SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT

JURIDISK MEDDELELSE & VILKÅR FOR BRUG

1. Indledning

SEAT, S.A.U. (“SEAT”) er et spansk selskab, der har hjemsted på adressen Autovía A-2, Km. 585, 08760, Martorell (Barcelona) og er registreret med skatteidentifikationsnummer (C.I.F.) A-28.049.161 i handelsregistret i Barcelona (Commercial Registry of Barcelona) under bind 23.662, blad 1, side B-56855, og selskabets e-mailadresse er: customercare@seat.es.

SEAT er indehaver eller licenstager af de immaterielle rettigheder eller enhver øvrig rettighed til applikationen “SEAT CONNECT” og ”CUPRA CONNECT”, og den software, der er inkorporeret i navigations- eller radiosystemet i køretøjer af mærket SEAT eller CUPRA (henholdsvis “Applikationen” og “Navigations-/Radiosystem” og samlet benævnt “Kanalerne”).

Disse vilkår for brug (“Vilkår for Brug”) omhandler brugernes (“Brugerne”) adgang til og brug af Applikationen og Navigations-/Radiosystemet og suppleres af øvrige juridiske dokumenter eller privatlivspolitikker, som omhandler enhver funktionalitet, tjeneste, applikation, platform eller andet middel, der kræves for at bruge Kanalerne, eller som er indeholdt i sådanne Kanaler. Disse Vilkår for Brug suppleres særligt af de Generelle Vilkår for SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT Online Mobile Services, som er tilgængelige i Applikationerne (“Generelle Vilkår”).

Brugerne skal via de relevante Kanaler udtrykkeligt acceptere de Vilkår for Brug, der til enhver tid er gældende i forbindelse med indgåelse af aftalen om SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT Online Mobile Services (“Tjenesterne”) (som anført i pkt. 6 i de Generelle Vilkår).

2. Formål

Formålet med Kanalerne er at:

(i) tillade Brugerne at anvende Tjenesterne, der er beskrevet i Applikationerne; og

(ii) tillade Brugerne at forbinde deres køretøjer (kun køretøjer af mærket SEAT eller CUPRA, der til enhver tid er kompatible med Tjenesterne) med deres SEAT ID-brugerkonto (“SEAT ID-brugerkonto”). Brugerne kan læse mere om, hvordan de opretter og administrerer deres SEAT ID-brugerkonto på: https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions.

Visse Tjenester kan være omfattet af yderligere vilkår for brug fra tredjemand. Brugerne skal gennemgå og, alt efter omstændighederne, acceptere sådanne vilkår, før de bruger Tjenesterne. Ansvarsvilkårene anført i pkt. 9 gælder i dette tilfælde.

Det er gratis at downloade Applikationen og bruge de øvrige Kanaler. Dog er priserne for Tjenesterne som fastlagt i de Generelle Vilkår eller de særlige betingelser (f.eks. Ordrebekræftelsen), som kan være gældende for de specifikke Tjenester, som Brugerne har købt adgang til.

Kanalerne er til personlig og ikke-kommerciel brug. Brugerne må under ingen omstændigheder bruge Kanalerne til kommercielle eller professionelle formål.

Tjenesterne, der tilbydes via Kanalerne, kan medføre brug af mobildata. SEAT hæfter ikke for de omkostninger, som Brugerne afholder som følge af kommunikationen og udvekslingen af data eller til internetforbindelsen, bortset fra som fastlagt i pkt. 4 i de Generelle Vilkår. Brugerne kan kontakte de relevante teleoperatører for yderligere oplysninger.

3. Immaterielle rettigheder og industrielle enerettigheder

Alle immaterielle rettigheder og industrielle enerettigheder til Kanalerne (Applikationer og Navigations-/Radiosystemet) samt delelementer, der indgår heri (herunder oplysninger, tekster, data, grafik, billeder, fotos, design, software, varemærker, særlig skiltning og andet indhold) er SEATs og/eller SEATs licensgiveres ejendom. Det er således ikke tilladt for Brugerne på nogen måde at anvende, gengive, overføre, behandle, distribuere eller udnytte Kanalerne og/eller delelementer, der indgår heri, bortset fra når det er strengt nødvendigt for at bruge Kanalerne og få glæde af Tjenesterne og alene til personlig brug.

Til det formål giver SEAT Brugerne en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og ikke-underlicenserbar licens til at bruge Kanalerne, der er underlagt de øvrige bestemmelser i disse Vilkår for Brug, de Generelle Vilkår og alle øvrige vilkår for brug og gældende lovgivning.

Hvad angår den grundlæggende software i Kanalerne må Brugerne ikke dekompilere, afinstallere eller foretage reverse engineering af sådan software. Endvidere må Brugerne under ingen omstændigheder fjerne, ændre, omgå eller manipulere beskyttelsesenheder eller sikkerhedssystemer, der er installeret i Kanalerne.

