SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ A PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

1. Úvodní ustanovení

SEAT, S.A.U. (dále jen „SEAT“) je španělská společnost s registrovaným sídlem na adrese Martorell (Barcelona), Autovía A-2, Km. 585, 08760, se španělským daňovým identifikačním číslem (C.I.F) A-28.049.161, zapsaná v obchodním rejstříku města Barcelona, hlavní svazek 23.662, list 1, číslo stránky B-56855, jejíž kontaktní e-mailová adresa je: customercare@seat.es.

SEAT je vlastníkem veškerých práv na ochranu duševního vlastnictví a všech ostatních práv souvisejících s aplikací „SEAT CONNECT“ a „ CUPRA CONNECT“ a softwarem v navigačním systému nebo audiosystému ve vozidlech SEAT nebo CUPRA (dále jen „aplikace“, resp. „navigační systém/audiosystém“, a všechny souhrnně „kanály“), nebo držitelem licence k výše uvedeným právům.

Tyto podmínky používání (dále jen „podmínky používání“) upravují přístup uživatelů k aplikacím a navigačnímu systému nebo audiosystému a jejich používání uživateli (dále jen „uživatelé“) a mohou být doplněny dalšími právními dokumenty nebo pravidly pro ochranu soukromí, které upravují veškeré funkce, servisní služby, aplikace, platformy nebo jiné prostředky nezbytné k používání kanálů nebo zahrnuté v takových kanálech. Konkrétně jsou tyto podmínky používání doplněny všeobecnými podmínkami pro služby SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT Online Mobile Services dostupné v aplikacích (dále jen „všeobecné podmínky“).

Uživatelé musejí výslovně souhlasit – prostřednictvím příslušných kanálů – s platnými všeobecnými podmínkami používání po celou dobu trvání smlouvy o využívání služeb SEAT CONNECT / CUPRA CONNECT Online Mobile Services (dále jen „služby“) (jak je uvedeno v odstavci 6 všeobecných podmínek), aniž by byla dotčena, podle okolností, jejich aplikovatelnost pro uživatele v jakémkoli okamžiku, ať se jedná o pouhou navigaci, nebo používání uvedených kanálů.

2. Účel

Účelem kanálů je:

(i) Umožnit uživatelům používat služby popsané v aplikacích; a

(ii) Umožnit uživatelům připojit jejich vozidlo (pouze ta vozidla SEAT nebo CUPRA, která jsou kompatibilní se službami) pomocí jejich uživatelského účtu SEAT ID (dále jen „uživatelský účet SEAT ID“). Uživatelé naleznou více informací o založení a správě uživatelského účtu SEAT ID na: https://seatid.vwgroup.io/terms-and-conditions.

Na některé služby se mohou vztahovat další podmínky používání třetích stran. Je proto povinností uživatele seznámit se s takovými podmínkami a podle okolností je akceptovat před používáním služeb. V tomto případě bude platit režim odpovědnosti stanovený v odstavci 9.

Stažení aplikace a používání ostatních kanálů je bezplatné. Nicméně některé služby mohou mít cenu, uvedenou ve všeobecných podmínkách nebo speciální podmínky (například potvrzení objednávky), které mohou platit pro konkrétní služby požadované uživateli.

Kanály jsou určeny pro soukromé a nekomerční použití. Použití kanálů uživateli ke komerčním nebo profesionálním účelům je výslovně zakázáno.

K používání služeb nabízených prostřednictvím kanálů může být zapotřebí mobilní přenos dat. SEAT nenese odpovědnost za náklady uživatelů na komunikaci a přenos dat nebo připojení k internetu, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 4 všeobecných podmínek. Více informací sdělí uživatelům příslušný poskytovatel telekomunikačních služeb.

