ANDMEKAITSEAVALDUS INTERNETIJUURDEPÄÄSUGA SÕIDUKITELE JA MOBIILSETE SIDUSTEENUSTE (CONNECT) KASUTAMISEKS

1. Üldteave

Nende privaatsuspõhimõtete abil teavitame teid teie isikuandmete kogumise, töötlemise ja kasutamise kohta, mis tulenevad internetijuurdepääsuga sõiduki kasutamisest ja CUPRA CONNECTi mobiilsete sidusteenuste kasutamisest, (edaspidi „CONNECTi sidus teenused“) vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiivile (EL) 2016/679 eraisikute kaitse kohta, pidades silmas isikuandmete töötlemist ja taoliste andmete vaba liikumist (edaspidi "isikuandmete kaitse üldmäärus"); samuti vastavalt Hispaania andmekaitse seadusele 3/2018; ja teistele riiklikele seadustele, mis seda täiendavad. Andmetöötluse eest vastutav pool on:


Vastutav andmetöötleja: SEAT, S.A.U., mille maksukohuslase number on A-28049161 (edaspidi ka „pool“) aadress: Autovía A-2, km 585, Martorell (Barcelona, Hispaania) E-post: customercare@cupraofficial.com


2. Milliseid isikuandmeid töötleme, kuidas me neid kasutame ja mis on selle õiguslik alus?

Üldjuhul võivad teie sõidukis töödeldavad andmed hõlmata järgmisi kategooriaid, mida võidakse käsitleda isikuandmetena, kui neid töödeldakse teatud valdustes ja teatud asjaoludel:

2.1 Andmete töötlemine seoses internetiühendusega

Selles jaotises teavitame teid teie isikuandmete töötlemisest, kui te kasutate internetijuurdepääsuga sõidukit nii võrguta kui ka võrgu režiimis.

A) Ühenduvuse aktiveerimise andmetöötlus

Sõidukisse on tehases paigaldatud internetijuurdepääsuks SIM-kaart. Seetõttu saab sideteenusepakkuja ühenduvuse tagamiseks kohe, kui SIM-kaart sõidukisse paigaldatakse, teavet sõiduki identifitseerimisnumbri (edaspidi „VIN“) kohta, millele SIM-kaart on määratud.

Sõiduk peab andmeserveriga ühenduse looma enne, kui see teile edasimüüja müügikohas üle antakse, või vähemalt siis, kui sõiduki algne läbisõit on 25 km. See ühendus on vajalik meie andmeserveris registreerimise sertimiseks. Kui sõiduk oli võrguühenduseta režiimis vahetult enne värskendusprotsessi algust, naaseb sõiduk selle funktsiooni olulisuse tõttu automaatselt võrguühenduseta režiimi, kui värskendusprotsess on lõpule jõudnud. Pärast värskendamist, kui sõiduk on võrguühenduseta režiimis, ei saadeta sõidukilt andmeid ja seega andmetöötlus toimub ainult sõidukis kohapeal. Samamoodi inaktiveeritakse kõik mobiilsed sidusteenused , välja arvatud õiguslikult vajalikud ja turvalisusalased teenused, mida teatakse ka hädaabikõnesüsteemina eCall. See teenus saab kasutada võrguühendust.

Lisaks on tehniliselt vajalik, et sõidukisse paigaldatud sõiduki ühenduvuse loomiseks vajalik telemaatikakast (võrguühendusüksus) taaskäivituks ise regulaarselt ja valiks kohaliku raadiovõrgu (et sõiduk saaks võrguühenduse luua), nt kui sõiduki kasutaja lülitab sõiduki võrgurežiimile või kui õnnetuse tõttu kasutatakse süsteemi eCall. See protsess toimub ainult siis, kui sõiduk parasjagu ei tööta, kuid olenemata sellest, kas see on võrguühenduseta või võrguühendusega režiimis. Kui sõiduk oli võrguühenduseta režiimis, lülitatakse see pärast taaskäivitamist automaatselt tagasi võrguühenduseta režiimi.

