PRIVATLIVSPOLITIK – DATAINDSAMLING TIL OPBYGNING AF EN ANONYM DATABASE TIL BRUG FOR FORSKNING I OG UDVIKLING AF AUTOMATISERET KØRSEL

I denne privatlivspolitik finder du oplysninger om indsamling, behandling og brug af dine personoplysninger foretaget af SEAT, S.A. (“SEAT”) i forbindelse med aktivering af datatransmission til opbygning af en anonym database til brug for forskning i og udvikling af automatiseret kørsel.

Hvem er dataansvarlig i forhold til dine personoplysninger?

Dataansvarlig:SEAT, S.A., med skatteidentifikationsnummer A-28 049 161
Adresse:Autovía A-2, Km. 585, Martorell, Barcelona, Spanien
E-mail:customercare@seat.es
Kontaktoplysninger til databeskyttelsesrådgiver:dataprotection@seat.es

Hvordan anvender vi dine personoplysninger?

Upload-funktionen anvendes til at indsamle målinger registreret af sensorer på køretøjet. Målingerne sendes til en dataserver, anonymiseres omgående og anvendes af SEAT og SEATs partnere til forskning i og udvikling af automatiseret kørsel.

Datatransmission er ikke aktiveret fra fabrikken, men starter først, når en aktiv SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT-bruger logger på. Upload af oplysninger kan nemt aktiveres eller deaktiveres ved at bruge skyderen ‘Udvikling af automatiseret kørsel’ under privatlivsindstillinger. Datatransmissionen afhænger endvidere af privatlivsindstillingerne. Upload-funktionen er kun aktiv, når ‘Brug placering’ og ‘Del placering’ er aktiveret.

Målingerne omfatter to kategorier af oplysninger:

a) Oplysninger, der er relevante for at rekonstruere faktorer, som påvirker køretøjet:

b) Oplysninger, der er relevante for at fastlægge, hvordan føreren foretrækker at føre og betjene køretøjet:

Der indsamles alene oplysninger, som er nødvendige for forskning i og udvikling af funktioner til hel eller delvis automatiseret kørsel. De anonymiserede målinger leveres også til Volkswagens partnere på baggrund af kontraktmæssige principper, som omfatter tilstrækkelige garantier for databeskyttelse. Disse partnere vil også bruge de anonymiserede oplysninger til forskning i og udvikling af automatiseret kørsel.

På baggrund af disse oplysninger udvikles der et simuleret miljø, der gør det muligt at teste fremtidige automatiserede kørselsfunktioner under realistiske forhold, og resultatet kan sammenlignes med den rigtige førers foretrukne adfærd. Databasen skal fyldes med rigtige data, da det kræver flere milliarder testkilometer for endegyldigt at kunne gøre automatiseret kørsel sikker. Det er den eneste måde, hvorpå man kan sikre, at alle slags trafikale situationer kan registreres tilstrækkeligt til at sikre, at fremtidige automatiserede kørselsfunktioner er robuste og sikre nok til altid at træffe de rigtige beslutninger og beskytte sikkerheden for de personer, der befinder sig i køretøjet.

Indsamlede oplysninger, der sendes til dataserveren, kvalitetssikres og anonymiseres omgående derefter i dataserveren. Anonymiseringsproceduren gennemgås løbende med henblik på effektivisering og videreudvikles løbende på baggrund af den nyeste viden og teknologi.

Hvad er retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger?

Retsgrundlaget for indsamling af oplysninger og udtrækning af data fra køretøjet er forfølgelse af en legitim interesse, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

De ovennævnte formål med forskning, udvikling og sikring af automatiserede kørselsfunktioner kan alene opnås ved hjælp af en betydelig database med flest mulige forskellige trafikscenarier baseret på virkelig kørsel. De klassiske belastningstests er ikke længere tilstrækkelige. Oplysningerne skal bestå af så mange forskellige kørselsscenarier som muligt, og de miljømæssige og trafikale situationer kan kun registreres i algoritmer baseret på rigtig vejtrafik. Køb af data er heller ikke tilstrækkeligt længere, da oplysninger af den nødvendige kvalitet ikke er tilgængelige, og de bliver forældede efter meget kort tid. Dette danner grundlaget for SEATs legitime interesse i behandling af personoplysninger og opbygning af en anonym database.

