ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SHROMAŽĎOVANÝCH ZA ÚČELEM VYBUDOVÁNÍ ANONYMNÍ DATABÁZE SLOUŽÍCÍ VÝZKUMU A VÝVOJI AUTOMATIZOVANÉHO ŘÍZENÍ

V těchto zásadách ochrany osobních údajů vás informujeme o tom, jak SEAT, S.A. (dále jen „SEAT”) shromažďuje, zpracovává a využívá vaše osobní údaje v souvislosti s aktivací přenosu dat za účelem vybudování anonymní databáze sloužící výzkumu a vývoji automatizovaného řízení.

Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Identita správce údajů:SEAT, S.A. DIČ: A-28 049 161
Adresa:Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona)
E-mail:customercare@seat.es
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:dataprotection@seat.es

Jak používáme vaše osobní údaje?

Funkce nahrání dat se používá pro shromažďování údajů získaných měřením a zaznamenaných čidly vozidla. Údaje měření se okamžitě odesílají na datový server, a to v anonymizované formě, a ze strany SEAT a jeho partnerů jsou následně využívány k výzkumu a vývoji automatizovaného řízení.

Přenos údajů se neaktivuje u výrobce a k jeho spuštění dochází teprve po přihlášení primárního uživatele aplikace SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT. Nahrávání údajů lze přímo aktivovat či deaktivovat pomocí lišty „Automated driving development“ („vývoj automatizovaného řízení“) v nastavení úrovně soukromí. Nahrávání je aktivní pouze na úrovních „Use location“ („použít polohu“) a „Share location“ („sdílet polohu“).

Údaje měření jsou rozděleny do dvou skupin:

a) Údaje potřebné pro rekonstrukci faktorů ovlivňujících vozidlo:

b) Údaje potřebné pro určení preferovaného způsobu řízení ze strany řidiče:

Shromažďují se pouze údaje potřebné pro výzkum a vývoj funkcí sloužících částečnému či plně automatizovanému řízení. Anonymní naměřené údaje se předávají rovněž partnerům koncernu Volkswagen, a to na základě smluvních zásad obsahujících příslušné záruky v oblasti ochrany osobních údajů. Tito partneři využívají údaje v anonymizované formě a pouze pro účely výzkumu a vývoje automatizovaného řízení.

Na základě těchto údajů se vytváří simulační prostředí umožňující testování budoucích funkcí automatizovaného řízení v reálných podmínkách a srovnání výsledků se skutečným preferovaným chováním řidiče. K potřebnému zabezpečení automatizovaného řízení je zapotřebí miliard testovacích kilometrů, a proto je třeba vkládat do databáze reálná data. Jen tak lze zajistit, že budou dostatečně zohledněny nejrůznější situace silničního provozu a že budoucí funkce automatizovaného řízení budou dostatečně silné i bezpečné a schopné vždy učinit to správné rozhodnutí a chránit bezpečí osob ve vozidle.

Shromážděné údaje odesílané datovému serveru jsou zkontrolovány z hlediska kvality a bezprostředně poté v datovém serveru anonymizovány. Efektivita a účinnost procesu anonymizace se kontroluje a neustále vyvíjí s přihlédnutím k nejnovějším vědeckým poznatkům a stavu moderních technologií.

Jaký je právní základ zpracování vašich osobních údajů?

Právním základem pro shromažďování údajů získaných z vozidla je oprávněný zájem správce (článek 6, odst. 1, písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR).

Výše uvedených cílů výzkumu, vývoje a zabezpečení funkcí automatizovaného řízení lze dosáhnout pouze prostřednictvím obsáhlé databáze získané z co možná nejširší škály scénářů silničního provozu, které vycházejí z reálné jízdy. Klasické zátěžové testy v tuto chvíli již nestačí. Údaje musí obsahovat co možná nejvíce různých scénářů, přičemž odpovídající prostředí a situace lze zaznamenat v algoritmech pouze při skutečném silničním provozu. V současné době není dostatečný ani nákup dat, jelikož údaje nejsou k dispozici v požadované kvalitě a navíc velice rychle zastarávají. Z těchto důvodů má SEAT oprávněný zájem na zpracování údajů a vybudování anonymní databáze.

