VŠEOBEČNÉ PODMÍNKY PRO SLUŽBY SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT ONLINE MOBILE SERVICES

1. Rozsah

1.1. Tyto všeobecné podmínky pro služby SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT Online Mobile Services (dále jen „všeobecné podmínky“) stanovují podmínky upravující vztah mezi společností SEAT, S.A.U., s registrovaným sídlem na adrese Martorell (Barcelona), Autovía A-2, km 585, 08760, se španělským daňovým identifikačním číslem (N.I.F) A-28049161, zapsanou v obchodním rejstříku města Barcelona, hlavní svazek 23662, list 1, číslo stránky B-56855, jejíž kontaktní e-mailová adresa je: customercare@seat.es (dále jen „SEAT“), a vlastníkem nebo autorizovaným uživatelem vozidla (dále jen „klient“), který uzavřel smlouvu o používání služeb SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT Online Mobile Services, jejichž popis je uveden v aplikacích (dále jen „služby“).

1.2. Tyto všeobecné podmínky jsou doplněny specifickými podmínkami (které závisejí na objednávce specifické služby podané každým klientem), podmínkami použití a pravidly pro ochranu soukromí, které upravují používání služeb klientem, v případě rozporu všeobecných podmínek a specifických podmínek se uplatní znění specifických podmínek.

1.3. Kromě toho, pokud služby zahrnují služby od jiné společnosti poskytované pod vlastní značkou nebo jménem, SEAT poskytuje prostřednictvím služeb pouze přístup k těmto službám poskytovatelů třetích stran. V tomto případě se tyto Všeobecné podmínky vztahují pouze na zprostředkování tohoto přístupu. Pro využívání služeb třetích stran se však mohou použít podmínky dohodnuté s těmito třetími stranami, zejména pokud jde o zpracování osobních údajů.

1.4. Klient musí při zakoupení služeb a jejich aktivaci tyto všeobecné podmínky, jakož i specifické podmínky a jakékoli další aplikovatelné podmínky použití nebo pravidla pro ochranu soukromí, akceptovat, jak je uvedeno v odstavci 6.

1.5. SEAT je oprávněn tyto všeobecné podmínky v odůvodněných a oprávněných případech měnit. Klient bude o změnách těchto všeobecných podmínek informován a tyto změny se stanou závaznými na základě výslovného souhlasu klienta. Jestliže klient změny odmítne, nevstoupí takové úpravy pro klienta v platnost, pokud nebudou technické důvody bránit v pokračování využívání služeb.

1.6. SEAT uloží všeobecné podmínky tak, aby byly pro klienta kdykoli dostupné. Klient nalezne aktuální verze všech právních dokumentů, které se vztahují ke službám,:

v právní sekci systému infotainment nebo v aplikaci.

SEAT ID

https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions for Terms & Conditions

https://seatid.vwgroup.io/data-privacy for Data privacy

https://seatid.vwgroup.io/imprint for Imprint

1.7. Všeobecné podmínky budou pro klienta dostupné ve španělštině a dalších jazycích, které jsou uvedeny v aplikacích.

1.8. Klient musí být plnoletý a způsobilý k právním úkonům, aby mohl uzavřít smlouvu o službách.

2. Nezbytné předpoklady

2.1. Klient musí splnit následující nezbytné předpoklady a vykonat následující úkony, aby mohl uzavřít smlouvu o službách a/nebo je používat:

(i) Mít vozidlo SEAT nebo CUPRA kompatibilní se službami (dále jen „vozidlo/vozidla“). Klient nalezne informace o kompatibilních vozidlech v aplikacích;

(ii) Mít chytrý telefon, tablet, počítač nebo jakékoli jiné elektronické zařízení s datovým připojením (odstavec 4);

(iii) Mít (nebo si k tomuto účelu založit) uživatelský účet SEAT ID (dále jen „uživatelský účet SEAT ID“) a přihlásit se pomocí uživatelského jména a hesla klienta (odstavec 5);

(iv) Mít uzavřenu smlouvu o službách a aktivované služby v rámci první objednávky služeb podané klientem (dále jen „objednávka služeb“) (odstavec 6).

(v) Klient bude považován za primárního uživatele vozidla. Více informací o různých funkcích a uživatelích je k dispozici na následujícím odkazu https://www.cupraofficial.com/services/connect.html / https://www.seat.com/owners/connectivity/seat-connect-service.html a popis uživatelských rolí v sekci 16.

2.2. Je-li vozidlo (bez ohledu na model, rok výroby a výbavu) vybaveno „službou nouzového volání“, může klient využívat tuto funkci bez uživatelského účtu SEAT ID, objednávky nebo aktivace.

3. Služby a dostupnost

3.1. Služby jsou podrobněji popsány [v](file:///D:/HMI_GESTION/2022/90411/03. FROM TRANS/cs_CZ/v) aplikacích.

3.2. Služby lze využívat prostřednictvím následujících kanálů (dále jen „kanály“):

Ne všechna kompatibilní vozidla mají navigační systém. Některá kompatibilní vozidla jsou vybavena audiosystémem, který umožňuje využívání služeb v odlišném rozsahu. Klient nalezne více informací o možných omezeních, vyplývajících z výbavy klientova vozidla, v aplikacích.

3.3. Podobně nelze všechny služby využívat prostřednictvím všech výše uvedených kanálů. Některé služby jsou kompatibilní se všemi kanály, nebo jen s dvěma z nich, nebo mohou být specifické jen pro jeden z kanálů. Klient nalezne více informací o kompatibilitě služeb s kanály v aplikaci nebo navigačním systému/audiosystému.

3.4. Každý klient může uzavřít smlouvu na všechny nebo jen některé služby, v závislosti na objednávce služeb uskutečněné během procesu uzavření smlouvy (odstavec 6). Některé služby mohou být nabízeny bezplatně (např. během bezplatné zkušební lhůty) nebo nastavené přímo z výroby, pokud si klient kupuje nové vozidlo. Každá objednávka služeb, uskutečněná klientem, musí být vázána k vozidlu, které klient uvedl během aktivačního procesu (odstavec 6). Služby tak nelze převádět na jiné vozidlo, které se liší od vozidla, pro něž byly služby objednány.

3.5. Dostupnost všech nebo jen některých služeb může být ovlivněna omezeními technické infrastruktury, nekompatibilitou se sítí a/nebo technickými omezeními v zemích, které jsou odlišné od země, v níž bylo vozidlo klientem pořízeno. SEAT nezaručuje, že služby bude možné v plném rozsahu využívat v jakékoli jiné zemi, než je země, v níž bylo vozidlo poprvé zakoupeno. SEAT proto nenese žádnou odpovědnost za takové okolnosti, které jsou mimo jeho kontrolu.

3.6. Za účelem poskytování služeb může SEAT očekávat, že vaše vozidlo a kanály budou v dobrém provozním stavu, budou mít spuštěný elektrický systém a vhodnou baterii. Služba nemusí fungovat, pokud se pokusíte upravit nebo přidat jakékoli vybavení nebo software na vozidlo nebo do vozidla, které není výslovně povoleno společností SEAT nebo není kompatibilní se službou. Výhradně klient je odpovědný za řádnou údržbu klientova vozidla nebo různých kanálů a jeho systémů.