Hvilke andre modtagere vil oplysningerne blive videregivet til?

SEAT videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre det er nødvendigt for at overholde juridiske forpligtelser.

SEAT giver dog adgang til personoplysninger til tredjemænd, der fungerer som databehandlere med det formål at anonymisere oplysninger, og som alene handler på vores vegne og i henhold til vores instrukser. Volkswagen AG er vores tjenesteudbyder til anonymisering af data, som videre hyrer andre tjenesteudbydere såsom AUDI AG og CARIAD SE til at udføre denne anonymiseringstjeneste, hvor de alle fungerer som underbehandlere. Dataene krypteres i overensstemmelse med aftaler indgået med Volkswagen og behandles udelukkende på dataservere placeret i EU. Nogle af disse tjenesteudbydere kan være placeret i USA, og derfor kan adgang til dataene fra USA ikke udelukkes. En tilsvarende standardkontrakt om databeskyttelse i EU (tilstrækkelig garanti for behandling af personoplysninger i ikke-EU-lande) er blevet indgået for at sikre tilstrækkelig beskyttelse af dine personoplysninger. Du har ret til at blive informeret om standardkontrakten om databeskyttelse i forbindelse med videregivelse.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Oplysningerne opbevares i maksimalt 24 timer med henblik på anonymisering og kvalitetssikring. De oprindelige oplysninger slettes derefter fuldstændigt fra køretøjet.

Hvad er dine rettigheder som berørt registreret?

RettighedIndholdKontakt
IndsigtDu kan få oplysninger om behandling af dine personoplysninger foretaget af SEAT samt få indsigt i de personoplysninger, SEAT har registreret om dig.Du kan udøve disse rettigheder ved at sende en e-mail til customercare@seat.es, eller sende en skriftlig anmodning til SEAT, S.A – Autovía A-2.Km.585, Martorell, Barcelona (Spanien). For at udøve dine rettigheder skal du anføre den ret, du ønsker at udøve.
BerigtigelseDu kan anmode om berigtigelse af dine personoplysninger, hvis de er urigtige eller ufuldstændige.
SletningDu kan anmode om sletning af dine personoplysninger, hvis dine personoplysninger eksempelvis ikke længere er nødvendige til de formål, de blev indsamlet til.
IndsigelseDu kan anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger ophører. SEAT vil ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre der kan påvises vægtige legitime grunde til behandlingen, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan gøres gældende eller forsvares.
Begrænsning af behandlingDu kan anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i følgende tilfælde: - Mens en indsigelse vedrørende rigtigheden af dine personoplysninger behandles - Hvis databehandlingen er ulovlig, og den registrerede gør indsigelse mod sletningen af personoplysningerne og anmoder om begrænsning af brugen af dem i stedet for - Når SEAT ikke længere har brug for personoplysningerne til formålet med behandlingen, men de stadig er nødvendige for databehandleren, for at retskrav kan gøres gældende - Mens det kontrolleres, om SEATs legitime interesser går forud for dine legitime interesser, hvis du har gjort indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, der sker med henblik på at opfylde vigtige samfundsinteresser eller opfylde en legitim interesse.
PortabilitetDu kan i elektronisk format modtage de personoplysninger, som du har givet til os, og de personoplysninger, der er indsamlet i forbindelse med dit aftaleforhold med SEAT, og transmittere disse til en anden part.

Hvis du vurderer, at SEAT ikke har behandlet dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende regler, kan du indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed via hjemmesiden www.agpd.es

Disse rettigheder kan udøves uden beregning.