustusi. Sellisel juhul, kui nõuete täitmine on endiselt võimalik, teavitab kahju kannatav pool teist poolt asjakohasest rikkumisest ja kahju kannatava poole soovist leping lõpetada, kui rikkuv pool ei paranda rikkumist järgmise kümne (10) päeva jooksul alates teate kättesaamisest. Sellise tähtaja lõppemisel ilma rikkumise parandamiseta on kahju kannataval poolel õigus leping lõpetada, teavitades sellest teist poolt kirjalikult, ja tal on õigus nõuda asjakohaste kahjude ja kaotuste hüvitamist. Teisest küljest, kui nõuete täitmine ei ole võimalik, lõpeb leping ajal, kui saadakse kätte kahju kannatava poole teavitus, milles taotletakse lõpetamist ja esitatakse sellise taotluse põhjused.

e) Tehnoloogilise päikeseloojangu korral, nagu kirjeldatud Klauslis 4.2.6, saab Klient Technoloogilisest päikeseloojangust mõjutatud Seaded lõpetada, esitades SEAT-ile kirjaliku teavituse, kui kohaldatava tehnoloogiaga pole alternatiivseid ühenduvuslahendusi.

f) Kui klient ei täida Klausli 20 sätteid, võib SEAT Kasutajalepingu ning muud kehtivad SEAT-i ja Kliendi vahelised lepingud koheselt peatada ning blokeerida tema edasise ligipääsu SEAT ID-le ning ühendatud teenustele või toodetele, tarkvarale ja tehnoloogiatele.

10.2. Juhul kui leping lõpetati eelmises jaotises esitatud põhjustel, lõpevad ka tingimused, mis kehtivad teenustele, mille kasutamiseks sõlmis klient lepingu, ja juurdepääs teenustele tühistatakse.

10.3. Ükski pool ei saa oma õigusi ega kohustusi üle anda ilma teise poole eelneva kirjaliku nõusolekuta. Erandina jätab SEAT endale õiguse edastada teenuste leping (ilma lepingutingimuste muutmiseta) teistele SEAT Groupi ettevõtetele. Sel eesmärgil lubab klient SEATil sellise üleandmisega jätkata. Igal juhul teavitab SEAT klienti üleandmisest niipea kui võimalik.

10.4. Kliendil palve korral teeb SEAT Kliendi jaoks kättesaadvaks mistahes isikuandmed, mille Klient teenuseid kasutades tagas või lõi. Sellised andmed edastatakse tasuta mõistliku ajaperioodi jooksul ning levinud elektroonilises formaadis.

11. Intellektuaal- ja tööstusomandi õigused

11.1. Kliendil on mitteainuõiguslik, edasilitsentsimatu ja mitteülekantav õigus teenuste (sh sisu, materjalide ja nendega seotud teabe), rakenduse ja navigeerimis-/raadiosüsteemi kasutamiseks lepinguliste teenuste kehtivuse ajal. Kasutamine on võimalik nendes riikides, kus teenuseid saab kasutada (nagu on märgitud rakendustes).

11.2. Klient ei tohi edastada või avalikustada teenustega seotud sisu ja teavet ega kasutada teenuseid näiteks kolmandate osaliste kasu saamise eesmärgil või ärilistel eesmärkidel või kasumi teenimiseks. Klient ei ole volitatud teenuseid ja/või kanaleid, nende osi või sisu ja lähtekoode muuta, kopeerida, kohandada, dekompileerida, osadeks lahutada või mis tahes viisil pöördprojekteerida. Peale selle ei tohi klient mingil juhul eemaldada, muuta, vältida või manipuleerida ühtegi kanalitesse paigaldatud kaitseseadet või turvasüsteemi.

11.3. Klient mõistab, et intellektuaal- ja tööstusomandi õigused ning muud teenustega (sh nende sisu, tekstide, andmete, andmebaaside, piltide, fotode, graafika, häälte, videote, nimede, kaubamärkide, eristavate märkide, kujunduste, tarkvara, liidestega jne) seotud õigused, rakendus ja navigatsiooni-/raadiosüsteem ning ka nende osad on SEATi, selle litsentsiandjate ja/või kolmandate osaliste omand. Seoses sellega, kui klient tasub nende teenuste eest, omandab ta ainult teenuste kasutamiseks hädavajalikud õigused üldtingimustes esitatud tingimustel.