Sellised andmed, mida nende tegevuste tarbeks töödeldakse, on sõiduki läbisõit, IP-aadress, VIN-kood ja SIM-kaardi number. Selle töötluse eesmärk on tagada ühenduvus, mis võimaldab teil aktiveerida ja kasutada mobiilseid sidusteenused, mis on teie sõidukis saadaval. Kogu andmetöötlus põhineb teie ja selle edasimüüja vahel, kellelt internetijuurdepääsuga sõiduki ostsite, sõlmitud lepingu täitmisel, samuti meie õiguslike kohustuste täitmisel tootjana, et tagada meie sõidukitele eCalli hädaabikõnesüsteem (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6.1 punkt b ja artikli 6.1 punkt c).

B) Hädaabikõnesüsteem eCall

Hädaabikõnesüsteem (edaspidi „eCall“) töötab nii võrgus kui ka võrguühenduseta režiimis ning on juba saadaval, kui CONNECT Online’i teenuste lepingut ei ole sõlmitud. Kui sõiduk on võrguühenduseta režiimis, luuakse andmesideühendus ainult siis, kui olete sattunud liiklusõnnetusse või kui teete sõidukis SOS-nupu abil hädaabikõne.

Liiklusõnnetusse sattumise korral tehakse päästeameti juhtimiskeskusesse automaatne hädaabikõne. Turvapadja ja turvavöö pinguti andurid võimaldavad sõidukil tuvastada avarii toimumist ja sel juhul aktiveerida seadusega nõutav hädaabikõnede süsteem eCall. Teisalt saate igal ajal ka ise käsitsi hädaabikõne teha. Aktiveerimisel luuakse päästekeskusega häälühendus, mille kaudu saab olenevalt konkreetsest juhtumist ka juurdepääsu täiendavatele andmetele ja neid on võimalik edastada (nt õnnetuse liigi ja raskusastme kohta).

Samuti edastatakse sõidukist automaatselt ja otse päästekeskusele järgmised andmed: sõiduki tüüp, aeg, asukoht, sõidusuund, inimeste arv sõidukis. Automaatne andmete edastamine päästekeskusele põhineb eluliste huvide kaitsmisel (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6.1 punkt d) ja õiguslikel kohustustel (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6.1 punkt c) koostoimes Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2015. aasta määrusega (EL) 2015/758, mis käsitleb hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi kasutuselevõtu tüübikinnituse nõudeid ja millega muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ.

C) Turvaline side sõiduki ja andmeserveri vahel, mobiilsete veebiteenuste tehniline kättesaadavus.

Kui sõiduk on võrgurežiimis, edastatakse sõidukist teatud andmeid. See tähendab, et sõidukid „suhtlevad“. Suhtlus on osaliselt vajalik, et sõidukis saadaolev funktsioon Car2X töötaks tehniliselt ohutult ja veatult. Üksikasjalikku teavet andmetöötluse kohta seoses funktsiooniga Car2X leiate teabe- ja meelelahutussüsteemi õigusalasest jaotisest ning Car2X andmekaitse põhimõtetest.Teie soovil saab sõiduki CONNECT Online’i teenuste mobiilseid veebiteenuseid igal ajal aktiveerida. Peale selle võrdleb sõiduk võrgurežiimis andmeid andmeserveriga, et kõik sõidukis aktiveeritud CONNECT Online’i teenused oleks tehniliselt kättesaadavad ning sõiduki ja andmeserveri vahel toimuks turvaline side.

