SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT

JURIIDILINE TEATIS JA KASUTUSTINGIMUSED

1. Sissejuhatus

SEAT, S.A.U. (edaspidi „SEAT“) on Hispaania ettevõte, mille registrijärgne asukoht on Martorell (Barcelonas), Autovía A-2, Km. 585, 08760, Hispaania käibemaksukohustuslase registreerimisnumber (C.I.F.) A-28.049.161 ja registreeritud Barcelona kaubandusregistris jaotise 23662, leht 1, lk nr B-56855, e-posti aadress customercare@seat.es.

SEAT on intellektuaalomandi õiguste omanik või litsentsisaaja või mis tahes muude õiguste omanik rakenduse SEAT CONNECT ja CUPRA CONNECT ja tarkvara suhtes, mis on lisatud SEATi või CUPRA sõidukite navigatsiooni- või raadiosüsteemi (edaspidi „rakendus“ ja „navigatsiooni-/raadiosüsteem“, vastavalt, ja kõik koos, „kanalid“).

Need kasutustingimused (edaspidi „kasutustingimused“) reguleerivad kasutajate (edaspidi „kasutajad“) juurdepääsu rakendusele ja navigatsiooni-/raadiosüsteemile ja nende kasutamist ning neid täiendavad mis tahes muud juriidilised dokumendid või privaatsuspõhimõtted, mis reguleerivad kanalite kasutamiseks vajalikke või nendel kanalitel olevaid funktsioone, teenuseid, rakendusi, platvorme või muid vahendeid. Eelkõige täiendavad kasutustingimusi SEAT CONNECT / CUPRA CONNECTI veebipõhiste mobiilteenuste üldtingimused, mis on saadaval Rakendustes (edaspidi „üldtingimused“).

Kasutajad nõustuvad kanalite kaudu sõnaselgelt kasutustingimustega, mis kehtivad SEAT CONNECT / CUPRA CONNECTI veebipõhiste mobiilteenuste (edaspidi „teenused“) kasutamise lepingu sõlmimise ajal (nagu on määratud üldtingimuste punktis 6), ilma et see piiraks, kui see on asjakohane, selle kohaldatavust kasutajate suhtes igal ajal pelgalt nimetatud kanalites navigeerimiseks või nende kanalite kasutamiseks.

2. Eesmärk

Kanalite eesmärk on:

(i) võimaldada kasutajatel kasutada Rakendustes kirjeldatud Teenuseid; ja

(ii) võimaldada kasutajatel ühendada oma sõiduk (ainult need SEATi või CUPRA sõidukid, milles saab igal ajal teenuseid kasutada) oma SEAT ID kasutajakontoga (edaspidi „SEAT ID kasutajakonto“). Kasutajad leiavad SEAT ID kasutajakonto loomise ja haldamise kohta lisateavet aadressilt https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions.

Teatavatele teenustele võivad kohalduda kolmandate osaliste kasutustingimused. Kasutajad peavad enne teenuste kasutamist sellised tingimused läbi vaatama ja vajaduse korral nendega nõustuma. Sellisel juhul kohaldatakse punktis 9 määratud vastutuse korda.

Rakenduse allalaadimine ja ülejäänud kanalite kasutamine on tasuta. Sellegipoolest on teenustel üld- või eritingimustes (näiteks tellimuse kinnituses) kehtestatud hind, mis võib kohalduda kasutaja omandatud teenustele.

Kanalid on mõeldud isiklikuks ja mitteäriliseks kasutamiseks. Kanalite kasutamine ärilistel või kutselistel eesmärkidel on sõnaselgelt välja jäetud.

Kanalite kaudu osutatavate teenuste kasutamiseks võib vajalik olla mobiilse andmeside kasutamine. SEAT ei vastuta kasutajatel tekkinud kulude eest, mis tulenevad side- ja andmevahetusest või internetiühendusest, välja arvatud üldtingimuste punktis 4 määratud juhtudel. Lisateabe saamiseks võivad kasutajad pöörduda asjakohaste sideoperaatorite poole.