Jakým dalším příjemcům budou údaje k dispozici?

SEAT vaše osobní údaje nezpřístupní s výjimkou případů, kde je k tomu povinován s ohledem na dodržení zákonných povinností.

SEAT ovšem zpřístupní údaje třetím stranám, které jsou zpracovateli údajů pro účely anonymizace údajů a které pracují naším jménem a v souladu s našimi instrukcemi. Společnost Volkswagen AG je naším poskytovatelem služeb pro anonymizaci údajů, který si k provádění této anonymizační služby najímá další poskytovatele služeb, jako je společnost AUDI AG a CARIAD SE, přičemž všichni jednají jako dílčí zpracovatelé. Údaje jsou šifrovány v souladu s dohodami uzavřenými se společností Volkswagen a zpracovávány výhradně na datových serverech v EU. Někteří z těchto poskytovatelů služeb se mohou nacházet ve Spojených státech, proto nelze vyloučit přístup k datům ze Spojených států.

Pro zajištění dostatečné ochrany vašich osobních údajů byly uzavřeny dohody odpovídající standardním dohodám o ochraně osobních údajů v EU (dostatečné záruky pro zpracování osobních údajů v zemích mimo Evropu). Máte právo na informace o standardní dohodě o ochraně osobních údajů v průběhu zpřístupnění dat.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Údaje se ukládají na dobu maximálně 24 hodin pro účely anonymizace a ověření kvality. Následně jsou původní údaje z vozidla zcela vymazány.

Jaká máte práva jakožto dotčená osoba?

PrávoObsahAsistenční kanály
PřístupMáte právo na informace ohledně zpracování svých osobních údajů ze strany SEAT a na přístup ke svým osobním údajům, které jsou obsaženy ve složkách SEAT.Tato práva můžete vykonávat tak, že zašlete e-mail na adresu: customercare@seat.es nebo písemnou žádost na adresu: SEAT, S.A – Autovía A-2.Km.585, Martorell, Barcelona (Španělsko). Pro výkon svých práv musíte uvést, které právo si přejete uplatnit.
OpravaMůžete požádat o opravu svých osobních údajů, jsou-li nepřesné či neúplné.
VýmazMůžete požádat o výmaz svých osobních údajů, pokud, krom jiného, již nejsou nezbytně nutné pro účely, kvůli nimž byly shromážděny.
NámitkaMůžete požádat o zastavení zpracování svých osobních údajů. SEAT přestane vaše osobní údaje zpracovávat s výjimkou případů závažných oprávněných zájmů a případů výkonu a ochrany právních nároků.
Omezení zpracováníMůžete požádat o omezení zpracování svých osobních údajů, a to v následujících případech: - Během přezkoumání vaší námitky ohledně přesnosti vašich osobních údajů. - Je-li zpracování údajů protiprávní, subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a namísto toho požaduje omezení jejich použití. - Pokud SEAT již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale zpracovatel je potřebuje pro výkon právních nároků. - Pokud jste vznesli námitku ke zpracování svých osobních údajů pro účely výkonu úkolu ve veřejném zájmu či pro uspokojení oprávněného zájmu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody SEAT pro zpracování převažují nad vašimi oprávněnými důvody.
PřenositelnostMáte právo obdržet v elektronickém formátu osobní údaje, které jste nám poskytli, i osobní údaje, které jsme získali na základě vašeho smluvního vztahu se SEAT, a máte právo tyto údaje předat jinému subjektu.

Pokud se domníváte, že SEAT nezpracovává vaše osobní údaje v souladu s platnými předpisy, můžete podat stížnost k příslušnému kontrolnímu orgánu, a to na internetové stránce www.agpd.es

Výkon těchto práv je zdarma.