Iga kord, kui sõiduk läheb võrku või süüde on sees ja sõiduk on võrgurežiimis, peab see end andmeserveris autentima. Üksus töötleb järgmisi isikuandmeid: VIN-kood, IP-aadress koos sõiduki SIM-kaardi numbriga ja juhul, kui mobiilse võrguteenuse CONNECT Online’i teenused on aktiveeritud, teie kasutajatunnus. Kasutajatunnust töödeldakse selleks, et kontrollida, kas sõiduki põhikasutaja on teenuste osutamiseks CONNECT Online’i teenused aktiveerinud. Lisaks sünkroonitakse sõidukisüsteemide aeg andmeserveri ajaga, kui süüde on sisse lülitatud. Sõidukist turvaliseks sidepidamiseks saadetud sertifikaatide kehtivuse kontrollimiseks peab sõidukil olema õige aeg. Ainult nii saab luua turvalist sidet andmeserveriga ja võidelda kolmandate osapoolte küberrünnakute vastu. Andmeid töödeldakse meie õigustatud huvi alusel luua turvaline side sõiduki ja meie andmeserveri vahel ning osata tehniliselt osutada sõidukis teile kättesaadavaid põhiteenuseid ilma eraldi lepingu sõlmimiseta, ning kui see on asjakohane, et osutada ka CONNECT Online’i teenuste mobiilseid veebiteenuseid (GDPRi artikli 6.1. punkt f).

D) Sidustarkvara värskendamine

Õiguslike huvide tõttu tagame tarkvaravärskendused (nt juhtseadme tarkvara) sõiduki sidusühenduse teel („sidustarkvara värskendamine“), kui teist saab CONNECTi klient. Kui te ei sõlmi CONNECTi sidusteenuste lepingut, saate vajaliku tarkvaravärskenduse, sõlmides lepingu volitatud edasimüüja ja teeninduspartneriga. Seetõttu enne, kui tarkvaravärskendus saab võrgus kättesaadavaks, on vajalik määrata sõidukid, millel on olemas CONNECTi leping või mitte. Seetõttu on vajalik kontrollida kõigi ID sõidukite VIN-koodi, millel on tulemas tarkvaravärskendus, ning kontrollida nende CONNECTi lepingu olekut. Kui CONNECTi leping on sõlmitud, toimub andmetöötlus lepingu täitmise eesmärgil (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6.1 punkt b), kõigi teiste omanike puhul töödeldakse õiguslike huvide alusel, et oleks võimalik pakkuda korrektselt „tarkvaravärskenduse / sidussüsteemi värskenduse“ teenust. (Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6.1 punkt f).

2.2. Andmete töötlemine seoses CONNECTi sidusteenustega (CONNECT)

Selles jaotises teavitame teid teie isikuandmete töötlemisest, kui te aktiveerite ja kasutate CONNECTi sidusteenuseid (allpool ka kui „CONNECT“).

A) Lepingu aktiveerimine CONNECTi sidusteenustega

CONNECTi sidusteenuste aktiveerimiseks ja kasutamiseks peate esmalt looma kasutaja ID konto. Kasutaja ID-ga saate registreeruda CONNECTi sidus teenuste või kolmandate isikute, näiteks teie riigis asuva importija veebiteenuste saamiseks. Kui teete seda, seotakse teie valitud võrguteenus kasutaja ID kontoga. Vajalik andmetöötlus toimub lepingu kohaldamise eesmärgil, kui on heaks kiidetud lepingutingimused kasutaja ID konto loomise ajahetkel vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6.1 punktile b. Kasutaja ID on keskne kasutajakonto, kus saate oma isikuandmeid keskselt hallata. Teavet andmetöötluse kohta kasutaja ID kontekstis leiate CUPRA kasutaja ID andmekaitse põhimõtetest.

Kui te soovite aktiveerida CONNECTi sidusteenused, töötleb pool teie isiku- ja kontaktandmeid vastavalt CONNECTi sidusteenuste lepingule. (Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6.1 punkt b). Lisaks võib pool töödelda arvete ja maksete andmeid, mida esitate seoses oma VIN-koodiga, et tagada õige raamatupidamine ja vältida pettusi. Meie õiguslik huvi meie kohustuste täitmisel on korrektne raamatupidamine (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6.1 punkt f).

Pool töötleb isikuandmeid, mis tulevad sõidukist, et tagada aktiivsed CONNECTi sidusteenused, mille kohta on teil leping, kui see on vajalik talitluse jaoks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6.1 punkt b). Lisaks VIN-koodile ja kasutajatunnusele registreerime rikete tuvastamiseks ja analüüsimiseks ka kasutatava teenuse aja ning tüübi. Seda tehakse meie mobiilsete veebiteenuste täiustamisega seotud õigustatud huvi kaitsmiseks, et need oleksid võimalikult väheste häiretega kõigile klientidele kättesaadavad (GDPR artikli 6.1. punkt f).