3. Intellektuaal- ja tööstusomandi õigused

Kõik intellektuaal- ja tööstusomandi õigused kanalite (rakendus ja navigeerimis-/raadiosüsteem) ja nende osade (sh teave, tekstid, andmed, graafika, pildid, fotod, kujundused, tarkvara, kaubamärgid, eristavad märgid ja muu sisu) suhtes kuuluvad SEATile ja/või tema litsentsiandjatele. Seetõttu on kanalite ja/või nende elementide kasutamine, paljundamine, edastamine, teisendamine, levitamine või kasutamine kasutajate poolt keelatud, välja arvatud need kasutused, mis on rangelt vajalikud selliste kanalite kasutamiseks teenuste kasutamise eesmärgil ja isiklikuks kasutamiseks.

Selles mõttes annab SEAT kasutajatele mittevälistava, mitteedastatava ja mitte-all-litsentsitava litsentsi kanalite kasutamiseks kõnealuste kasutustingimuste ülejäänud klauslite, üldtingimuste ja muude kasutustingimuste ning kohaldatavate seaduste kohaselt.

Kasutajad ei tohi kanalite baastarkvara dekompileerida, lahti võtta ega pöördprojekteerida. Peale selle ei tohi kasutajad mingil juhul eemaldada, muuta, vältida ega manipuleerida kanalitesse paigaldatud kaitseseadmeid või turvasüsteeme.

Kasutajad nõustuvad ja kinnitavad, et kanalite ja nende osade kasutamine ei tähenda tööstus- või intellektuaalomandi õiguste, nagu autoriõigus, kaubamärkide, disainilahenduste või muud õiguste üleandmist neile ega ka luba tarkvaraarenduste loomiseks rakendusest ja/või navigatsiooni-/raadiosüsteemist, välja arvatud piiratud litsents, mis on antud kasutajatele kanalite kasutamiseks siin kehtestatud tingimustel.

4. Kasutuspiirangud

Kasutajad peavad järgima kõiki liiklus- ja liiklusohutuse eeskirju, korraldusi ja seadusi. Iga kasutaja vastutab nimetatud eeskirjade, korralduste ja seaduste rikkumise eest ainuisikuliselt ning SEAT on sellisest vastutusest vabastatud.


HOIATUS. SÕITKE ALATI ETTEVAATLIKULT. SÕITMIST SEGAVAID ELEKTROONIKASEADMEID TOHIB KASUTADA VÕI KÄSITSEDA AINULT OHUTUS OLUKORRAS, KUI SÕIDUK ON PARGITUD, JA JÄRGIDES KEHTIVAID SEADUSI.

MOBIILSEADMETE, NAVIGATSIOONISEADMETE VÕI MUUDE SIDESÜSTEEMIDE KASUTAMINE ON KEELATUD, V.A JUHUL, KUI TEIL ON OLEMAS VABAKÄESÜSTEEM JA/VÕI TE JÄRGITE KEHTIVAID SEADUSI.


5. Kasutustingimuste muudatused

SEAT jätab endale õiguse kõnealuseid kasutustingimusi mõjuval põhjusel igal ajal muuta või uuendada. Kasutajat teavitatakse mõistliku aja jooksul kasutustingimuste muutmisest, et ta saaks muudatustega nõustuda. Kasutaja leiab kõnealuste üldtingimuste uuendatud versiooni igal ajal Rakendustest.

6. Väärkasutus

Kasutaja kohustub kanaleid mitte valesti kasutama. Täpsemalt kohustub kasutaja mitte:

SEAT jätab endale õiguse keelata kanalitele juurdepääs mis tahes kasutajal, kes rikub kolmandate osaliste õigusi või rikub kõnealuseid kasutustingimusi või kehtivaid seadusi ja eriti selle punkti leppeid. SEAT hoiab alles kõik muud lisaõigused, mis võivad kasutaja suhtes kehtida, eelkõige seoses kriminaal- või tsiviilkohtumenetluse algatamisega.