11.4. Kliendil pole lubatud kasutada teenuseid, rakendust ja navigatsiooni-/raadiosüsteemi ja nende osi, mis rikuvad neid üldtingimusi ja/või muid kehtivaid kasutustingimusi, kolmandate osaliste õigusi ja/või kehtivaid seadusi. Klient lõpetab teenuste, rakenduse ja navigeerimis-/raadiosüsteemi või nende osade ebasobiva kasutamise. Eelkõige kohustub klient teenuseid, rakendust, navigatsiooni-/raadiosüsteemi või nende osi mitte levitama, reprodutseerima, avalikult edastama ja/või muutma mis tahes eesmärgil ega tegema muud tegevust, mis võivad kahjustada eespool nimetatud valikute kehtivust.

12. Andmekaitse

12.1. SEAT kaitseb kliendi esitatud isikuandmeid. Selliseid andmeid kasutatakse ainult siis, kui nende kasutamine on seaduslikult lubatud ja klient on sellise kasutamisega sõnaselgelt nõustunud. Klient leiab selle küsimuse kohta lisateavet teenuste privaatsuseeskirjast, mis on kättesaadav Rakenduses.

13. Kliendi vastutus

13.1. Klient kinnitab, et täidab teenuste kasutamise lepingu sõlmimise ja teenuste kasutamise eeltingimusi kõnealuste üldtingimuste klauslite ja eelkõige punkti 2 kohaselt.

13.2. Peale selle vastutab klient teenuste kasutamise eest nii, et need ei rikuks üldtingimusi, võimalikke rakenduvaid eritingimusi ja teisi rakenduse ja navigatsiooni-/raadiosüsteemi kasutustingimusi või privaatsuseeskirju ning ka kehtivaid seadusi ja kolmandast osalisest üksikisikute või äriühingute õigusi.

13.3. Kui Klient pole enne tarkvarauuendusi Sõiduki omanik, siis peab Klient veenduma, et nad on autoriseeritud seda tegema. Klient leiab info tarkvarauuenduse tegemise loa kohta lepingutest, mis kohalduvad Kliendi ja Sõiduki omaniku vahel (nt liisingu leping – firmaautos – ülemuse ettevõtte auto juhendid või tööleping). Kahtluse korral peaks Klient enne tarkvarauuendusi hankima Sõiduki omaniku eelneva loa.

13.4. Juhul kui sõidukit kasutas volitatud kolmas isik, näiteks kliendi pereliige või töötaja, võtab klient asjakohased meetmed (näiteks hankides kolmanda isiku nõusoleku) tagamaks, et kui selline isik logib teenustesse sisse, ei riku ta kolmandate isikute õigusi. Tuleb märkida, et klient saab teavet sõiduki ja seega kaudselt ka sellise kolmanda isiku kohta (nt kasutaja käitumine, asukoht jne). Sõidukit puudutavad hoiatus- ja/või tõrketeated, mis jäävad sõidukisse, on nähtavad rakenduse jaotises, mis sisaldab teavet sõiduki oleku kohta.

13.5. Klient kohustub järgima intellektuaal- ja tööstusomandi õigusi ning mis tahes muid SEATi või muu kolmanda osalise õigusi teenuste, rakenduse ja sõiduki navigatsiooni-/ raadiosüsteemi suhtes punktis 11 esitatud tingimustel.

13.6. Klient vastutab SEATi ees mis tahes rikkumise eest, mis tuleneb teenuste kasutamisest mis tahes muu isiku kui kliendi poolt, välistades SEATi kohustused mis tahes asjaolude korral, mis tulenevad sellisest ebapädevast kasutamisest.

13.7. Kui klient on samal ajal sõiduki juht, saab klient kasutada teenuseid, kui ta järgib kõiki kehtivaid liiklus- ja liiklusohutuse seadusi.

14. SEATi vastutus

14.1. SEAT ei vastuta kahjude eest, mille klient on põhjustanud teenuste, rakenduseja/või sõiduki navigatsiooni-/raadiosüsteemi kasutamisel viisil, mis on vastuolus kõnealuste üldtingimustega või mis ei vasta tavapärasele kasutusele. Eeltoodu kehtib eriti siis, kui sõiduki juhi tähelepanu on sõitmise ajal teenuste või rakenduse kasutamise tõttu häiritud ja selle tagajärjel juhtub õnnetus.