SEAT võib kutsuda teid seoses teie uue ostetud ühendatud sõidukiga osalema kliendirahulolu ja/või turu-uuringus, kasutades teie CONNECTiga registreerimisel esitatud kontaktandmeid. Need uuringud võib saata SEAT, kes vastutab CONNECTi teenuste eest, lähtudes oma õigustatud huvidest (GDPR- artikkel 6.1 punkt f), kui sõiduki tootja, eeldusel, et seda tüüpi uuringutega saadud teavet saab kasutada koondatud viisil toodete täiustamiseks ja meie müügiprotsesside optimeerimiseks. See on SEATi jaoks väga hinnatud ja huvitav teave. Kui soovite töötlemise vaidlustada, siis järgige käesoleva deklaratsiooni punktis 7 antud juhiseid. Enne osalemist soovitame lugeda turu-uuringus sisalduvat andmekaitsealast teavet.

B) CONNECTi sidusteenuste kasutamine

Kui teil on CONNECT Online’i teenuste osas kahtlusi või küsimusi, võite pöörduda oma teeninduspartneri (hoolduspartneri ja/või edasimüüja) või oma riigi importija poole (telefoni, posti, rakenduse või kontaktivormi kaudu) või meie klienditeeninduse osakonda aadressil customercare@cupraofficial.com. Nendel juhtudel töötleme järgmisi andmeid: lepingu andmed, kasutajatunnus (nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber), VIN-kood, teenuspõhised töötlemisandmed ja nendega seotud ajatemplid, samuti muud päringu kontekstis esitatud andmed. Pool töötleb andmeid isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6.1. punkti b kohaselt CONNECTi sidusteenuste lepingu rakendamiseks, või kui olete juba klient, mobiilsete veebiteenuste lepingu algatamiseks.

Pange tähele, et CONNECTi sidusteenused on aktiveerinud ainult üks sõiduki kasutaja („peakasutaja“) onda kasutaja ID-ga, teised sõiduki kasutajad saavad CONNECTi sidusteenuseid samas sõidukis kasutada. Siiski pole erinevatel kasutajatel võimalik peakasutajana ühel ajal sisse logida.

Palun pange tähele, et kui te kasutate CONNECTi sidusteenuseid sõidukis ega ole CONNECTi sidusteenuste klient selles sõidukis („peakasutaja “), võib peakasutaja vaadata sõidukiga seotud andmeid, mis luuakse teie kasutamise ajal.

Kui te kasutate CONNECTi sidusteenuseid, töödeldakse sõidukiandmeid,. mis on vajalikud asjakohaste lepinguliste teenuste pakkumiseks, sh VIN-kood, asukoht, kiirus, positsioon, liiklusteave, aku laetus jms. Lisateabe saamiseks vaadake oma teenuseportfelli. Põhikasutaja jaoks toimub andmetöötlus lepingu täitmise eesmärgil (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6.1. punkt b). Kõigi teiste kasutajate jaoks toimub nende sõiduki kasutusandmete töötlemine meie õigustatud huvi alusel osutada teenuseid sõiduki CONNECT Online’i teenuste sõlmitud lepingu kohaselt (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6.1. punkt f).

Igal sõiduki kasutajal on võimalus lülitada sõiduk seadetes võrguühenduseta režiimi. Võrguühenduseta režiimi määramisega saate takistada meiepoolset isikuandmete töötlemist, kuna andmesideühendus katkeb (võrguühenduseta režiimis andmete töötlemiseks lugege jaotist „Andmetöötlus võrguühenduseta režiimis”). Põhikasutaja ei saa sõitude andmeid võrguühenduseta režiimis vaadata. Seega ei saa mobiilseid veebiteenuseid enam pakkuda.

Andmete töötlemisega seotud teavet My CUPRA rakenduse kasutamise ajal vaadake privaatsuspõhimõtetest.