7. Teatamine võimalikest rikkumistest

SEAT järgib kehtivaid seadusi ega riku kolmandate osaliste õigusi. Kanalite kasutaja peab samuti järgima kehtivaid seadusi ja mitte rikkuma kolmandate osaliste õigusi.

Kui kasutaja on teadlik kanalite solvavast kasutamisest või mis tahes kasutamisest, mis on vastuolus kehtivate seadustega, peab ta sellest viivitamatult teavitama SEATi aadressil customercare@seat.es.

8. Teenus ja garantiide välistamine

SEAT teeb kõik endast oleneva, et hoida kanalid töökorras. Kuid SEAT ei saa siiski garanteerida kanalite parandamiseks ja/või hooldamiseks vajalike teenusekatkestuste puudumist ega andmete edastamiseks vajalike, SEATi kontrolli all mitteolevate seadmete ja/või võrkude ebapiisavuse või ebapiisava katvuse või rikkumiste puudumist. SEAT võtab selliste katkestuste vähendamiseks asjakohased meetmed.

Kuigi SEAT teeb kõik endast oleneva, et edastada kanalites täielikku, täpset ja ajakohastatud teavet, kui ei ole teisiti märgitud, tuleb arvestada, et see teave on esitatud ainult viitaval otstarbel. Seetõttu on sellise teabe eesmärk illustreerida üldist teavet ja see pole mõeldud üksikasjaliku või täpse teabena. Ülaltoodu kohaselt võib selline teave muutuda.

9. Lahtiütlus ja vastutuse välistamine

Kui kasutajal on kanalitele juurdepääs, kohustub kasutaja kasutama kanaleid seaduste kohaselt, vastutades SEATi ja/või kolmandate osaliste ees kahju eest, mis tuleneb sellest, et kasutaja ei täida sellist kohustust.

Igal juhul vastutab kasutaja täielikult kõigi SEATile edastatud andmete või sisu eest. SEAT ei jälgi ega kontrolli sellist sisu, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused, pädev õigusasutus või haldusotsus, kellel on õigus selliste andmete või sisu väljapanek eemaldada või blokeerida kuni asjakohase teabe omandiõigus või seaduslikkus on tõestatud.

SEAT ei vastuta kanalitele juurdepääsu saamisel esineda võivate turbevigade või kahjude eest, mida võidakse põhjustada kasutaja arvutisüsteemile või seadmetele (riist- ja tarkvara) ja/või sellisesse arvutisüsteemi või seadmetesse talletatud failidele või dokumentidele viiruste, troojalaste või sarnaste asjaolude tõttu sellistes arvutisüsteemides või seadmetes. SEAT ei vastuta ka internetiühenduse ja/või telefoniliinide talitlushäirete, häirete, puuduste, katkestuste või ühenduste katkemiste eest kanalite töös põhjustel, mis ei kuulu SEATi kontrolli alla.

Kanalid võivad sisaldada linke teistele veebisaitidele ja sisaldada teavet, sisu ja/või teenuseid, mida pakuvad kolmandad osalised. SEATil ei ole ülalnimetatud asjade üle kontrolli ning SEAT ei vastuta sellise teabe, sisu, toimimise ja/või teenuste eest, mis on saadud sellistelt kolmandatelt osalistelt. SEAT pakub kasutajale selliseid linke, teavet, sisu ja/või teenuseid kasutaja mugavuse huvides ning üldtingimuste, kõnealuste kasutustingimuste ja muude kohaldatavate tingimuste ja privaatsuseeskirjade kohaselt, mille kasutaja peab läbi lugema ja sõnaselgelt heaks kiitma, kui see on asjakohane.