3.7. Vzhledem k vývoji informačních technologií a technickému pokroku automobilového průmyslu mohou být služby pro vozidlo klienta příležitostně aktualizovány a vylepšovány. SEAT si vyhrazuje právo upravovat vlastnosti služeb, a to bez dodatečných nákladů pro klienta po dobu trvání smluvených služeb. SEAT bude klienta na trvalé podpoře informovat o typu a rozsahu takových úprav s přiměřeným předstihem.

V případě, že takové změny negativně ovlivní klienta (a pokud tyto negativní vlivy nejsou nepodstatné), bude klient oprávněn vypovědět tuto smlouvu do třiceti (30) dnů od obdržení oznámení informujícího o změnách, resp. úpravě služeb, pokud by k ní došlo v pozdější době. Ukončení smlouvy se řídí podmínkami uvedenými v článku 10 níže.

Právo ukončit tuto smlouvu pro výše uvedené účely se však neuplatní, pokud SEAT poskytl klientovi možnost bez dodatečných nákladů udržovat služby bez úprav a tyto zůstávají v souladu.

3.8. SEAT uskuteční rozumné kroky v rámci svých možností, aby zajistil nepřetržitou dostupnost služeb, a vynaloží maximální úsilí, aby případné poruchy byly co nejrychleji odstraněny.

3.9. Nicméně v případě vyšší moci (například: ozbrojený konflikt, nepříznivé povětrnostní podmínky nebo stávky atd.) nebo v případě vykonávání údržby, oprav nebo jakýchkoli dalších úkonů vyžadovaných technickými zařízeními SEAT nebo zařízeními třetích stran, která poskytují data, obsahy, informace nebo zajišťují přenos služeb, mohou být služby přerušeny nebo omezeny (rychlost). Podobně zvýšení intenzity souběžného využívání služeb může zhoršit dostupnost či kvalitu služeb.

3.10. Kromě toho má SEAT právo přijmout vhodná opatření k zabránění hrozbám kybernetických útoků na bezpečnost vozidel, dopravy, života, zdraví, práva na informace (soukromí), vlastnictví, majetek klienta, vlastníka nebo držitele vozidla nebo proti jakékoli třetí straně nebo samotné společnosti SEAT. Taková opatření mohou mít za následek omezení služeb a/nebo datových připojení. V závislosti na závažnosti hrozeb a/nebo významu ohrožených aktiv mohou taková opatření znamenat také dočasné zablokování některých nebo všech služeb, jakož i přerušení datového připojení.

3.11. K provedení výše uvedených opatření nebo obnovení celkové dostupnosti služeb nebo datového připojení může společnost SEAT poskytnout klientovi bezplatnou aktualizaci softwaru ve vozidle.. Obnovení úplné dostupnosti služeb může vyžadovat další účast klienta (například změnu hesla SEAT ID). Neprovedení změn vyžadovaných ze strany společnosti SEAT (neprovedení bezplatné aktualizace, změny S-PINU apod.) může zapříčinit nedostupnost služeb, resp. nemožnost užívat služby, za které SEAT nenese odpovědnost.

3.12. Klient na své straně uděluje společnosti SEAT nevýhradní, nelimitované, neomezené, úplné, přenosné, bezplatné a sublicencovatelné právo na používání všech údajů odvozených z používání služeb, zejména technických údajů, které se nevztahují na osoby nebo jejichž osobní údaje byly odstraněny (anonymizovaná data).

3.13. V případě technických problémů nebo jiných problémů souvisejících se službami se může klient obrátit na oddělení péče o zákazníky SEAT. Klient nalezne kontaktní údaje v aplikacích.

4. Datové připojení

4.1. Služby vyžadují následující datové připojení, aby je mohl klient využívat:

4.2. Datové připojení mezi vozidlem a datovým serverem:

4.2.1. Datové připojení mezi vozidlem a datovým serverem SEAT je pro používání služeb nezbytné.

4.2.2. Uzavření smlouvy o službách zahrnuje část o používání datového připojení klienta pro některé služby. Pro používání ostatních služeb, které mohou vyžadovat intenzivnější používání datového připojení, si může klient pořídit dodatečné datové balíčky od třetích stran, na své vlastní náklady. Více informací o datovém připojení, nezbytném pro každou z požadovaných služeb, lze nalézt v aplikacích, kde jsou uvedeny také alternativní možnosti pro pořízení dodatečných datových balíčků od telekomunikačních operátorů. SEAT nenese odpovědnost za služby připojení, poskytované třetími stranami.

4.2.3. Služby jsou nakonfigurovány tak, aby se aktivovalo datové připojení mezi vozidlem a datovým serverem, pokud se vozidlo nachází v zemi, autorizované společností SEAT pro používání takové komunikace (dále jen „oblast použití“).

4.2.4. Země v oblasti použití vozidla závisí na modelu, roku výroby a výbavě vozidla. Klient nalezne více informací o oblasti použití svého vozidla v aplikaci.

4.2.5. Provoz a výkony datového připojení mezi vozidlem a datovým serverem závisejí na mnoha faktorech, které nemusí mít společnost SEAT vždy pod kontrolou. Příkladem může být nedostatečný výkon, a tím i omezený příjem signálu v místě vozidla, nepřítomnost, snížení nebo přerušení pokrytí v tunelech, garážích a podzemních prostorách metra, ale i mnoho dalších faktorů (meteorologické podmínky, rušící zařízení, budovy, intenzivní využívání příslušné telekomunikační sítě).

4.2.6. SEAT nemá žádnou povinnost udržovat nebo podporovat jakékoli datové spojení mezi vozidlem a datovým serverem SEAT, pokud bude konkrétní síťová technologie závislá na konektivitě vozidla ukončena („Technology Sunset“, tj. zánik technologie).

4.3. Datové připojení mezi zařízením klienta a datovým serverem:

4.3.1. Datové připojení mezi zařízením klienta a datovým serverem pro používání služeb prostřednictvím aplikace není součástí služeb, poskytovaných společností SEAT. Proto platí smluvní podmínky uzavřené s poskytovatelem telekomunikačních služeb klienta a/nebo dalších uživatelů. Výše uvedené může mít za následek dodatečné náklady, zejména v případě poplatků za připojení a dalších služby. Tyto náklady jsou mimo působnost, kontrolu a odpovědnost společnosti SEAT.

5. Uživatelský účet

5.1. Klient musí mít (nebo si za tímto účelem založit) uživatelský účet SEAT ID prostřednictvím aplikace nebo způsobem uvedeným v navigačním systému/audiosystému klientova vozidla. Podmínky použití a pravidla pro ochranu soukromí, platné pro uživatelský účet ID, jsou kdykoli k dispozici na následujícím odkazu: https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions.