B.1. Poolautomaatse juhtimise õpimapi andmete üleslaadimine

Pool töötleb teie isikuandmeid poolautomaatse juhtimise õpimapi andmete üleslaadimiseks. Õpimapi andmete üleslaadimise eesmärk on Travel Assisti pidev täiustamine poolautomaatse juhtimise andmesülemiga. Kogutud andmeid kasutatakse nii, et „Andmesülemiga Travel Assist“ õpiks marsruute ja saaks juhendada kõigi andmesülemiga Travel Assistiga varustatud sõidukite juhte nende õpitud marsruutidel. Saadetud andmed on 24 h meie andmeserveritel anonüümsed, et ei saaks neid seostada konkreetsete juhtidega. Andmete üleslaadimine on algselt inaktiveeritud ja selleks on vaja spetsiaalset kasutaja nõusolekut CUPRA rakenduses.

B.2. Asukohaandmetega veebipõhine hääljuhtimine

Kui kasutatakse veebipõhist hääljuhtimist, töötleb pool teie asukohta ja teie sõiduki hetkeasukohta iga kord, kui edastatakse häälkäsklus CONNECT Plus varustuspaketiga sõidukile ja loob ühenduse, kui häälkäskluse töötlemine on kohane, võimalike huvitavate asukohtadega teie läheduses, et tagada teile parimad tulemused (näiteks navigeerimine sihtkohta või laadimisjaama) oluliselt kiiremini. Kui see pole häälkäskluse töötlemisel kohane, ei töödelda sõiduki hetkeasukohta rohkem. Peamine veebipõhine hääljuhtimine jääb alles lepinguga tagatud ulatuses ka siis, kui te selleks nõusolekut ei anna.

2.3 Teie ühendatud sõiduki ohutuse ja nõuetele vastavusega seotud töötlemistoimingud

Pool jälgib teie sõiduki olekuid ja märguandeid, et tagada ohutusega seotud aspektid ning et tuvastada võimalikke vigu, analüüsida neid, pakkuda välja ja rakendada täiendusi ning lahendusi. Pärast kogumist võidakse need andmed siduda tehniliste tootmisandmete ja varasemate töökoja külastustega, et teha järeldusi, mis on sõiduki ohutuse ja nõuetekohase toimimise seisukohalt oluline. Töödeldavate andmete turvalisuse tagamiseks, sealhulgas nende anonüümseks muutmiseks, rakendatakse alati asjakohaseid turvameetmeid, välja arvatud juhul, kui see on poolele vajalik VIN-koodi töötlemiseks. Selle andmetöötluse õiguslikuks aluseks on pool kui sõiduki tootja ja CONNECT-teenuse pakkuja õigustatud huvi (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6.1 punkt f) tuvastamaks vigasid, mis mõjutavad toote ja teenuse ohutust ning kvaliteeti, mis seeläbi toob kasutajale otsest kasu. Pool ei suuda ilma juurdepääsuta sellele teabele tuvastada vigu ega pakkuda täiendusi. Selle töötlemisega seoses on pool kindlaks teinud kaalukate seaduslike põhjuste olemasolu, mis vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 21.1 ei võimalda andmesubjektil kasutada oma vastuväidete esitamise õigust.

