SÕIDUKITE AUTOMAATSE ISEJUHTIMISE UURIMIS- JA ARENDUSTÖÖKS LOODAVA ANONÜÜMSE ANDMEBAASI ANDMETE KOGUMISE PRIVAATSUSPOLIITIKA

Käesolevas privaatsuspoliitikas teavitame Teid Teie isikuandmete kogumisest, töötlemisest ja kasutamisest SEAT, S.A. (edaspidi “SEAT”) poolt seoses andmeedastuse aktiveerimisega anonüümse andmebaasi loomiseks eesmärgiga kasutada seda sõidukite automaatse isejuhtimise uurimis- ja arendustöös.

Kes on Teie isikuandmete vastutav töötleja?

Andmete vastutav töötleja:SEAT, S.A., maksukohustuslase identifitseerimisnumber: A-28 049 161 (Hispaania)
Aadress:Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona)
E-post:customercare@seat.es
Andmekaitsespetsialisti kontaktandmed:dataprotection@seat.es

Kuidas me Teie isikuandmeid kasutame?

Andmete üleslaadimise funktsiooni kasutatakse sõiduki andurite poolt salvestatud mõõteandmete kogumiseks. Mõõteandmed saadetakse andmeserverisse anonümiseeritult ning neid kasutatakse SEATi ja tema partnerite poolt sõidukite automaatse isejuhtimise uurimis- ja arendustööks.

Andmete saatmine ei ole vaikimisi tehases aktiveeritud ning see käivitub alles pärast aktiivse SEAT CONNECT / CUPRA CONNECTi põhikasutaja sisselogimist. Andmete üleslaadimise saab sisse või välja lülitada, kasutades süsteemi privaatsussätete menüüs liugurlülitit „Automated driving development“ (automaatse isejuhtimise arendus). Andmeedastus sõltub ka privaatsustaseme valikutest. Andmete üleslaadimine toimub vaid juhul, kui on valitud kas tase „Use location“ (kasuta asukohainfot) või „Share location“ (jaga asukohainfot).

Mõõteandmed sisaldavad kahte andmegruppi:

a) Sõidukit mõjutavate tegurite rekonstrueerimiseks vajalikud andmed:

a) Andmed, mis aitavad välja selgitada, kuidas juht eelistab sõidukit juhtida:

Kogutakse ainult sõidukite osalise ja täieliku isejuhtimise funktsioonide uurimiseks ning arendamiseks vajalikke andmeid. Anonümiseeritud mõõteandmeid jagatakse lepingulistel alustel ka Volkswageni grupi partneritega, järgides kõiki asjakohaseid andmekaitse nõudeid. Need partnerid kasutavad andmeid samuti anonümiseeritult automaatse isejuhtmise uurimis- ja arendustööks.

Kirjeldatud andmete põhjal luuakse kasutuskeskkonna simulatsioon, mis võimaldab katsetada tuleviku isejuhtimisfunktsioone elulähedastes oludes ning võrrelda nende tulemusi päris juhtide eelistatud käitumisega. Kuna automaatse isejuhtimise täieliku ohutuse tagamiseks on vaja läbida miljardeid katsekilomeetreid, on väga tähtis täita see andmebaas päriselu andmetega. Vaid sel moel saab tagada piisaval hulgal salvestatud andmeid kõikvõimalike liiklussituatsioonide kohta ning olla kindel selles, et tuleviku isejuhtimisfunktsioonid on töökindlad ja piisavalt ohutud, et juhtimisel langetataks alati õigeid otsuseid ning oleks tagatud sõidukis viibijate turvalisus.

Andmeserverisse saabunud andmete kvaliteet valideeritakse ning kohe seejärel anonümiseeritakse. Anonümiseerimisprotsessi tõhusust ja tulemuslikkust on kontrollitud ning seda täiendatakse pidevalt, kasutades valdkonna uusimaid teaduslikke meetodeid ning teadmisi.

Millisel õiguslikul alusel Teie isikuandmeid töödeldakse?

Sõidukilt saadud andmete kogumise õiguslikuks aluseks on vastutava töötleja õigustatud huvi (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6, paragrahv 1, lõige f).