5.2. Klient se musí přihlásit k aplikaci nebo navigačnímu systému/audiosystému svého vozidla (v závislosti na modelu vozidla) svým uživatelským jménem a heslem, aby mohl, mimo jiné funkce, uzavřít smlouvu o službách, aktivovat služby ve svém vozidle a kdykoli zkontrolovat a spravovat stav smlouvy o službách s výjimkou „služby nouzového volání“.

5.3. Klient musí uchovávat přístupové kódy v utajení, zejména heslo. Je-li heslo prozrazeno třetím stranám, musí si klient heslo okamžitě změnit nebo okamžitě upozornit společnost SEAT, pokud se klient nemůže přihlásit k uživatelskému účtu SEAT ID. Klient může obnovit uživatelské heslo prostřednictvím ID portálu. Klient se může s dalšími dotazy o obnově hesla obrátit na oddělení zákaznické péče SEAT v jakékoli zemi (služba má omezené provozní hodiny) nebo nahlédnout do sekce „Často kladené dotazy“ v aplikacích.

5.4. Některé služby vyžadují k přihlášení osobní identifikační číslo (S-PIN). Klient nalezne více informací o této záležitosti v aplikacích. Klient musí zachovat takový bezpečnostní PIN v utajení. Pokud je bezpečnostní PIN prozrazen třetím stranám, musí si klient bezpečnostní PIN okamžitě změnit.

5.5. Klient musí podniknout všechny nezbytné kroky k tomu, aby byla zaručena pravdivost a úplnost informací na uživatelském účtu SEAT ID. Vzhledem k tomu, že SEAT a klient budou komunikovat prostřednictvím elektronické pošty, musí mít klient platnou e-mailovou adresu a přístup k příslušnému e-mailovému účtu. Změny v e-mailové adrese klienta nebo jakýchkoli jiných datech klienta musí být klientem co nejdříve aktualizovány v příslušné sekci uživatelského účtu SEAT ID. V případě chybných nebo neúplných údajů klienta nemůže SEAT garantovat správnou funkci všech služeb a kanálů.

5.6. SEAT poskytuje uživatelský účet SEAT ID klientovi bezplatně.

6. Uzavření smlouvy o službách a aktivace služeb

6.1. Klient může uzavřít smlouvu o službách (podáním nové objednávky služeb nebo jejich prodloužením) a aktivovat služby po přihlášení k aplikaci nebo navigačnímu systému/audiosystému (v závislosti na modelu vozidla) pomocí svých přístupových kódů uživatelského účtu SEAT ID. Po aktivaci služeb se vozidlo připojí ke klientově uživatelskému účtu SEAT ID a klient bude moci začít používat příslušné služby.

6.2. V případě, že si klient objedná nové služby nebo požaduje jejich prodloužení po uplynutí předchozího uživatelského období, musí klient aktivační proces opakovat, pokud nebyla platba za prodloužení potvrzena společností SEAT před vypršením platnosti klientovy původní objednávky služeb.

6.3. Výjimkou výše uvedeného postupu je proces dvojnásobné autentizace příslušným prodejcem, který je nezbytný v každém případě aktivace služeb „Remote Lock & Unlock“ (dálkové odemknutí a zamknutí) a „Digital Key“ (digitální klíček).

6.4. V závislosti na modelu a vybavení vozidla klienta může klient smlouvu o službách uzavřít a služby aktivovat různými způsoby. Další informace a rady týkající se procesu aktivace naleznete v aplikaci nebo je možné obrátit se na příslušného prodejce.

6.5. V závislosti na způsobu uzavření smlouvy o službách musí klient podniknout následující kroky:

6.6. V případě uzavření smlouvy o službách a aktivace služeb prostřednictvím aplikace („aktivace mimo vůz“):

(i) Klient musí mít chytrý telefon, tablet, počítač nebo jakékoli jiné elektronické zařízení s datovým připojením a vozidlo SEAT nebo CUPRA kompatibilní se službami;

(ii) Klient se musí přihlásit k aplikaci pomocí svých přihlašovacích kódů k vlastnímu uživatelskému účtu SEAT ID;

(iii) Klient musí zadat identifikační číslo vozidla VIN (Vehicle Identification Number). Klient nalezne VIN ve spodní části čelního okna nebo v dokumentech k vozidlu;

(iv) Klient musí zadat příslušnou objednávku požadovaných služeb a souhlasit s platnými podmínkami.

Pokud klient klikne na tlačítko pro uzavření smlouvy o službách, souhlasí tím s těmito všeobecnými podmínkami a dalšími specifickými podmínkami (které závisí na příslušných službách objednaných klientem) a jakýmikoli dalšími podmínkami použití nebo pravidly pro ochranu soukromí, které se na ně mohou vztahovat;

(v) Klient si musí zaznamenat a zapamatovat připojovací kód, který se mu zobrazí (dále jen „připojovací kód“), a musí toto číslo vložit do navigačního systému/audiosystému vozidla, aby bylo možné vytvořit připojení; a

(vi) SEAT zašle e-mail na e-mailovou adresu klienta, kterou klient poskytl při založení svého uživatelského účtu SEAT ID. E-mail bude obsahovat následující informace:

a) Potvrzení objednávky služeb od společnosti SEAT (dále jen „potvrzení objednávky“);

b) Potvrzení společnosti SEAT, že služby byly správně aktivovány a klient je může začít používat; a

c) Příslušnou fakturu/účet, vystavenou společností SEAT, v závislosti na službách, které si klient objednal.

Datum přijetí potvrzení objednávky bude považováno za datum uzavření smlouvy.

6.7. V případě uzavření smlouvy o službách a aktivace služeb prostřednictvím navigačního systému/audiosystému („aktivace uvnitř vozu“):

(i) Klient musí mít vozidlo SEAT nebo CUPRA kompatibilní se službami;

(ii) Klient se musí přihlásit k navigačnímu systému/audiosystému pomocí svých přihlašovacích kódů k vlastnímu uživatelskému účtu SEAT ID;

(iii) Klient musí zadat příslušnou objednávku požadovaných služeb a souhlasit s platnými podmínkami.

Pokud klient klikne na tlačítko pro uzavření smlouvy o službách, souhlasí tím s těmito všeobecnými podmínkami a dalšími specifickými podmínkami (které závisí na příslušných službách objednaných klientem) a jakýmikoli dalšími podmínkami použití nebo pravidly pro ochranu soukromí, které se na ně mohou vztahovat;

(iv) Klient musí projít ověřovacím procesem se 2 klíčky (odemknutí a zamknutí vozidla s každým klíčkem);

(v) Klient bude muset vyčkat na zobrazení zprávy, potvrzující aktivaci služeb, na displeji navigačního systému/audiosystému vozidla;

(vi) SEAT zašle e-mail na e-mailovou adresu klienta, kterou klient poskytl při založení svého uživatelského účtu SEAT ID. E-mail bude obsahovat následující informace:

a) Potvrzení objednávky služeb od společnosti SEAT;

b) Potvrzení společnosti SEAT, že služby byly správně aktivovány a klient je může začít používat; a

c) Příslušnou fakturu/účet, vystavenou společností SEAT, v závislosti na službách, které si klient objednal.