14.2. Täpsemalt, teenuste osutamise raames SEATi pakutava teabe digitaalse olemuse ja võimalike vigade esinemise tõttu nii sellise teabe hoidmisel kui ka edastamisel interneti kaudu ei taga SEAT kliendile teenuste kaudu edastatava teabe ajakohastamist, täpsust, tõepärasust, õigsust ega kvaliteeti. Selles mõttes ei vastuta SEAT, välja arvatud kohaldatavas seaduses sõnaselgelt ette nähtud juhtumite korral, teenuste kaudu edastatud andmete ja teabe, ega ka kolmandatele osalistele edastatud andmete ja teabe ajakohastamise, täpsuse, tõepärasuse, õigsuse ja kvaliteedi eest.

14.3. Seoses teenuste osutamise raames kolmandate osaliste pakutava teabe, andmete, piltide ja muu sisuga mõistab klient, et SEAT ei vaata läbi ega muuda selliste andmete ega ka muu sisu ja teabe sisu.

14.4. Samuti ei vastuta SEAT teenuseid mõjutavate mis tahes asjaolude eest, mis tulenevad kolmandate osaliste pakutava andmeühendusega seotud probleemidest. Selles mõttes pole SEAT vastutav ühegi Tehnoloogilise Päikeseloojangu eest, nagu on kirjeldatud Klauslis 4.2.6. Aga, SEAT teavitab mõistlikult Klienti kirjalikult pärast Tehnoloogia Päikeseloojangu ootelolekust teadlikuks saamist võimalikust kuupäevast, pärast mida tehnoloogia enam kättesaadav pole.

14.5. SEAT ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud sellest, et klient valis SEAT ID kasutajakontole sisselogimiseks mittesobiva parooli või et parooli ei kaitstud piisavalt hästi. Samuti ei vastuta SEAT kahjude eest, mille on põhjustanud kolmandad osalised, kellele klient on andud juurdepääsu teenustele.

15. Garantii

15.1. Ilma et see piiraks ülaltoodud punktide 13 ja 14 kohaldamist ning Kliendi taganemisõigust, eeldusel, et Teenused on nõuetekohaselt paigaldatud, ja vastava lepingu kehtivuse ajal vastutab SEAT Kliendi ees juhul, kui Teenused (i) ei vasta nõuetele. kirjeldusele ja omadustele, mis on Kliendile kättesaadavaks tehtud käesolevates Üldtingimustes ja Avalduses enne lepingu sõlmimist märgitud eritingimustes, mis peaksid olema sama kvaliteediga ja samasugused nagu sarnased teenused; ja tingimusel, et klient ei ole sõnaselgelt nõustunud, et mõni Teenuste spetsiifiline omadus kaldub sellisest vastavusest kõrvale; ii) ei sobi tavapäraseks kasutuseks, milleks need on ette nähtud (sealhulgas need kasutused, mille jaoks osutatakse sarnaseid teenuseid, võttes arvesse olemasolevaid tehnilisi standardeid); (iii) neile ei anta piisavaid juhiseid (ja mille saamist Klient võib mõistlikult eeldada); ja (iv) neile ei anta asjakohaseid uuendusi, kui lepingus on nii ette nähtud.

15.2. SEAT tagab kõik vajalikud uuendused, kaasa arvatud turvauuendused, et Teenuselepingu kehtivuse ajal Teenuseid vastavuses hoida, nagu on viidatud eritingimustes. Ülaltoodu ei kohaldu, kui Klient ei installi kõiki SEATi poolt kättesaadavaks tehtud uuendusi mõistliku aja jooksul ning tingimusel, et SEAT informeeris Klienti nõuetekohaselt sellistest uuendustest ning seda puudutavad juhendid olid õiged.

15.3. Teenuste mittevastavuse korral on Kliendil õigus lasta Teenused vastavusse viia, nt. uuendamise, pideva toite taastamise või piiratud jõudluse (kiiruse) kõrvaldamise kaudu. Kui (i) SEAT keeldub nõuetele vastavusest või ei saavuta seda mõistliku aja jooksul ja ilma Kliendile oluliste ebamugavusteta (ii) või kui mittevastavus on nii tõsine, et Kliendil on ebamõistlik taotleda esmalt selle parandamist. , on õigus (a) tasuliste teenuste puhul hinna proportsionaalsele alandamisele, kui see on olemas, ajavahemiku eest, mille jooksul digitaalne sisu või digitaalteenus ei vastanud nõuetele ja (b) välja arvatud juhul, kui tegemist on mittevastavusega. on ainult alaealine, lõpetage leping vastavalt punktile 3.7. Hinna vähendamine või raha tagasimakse on proportsionaalne, kui see kajastab Teenuste väärtuse vähenemist võrreldes väärtusega, mis oleks digitaalsel sisul või digiteenusel nende vastavuse korral.