2.4 Sõiduki funktsioonide optimeerimise ja arendamise ning ühendatud teenuste kasutamisega seotud töötlemistoimingud

Sõiduki funktsioonide optimeerimiseks ja täiustamiseks ning nende kohandamiseks klientide ootustele ja turu arengutele üldiselt ning eelkõige uuenduslike funktsioonide jätkuvate ja uute arenduste rakendamiseks genereerib teie sõiduk erinevaid funktsionaalseid ja tehnilisi andmeid (näiteks sõiduki kasutus, kütuse tarbimine, olek, juhtimis- ning teabe- ja meelelahutussüsteemi andmed). See teave seotakse teie VIN-koodi ja sõiduki IP-ga. Pool ei kasuta neid andmeid profiilide loomiseks ega nende hindamiseks individuaalsete sõidukite alusel. Lisaks ei kasutata teie sõiduki kasutamise ajal andmete tunnuseid profiilide loomiseks ega järelduste tegemiseks teie käitumise või käitumismustrite kohta. Niipea kui see teave on kogutud, rakendatakse töödeldavate andmete turvalisuse tagamiseks asjakohaseid turvameetmeid, sealhulgas nende anonüümseks muutmine, välja arvatud juhul, kui see on poolele VIN-koodi töötlemiseks vältimatult vajalik. Pool töötleb ülaltoodud andmeid ajaliselt piiratud tegevuste raames, et optimeerida sõiduki funktsioonide valikut ja kohandada neid vastavalt kliendi ootustele, lähtudes enda või kolmanda isiku õigustatud huvidest, välja arvatud juhul, kui seda kaaluvad üle huvid või põhiõigused ja -vabadused, mis nõuavad isikuandmete kaitset (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6.1 punkt f). Saate andmeedastuse oma sõiduki privaatsussätete kaudu välja lülitada. Kui soovite oma isikuandmete töötlemise vaidlustada, võtke ühendust meie klienditeeninduse osakonnaga.

2.5 Kolmandate osapoolte teenused ja rakendused

Nutitelefoni võib olla võimalik sõidukiga ühendada, et saaksite seda sõidukisisese süsteemi kaudu juhtida (kasutades selliseid rakendusi nagu Android Auto või Apple CarPlay). Integratsioon võimaldab kasutada valitud nutitelefoni rakendusi. Teostatud andmetöötluse tüübi määrab vastava kasutatava äpi pakkuja. Saate täpsemat lisateavet ning seadistada valiku vastava äpi ja oma nutitelefoni operatsioonisüsteemi kaudu. Lisaks võite mõnes kohas kasutada rakendusi, mille eest vastutavad kolmandad osapooled, näiteks Google või Spotify, koos meelelahutusteenustega, mida pool CONNECTi teenuste kaudu pakub. Esimese sammuna peate enne nende teenuste kasutama hakkamist hoolikalt läbi lugema ja nõustuma vastava teenusepakkuja tingimuste ning privaatsuspoliitikaga. Pool ei vastuta kunagi sellise töötlemise eest.

2.6 Juriidiliste kohustuste täitmine

Seaduses sätestatud juhtudel on pool sõiduki volitatud tootjana kohustatud pädevate asutuste nõudmisel töötlema ja esitama teatavaid sõidukis salvestatud andmeid, mis on seotud sõiduki omanikuga. Osa neist kohustustest võib tuleneda kuritegudest, liiklusõnnetuste uurimisest, kasutatud asjade müügi kontrollist jne. Seega võidakse avaldada andmeid sõiduki toimimise, kasutamise, juhtimise, oleku ja VIN-koodiga seotud tehniliste andmete kohta, näiteks läbisõit, kiirus, kiirendus, navigatsioonikontroll, turvavöö olek, keskkonnatingimused, aku, vedeliku ja rõhu olekud jne. Andmete töötlemine ja nendest teavitamine ametiasutustele on seotud sõiduki tootjana juriidilise kohustuse täitmisega (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6.1 alapunkt 1 punkt c). Lisaks esitab pool vastavalt komisjoni rakendusmäärusele (EL) 2021/392 sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite süsinikdioksiidiheidete seire ja andmete esitamise kohta aruande sõidukite andmetest, mis salvestavad pardakütuse ja/või energiatarbimist. Neid andmeid loetakse autotöökojas, kui viite oma sõiduki volitatud teeninduspartneri juurde ning saadetakse koos teie sõiduki identifitseerimisnumbriga (VIN) Volkswagen Group AGle ja Euroopa Komisjonile. Täielikule teabele pääsete juurde oma sõiduki remonditellimustee juurest.