3. Duševní a průmyslové vlastnictví

Veškerá práva na ochranu duševního a průmyslového vlastnictví, týkající se kanálů (aplikace a navigační systém/audiosystém) a jejich jednotlivých součástí (včetně informací, textů, dat, grafik, obrázků, fotografií, designů, softwaru, ochranných známek, osobitých znaků a dalšího obsahu) jsou vlastnictvím společnosti SEAT a/nebo jejích poskytovatelů licence. Proto je používání, reprodukování, přenášení, přetváření, šíření nebo zneužívání kanálů a/nebo jejich částí uživateli jakýmkoli způsobem zakázáno, s výjimkou jejich použití, které je nezbytné při využívání příslušných kanálů a služeb pouze k osobním účelům.

SEAT uděluje uživatelům neexkluzivní, nepřenositelnou a nesublicencovatelnou licenci k používání kanálů v souladu s ostatními ustanoveními těchto podmínek používání, všeobecných podmínek a jakýchkoli dalších aplikovatelných podmínek použití a zákonů.

Co se týče základního softwaru kanálů, uživatelé jej nesmějí dekompilovat, demontovat, ani ho zpětně sestavit. Podobně nesmějí uživatelé v žádném případě odstranit, měnit či obcházet jakákoli ochranná zařízení nebo zabezpečovací systémy, nainstalované v kanálech, ani s nimi jakkoli manipulovat.

Uživatelé uznávají a souhlasí s tím, že používání kanálů a jejich dílčích součástí nesmí způsobit žádný převod jakýchkoli práv na ochranu duševního nebo průmyslového vlastnictví, jako jsou autorská práva, ochranné známky, designy nebo ostatní práva, která se k nim vztahují, ani nepředstavuje autorizaci k vývoji softwaru z aplikací a/nebo navigačního systému/audiosystému, s výjimkou limitované licence udělené uživatelům k používání kanálů za podmínek stanovených v těchto podmínkách používání.

4. Omezení používání

Uživatelé musejí dodržovat veškerá platná pravidla, předpisy a zákony, upravující silniční provoz a jeho bezpečnost. Každý uživatel bude jedinou odpovědnou osobou za jakékoli porušení příslušných pravidel, předpisů a zákonů a SEAT bude jakékoli odpovědnosti zproštěn.


UPOZORNĚNÍ: ŘIĎTE VŽDY BEZPEČNĚ. POUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ, KTERÁ MOHOU OVLIVŇOVAT ŘÍZENÍ, MANIPULACE S NIMI NEBO JEJICH OVLÁDÁNÍ MUSÍ PROBÍHAT V BEZPEČNÉM REŽIMU V ZAPARKOVANÉM VOZIDLE A V SOULADU S PLATNÝMI ZÁKONY.

MOBILNÍ TELEFONY, NAVIGAČNÍ SYSTÉMY NEBO JAKÉKOLI JINÉ NAVIGAČNÍ SYSTÉMY SE NESMÍ POUŽÍVAT S VÝJIMKOU OVLÁDÁNÍ SYSTÉMEM HANDSFREE A/NEBO V SOULADU S PLATNÝMI ZÁKONY.


5. Změny podmínek používání

SEAT si vyhrazuje právo v odůvodněných případech kdykoli změnit nebo aktualizovat tyto podmínky používání. Uživatel bude v rozumné lhůtě informován o jakékoli změně podmínek používání a požádán o souhlas. Uživatel nalezne aktualizovanou verzi těchto všeobecných podmínek kdykoli v aplikacích.

6. Nesprávné použití

Uživatel se zavazuje, že nebude používat kanály nesprávným způsobem. Konkrétně se uživatel zavazuje, že nebude:

SEAT si vyhrazuje právo upřít přístup ke kanálům jakémukoli uživateli, který poruší práva třetích stran nebo nedodrží tyto podmínky použití nebo aplikovatelné zákony a zejména závazky uvedené v tomto odstavci. SEAT si ponechává všechna další práva, která mohou být uplatněna vůči uživateli zejména, co se týká zahájení trestných nebo občanskoprávních řízení.

7. Upozornění na potenciální porušení pravidel

SEAT dodržuje příslušné zákony a neporušuje práva třetích stran. Uživatel kanálů musí také dodržovat příslušné zákony a neporušovat práva třetích stran.