15.4. Lähtudes ülaltoodud Jaotise 15 regulatsioonidest, pole SEAT vastutav mittevastavuse eest, mis tuleneb täielikult Kliendi suutmatusest uuendusi mõistliku aja jooksul alla laadida, tagades, et Kliendi suutmatus neid installida ei tulenenud SEATi poolt esitatud juhistes esinevatest puudustest.

15.5. Jaotises 15 olevate Kliendi õiguste täpsustamiseks võib Klient ühendust võtta SEAT-i kliendiosakonnaga.

16. Kaaskasutajad

16.1. Klient saab lubada mõistlikul hulgal inimestel (nt pereliikmetel, sõpradel, kolleegidel) teenuseid kliendi sõidukis kasutada (edaspidi „kaaskasutajad“ või „kaaskasutaja“).

16.2. Üldreegel teenuste kasutamiseks kliendi sõidukis on see, et kaaskasutajal peab olema SEAT ID kasutajakonto või ta peab looma sellise konto siin kehtestatud tingimustel, aktiveerima teenused, mis on sõiduki kasutamiseks seotud spetsiifiliselt tema SEAT ID kasutajakontoga ning nõustuma nende üld-, eri- ja muude kasutustingimuste või privaatsuseeskirjaga, mis võivad rakenduda.

16.3. Teenuseid ei saa kasutada korraga ja teatavaid teenuseid saab kasutada ainult klient, isegi kui teisel isikul on olemas SEAT ID kasutajakonto. Osa teenuste jaoks pole vajalik, et teised juhid või sõitjad peale kliendi kasutaksid SEAT ID kasutajakontot. Lisateavet selle kohta leiate rakendusest või navigeerimis-/raadiosüsteemist. Sellistel juhtudel on klient kohustatud teavitama selliseid isikuid teenuste kasutamisele kehtivatest tingimustest ja selliste teenuste õigest kasutamisest.

16.4. Teenuste kasutamisega ei kaasne lisakulusid kaaskasutajatele, kes ei ole teenuste kasutamise lepingut sõlminud.

16.5. Kaaskasutajate poolt teenuste kasutamise ulatus ja katkematu kasutamine oleneb kliendile saadaolevast kasutusest ning viimase omandatud funktsioonidest ja sisust. SEAT ei ole kohustatud kaaskasutajaid kõigist teenuste muudatustest teavitama. SEAT peab kaaskasutajaid kõigist kõnealuste üldtingimuste muudatustest teavitama ainult siis, kui sellised muudatused mõjutavad kaaskasutajaid.

16.6. Klient ja iga ajutine kaaskasutaja võivad igal ajal kaaskasutaja kasutusõiguse lõpetada, millega tühistatakse ka asjakohased kasutajakontod. Muul juhul lõpeb kaaskasutaja juurdepääs teenustele siis, kui aegub kliendi sõlmitud teenuste kasutamise lepingu kehtivusaeg või kui leping lõpetatakse kõnealuste üldtingimuste kohaselt.

16.7. Sõiduki kaaskasutaja võib olla Põhikasutaja, sekundaarne kasutaja või külaliskasutaja.

Igal kasutajal on järgnevad rollid:

A Põhikasutaja: kes haldab Teenuseid ja ühendab Sõiduki vastavald Üldtingimustele Teenusega. Põhikasutajal on ligipääs kõigile olemasolevatele Teenustele. Põhikasutaja peaks olema sõiduki omanik, valdaja või teine inimene, kes Sõidukit pidevalt kasutab (nt liisija, ettevõtte auto kasutaja jne.).

B Sekundaarne kasutaja, kes on logitud Teenustega seotud olevasse Sõidukisse oma SEAT ID-ga ning kes on Sõiduki Põhikasutaja poolt Sekundaarseks Kasutajaks määratud. Sekukndaarsel Kasutajal pole ligipääsu Teenusele, mis on eksklusiivselt Põhikasutaja käsutuses. Põhikasutaja võib Sekundaarse Kasutaja mistahes ajal rakenduse kaudu eemaldada. Sekundaarne Kasutaja saab ka ise oma rolli Sekundaarse Kasutajana peatada. Sekundaarse Kasutaja roll on mõeldud isikutele, kes kasutavad Sõidukit regulaarselt pikema aja kestel (nt pereliige, elukaaslane või Põhikasutaja sõber). Sõidukile saab korraga määrata mitu Sekundaarset Kasutajat. Sekundaarne Kasutaja peab esimesel sisselogimisel Sõiduki SEAT CONNECT-iga ühendamiseks Üldtingimustega nõustuma. Sekundaarsel Kasutajal pole õigusi ega kohustusi, mis on määratud nende Üldtingimustega vaid Primaarsele Kasutajale.