2.7 Sõiduki juhtumid ja hooldusteavitused

Lõpetuseks võib teie sõidukiga seotud vahejuhtumite ja hoiatuste korral olla vajalik, et üksus töötleks teatud teie sõidukiga seotud andmeid (tarbimine, läbisõit, asukoht, intsidendi/hoiatuse tüüp jne). Neid andmeid võivad töödelda nii üksus kui ka importija teie riigis autoabi või sõidukite hooldusjuhtumite korral ning need võidakse edastada ametlikule teenindusvõrgustikule (edasimüüjad ja töökojad) ning kolmandatele osapooltele, näiteks kindlustusseltsidele (õnnetuste või rikkejuhtumite korral) teenuste, remondi ja abitegevuste haldamiseks. Üksus võib neid andmeid töödelda kui sõidukitootja vastavalt seadustest tulenevatele kohustusele (GDPR-i artikkel 6, paragrahv 1, alamlõik 1 punkt c)) ning võib avaldada need kolmandatest osapooltest juriidilistele isikutele seadusest tulenevate tagasikutsumistoimingute korral või teie selgesõnalisel nõusolekul (GDPR-i artikkel 6.1.f)), kui see on kohaldatav.

3. Andmete säilitamine

Seetõttu võtke palun oma õiguse kasutamiseks ühendust poolega, kui tahate esitada vastuväite, ja me vastame võimalikult kiirelt, kas teie huvid on meie huvide suhtes ülimuslikud. Teie isikuandmed muudetakse peale selle perioodi möödumist anonüümseks vastavalt ülalnimetatud tooteohutuse ja vastavusega seotud valdustes sätestatule.

Pool säilitab teie andmeid, kuni kehtivad lepingulised suhted kliendiga ja pärast nende lõppemist maksimaalselt 10 aastat vastavalt kohalikele õigusnormidele.

4. Andmesaajad

Teie isiku- ja sõidukiandmete avaldamine kolmandatele isikutele toimub ainult vastavalt asjakohastele juriidilistele kohustustele.

4.1. Nõuanded lepingute sõlmimiseks ja klienditeeninduseks

Kui teie hoolduspartner nõustas teid mobiilsete veebiteenuste lepingu sõlmimisel, saab partner lisatasu. Seda töödeldakse teie riigis vastutava müügifirma (teie riigis asuva üksuse importija) kaudu. Sel eesmärgil saavad pool ja importija juurdepääsu VIN-koodile selleks, et määrata mobiilsete võrguteenuste kaudu lisatasu asjakohastele lepingutele ja maksta need poole hoolduspartnerile välja (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6.1. punkt f). VIN-kood ei ole seotud muude isikuandmetega, mida teie riigi importija säilitab.

4.2. Andmeserverid ja andmete avaldamine kolmandatele osapooltele

Teiselt poolt annab pool andmetele juurdepääsu andmetöötlejatena tegutsevatele kolmandatele isikutele eesmärgiga pakkuda CONNECTi sidusteenuste funktsioone. Need kolmandad isikud töötlevad isikuandmeid alati meie nimel. Pool kasutab Volkswagen Groupi pakutavaid andmeservereid, ühtlasi osutab see ettevõte IT-süsteemide hooldust ja tehnilist tuge. Volkswagen Groupi tarnijad töötlevad andmeid ainult meie nimel ja meie juhiste järgi. Lõpetuseks teavitame teid, et üksus võib edastada teie andmeid VW Groupi üksustele kvaliteedikontrolli eesmärgil ning selleks, et optimeerida kontsernisiseseid müügi- ja müügijärgseid protsesse ja kanaleid. Selline töötlemine põhineb meie õigustatud huvide kaitsmisel ning on teie (kui meie autode kliendi) huvides.

5. Kas teie isikuandmeid võib saata väljaspoole Euroopa Liitu?

Kogu teie andmete töötlemine toimub Euroopa Majanduspiirkonna piires ja see on kaitstud samal tasemel kui Euroopa Majanduspiirkonnas. Lisaks eelmainitule võidakse sõltuvalt sõiduki mudelist andmeid töödelda serverites, mis hangivad oma teenuseid väljaspoolt Euroopa Majanduspiirkonda, tagades teie andmete töötlemisel nende piisava kaitse. Sellega seoses teavitame teid, et VW Groupi osana on meie üksus sõlminud andmemajutusteenuste pakkumiseks lepingu kindlate alltöötlejatega, sealhulgas ettevõtetega SalesForce, Inc. Amazon Web Services (AWS) ja Microsoft Corporation. Need ettevõtted krüpteerivad andmed ja töötlevad neid ainult Euroopa Liidus asuvates andmeserverites. Kuna need ettevõtted asuvad Ameerika Ühendriikides, ei saa välistada juurdepääsu andmetele Ameerika Ühendriikidest, ning seetõttu on teie isikuandmete piisava kaitse tagamiseks allkirjastatud vastav ELi andmekaitse tüüpleping. Võite meiega ühendust võtta aadressil dataprotection@seat.es, kui soovite saada nende koopiat või kui need on teile kättesaadavaks tehtud.