Datum přijetí potvrzení objednávky bude považováno za datum uzavření smlouvy.

6.8. Pokud je klient spotřebitelem (dále jen „spotřebitel“), má právo na odstoupení od smlouvy během čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření smlouvy v souladu s postupem, uvedeným v tomto odstavci. Kroky, které musí klient učinit, aby uplatnil právo na odstoupení od smlouvy, jsou vysvětleny v odstavci 10 těchto všeobecných podmínek (dále jen „právo na odstoupení od smlouvy“). Společně s potvrzením objednávky obdrží klient oficiální formulář (volitelný) pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Pokud jsou služby, poskytované klientovi, bezplatné (např. v rámci bezplatné zkušební lhůty), nebude uplatnění práva na odstoupení od smlouvy zahrnovat žádnou refundaci.

7. Ekonomické podmínky – způsob platby

7.1. Služby budou podléhat ekonomickým podmínkám platným v době uzavření smlouvy o službách nebo v době prodloužení služeb klientem. Aktuální přehled cen a příslušných daní bude pro klienta k dispozici nepřetržitě v aplikaci.

7.2. Podobně bude mít klient možnost získat více informací o příslušných cenách služeb během procesu uzavření smlouvy o službách a aktivace služeb a zadání objednávky služeb. Potvrzení objednávky zaslané klientovi po dokončení uvedeného procesu bude zahrnovat fakturu/účet s příslušnými cenami a daněmi (odstavec 6).

7.3. Výjimečně mohou být některé služby nabízeny společností SEAT klientovi bezplatně (např. během bezplatné zkušební lhůty), zejména pokud si klient pořizuje nové vozidlo kompatibilní se službami.

Nicméně při prodloužení služeb nebo zadání objednávky na nové služby bude muset klient zaplatit příslušnou cenu. SEAT bude v této záležitosti před uplynutím doby platnosti první objednané služby informovat klienta elektronickou poštou (více než jedenkrát) o této možnosti prodloužit aktuálně objednanou službu nebo objednat novou službu.

7.4. V případě, že klient nepotvrdí a neuhradí cenu za prodloužení služeb nebo nově objednané služby poté, co SEAT zašle poslední upozornění, vyhrazuje si SEAT veškerá práva zrušit/ukončit klientovi přístup ke službám okamžitě po uplynutí jejich doby platnosti. V každém případě má klient právo kdykoli znovu uzavřít smlouvu o službách, a to kdykoli po uplynutí platnosti předchozí smlouvy.

7.5. Úhrada ceny za služby, její obnovení a/nebo zadávání nových objednávek služeb provádí a realizuje klient prostřednictvím svého uživatelského účtu SEAT ID, který klienta převede na platební platformu/bránu provozovanou prostřednictvím J.P. Morgan Mobility Payments Solutions S.A. („EMI“). EMI je elektronická platební instituce zapsaná podle lucemburských právních předpisů se sídlem na adrese 19-21, route d'Arlon, L-8009 Strassen, Lucembursko, zapsaná v obchodním rejstříku v Lucembursku (Registre de Commerce et des Sociétés) pod číslem B215079 a působí pod dohledem lucemburského úřadu pro finanční dohled (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF). Proces platby se případně může řídit podmínkami a/nebo zásadami ochrany osobních údajů, které se příležitostně vztahují na platby koncových uživatelů dohodnuté mezi klientem a EMI (Společnost SEAT nemá na tyto podmínky vliv). V takovém případě bude klient řádně informován, aby mohl poskytnout svůj souhlas. V tomto ohledu, pokud se informace poskytnuté klientem v rámci registračního procesu změní, bude o tom klient muset EMI bez zbytečného odkladu informovat prostřednictvím aktualizace příslušných údajů. V případě potřeby může být klient požádán o předložení důkazů o aktualizovaných údajích spolu s příslušnými dokumenty. Za realizaci úhrady nenese společnost SEAT odpovědnost.

7.6. Jakákoli okolnost mimo kontrolu společnosti SEAT, která ohrožuje úspěšnost nebo řádné dokončení platby klienta, automaticky povede k přerušení a/nebo zrušení smluvního procesu.

8. Doba platnosti

8.1. Doba platnosti smlouvy bude stanovena při každé objednávce služeb (dále jen „doba/doby platnosti“). Všeobecně (nikoli však vždy) budou smlouvy o službách uzavírány s klientem na dobu platnosti jednoho roku s možností opakovaného prodloužení.

8.2. Doba platnosti začíná běžet datem začátku platnosti záruky na vozidlo klienta. V případě prodloužení služby a/nebo objednávky nových služeb (a za předpokladu, že SEAT obdržel úhradu před datem ukončení platnosti původní smlouvy o službách), bude datum po uplynutí platnosti počátkem doby platnosti výše uvedeného prodloužení služby a/nebo objednávky nových služeb. V případě, že SEAT obdrží úhradu za prodloužení služby a/nebo objednávku nových služeb po ukončení platnosti původní smlouvy o službách, bude počátkem další doby platnosti datum potvrzení o přijetí platby společností SEAT.

8.3. Klient přijetím těchto všeobecných podmínek a pro související účely výslovně požaduje, aby bylo poskytování služeb zahájeno během období, které je stanoveno k uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, jak je uvedeno v odstavci 9.

8.4. Pro služby, nabízené klientovi bezplatně v souvislosti s pořízením nového vozidla, bude doba platnosti proporčně zkrácena o počet dní, které uplynou od začátku platnosti záruky na nové vozidlo do dne aktivace služeb v souladu s postupem popsaným v odstavci 6 těchto všeobecných podmínek.

8.5. Doba platnosti smlouvy o službách je spjata s vozidlem klienta a klient ji může zkontrolovat v aplikaci poté, co se přihlásí ke svému uživatelskému účtu SEAT ID.

8.6. SEAT upozorní klienta na možnost prodloužit smlouvu nebo zadat novou objednávku služeb, pokud se blíží datum uplynutí doby platnosti smlouvy. Upozornění bude zasláno na klientovu e-mailovou adresu, kterou poskytl při založení svého uživatelského účtu SEAT ID. V případě, že si klient přeje prodloužit smlouvu nebo zadat novou objednávku služeb, bude muset klient postupovat podle pokynů, poskytnutých společností SEAT, a zahájit nový proces uzavření smlouvy a aktivace služeb (podle okolností) prostřednictvím aplikace a/nebo prostřednictvím navigačního systému/audiosystému vozidla (podle dostupnosti) v souladu s těmito všeobecnými podmínkami.

8.7. Pokud klient neprodlouží smlouvu, ani nezadá novou objednávku služeb před uplynutím doby platnosti, smlouva mezi společností SEAT a klientem bude automaticky ukončena.