C. Külaliskasutaja, kes on SEAT CONNECTiga ühendatud Sõidukisse sisse logitud oma SEAT ID-ga. Külaliskasutajal pole ligipääsu Teenustele, mis on mõeldud eksklusiivselt Põhikasutajale ja Sekundaarsele kasutajale. Iga Sõidukikasutaja (kaasa arvatud anonüümne külaline) võib Külaliskasutaja Sõidukist mistahes ajal Navigatsioonisüsteemis kustutada. Põhikasutaja võib Külaliskasutaja mistahes ajal rakenduses kustutada. Külaliskasutaja roll on mõeldud inimesele, kes kasutab Sõidukit regulaarselt pikemal ajaperioodil (nt pereliige, elukaaslane või Põhikasutaja sõber),aeg-ajalt või ühekordselt. Külaliskasutaja peab esimesel sisselogimisel Sõiduki SEAT CONNECT-iga ühendamiseks Üldtingimustega nõustuma. Külaliskasutaja pole õigusi ega kohustusi, mis on määratud nende Üldtingimustega vaid Primaarsele Kasutajale.

Need tingimused ei kehti kasutajatele, kes pole Põhikasutajad, Sekundaarsed kasutajad ega Külaliskasutajad või kes kasutavad Teenuseid ilma SEAT CONNECTiga oma SEAT ID abil ühendunata (Anonüümne külaline).

Olemasolevad kasutajarollid võivad olenevalt mudelist, tootmisaastast ja Sõiduki varustusest ja Sõiduki Teenuse tarkvaraversioonist varieeruda. Lisainfo leiab järgnevalt lingilt: https://www.cupraofficial.com/services/connect.html / https://www.seat.com/owners/connectivity/seat-connect-service.html

17. Sõiduki jäädav üleandmine

17.1. Teenuseleping on alati seotud sõidukiga ja seetõttu ei ole kliendil õigust teenuseid teisele sõidukile üle kanda. Sõiduki müügi või muu jäädava üleandmise korral kolmandast isikust ostjale (edaspidi „ostja“) peab klient:

  1. edastama teenuselepingu ostjale;

  2. kustutama kõik sõidukisse talletatud isikuandmed; ja

  3. eemaldama Rakendusessõiduki SEAD ID kasutajakontolt.

Sõiduki kadumise või hävimise korral ei ole Kliendil õigust esitada SEATi vastu nõudeid Teenuse eest makstud hinna eest hüvitise saamiseks.

17.2. Ostja võib teenuseid kasutada pärast SEAT ID kasutajakonto loomist, teenuste ostmist ja selliste teenuste aktiveerimist kooskõlas dokumendi klauslitega.

17.3. Ostjale teenuslepingu üleandmise kehtivus oleneb SEATi heakskiidust, millest ei keelduta põhjendamatult. Teenuste tellimuse kinnitus, nagu on siin kehtestatud, tõendab, et SEAT nõustub lepingu üleandmisega.

18. Kohtualluvus ja kohaldatav õigus

18.1. Jaotis 18 kohaldub ainult tarbijatele, kelle sünni- või elukohariik on Euroopa Liidu liikmesriik ega mõjuta tarbijavaidluste alternatiivse lahendamise seaduslikke eeskirju, mis võivad kehtida riikides väljaspool Euroopa Liitu.

18.2. Kõnealuseid üldtingimusi reguleerivad Hispaania üldised seadused („legislación española común“). Kui klient on tarbija, kohaldatakse selle riigi seadusi, kus tarbijal on alaline elukoht lepingu täitmise ajal.

18.3. Kõik sellest lepingulisest suhtest tulenevad vaidlused tuleb lahendada Barcelona linna (Hispaania) pädevas kohtus. Olenemata eeltoodust, kui klient tegutseb tarbijana, tuleb sellised vaidlused lahendada tarbija elukohajärgses kohtus.

18.4. Klient, kui ta tegutseb tarbijana, võib esitada ka kõik kõnealustest üldtingimustest tulenevad või nendega seotud vaidlused alternatiivse lahendamise (ADR) menetlusele. Saadaolevate Euroopa Komisjoni ADR-platvormide nimekirja leiate aadressilt https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

18.5. Eespool nimetatust hoolimata ei võta SEAT endale kohustust osaleda tarbijavaidluste lahendamise organi veebipõhises vaidluste lahendamise menetluses.