6. Kasutajad ja privaatsussätted

CONNECT Online’i teenused on saadaval erinevatele kasutajatele, kes võivad sõidukit igal ajahetkel kasutada. Sellega seoses on tagatud erinevad rollid, mis võimaldavad neil nautida ühendatud sõiduki eeliseid. Olenevalt teie sõiduki põlvkonnast saate registreeruda järgmiselt:

Pange tähele, et teised sellesse sõidukisse logitud külaliskasutajad võivad näha teie parkimisasukohta või sätete eelistusi. Te saate hallata kasutajaid ja privaatsussätteid oma sõiduki teabe- ja meelelahutussüsteemis. Sõiduki privaatsussätted võimaldavad teil olenevalt sõiduki mudelist seada sõiduk kas võrguühenduseta režiimi või piidata andmete saatmist. Igal juhul võidakse luua side, et tagada sõiduki üldine internetijuurdepääs või aktiveerida õnnetuse korral eCalli hädaabikõnesüsteem. Ühtlasi saate hallata oma andmeid oma CUPRA ID portaalis.

Samuti saate sõiduki lähtestada tehaseseadetele. Selleks peab auto olema võrgurežiimis. See funktsioon lähtestab autos salvestatud seaded tehaseseadetele, kustutab CONNECTi sidusteenuste põhikasutaja autost ja lülitab auto võrguühenduseta režiimi. CONNECTi sidusteenustega seotud andmeid on võimalik taastada 14 päeva jooksul, kui sama kasutaja ID registreeritakse uuesti sõidukis kuvatud koodi abil. Kui seda 14 päeva jooksul ei tehta, kustutatakse ka CONNECTi sidusteenustega seotud andmed andmeserverist.

7. Millised on teie õigused ja suhtluskanalid?

7.1. Õiguste määratlus

Te saate rakendada järgnevaid õigusi oma allpool olevates andmesubjekti tingimustes.

Palun pange tähele, et me töötleme VIN-koodi ainult mõne CONNECTi sidusteenuste funktsiooni pakkumiseks, sellisel juhul on need õigused kohaldatavad ainult piiratud ulatuses vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 11. See tähendab, et oleme kohustatud täitma teie õigusi ainult siis, kui oma õigusi rakendades olete esitanud meile lisateavet, mis annab meile õiguse teie õigust täita.

Viimaks, kui te arvate, et pool ei ole töödelnud teie isikuandmeid vastavalt kehtivatele õigusaktidele, saate esitada kaebuse asjakohasele järelevalveasutusele, milleks on Hispaanias asuv Hispaania andmekaitseamet, www.aepd.es.

7.2. Suhtluskanalid

Te saate hallata oma privaatsus- ja isikuandmeid mis tahes ajal sõiduki teabe- ja meelelahutussüsteemis ning kasutaja ID portaalis https://cupraid.vwgroup.io/. Soovi korral saate võtta ühendust otse aadressil customercare@cupraoffical.com. Nende õiguste kasutamine on tasuta, v.a kui taotlused on ilmselgelt alusetud või ülemäärased. Kui te soovite kinnitada oma andmekaitseõigusi poole maaletooja ees või nende edasimüüja või teeninduspartneri võrgus, võtke palun nendega otse ühendust. Kui teil on kahtlusi andmekaitse osas või soovite võtta ühendust meie andmekaitsevolinikuga („DPO“), võite ühtlasi võtta ühendust e-posti teel aadressil dataprotection@seat.es.

Versioon: september 2023