Pokud si je uživatel vědom jakéhokoli nesprávného použití kanálu nebo jeho použití v rozporu s platnými zákony, upozorní společnost SEAT na tuto skutečnost okamžitým zasláním e-mailu na adresu customercare@seat.es.

8. Servis a vyloučení záruk

SEAT se maximálně snaží zajistit správnou činnost kanálů. SEAT však nemůže zaručit absenci výpadků služeb v důsledku oprav a/nebo údržby kanálů, nebo nedostatečného pokrytí nebo jiné poruchy zařízení a/nebo sítí nezbytných k přenosu dat, které nejsou pod kontrolou společnosti SEAT. SEAT však vždy učiní přiměřené kroky k minimalizaci takových výpadků a přerušení.

Přestože SEAT vynakládá maximální úsilí, aby zajistit kompletní, přesné a aktuální informace v kanálech, mají tyto údaje pouze informativní charakter, není-li uvedeno jinak. Účelem těchto informací je názorná prezentace všeobecných sdělení a nikoli zveřejňování podrobných nebo specifických informací. V souladu s výše uvedeným se mohou takové informace průběžně změnit.

9. Vyloučení odpovědnosti

Uživatel se přístupem do kanálů zavazuje, že je bude používat v souladu s aplikovatelnými zákony a předpisy a ponese vůči společnosti SEAT a/nebo třetím stranám odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty, způsobené nedodržením tohoto závazku uživatelem.

Uživatel je ve všech případech zcela odpovědný za všechna data nebo veškeré obsahy, přenášené společnosti SEAT. SEAT takové obsahy nemonitoruje, ani na ně nedohlíží, není-li to požadováno zákonem, příslušnou soudní mocí nebo úředním usnesením, a má právo odstranit nebo blokovat zobrazování takových dat nebo obsahů, dokud nebude doloženo vlastnictví příslušných informací nebo jejich legalita.

SEAT nenese odpovědnost za jakékoli bezpečnostní chyby, k nimž může dojít, ani za jakékoli škody na počítačovém systému nebo zařízení uživatele (hardware a software) a/nebo souborech či dokumentech, uložených v počítačovém systému nebo zařízení, během přístupu do kanálů v důsledku přítomnosti virů, trojských koňů nebo podobných okolností v takových počítačových systémech nebo zařízeních. SEAT nenese odpovědnost ani za jakékoli poruchy, interference, vynechání, přerušení nebo odpojení přístupu k internetu a/nebo telefonní linky při využívání kanálů z důvodů, které jsou mimo kontrolu společnosti SEAT.

Kanály mohou obsahovat odkazy na ostatní webové stránky a zahrnovat informace, obsahy a/nebo služby poskytované třetími stranami. SEAT nemá žádnou kontrolu nad výše uvedeným a nenese odpovědnost za takové informace, obsah, akce a/nebo služby, přijímané od třetích stran. SEAT nabízí uživateli uvedené odkazy, informace, obsahy a/nebo služby pro potřeby uživatele a v souladu se všeobecnými podmínkami, těmito podmínkami použití a jakýmikoli jinými specifickými podmínkami a pravidly pro ochranu soukromí, které si musí uživatel podle okolností přečíst a výslovně s nimi souhlasit.

V kanálech se mohou zobrazovat reklamní sdělení nebo nabídky. V takovém případě bude za příslušný obsah, poskytovaný k zahrnutí do kanálů, a dodržování příslušných zákonů odpovědný inzerent nebo nabízející strana. SEAT nenese žádnou odpovědnost za chyby, nepřesnosti nebo nepoctivé praktiky v těchto obsazích. Uživatelé mohou zasílat komentáře nebo stížnosti, týkající se reklamního obsahu zobrazovaného v kanálech, na e-mailovou adresu: customercare@seat.es.