9. Právo na odstoupení od smlouvy

9.1. V souladu se Všeobecnými podmínkami služeb SEAT CONNECT & CUPRA CONNECT a dalších doplňkových nebo následných služeb, které mohou být rovněž sjednány prostřednictvím aplikace My SEAT nebo / aplikace My CUPRA nebo prostřednictvím navigačního systému, je-li Klient spotřebitelem, je Klient oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů bez udání důvodu.

9.2. Lhůta pro odstoupení končí uplynutím čtrnácti (14) kalendářních dnů od data uzavření smlouvy.

9.3. Klient uplatní právo na odstoupení zasláním jednoznačného vyjádření společnosti SEAT formou e-mailu na následující e-mailovou adresu: customercare@seat.es (klienti SEAT) nebo customercare@cupraofficial.com (klienti CUPRA). Je možné uplatnit právo na odstoupení od smlouvy pomocí jiných kanálů, např. kontaktováním dealera, od kterého zákazník zakoupil vůz nebo kontaktováním Centra pro péče o zákazníky. Pro Více informací lze nalézt ve Web Portalu.

9.4. Klient může použít formulář pro odstoupení od smlouvy, připojený jako Dodatek I, nicméně jeho použití není povinné.

9.5. Ke splnění podmínky stanovené lhůty pro uplatnění práva na odstoupení postačuje, aby klient odeslal oznámení před uplynutím uvedené lhůty.

9.6. V případě odstoupení klienta od smlouvy vrátí SEAT veškeré finanční prostředky, inkasované od klienta, bez zbytečných průtahů a v každém případě během maximální lhůty čtrnácti (14) kalendářních dnů od data, kdy byl informován o klientově rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Finanční prostředky budou vráceny stejnou platební metodou, kterou klient použil u původní transakce, pokud klient výslovně nepožádá společnost SEAT o vypořádání jinou platební metodou v e-mailu zaslaném na adresu: SEAT/CUPRA zasláním e-mailu na: customercare@seat.es (klienti SEAT) nebo customercare@cupraofficial.com (klienti CUPRA). V tomto případě bude muset klient poskytnout nezbytné doklady, z nichž bude patrné, že je majitelem alternativního účtu. Klientovi nebudou v žádném případě účtovány žádné náklady v souvislosti s takovou formou refundace. Pokud nebude platba vrácena během uvedené lhůty, má klient právo požadovat dvojnásobek dlužné částky, bez ohledu na jakékoli další případné náhrady škod v souladu s příslušnými zákony.

9.7. Pokud klient uplatňuje právo na odstoupení od smlouvy a začal již využívat služby během lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí klient poměrnou část celkové ceny za již využité služby k okamžiku zaslání oznámení o odstoupení od smlouvy v závislosti na celkové době trvání smlouvy.

10. Ukončení a přenechání smlouvy

10.1. Smlouva bude ukončena:

a) Pokud klient neprodlouží služby a/nebo nezadá novou objednávku služeb do uplynutí původní doby platnosti podle podmínek stanovených v odstavci 8;

b) Pokud klient uplatní právo na odstoupení od smlouvy podle podmínek stanovených v odstavci 9;

c) V případě neshody v souladu se sekcí 15.

d) Z vůle strany, která se žádného porušení nedopustila, pokud druhá strana zásadně porušila jakékoli stanovené právní nebo smluvní povinnosti. V tomto případě, je-li dodržení povinností ještě možné, upozorní strana, která se porušení nedopustila, písemně druhou stranu na příslušné porušení a vyjádří ochotu strany, která se porušení nedopustila, ukončit smlouvu, pokud strana, která se porušení dopustila, nenapraví přestoupení během příštích deseti (10) dní od přijetí oznámení. Ihned po uplynutí uvedené lhůty bez nápravy bude strana, která se porušení nedopustila, oprávněna ukončit smlouvu písemným oznámením druhé straně a bude oprávněna požadovat náhradu za příslušné škody a ztráty. Na druhé straně, není-li náprava možná, smlouva bude ukončena přijetím oznámení strany, která se porušení nedopustila, požadující ukončení a obsahující zdůvodnění takového požadavku;

e) V případě zániku technologie, jak je popsáno v odstavci 4.2.6, bude klient moci ukončit služby ovlivněné zánikem technologie písemným oznámením společnosti SEAT, pokud neexistují alternativní řešení připojení s příslušnou technologií.

f) Pokud klient nebude schopen dodržet ustanovení odstavce 20, může SEAT ukončit uživatelskou smlouvu s okamžitou platností a jakékoli další související stávající smlouvy mezi společností SEAT a klientem a zablokovat jeho budoucí přístup k SEAT ID a jakýmkoli připojeným službám nebo připojeným produktům, softwaru a technologii.

g) v případě trvalého převodu vozidla.

10.2. V případě, že byla smlouva ukončena z jakýchkoli důvodů, uvedených v předchozím oddílu, specifické podmínky, které platí pro služby využívané klientem v každé době, budou také ukončeny a přístup ke službám bude znemožněn.

10.3. Žádná ze stran nemůže postoupit svá práva ani povinnosti podle této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Jako výjimku z výše uvedeného si SEAT vyhrazuje právo převést smlouvu o službách (bez jakýchkoli změn smluvních podmínek) na jakoukoli jinou společnost v rámci SEAT Group. Klient tímto opravňuje společnost SEAT v těchto případech k takovému převodu. SEAT bude v každém případě co nejdříve o takovém převodu klienta informovat.

10.4. Na žádost klienta SEAT zpřístupní klientovi jakýkoli obsah odlišný od osobních údajů, které klient poskytl nebo vytvořil při používání služeb. Tyto údaje budou poskytovány bezplatně, v přiměřené lhůtě a v běžném elektronickém formátu.

11. Práva na ochranu duševního a průmyslového vlastnictví

11.1. Klient má neexkluzivní, nesublicencovatelné a nepřenositelné právo používat služby (jakož i obsah, materiály a informace s nimi související), aplikaci a navigační systém/audiosystém během doby platnosti smlouvy o službách. Používání bude omezeno na ty země, v nichž mohou být služby používány (jak je uvedeno v aplikacích).).

11.2. Klient není oprávněn převádět nebo sdělovat obsah a informace související se službami ani využívat služby jakýmkoli způsobem, například ve prospěch třetích osob nebo za komerčními účely či za účelem zisku. Klient není oprávněn měnit, kopírovat, upravovat, dekompilovat, rozebírat ani provádět jakékoli postupy reverzního inženýrství se službami a/nebo kanály, jejich integrovanými částmi, obsahem a zdrojovými kódy. Klient dále nesmí v žádném případě odstraňovat, měnit, obcházet nebo manipulovat s jakýmkoli ochranným zařízením nebo zabezpečovacím systémem nainstalovaným v kanálech.