Ülalnimetatud eesmärgid sõidukite automaatsete isejuhtimisfunktsioonide uurimisel, arendamisel ning nende ohutuse tagamisel on saavutatavad ainult sellise andmebaasi abil, mis sisaldab võimalikult laia valikut andmeid päriselu liiklussituatsioonide ning sõitude kohta. Tavapärased vastupidavuskatsed ei ole selleks enam piisavad. Andmed peavad sisaldama võimalikult palju eri sõidustsenaariume, millele vastavaid keskkonna- ning liiklusolusid on võimalik algoritmidena salvestada ainult päris liikluses. Sarnaste andmete ostmine ei ole samuti piisav, kuna nõutava kvaliteediga andmeid ei ole saada ning need aeguvad juba väga lühikese aja jooksul. Nendel põhjustel on SEATil andmete töötlemiseks ning anonümiseeritud andmebaasi loomiseks olemas õigustatud huvi.

Millistele teistele osapooltele andmeid avaldatakse?

SEAT ei avalda Teie isikuandmeid kellelegi, välja arvatud seadusega ette nähtud juhtudel.

Samal ajal annab SEAT andmetele ligipääsu kolmandatele osapooltele, kes tegutsevad andmetöötlejana andmete anonümiseerimise eesmärgil ning kes toimivad rangelt ainult meie nimel ning vastavalt meie juhistele. Meie andmete anonüümseks muutmise teenusepakkujaks on Volkswagen AG, kes omakorda palkab teisi teenusepakkujaid, näiteks AUDI AG ja CARIAD SE, selle anonüümiseerimisteenuse teostamiseks, kes kõik toimivad volitatud töötlejatena. Andmed on krüpteeritud vastavalt Volkswageniga sõlmitud lepingutele ning neid töödeldakse eranditult ELis asuvates andmeserverites. Osad nendest teenusepakkujatest võivad asuda Ameerika Ühendriikides, mistõttu me ei saa välistada andmetele ligipääsu Ameerika Ühendriikidest. Teie isikuandmete turvalisuse tagamiseks on sõlmitud üldine ELi andmekaitseleping (piisav garantii andmete töötlemiseks väljaspool Euroopat asuvates riikides). Teabepäringu alusel on Teil õigus tutvuda selle üldise andmekaitselepingu sisuga.

Kui kaua me Teie isikuandmeid säilitame?

Andmeid säilitatakse nende kvaliteedi kontrollimiseks ning anonümiseerimiseks maksimaalselt 24 tundi. Seejärel kustutatakse kõik originaalandmed sõidukist.

Millised on Teie kui andmesubjekti õigused?

ÕigusSisuSuhtluskanalid
LigipääsTeil on õigus saada infot oma isikuandmete töötlemise kohta SEATi poolt, samuti saada ligipääs oma andmetele, mida SEATi andmebaas sisaldab.Saate siinkirjeldatud õigusi kasutada, saates e-kirja aadressile customercare@seat.es või kirjaliku avalduse aadressile: SEAT, S.A – Autovía A-2.Km.585, Martorell, Barcelona (Spain). Oma õiguste kasutamiseks ning kaitsmiseks peate täpselt viitama vastavale õigusele.
ParandamineVõite nõuda oma isikuandmete parandamist, kui need on valed või puudulikud.
KustutamineVõite nõuda enda kohta kogutud isikuandmete kustutamist, kui (muude põhjuste kõrval) nende säilitamine ei ole nende algsel kogumise eesmärgil enam vajalik.
VaidlustamineVõite nõuda oma isikuandmete töötlemise peatamist. SEAT lõpetab Teie andmete töötlemise, v.a. seadustest tulenevate kohustuslike nõuete täitmiseks või õiguslike nõuete kaitsmiseks.
Töötlemise piiramineVõite nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist alljärgnevatel juhtudel: - kuni Teie andmete parandamise nõude objektiks olevate andmete õigsust kontrollitakse; - kui andmete töötlemine ei ole seaduslik, kuid andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist, vaid kasutamise piiramist; - kui SEAT isikuandmeid enam andmetöötlemise eesmärgil ei vaja, kuid neid vajatakse andmetöötleja õigusnõuete esitamiseks või kaitsmiseks; - kui olete keeldunud oma isikuandmete töötlemisest seoses avalikes huvides täidetavate ülesannetega või viitega muule seaduslikule alusele ning hinnatakse, kas SEATi õigustatud huvi andmetöötluseks on kaalukam kui Teie toodud keeldumispõhjused.
TeisaldamineVõite elektroonilisel kujul endale saada Teie poolt meile edastatud isikuandmed ning SEATi poolt lepingulisel alusel Teie kohta kogutud isikuandmed või edastada need andmed mõnele teisele osapoolele.

Kui leiate, et SEAT ei ole töödelnud Teie isikuandmeid vastavalt kehtivatele määrustele, võite esitada kaebuse pädevale andmekaitse kontrollasutusele veebilehel www.agpd.es

Kõiki neid õigusi saab kasutada tasuta.