Brugerne anerkender og accepterer, at anvendelsen af Kanalerne og delelementer, der indgår heri, ikke indebærer nogen overdragelse af industrielle eller immaterielle rettigheder, f.eks. ophavsrettigheder, varemærker, design eller andre rettigheder til disse, samt at brugen heller ikke udgør nogen tilladelse til at udvikle software på baggrund af Applikationer og/eller Navigations-/Radiosystemet, bortset fra den begrænsede licens givet til Brugerne til at bruge Kanalerne i henhold til disse vilkår.

4. Anvendelsesbegrænsninger

Brugerne skal overholde alle gældende regler, forskrifter og love vedrørende færdsels- og vejsikkerhed. Enhver Bruger er eneansvarlig for manglende overholdelse af de nævnte regler, forskrifter og love, og SEAT er undtaget for ethvert ansvar i den forbindelse.


ADVARSEL: HUSK ALTID AT KØRE FORSIGTIGT. ENHVER BRUG, MANIPULATION ELLER HÅNDTERING AF EN ELEKTRONISK ENHED, SOM KAN FORSTYRRE KØRSLEN, SKAL UDFØRES PÅ EN SIKKER MÅDE, NÅR KØRETØJET ER PARKERET, OG I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOVGIVNING.

DET ER IKKE TILLADT AT BRUGE MOBILTELEFONER, NAVIGATIONSUDSTYR ELLER ANDRE KOMMUNIKATIONSSYSTEMER, MEDMINDRE DU BRUGER HÅNDFRIT UDSTYR OG/ELLER BRUGER UDSTYRET I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOVGIVNING.


5. Ændringer af Vilkår for Brug

SEAT forbeholder sig ret til at ændre eller opdatere disse Vilkår for Brug til enhver tid, hvis der er en gyldig grund hertil. Brugeren vil med et rimeligt varsel blive informeret om eventuelle ændringer af Vilkår for Brug og blive bedt om at acceptere sådanne ændringer. Brugeren kan til enhver tid finde den opdaterede udgave af de Generelle Vilkår via Applikationerne.

6. Misbrug

Brugeren forpligter sig til ikke at anvende Kanalerne ukorrekt. Brugeren forpligter sig særligt til ikke at:

SEAT forbeholder sig ret til at nægte enhver Bruger adgang til Kanalerne, hvis en sådan Bruger krænker tredjemands rettigheder eller misligholder disse Vilkår for Brug eller gældende lovgivning og særligt bestemmelserne i dette punkt. SEAT bevarer alle øvrige rettigheder over for Brugeren, herunder særligt vedrørende anlæggelse af straffe- eller civilretlige søgsmål.

7. Meddelelse om mulig misligholdelse

SEAT overholder gældende lovgivning og krænker ikke tredjemands rettigheder. Brugeren af Kanalerne skal også overholde gældende lovgivning og må ikke krænke tredjemands rettigheder.

Hvis en Bruger bliver bekendt med stødende brug af Kanalerne eller brug, der strider mod gældende lovgivning, skal Brugeren straks informere SEAT pr. e-mail til customercare@seat.es.

8. Tjenester og begrænsning af garantier

SEAT vil gøre sit yderste for at sørge for, at Kanalerne fungerer korrekt. SEAT kan dog ikke garantere, at der ikke vil forekomme afbrydelser i forbindelse med reparation og/eller vedligeholdelse af Kanalerne, eller manglende dækning eller fejl i enheder og/eller de netværk, der er nødvendige for datatransmission, og som er uden for SEATs kontrol. SEAT vil træffe passende foranstaltninger for at begrænse sådanne afbrydelser.

Selvom SEAT vil gøre sit yderste for at have fuldstændige, nøjagtige og opdaterede oplysninger på Kanalerne, skal oplysningerne udelukkende betragtes som vejledende, medmindre andet er angivet. Således er formålet med sådanne oplysninger at give forklarende oplysninger og ikke detaljerede eller specifikke oplysninger. Som nævnt ovenfor kan sådanne oplysninger blive ændret.

9. Ansvarsfraskrivelse & ansvar

Når Brugeren har adgang til Kanalerne, forpligter Brugeren sig til at anvende Kanalerne i overensstemmelse med lovgivningen, og Brugeren hæfter over for SEAT og/eller tredjemand for skade eller tab, der opstår som følge af Brugerens manglende opfyldelse af en sådan forpligtelse.

Brugeren bærer under alle omstændigheder det fulde ansvar for de data eller det indhold, der overføres eller kommunikeres til SEAT. SEAT kontrollerer og overvåger ikke sådant indhold, medmindre det kræves i henhold til lovgivningen, af en kompetent domstol eller i henhold til administrativ afgørelse, og har ret til at fjerne eller blokere visningen af sådanne data eller sådant indhold, indtil ejendomsretten til de pågældende oplysninger eller lovligheden deraf er fastslået.