11.3. Klient uznává, že veškerá práva na ochranu duševního a průmyslového vlastnictví a jakákoli další práva spjatá se službami (včetně jejich obsahu, textů, dat, databází, obrázků, fotografií, grafiky, hlasových záznamů, videí, názvů, ochranných známek, charakteristických znaků, designu, softwaru, rozhraní atd.), aplikací a navigačním systémem/audiosystémem, jakož i jejich součástmi, jsou vlastnictvím společnosti SEAT, jejích poskytovatelů licence a/nebo třetích stran. V tomto smyslu, pokud si klient sjedná služby, získává pouze práva nezbytně nutná pro používání služeb podle podmínek stanovených v těchto všeobecných podmínkách.

11.4. Klient nesmí používat služby, aplikaci a navigační systém/audiosystém a jejich součásti, pokud tím porušuje tyto všeobecné podmínky a/nebo jakékoli další platné podmínky použití, práva třetích stran a/nebo aplikovatelné zákony. Klient musí ukončit jakékoli nevhodné používání služeb, aplikace a navigačního systému/audiosystému nebo jejich součástí. Klient se zejména zavazuje, že nebude šířit, reprodukovat, veřejně komunikovat a/nebo upravovat pro jakékoli účely všechny služby, aplikaci, navigační systém/audiosystém nebo jejich součásti, ani nebude uskutečňovat žádné úkony, které by mohly ohrozit platnost výše uvedených ustanovení.

12. Ochrana dat

12.1. SEAT bude chránit osobní data, poskytnutá klientem. Tato data budou používána výhradně k legislativou povoleným účelům a klient musí s takovým použitím výslovně souhlasit. Klient nalezne více informací o této záležitosti v dokumentu „Pravidla ochrany soukromí“ v souvislosti se službami, který je k dispozici v

13. Odpovědnost klienta

13.1. Klient potvrzuje, že splňuje nezbytné předpoklady pro uzavření smlouvy a používání služeb v souladu s ustanoveními těchto všeobecných podmínek a zejména v odstavci 2.

13.2. Klient navíc nese odpovědnost za to, že bude používat služby, aniž by porušoval tyto všeobecné podmínky, specifické podmínky, které mohou platit, a jakékoli další podmínky použití nebo pravidla pro ochranu soukromí, aplikaci a navigační systém/audiosystém, ale také aniž by porušoval platné zákony a práva fyzických a právnických osob v postavení třetích stran.

13.3. Pokud klient není vlastníkem vozidla, před provedením aktualizací softwaru je klient odpovědný za to, aby se ujistil, že je k tomu oprávněn. Informaci o povolení k provedení aktualizace softwaru může klient nalézt ve smlouvách, které jsou platné mezi klientem a vlastníkem s ohledem na vozidlo (např. zaměstnanecká smlouva). V případě pochybností by měl klient získat předchozí souhlas vlastníka vozidla k provedení aktualizace softwaru.

13.4. Pokud vozidlo používala pověřená třetí strana, například člen rodiny nebo zaměstnanec klienta, musí klient vhodnými úkony (například získáním souhlasu příslušné třetí strany) zajistit, aby taková osoba, která se přihlásí do služeb, neporušovala práva třetích stran. Třetí straně musí být sděleno, že klient získává informace o vozidle, a tím (nepřímo) i o třetí straně (např. o chování uživatele, poloze atd.). Výstražné zprávy týkající se vozidla a/nebo zprávy o závadách, které zůstanou ve vozidle, jsou zobrazovány v aplikaci, v oddílu s informacemi o stavu vozidla.

13.5. Klient se zavazuje, že bude respektovat práva na ochranu duševního a průmyslového vlastnictví a jakákoli další práva společnosti SEAT nebo jakýchkoli třetích stran, týkající se služeb aplikace a navigačního systému/audiosystému vozidla v souladu s podmínkami stanovenými v odstavci 11.

13.6. Klient ponese vůči společnosti SEAT odpovědnost za jakákoli překročení nebo porušení, vyplývající z používání služeb jakoukoli jinou osobou, než je klient. Klient také zbavuje společnost SEAT odpovědnosti za jakékoli okolnosti, vyplývající z takového nevhodného použití.

13.7. Pokud je klient zároveň řidičem vozidla, mohou být služby používány klientem pouze v případě, že dodržuje veškeré platné zákony, týkající se silničního provozu a jeho bezpečnosti.

14. Odpovědnost společnosti SEAT

14.1. SEAT nenese odpovědnost za žádné škody, způsobené používáním služeb, aplikace a/nebo navigačního systému/audiosystému vozidla klientem, které je v rozporu s těmito všeobecnými podmínkami, ani za jejich nevhodné používání. Výše uvedené platí zejména tehdy, pokud se řidič vozidla nevěnuje pozornost řízení kvůli používání služeb nebo aplikace, a v důsledku toho způsobí nehodu.

14.2. SEAT zejména, vzhledem k digitální podobě informací, poskytovaných společností SEAT v rámci zajišťování služeb, a možnosti chyb při ukládání a přenosu takových informací prostřednictvím internetu, nezaručuje aktuálnost, přesnost, pravdivost, správnost a kvalitu informací, přenášených nebo poskytovaných klientovi v rámci služeb. V tomto smyslu, s výjimkou případů výslovně uvedených v aplikovatelných zákonech, nenese SEAT odpovědnost za aktuálnost, přesnost, pravdivost, správnost a kvalitu dat a informací, poskytovaných v rámci služeb, ani za data a informace, poskytované třetími stranami.

14.3. Co se týče informací, dat, fotografií a dalších obsahů, poskytovaných třetími stranami v rámci zajišťování služeb, bere klient na vědomí, že SEAT nekontroluje, ani neupravuje obsah takových dat, ani žádného dalšího obsahu a informací.

14.4. SEAT neponese odpovědnost ani za okolnosti, ovlivňující služby, ani za případné problémy s datovým připojením, poskytovaným třetími stranami. V tomto smyslu nebude SEAT odpovědný za žádný zánik technologie, jak je popsáno v odstavci 4.2.6. SEAT však přiměřeně písemně informuje klienta poté, co se dozví o nadcházejícím zániku technologie, o předpokládaném datu, po kterém již technologie nebude dostupná.

14.5. SEAT nenese odpovědnost za žádné škody, způsobené klientovým výběrem nevhodného hesla pro přihlášení k uživatelskému účtu SEAT ID nebo nevhodnou ochranou hesla. SEAT nenese odpovědnost ani za škody způsobené třetími stranami, jimž klient poskytl přístup k službám.

15. Záruka

15.1. Aniž by tím byly dotčeny odstavce 13 a 14 výše a právo klienta na odstoupení od smlouvy, za předpokladu, že byly služby nainstalovány správně, a po dobu trvání příslušné smlouvy, bude SEAT odpovědný vůči klientovi v případě, že služby (i) nebudou odpovídat popisu a kvalitě zpřístupněné klientovi na základě těchto všeobecných podmínek a konkrétních podmínek uvedených v aplikaci před uzavřením smlouvy, které by měly být ve stejné kvalitě a měly mít stejné vlastnosti jako obdobné služby; a za předpokladu, že klient výslovně neuznal, že se jakákoli konkrétní vlastnost služeb odchyluje od takové shody; ii) nejsou vhodné pro běžná použití, pro která jsou určeny (včetně těch použití, pro která jsou poskytovány podobné služby, s ohledem na stávající technické normy); (iii) nejsou jim poskytnuty adekvátní pokyny (a které klient může rozumně očekávat, že je obdrží); a (iv) nejsou poskytovány příslušné aktualizace, pokud tak smlouva uvádí.