19. Eraldatavus

19.1. Kui mõni kõnealuste üldtingimuste mõiste või klausel on tunnistatud kehtetuks, ebaseaduslikuks või jõustamatuks, ei mõjuta see ülejäänud tingimusi ja klausleid eeldusel, et üldtingimustest tulenevaid poolte õigusi ja kohustusi märkimisväärselt ei mõjutata. Neil eesmärkidel tähendab „oluline“ olukorda, mis tekitab tõsist kahju mis tahes poole huvidele või seoses üldtingimuste eesmärgiga. Sellised mõjutatud punktid asendatakse või integreeritakse teiste seadusega kooskõlas olevate punktidega, millel on asendatud punktidega sama eesmärk.

20. Ekspordikontroll

20.1. SEAT ID kasutajakontot ja teenuseid kasutades nõustub klient järgima kõiki kohaldatavaid väliskaubandust ja ekspordikontrolli käsitlevaid sätteid, õigusakte ja eeskirju. Lisaks siseriiklikele väliskaubandust ja ekspordikontrolli käsitlevatele sätetele, õigusaktidele ja eeskirjadele võib see kehtida ka ELi ekspordikontrolli käsitlevate sätete, õigusaktide ja eeskirjade suhtes, samuti Ameerika Ühendriikide ja muude riikide eksterritoriaalselt kohaldatavate ekspordikontrolli ja sanktsioone käsitlevate eeskirjade suhtes. Klient vastutab ka kõikide kohaldatavate kohalike sätete, õigusaktide ja eeskirjade järgimise eest, mis käsitlevad digiteenuste ja seotud toodete, tarkvara ja tehnoloogiate importi, eksporti või reeksporti.

20.2. Lisaks on klient teadlik ja kinnitab, et kohaldatavate ekspordikontrolli ja sanktsioone käsitlevate eeskirjade ja õigusnormide kohaselt – sel määral, mil nende järgimine on õigusaktidega kooskõlas – ei ole kliendil keelatud digiteenuseid ja seotud tooteid, tarkvara või tehnoloogiaid hankida või kasutada.

© SEAT, S.A.U. 2022. Täielik või osaline paljundamine on keelatud. Kõik õigused on kaitstud.

Lisa

Taganemisõiguse kasutamise vorm

(see vorm tuleb täita ja esitada ainult siis, kui soovite lepingust taganeda)

TAGANEMISÕIGUSE TEAVITUS

Kellele:

SEAT, S.A. Customer Services.

Aadress: Autovía A-2, Km 585 08760 Martorell, España

E-post (SEAT): customercare@seat.es

E-post (CUPRA): customercare@cupraofficial.com

Tere!

Soovin taganeda lepingust seoses järgmiste teenustega.

• Teenused seoses sõidukiga, mille VIN-kood (*) on:


• Tellimuse number:


-Teenuste pakett (paketid), mis soovitakse tühistada (märkida „X“): • Kaugjuurdepääs • Sidus-infotainment • Muu (palun täpsustage):


• Arve number:


• Tellimuse kuupäev:


• Tarbija ja kasutaja täisnimi:


• Tarbija ja kasutaja alalise elukoha aadress:


• Telefoninumber:


• Kasutaja allkiri (ainult paberil esitatud teated):


• Kuupäev:


(*) VIN-koodi leiate oma sõiduki tuuleklaasi alumisest paremast nurgast ja sõiduki dokumentidest.

Andmekaitsealane teave

Kõiki selle vormiga kogutud andmeid töödeldakse SEAT, S.A. kui andmete vastutava töötleja poolt, et hallata teie taganemist, mille õiguslikuks aluseks on CONNECTi leping. Teie andmeid ei avaldata kolmandatele osapooltele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks. Teie andmeid säilitatakse senikaua, kui need on vajalikud teie taotluse täitmiseks, ning need blokeeritakse perioodiks, mil võivad tekkida seadustest tulenevad kohustused. Oma õigusi saate kasutada, saates sõltuvalt oma auto margist e-kirja aadressile customercare@seat.es või customercare@cupraofficial.com, samuti võite võtta ühendust meie andmekaitsebürooga e-posti aadressil dataprotection@seat.es. Kaebuse võite esitada asjakohasele andmekaitseasutusele.