SEAT hæfter ikke for sikkerhedsfejl, der måtte opstå, eller for skader, som måtte påføres Brugerens computersystemer eller enheder (hardware og software), og/eller skader på filer eller dokumenter, der er gemt på sådanne computersystemer eller enheder i forbindelse med brug af Kanalerne og som følge af vira, trojanske heste eller lignende omstændigheder i sådanne computersystemer eller enheder. Ligeledes hæfter SEAT ikke for driftsfejl på internetforbindelsen og/eller telenettet, driftsforstyrrelser, undladelser, driftsstop eller afbrydelser i Kanalernes driftsmæssige funktion af årsager, der er uden for SEATs kontrol.

Kanalerne kan indeholde link til andre hjemmesider samt oplysninger, indhold og/eller tjenester leveret af tredjemand. SEAT har ingen kontrol med ovennævnte og er ikke ansvarlig for sådanne oplysninger, indhold, drift og/eller tjenester modtaget fra sådanne tredjemænd. SEAT leverer sådanne link, oplysninger, indhold og/eller tjenester til glæde for Brugeren og i overensstemmelse med de Generelle Vilkår, disse Vilkår for Brug samt øvrige gældende specifikke vilkår og privatlivspolitikker, som Brugerne skal læse og udtrykkeligt acceptere.

Kanalerne kan vise reklamer eller tilbud. Den part, der er afsender på sådanne reklamer eller tilbud, har ansvaret for at sikre, at det leverede indhold til Kanalerne overholder relevante og gældende love. SEAT hæfter ikke for fejl, unøjagtigheder eller uregelmæssigheder i sådant indhold. Eventuelle krav i forbindelse med reklameindhold på Kanalerne kan sendes pr. e-mail til: customercare@seat.es.

SEAT hæfter ikke for skade eller tab, der opstår som følge af, at Brugeren har valgt utilstrækkelige adgangskoder ved oprettelsen af sin SEAT ID-brugerkonto eller ikke opbevarer adgangskoderne forsvarligt og i strid med disse Vilkår for Brug eller andre gældende vilkår, eller for skade eller tab, der påføres af tredjemand, til hvem Brugeren har givet adgang til sin SEAT ID-brugerkonto og/eller til Kanalerne.

SEAT har generelt ingen kontrol med Brugernes brug af Kanalerne. Særligt kan SEAT på ingen måde garantere, at Brugerne bruger Kanalerne i overensstemmelse med lovgivningen, disse Vilkår for Brug, de Generelle Vilkår, offentlig sædelighed, social anstændighed eller offentlig ro og orden, eller om Brugerne bruger Kanalerne omhyggeligt og med forsigtighed. SEAT er således ikke ansvarlig for Brugernes brug af Kanalerne, hvis brugen overtræder eller krænker lovgivning, immaterielle rettigheder og industrielle enerettigheder eller tredjemands rettigheder.

10. Databeskyttelse

SEAT beskytter alle indsamlede personoplysninger og bruger dem udelukkende i det omfang, hvor det er lovligt, samt når der foreligger et sagligt og legitimt formål. Yderligere oplysninger om hvorledes SEAT foretager behandling af personoplysninger kan findes i Privatlivspolitikken i Applikationerne.

11. Vilkårenes uafhængighed

Hvis et vilkår eller en bestemmelse i disse Vilkår for Brug er ugyldig, ulovlig eller uden retskraft, vil dette ikke påvirke de øvrige vilkår og bestemmelser, forudsat at parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til disse Vilkår for Brug ikke er blevet væsentligt påvirket. I den forbindelse betyder væsentligt enhver situation, som forårsager alvorlig skade på parternes interesser, eller i forhold til formålet med disse Vilkår for Brug. Bestemmelser, der er blevet påvirket, skal erstattes eller integreres med andre bestemmelser, der i overensstemmelse med lovgivningen har samme formål som de erstattede bestemmelser.

12. Generelt, gældende lovgivning, værneting

a. Nærværende Vilkår for Brug er reguleret af spansk sædvaneret (‘legislación española común’). Hvis Brugeren er forbruger, finder lovgivningen i det land, hvor forbrugeren er hjemmehørende eller er bosiddende på tidspunktet for aftalens indgåelse, anvendelse.

b. Enhver tvist, der opstår som følge af dette aftaleforhold, skal afgøres ved de kompetente domstole i Barcelona (Spanien). Uanset foranstående skal sådanne tvister, hvis Brugeren er forbruger, afgøres ved domstolene i den jurisdiktion, hvor forbrugeren er bosiddende.

c. Brugeren kan desuden, hvis Brugeren er forbruger, anmode om alternativ tvistbilæggelse for så vidt angår enhver tvist, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med disse Vilkår for Brug. Europa-Kommissionens oversigt over tvistbilæggelsesorganer er tilgængelig på: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

d. Uanset ovenstående forpligter SEAT sig ikke til og er heller ikke forpligtet til at deltage i onlinetvistbilæggelse ved en voldgiftsdomstol for forbrugere.

© SEAT, S.A.U. 2020. Hel eller delvis gengivelse er ulovlig. Alle rettigheder forbeholdes.