15.2. SEAT poskytne všechny nezbytné aktualizace, včetně aktualizací zabezpečení, aby zachoval soulad služeb po dobu platnosti příslušné smluvní služby, jak je uvedeno v jejích konkrétních podmínkách. Výše uvedené neplatí, pokud klient v přiměřené době nenainstaluje aktualizace zpřístupněné společností SEAT, pokud SEAT klienta o těchto aktualizacích řádně informoval a pokyny poskytnuté v tomto ohledu jsou přesné.

15.3. V případě rozporu služeb má klient nárok na uvedení služeb do souladu, např. prostřednictvím aktualizace, obnovení nepřetržité dodávky nebo odstranění omezeného výkonu (rychlosti). Pokud (i) SEAT odmítne nebo nedosáhne shody v přiměřené době a bez významných obtíží pro klienta (ii) nebo pokud je neshoda tak závažné povahy, že není rozumné, aby klient nejprve požádal o nápravu , má nárok na (a) v případě poplatných služeb úměrné snížení ceny, pokud existuje, za dobu, po kterou digitální obsah nebo digitální služba nebyly v souladu, a (b) pokud nesoulad je pouze nevýznamný, ukončete smlouvu v souladu se sekcí 3.7. Snížení ceny nebo vrácení peněz je přiměřené, pokud odráží snížení hodnoty služeb ve srovnání s hodnotou, kterou by digitální obsah nebo digitální služba měly, kdyby byly v souladu.

15.4. Odchylně od předpisů v sekci 15.1 výše, SEAT nenese odpovědnost za nesoulad, který je důsledkem pouze toho, že klient nenainstaloval aktualizaci v přiměřené době, za předpokladu, že selhání instalace klientem nebylo způsobeno nedostatkem nebo nedostatky v návodu poskytnutém společností SEAT.

15.5. Za účelem uplatnění práv klienta podle této sekce 15 může klient kontaktovat oddělení péče o zákazníky společnosti SEAT.

16. Společní uživatelé

16.1. Klient může oprávnit přiměřený počet osob (například členy rodiny, přátele, kolegy) k používání služeb v klientově vozidle (dále jen „společný uživatel“ nebo „společní uživatelé“).

16.2. Všeobecné pravidlo pro používání služeb v klientově vozidle je, že společný uživatel musí mít uživatelský účet SEAT ID nebo si takový účet založit podle podmínek uvedených v této smlouvě, aktivovat služby specificky spojené s jeho uživatelským účtem SEAT ID a používáním vozidla, a akceptovat tyto všeobecné podmínky, specifické podmínky a jakékoli další platné podmínky použití nebo pravidla pro ochranu soukromí.

16.3. Služby není možné používat souběžně a některé služby nemohou být používány žádnou jinou osobou než klientem, a to ani s uživatelským účtem SEAT ID. Ne všechny služby vyžadují použití uživatelského účtu SEAT ID u jiných řidičů nebo cestujících, odlišných od klienta. Více informací o této záležitosti naleznete v aplikaci nebo navigačním systému/audiosystému. V takových případech ponese klient odpovědnost za informování těchto osob o platných podmínkách, týkajících se služeb, a o správném používání takových služeb.

16.4. Používání služeb společnými uživateli nebude spojeno s žádnými dodatečnými náklady pro společné uživatele, kteří neuzavřeli původní smlouvu o službách.

16.5. Rozsah a obecně pokojné a nerušené používání služeb společnými uživateli bude záviset na použití dostupném pro klienta a na funkcích a obsahu, který si klient pořídil. SEAT nebude informovat společné uživatele o jakýchkoli úpravách služeb. SEAT o těchto skutečnost informuje výhradně klienta. SEAT bude pouze povinen informovat společné uživatele o jakýchkoli úpravách těchto všeobecných podmínek, pokud budou mít takové změny vliv na společné uživatele.

16.6. Klient a jakýkoli příležitostný společný uživatel mohou kdykoli ukončit právo společného uživatele zrušením příslušných uživatelských účtů. Jinak bude přístup společného uživatele ke službám ukončen uplynutím doby platnosti služeb, na něž má klient uzavřenou smlouvu, nebo v případě ukončení smlouvy podle podmínek uvedených v těchto všeobecných podmínkách.

16.7. Spoluuživatel vozidla může být primární uživatel (primární uživatel), sekundární uživatel (sekundární uživatel) nebo uživatel typu host (hostující uživatel).

Každý uživatel má následující role:

A. Primární uživatel: je ten, kdo si objedná služby a připojí vozidlo ke službám podle těchto všeobecných podmínek. Primární uživatel má přístup k plnému dostupnému rozsahu služeb. Primárním uživatelem by měl být vlastník, provozovatel nebo jiná osoba, která vozidlo převážně používá (např. nájemci, uživatelé služebních vozů atd.).

B. Sekundární uživatel: je ten, kdo je přihlášen do vozidla připojeného ke službám se svým SEAT ID a který je primárním uživatelem schválen jako sekundární uživatel vozidla. Sekundární uživatel nemá přístup ke službám, které jsou poskytovány výhradně primárnímu uživateli. Primární uživatel může sekundárního uživatele kdykoli odebrat prostřednictvím aplikace. Sekundární uživatel také může svou roli sekundárního uživatele zrušit sám. Role sekundárního uživatele je určena pro osobu, která pravidelně používá vozidlo po delší dobu (např. rodinný příslušník, životní partner nebo přítel primárního uživatele). K vozidlu lze současně přiřadit několik sekundárních uživatelů. Sekundární uživatel musí přijmout tyto všeobecné podmínky svým prvním přihlášením do vozidla připojeného k SEAT CONNECT. Sekundární uživatel nepodléhá žádným právům a povinnostem, které jsou podle těchto všeobecných podmínek přiděleny pouze primárnímu uživateli.

C. Hostující uživatel je ten, kdo je přihlášen do vozidla připojeného k SEAT CONNECT se svým SEAT ID. Hostující uživatel nemá přístup ke službám, které jsou poskytovány výhradně primárnímu uživateli nebo sekundárnímu uživateli. Jakýkoli uživatel vozidla (včetně anonymního hosta) může kdykoli odstranit hostujícího uživatele z vozidla prostřednictvím navigačního systému. Primární uživatel může odebrat hostujícího uživatele kdykoli prostřednictvím aplikace. Role hostujícího uživatele je určena pro osobu, která vozidlo používá pravidelně po delší dobu (např. rodinný příslušník, životní partner nebo přítel primárního uživatele), příležitostně nebo jednorázově. Hostující uživatel musí přijmout tyto všeobecné podmínky svým prvním přihlášením do vozidla připojeného k SEAT CONNECT. Hostující uživatel nepodléhá žádným právům a povinnostem, které jsou přiděleny pouze primárnímu uživateli nebo sekundárnímu uživateli.