Kanalitel võidakse kuvada reklaami või pakkumusi. Kanalitel reklaami või pakkumust esitav pool on kohustatud tagama, et sisu vastab kohaldatavatele seadustele. SEAT ei vastuta sellise sisu vigade, ebatäpsuste ega ebakorrapärasuse eest. Igal juhul saatke kanalitel reklaamitava sisuga seotud küsimuste korral e-kiri aadressile customercare@seat.es.

SEAT ei vastuta kahjude või kadude eest, mis tulenevad sellest, et kasutaja valis SEAT ID kasutajakonto loomisel ebapiisavad paroolid, kasutaja ei hoidnud paroole turvaliselt või rikkus neid kasutustingimusi või muid kohaldatavaid tingimusi, või kahjude või kadude eest, mille on põhjustanud kolmandad isikud, kellele kasutaja andis juurdepääsu oma SEAT ID kasutajakontole ja/või kanalitele.

Üldiselt ei kontrolli SEAT kanalite kasutamist kasutajate poolt. Täpsemalt ei saa SEAT mingil moel garanteerida, et kasutajad kasutavad kanaleid seaduse, kasutustingimuste, üldtingimuste, avaliku moraali põhimõtete, sotsiaalse väärikuse või avaliku korra kohaselt, ega seda, et kasutajad kasutavad kanaleid hoolsalt ja ettevaatlikult. Seetõttu ei vastuta SEAT kanalite kasutamise eest kasutajate poolt, kui selline kasutamine rikub mis tahes seadusi, intellektuaal- või tööstusomandi õigusi või kolmandate osaliste muid õigusi.

10. Andmekaitse

SEAT kaitseb teie isikuandmeid ja kasutab neid ainult siis, kui see on seadusega lubatud või kui olete sellise kasutamisega nõustunud. Lisateavet isikuandmete töötlemise kohta leiate privaatsuseeskirjast Rakenduses.

11. Eraldatavus

Kui mõni kõnealuste kasutustingimuste mõiste või klausel on tunnistatud kehtetuks, ebaseaduslikuks või jõustamatuks, ei mõjuta see ülejäänud tingimusi ja klausleid, kui kasutustingimustest tulenevaid poolte õigusi ja kohustusi märkimisväärselt ei mõjutata. Neil eesmärkidel tähendab „oluline“ olukorda, mis tekitab tõsist kahju mis tahes poole huvidele või seoses kasutustingimuste eesmärgiga. Sellised mõjutatud punktid asendatakse või integreeritakse teiste seadusega kooskõlas olevate punktidega, millel on asendatud punktidega sama eesmärk.

12. Mitmesugust, kohaldatav õigus, kohtualluvus

a. Kõnealuseid kasutustingimusi reguleerivad Hispaania üldised seadused („legislación española común“). Kui kasutaja on tarbija, kohaldatakse selle riigi seadusi, kus tarbijal on alaline elukoht lepingu täitmise ajal.

b. Kõik sellest lepingulisest suhtest tulenevad vaidlused tuleb lahendada Barcelona linna (Hispaania) pädevas kohtus. Olenemata eeltoodust, kui kasutaja tegutseb tarbijana, tuleb sellised vaidlused lahendada tarbija elukohajärgses kohtus.

c. Kasutaja, kui ta tegutseb tarbijana, võib esitada ka kõik kõnealustest kasutustingimustest tulenevad või nendega seotud vaidlused alternatiivse lahendamise („ADR“) menetlusele. Saadaolevate Euroopa Komisjoni ADR-platvormide nimekirja leiate aadressilt https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

d. Eespool nimetatust hoolimata ei võta SEAT endale kohustust osaleda tarbijavaidluste lahendamise organi veebipõhistes vaidluste lahendamise menetlustes.

© SEAT, S.A.U. 2020. Täielik või osaline paljundamine on keelatud. Kõik õigused on kaitstud.