SEAT nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty, vyplývající z nedostatečně bezpečných hesel, která si uživatel zvolil při založení svého uživatelského účtu SEAT ID, nebo pokud uživatel neuchovával tato hesla bezpečně, nebo vyplývající z porušení těchto podmínek použití nebo jakýchkoli jiných aplikovatelných podmínek, ani nenese odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty způsobené třetími stranami, jimž uživatel poskytl přístup ke svému uživatelskému účtu SEAT ID a/nebo ke kanálům.

SEAT všeobecně nemá kontrolu nad používáním kanálů uživateli. SEAT konkrétně nemůže žádným způsobem zaručit, že budou uživatelé používat kanály v souladu se zákony, těmito podmínkami použití, všeobecnými podmínkami, obecnými mravy, společenskou slušností nebo veřejným pořádkem, ani že uživatelé budou používat kanály náležitě a uvážlivě. SEAT proto nenese odpovědnost za používání kanálů uživatelem, který porušuje zákony, právo na ochranu duševního a průmyslového vlastnictví nebo jakákoli další práva třetích stran.

10. Ochrana dat

SEAT informuje uživatele, že za účelem poskytnutí služeb v souvislosti s využíváním aplikace bude zpracovávat osobní údaje uživatelů, které jsou nebytné pro používání aplikace. Další osobní údaje uživatelů je SEAT v souvislosti s aplikací zpracovávat pouze na základě jiného právního titulu, než je výše popsané zpracovávání. Právním titulem pro zpracovávání výše zmíněných osobních údajů uživatelů je smlouva, jejíž součástí jsou tyto všeobecné podmínky používání.

SEAT bude chránit vaše osobní data a používat je pouze způsobem, který povoluje zákon nebo s nímž jste vyjádřili souhlas. Více informací o zpracování osobních dat naleznete v pravidlech pro ochranusoukromí v aplikacích.

11. Salvátorská klauzule

Budou-li jakékoli podmínky nebo ustanovení těchto podmínek použití shledány neplatnými, nezákonnými nebo nevymahatelnými, nebude to mít vliv na ostatní podmínky a ustanovení, pokud to nebude mít zásadní vliv na práva a povinnosti stran, vyplývající z podmínek použití. Pro tyto účely znamená „zásadní“ jakoukoli situaci, která způsobí vážné poškození zájmů jakékoli strany nebo porušení účelu těchto podmínek použití. Dotčená ustanovení budou nahrazena nebo zahrnuta do ostatních ustanovení, která jsou v souladu se zákonem a mají stejný účel jako nahrazovaná ustanovení.

12. Závěrečná ustanovení, aplikovatelné právo, *příslušné soudy*

a. Tyto podmínky použití se řídí španělským zvykovým právem („legislación española común“). Je-li uživatel spotřebitelem, budou platit zákony státu, v němž má spotřebitel trvalé bydliště nebo normální místo pobytu v době platnosti smlouvy.

b. Jakékoli soudní spory, vyplývající z tohoto smluvního vztahu, budou řešit příslušné soudy města Barcelona (Španělsko). Bez ohledu na výše uvedené, pokud uživatel vystupuje jako spotřebitel, budou takové soudní pře vedeny před soudy v místě trvalého bydliště spotřebitele.

c. Uživatel, v případě, že vystupuje jako spotřebitel, může také požádat o řešení jakýchkoli sporů vyplývajících z těchto podmínek používání nebo s nimi souvisejících v rámci procesu alternativního urovnání sporu (dále jen „ADR“). Seznam dostupných ADR naleznete na platformě Evropské komise na následujícím odkazu:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Pro případ nabízení aplikace v České republice lze návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění podat u České obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení v České republice jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

d. Bez ohledu na výše uvedené nebude SEAT iniciovat internetové procesy urovnávání sporů před orgány pro spotřebitelské arbitráže, ani usilovat o účast v nich.

© SEAT, S.A.U. 2020. Reprodukování celého textu nebo jeho částí je zakázáno. Všechna práva vyhrazena.