Tyto podmínky se nevztahují na uživatele, kteří nejsou primárním uživatelem, sekundárním uživatelem nebo hostujícím uživatelem a kteří využívají služby, aniž by připojili SEAT CONNECT ke svému SEAT ID (anonymní host).

Dostupné uživatelské role se mohou lišit zejména v závislosti na modelu, roku výroby a vybavení vozidla a verzi softwaru služeb zahrnutých ve vozidle. Další informace jsou k dispozici na následujícím odkazu: https://www.cupraofficial.com/services/connect.html / https://www.seat.com/owners/connectivity/seat-connect-service.html

17. Trvalý převod vozidla

17.1. Smlouva o službách bude vždy spojena s vozidlem, a proto nemá klient právo převádět služby na jakékoli jiné vozidlo. V případě prodeje nebo jakéhokoli jiného trvalého převodu vozidla na jakoukoli třetí stranu (klient „kupující“) musí klient:

  1. Převést smlouvu o službách na kupujícího / ukončit smlouvu;

  2. Vymazat všechna osobní data uložená ve vozidle; a

  3. Vyřadit vozidlo z uživatelského účtu SEAT ID v aplikaci.

V případě ztráty nebo zničení vozidla nemá klient vůči společnosti SEAT nárok na vrácení ceny zaplacené za službu.

17.2. Kupující může používat služby po založení svého uživatelského účtu SEAT ID, objednání příslušných služeb a jejich aktivaci v souladu s ustanoveními v tomto dokumentu.

17.3. Platnost převodu smlouvy o službách na kupujícího bude záviset na schválení společností SEAT, které nebude bezdůvodně odpíráno. Potvrzení objednávky služeb, jak je stanoveno v tomto dokumentu, bude dokladem o souhlasu společnosti SEAT s převodem smlouvy.

18. Příslušné soudy a aplikovatelné právo

18.1. Tato sekce ‎18 se vztahuje pouze na spotřebitele, kteří mají bydliště nebo místo obvyklého pobytu v členském státě Evropské unie a nemá vliv na zákonná ustanovení týkající se alternativního řešení spotřebitelských sporů, která mohou existovat v zemích mimo Evropskou unii.

18.2. Tyto všeobecné podmínky se řídí španělským zvykovým právem („legislación española común“). Je-li klient spotřebitelem, budou platit zákony státu, v němž má spotřebitel trvalé bydliště nebo normální místo pobytu v době platnosti smlouvy.

18.3. Jakékoli soudní spory, vyplývající z tohoto smluvního vztahu, budou řešit příslušné soudy města Barcelona (Španělsko). Bez ohledu na výše uvedené, pokud klient vystupuje jako spotřebitel, budou takové soudní pře vedeny před soudy v místě trvalého bydliště spotřebitele.

18.4. Klient, v případě, že vystupuje jako spotřebitel, může také jakýkoli spor vzniklý z těchto všeobecných podmínek nebo v souvislosti s nimi podat k řízení o alternativním řešení sporů („ADR“). Seznam dostupných platforem Evropské komise ADR naleznete na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

18.5. Bez ohledu na výše uvedené se SEAT nezavazuje, ani se nezavazuje k účasti na online řešení sporů před spotřebitelským arbitrážním orgánem.

19. Oddělitelnost

19.1. Pokud bude jakákoli podmínka nebo ustanovení těchto všeobecných podmínek shledána neplatnou, nezákonnou nebo nevymahatelnou, zbývající podmínky a ustanovení nebudou dotčeny, pokud tím nebyla podstatně dotčena práva a povinnosti stran vyplývající z těchto všeobecných podmínek. Podstatným se pro tyto účely rozumí jakákoli situace, která způsobí vážnou újmu zájmům kterékoli ze stran nebo ve vztahu k účelu těchto všeobecných podmínek. Takové doložky, kterých se to týká, budou nahrazeny nebo integrovány s jinými doložkami, které v souladu se zákonem mají stejný účel jako nahrazené doložky.

20. Kontrola exportu

20.1. Při používání uživatelského účtu SEAT ID a služeb se klient zavazuje dodržovat všechna platná ustanovení, zákony a pravidla o kontrole zahraničního obchodu a vývozu. Kromě vnitrostátních ustanovení, zákonů a pravidel o kontrole vývozu zahraničního obchodu se to může týkat také ustanovení, zákonů a pravidel EU o kontrole vývozu, jakož i extrateritoriálně použitelných nařízení o kontrole vývozu a sankcí Spojených států amerických a dalších zemí. Klient je rovněž odpovědný za dodržování všech příslušných místních ustanovení, zákonů a pravidel týkajících se importu, exportu nebo reexportu digitálních služeb a souvisejících produktů, softwaru a technologií.

20.2. Klient dále bere na vědomí a potvrzuje, že na základě platných pravidel a předpisů pro kontrolu exportu a sankcí – v rozsahu, v jakém je jejich dodržování právně v souladu – klientovi není zakázáno získávat nebo používat (tyto) digitální služby a související produkty, software nebo technologie.

© SEAT, S.A.U. 2022. Úplná nebo částečná reprodukce je zakázána. Všechna práva vyhrazena.

Příloha I

Formulář pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy

(tento formulář vyplňte a odešlete pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

OZNÁMENÍ O UPLATNĚNÍ PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

K rukám:

SEAT, S.A. Customer Services.

Adresa: Autovía A-2, Km 585 08760 Martorell, España

E-mail (SEAT): customercare@seat.es

E-mail (CUPRA): customercare@cupraofficial.com

Vážené dámy a pánové,

tímto vás informuji o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy o využívání následujících služeb:

• Služby pro vozidlo s VIN (*):


• Číslo objednávky:


• Číslo faktury/účtenky:


• Datum uzavření objednávky:


• Celé jméno spotřebitele a uživatele:


• Adresa trvalého bydliště spotřebitele a uživatele:


• Telefonní číslo:


• Podpis uživatele (pouze u oznámení v papírové podobě):


• Datum:


(*) VIN naleznete ve spodním rohu čelního okna vašeho vozidla a v dokumentech k vozidlu.

Informace o ochraně dat

Všechny údaje shromážděné v tomto formuláři budou zpracovány společností SEAT, S.A., jako správcem údajů, což je právním předpokladem plnění smlouvy CONNECT. Vaše údaje nebudou poskytnuty třetím stranám s výjimkou dodržování zákonných povinností. Vaše údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění vašeho požadavku a budou zablokovány po dobu, kdy mohou vzniknout právní povinnosti. Svá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na customercare@seat.es nebo customercare@cupraofficial.com, v závislosti na značce vašeho vozidla, a také můžete kontaktovat naši kancelář pro ochranu osobních údajů na adrese dataprotection@seat.es. Můžete podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů.